Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 28. november 2013
Lokale: Hotel Phønix
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Til toppen


3. Evaluering af rehabiliteringsindsatsen på Stenumgård


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/BY

Byrådet besluttede på møde den 27. februar 2013, at tilbud om rehabiliteringsindsatsen skulle placeres på Stenumgård i Stenum, og at denne placering skulle evalueres ved udgangen af 2013.

Byrådet anmodes om at godkende, at rehabiliteringsindsatsen fastholdes og beslutte placering af tilbuddet.

Sagsfremstilling

I Ældreområdets masterplan for 2012 - 2020 anbefalede fagenheden, at der blev oprettet rehabiliteringspladser, med baggrund i de hurtige udskrivelser fra sygehusene. Udskrivelserne sker ofte så tidligt, at borgeren ikke har nået at restituere sig inden udskrivelsen.

Fagenheden foreslog, at placeringen skulle være på Valdemarsgade Centret sammen med aflastningspladserne, de midlertidige pladser var samlet.

Evalueringen har fokus på 2 områder:

 1. effekt af indsatsen,

 2. fysisk placering af tilbuddet.

AD1.

64 % af borgerne, der har været på rehabiliteringsophold er udskrevet til eget hjem, hvorfor fagenheden vurderer, at tiltaget er en succes.

AD 2.

Den nuværende organisering af pladser er således:

På Stenumgård er der placeret rehabiliterings- og ikke specialiseret afdeling. De ikke-specialiserede pladser vil udfases efterhånden, som stuerne bliver ledige.

På Valdemarsgade Centret er der placeret aflastnings- og demensafdeling.

Fagenheden fremsætter 3 alternativer, hvor det i alternativ 1 og 2 er vægtet at samle rehabiliterings- og aflastningsspecialerne, da de personalemæssige kompetencer på disse afdelinger er meget ens. Ved at samle rehabilitering- og aflastningsafdelingerne opnås den optimale udnyttelse af personaleressourcerne.

Alternativerne er listet i prioriteret rækkefølge.

Alternativ 1

At samle rehabiliterings- og aflastningspladserne på Valdemarsgade Centret med følgende begrundelse:

En stor del af rehabilitering handler om at træne i at kunne gebærde sig i byen, eksempelvis at kunne handle dagligvarer og gå på apoteket. Dette kan ikke trænes i Stenum. Borgerne er afskåret fra at komme i svømmehallen, hvor der er store muligheder for at træne. Grønningen kan ej heller tilgås fra Stenum.

Alle eksempler, der er vigtige faktorer i rehabilitering, og er en del af formålet med rehabilitering. Da dette ikke er et tilbud i Stenum, kan det betyde et efterfølgende forløb i FRI, hvor disse funktioner skal trænes, hvorved rehabiliteringsperioden forlænges.

Sundhedsområdet leverer ugentligt terapeuttimer til Ældreområdets aflastningspladser på Valdemarsgade Centret og på Margrethelund, og begge steder er der terapeut i weekendvagt. Disse terapeuter er pt. tilknyttet de 2 aflastningsafdelinger, da de borgere, der nu kommer på rehabiliteringsafdelingen, før kom på aflastningsafdelingerne. Dette betyder, at der er behov for, at timerne fordeles på alle 3 afdelinger. Den mest økonomisk fordelagtige måde at gøre dette på, er at samle rehabiliteringsafdelingen på Stenumgård og aflastningsafdelingen på Valdemarsgade Centret på samme center.

Alternativ 2

Valdemarsgade Centret benyttes udelukkende til demensafdeling, og rehabiliterings- og aflastningsafdelingen flyttes til Stenumgård. Dette giver 32 demenspladser, hvoraf de 10 pladser kunne bruges som feriepladser og akutpladser for demente borgere på Valdemarsgade Centret, og 22 rehabiliterings- og aflastningspladser på Stenumgård.

Alternativ 2 indebærer, at rehabiliteringen ikke kan indeholde by-træning, og udnyttelse af de tilbud, der er beliggende i byen.

Alternativ 2 har samme økonomiske fordel i forhold til terapeuttimerne, som alternativ 1.

Alternativ 3

Et tredje alternativ er at fastholde nuværende organisering med rehabliteringsafdeling på Stenumgård, og aflastnings- og demensafdeling på Valdemarsgade Centret.

Som i alternativ 2, vil der i alternativ 3 ikke være mulighed for by-træning, udnyttelse af byens andre træningsfaciliter.

Vælges alternativ 3, vil der blive behov for flere terapeuttimer, da de skal servicere borgere på 3 forskellige centre.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender

 • at tilbuddet om rehabiliteringspladser fastholdes.

 • at alternativ 1 vælges som den fremtidige placering af rehabiliteringstilbuddet.

Personalemæssige konsekvenser

Når specialerne samles, vil der være noget af personalet, der vil få et ændret mødested.

Indstilling

Ældrerådet, 25. november 2013, pkt. 9:

Ældrerådet anbefaler som tidligere alternativ 1.

Beslutning
 • Udvalget er positiv overfor fortsættelse af rehabiliteringstilbuddet.

 • Udvalget ønsker evaluering af rehabiliteringstilbuddet suppleret med evaluering af demenspladserne lige som udvalget anbefaler, at det nye udvalg besøger Valdemarsgade Centret og Stenumgård inden beslutning træffes om den fremtidige placering.

 • Udvalget ønsker sagen forelagt på møde i marts 2014, idet rehabiliteringsindsatsen til denne tid har fungeret i et år.

Bilag

Til toppen


4. Status - nye sygeplejeklinikker


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering om status for etablering af nye sygeplejeklinikker.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremsender statistik over antal borgere, der benytter sygeplejeklinikkerne i Distrikt Øst og Distrikt vest.

Statistikken er fordelt på, hvilke byer borgerne kommer fra.

Der er oversigt over, hvilke sundhedsfaglige indsatser, der leveres i klinikkerne.

Betegnelserne på de leverede indsatser stammer fra indsatskataloget, der er udarbejdet i KL-projektet "Dokumentation af sygeplejen".

Beskrivelsen dækker august - oktober måned 2013.

Der tilstræbes at oprette 2 typer klinikker:

 • Type 1 klinikker, hvor mere komplicerede behov kan imødekommes.

 • Type 2 klinikker, hvor mindre komplicerede behov kan imødekommes.

Status for etablering af klinikkerne er følgende:

Type 1
Dronninglund Der er etableret en sygeplejeklinik på Margrethelund, og den åbner 1. december 2013.
Hjallerup Der er etableret sygeplejeklinik på Stengårds Centret, og den åbner senest 1. januar 2014.
Type 2
Stenum Der er etableret sygeplejeklinik på Stenumgård, og sygeplejerskerne er i gang med at revisitere.
Agersted Der er etableret en sygeplejeklinik på Rosendal Centret, og den åbner 1. december 2013.
Ø. Brønderslev Der er etableret sygeplejeklinik på Elmehøj, og borgerne er revisiteret til klinikken.
Jerslev Sygeplejeklinikken er ved at blive etableret på Rosengården, og borgerne er revisiteret til klinikken.
Klokkerholm Der er etableret sygeplejeklinik på Hellevadlund, og den åbner senest 1. december 2014.
Flauenskjold Endelig aftale laves med vandrehjemmet den 26. november 2013, og det forventes, den åbner senest 1. januar 2014.
Thise Det har endnu ikke været muligt at finde et lokale.
Hallund Der er etableret sygeplejeklinik i Klubhuset, og den åbner senest 1. januar 2014.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013. Budgetopfølgningen udviser et nettomerforbrug på i alt 6.852.000 kr., således at der for 2013 nu forventes et samlet merforbrug på i alt 2,786 mio. kr.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013. Ifølge principper for Økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgning til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafgivelser:

Serviceudgifter............................... 9.021.000
Overførsler..................................... 3.893.000
Finansiering................................... -6.062.000
Netto merforbrug........................... 6.852.000

Der gøres opmærksom på, at der tidligere i 2013 er givet negative tillægsbevillinger på samlet 4,066mio. kr. Det betyder at det samlede nettomerforbrug i 2013 pt. skønnes at blive i alt 2,786 mio. kr. Brønderslev Kommunes samlede resultat ligger pt. 3,8 mio. kr. over servicerammen for 2013. På baggrund af kommunernes seneste indmeldte forventninger til årsregnskabet for 2013, der er foretaget ultimo oktober måned, ligger kommunerne under ét dog under servicerammen, hvilket gør at KL seneste vurdering er, at der ikke vil blive tale om nogle sanktioner for de kommuner, der ligger over servicerammen.

Sammenlignet med halvårsregnskabet pr. 30. juni 2013 er der følgende væsentlige forskydninger ved 3. budgetopfølgning:

 • Børne- og Skoleudvalget, hvor den samlede merudgift til lærerlønsområdet for 2013 nu er gjort endelig op til i alt 4,249 mio. kr.

 • Beskæftigelsesudvalget, hvor det forventede merforbrug er reduceret fra 10,035 mio. kr. til 9,036 mio. kr.

 • Social- og Sundhedsudvalget, hvor det samlede mindreforbrug er øget med 0,935 mio. kr.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgning 3 d. 12. november, og knytter følgende bemærkninger til:

Forretningsledelsen tager den samlede budgetopfølgning til efterretning, og konstaterer at budgetoverskridelsen i forhold til oprindeligt budget samlet set er minimal.

Der er forventning om, at der med budget 2014 er taget højde de områder, hvor der er er markante afvigelser.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag. Endvidere er er vedlagt status på aftalepunkterne fra Budget 2013.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget drøfter budgetopfølgningen og fremsender den til fagudvalgenes behandling.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 4:

Drøftet og fremsendes til fagudvalgene til behandling.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Venteliste til plejehjem og plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 14. november 2013 til plejehjem og plejecentre.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Indstilling

Ældrerådet, 25. november 2013, pkt. 8:

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Intet.

Til toppen


8. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach