Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2010-2013 Miljø- og Teknikudvalget - Referat

Dato: 27. november 2013
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Klager over lugtgener fra biogasanlægget GFE Krogenskær


Resume

Sagsforløb: MT

Siden sommeren 2012 er der jævnligt klaget over lugtgener fra biogasanlægget GFE Krogenskær. Senest er der i slutningen af oktober 2013 klaget massivt over lugtgener. Hovedårsagen vurderes at have været delvist nedbrud af anlægges biofilter.

Miljø- og Teknikudvalgetskal tage stilling til, hvilke tiltag der skal iværksættes i forhold til driften af Biogasanlægget GFE Krogenskær.

Sagsfremstilling

Siden sommeren 2012 er der jævnligt klaget over lugtgener fra biogasanlægget.

Senest er der i slutningen af oktober 2013 klaget massivt. Hovedårsagen har her været, at anlæggets biofilter har fortættet sig, hvormed der ikke har været tilstrækkeligt sug på biogasanlæggets forskellige processer, hvilket har medført væsentlige lugtemissioner. Udskiftning af filtermaterialet (barkflis) er foretaget den 4. november 2013. Virkningsgraden af det nye filter er lav umiddelbart efter udskiftning, men vil nå 75 % efter 3 - 4 døgn og 100 % efter 10 døgn. Der vil således være risiko for fortsatte lugtgener i døgnene efter udskiftning af filtermaterialet.

For fremadrettet at minimere risikoen for at omkringboende belastes af væsentlige lugtgener fra GFE Krogenskær, kan følgende tiltag vurderes:

 • Udarbejdelse af ny miljøgodkendelse med skærpede krav til indretning og drift.

 • Lukning af GFE Krogenskær

 • Politianmeldelse

Ny miljøgodkendelse

I forlængelse af at IE-direktivets (Industrielle Emissioner) implementering i Danmark, er bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder i 2013 blevet revideret.

Ikrafttrædelsen af den nye bekendtgørelse betyder, at biogasanlægget GFE Krogenskær nu er en såkaldt IED-virksomhed. Det betyder blandt andet, at biogasanlæggets miljøgodkendelse regelmæssigt og mindst hvert 10. år skal tages op til revurdering.Den første regelmæssige revurdering skal foretages, når der er forløbet otte år fra det tidspunkt, hvor virksomheden blev godkendt første gang.

Biogasanlægget GFE Krogenskær er pt. reguleret af en miljøgodkendelse fra 2002 og en tillægsgodkendelse fra 2005. Godkendelserne skal jf. godkendelsesbekendtgørelsen tages op til revurdering og der skal udarbejdes en ny samlet godkendelse.

Evt. revurdering af miljøgodkendelserne vil blive meddelt som påbud.

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for branchen. Kommunen er forpligtet til at følge standardvilkårene og kan kun i særlige tilfælde fravige vilkårene. Med baggrund i GFE Krogenskærs historik er der dog baggrund for at skærpe vilkår om egenkontrol betragteligt.

I forhold til de gældende godkendelser vil standardvilkårene betyde skærpede krav til biogasanlægget på følgende områder:

 • Biofilteret skal være 2-delt, således at vedligehold kan ske, uden at hele filteret sættes ud af drift. Filteret skal være overdækkes, med afkast til fri fortynding. Lugtemissionen kan således måles i afkast.

 • Ingen vilkår om lugtgrænseværdier. Om evt. lugtgener er væsentlige vurderes af kommunen. Der skal således ikke dokumenteres – men vurderes.

 • Vilkår om at omkringboende underrettes, når der er risiko for lugtgener.

 • Skærpede krav til overdækning af fast biomasse.

 • Krav om lugtmålinger senes 6 mdr. efter ny godkendelse er meddelt.

Håndhævelse i forbindelse med lugtemissioner vil med en ny miljøgodkendelse blive væsentligt forenklet. Hvis biogasanlægget giver anledning til lugtgener, som kommunen vurderer er væsentlige, kan der straks håndhæves uden dokumentation i form af lugtmålinger.

Lukning af biogasanlægget

Kommunen kan med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 41 lukke en virksomhed:

Stk. 2. Hvis forureningen ikke kan nedbringes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud imod fortsat drift og eventuelt forlange virksomheden fjernet.

Kommunens advokat har vurderet muligheden for at nedlægge forbud mod fortsat drift af GFE Krogenskær. Advokaten vurderer, at det ikke umiddelbart er muligt at nedlægge forbud mod fortsat drift, da et forbud kræver at følgende forhold er gældende:

 1. At det er økonomisk og teknisk umuligt at drive virksomheden miljømæssigt forsvarligt og inden for miljøgodkendelsens rammer.

 2. At ejerne ikke viser evne eller vilje til at drive virksomheden miljømæssigt forsvarligt.

Ad. 1:

Erfaringer fra andre biogasanlæg i Danmark viser, at det er såvel økonomisk som teknisk muligt at drive et biogasanlæg, uden at driften giver anledning til væsentlige gener for omkringboende. Dette vil også være økonomisk og teknisk muligt for GFE Krogenskær.

Ad. 2:

Hvis påbud og indskærpelser gentagne gange ikke efterkommes og der er indgivet politianmeldelse med efterfølgende dom, er der vist uvilje mod at drive en virksomhed miljømæssigt forsvarligt. GFE Krogenskær har efterkommet samtlige påbud og indskærpelser, hvormed der er vist vilje til at drive biogasanlægget miljømæssigt forsvarligt.

Advokatens vurdering understøttes desuden af byretsdom fra 1999, der gør et forbud mod fortsat drift af en minkfarm ugyldigt, da ejeren har vist vilje og evne til at drive farmen miljømæssigt forsvarligt.

Fagenheden for Teknik og Miljø har forespurgt GFE Krogenskærs medejer om tidsperspektivet for en evt. nedlukning af biogasanlægget. Medejeren oplyser, at biomassen først kan fjernes eller udbringes efter 6 måneder efter beslutning om nedlukning. Dette skyldes, at den voldsomme bakteriologiske proces umuliggør håndtering af biomassen.

Politianmeldelse

Da der er konstateret væsentlige og længerevarende lugtgener i stor afstand fra GFE Krogenskær, er den gældende miljøgodkendelses lugtvilkår på 10 lugtenheder utvivlsomt overskredet. Der kan derfor indgives politianmeldelse for forholdet uden forudgående lugtmåling.

Fagenheden for Teknik og Miljøforeslår, at Miljø- og Teknikudvalgetbeslutter, hvilke tiltag der skal iværksættes i forhold til driften af Biogasanlægget GFE Krogenskær. Hvis Miljø- og Teknikudvalget beslutter, at GFE Krogenskærs miljøgodkendelse skal revurderes, foreslår fagenheden for Teknik og Miljø, at frist for indsendelse af oplysninger til brug for udarbejdelsen af ny godkendelse fastsættes til 2 måneder.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 12. november 2013, pkt. 8:

Udvalget besluttede at sætte tidsfrist for allerede givet indskærpelse til den 20. november 2013. Udvalget ønsker accept fra GFE Krogenskær på givet indskærpelse. Hvis accept ikke opnås foretages politianmeldelse.

Udvalget besluttede desuden, at der skal udarbejdes ny miljøgodkendelse til virksomheden med henblik på skærpede krav til indretning og drift. Fristen for indsendelse af oplysninger til brug for udarbejdelsen af ny godkendelse fastsættes til 2 måneder.

Ole Bruun var fraværende.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalgets møde den 27. november 2013:

Med baggrund i den vedtagne indskærpelse skulle GFE Krogenskær inden den 18. november 2013 iværksætte en undersøgelseaf biofilterets aktuelle virkningsgrad. Undersøgelsen blev foretaget den 18. november 2013 af FORCE Technology. Af Force Technology's afrapportering fremgik det, at biofilterets aktuelle virkningsgrad nu var 99 %. Desuden viste lugtmålinger, at miljøgodkendelsens lugtgrænseværdi på 10 LE/m3 nu blev overholdt for biofilteret, da biofilterets lugtbidrag til omgivelserne blev målt til mindre end 1,4 LE/m3.

GFE Krogenskær skulle desuden inden den 20. november 2013 iværksætte følgende:

 • Forslag til, hvordan biofilterets virkningsgrad hurtigt kan optimeres.

 • En tidsplan for hvordan det sikres, at der til stadighed sker en effektiv absorbering af lugtstoffer i biofilteret.

 • Forslag til et effektivt egenkontrolprogram.

 • En vurdering af om det er muligt, at biogasanlægget GFE Krogenskær fremadrettet kan drives uden at omkringboende hyppigt belastes med væsentlige lugtgener. Vurderingen skal indeholde oplysninger om evt. forandringer/investeringer og tidsplan for disse.

Hvis det viste sig, at det ikke var muligt at færdiggøre undersøgelserne inden den 20. november 2013, skulle Brønderslev Kommune senest den 20. november 2013 have modtaget en handlingsplan, hvor der udførligt blev redegjort for hvilke undersøgelser, der planlægges iværksat og en detaljeret tidsplan for undersøgelser og afrapportering.

Fagenheden for Teknik og Miljø modtog den 20. november 2013 FORCE Technology's kommentarer til Brønderslev Kommunes krav til GFE Krogenskær. Det fremgik af kommentarerne, at FORCE Technology ville kunne bistå med en nærmere undersøgelse af processerne på GFE Krogenskær. Der var dog ikke udarbejdet en tidsplan for undersøgelser og afrapportering.

På trods af flere henvendelser til GFE Krogenskær, har fagenheden ikke modtaget en tidsplan, hvormed indskærpelsen ikke er fuldt efterkommet.

Med baggrund i udvalgsbeslutningen kontaktede fagenheden den 21. november 2013 udvalgsformand Mikael Klitgaard. Henvendelsen skulle afklare, om de manglende elementer i indskærpelsen skulle udløse politianmeldelse, eller om der først skulle afholdes møde med GFE Krogenskær. Mikael Klitgaard bad på den baggrund fagenheden om at indkalde til møde med deltagelse af ham selv samt næstformand Ole Andersen. Mødet blev aftalt til den 27. november 2013, kl. 10.00.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager stilling til, om der med baggrund i manglende tidsplan skal indgives politianmeldelse.

Beslutning

Udvalget besluttede at politianmelde virksomheden på baggrund af manglende overholdelse af tidsfrist for givet indskærpelse samt manglende overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår for lugtemission.

Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer