Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2010-2013 Miljø- og Teknikudvalget - Referat

Dato: 13. august 2013
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: MT

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Møde med Manna-Thise Borgerforening


Resume

Sagsforløb: MT

Der er aftalt møde med Manna-Thise Borgerforening, der ønsker at drøfte trafiksikkerheden / asfaltvedligeholdelsen på Jens Thise Vej.

Repræsentanter møder kl. 14.30.

Sagsfremstilling

Der er aftalt møde med Manna-Thise Borgerforening, der ønsker at drøfte trafiksikkerheden / asfaltvedligeholdelsen på Jens Thise Vej.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fra Manna-Thise Borgerforening deltog bestyrelsesmedlemmerne: Bente Aggerholm og Birthe Mikkelsen. Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med at skabe trafiksikre forhold for cyklisterne på Jens Thise Vej.

Til toppen


4. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 for Miljø- og Teknikudvalget


Resume

Sagsforløb: MT

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2013, der ud over skøn over udviklingen i budget 2013 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2014.

Sagsbehandler Jørn K. Kristensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2014 på de forskellige politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter..............................7.577.000 kr.
Overførsler....................................7.392.000 kr.
Finansiering..................................-5.476.000 kr.
Netto merforbrug.........................9.493.000 kr.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering

af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

På Miljø- og Teknikudvalgets område er de væsentligste ændringer siden budgetopfølgning 1 pr. 31. marts følgende:

 • Forventet merudgift vejbidrag til Forsyningen 1.425.000 kr.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet budgetopfølgningen, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden budgetopfølgningen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at udvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Udvalget tog ½-årsregnskabet til efterretning, idet udvalget forventer at finansiere ekstraudgifterne vedrørende vejafvandingsbidraget på 1.425.000 kr. og at udgiften i budgettet for 2014 afklares via en teknisk korrektion.

Bilag

Til toppen


5. Oplæg til basisbudget 2014 - øvrige korrektioner for Miljø- og Teknikudvalget


Resume

Økonomiafdelingen fremsender administrationens forslag til basisbudget for 2014.

Fagudvalgene skal tage stilling til, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling af budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet.

Sagsbehandler Jørn K. Kristensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I følge principper for udarbejdelse af budget 2014 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af korrektionerne, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Med henblik på at sikre et øget politisk ejerskab til ændringerne, er det besluttet, at korrektionerne får en meget grundig behandling efterfølgende i Økonomiudvalget, efter at disse har været behandlet i fagudvalget.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2014 i 2014-niveau, dvs. efter der er foretaget en løn- og prisregulering. Endvidere er udgangspunktet også allerede korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2013 samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2013 med økonomiske konsekvenser for 2014. Herudover indgår en sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer, f.eks. fordeling af lønpuljer.

Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner. Det er disse korrektioner udvalget skal tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under

 1. Lovgivningsændringer,

 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter,

 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter,

 4. Ændrede forudsætninger, specialiserede socialområde.

Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema.

Fagudvalgenes forslag til korrektioner behandles i Økonomiudvalget den 21. august 2013, inden budgetforslaget sendes til første behandling.

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet forslag til korrektioner, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden samlet forslag fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget beslutter, hvilke af de øvrige korrektioner, der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 2014.

Beslutning

De foreslåede korrektioner indstilles indarbejdet til Byrådets 1. behandling af budgettet.

Til toppen


6. Nordjyllands Trafikselskab, NT- budget 2014


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab, NT,fremsender orientering om økonomien for årene 2012-2017, omfattende godkendt regnskab 2012, rapport over budgetopfølgning 2013 samt høring af budgetforslag for 2014. Bemærkninger til budgetforslag 2014 skal være NT i hænde senest den 23. august 2013.

Af budgetforslaget for 2014 fremgår det, at kommunens budget for buskørslen (inkl. flexturkørsel) i 2014 forventes at blive14.727.000 kr.medregnet overskuddet fra regnskab 2012 på612.000 kr., mens budgettet for handicapkørslen forventes at blive 1.207.561 kr.medregnet overskud fra regnskab 2012 på141.020 kr.

Byrådet skal tage stilling til det fremsendte budgetforslag for 2014.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab, NT,fremsender orientering omkring økonomien for årene 2012-2017, omfattende årsrapport 2012 med godkendt regnskab 2012, rapport over budgetopfølgning 2013 (Økonomirapport 1, 1. kvartal 2013) samt høring af budgetforslag for 2014. Bemærkninger til budgetforslag 2014 skal være NT i hænde senest den 23. august 2013. Anmodning om udsættelse er meddelt NT.

Af det fremsendte regnskabs- og budgetmateriale fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer:

Brønderslev kommune – NT udgifterBus-/flexkørsel i kr.Handicapkørsel i kr.
Regnskab 2012 buskørsel:
A´conto indbetalt 201215.102.0001.451.000
Regnskab 2012 nettoudgifter14.490.0001.310.000
Regulering 2012 tilbagebetaling via budget 2014 612.000141.000
Budgetopfølgning 2013 buskørsel:
A´conto indbetalinger 201314.207.0001.263.000
Forventet budget 2013 nettoudgifter14.285.0001.343.000
Forventet regulering/efterbetaling i budget 2015 - 78.000 - 47.000
Budgetforslag 2014 -17:
Forventet budget 2014 incl. regulering 201214.727.0001.207.561
Forventet budget 2015 incl. regulering 201315.517.0001.405.000
Forventet budget 201615.382.0001.368.000
Forventet budget 201715.317.0001.378.000

Beløb med minusfortegn er skyldig beløb, som indregnes i budgettet 2 år efter.

NT´s samlede regnskab 2012 viser et overskud på den ordinære drift på 2.077.000 kr. selv om nettoindtægter blev knap 3.900.000 kr. lavere end budgetteret. Af årsrapporten 2012 fremgår det, at påsejlingen af jernbanebroen i marts 2012 forbedrede resultatet af busserne med ca. 10 mio. kr. På udgiftssiden påvirkede 18. udbudsrunde store prisudsving med gennemsnitlige prisstigninger på 12-17%, hvoraf cross border meromkostningerne, som kompenseres via staten, udgør 5-7%. NT´s omkostninger til bus og lokalbane operatørerne steg fra 665,1 mio. kr. i 2011 til 703,3 mio. kr. i 2012.

Økonomirapport 1, budgetopfølgning 2013, indeholder en prognose for året baseret på de realiserede indtægter og udgifter i 1. kvartal samt en vurdering af udviklingen resten af året. Prognosen viser et samlet resultat tæt op ad det budgetterede, idet der forventes et samlet underskud på 100.000 kr. på bustrafikken og et underskud på 1,6 mio. kr. på flexhandicap. NT fremhæver dog, at indtægtsprognosen tillægges en større usikkerhed end normalt på grund af indførelse af nye produkttyper, herunder udfasningen af klippekortet og indførelse af rejsekortet. Påsejlingen af jernbanebroen med unormal togdrift frem til april 2013 forventes også at påvirke prognosen vedrørende indtægtsdelingen mellem NT og DSB i 2013.

I budgetforslaget for 2014 regnes med et nettotilskud til bustrafikken på 502,2 mio kr. og et nettotilskud på 27,6 mio. kr. til flexhandicap. Der kalkuleres med 1% passagervækst, svarende til målsætningen i NT´s forretningsplan. Indtægtsbudgettet forventes mere usikkert end normalt på grund af indfasningen af rejsekortet og det nye ungdomskort. Vedrørende de øvrige driftsomkostninger forventes kommunernes og regionens tilskud værende uændret i forhold til 2013.

For Brønderslev kommune betyder budgetforslaget for 2014, at NT´s tidligere udmeldte omkostninger til budget 2014 til busdriften er steget med 556.000 kr. NT redegør i separat notat for denne stigning. Specielt øgede entreprenørudgifter på grund af resultatet af 19. licitationsudbud (lokalruterne) er årsag til denne stigning. Stigningen medfører, at Miljø og Teknikudvalget skal have revideret tidligere udmeldt afdækningskatalog for kollektiv trafik budget 2014.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapport 2012 og budgetopfølgning 2013, Økonomirapport 1, til efterretning, og godkenderbudgetforslag 2014 med bemærkning om, at de besparelser, Miljø og Teknikudvalget måtte foreslå i revideret afdækningskataloget for budget 2014 vil kunne indarbejdes i NT´s budgetforslag 2014, såfremt besparelserne medtages i Byrådets godkendelse af budget 2014.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til budgetopfølgning 2013. Budgetforslag 2014 behandles under punkt 5.

Beslutning

Udvalget indstiller, at Byrådet tager årsrapport 2012 og budgetopfølgning 2013 til efterretning, og godkender budgetforslag 2014 med bemærkning om, at de besparelser, Miljø og Teknikudvalget måtte foreslå i afdækningskataloget for budget 2014 vil kunne indarbejdes i NT´s budgetforslag 2014, såfremt besparelserne medtages i Byrådets godkendelse af budget 2014.

Bilag

Til toppen


7. Revideret afdækningskatalog for budget 2014 - kollektiv trafik


Resume

Sagsforløb: MT

NT´s budgetforslag for kollektiv trafik 2014 udmelder øgede udgifter på kr. 556.000 i forhold til tidligere udmeldt budgetoverslag.

De øgede udgifter betyder, at Miljø og Teknikudvalget skal revidere tidligere afdækningskatalog, hvori der lå en forventning om, at de udmeldte besparelser kunne indeholdes i det oprindelige budgetoverslag.

Sagsfremstilling

NT har pr. 1. juli 2013 udmeldt budgetforslag 2014 for den kollektive trafik, hvoraf fremgår, at Brønderslev kommunes udgifter til kollektiv trafik i 2014 inklusiv regulering fra 2012 budgetteres til:

Kollektiv trafik busdrift 14.727.000 kr.

Handicapkørsel 1.207.561 kr.

I alt 15.934.561 kr.

Det nye budgetforslag 2014, som NT forventer godkendt i september 2014 er 556.000 kr. dyrere i forhold til tidligere udmeldt budgetoverslag 2014.

De ændrede budgettal bevirker, at konklusionen i tidligere udmeldte afdækningskatalog for 2014 om, at en 4% besparelse kunne opnås uden servicereduktion ikke forventes at holde

stik. Det nye budgettal er omtrent identisk med kommunens oprindelige budgettal 2014 for kollektiv trafik før besparelsesrunden - 15.912.000 kr.

Miljø og Teknikudvalget behandlede på mødet d. 4. juni 2013 afdækningskataloget, hvor man vedtog at indstille en besparelse i 2014 på kollektiv trafik på 600.000 kr. Besparelse er foretaget i henhold til Økonomiudvalgets udmeldte ramme på 3 %.

Den nye skolereform med helhedsskolen forventes at træde i kraft fra skoleåret 2014/15. Med indførelsen af helhedsskolen forventes antallet af daglige eftermiddagsafgange fra skolerne at kunne reduceres fra 3 til 2 ture. NT har beregnet, at kommunen efter de nye kontrakter, kan opnå en helårs besparelse på kr. 645.000 ved reduktion af en tur pr. skolerute pr. dag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø og Teknikudvalgets udmeldte besparelse på kr. 600.000 effektueres ved fra skoleåret 2014/15 at fastsætte antallet af eftermiddagsafgange fra kommunens skoler til 2 afgange pr. skoledag.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Udvalget indstiller følgende prioritering af besparelsesforslag for det udarbejdede afdækningskatalog. Prioriteringen er foretaget i henhold til den udmeldte ramme på 3 %, der blev fastsat af økonomiudvalget:

 1. MT 801 Ny ledelsesstruktur på Vej- og Parkområdet (500.000 kr.)

 2. MT 802 Kollektiv trafik (270.000 kr.) - fra skoleåret 2014/15 fastsættes antallet af eftermiddagsafgange fra kommunens skoler til 2 afgange pr. skoledag. (Helårsvirkning på 645.000 kr.).

 3. MT 801 Rammebesparelse på Vej- og Parkområdet (1.201.000 kr.)

Restbeløbet på 330.000 findes på rammebesparelse på Vej- og Park-området eller på den kollektive trafik. NT forespørges om taksten på flexture kan fastlægges til 8 kr./km. Det undersøges endvidere hos NT, om der kan ændres på den generelle takst.

Bilag

Til toppen


8. Administration af vandløbsområdet


Resume

Sagsforløb: MT

I løbet af forsommeren 2013 har der været afholdt en møderække for vandløbsområdet i Brønderslev Kommune. Fokus har været på øget dialog generelt samt belysning af vandløbsregulativer og vedligeholdelsen beskrevet i regulativerne. Miljø- og Teknikudvalget skal træffe beslutning om forvaltningen fremover skal administrere vandløbsområdet som det var tilfældet i sæson 2012.

Miljø- og Teknikudvalget skal beslutte, om forvaltningen skal deltage i vandløbslaug Ryås videre arbejde med en reguleringssag for Ryå.

Miljø- og Teknikudvalget skal beslutte, om analyse af status omkring kommunens forsinkelsesbassiner kan udsættes til efteråret 2013.

Der orienteres kort om status for revision af Ryå regulativ

Sagsfremstilling

I første halvdel af 2013 er der afholdt en række møder og fælles besigtigelser på vandløbsområdet. På møderne er der blevet fremført forskellige problemstillinger i forhold til vandløbsvedligeholdelsen. Der er blandt andet udtrykt ønske om en fremtidig håndtering af vedligeholdelsen sådan, at der løbende sker en sænkning af bundkote og dermed vandspejlskoten så denne er under drænudløbene samt at der skæres i en lige strømrenden. Mange lodsejere mener at en bugtet strømrende påvirker afvandingen negativt. Lodsejerne udtrykte også ønske om at regulativerne revideres snarest muligt.

Intentionen med vandløbsloven er blandt andet at vægte afvanding og miljøforhold lige. Sænkning af bundkote i forhold til bundkoten fastlagt i regulativet er omfattet af reguleringsbekendtgørelsen. I forhold til snoet strømrendeskæring kan tilføjes, at selv i et reguleret vandløb vil vandstrømmen dreje fra side til side med en bestemt afstand som er 5-7 gange vandløbets bredde. Arbejder man udfra dette naturlige mønster når der skæres grøde tilnærmes en balance hvor der sker mindst mulig aflejring af slam og mudder i strømrenden. Yderligere har bugtet strømrendeskæring vist sig, at have positiv effekt på afvanding i blandt andet Gerå som fremført af lodsejer og formand for Danske Vandløb Jens Myhren på et af møderne i forsommeren.

Bugtet strømrendeskæring er angivet i kommunens vandløbsregulativer og en ændring af dette skal, som minimum, ske ved at lave et tillægsregulativ. Vandplanerne er endnu ikke vedtaget og derfor er rammen for vandløbsadministration i Danmark Regionplan 2005. Omkring vedligeholdelse af vandløb gælder retningslinie 6.2.3 som anfører at vandløb med målsætning A og B vedligeholdes miljøvenligt. Dette er nærmere præciseret:

”Den fysiske variation i miljøvenligt vedligeholdte vandløb betyder, at fisk kan finde skjul og gydepladser, samt at der er rigeligt med fødedyr. Vandløbene får endvidere en selvrensende

effekt.

I praksis omfatter miljøvenlig vedligeholdelse:

 • Grus- og stenbund skal bevares. Opskydning af bunden kan dog nødvendiggøre opgravning af grus- og stenbund. I disse tilfælde reetableres grus- og stenbunden efter opgravningen.

 • Grødeskæringen skal ske skånsomt og skal så vidt muligt foregå i strømrenden, så noget grøde bliver efterladt langs siderne.

 • Vandløbet modelleres med en snoet strømrende og grødebræmmer af varierende bredde

 • langs siderne.

 • Kantvegetationen lades så vidt muligt tilbage.

 • Opgravning af sand- og slambund foretages så vidt muligt i strømrenden, såfremt vandføringsevnen er dårligere end regulativets krav hertil.

Der har været afholdt møde med vandløbslaug for Ryå den 4. juli 2013. Der er enighed om, at vedligeholdelsen af Ryå sæson 2013 skal udføres som i sæson 2012. Det vil sige bugtet strømrendeskæring med fokus på at skære i bund i strømrenden samt fuld koordination med Jammerbugt Kommune. Der er enighed om, at vandsystemet skal ses i sammenhængen hvilket betyder, at man ikke kan forøger vandføringsevnen øverst i vandløbet da det vil få konsekvenser for lodsejere længere nede i systemet ved regnhændelser. Lauget havde forskellige ønsker og det undersøges hvilke der kan udføres inden for regulativets rammer. Overordnet ønsker lauget en regulering af Ryå. Der er foreløbigt aftale om et møde i løbet af efteråret 2013 evt. med inddragelse af konsulenter der kan belyse konsekvensen af en regulering. Referat er vedlagt som bilag.

Det er fremført af lodsejerne at kommunen har for få forsinkelsesbassiner og at dem vi har er forkert dimensioneret og derfor sættes vandløbene under for stort pres ved ekstremregn.

Generelt er der et stort ønske om nye reviderede vandløbsregulativer for hele kommunen. Som opsummering kan nævnes at kommunen i 2011udarbejdede en regulativrevisionsplan for alle offentlige vandløb i kommunen - samlet tilbud på revisionen var dengang 5,4 millioner. Der har ikke været afsat midler endnu til en gennemgribende revision af alle regulativer men det er besluttet på MTU 4/10 2011 at første prioritet er Ryå og at revisionen skal finanseres gennem vandløbsmidlerne. I løbet af 2012 blev Ryå opmålt og gældende regulativ blev kontrolleret og fundet overholdt.

Den 21. maj 2013 blev der afholdt fælles møde mellem MTU for Jammerbugt kommune og Brønderslev Kommune hvor formålet var at belyse lovgrundlag og proces for en regulativrevision. Kristian Vestergård fra KV MiljøFormidling var indbudt som oplægsholder. Kristian redegjorde blandt andet for, at hvis regulativmæssig afvandingen i et vandløb skal ændres sådan at vandløbstracéet kan føre mere vand uden at give oversvømmelser skal der udarbejdes en reguleringssag inden revision af regulativet. Det betyder at lodsejerne skal udarbejde ansøgning om regulering efter gældende regler hvis der ønskes bedre afvanding eller der i øvrigt måtte være ønsker der ligger ud over regulativets rammer.

Næste skridt for revisionen af regulativ for Ryå er at indhente tilbud på selve udarbejdelsen af regulativet. Dette sker i samarbejde med Jammerbugt Kommune og forventes at ske i løbet af efteråret 2013.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,

 • at den i notatet af 29. juni 2012 beskrevne håndtering af grødeskæringssæsonen 2012 fastholdes fremover,

 • at der afholdes det i teksten nævnte møde med vandløbslaug Ryå i forbindelse med, at lauget ønsker at udarbejde en ansøgning om regulering af Ryå,

 • at der udarbejdes en oversigt over kommunens forsinkelsesbassiner med vurdering af deres kapacitet i løbet af efteråret 2013.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået, idet der mindst én gang årligt holdes møde mellem forvaltning og vandløbslaug. Referater fra disse møder tilsendes fagudvalget. Der afholdes desuden møder mellem vandløbslaug, lystfiskere og Naturfredningsforening. Vurderingen af forsinkelsesbassinernes kapacitet skal foreligge senest den 30. oktober 2013.

Bilag

Til toppen


9. Tilsyn og status for Donnerbæk/Sørå


Resume

Sagsforløb: MT

På baggrund af flere henvendelser fra lodsejere ved Donnerbækken vedrørende ændring af afvandingsforholdene er vandløbssystemet blevet gennemgået med henblik på at få overblik over de faktuelle forhold. Man har fra lodsejerside fremført at der er uoverensstemmelser mellem det gamle og nyeste regulativ for Donnerbæk. Se bilag (Henvendelse fra Agri Nord og besvarelse fra Brønderslev Kommune)

Som et resultat af besigtigelsen er der blandt andet fundet en række steder hvor der kan placeres grus og sten uden at det påvirker afvandingen negativt. Der er efterfølgende indhentet mundtligt samtykke fra de pågældende lodsejere til tiltagene. Efterfølgende har kommunen modtaget en klageskrivelse - ikke kun på de påtænkte projekter i Donnerbæk men en generel klage over enhver miljøforbedring der kan ændre afvandingen i vandløbene negativt. Klage og svar er tidligere fremsendt til udvalget. Se bilag(klagen og besvarelse fra Brønderslev Kommune til Ulrik Lunden med flere).

Miljø- og Tekudvalget skal tage stilling til om der skal arbejdes videre med projektet hvor lodsejerne er frivillige deltagere til forbedringerne af vandløbet.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til om forvaltningen skal fortsætte dialog med lodsejer vedrørende eventuel ansøgning om regulering af delstrækning af Donnerbæk.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har gennemført en række besigtigelser i Sørå vandsystemet som Donnerbæk er en del af. Baggrunden er at enkelte lodsejere har fremført at afvandingen ikke stemmer overens med regulativet og man har fra lodsejerside bestillt Landinspektørfirmaet Nelleman og Bjørnkær til at foretage enkelte opmålinger. Disse opmålinger viser at gældende regulativ er overholdt. Fra lodsejer side fremføres at regulativ fra 1997 er fejlagtigt da regulativbundkoten er hævet i forhold til regulativ fra 1925. Dvs. at regulativmæssig bundkote skulle være hævet i forbindelse med revisionen - hvilket er i strid med lovgivningen. Redegørelsen fra Nelleman og Bjørnkær viser dog, at der er sket en sænkning af bundkoten i forbindelse med revisionen i 1997 hvilket også er i strid med lovgivningen men dog til fordel for lodsejerens afvanding. Status er en telefonsamtale med lodsejerrepræsentant Hans Ole Kristensen, Agri Nord hvor der muligvis arbejdes videre med en ansøgning om en regulering af Donnerbæk. Det kan tilføjes at forvaltningen er i gang med at indkøbe Gps-udstyr der hurtigt kan bestemme aktuel bundkote kontra kote på drænudløb og dermed få fastlagt om drænudløb er 10 cm over regulativmæssig bundkote - som blandt andet var kravet til Hedeselskabets dræningsprojekter i forhold til udbetaling af støtte.

Udgangspunktet for en besigtigelse af vandløb er altid at kontrollere gældende regulativ. Hvor der er skalapæle kontrolleres bundkoten og vandløbsbredden måles løbende. Hvor der er synlige hindringer for afvandingen eks. tilstoppede rør tages der hurtigst muligt hånd om dette. Som en del af gennemgangen noteres hvor der findes faunaspærringer. Det vil sige eksempelvis niveauspring i vandløbsbunden der hindre smådyrsfauna/fisk at vandre frit i vandsystemet. I Donnerbæk/Sørå findes en del steder, hvor der er små faunaspærringer i form af styrt ofte i forbindelse med rørbroer og lignende. Som en hurtig og simpel løsning kan man her placere grus og sten nedstrøms røret præcist sådan, at niveauspringet er udlignet og vandspejlet opstrøms røret forbliver uændret. Ud over at der nu er faunapassage er de fysiske forhold også forbedret da gruset er blandet sådan, at fisk kan bruge grusbunden til at yngle i.

Efter besigtigelsen i Donnerbæk/Sørå har kommunen taget kontakt til de konkrete lodsejere og lavet en mundtlig aftalt om, at der må lægges sten i vandløbet de pågældende steder. Der udlægges ikke sten i et omfang så det forringer afvandingen opstrøms de pågældende rør eller hvor stenene i øvrigt forhindrer afstrømning fra eksisterende dræn.

Det kan tilføjes at gældende overordnede administrationsgrundlag for Brønderslev Kommunes administration af vandløb er regionplanen og ifølge retningslinie 6.2.5 bør spærringer, som hindrer passage for fisk og øvrig fauna, fjernes i videst mulig omfang. Regionplanen beskriver om midler/indsats for vandløb:

”For vandløbene er det et mål at sikre selvreproducerende fiskebestande. Et middel hertil er sikring af vandløbenes frie løb for at skabe fri passage for fisk og anden fauna samt miljøgenopretning.”

DTU Aqua har i en rapport fra 2012 beskrevet, at der ikke er en naturlig ørredproduktion i Søråsystemet, men at der kan forventes en større eller mindre naturlig ørredproduktion, hvis der sker restaurering af vandløbet. Da lodsejerne som udgangspunkt var fuldt indforstået med projektet var det ikke hensigten at bruge ressourcer på egentlig sagsbehandling da der er tale om et mindre projekt men med en betydelig positiv effekt på vandsystemet. Der er 18 lodsejere der har skrevet under på klagen. 4 af disse lodsejere var i første omgang med på projektet. Hvor hovedparten af projektet ønskes placeret er lodsejerne fortsat frivillige deltagere i projektet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget beslutter,

 • at der arbejdes videre med projektet på de lokaliteter, hvor lodsejerne er frivillige deltagere

 • at dialog vedrørende en eventuel ansøgning om regulering fortsætter med Hans Ole Kristensen, Agri Nord

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået, idet reguleringssag opstartes.

Bilag

Til toppen


10. Lokalplanforslag 03-B-02.01 "Boligområde Søndergade, Hjallerup"


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 03-B-02.01, "Boligområde Søndergade, Hjallerup".

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at opføre boliger i et område, der er udpeget til erhverv i en ældre byplanvedtægt. Byplanvedtægten er fra en tid, hvor Ålborgvej var hovedfærdselsåre mellem Aalborg og Sæby. Det var da ideelt at opføre salgs- og udstillingsbygninger langs Ålborgvej i Hjallerup. Efter at motorvejen er kommet til, har Ålborgvej ikke længere den samme status. Idag er området præget af boliger dog med en enkelt erhvervsbygning. Muligheden for at opføre nyt erhvervsbyggeri i lokalplanområdet er derfor ikke længere relevant.

Se den digitale udgave af lokalplanforslag 03-B-02.01, "Boligområde Søndergade, Hjallerup": http://bronderslev.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?lokalplanid=588

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Hjallerup, som primært består af boliger. Lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. D5, som giver mulighed for at opføre erhverv på dele af lokalplanområdet, og lokalplan 20-21, som samler små dele af Hjallerup under en samlet lokalplan. For at gøre lokalplanområdet homogent, omfattes det nu i én lokalplan. Byplanvedtægt D5 og lokalplan 20-21 aflyses ved denne lokalplans endelig vedtagelse.

Lokalplanens formål er at fastlægge planbestemmelser, der udlægger hele lokalplanområdet til boligformål, således at området indpasses den omkringliggende bebyggelse og bystruktur. Lokalplanens formål er ligeledes at give mulighed for at udstykke de nuværende grunde og derved give mulighed for at opføre åben-lav boliger på de nuværende erhvervsgrunde.

Lokalplanen ændrer ikke på den nuværende bebyggelse eller arealanvendelse, men giver mulighed for ny boligudstykning og boligbebyggelse inden for lokalplanområdet.

Lokalplanen fremsætter blandt andet bestemmelser om:

 • zoneforhold. En landbrugsejendom i lokalplanområdet forbliver i landzone. En del af ejendommen ligger i byzonen og den del kan derfor udstykkes til boliger.

 • at udstykninger af ejendommene skal ske efter de i lokalplanen skitserede principper.

 • at ny bebyggelse indpasses den eksisterende bebyggelse og bystruktur med mulighed for et bredt valg af materialer og udseende.

 • at eksisterende læhegn bevares, og

 • at støjafskærmning skal etableres mellem ny bebyggelse og Ålborgvej.

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, der ophæver rammeområdet 03-E-04 "Erhvervsområde, Søndergade" og overfører det til rammeområde 03-B-02 "Boligområde, Søndergade/Dronningsgade". Derved udlægges hele lokalplanområdet til boligområde.

Fagenheden har fortaget en miljøscreening af lokalplanen og vurderer, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vurderes at medføre væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Fagenheden har under udarbejdelsen af lokalplanen været i dialog med borgere fra lokalplanområdet for at imødekomme deres ønsker til området.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag 03-B-02.01 "Boligområde Søndergade, Hjallerup" og udsender lokalplanforslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


11. Indretning af autoværksted i strid med kommuneplanen, Ålborgvej 599E Flauenskjold


Resume

Sagsforløb: MT

Ejeren af ejendommen Ålborgvej 599E i Flauenskjold ansøger om indretning af autoværksted. Ejendommen ligger i et boligområde efter kommuneplanen. Der er kommet indsigelser fra naboerne i forbindelse med en partshøring. Miljø- og Teknikudvalget skal afgøre, om der skal nedlægges forbud mod autoværksted efter planlovens § 12 stk. 3.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Ålborgvej 599E i Flauenskjold ansøger om indretning af autoværksted i lagerbygning. Ejendommen ligger i boligområde 06-B-01.Bygningen er opført som en lagerbygning til erstatning for en nedbrændt lagerbygning i 2007, og der er i den forbindelse oprettet en selvstændig ejendom. Ejendommen har vejadgang ad en 3,5 m bred udlagt vej over en boligejendom med 5 lejligheder med adressen Ålborgvej 599 A-D. Se bilag med kort og fotos.

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse er det fejlagtigt oplyst, at ejendommen har vejadgang fra bagsiden. Her ligger en plads, som er ejet af Flauenskjold Borgerforening og bruges til Markedsplads. Der er 2 store porte i bygningen, som kun vanskeligt kan anvendes i forbindelse med vejadgangen fra Ålborgvej. Se bilag.

Brønderslev Kommune havde ikke hjemmel til at nægte genopførelse af en lagerhal, der havde været i brug op til branden, selvom der efterfølgende var udlagt et boligområde.

Der er derfor stillet vilkår i byggesagen:

 • "I henhold til kommuneplanen er grunden, hvorpå bygningen agtes opført beliggende indenfor B4.B.1 og udlagt til boligområde. Bygningen må derfor alene tjene som lagerhal som erstatning for den brændte lagerhal."

Miljøforhold

Jævnfør autoværkstedsbekendtgørelsens §6 kan autoværksteder uden autolakering, herunder undervognsbehandling, etableres i eller ved forureningsfølsomt område, når kravene i §§ 9 og 11-14 bliver opfyldt, og etableringen ikke strider mod planlægningsbestemmelser for det pågældende område. Med forureningsfølsomt område menes jf. § 2, nr. 7 et

område, som faktisk anvendes til, eller som ved lokalplan, byplanvedtægt eller i kommuneplanen er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, institutionsformål, sommerhuse, kolonihaver eller rekreativt formål.

I forbindelse med etableringen skal autoværkstedet anmeldes jf, § 5, hvori kravene til anmeldelsen er beskrevet. Ved drift er der en række forhold, der skal være opfyldt, f.eks. afkast og opbevaring af farligt affald mv, ligesom der i bekendtgørelsen er krav vedr. støj.

Kommuneplan

 • 06-B-01 Bebyggelsens art og anvendelse: "Boligformål i form af åben-lave boliger, mindre offentlige og private servicefunktioner til områdets daglige forsyning samt mindre erhvervsenheder, som uden genevirkning kan indpasses i området."

Miljøklassen er fastlagt til 1-2 i boligområdet. Et autoværksted ligger i miljøklasse 4-5.

Som det fremgår under afsnittet om miljøforhold, kan et autoværksted ikke etableres, når det strider mod planlægningsbestemmelser i kommuneplanen. Fagenheden vurderer ikke, at et autoværksted kan indpasses i området uden genevirkninger for naboerne, især i betragtningen af vejadgangen gennem en etageboligejendom.

Naboområdet ved Ålborgvej ligger i centerområde 06-C-01. En del af grundene ved Ålborgvej strækker sig ind i boligområdet. Område 06-B-01, der tidligere hed B4.B.1 består af boliger, nedlagt erhverv (Flauenskjold Mejeri) og igangværende virksomhed i form af Flauenskjold Cementstøberi. Sidstnævnte ligger ca. 150 m fra Ålborgvej 599E. Både område 06-C-01 og 06-B-01 er overvejende præget af boliger. Se kort med boliger.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne. Men der kan nedlægges et forbud efter planlovens § 12 stk. 3. Der kan ikke stilles vilkår, da der ikke er tale om en tilladelse efter kommuneplanen. Se notat herom.

Indsigelser

Der er efter partshøringen modtaget indsigelse fra naboer i 5 ejendomme og en ejer af en udlejningsejendom, der alle er meget imod, at der gives tilladelse til autoværksted. En enkelt henviser til partshøring i byggesagen i 2007, hvor det blev lovet, at bygningen alene kunne anvendes til lager. Se indsigelserne i bilag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at der nedlægges et forbud mod etablering af autoværksted efter planlovens § 12 stk. 3.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


12. Ansøgning om dispensation fra lokalplan 07-O-03.01, "Område til offentlige formål, Jerslev".


Resume

Sagsforløb: MT

JPH Rådgivning har på vegne af Jerslev-Sterup Idrætsforening ansøgt om dispensation fra lokalplan 07-O-03.01, "Område til offentlige formål, Jerslev", som blev endelig vedtaget den 24. april 2013.

I forbindelse med opførelsen af en ny multihal ansøges der om dispensation fra lokalplanens bestemmelser om materialevalg og terrænregulering.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal give dispensation fra lokalplanens bestemmelser.

Hvis der gives dispensation, skal sagen i nabohøring.

Sagsfremstilling

JPH Rådgivning har på vegne af Jerslev-Sterup Idrætsforening ansøgt om dispensation fra lokalplan 07-O-03.01 "Område til offentlige formål, Jerslev", i forbindelse med opførelsen af en ny multihal.

Multihallen er planlagt beliggende ved Toftegårdskole i Jerslev, bygget til den eksisterende hal.

Der ansøges om dispensation fra lokalplanens bestemmelser om materialevalg og terrænregulering.

Terrænregulering

Lokalplanens § 9.4 fastsætter en maksimal terrænregulering på +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn. I byggefeltet, hvor der kan opføres en ny hal, er der en terrænforskel på ca. 2,75 m. Da den nye hal kræver et gulv uden niveauforskelle samt niveaufri adgang til den eksisterende hal, ønsker bygherren dispensation til at foretage en større terrænregulering. Da det endelige projekt endnu ikke foreligger, indeholder dispensationsansøgningen ikke oplysninger om terrænreguleringens omfang.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at der først kan tages stilling til en dispensation fra bestemmelserne om terrænregulering, når et konkrete projekt foreligger. Sagen afventer en byggeansøgning.

Materialevalg

Bygherren søger om dispensation fra lokalplanens § 8.1, der fastsætter, at ny bebyggelse skal opføres i blank mur af røde teglsten. Mindre bygningsdele kan opføres af andre materialer.

Bygherren ønsker at opføre bygningen i beton samt et let materiale som plademateriale eller

polycarbonat.

Lokalplanområdet er kendetegnet ved rødt murstensbyggeri, hvilket ønskes fastholdt for at sikre en helhed og et samlet udtryk i området.

Formålet med lokalplanen er netop at sikre en ensartet bebyggelse og der kan ikke dispenseres fra en lokalplans formålsbestemmelser.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at bygherrens valg af materialer bryder bebyggelsenssamlet udtryk. Fagenheden vurderer imidlertid også, at en kombination af beton og rødt tegl i den nye hals facader, som vist i et eksempel i dispensationsansøgningen, vil være acceptabelt. Hovedindtrykket af bygningen bør dog være rødt tegl.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation fra lokalplanens bestemmelser om materialevalg.

Lokalplan 07-O-03.01 blev endelig vedtaget den 24. april 2013. Baggrunden for lokalplanen var at opføre en ny hal ved Toftegårdsskolen i Jerslev. Bygherren havde i høringsperioden mulighed for at komme med indsigelser mod lokalplanens bestemmelser om materialevalg.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget besluttede at dispensere for materialevalg, idet sagen om terrænregulering kan afgøres af forvaltningen.

Ole Andersen (F) og Ole Bruun (Løsgænger) følger fagenhedens forslag.

Bilag

Til toppen


13. Godkendelse af lokalplanforslag 05-T-01.01 "Solfangeranlæg, Asaa"


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 05-T-01.01 "Solfangeranlæg, Asaa".

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Asaa Fjernvarme ønsker at etablere et solfangeranlæg i et område ved Dammensvej nordvest for Asaa by. Anlægget består af et solfangerfelt på ca. 5.660 m2, en ny akkumuleringstank på ca. 1.000 m3 samt en teknikbygning. Anlægget forventes at kunne dække ca. 18,5 % af varmeværkets årlige varmeproduktion og forventes at reducere varmeværkets brændselsforbrug med ca. 16 %.


Se den digitale udgave af lokalplanforslag 05-T-01.01 "Solfangeranlæg, Asaa":

http://bronderslev.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanfilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&LokalplanId=298


Der blev i foråret 2013 afholdt en fordebat om projektet, hvor der kom kommentarer fra to omkringboende. På baggrund af kommentarerne i fordebatten besluttede Økonomiudvalget, at der i lokalplanen skulle fastsættes bestemmelser om:

 • slørende beplantning omkring anlægget,

 • bygningernes placering,

 • en maksimal højde på akkumuleringstanken på 14 m

 • farvesætning af akkumuleringstank og teknikbygning, der sikrer en indpasning i landskabet.

Det fremlagte lokalplanforslag er i overensstemmelse med de fastsatte vilkår.


Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen, der har til formål at sikre de åbne danske kyster som en landskabelig og rekreativ ressource, og er derfor omfattet af planlovens særlige redegørelseskrav. Fagenheden vurderer, at anlægget kan placeres inden for kystnærhedszonen, da der er tale om et anlæg, der skal forsyne Asaa By, der er helt beliggende inden for zonen. Det er ikke muligt at placere anlægget uden for kystnærhedszonen pga. varmetab. Lokalplanområdet er desuden beliggende ca. 1,7 km fra kysten bag den eksisterende by. Der er ikke visuel tilknytning mellem lokalplanområdet og selve kysten. For at mindske den landskabelige påvirkning stiller lokalplanen desuden krav om slørende beplantning omkring anlægget.


Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslag til kommuneplan 2013-2025, der udlægger området til solfangeranlæg.

Fagenheden har foretaget en miljøscreening af lokalplanen og vurderer, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vurderes at medføre væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag 05-T-01.01 "Solfangeranlæg, Asaa" og udsender lokalplanforslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


14. Orientering om tilbagetrækning af ansøgning om vindmølleområde mellem Asaa og Gerå


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Der har været afholdt fordebat om vindmøller mellem Asaa og Gerå. I løbet af fordebatten har ansøger dog meddelt, at de ønsker at tilbagetrække deres ansøgning på nuværende tidspunkt.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Miljø- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget behandlede i marts 2013 en ansøgning om opstilling af 3 vindmøller med en totalhøjde på 140 m mellem Asaa og Gerå.

Økonomiudvalget besluttede, at der på en række vilkår kunne igangsættes en fordebat om projektet. Fordebatten blev afholdt i perioden fra den 17. maj 2013 til den 21. juni 2013 med et borgermøde den 12. juni 2013. Fagenheden har den 18. juni 2013 modtaget en mail fra ansøger om tilbagetrækning af ansøgningen. Ansøger ønsker at arbejde på et revideret projekt, som de eventuelt vil søge om igen på et senere tidspunkt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


15. Orientering om afgørelse i klagesag vedrørende henlæggelse af forslag til lokalplan 32-T-10.01 for "Skydebane ved Sønder Engvej, syd for Brønderslev"


Resume

Sagsforløb: MT

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet kommunens afgørelse i sag om henlæggelse af forslag til lokalplan 32-T-10.01 for "Skydebane ved Sønder Engvej, syd for Brønderslev".

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 28. november 2012 at henlægge lokalplanforslag 32-T-10.01 for "Skydebane ved Sønder Engvej, syd for Brønderslev". Afgørelsen blev begrundet med, at skydebanen ligger forholdsvist bynært og vil berøre mange mennesker, og at jagtforeningen - hvis der meddeles miljøgodkendelse til skydebaneanlægget med de ansøgte tider - til enhver tid kan søge om ændring af vilkåret om skydetid. Kommunen skal, jf. skydebanevejledningen, imødekomme en ansøgning, sålænge de ansøgte skydetider ligger indenfor den ramme, der kan tildeles i forhold til den udførte støjkonsekvensvurdering.

Denne afgørelse blev påklaget af Jagtforeningens Kommunale Fællesråd i Brønderslev Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen - kommunens afgørelse står således ved magt.

Af afgørelsen fremgår det, at det påhviler Byrådet snarest muligt at udarbejde et forslag til lokalplan, hvis fx. et større bygge- og anlægsarbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen, jf. planlovens § 13, stk.3. Området var udlagt i Kommuneplan 2009-13. Kommunen er dog ikke forpligtiget til at vedtage lokalplanforslaget endeligt, idet kommunen i stedet kan vælge at ændre kommuneplanen. Rammebestemmelserne for rammeområde 32-T-10 samt retningslinje 4.4.2 er ændret i forbindelse med kommuneplanrevision 2013.

Der lægges i afgørelsen vægt på, at en grundlæggende del af plansystemet er at inddrage offentligheden på et tidligt tidspunkt i planlægningsprocessen, således at offentligheden får mulighed for at påvirke planernes indhold. Som en naturlig følge af denne indflydelse, er en kommune ikke forpligtiget til at endeligt at vedtage et lokalplanforslag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Fordeling af midler i Grøn Ordning


Resume

Sagsforløb: MT

Der er i forbindelse med idriftsætning af vindmølleparken ved Nejst indkaldt projektforslag til projekter, der kan finansieres gennem Grøn Ordning. Vindmølleparken ved Nejst udløser i alt 1.082.400 kr. Dertil kommer en rest fra sidste runde, hvilket betyder, at er 1.089.293 kr. til rådighed i ordningen.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til midlernes fordeling i henholdsvis lokalområdet ved Nejst og generelt i kommunen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af vindmøller opspares der 88.000 kr. pr MW vindenergi, der nettilsluttes i kommunen i Grøn Ordning.

I det administrationsgrundlag, som Byrådet har vedtaget for grøn ordning, er det besluttet, at projekter, der tildeles midler fra ordningen skal:

 • forbedre indsatsen på natur-, landskabs, miljø- eller klimaområderne,
 • forbedre offentlighedens adgang til naturområder og rekreative muligheder i landdistrikterne og de mindre bysamfund,
 • bidrage til at skabe større viden og forståelse i offentligheden om natur, landskab, miljø og klima.

Indenfor møllernes lokalområder kan midlerne desuden tildeles rekreative eller kulturelle projekter.

Der har været stor interesse for at søge om midler fra ordningen. Der er i denne ansøgningsrunde kommet ansøgninger for i alt ca. 7,2 mio. kr. I bilag ses en oversigt og beskrivelse af de indkomne ansøgninger for henholdsvis lokalområdet og resten af kommunen.

Ansøgninger i lokalområdet - Nejst

Lokalområdet er defineret som en radius på 4,5 km fra vindmølleområdet ved Nejst, dog fraregnet Brønderslev og arealer i andre kommuner. I administrationsgrundlaget er det fastsat, at minimum 25 % af midlerne i grøn ordning skal tildeles lokalområdet forudsat, at der er egnede projekter i området. 25 % af midlerne udgør for lokalområdet ved Nejst 270.600 kr.

Fagenheden har vurderet om de ansøgte projekter er støtteberettigede eller ej. Der findes således projekter nok, der falder ind under formålet, til at opfylde rammen om minimum 25% til lokalområdet.

Generelle ansøgninger - resten af kommunen

Fagenhedens har ligeledes i denne kategori vurderet de ansøgte projekters støtteberetigelse.

Yderligere bemærkninger


Forudsætning for opnåelse af tilskud for en række af projekterne er, at de kan opnå en efterfølgende myndighedsgodkendelse.

Efter Miljø- og Teknikudvalgets tildeling af midler skal der udarbejdes og fremsendes ansøgninger om tilsagn til Energinet.dk. Først når Energinet.dk har givet tilsagn om støtte til de enkelte projekter, kan projekterne igangsættes. Tilsagnet om støtte fra Brønderslev Kommune er dermed under forudsætning af, at Energinet.dk kan godkende de enkelte projekter.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget

Fordeler de til rådighed værende midler blandt de støtteberettigede projekter inden for henholdsvis lokalområdet og kommunen generelt - samt tager stilling til, om der skal tilbageholdes en mindre del til evt. kommende presserende ansøgninger.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Sagen udsættes til udvalgets næste møde.

Bilag

Til toppen


17. Tilskud til projektansættelse af fundraiser indenfor erhvervs og beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: LBR/ØK/MT

Udviklingsforum ansøger om tilskud til medfinansiering af projektansættelse af fundraiser i 2½ årig projektperiode. Miljø- og Teknikudvalget ansøges om 200.000 kr. i 2014 og 2015, ialt 400.000 kr.

Sagsfremstilling

På første møde i det ny Udviklingsforum i maj 2013 blev fremtidige samarbejder og fælles initiativer drøftet. Der var enighed om, at der skal arbejdes bredt med tværfaglige løsninger med henblik på fremme af erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen i hele kommunen (by og land).

For at understøtte den tværgående projektkultur vurderer Udviklingsforum, at der er behov for en forøget indsats for at tiltrække projekter der kan understøtte de initiativer og ideer til erhvervs- og beskæftigelsesfremme, der er på Jobcenteret, i Brønderslev Erhverv og Turisme og i Udviklingsforum.

Det er en længere proces at sætte nye projekter i gang, skrive ansøgninger og søge midler hjem, og det kræver en dedikeret ressourceindsats, som ikke kan frigøres fra de eksisterende ressourcerammer i kommunen eller på BE&T.

Udviklingsforum fandt det hensigtsmæssigt, at Jobcenteret og BE&T i samarbejde projektansætter en fundraiser, der kan lave forarbejdet til projektansøgninger, skrive de endelige ansøgninger og forestå funderingen af projekterne.

For at skabe en kontinuitet foreslås en relativ lang periode for projektansættelsen, da det er nødvendigt at opbygge en solid viden om ansøgnings procedurer samt fonde og puljer.

Det ønskes en periode på 2 år og 6 måneder til ansættelsen for at kunne vurdere rentabiliteten ved permanent ansættelse af fundraiser.

Der skal ved ansættelsen være en prøveperiode i form at løntilskudsansættelse med mulighed for projektansættelse efterfølgende for en 2-årig periode.

Medarbejderen bliver ansat ved Brønderslev Erhverv & Turisme, men vil fysisk bruge tiden lige delt mellem Jobcenteretog Brønderslev Erhverv & Turisme. Ansættelsen vil ske med fælles reference til Erhvervschef og Beskæftigelseschef

Det vurderes at ansættelsen vil betyde en samlet udgift på ca. 1,2 mio. i 2½ årig projekt ansættelse.

Finansieringen foreslås fordelt således

 • 2013 (6 mdr.) Løntilskud

 • 2014 – 2015:

  • Økonomiudvalget: 400.000 kr.(200.000 kr.pr. år)

  • LBR: 400.000 kr.(do.)

  • Den Grønne Fond: 400.000 kr.. (do,)

Foreløbige forslag til projekter der skal forsøges finansieret ved fundraising:

 • Kompetencekortlægning i virksomhederne

 • Bredbåndsanalyse i.f.t. bedre dækning i landdistrikterne

 • Bosætningsundersøgelse

 • Tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft

 • Iværksætter-fond

 • Innovation Camp

 • Rugekasse for nye iværksættere

Udviklingsforum anbefaler henholdsvis Økonomiudvalget, Miljø- og Teknikudvalget samt LBR at bevilge de ansøgte 200.000 kr.årligt i 2 år finansieret af erhvervsudviklingspulje, den grønne ordning og LBR-projektmidler.

Tilskudsberettigede anlægsprojekter og aktiviteter omfattet af "Den grønne ordning" er nærmere defineret i henhold til § 18, stk. 3, nr. 1 i lovbekendtgørelse om fremme af vedcvarende energi (VE-loven). Af bemærkningerne til loven fremgår, at der kan gives tilskud til: "Anlægsarbejder og aktiviteter, som vurderes at kunne styrke landskabelige eller rekreative værdier i kommunen, såsom landskabspleje, bygningsrenovering, idrætsanlæg m.v."

Der kan ligeledes gives tilsagn om tilskud til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

Fagenheden for Teknik og Miljø anbefaler, at der ansættes en fundraiser i kommnalt regi, idet der vurderes at være stort potentiale for at tilføre ekstra ressourcer til gavn for udviklingen i kommunen.

Det ser ikke umiddelbart ud til, at formålet med fundraiseren falder ind under de tilskudsberettigede aktiviteter, men da Energinet har anlagt en bred fortolkning af mulighederne for støtte og med baggrund i det positive formål, har fagenheden for Teknik og Miljø rettet henvendelse til Energinet i sagen. Den første umiddelbare melding gik på, at der ikke kan ydes tilskud, idet der ikke som forudsat er tale om: "en defineret og afgrænset aktivitet", i det tilskuddet ikke kan gives generelt til en ubestemt kreds af aktiviteter i en forening eller lign.

Det er dog aftalt, at der først kan gives endeligt svar, når hovedsagsbehandleren på området i Energinet er tilbage fra ferie.

Personale

Ansættelse af 1 medarbejder.

Fysisk placering BE&T og Jobcenter alt efter aktuelt projektfokus

Økonomi

I forhold til Økonomiudvalgets tilskud på 200.000 kr. i 2014 og 200.000 kr. i 2015 kan der foreslås følgende finansiering:

 • Økonomiudvalgets pulje til erhvervsservice og iværksætteri på 731.870 kr. pr. år.

 • Alternativt kan beløbet tages med i budgetforslaget for 2014 og 2015.

Indstilling

Det Lokale Beskæftigelsesråd, 11. juni 2013, pkt. 12:

Da der er usikkerhed om LBR´s bevilling for 2014, er det ikke muligt at give tilsagn om midler.

LBR støtter dog ideén bag ansøgningen.

Hanne Christensen, Jens Baadsgaard Jensen og Per K. Andersen var fraværende.

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 21:

Økonomiudvalget har til hensigt at afsætte midlerne fra erhvervsstøttepuljen i 2014 og 2015.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Sagen udsættes, idet det undersøges nærmere hos Energinet.dk om midlerne i den grønne ordning kan anvendes til formålet.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Til toppen


18. Fjernelse af bump / hævet flade på indfaldsvejene


Resume

Sagsforløb: MT

Borgere, som er bosiddende langs indfaldsveje i 5 forskellige bysamfund i kommunen, har klaget over rystelser og støj fra de nuværende hastighedsdæmpende asfaltbump eller hævede flader, som de er naboer til.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om bumpene skal bibeholdes eller fjernes. Alternativt kan der anvendes ATK-fotovogne eller etableres en anden form for chikaner.

Sagsfremstilling

Borgere fra bl.a. Christiansvej/Søndergade og Algade i Hjallerup, Bredningen i Manna, Løkkenvej i Stenum og Sæbyvej i Asaa har klaget over rystelser og støj fra de nuværende hastighedsdæmpende asfaltbump / hævede flader, som de er naboer til. De er bekymrede for rystelserne i deres huse og generende støj, når den tunge trafik passerer asfaltbumpene.


Årsagen til problemet er oftest, at asfaltbumpene med tiden bliver slidte og deforme, og kan forårsage rystelser og støj, når den tunge trafik passerer bumpene.

I bekendtgørelse om vejbump stilles der krav til udformningen af vejbump, således at en fører af et tungt køretøj ved passage med den ønskede hastighed minus 15 km/t udsættes for en lodret acceleration på 0,65-0,75 gange tyngdeaccelerationen G.

De strenge krav til udformningen gør, at asfaltbumpene bliver udført ud fra skabeloner. Når et bump bliver deformt, er det stort set umuligt at gendanne den påkrævede formkurve. Deforme asfaltbump skal derfor fræses helt bort, så skabelonen igen kan ligges på og et nyt asfaltbump bygges op. Da omkostningerne til vedligeholdelsen af asfaltbump er dyrere end daværende anlægsomkostninger, skal det findes ud af, om der fortsat skal være hastighedsdæmpende foranstaltninger med asfaltbump. Ønskes vejbumpene fjernet og det senere viser sig behov for hastighedsnedsættelse, kan der alternativt anvendes ATK-fotovogn eller etableres helle-chikaner.

Vejbump er i dag den mest effektive hastighedsdæmper for alle trafikantgrupper, mens helle-chikaner mest virker på den tunge trafik, da hellernes placering skal dimensioneres til de store køretøjer. ATK-fotovogne kan ændre trafikanternes adfærd. Nordjyllands Politi udvider antallet af fotovogne fra 2 til 11 i efteråret 2013.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager stilling til, om bumpene skal bibeholdes eller fjernes. Alternativt kan der anvendes ATK-fotovogne eller etableres en anden form for chikaner.

Personale

Ingen

Indstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at udvalget drøfter problemstillingen for vejbump generelt i kommunen og om der fremadrettet skal ske ændringer i anvendelsen af disse, når bumpene med tiden bliver slidte og deforme.

Beslutning

Sagen medtages atter på udvalgets næste møde, idet der udarbejdes forslag til at få igangsat fjernelse af asfaltbumpene i de 5 bysamfund.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Til toppen


19. Pulje til Landsbyfornyelse for 2014


Resume

Sagsforløb: MT

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har tildelt Brønderslev Kommune 1,4 mio. kr af ”Pulje til Landsbyfornyelse for 2014”.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommunes medfinansiering på 0,9 mio. kr., skal medtages i forhandlingerne om budget 2014.

Sagsfremstilling

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har tildelt Brønderslev Kommune 1,4 mio. kr af ”Pulje til Landsbyfornyelse for 2014”.

Kommunernes anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Statens andel udgør 60 %, og kommunernes andel udgør 40 %. Brønderslev Kommune skal således selv medfinansiere 0,9 mio. kr., såfremt der ønskes fuld udnyttelse af de tildelte midler.

Kommunerne kan først meddele tilsagn af midlerne fra den 1. januar 2014.

Geografisk vil puljemidlerne kunne anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere samt bygninger beliggende i det åbne land.

Puljemidlerne kan anvendes til følgende typer af aktiviteter:

 • Istandsættelse af nedslidte boliger.

 • Nedrivning af nedslidte boliger.

 • Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet.

 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.

 • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Kommunerne vil få mulighed for at anvende midlerne inden for en periode på ca. 1½ år.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender, at Brønderslev Kommunes medfinansiering på op til 0,9 mio. kr. tages med i forhandlingerne om budget 2014.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen foreslår, at Brønderslev Kommunes medfinansiering på op til 900.000 kr. tages med i budgetforhandlingerne for 2014.

Beslutning

Økonomiafdelingens forslag indstilles godkendt som foreslået.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Til toppen


20. Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 - ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 handler om en ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev fra at være et vandløb til at være en del af spildevandsforsyningsselskabets kloaksystem.

Forslag til tillæg har været i offentlig høring i 8 uger og Byrådet skal nu tage stilling til, om forslag nr.3 til Spildevandsplan 2011-2014 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 handler om en ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev fra at være et vandløb til at være en del af spildevandsforsyningsselskabets kloaksystem. Forslag til tillægget har været i offentlig høring i perioden 28. maj til 23. juli 2013. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

På kommunens materielgård på Spejlborgvej 9 i Brønderslev ligger et af de største overløbsbygværker på kloaksystemet i Brønderslev by. Bygværket modtager spildevand og overfladevand fra hele den østlige del af Brønderslev by, der er fælleskloakeret.

Under kraftig regn træder bygværket i funktion, og der sker overløb til Slagterigrøften, der starter ved bygværket og har udløb til Lygtebækken. Det har vist sig, at Slagterigrøften under ekstreme regnskyl ikke har tilstrækkelig kapacitet til at videreføre overløbsvandmængden. I de tilfælde sker der oversvømmelse af materielgårdens arealer herunder bl.a. drivhusene. For at løse problemet med oversvømmelse af materielgårdens arealer ønsker Brønderslev Spildevand A/S at øge kapaciteten i den øverste del af Slagterigrøften. Denne løsning kræver dog, at den øverste del af Slagterigrøften optages i spildevandsplanen som en del af kloakforsyningens spildevandsanlæg.

Naturstyrelsen har udtalt, at de ikke har nogen bemærkninger til den foreslåede statusændring af vandløbet. Rent praktisk foregår ændringen ved, at den berørte strækning af Slagterigrøften markeres som en del af kloakanlægget i spildevandsplanens kortbilag. Samtidig foretages en administrativ flytning af udløbet fra overløbsbygværket ned til hvor vandløbet starter efter statusændringen. Flytningen af udløbet skal ligeledes indarbejdes i et tillæg til udledningstilladelsen.

Den endelige vedtagelse af tillægget skal offentlig annonceres og tillægget sendes til Naturstyrelsen. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Spildevandsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er foretaget en screening af tillæggets forventede indvirkning på miljøet. Resultatet af screeningen viser, at tillægget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal således ikke udarbejdes en miljøvurdering efter lovens bestemmelser. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering har været offentliggjort samtidig med offentliggørelsen af forslaget til tillæg. Der er ikke indkommet klager over afgørelsen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådetgodkender tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 - ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev.

Personale

Ingen

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået, idet formålet med grøften er at aflede overfladevand fra Brønderslev by.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Til toppen


21. Godkendelse af miljøtilsynsplan for landbrug og virksomheder


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Miljøtilsynsbekendtgørelsen stiller krav om, at tilsynsmyndigheden udarbejder en miljøtilsynsplan for tilsynet medvirksomheder og husdyrbrug mv. Planen omfatter primært større miljøgodkendte virksomheder og landbrug eller virksomheder som har potentiale for større forurening.

Miljøtilsynsplanen fremlægges til Miljø- og Teknikudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Ifølge ny tilsynsbekendtgørelsen vedtaget i maj 2013 skal kommunen udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og landbrug. Tilsynsplanen skal ifølge bekendtgørelsens § 3 som minimum indeholde følgende:

 • en angivelse af det geografiske område, som planen omfatter,

 • en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område,

 • en fortegnelse over virksomheder og husdyrbrug omfattet af bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen samt § 12, stk. 1, nr. 1-3 i husdyrbrugsbekendtgørelsen. Fortegnelsen skal indeholde oplysninger om navn, adresse og listepunkt for virksomheder og landbrug,

 • en beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres, og

 • en beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder.

De omfattede virksomheder er primært større miljøgodkendte virksomheder og landbrug eller virksomheder, som har potentiale for større forurening.

Udkastet til tilsynsplanen skal offentliggøres digitalt og sendes i høring, hvor enhver har ret til at kommentere udkastet inden for en frist på 4 uger. Tilsynsplanen skal offentliggøres digitalt for at give borgere, virksomheder, landbrug og andre interesserede et indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats.

Efter høringsfristens udløb vurderer fagenheden for Teknik og Miljø eventuelle indkomne bemærkninger. Hvis bemærkningerne afstedkommer væsentlige ændringer i miljøtilsynsplanen, forelægges den til fornyet politisk behandling. Den endelige plan stilles til rådighed i digital form på kommunens hjemmeside.

Tilsynsplanen skal opdateres mindst hvert fjerde år.

Miljøtilsynsplanen er vedlagt som bilag, men kan også læses i digital version:

http://bronderslev.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&PlanId=25

Bruger: Miljotilsyn

Password: plan

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender miljøtilsynsplanen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Til toppen


22. Ansøgning om finansiering af oprensning og spunsning af havnebassin, Asaa Havn


Resume

Sagsforløb: MT

Asaa Havn søger finansiering af oprensning og spunsning af havnebassin.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Asaa Havn har på baggrund af møde med Miljø- og Teknikudvalget den 7. maj 2013 søgt om finansiering af oprensning og spunsning af lystbådehavnebassinet. Optagning af bundsediment er påtrængende pga. vanddybden i bassinet. Da bundsedimentet er forurenet skal det deponeres på en beskyttet affaldsplads. Udgifterne beløber sig til 3.675.000 kr., som søges dækket af Brønderslev Kommune.


Asaa Havn har desuden søgt Grøn Ordning om finansiering af projektet. Da projektet omhandler havnens drift vurderer fagenheden, at det ikke kan finansieres gennem ordningen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager stilling til ansøgningen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der ikke er afsat midler i budgettet til projektet.

Beslutning

Sagen oversendes til budgetlægningen for 2014. På udvalgets næste møde afholdes møde med bestyrelsen for Asaa Havn for at drøfte mulighederne for at udarbejde en udviklingsplan for havnen.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Til toppen


23. Budget 2014 for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest - AVV


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget for 2014 til godkendelse i kommunerne. Budgetforslaget vil indgå som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget skal godkendes.

Sagsfremstilling

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2014 til godkendelse i de to ejerkommuner. Budgetforslaget er godkendt af AVVs bestyrelse den 28 maj 2013. Der er regnet med en videreførelse af hidtidige aktiviteter og praksis suppleret med nye tiltag.

Fokusområderne er overvejende øget udsortering, tiltag på genbrugspladsområdet samt forskning og udvikling.

Anlægsinvesteringer

I budgettet for 2014 er der samlet afsat 36,5 mio. kr. i anlægsinvesteringer, hvoraf de 28 mio. kr. vedrører anlægsprojekter på forbrændingsanlægget.

Genbrugspladserne

I 2014 er der afsat 3,2 mio. kr. til modernisering af genbrugspladsen i Sindal. I 2014 udvides genbrugsbutikken på genbrugspladsen i Dronninglund.

Anlægsomkostningerne finansieres via borgernes genbrugsbidrag i afskrivningsperioden.

I 2014 har AVV planer om at udarbejde en masterplan og strategi for placering og udbygning af genbrugspladserne.

Forbrændingsanlægget

Der er samlet afsat 28 mio. kr. til bl.a. etablering af røggaskondensering på den renoverede ovn 2, etablering af slidzoner i ovn 3 og etablering af ny reservekranbane.

Anlægsprojekterne finansieres via taksterne - ved levetidsforlængende renoveringer finanseres omkostningerne via taksterne i hele afskrivningsperioden.

Miljøanlæg

Den øgede forbrændingskapacitet i forbindelse med renovering af ovn 2 medfører behov for forbedring af eksisterende mellemlager for brændbart affald på miljøanlægget i Rønnovsdal. Der er afsat 3 mio. kr. til forbedringer i 2014.

Anlægsomkostningerne finansieres via behandlingstaksterne.

Administration

Der afsættes 2,3 mio. kr. til færdiggørelsen af ombygningen af administrationsbygningen. Ombygningen blev igangsat i 2013, hvor det blev vurderet, at omkostningen ville udgøre 5 mio. kr. I 2013 blev afsat 3,5 mio. kr. hvorfor omkostning til ombygning forventes samlet at udgøre 5,8 mio. kr.

Forskning og udvikling

AVV ønsker at fortsætte indsatsen fra 2013 omkring forskning, innovation og kommunikation, herunder ansætte 2 PhD-studerende. Til arbejdet er der i 2014 afsat 1,5 mio. kr.

Takster

Grundbetaling

AVV har budgetteret med en egenbetaling for Brønderslev Kommune på 15.370.000 kr. i 2014 mod 15.050.000 i 2013. Dette svarer til en stigning på 2,1 %, hvilket ligger indenfor forventet almindelig fremskrivning af prisudviklingen.

Grundbetalingen dækker AVVs omkostninger til genbrugsordningerne for borgerne, hvillket især er omkostninger til drift af genbrugspladserne.

Kommunen får via borgernes genbrugsbidrag dækket omkostningerne til grundbetalingen til AVV.

Takster

Taksten for forbrænding af dagrenovation stiger fra 495,00 kr./ton til 510,00 kr./ton svarende til en stigning på 4,0 %.

Taksten for forbrænding af erhvervsaffald holdes uændret på 430,00 kr./ton.

Taksten for deponering stiger fra 290,00 kr./ton til 300,00 kr./ton ekskl. statsafgiften. Det svarer til en stigning på 3,4 %.

Fagenhedens bemærkninger

Når der tages beslutning om investering i nye anlægstiltag, afholder AVV omkostningen i anlægsåret. Herefter bliver anlægs- og driftsomkostningerne indarbejdet i AVVs behandlingstakster og grundbetalinger til kommunerne i afskrivningsperioden (op til 30 år).

Da grundbetalingen er grundlaget for kommunens affaldstakster, får AVVs budgetforslag derfor direkte betydning for brugerne og borgerne i kommunen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender budgetforslaget, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens budget for renovation og genbrug 2014.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da det er et brugerfinansieret område.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Mikael Klitgaard (V) ønsker tilføjet at prisfremskrivningen ikke må overstige den almindelige prisfremskrivning.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Til toppen


24. Årsrapport 2012 og Miljøredegørelse 2013 for AVV I/S


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

AVV har fremsendt Årsrapport 2012 og Miljøredegørelse 2013.

Årsresultatet blev et samlet underskud på -3,57 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -2,7 mio. kr.

Hovedparten af det samlede underskud skyldes beslutningen om at nedsætte behandlingstaksterne for forbrænding af affald med ialt 2,7 mio. kr.

AVV betragter resultatet som tilfredsstillende.

Sagen fremsendes til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

AVV har fremsendt Årsrapport 2012 og Miljøredegørelse 2013.

Årsrapporten indeholder resultatopgørelse for 2012:

Samlede indtægter i 2012157.778.901 kr.
Samlede udgifter i 2012137.338.362 kr.
Årsresultat før afskrivning og finansielle poster20.440.539 kr.
Afskrivning -21.094.322
Netto-renteudgifter-2.919.322
Årsresultat-3.573.105

Årsresultatet blev et samlet underskud på -3,57 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -2,7 mio. kr.

Hovedparten af det samlede underskud skyldes beslutningen om at nedsætte behandlingstaksterne for forbrænding af affald i 2012 med ialt 2,7 mio. kr. på baggrund af AVVs modtagelse af CO2-kompensation efter elforsyningsloven.

AVV betragter resultatet som tilfredsstillende.

Årsresultatet medfører, at egenkapital falder fra 163,6 mio. kr. i 2011 til 161,5 mio. kr. i 2012.

Erhvervsstyrelsen har i 2011 præciseret, at egenkapitalen for forsyningsvirksomheder ikke må indeholde overskud fra "hvile i sig selv" virksomhed. Endvidere skal forsyningsvirksomheder hensætte beløb til fremtidig retablering af anlægget.

AVVs egenkapital indeholder i dag det akkumulerede overskud af tidligere års drift af "hvile i sig selv" virksomheden. Der skal derfor foretages en adskillelse af egenkapitalen i overskud (som skal tilbageføres til forbrugerne via ændring af taksterne) og en eventuel fri egenkapital.

Affaldsbrancen, herunder AVV, arbejder p.t. på at få afklaret usikkerheder om hvordan egenkapitalen tilbage i tid opgøres i henholdsvis over/underdækning og fri egenkapital. Dette arbejde er endnu ikke afsluttet, og derfor er årsresultatet og egenkapitalen for 2012 opgjort som hidtil.

Se evt. mere herom på årsrapportens side 8 og 9.

Vedlagt er en oversigt over årets segmentsresultater med bemærkninger til de enkelte områder.

Årsberetningen medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere ud over, at årsresultatet i almindelig danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastlæggelsen på affaldsområdet.

Miljøredegørelsen

Miljøredegørelsen viser, at mængden af affald tilført genbrugspladserne er faldet med 3% i forhold til 2011 selv om antallet af besøgende på genbrugspladserne er uændret. Årsagen er de ændrede betingelser for virksomheders anvendelse af genbrugspladserne, vurderes det.

I forhold til 2011 er mængden af affald tilført genbrugscenteret faldet med 11%. Det skyldes, at lovgivningen har nødvendiggjort ophør af AVVs indsamling af papir og pap hos virksomheder i området.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetning og miljøredegørelse til efterretning.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da det er et brugerfinansieret område.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Til toppen


25. Budget 2014 - Modtagestation Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget for 2014 til godkendelse i kommunerne. Budgetforslaget vil indgå som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget skal godkendes.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2014 til godkendelse. Forslaget er godkendt på bestyrelsesmøde i modtagestationen den 14. marts 2013. Der er den 5. august 2013 fremsendt revideret følgebrev til budgetforslaget på grund af fejl i det oprindelige følgebrev.

Modtagestationen varetager indsamling og behandling af farligt affald for interessentkommunerne Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn og Læsø Kommuner.

Modtagestationen budgetterer med samme aktiviteter og retningslinier som i 2013, dog justeret i forhold til forventede affaldsmængder.

Supplerende budgetteres der i 2014 med 300.000 kr. til forskning og udvikling samt 1,8 mio. kr. til anlæg til sortering og behandling af farligt med henblik på at øge genanvendelse og renheden af affaldsproduktet.

Behandlingstakster

Grundbetaling og deklarationsgebyr

Kommunerne skal betale en grundbetaling til modtagestationen til dækning af modtagestationens basisomkostninger til bl.a. kontorhold, rådgivning, information mv. som sikkerhed for at modtagestationen til stadighed kan indsamle og behandle farligt affald.

Denne grundbetaling indgår i kommunens fastsættelse af virksomhedernes erhvervsaffaldsgebyr og borgernes genbrugsbidrag.

Brønderslev Kommunes grundbetaling er uændret i 2014 i forhold til 2013.

Der betales et deklarationsgebyr til modtagestationen, hver gang modtagestationen udarbejder en deklaration vedrørende affaldsmodtagelse. Deklarationstaksten er tilsvarende uændret i 2014.

Tømningsordning for olie- og benzinudskillere

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem modtagestation og kunden. Da der er øgede affaldsmængder til behandling i ordningen, stiger taksten med 50 kr. i 2014 til 800 kr./tømning.

Ordning for klinisk risikoaffald

Ordningen fungerer efter hvile-i-selv-princippet, hvor afregningen sker direkte mellem modtagestation og kunden. Prisniveauet i 2014 er uændret i forhold til 2013.

Der pågår p.t. en undersøgelse af kundernes tømningsbehov i ordningen. Der er derfor budgetteret med en ændring af tømningsfrekvensen til 14-dages tømning mod nuværende ugetømning.

Andet emballeret og uemballeret farligt affald

Affaldet indsamles fra virksomheder og AVVs genbrugspladser.

Behandlingstaksterne holdes uændret i forhold til budget 2013, men justeres dog ved ændringer i priserne hos slutbehandlerne af affaldet.

Budgetforslaget vil indgå i kommunens kommende budget for renovation og genbrug, og vil dermed få indflyldese på virksomhedernes erhvervsaffaldsgebyr og husstandenes genbrugsbidrag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det fremsendte budgetforslag, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens budget på affaldsområdet for 2014.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da det er et brugerfinansieret område.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Mikael Klitgaard (V) ønsker tilføjet at prisfremskrivningen ikke må overstige den almindelige prisfremskrivning.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Til toppen


26. Årsrapport 2012 for Modtagestation Vendsyssel I/S


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt Årsrapport 2012.

Resultatet i årsrapporten viser et årsresultat for Modtagestationen på 368.597 kr. i overskud.

Modtagestationen anser som et samlet hele årets resultat som tilfredsstillende.

Sagen fremsendes til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel har fremsendt årsrapport for 2012. Modtagestation Vendsyssel I/S er et interessentskab ejet af Hjørring, Frederikshavn, Læsø og Brønderslev Kommuner, og varetager indsamlings- og behandlingsopgaver på området for farligt affald.

Årsrapporten indeholder resultatopgørelse for 2012:

Samlede indtægter i 201216.089.055 kr.
Samlede udgifter i 201214.998.327 kr.
Årsresultat før afskrivning og finansielle poster1.090.728 kr.
Afskrivning af anlæg765.211 kr.
Netto-renteudgifter-43.080 kr.
Årsresultat368.597 kr.

Årsresultatet medfører, at egenkapital stiger til 14.486.000 kr. mod 14.117.000 kr. i 2011.

Resultatopgørelsen viser et samlet overskud på 368.597kr. Modtagestationen anser årets resultat som tilfredsstillende.

For hvile-i-sig-selv indsamlingsordningen for klinisk risikoaffald blev årsresultatet et overskud på 35.862 kr. mod et budgetteret underskud på 120.000 kr.

For hvile-i-sig selv tømningsordningen for olie- og benzinudskillere blev årsresultatet et overskud på 46.651 kr. mod et budgetteret underskud på 20.000 kr.

Erhvervsstyrelsen har i 2011 præsiceret, at pristalsregulerede forsyningsvirksomheder er underlagt hvile-i-sig-selv princippet, hvorfor indtægter og omkostninger skal balancere med henblik på at levere billigst mulige ydelse til forbrugerne.

Det betyder at Modtagestationens samlede egenkapital skal udredes, for at afklare om egenkapitalen skal allokeres til en over- eller underdækning for at kunne efterleve hvile-i-sig-selv princippet.

Udredningsarbejdet er omfattende og tilknyttet en række usikkerheder, og det har ikke været muligt at gennemføre en entydig adskillelse i over- eller underdækning samt fri egenkapital på tidspunktet for årsrapportens udarbejdelse.Egenkapitalen er derfor opgjort som hidtil.

Årsberetningen medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere ud over, at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastlæggelsen på området.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Til toppen


27. Orientering


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • Fældning af Egetræ i Dronninglund

 • Problemer med Biogasanlægget - Krogenskær

 • Status for ansættelse af ny Vej- og Parkchef

Der afholdes møder med borgerforeningerne i de 3 større byer og Landsbyrådet.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Til toppen


28. Orientering om udsættelse af tidsfrist for den kommunale affaldsplan


Resume

Sagsforløb: MT

Fristen for udarbejdelse af den næste affaldsplan er udsat til den 1. oktober 2014.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne udarbejde nye affaldsplaner hvert 6. år. Den næste affaldsplan skal foreligge senest den 1. januar 2014.

Affaldsplanen skal være i overensstemmelse med den nationale affaldshåndteringsplan, som udstikker rammerne for de kommunale affaldsplaner.

Den nationale affaldshåndteringsplan (ressourcestrategiplanen) foreligger ikke endnu. Miljøstyrelsen har derfor oplyst kommunerne, at fristen udsættes til den 1. oktober 2014 i forbindelse med en revision af affaldsbekendtgørelsen.

Brønderslev Kommune har i samarbejde med Hjørring Kommune og AVV indledt arbejdet omkring næste affaldsplan.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Til toppen


29. Orientering om igangsættelse af forundersøgelse af hydrologi i Natura 2000 området Store Vildmose


Resume

Sagsforløb: MT

Fagenheden for Teknik og Miljø har igangsat en forundersøgelse af hydrologi i Stavad Enge mv. - en del af Natura 2000-området Store Vildmose. Projektet er eksternt finansieret af NaturErhvervsstyrelsen, gennemføres hovedsageligt af Cowi A/S og forventes afsluttet medio 2014.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø udfører og forvalter naturhandleplaner for kommunens 2 internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), som vedtaget af Byrådet den 28. november 2012. De 2 handleplaner for Natura 2000 områder skal blandt andet bidrage til at der gennemføres tiltag, som sikrer ”gunstig bevaringsstatus” for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget til at beskytte. Målet er på EU-plan at skabe et netværk af særligt beskyttede naturområder, som skal sikre den fælles naturarv med særligt truede og karakteristiske naturtyper og arter af fællesskabsbetydning i hele Europa.

I forbindelse med handleplanerne skal der ske en indsats i Store Vildmose i forhold til forbedring af hydrologien i området, da ugunstig hydrologi anses som en væsentlig trussel mod opnåelse af gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper i området. Med henblik på at undersøge mulighederne for at forbedre hydrologien i området har Staten givet kommunerne mulighed for at søge om dækning af projektudgifter i forbindelse med forundersøgelser.

For Natura 2000 område nr. N12 Store Vildmose har fagenheden formuleret et projekt for dele af Natura 2000 området ved Stavad Enge mv. i samarbejde med rådgivningsfirmaet Cowi A/S og søgt Staten om midler til finansiering af en forundersøgelse. NaturErhvervsstyrelsen har den 19. juni 2013 meddelt tilsagn til projektet, og Fagenheden for Teknik og Miljø har derfor igangsat projektet i dialog med lodsejer.

Projektets samlede tilsagnsramme er på 321.743 kr. Af bilag kan læses ansøgningsmateriale med projektbeskrivelse samt tilsagn fra NaturErhvervsstyrelsen. Tilsagnet dækker hele det ansøgte projekt.

Evt. realisering af projektet er ikke indeholdt i forundersøgelsen, men kan bringes til udførelse senere afhængigt af hvad forundersøgelsen viser og kommunen efterfølgende beslutter.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Der vil være et midlertidigt træk på kassebeholdningen fra projektstart og indtil ca. medio 2014, hvor projektet afsluttes og afrapporteres. Herefter kan kommunen søge staten om udbetaling af de afholdte projektudgifter som er forhåndsgodkendt.

Beslutning

Til efterretning.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Til toppen


30. Orientering om undersøgelse af påvirkning fra vindmøller på menneskers helbred


Resume

Sagsforløb: MT

Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, vedrørende en undersøgelse, der er på vej, om vindmøllers påvirkning af menneskers helbred.

Fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller. Af denne henvendelse fremgår, at Sundhedsministeren og Miljøministeren i samråd har iværksat en undersøgelse af, om naboskab til vindmøller påvirker menneskers helbred. Undersøgelsen skal ske under ledelse af Kræftens bekæmpelse med fokus på tilfælde af hjertekarsygdomme. Det forventes, at undersøgelsen afsluttes i 2015. Landsforeningen nævner i sit brev, at de håber, at undersøgelsen vil få et bredere fokus.

Desuden opfordre foreningen kommunerne til, at opstilling af nye vindmøller afventer resultatet af undersøgelsen.

Fagenheden for Teknik og Miljø fremsender sagen til udvalgets orientering.

Beslutning

Til efterretning.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Til toppen


31. Orientering om igangsættelse af anlægsarbejde - nyt afløb fra Hedelundssøerne


Resume

Sagsforløb: MT

Anlægsarbejde til etablering af nyt afløb fra Hedelundssøerne i Brønderslev sættes i gang i uge 32, 2013.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 20. marts 2013 tillæg nr. 2 til spildevandsplanen for Brønderslev Kommune. Tillægget giver mulighed for at anvende Hedelundssøerne i Brønderslev til forsinkelse af afledningen af regnvand fra Brønderslev midtby. Første skridt for at kunne anvende søerne til forsinkelse af regnvandsafledningen er etablering af et nyt afløb fra søerne. I dag har søerne afløb til det offentlige spildevandssystem, hvilket belaster dette unødigt. Brønderslev Spildevand A/S ønsker derfor allerede nu at etablere det nye afløb fra søerne. Selve tilledningen af regnvand til Hedelundssøerne bliver først aktuelt om 6-8 år.

Anlægsarbejdet forventes igangsat i uge 32 og vil omfatte etablering af en ny ledning fra søen og ud til en regulatorbrønd, der placeres i Parallelvej uden for søområdet. Udløbet fra søen placeres i bunden af denne, og vil kun i begrænset omfang være synligt. Fra regulatorbrønden etableres en ny ledning under banen ved Solvej. Ledningen får udløb til det vandløb, der starter umiddelbart på den anden side af banen.

Anlægsarbejdet vil blive tilrettelagt, så det giver mindst mulige gener for brugerne af området. Brønderslev Spildevand A/S vil ligeledes sikre, at vandstanden i søerne ikke påvirkes.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Til efterretning.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Til toppen


32. Lukket punkt: Kondemnering af bolig


Til toppen

Opdateret 12. februar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer