Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 10. oktober 2013
Lokale: Mødelokael 220 på Rådhuset
Tidspunkt: Kl. 13:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt. Peter H.S. Kristensen deltog i punkterne 1-5 (forlod mødet kl. 16.15).

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


3. Fælles hjælpemiddeldepot - status


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Region Nordjylland og Aalborg, Brønderslev samt Jammerbugt kommuner har arbejdet hen imod etablering af et fælles hjælpemiddeldepot.

Regionen har nu trukket sig ud af samarbejdet.

Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget anmodes om at tage status til orientering.

Sagsfremstilling

I slutningen af juni måned 2013 trak Region Nordjylland sig ud af samarbejdet om at etablere et fælles hjælpemiddeldepot ud fra en analyse af det økonomiske rationale. Begrundelsen er, at regionens deltagelse vil medføre en selskabsanpart på mindre en 5 % med afsæt i deltagelse af Aalborg Sygehus. Stordriftsfordelene i forhold til kvalitetsløft i patientforløb og øvrige økonomiske incitamenter vurderes derfor ikke at være til stede ifølge Region Nordjylland.

På møde den 23. september 2013 tog styregruppen Region Nordjyllands beslutning til efterretning, med et ønske om nærmere at undersøge mulighederne for at udvikle samarbejdet i kommunalt regi.

De økonomiske og faglige rationaler for et samarbejde i kommunalt regi skal nu undersøges, og betingelserne for samarbejdet skal afklares.

Det forventes, at resultatet af dette arbejde foreligger primo 2014.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager status til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. oktober 2013, pkt. 3.

Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med den foreslåede konstruktion inkl. en lokal filial, og at mulige alternativer i omkringliggende kommuner undersøges.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Udvalget anbefaler at der arbejdes videre med den foreslåede konstruktion incl. en lokal filial, og at mulige alternativer i omkringliggende kommuner undersøges. Udvalget ønsker en uvildig undersøgelse af kommunernes hjælpemidlers stand.

Til toppen


4. Fremtidig organisering af Visitationen


Resume

Sagsforløb: FL/SS/ÆO/ØK

Økonomiudvalget anmodes om at godkende forslag til ny organisationsplan for Visitationen med virkning fra 1. januar 2014.

Sagsfremstilling

Visitationen undergår i løbet af 2013 betydelige organisatoriske forandringer. Der er allerede afleveret medarbejdere til FRI-projektet, og FAS er overgået til direktøren. Ved indgangen til 2014 skal der afleveres medarbejdere til Ungeenheden, og det er endvidere relevant at se på organiseringen af misbrugsområdet, hvor der foreslås overført medarbejdere til Sundhed og Handicap.

Der er på denne baggrund udarbejdet forslag til organisering af Visitationen pr. 1. januar 2014, som tager højde for ovenstående forandringer.

Organisationsforslaget indeholder forslag om, at Visitationen fremover organiseres i to afdelinger, ligesom der lægges op til en klar definition af opgavefordelingen mellem Visitationschef og afdelingsledere. Desuden lægges op til en revurdering af de særlige funktioner/ansvarsområder, som en række medarbejdere i dag varetager.

Ud over selve organisationsoplægget vedlægges til orientering nye funktionsbeskrivelser for Visitationschef, afdelingsledere og fagkoordinatorer.

Organisationsændringen er udgiftsneutral.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender organisationsforslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Medarbejderne vil for en dels vedkommende opleve, at de fremover skal referere til en anden chef, ligesom nogle medarbejderes varetagelse af særlige opgaver vil blive opsagt, mens andre vil blive tilbudt særlige opgaver.

Endvidere vil der være et ønske om, at den fysiske placering kommer til at afspejle den nye organisation. Dette vil for nogle medarbejderes vedkommende betyde, at deres fremtidige arbejdsplads ligger i en anden by, end de har været vant til.

Endelig vil nogle medarbejdere opleve, at deres nuværende funktionstillæg opsiges med henblik på at sikre, at tillægsstrukturen matcher den nye organisationsplan.

Indstilling

Forretningsledelsen, 24. september 2013, pkt. 1:

Forretningsledelsen kan tilslutte sig principperne i den nye organisering. Forretningsledelsen anbefaler, at der i oplæg indskrives dels betydningen for sagsbehandlingstiderne og dels hvorledes det imødekommer de forventninger, der stilles i budgetaftalen.

Fag MED for Administrationen den 7. oktober 2013, punkt 1.

Fag MED for Administrationen kan anbefale principperne i forslaget til ny organisering af Visitationen.

Medarbejdersiden føler ikke, at de har været tilstrækkelig inddraget i processen indtil nu, men ser frem til en medinddragende dialog i det videre arbejde.

Fag MED for Administrationen forventer en stor medinddragelse af medarbejderne i arbejdet med implementering af modellen, herunder at der bliver afsat tilstrækkelig tid til medinddragelse i perioden frem til iværksættelse pr. 1. januar 2014.

Fraværende: Lene D. Faber, Thomas Jepsen, Marianne Heilskov Hansen, Jørgen W. Pedersen. Marna Hagensby mødte for Rita Nielsen og Lone Jin Nielsen mødte for Grete Christensen.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. oktober 2013, pkt. 4.

Udvalget tilslutter sig Forretningsledelsens bemærkninger om kortere sagshehandlingstid og at der arbejdes efter at visitere så enkelt som muligt.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Etablering af sygeplejeklinikker


Resume

Sagsforløb: ÆO

Udvalgsformand Peer Thisted foreslår, at udvalget drøfter muligheden af at etablere flere sygeplejeklinikker i kommunen med henblik på at give et tilbud tættere på borgerne og dermed opnå en reduktion i transport til og fra sygeplejeklinikkerne.

Sagsfremstilling

På budgetseminaret den 19. og 20. september 2013 blev der spurgt til muligheden for at oprette flere sygeplejeklinikker i kommunen. Drøftelserne blev ikke tilendebragt på budgetseminaret, og formanden for Ældreomsorgsudvalget foreslår på den baggrund, at udvalget drøfter oprettelse af flere sygeplejeklinikker. Etablering af flere klinikker vil desuden betyde, at transport til og fra sygeplejeklinikkerne reduceres. Borgerne har generelt taget pænt imod de nuværende sygeplejeklinikker, men især transportdelen til og fra klinikkerne har givet anledning til en række borgerhenvendelser.

Med henblik på at sikre en geografisk spredning kunne der sigtes efter at oprette sygeplejeklinikker i Dronninglund, Hjallerup, Jerslev og Stenum, hvis det er muligt at finde egnede lokaler i disse byer.

Etableringen af sygeplejeklinikkerne kan i nogle tilfælde ske i eksisterende kommunale lokaler, mens det i andre tilfælde vil kræve inddragelse af en bolig eller indgåelse af et lejemål. Desuden vil der være udgifter til inventar. Inventarudgifterne forventes at kunne afholdes af opsparede midler indenfor ældreområdet, idet det dog kan blive nødvendigt at oprette klinikker uden den særlige stol, som anvendes i forbindelse med bl.a. sårskylle. Disse klinikker vil kunne anvendes af de borgere, der fx har brug for medicindosering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår,

  • at udvalget drøfter oprettelse af flere sygeplejeklinikker,

  • at udvalget beslutter, hvilke byer der i givet fald skal sigtes efter at oprette sygeplejeklinikker i,

  • at udvalget giver fagenheden hjemmel til at etablere sygeplejeklinikker snarest muligt i det omfang etableringen kan ske i eksisterende kommunale lokaler,

  • at udvalget på et efterfølgende møde forelægges mulighederne for at etablere sygeplejeklinikker ved inddragelse af en bolig eller indgåelse af et lejemål.

Personalemæssige konsekvenser

Etablering af flere sygeplejeklinikker vil betyde, at de sygeplejersker, der i dag er tilknyttet de eksisterende sygeplejeklinikker, kan få behov for at have base flere steder, ligesom nogle af de kørende sygeplejersker kan blive tilknyttet en sygeplejeklinik i takt med at flere borgere visiteres til sygeplejeklinikkerne.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Udvalget ønsker at der etableres en sygeplejeklinik i Dronninglund på Margrethelund snarest.

På næste udvalgsmøde ønskes forelagt mulighederne for at etablere en sygeplejeklinik i Hjallerup. Ved placering af klinikken tages højde for, at borgerne så vidt muligt ikke skal skifte bus for at komme til sygeplejeklinikken.

Udvalget ønsker belyst om man i byerne Jerslev, Ø. Brønderslev, Hallund, Klokkerholm, Thise, Flauenskjold, Agersted og Stenum kan stille ydelser i sygeplejeklinik til rådighed, enten i eksisterende plejecentre el.lign. eller i lokaler i de øvrige byer. I de øvrige byer er forudsætningen, at der laves en aftale med den lokale borgerforening/idrætsforening om vederlagsfri adgang til et lokale på faste tidspunkter, fx på en bestemt ugedag, hvor de mindst komplicerede sygeplejeydelser kan varetages. Udgangspunktet er, at borgere med mere komplicerede behov skal tage til en af de øvrige sygeplejeklinikker i Brønderslev, Dronninglund eller Hjallerup. Udrulning af sygeplejeklinikker i de øvrige byer vil afhænge af data, som forelægges på næste udvalgsmøde.

Til toppen


6. Status TeleCare Nord


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Brønderslev Kommune deltager i TeleCare Nord projektet. Projektet er en telemedicinsk løsning rettet mod borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Projektet er et samarbejde mellem de nordjyske kommuner, de praktiserende læger og sygehuse samt Region Nordjylland.

Projektet skulle gerne vise, at de effektmål, der er opstillet i Business Casen, kan opnås, når telemedicinløsningen rulles ud til drift i kommunen.

Der gives en status på projektet på mødet.

Sagsfremstilling

TeleCare Nord projektet bygger på den Business Case som blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalgt den 9. maj 2012 og i Byrådet den 23. maj 2012.

Brønderslev Kommune har udpeget en kommunal projektleder, som indgår i den regionale implementeringsgruppe. Denne gruppe har til ansvar at udarbejde en fælles implementeringsplan, der kan anvendes i de enkelte kommuner.

Derudover er der blevet nedsat en kommunal implementeringsgruppe som har til opgave at planlægge og tilrettelægge implementeringen af TeleCare Nord i Brønderslev Kommune. Den kommunale implementeringsgruppe repræsenterer alle de områder af organisationen, som bliver berørt af projektet.

De praktiserende læger er en væsentlig samarbejdspartner i TeleCare Nord projektet. Lægerne har til opgave at henvise borgere til projektet ud fra de instrukser, der er blevet udarbejdet. For at hjælpe de praktiserende læger med opgaven har alle praktiserede læger i april 2013 modtaget en pakke med alt relevant materiale og beskrivelse af opgaven. Projektsekretariatet har derudover udarbejdet en liste over de borgere i den pågældende praksis, som forventes at have sygdommen KOL. Region Nordjylland har indgået en § 2 aftale med de praktiserende læger, som gør det muligt at afregne lægerne for opgaven.

Lægerne er begyndt at sende henvisninger til TeleCare Nord, men der er endnu ikke henvist borgere nok. Der er i projektet en forventning om, at der henvises ca. 1.400 borgere til TeleCare Nord. Af hensyn til den forskning, der er knyttet til projektet, skal der være en population af den størrelsesorden, for at forskningen bliver valid.

Henvisningerne fordeler sig meget ujævnt mellem kommunerne, og Brønderslev Kommune har på nuværende tidspunkt ikke henvisninger i det omfang man kunne have forventet. Opstarten af projektet har flere gange været udsat grundet manglende henvisninger. Senest er opstarten udskudt fra den 15. august til primo oktober 2013. I den mellemliggende periode vil den regionale styregruppe udarbejde en plan for, hvordan man sikrer tilstrækkelig opbakning til projektet.

Brønderslev Kommune har forsøgt flere tiltag for at sikre opbakning fra de praktiserende læger i kommunen. Sundhed og Velfærd har været i telefonisk kontakt med alle praktiserende læger og har tilbudt at en kommunal sygeplejerske kunne hjælpe med opgaven ude i praksis. Derudover er der sendt brev til borgere, der har deltaget på et KOL-rehabiliteringshold. Brevet indeholdt informationsmateriale om projektet og en opfordring til at kontakte sin praktiserende læge, hvis man gerne vil være med i TeleCare Nord-projektet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 11. september 2013, pkt. 12:

Orientering taget til efterretning. Udvalget glæder sig over, at der nu ser ud til, at projektet realiseres.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


7. Samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og de kommunale institutioner og områder


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO/ÆR/HAR

Brønderslev Kommunes frivilligråd ønsker at styrke den frivillige indsats gennem udarbejdelse af samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og de kommunale institutioner og områder.

Frivilligrådet anbefaler, at der indledningsvis laves et pilotprojekt, hvor der udarbejdes samarbejdsaftaler for to eller tre foreninger.

Sagsfremstilling

Der er et stort potentiale i en styrkelse af den frivillige indsats som et supplement til de kommunale velfærdsydelser.

Brønderslev Kommunes Frivilligråd har gennem længere tid drøftet samspillet mellem de frivillige organisationer og den offentlige sektor.

Frivilligrådet arrangerede den 22. april 2013 et debatmøde for de frivillige foreninger. Temaet for mødet var “Dilemmaer mellem den frivillige indsats og de offentlige professionelle opgaver.” Ca. 70 repræsentanter fra en lang række foreninger deltog i debatten.

Det er et gennemgående indtryk fra debatten på mødet, at de frivillige organisationer har behov for og et ønske om at skabe klarere rammer for samspillet mellem de frivillige foreninger og de kommunale institutioner og områder – for derigennem at styrke samarbejdet.

Et vigtigt formål med sådan en samarbejdsaftale er at sikre, at samarbejdet præges af anerkendelse af og respekt for den forskel, der er på den ansatte/institutionen og de frivillige. De kommunale institutioner/ansatte løser de opgaver, der er nedfældet i lovgivningen, og hvor der er krav om dokumentation m.v. De frivillige er kendetegnet ved, at deres motivation netop kommer af, at de er frivillige – og at de dermed selv organiserer og tilrettelægger deres frivillige indsats.

Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik beskriver de overordnede principper for samarbejdet således:

  • Brønderslev Kommune har det overordnede ansvar for den sociale indsats i kommunen

  • Brønderslev Kommune skal ikke erstatte kommunens nuværende forpligtigelser med den frivillige indsats

  • Det frivillige sociale arbejde opfattes således som et supplement til det kommunale forvaltningstilbud

  • Brønderslev Kommune har det overordnede ansvar for frivilligpolitikken

Disse overordnede principper vil kunne konkretiseres ved hjælp af konkrete samarbejdsaftaler mellem de enkelte frivillige foreninger og den kommunale institution/område, som de samarbejder med.

Frivilligrådet foreslår, at der igangsættes følgende proces:

Fase 1Pilotfasen Der udarbejdes en skabelon til samarbejdsaftale. Frivilligrådet og sekretær for Frivilligrådet er ansvarlig herfor. Med afsæt i denne skabelon udarbejdes samarbejdsaftaler for 2-3 foreninger. Der tages afsæt i de foreninger, der har repræsentanter i Frivilligrådet: f. eks. Dansk Røde Kors Brønderslev, Ældresagen og Hjerteforeningen. I pilotfasen skal der udover læring være fokus på, hvordan det gøres enkelt at være frivillig, hvor går man hen, hvis man gerne vil være frivillig eller har behov for en frivillig indsats. Dette fokus skal være med til at kvalificere forslag til, hvordan opgaven fremadrettet skal forankres organisatorisk.
Fase 2 Implementeringsfase Frivilligrådet afholder stormøde for alle foreninger. Skabelonen, hvor de 2-3 første samarbejdsaftaler præsenteres for de fremmødte foreninger. Efterfølgende ligger ansvaret for at udarbejde konkrete samarbejdsaftaler hos de frivillige foreninger og deres respektive kommunale samarbejdspartnere.

Nyt nationalt Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige

Et øget kommunalt fokus på samarbejdet med de frivillige vil ligge meget godt i forlængelse af den offentlige debat om samspillet mellem den frivillige indsats og de offentlige velfærdsopgaver.

Her i foråret er ”Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige” blevet revideret.

I det nye Charter står der bl.a. følgende under pkt. 4: Vi vil arbejde sammen. ”I samarbejdet er det vigtigt med tillid, respekt for og forståelse af, at frivillig indsats er frivillig. Vi mødes i øjenhøjde, hvor vi taler sammen med hinanden, ikke til hinanden. Vi aftaler lokalt, hvem der gør hvad, så det enkelte samspil baseres på lokale ønsker, behov og fælles spilleregler, herunder på samarbejdet mellem de frivillige og de offentligt ansatte.”

Det vil blive en fordel for de ansatte i de kommunale, institutioner/områder, at rammerne for samarbejdet med de frivillige bliver konkretiseret i form af samarbejdsaftaler.

Indgåelse af samarbejdsaftaler forudsætter, at de kommunale institutioner/områder er indstillet på at indgå i en anerkendende dialog med de frivillige først med henblik på at få udarbejdet en konkret samarbejdsaftale, og dernæst at få samarbejdet til at fungere herefter.

De frivillige efterspørger eksempelvis faste kontaktpersoner/livliner hos det faste personale på de pågældende institution eller eks. i visitationen.

Hvis det på sigt er et ønske at udvide og udvikle samarbejdet mellem de frivillige foreninger og de kommunale velfærdsområder både på eksisterende og på nye områder, så vil sådan en proces kunne understøttes med ansættelse af en Frivilligkoordinator på deltid/fuld tid.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 11. september 2013, pkt. 10:

Godkendt.

Ældrerådet, 7. oktober 2013, pkt. 3:

Til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


8. Frigivelse af midler til velfærdsteknologi på Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: DIF/FL/ÆO/ØK/BY

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har haft fokus på øget brug af velfærdsteknologi med henblik på færre udgifter til personaletimer, nedgang i antallet af arbejdsskader samt større livskvalitet hos borgerne.

Der ansøges om frigivelse af 970.000 kr. af den afsatte pulje på 4 mio. kr. til velfærdsteknologi til finansiering af udgifter til velfærdsteknologi på Ældreområdet.

Sagsfremstilling

På Ældreområdet er der indkøbt velfærdsteknologiske hjælpemidler og anvendt med god effekt robotstøvsugere, loftslifte og el bade- og toiletstole.

Robotstøvsugere bevilges og betales til brug af borgere i eget hjem. Bevilges som en del af den praktiske hjælp efter servicelovens § 83. Ved brug af robotstøvsuger bliver borgeren helt eller mere selvhjulpen i forhold til varetagelse af rengøringen af hjemmet. Der er pt. indkøbt 27 robotstøvsugere til en samlet anskaffelsespris på 83.940 kr.

Som led i Ældreområdets projekt ”Fra to til en ved forflytninger”, som er beskrevet i områdets afdækningsforslag fra 2012, er 75 medarbejdere uddannet i at forflytte borgere ved hjælp af mere teknologiske hjælpemidler. Formålet med den nye arbejdsgang er at kunne nedsætte udgiften til hjemmepleje samt at bedre arbejdsmiljøet og dermed minimere risikoen for arbejdsskader. I mange tilfælde kan borgere forflyttes ved kun én medarbejder mod før to, hvis der anvendes loftlift og elektrisk bade-/toiletstol. I mange plejeboliger er der i forvejen opsat skinner til loftlifte, og der skal derfor blot opsættes liftmotor på skinnerne ved indflytning af plejekrævende borger. Motorerne lejes ved Zealand Care. Fagenheden har dog indkøbt et antal loftlifte og elektriske bade-/toiletstole i 2013 på baggrund af projektet. Der er indkøbt og opsat skinner til loftlifte hos 11 borgere siden indførelsen af arbejdsgangen. Udgiften hertil svarer til 206.977 kr.

Der er til pt. indkøbt 20 elektriske bade-/toiletstole + et antal løse sæder (så stolene kan bruges af flere beboere på fx. en plejehjemsafdeling) til en samlet pris på: 678.050 kr.

Det forventes, at der indkøbes flere loftlifte (motorer og skinner) og el-bade-/toiletstole, når medarbejderne er blevet trygge ved arbejdsmetoderne.

Der skal efterfølgende iværksættes en parallel indsats på Handicapområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet frigiver 970.000 kr. til velfærdsteknologi på Ældreområdet.

Digitaliseringsforum anbefaler, at der frigives 970.000 kr. velfærdsteknologi på Ældreområdet. Investeringen medfører et årligt rationale på driften på 740.000 kr. fra 2013 og i årene frem.

Ældreområdet har hermed opnået det budgetterede rationale på driften i 2013.

Økonomi

Digitaliseringspuljen er på 4 mio. kr. i alt.

Der er bevilget 1.550.000 kr. til ny kommunikationsplatform.

Bevilges der 970.000 kr. til velfærdsteknologi på ældreområdet er der 1.480.000 kr. tilbage.

Indstilling

Forretningsledelsen, 1. oktober 2013, pkt. 6:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


9. Status - etablering af nyt plejecenter


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der vil løbende blive givet en mundtlig status for projektet.

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en mundtlig status på mødet.

Beslutning

Indflytning i Støberiet afsluttes den 10. oktober 2013.

Udvalget ønsker fastlagt en dato for indvielse af Støberiet.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Venteliste til plejehjem og plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆO, ÆR

Der foreligger venteliste pr. 26. september 2013 til plejehjem og plejecentre.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Mødekalender 2014


Resume

Sagsforløb: ÆO

Byrådet har principgodkendt forslag til mødekalender for 2014.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at principgodkende mødekalenderen.

Sagsfremstilling

Forslaget er udarbejdet med en udvalgsstruktur som i denne byrådsperiode.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i alle udvalg og ét møde pr. måned i Byrådet. Der er planlagt temamøde kl. 16,00 forud for Byrådsmøderne.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Der er planlagt ekstra møder til 1. og 2. behandling af budgettet i både Økonomiudvalget og Byrådet.

Det bemærkes, at det er det nye byråd, der har kompetencen til endeligt at godkende mødekalenderen.

Forslaget sendes til behandling af hensyn til planlægningen.

Forretningsledelsen anbefaler forslaget.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at principgodkende forslag til mødekalender for så vidt angår møder i Ældreomsorgsudvalget i 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Frivilligrapport 2012 fra Center for frivilligt socialt arbejde


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Center for frivilligt socialt arbejde har udarbejdet en Frivilligrapport 2012.

Frivilligrapport 2012 sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Rapporten er iværksat af Social- og Integrationsministeriet og udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde. Rapporten er den anden af sin slags og følger Årsrapport for 2010. Igennem fem forskellige delundersøgelser giver rapporten en status på området for frivilligt socialt arbejde.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 11. september 2013, pkt. 11:

Til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Præsentation af den ny Visitationschef, Ellen Lykke.

Orientering om økonomi i Nordjysk Mad vedr. 2013 og 2014.

Peter H. S. Kristensen var fraværende

Til toppen


14. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer