Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Færdselssikkerhedsudvalget - Referat

Dato: 9. december 2013
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra Færdselssikkerhedsudvalgsmøde den 16. september 2013.

Sagsfremstilling

Færdselssikkerhedsudvalget anmodes om at godkende referatet fra udvalgets møde den 16. september 2013.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: John Erik Jensen

Til toppen


2. Høj hastighed på V. Thorupvej og Tolstrupvej i Thorup


Resume

Ejeren af Tolstrupvej 25 i Thorup anmoder om at få etableret en forvarsling i form af rumleriller sammen med en lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t ca. 100 m før byskiltene på Tolstupvej og V. Thorupvej.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres hastighedsdæmpende forvarsling, eller om problemet skal løses ved hjælp af politiets hastighedskontrol.

Sagsfremstilling

Ejeren af Tolstrupvej 25 i Thorup anmoder om at få etableret en forvarsling i form af rumleriller sammen med en lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t ca. 100 m før byskiltene på Tolstupvej og V. Thorupvej.

Anmodningen begrundes med, at der er en tendens til høj hastighed ind i og igennem Thorup. Der er kommet flere børn og børnebørn i byen, som færdes og leger rundt omkring.

Tolstrupvej og V. Thorupvej er indfaldsveje til Thorup og er klassificeret som lokalveje. Tolstrupvej er udstyret med et 50 km/t-bump ca. 100 m inden for byzonen.

En trafiktælling på Tolstrupvej ved byskiltet viser en ÅDT på 104 og 22% tung trafik. Gennemsnitshastigheden er på 50 km/t og 85% percentil er på 61 km/t.

På V. Thorupvej ved byskiltet viser tællingen en ÅDT på 220 og 18% tung trafik.

Gennemsnitshastigheden er på 54 km/t og 85% percentil er på 67 km/t.

Der er i perioden 2003-12 regitreret én færdselsulykke i 2012 midt i Thorup, som var et mødeuheld uden personskade.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at anmodningen ikke imødekommes med henvisning til de lave trafik- og ulykkestal. Det anbefales i stedet, at færdselspolitiet udfører hastighedskontrol i Thorup.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Til toppen


3. Fjernelse af bump på Gutenbergvej i Dronninglund


Resume

To borgere på Gutenbergvej anmoder Færdselssikkerhedsudvalget om at udskifte vejbumpet på Gutenbergvej ud for Gommensvej med en anden form for hastighedsdæmpende foranstaltning, evtuelt en chikane.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om omhandlende bump skal indstilles til fjernelse og såfremtifald, om projektet skal medtages på prioriteringslisten for fjernelse af bump og hævede flader.

Sagsfremstilling

To borgere på Gutenbergvej anmoder Færdselssikkerhedsudvalget om at udskifte vejbumpet på Gutenbergvej ud for Gommensvej, med et anden form for hastighedsdæmpende foranstaltning, evtuelt en chikane.

Anmodningen begrundes med, at de oplever en del støj, når de tunge køretøjer passerer bumpet. De har ligeledes konstateret sætningsskader på deres ejendomme.

De ønsker dog stadig én eller anden form for hastighedsdæmpende foranstaltning, da de mener, at vejen er belastet af tung trafik, der bruger Gutenbergvej til gennemkørsel fra Slotsgade til Nordre Ringgade.

Gutenbergvej er klassificeret som en lokalvej i by, og vejen er udstyret med fartdæmpende foranstaltninger, og der er etableret 30 km/t-zone.

En trafiktælling umiddelbart nord for Gutenbergvej 11 viser en ÅDT på 218 og 16% tung trafik. Gennemsnitshastigheden er på 32 km/t og 85% percentil er på 42 km/t.

Miljø- og Teknikudvalget godkendte på mødet den 8. oktober 2013 en prioriteringsliste for fjernelse af bump / hævede flader på indfaldsveje og gennemfartsveje i kommunen. 1. prioritet er bump, hvor der er indgivet klager over rystelser, og støj og 2. prioritering er de øvrige trafikveje rangeret efter antallet af tung trafik.

Gutenbergvej er en lokalvej og falder derved uden for ovennævnte kriterier.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget drøfter, om omhandlende bump skal indstilles til fjernelse og såfremtifald, om projektet skal medtages på prioriteringslisten for fjernelse af bump og hævede flader.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at fagenheden for Teknik og Miljø undersøger, om der kan foretages en måling af rystelser i husene, og at Vej og Park undersøger, om bumpet er blevet deformt.

Bilag

Til toppen


4. Lokal hastighedsbegrænsning på Hallundvej


Resume

Ejeren af Hallundvej 342 anmoder om at få etableret en lokal hastighedsgrænse eller anden trafiksikring på Hallundvej på strækningen fra Røverstuen og ca. 500 m mod øst til Hallundvej 346 på grund af høj hastighed, dårlige oversigtsforhold og glatføre.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres lokal hastighedsgrænse eller anden trafiksikring på Hallundvej.

Sagsfremstilling

Ejeren af Hallundvej 342 anmoder om at få etableret en lokal hastighedsgrænse eller anden trafiksikring på Hallundvej, på strækningen fra Røverstuen og ca. 500 m mod øst til Hallundvej 346.

Anmodningen begrundes med, at de ofte oplever farlige situationer, når der sker udkørsel fra deres ejendom, da Hallundvej har et kuperet og kurvede vejforløb samt dårlige oversigtsforhold, og at der på Hallundvej køres med høj hastighed.

Derudover sker der mange til- og frakørsler til landbrugsejendommen Hallundvej 347 med store landbrugsmaskiner og lastbiler, der tager hele vejbanen i anvendelse ved ind- og udkørsel.

Der er også ekstra risiko for glat vej på strækningen. Vej & Park har i dag en glatføremålestation på omhandlende strækning, og der skiltes ligeledes med advarselstavlen "glatføre" i vinterhalvåret.

Der er dobbelt spærrelinie på det meste af strækningen.

I perioden 2003-2012 er der på strækningen sket et glatføreulykke uden personskade.

En trafiktælling fra 2012 ud for Hallundvej 198 viser en ÅDT på 1161 og med 15% tung trafik.

Hallundvej er i kommunens klassificering kategoriseret som en gennemfartsvej i åbent land. En gennemfartsvej er defineret som: "For at sikre en god fremkommelighed i kommunen er en række veje udpeget som gennemfartsveje. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på ca. 80 km/t på en komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen, og med god forbindelse til motorvejen.

Denne vejtype nødvendiggør at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum (begrænset facadeadgang), en god bærevene (herunder en god afvanding), med en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag) og med brede rabatter. Gennem mindre bysamfund kan hastighedsdæmpende foranstaltninger dog i særlige tilfælde etableres, såfremt man sikrer fremkommelighed for den tunge trafik."

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at anmodningen ikke imødekommes med henvisning til vejens klassificering, det lave trafik- og ulykkestal samt de allerede etablerede tiltag med spærrelinier, advarselstavler og glatføremålestation.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at Vej og Park undersøger, om træerne fra udkørslen mod vest er vokset ud i vejarealet.

Bilag

Til toppen


5. Sti på Nordre Ringgade i Dronninglund


Resume

En borgere anmoder om at få etableret et lille stykke sti på begge sider af Nordre Ringgade ved krydset Kirkevej og Nordre Ringgade.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om stierne skal etableres.

Sagsfremstilling

En borgere anmoder om at få etableret et lille stykke sti på begge sider af Nordre Ringgade ved krydset Kirkevej og Nordre Ringgade, så gående og cyklister på Kirkevej kan krydse Nordre Ringgade vinkelret.

Ved anlæggelse af Nordre Ringgade blev Kirkevej forsat. En sti langs Nordre Ringgade vil give de gående og cyklister bedre forhold ved krydsningen af Nordre Ringgade fra Kirkevej.

I området ved krydset Kirkevej og Nordre Ringgade ligger bl.a. Dronninglund Slot, Dronninglund Kunstcenter, Dronninglund Golfklub og Dronninglund Rideskole, som en stor del af året sammen med motionisterne skaber mange gående og cyklister.

Den nye rekreative sti fra Bøgevangen langs Nordre Ringgade til Kirkevej åbner snart. Stien er beliggende på golfbanens areal. En anlæggelse af den ansøgte sti vil skabe god sammenhæng mellem den nye rekreative sti og Kirkevej.

Stien anlægges i sydlige side af Nordre Ringgade, da der her er mulighed for at lave en skillerabat mellem kørenbane og sti på minimum 2 meter. En dobbeltrettet rekreativ sti i grus skønnes at koste ca. 20.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes, og at stien medtages på prioriteringslisten for 2014.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Til toppen


6. Klage over bump på Strandvejen i Asaa


Resume

Ejeren af Strandvejen 396 i Asaa anmoder om at få fjernet et vejbump ud for sin ejendom.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om omhandlende bump skal indstilles til fjernelse og medtages på prioriteringslisten for fjernelse af bump og hævede flader.

Sagsfremstilling

Ejeren af Strandvejen 396 i Asaa anmoder om at få fjernet et vejbump ud for sin ejendom.

Anmodningen begrundes med, at huset ryster og slår revner med udfaldne fuger og afskalninger af mursten til følge, når den tunge trafik kører over bumpet.

Strandvejen er klassificeret som en trafikvej / indfaldsvej i by og er udstyret med 4 stk. hastighedsdæmpende modificerede sinusbump.

En trafiktælling fra 2009 ud for Strandvejen 374 viser en ÅDT på 1215 og med 15% tung trafik.

Miljø- og Teknikudvalget godkendte på mødet den 8. oktober 2013 en prioriteringsliste for fjernelse af bump / hævede flader på indfaldsveje og gennemfartsveje i kommunen. 1. prioritet er bump, hvor der er indgivet klager over rystelser og støj, og 2. prioritet er de øvrige trafikveje rangeret efter antallet af tung trafik.

Bumpet ud for Strandvejen 360, ved byskiltet, er allerede blevet godkendt til fjernelse og medtaget på Miljø- og Teknikudvalgets prioriteringslisten som 1. prioritet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at omhandlende bump indstilles til fjernelse og medtages på prioriteringslisten for fjernelse af bump og hævede flader.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Til toppen


7. Hastighedsdæmpning og etablering af cykelstier på Jyllandsgade i Brønderslev


Resume

Genoptagelse af sag behandlet i Færdselssikkerhedsudvalget (FSU) den 24. september 2012.

En borger fra Jyllandsgade i Brønderslev anmoder om at få etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger og cykelstier på Jyllandsgade.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om den tidligere beslutning skal fastholdes, eller om et af de nævnte saneringsprojekter skal anbefales til udførelse.

Sagsfremstilling

Genoptagelse af sag behandlet i FSU den 24. september 2012.

En borger fra Jyllandsgade i Brønderslev anmoder om at få etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger og cykelstier på Jyllandsgade, så Jyllandsgade kommer på samme standardniveau som de sanerede tilstødende gader, Søndergade og Østergade.

Borgeren har den 7. juni 2013 indsendt 173 underskrifter fra beboerne i området, hvori de tilslutter sig ovennævnte ønske, og samtidigt opfordrer FSU til at genoverveje sagen.

Jyllandsgade er i kommunens klassificering kategoriseret som en trafikvej i by. En trafikvej er defineret som: "... der skal sikres en god fremkommelighed. Vejen skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Trafikvejen skal samtidigt kanaliserer den største trafikmængde inklusiv den tunge transport med lastvogne og busser.

Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres.Den fremtidige prioritering af trafiksikkerhedsmidlerne i kommunen bør ske med respekt for vejklasserne."

Søndergade, Østergade og Vestergade er klassificeret som fartdæmpet trafikveje. Hér er der etableret chikaner, cykelstier m.m. for at sikre skolevejen ved Søndergades Skole og vejene omkring centrum.

I vejvisningsplanen for Brønderslev by er det bestemt, at den tunge trafik skal vejvises ad Jyllandsgade for at undgå gennemkørende tung trafik i Søndergade og i del af Østergade og Vestergade.

Jyllandsgade har i dag en vejbredde på 9,7 m og med 2,2 m bredde fortove i begge sider.

Trafikmåling ud for Jyllandsgade 56 viser en ÅDT på 1227 og 8% tung trafik, en gennemsnitshastighed på 47 km/t og 85% percentil på 57 km/t.

Der er i perioden 2003-2012 kun registreret én ulykke på Jyllandsgade. Ulykken var en påkørsel af en parkeret bil.

FSU kunne på mødet den 24. september 2012 ikke anbefale anmodningen imødekommet, men at den videre stillingtagen til hastighedsdæmpning og etablering af cykelsti afventer udarbejdelsen af en cykelstiplan for byområderne og med derfra prioriteringer samt afventning af anlægsprojektet for en større frihøjde ved jernbanebroen.

Forsyningen oplyser, at kloaksystemet først forventes renoveret om ca. 20-25 år.

En sanering af Jyllandsgade med sænkning af vej under jernbanebro, etablering af cykelstier, asfaltning af Jyllandsgade samt etablering af chikaner udgør et anlægsudgift på ca. 3,0 mio. kr.

Alternativ løsning: Etablering af cykelstier med vejafmærkning, etablering af chikaner samt nyt slidlag på Jyllandsgade udgør en anlægsudgift på ca. 750.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at Færdselssikkerhedsudvalget drøfter, om den tidligere beslutning skal fastholdes, eller om et af ovennævnte projekter skal anbefales til udførelse.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget videresender sagen til behandling i Miljø- og Teknikudvalget.

Bilag

Til toppen


8. Hastighedsbegrænsning på Kraghedevej i Kraghede


Resume

Kraghede Idræts- og Borgerforening anmoder om at få etableret en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Kraghedevej mellem stedzonetavlerne.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres en lokal hastighedsbegrænsning.

Sagsfremstilling

Kraghede Idræts- og Borgerforening anmoder om at få etableret en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Kraghedevej mellem stedzonetavlerne fra Kraghedevej 230 mod vest til krydset, hvor Kraghedevej, Vesterholtvej og Enighedsvej mødes.

Anmodningen begrundes med:

 • Utilfredsstillende udsigtsforhold i svinget Kraghedevej, Vesterholtvej og Enighedsvej. Midt i svinget er der overkørsel Vesterholtvej og Enighedsvej/Frihedsvej, svineproduktionsejendommen Kraghedevej 163, offentlig plads med flaske- og papirscontainer og busholdeplads til skolebussen til Øster Brønderslev. Det er især sikkerheden for børnene, som er utilfredsstillende.

 • På strækningen er der overkørsler til 3 store svineproducenter.

 • Overkørsel fra Kraghede Klubhus til Kraghedevej fra Mosbjerggårdsvej har dårlige oversigtsforhold. Antallet af gæster i forbindelse med udlejning og afholdelse af lokale aktiviteter er støt stigende.

 • Ved krydset Kraghedevej og Mosbjerggårdsvej er der placeret en klynge på op til 10 husstande helt ud til vejen, hvor 80 km/t ikke er forsvarligt.

Kraghedevej er i kommunens vejklassificering kategoriseret som en lokalvej i åbent land. En lokalvej i åben land er defineret som: "... de mindre smalle kommuneveje, som er anlagt for at sikre fornuftig adgang fra ejendommene på landet til fordelingsvejene. Her er tilgængeligheden (ikke fremkommeligheden) det væsentlig. Her vil en forsvarlig hastighed i høj grad skulle tilpasses lokale forhold som oversigtsforholdene lokalt og her må forvente, at en forsvarlig hastighed vil være på mellem 50 – 60 km/t, nogen steder lavere. Disse vejtyper omfatter veje med meget vekslende oversigtsforhold, og med tilslutning af mange sideveje. Normalt vil rabatterne være smalle, og vejene ikke forsynet med sideanlæg."

Kraghedevej har en vejbredde på 5 meter uden fortov.

En trafiktælling for strækningen vil blive udleveret på mødet.

Der er i perioden 2003-12 ikke registreret ulykker på strækningen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget med udgangspunkt i trafiktælling, vejens klassificering og ulykkesantal tager stilling til, om der skal etableres en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Kraghedevej mellem stedzonetavlerne.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at der etableres en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Kraghedevej inden for stedzonetavlerne.

Bilag

Til toppen


9. Anmodning om ensretning af færdsel på p-plads ved Thise Skole


Resume

Thise Skole og Jørns Busrejser har anmodet om at få ensrettet færdslen på p-pladsen på Jens Thisevej over for Thise Skole.

Færdselssikkerhedsudvalget skal tage stilling til, om anmodningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Thise Skole og Jørns Busrejser har anmodet om at få ensrettet færdslen på p-pladsen på Jens Thisevej over for Thise Skole.

Anmodningen begrundes med, at der opstår farlige situationer på p-pladsen, når den kørende trafik kommer fra begge retninger samtidigt med, at børn skal følges i børnehave og skole.

Skolebussen har svært ved at komme ud fra p-pladsen, når der er trafik i begge retninger, og når der, som ofte, sker afsætning af børn omkring udkørslen.

Fagenheden for Teknik og Miljø har tidligere drøftet problematikken med Thise Skole og opfordrede dengang skolen til at få udarbejdet en trafikpolitik for både skolen og børnehaven. Herved kan det belyses, hvor den kørende og den gående trafik ønskes, og herefter kan der udarbejdes evtuelle vejtekniske løsninger.

Skolelederen oplyser, at de endnu ikke har fået igangsat udarbejdelsen af en trafikpolitik for skolen og børnehaven, men ønsker dog fortsat, at færdslen på p-pladsen ensrettes fra nord mod syd for at hjælpe skolebussen hér og nu.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at anmodningen imødekommes, så der ved skiltning etableres ensrettet færdsel på p-pladsen fra nord mod syd.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at skolen udarbejder en trafikpolitik, og at der foreløbigt etableres et standsningsforbud i syd siden af p-pladsen ved børnehaven, spærreflade mod nord ved sydlige ind- og udkørsel samt indsnævring af den sydlige indkørselsvej til p-plads på 2,75 meter.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Sagsfremstilling
 • Bordet rundt med aktuelle emner inden for medlemmernes arbejdsområde.

 • Spritkampagne: Hjulegløgg-team besøger Brønderslev by d. 28. nov., hvor der er Open by Christmas. Teamet serverer varm alkoholfri gløgg, uddeler krydderier og opskrifter.

 • Forslag til mødedatoer i 2014:

    • 10. marts kl. 14

    • 9. juni kl. 14

    • 1. september kl. 14

    • 8. december kl. 13

Beslutning

Bordet rundt:

Anders Bjerg Sørensen: Der er godt gang i skolepatruljen.

Er krydset Slotsgade og Skovvej færdig etableret? Der mangler vejafmærkning og asfaltrampe.

Jørn K. Kristensen: Ny skolereform - hvad sker der med trafikundervisningen? Flaget skal hejses over for skoledirektøren og skolelederne, for at de ikke glemmer den.

Ole Dahl: Markering af cykelsti på Nordens Alle mangler ud mod kørebanen flere steder.

Ole Bruun: Hvorfor blev sagen om sti på Klydevej sendt direkte i Miljø- og Teknikudvalget og ikke først behandlet i Færdselssikkerhedsudvalget?

Carl Åge Christensen: Politiet har besluttet at målrette indsatserne omkring skolerne. Hvis skolerne eksempelvis har emneuge, hvor de ønsker, at politiet deltager, så kan de rette henvendelse. Katrine Bak Styrishave sender en mail til skolerne om, at politiet gerne deltager i arrangementer, for at der kan sættes fokus på trafiksikkerheden.

Skal skolechefen inddrages i Færdselssikkerhedsudvalget for at få fokus på færdselsundervisningen? Skolechefen inviteres til møderne ad hoc.

Analysebaseret målrettet program skal fastlægge, hvor politiet skal bruge deres ressourcer i forhold til eksempelvis sprit og fart.

Hildo Rasmussen: Tak for samarbejdet og de gode debatter. Påpegede at Miljø- og Teknikudvalget lytter meget til Færdselssikkerhedsudvalgets anbefalinger.

Til toppen


11. Eventuelt


Sagsfremstilling

Trafikmålinger, som er sendt videre til Nordjyllands Politi:

 • Vestergade 84, Hjallerup viser en ÅDT på 450 køretøjer og 12 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 60 km/t og 85 % percentil på 74 km/t. Den skiltede hastighed er 50 km/t.

 • Krogensgade 38, Brønderslev viser en ÅDT på 218 køretøjer, og at der er 33 køretøjer i perioden den 29. august til 6. september 2013, som kørte imod ensretningen.

Til toppen

Opdateret 26. november 2013
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer