Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 30. maj 2013
Lokale: Mødelokael 220 på Rådhuset
Tidspunkt: Kl. 13:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Sagsfremstilling

Fraværende:

Beslutning

Karl Emil Nielsen

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Karl Emil Nielsen var fraværende.

Til toppen


3. Timepriser for 2013 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje, samt efterregulering af timepriserne for 2012


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

I henhold til Lov om Social Service skal kommunen mindst én gang årligt fastsætte priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp på Ældreområdet. Samtidig skal der ske en efterregulering af timeprisen til leverandørerne, hvis timeprisen har været fastsat for lavt.

Byrådet skal godkende de beregnede priser.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Efter bestemmelser i Lov om Social Service, stilles der i Fritvalgsordningen krav om årlige beregninger af timepriser til leverandører af praktisk hjælpog personlig pleje.

Det bærende princip i lovgivningen om det frie leverandørvalg er, at der sikres lige konkurrencevilkår mellem alle leverandører.

Timepriserne skal fastsættes ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed, og skal således omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne.

Timepriserne udgør således afregningsgrundlaget, som den kommunale myndighed skal betale til alle godkendte leverandører, der er indgået kontrakt med.

Ved aflæggelse af årsregnskab, skal der ske opfølgning og kontrol af, om priskravet har været fastsat korrekt, samt justere timeprisen fremadrettet.

Timepris 2012
Praktisk hjælp 303 kr.
Personlig pleje, hverdagstimer 327 kr.
Personlig pleje, øvrig tid 411 kr.

Regnskabet for 2012 viser, at der ikke er grundlag for regulering af timepriserne for 2012.

Med baggrund i beslutningen om fuld udrulning af FRI-projektet (Fælles Rehabiliterende Indsatser) fastholdes timepriserne i 2013 på samme niveau som i 2012. Begrundelsen er, at de borgere der fremadrettet er omfattet af Frit Valg er kendetegnet ved, at være væsentlig mere stabile i deres behov for hjælp. Der er en forventning om, at disse opgaver kan løses mere effektivt. Området følges tæt, således at der hurtigt kan ske udmelding om reguleringer i op- eller nedadgående retning.

Byrådet skal således godkende følgende timepriser gældende fra 1. januar 2013 (samme som i 2012).

Timepris 2013
Praktisk hjælp 303 kr.
Personlig pleje, hverdagstimer 328 kr.
Personlig pleje, øvrig tid 418 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender de beregnede timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karl Emil Nielsen var fraværende.

Til toppen


4. Udarbejdelse af afdækningskatalog


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan, som indebærer, at der allerede i januar/februar igangsættes udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien. Udvalget skal tage stilling til, om der er særlige ønsker til udarbejdelsen af nyt afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan. I forhold til sidste års budgetprocedure er der især følgende større ændringer til processen:

 • Der igangsættes allerede i januar/februar udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien.

 • Økonomiudvalget udmelder allerede nu, at der arbejdes med en rammereduktion af de enkelte udvalgs områder på 2 %. For at sikre et politisk spillerum skal afdækningskatalogerne være større end besparelsesrammerne, hvorfor det foreslås, at der skal findes forslag for 4 % og heraf skal minimum 3 % kunne realiseres i 2014.

 • Høringen af afdækningskataloger i MED-organisationen, bestyrelser, råd m.v. fortages i juni i stedet for som tidligere i august.

Samlet set indebærer forslaget følgende krav til besparelser og afdækningskataloger fordelt på udvalg:

Afdækning pr. udvalg i 1.000 kr. 4 % 2 %
Økonomiudvalget (excl. energi) 9.619 4.809
Børne- og Skoleudvalget 21.936 10.968
Fritids- og Kulturudvalget 2.282 1.141
Beskæftigelsesudvalget 50 25
Ældreomsorgsudvalget 10.116 5.058
Social- og Sundhedsudvalget 7.818 3.909
Miljø- og Teknikudvalget 2.801 1.401
Indlagt sparekrav til digitalisering og velfærdsteknologi 2.036
I alt 54.622 29.347

I budget 2013 blev det besluttet, at indarbejde en besparelse på digitalisering og velfærdsteknologi som gradvist skal indfases. Dette betyder, at der årligt er indlagt øgede sparekrav på godt 2 mio. kr., og vel at mærke krav der ikke er udmøntet endnu. Da Økonomiudvalget i sine styringsprincipper har besluttet, at budgetterne skal ses i et flerårigt perspektiv, er det besluttet, at de områder, som forlods har fået indlagt sparekrav på digitalisering og velfærdsteknologi, får nedskrevet deres sparekrav og afdækningskrav med de allerede indarbejdede sparekrav. Dette er indarbejdet i ovenstående besparelses- og afdækningskrav. Endvidere er energiområdet udtaget af besparelseskravet, og besparelser på dette område vil i stedet blive håndteret direkte i forbindelse med ESCO-projektet.

Den vedtagne budgetprocedure med tilhørende tidsplan er vedlagt som bilag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter de overordnede ønsker til udarbejdelsen af afdækningskataloget.

Personalemæssige konsekvenser:

Kendes ikke pt.

Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 28. februar 2013:

På næste møde ønskes en gennemgang af budgettet på hovedgrupper som grundlag for afdækningsdrøftelsen. Der ønskes fokus på kan- og skal-opgaver, herunder projekter.

Lone Lex var fraværende.

Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 4. april 2013:

Genoptagelse af sagen fra mødet den 28. februar 2013, herunder gennemgang af budgettet.

Visitationschef Tina Grønbæk og Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 4. april 2013:

Udvalget drøftede budgettets hovedpunkter, og besluttede at der skal arbejdes videre med afdækninger indenfor bl.a. følgende områder:

 • hjælpemiddelområdet

 • boligydelse til pensionister

 • nattevagt på plejecentrene

 • plejehjem omlægges til ældreboliger

 • potentialeafklaring som følge af ny lovgivning på ældreområdet

Udvalget ønsker følgende belyst:

 • udgiftsfordelingen til rådgivningsinstitutioner fordelt på børn og voksne

 • udgiftsniveauet for hjemmesygepleje (i forlængelse af ECO-nøgletallene, som fremgår af budget 2013)

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 30. maj 2013:

Med baggrund i Ældreomsorgsudvalgets møde den 4. april 2013 er der udarbejdet følgende supplerende bilag:

 • Afdækningssammendrag med beskrivelse af 7 konkrete forslag

 • Notat med uddybende beskrivelse af forslag til ændret anvendelse af plejehjem

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældresorgsudvalget drøfter forslagene.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Forslagene drøftet. Udvalget ønsker følgende tilføjelser:

ÆOU 1. Antal nattevagter i nabokommunerne tydeliggøres i beskrivelsen samt samarbejde mellem plejecentrene og de kørende nattevagter.

ÆOU 3. Udgiftskonsekvenserne (i kr.) for borgerne beskrives.

ÆOU 5. Det tydeliggøres i beskrivelsen, at 900.000 kr. på Kornumgård svarer til 4%’s reduktion.

ÆOU 6. Forslaget korrigeres, således at den ekstra sagsbehandlingstid på ca. 0,5 stilling i Visitationen fragår i provenuet.

Udgifterne til hjemmesygepleje kan ikke opgøres endnu, da de nuværende udgifterne også indeholder de delegerede sygeplejeydelser, men fremover forventes sygeplejeydelser og delegerede sygeplejeydelser opgjort separat. Næste år forventes det muligt at lave denne opgørelse, herunder sammenligning med andre kommuner.

Udvalget fremsender forslagene i uprioriteret rækkefølge.

Karl Emil Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Tilbud til ældre i Asaa


Resume

Sagsforløb: ÆO

Udvalget bedes drøfte, hvilke tilbud i tilknytning til ældreområdet, der - i forlængelse af lukning af Tonnishave - fremover ønskes i Asaa.

Sagsfremstilling

Af Ældreomsorgsudvalget beslutningsprotokol for den 28. februar 2013 fremgår følgende:

"Peer Thisted, Peter H. S. Kristensen og Karl Emil Nielsen anbefaler, at der indgås aftale om husning af nuværende og kommende aktiviteter i Asaa, dvs. Centerrådets nuværende aktiviteter, en evt. sygeplejeklinik, gruppe-§ 83 ydelser (fællesspisning med henblik på etablering af netværk og forebygge ensomhed) samt evt. aktivitetstilbud."

Øvrige bemærkninger i udvalgets indstilling vedrører Tonnishave.

I forbindelse med Byrådets behandling af sagen om nedrivning af Tonnishave den 24. april 2013 var der en række tilkendegivelser af, at der er behov for at Ældreomsorgsudvalget afklarer, hvilke funktioner indenfor Ældreområdet, der fortsat skal være tilstede i Asaa. Der er derfor brug for en drøftelse af, hvilke funktioner der skal være i byen, og hvordan disse funktioner skal spille sammen med dels de øvrige kommunale tilbud i kommunens østlige del, dels hvordan disse funktioner evt. kan fungere i et lokalefællesskab med lokale foreninger m.v.

Udvalget bør forholde sig til, om et eller flere af følgende tilbud fortsat ønskes i Asaa:

 • fortsættelse af Centerrådets aktiviteter

 • sygeplejeklinik

 • gruppe § 83 (fællesspisning)

 • aktivitetstilbud

 • andre tilbud

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter, hvilke kommunale tilbud på Ældreområdet der fremover ønskes i Asaa, herunder hvordan disse funktioner skal spille sammen med øvrige kommunale aktiviteter i kommunens østlige del samt hvordan disse funktioner evt. kan fungere i et lokalefællesskab med lokale foreninger m.v.

Personalemæssige konsekvenser:

Ukendt.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 2. maj 2013:

Udvalget ønsker udarbejdet beslutningsforslag baseret på Centerrådets aktiviteter og gruppe § 83. Fagenheden bedes i forlængelse heraf vurdere behovet for sygeplejeklinik, aktivitetstilbud eller andre tilbud i Asaa.

Udvalget, har i den sammenhæng, ikke taget stilling til, hvilken adresse tilbud i Asaa leveres fra, idet udvalget forudsætter, at man ikke pålægges ufinansierede driftsudgifter.

Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 30. maj 2013:

Ældreomsorgsudvalget bad på mødet den 2. maj 2013 om en vurdering af behovet for en række tilbud indenfor ældreområdet i Asaa. Fagenheden for Sundhed og Velfærd har i vedhæftede notat foretaget den ønskede vurdering, herunder belyst alternative muligheder.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter, hvilke kommunale tilbud på Ældreområdet der fremover ønskes i Asaa, herunder hvordan disse funktioner skal spille sammen med øvrige kommunale aktiviteter i kommunens østlige del samt hvordan disse funktioner evt. kan fungere i et lokalefællesskab med lokale foreninger m.v.

Beslutning

Udvalget indstiller følgende:

 1. Centerrådets aktiviteter i Aså fortsættes i et egnet lokale. Aktiviteten på 3 timer/uge bevares i tilknytning til Centerrådet. Det forudsættes, at huslejen holdes indenfor de i budget 2013 afsatte 35.000 kr./år.

 2. Sygeplejeklinikken etableres i Aså og dermed etableres ikke en sygeplejeklinik i Dronninglund. Det afklares, om det er muligt at bevilge kørsel til sygeplejeklinikken.

 3. Gruppe § 83 (fællesspisning) afprøves i Aså i et ½ år i et egnet lokale. Det undersøges, om borgere med privat leverandører kan deltage i fællesspisning.

 4. Aktivitetstilbud, som hidtil har været organiseret i Tonnishave svarende til ca. 4 timer/uge, bevares i Aså i et egnet lokale.

 5. Andre tilbud. Der foreslås ikke andre tilbud i Aså.

 6. Udvalget forudsætter, at der tilvejebringes et egnet lokale til ovenstående punkter, samt at udvalget herved ikke får øgede drifts- og anlægsudgifter ud over det, der er forudsat i budgettet.

Lone Lex og Knud L. Pedersen indstiller videre, at der optaget forhandling med Borgerforeningen i Aså om muligheden for et samarbejde i forhold til en permanent placering af ovenstående funktioner i et kommende friplejehjem.

Karl Emil Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 2012


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Sundhedsstyrelsenfremsender årsrapport 2012 vedr. tilsyn med plejehjem i Brønderslev Kommune.

Formålet med plejehjemstilsynene er at forbedre den sundhedsfaglige indsats over for de ældre i plejehjem og plejehjemslignende boligenheder.

Tilorientering for Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 8 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen:

 • Risagerlund

 • Tygelsgadecentret

 • Elmehøj

 • Stenumgård

 • Plejecenter Valdemarsgade

 • Kornumgård

 • Plejehjemmet Margrethelund

 • Hellevadlundcentret

Følgende plejehjem var undtaget for tilsyn i 2012.

 • Rosengården

 • Plejehjemmet Tonnishave

 • Stengårdscentret

På alle plejehjemmeneer der fulgt op på kravene fra 2011.

Der blev ved tilsynene foretaget stikprøver hos 24 beboere.

Der blev fortsat fundet fejl og mangler, dog ikke så mange, men der skal fortsat være fokus på Sundhedsstyrelsens krav.

Efter hvert tilsynsbesøg udarbejdes der handleplaner over de krav, tilsynet har fremsat.

Resultaterne fra plejehjemstilsynene fremgår af nedenstående. De detaljerede oplysninger findes i rapporterne fra de enkelte plejehjem.

Af nedenstående tabel fremgår antallet af plejehjem, hvor der på baggrund af de konstaterede fejl og mangler blev stillet krav indenfor tilsynets områder.

Der kan være stillet flere krav indenfor samme tilsynsområde.

Krav Antal plejehjem
Sundhedsadministrative forhold
Instrukser 8
Sundhedsfaglige forhold
Sygeplejefaglige optegnelser 8
Medicinhåndtering 7
Patientrettigheder 8
Sundhedsrelaterede forhold
Hygiejne 0
Ernæring 5
Fysisk aktivitet og mobilisering 6

Det fremgår, at kravene omfattede fejl og mangler i forbindelse med instrukser, sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering, patientrettigheder, ernæring, fysisk aktivitet og mobilisering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager rapporten til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Karl Emil Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Utilsigtede hændelser - Årsrapport 2012


Resume

Sagsforløb: ÆR/HAR/ÆO/SS

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2012.

Årsrapporten fremsendes til orienteringfor Ældrerådet, Handicaprådet, Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Der er rapporteret 611 UTH i Brønderslev Kommune, fordelt med 502 i Ældreområdet, 105 i Sundhed og Handicap samt 4 i Visitationen. 312 omhandler medicin, 275 patientuheld, 4 infektion og 13 andet, som f.eks. kommunikationsbrist. Kommunen har i alt modtaget 7 tværsektorielle UTH.

På baggrund af UTH samles der op og udvikles på baggrund af erfaringer. Dette gøres dels ved hjælp af ustrukturerede analyser, hændelsesanalyser eller kerneårsagsanalyser.

Definition af analysemetoder:

 • Kerneårsagsanalyse: Denne type analyse laves, når der er sket en alvorlig utilsigtet hændelse. Analysen er en reaktiv dybdegående proces, hvor der systematisk indsamles og behandler såvel kvalitative som kvantitative data, med henblik på at afdække de grundlæggende årsager til, et en utilsigtet hændelse kunne ske.

 • Hændelsesanalyse: Denne type analyse laves når der er sket en utilsigtet hændelse uden patientskade eller med lav eller moderat grad af skade. Analysen er en reaktiv proces, hvor enkelthændelsen analyseres systematisk og detaljeret, for at fastslå, hvad der kan uddrages ad læring og hvad der kan peges på at ændringer, der kan føre til forbedringer.

 • Ustruktureret analyse: Er en fælles betegnelse for en mere uformel gennemgang hvor ovennævnte systematik ikke har været benyttet. Personalet i området har forholdt sig til og handlet på baggrund af den utilsigtede hændelse, men gennemgangen har ikke være fuldt en fast struktur.

Behandling af UTH 2012

Af de 611 UTH er der lavet 594 ustrukturerede analyser, samt 17 hændelsesanalyser. Ingen UTH har været af en sådan alvorlighedsgrad, at der er foretaget kerneårsagsanalyse.

Fokusområder i 2013:

Fokus i 2013 vil være at få flere i gang med at arbejde efter hændelsesanalysemetoden, for at opnå mere struktur i arbejdet og hermed opnå gode forslag til forebyggelse. I forhold til UTH omhandlende medicin, vil der i 2013 være øget fokus. Ligeledes vil der i Ældreområdet og Sygehus Vendsyssel imellem ske en registrering i ultimo januar til medio marts 2013 i forbindelse med udskrivning af borgere til Ældreområdet, hvor der vil være fokus på tværsektorielle UTH omhandlende medicin.

Fagenheden for Sundhed og velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager rapporten til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Karl Emil Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Venteliste til plejehjem og plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Der foreligger venteliste pr. 15. maj 2013 til plejehjem og plejecentre.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Forespørgsel om valg af navn på det nye plejecenter, Støberiet, i Brønderslev. Udvalget fastholder det valgte navn.

Karl Emil Nielsen var fraværende.

Til toppen


10. Lukket punkt: Lukket orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach