Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2010-2013 Miljø- og Teknikudvalget - Referat

Dato: 10. september 2013
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: MT

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ole Bruun efterlyser behandling af punkt vedr. fjernelse af bump ved indfaldsvejene fra udvalgets sidste møde. Det blev oplyst, at punktet behandles i Færdselssikkerhedsudvalget før sagen atter behandles i udvalget. Ole Bruun anmoder om at udvalget fremadrettet orienteres, hvis sager ikke som aftalt kommer til behandling.

Til toppen


3. Møde med bestyrelsen for Asaa Havn


Resume

Sagsforløb: MT

Bestyrelsen for Asaa Havn er indbudt til udvalgsmødet kl. 14.30 til en drøftelse af den fremtidige udvikling for Asaa Havn.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Asaa Havn er indbudt til udvalgsmødet til en drøftelse af den fremtidige udvikling for Asaa Havn.

Baggrunden for invitationen er en ansøgning om finansiering af oprensning og spunsning af havnebassinet ved Asaa Havn. Miljø- og Teknikudvalget besluttede på møde den 13. august 2013 at sende sagen til budgetlægningen for 2014, for herved forsøge at finde finansieringsmidler til projektet.

Udvalget drøftede, om der skal laves en ny udviklingsplan for Asaa Havn. Bestyrelsen for havnen inviteres derfor til, sammen med udvalget, at drøfte fremtidige udviklingsmuligheder og et muligt samarbejde om en udviklingsplan for havnen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fra Asaa Havns bestyrelse deltog: Knud Erik Sørensen, Bjarne Albøge, Mogens Hajslund, John Rasmussen, Christian Jensen, Lynge Andersen, Alfred Hvitved og Janni Siwersen.

Der afholdes møde mellem repræsentanter fra havnens bestyrelse og repræsentanter fra Teknik- og Miljøenheden for at konkretisere, hvilke problemstillinger, der skal arbejdes videre med. Mødet blev fastsat til den 19. september 2013.

Til toppen


4. Renovation og genbrug - budget 2014 - Takster m.m.


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet budgetoplæg 2014 for affaldsområdet.

Budgetforslaget medfører, at renovationstaksten stiger 1,3 %, genbrugsbidraget stiger 3,9 % og taksten for erhvervsaffaldsgebyret falder 2,9 %.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetoplægget for renovation og genbrug samt de anførte affaldstakster for 2014 kan godkendes.

Carina Lassen deltager i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetoplæg 2014 for affaldsområdet. Affaldsområdet omfatter renovation, genbrugsordninger og administration af affaldsområdet.

Affaldsområdet er brugerfinansieret efter hvile-i-selv princippet. Økonomien i ordningerne opgøres årligt, og takstberegningerne tager højde for konstaterede under- og overskud i hver enkelt ordning.

Der foreligger endnu ikke takstforslag fra AVV på tilmeldeordningerne for erhvervs adgang til genbrugspladserne fra AVV. Takstforslag udarbejdes af AVV og fremsendes til kommunerne til godkendelse i de respektive byråd.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af gældende regler, kontrakten med privat renovatør og under forudsætning af godkendelse af forslag til budgetter for AVV og Modtagestation Vendsyssel. Endvidere indgår en antaget forbrændingstakst hos Reno-Nord, idet Reno-Nord endnu ikke har vedtaget budget for 2014.

Samlet budget (kr. excl. moms)UdgiftIndtægt
Administration husholdninger483.000483.000
Administration erhverv (erhvervsaffaldsgebyr)728.000728.000
Renovation15.590.00015.590.000
Storskrald291.000291.000
Bobler (glas, papir og pap)1.120.0001.120.000
Genbrugspladser14.346.00014.346.000
Miljøservice (småbatterier og malerrester)157.000157.000
I alt32.715.00032.715.000

Budgettet indeholder detaljerede opgørelser for hver ordning fordelt på boliger og erhverv. De detaljerede budgetter for ordningerne og forslag til takster 2014 kan ses i bilag.

Grundbetaling til Modtagestation Vendsyssel defineres som kapacitetsgebyr, og indgår som en del af erhvervsaffaldsgebyret i henhold til udmelding fra Miljøstyrelsen.

Nedenfor ses udviklingen i taksterne for husholdningerne fra 2010 til 2014. Som sammenligningsgrundlag vises taksten for helårsbolig med tilmeldt affaldssæk med ugentlig afhentning.

(Kr. incl. moms)20102011201220132014
Renovation (ugentlig afhentet affaldssæk)1005,001011,001060,001090,001105,00
Genbrugsbidrag1012,501085,001134,001221,001269,00
I alt2017,502096,002194,002311,002374,00
Udvikling, samlet-3,9%4,7%5,3%2,7%

Genbrugsbidraget er et samlegebyr for genbrugsordningerne og administrationsgebyret.

Renovationstaksterne stiger med 1,3 % i 2014 med baggrund i forventet prisudvikling, og genbrugsbidraget stiger med 3,9 %.

I genbrugsbidraget er der indregnet løbende dækning af underskud på genbrugspladsordningen på grund af større omkostninger til driften i 2012 og 2013 end forudsat af AVV. AVV har indregnet et konstateret underskud på bobleordningen i 2012 i kommunebetalingen 2014. Dette underskud er den væsentligste årsag til stigningen af genbrugsbidraget i 2014. En nærmere gennemgang af udviklingen i omkostningerne ses af vedlagte bilag.

Underskuddet på den nu ophørte ordning for virksomheders tvungne adgang til genbrugspladserne dækkes ind via virksomhedernes erhvervsaffaldsgebyr. Med baggrund i nye regler fra 2012 forventes der er et mere stabilt indtægtsgrundlag. Erhvervsaffaldsgebyret falder med 2,9 % i 2014.

Med det nuværende budgetoplæg og tilhørende forslag til takster, vil borgere og brugere af kommunens affaldsordninger opleve, at de betaler for uændrede affaldsordninger med samme serviceniveau.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender budgetoplægget med de anførte takster for 2014, under forudsætning af godkendelse af budgetforslag fra AVV og Modtagestation Vendsyssel.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til ændring af vedtægter for Reno-Nord - udpegning af bestyrelsesmedlemmer


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Aalborg Byråd ønsker at stå frit med hensyn til, hvem der udpeges til diverse hverv, herunder også udpegning af repræsentanter til Reno-Nords bestyrelse. I henhold til vedtægterne kræver forslaget tiltrædelse fra samtlige byråd.

Byrådet skal tage stilling til forslaget til ændring af vedtægterne.

Carina Lassen deltager i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Reno-Nord har den 17. juli 2013 fremsendt forslag til ændring af vedtægterne.

Baggrunden for ændringsforslaget er en henvendelse fra Aalborg Kommune, der ønsker at stå frit med hensyn til, hvem der udpeges til diverse hverv.

Dermed ønsker Aalborg Kommune, at de gældende vedtægter ændres, således at det ikke er et krav, at bestyrelsesmedlemmerne udpeges fra ejerkommunernes byråd. Der er ønske om, at ændringen træder i kraft fra næste byrådsperiode.

Reno-Nords bestyrelse tiltrådte ændringsforslaget på møde den 3. juni 2013.

Gældende vedtægtsbestemmelse:

"§8.4: Bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere udpeges af og blandt den pågældende kommunes kommunalbestyrelsesmedlemmer."

Forslag til ny bestemmelse:

"Bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere udpeges af og blandt den pågældende kommunes kommunalbestyrelsesmedlemmer. Den enkelte kommunalbestyrelse kan dog beslutte at udpege et eller flere af sin bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere uden for kredsen af kommunalbestyrelsesmedlemmer. Enhver udpegning af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere uden for kredsen af kommunalbestyrelsesmedlemmer er konkret og kan ændres når som helst."

Bestyrelsen hos Reno-Nord består af 12 bestyrelsesmedlemmer, heraf 8 medlemmer fra Aalborg Kommune. Brønderslev Kommune deltager med 1 medlem.

I henhold til vedtægterne kræver forslaget tiltrædelse fra samtlige kommunalbestyrelser.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til den foreslåede vedtægtsændring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget indstiller forslaget til ændring af Reno-Nords vedtægter godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Forslag til klimatilpasningsplan - tillæg til kommuneplan 2013 - 2025


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Det er udarbejdet forslag til Klimatilpasningsplan for Brønderslev Kommune. Klimatilpasningsplanen har til formål at forberede kommunen på de klimaændringer, der må forventes at blive resultatet af udledningen af drivhusgasser.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til klimatilpasningsplan kan godkendes til offentliggørelse i 8 uger.

Jes Rose Nielsen deltager i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Klimatilpasningsplanen udarbejdes som følge af en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. I følge denne aftale skal alle landets kommuner udarbejde en klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013. Klimatilpasningsplanen er en del af kommuneplanen. Da kommuneplanprocessen, på tidspunktet for igangsætning af arbejdet

med klimatilpasningsplanen, allerede var langt fremme, har det været nødvendigt at udarbejde klimatilpasningsplanen som et tillæg til Kommuneplan 2013-2025.

Klimatilpasningsplanen har til formål at forberede kommunen på de klimaændringer, der må forventes at blive resultatet af udledningen af drivhusgasser. Ved allerede nu at foretage en kortlægning af de forventede konsekvenser kan man, dels etablere forebyggende foranstaltninger, dels tilpasse fremtidige byggerier, anlæg og konstruktioner til et ændret klima og undgå at planlægge os ind i fremtidige problemer.

Forslag til klimatilpasningsplan kan udover den vedlagte pdf-udgave ses i en elektronisk udgave via dette link: http://bronderslev.dkplan.niras.dk/Klimatilpasningsplan.htm. Planen indeholder aktive kort, der kun kan ses i den elektroniske udgave.

Klimaændringerne vil medføre konsekvenser på mange forskellige områder, og det vil være en stor opgave at forsøge at håndtere alle i klimatilpasningsplanen. Derfor er der foretaget en afgrænsning, så der i denne første udgave af klimatilpasningsplanen fokuseres på oversvømmelsesproblematikken.

Planen vil blive revideret i samme takt som kommuneplanen, og der vil derfor blive lejlighed til at tage andre problemstillinger op løbende.

Planens redegørelsesdel beskriver, hvilke konsekvenser havvandsstigninger, kraftigere regnskyl og generelt øgede nedbørsmængder vil få for Brønderslev Kommune. Havvandsstigningerne vil påvirke kystområdet i form af øgede vandstande under stormflod. Kraftigere regnskyl vil øge risikoen for oversvømmelser fra kloaksystemerne, og generelt øget nedbør vil medføre grundvandsstigninger og øge vandføringen i vandløbene med øget risiko for oversvømmelser. Resultatet af kortlægningen vises på aktive kort i den elektroniske udgave af planen.

Kortlægningen af oversvømmelsesrisikoen i Brønderslev Kommune viser, at der nok kan forventes problemer i fremtiden, men samtidig vurderes det, at der ikke er behov for at iværksætte deciderede klimatilpasningstiltag her og nu. Planen opstiller dog en række forslag til retningslinjer, der bl.a. har konsekvenser for planlægning og byggeri i kystområdet, for tilslutning af overfladevand fra nye byggerier til kloaksystemet, for håndtering af overfladevand i nye byområder m.v.

Planens hovedstruktur beskriver forslag til overordnede mål og strategi for arbejdet med klimatilpasning i kommunen. Derudover foreslås gennemførelse af en række handlinger, herunder, at der afsættes midler til at indkøbe udstyr til beredskabet, så dette er bedre rustet til at yde en indsats ved oversvømmelseshændelser (ca. 100.000 kr.) samt midler til at foretage en undersøgelse af betydningen af udledningen af overfladevand fra byområder for ekstremvandføringen i vandløb (ca. 100.000 kr.).

Klimatilpasningsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er derfor foretaget en miljøvurdering af planens forventede indvirkning på miljøet. Da planen ikke resulterer i iværksættelse af særlige klimatilpasningstiltag her og nu, indeholder miljøvurderingen en overordnet beskrivelse af de miljømæssige påvirkninger, der kan være relevante, hvis iværksættelse af tiltag kommer på tale på et senere tidspunkt. Derudover er der vurderet på de miljømæssige konsekvenser af de foreslåede retningslinjer. Miljøvurderingen er udarbejdet som en del af planen, og der er mulighed for at kommentere på vurderingen i offentlighedsperioden.

Forslaget til klimatilpasningsplan skal efter Byrådets vedtagelse offentliggøres i 8 uger. Når offentlighedsfasen er udløbet, fremlægges tillægget til politisk behandling for endelig vedtagelse. Den endelige vedtagelse kan påklages efter samme regler som kommuneplanen. Der er ikke planlagt afholdelse af borgermøder i offentlighedsperioden.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til Klimatilpasningsplan for Brønderslev Kommune. Forslaget offentliggøres herefter i en 8 ugers høringsperiode.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået, idet udvalget ønsker fokus på, at der så vidt muligt skal tages højde for at der skal mere vand hurtigere gennem vores vandløb.

Udvalget ønsker desuden tilføjet, at ”i områder under kote 2,40 m bør der tages højde for muligheden for en vandstandsstigning”, underforstået at der fortsat kan planlægges for byudvikling i disse områder.

Bilag

Til toppen


7. Fordeling af midler i Grøn Ordning


Resume

Sagsforløb: MT

Der er i forbindelse med idriftsætning af vindmølleparken ved Nejst indkaldt projektforslag til

projekter, der kan finansieres gennem Grøn Ordning. Vindmølleparken ved Nejst udløser i alt

1.082.400 kr. Dertil kommer en rest fra sidste runde, hvilket betyder, at er 1.089.293 kr. til rådighed i ordningen.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til midlernes fordeling i henholdsvis lokalområdet ved

Nejst og generelt i kommunen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af vindmøller opspares der 88.000 kr. pr. MW vindenergi, der

nettilsluttes i kommunen i Grøn Ordning.

I det administrationsgrundlag, som Byrådet har vedtaget for Grøn Ordning, er det besluttet, at

projekter, der tildeles midler fra ordningen skal:

 • forbedre indsatsen på natur-, landskabs, miljø- eller klimaområderne,
 • forbedre offentlighedens adgang til naturområder og rekreative muligheder i landdistrikterne og de mindre bysamfund,
 • bidrage til at skabe større viden og forståelse i offentligheden om natur, landskab, miljø og klima.

Indenfor møllernes lokalområder kan midlerne desuden tildeles rekreative eller kulturelle projekter.

Der har været stor interesse for at søge om midler fra ordningen. Der er i denne ansøgningsrunde kommet ansøgninger for i alt ca. 7,2 mio. kr. I bilag ses en oversigt og beskrivelse af de indkomne ansøgninger for henholdsvis lokalområdet og resten af kommunen.

Ansøgninger i lokalområdet - Nejst

Lokalområdet er defineret som en radius på 4,5 km fra vindmølleområdet ved Nejst, dog fraregnet Brønderslev og arealer i andre kommuner. I administrationsgrundlaget er det fastsat, at minimum 25 % af midlerne i grøn ordning skal tildeles lokalområdet forudsat, at der er egnede projekter i området. 25 % af midlerne udgør for lokalområdet ved Nejst 270.600 kr.

Fagenheden har vurderet de ansøgte projekters støtteberettigelse. Se vedlagte oversigt i bilag.

Generelle ansøgninger - resten af kommunen

Fagenheden har ligeledes i denne kategori vurderet de ansøgte projekters støtteberettigelse. Se vedlagte oversigt i bilag.

Yderligere bemærkninger

Forudsætning for opnåelse af tilskud for en række af projekterne er, at de kan opnå en

efterfølgende myndighedsgodkendelse.

Efter Miljø- og Teknikudvalgets tildeling af midler skal der udarbejdes og fremsendes ansøgninger om tilsagn til Energinet.dk. Først når Energinet.dk har givet tilsagn om støtte til de enkelte projekter, kan projekterne igangsættes. Tilsagnet om støtte fra Brønderslev Kommune er dermed under forudsætning af, at Energinet.dk kan godkende de enkelte projekter.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget

 • fordeler de til rådighed værende midler blandt de støtteberettigede projekter inden for henholdsvis lokalområdet og kommunen generelt samt
 • tager stilling til, om der skal tilbageholdes en mindre del til evt. kommende presserende ansøgninger.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Udvalget besluttede at fordele midlerne fra grøn ordning således:

Læskur – Brønderslev Lystfiskeriforening

35.625 kr.

8 km. ridespor omkring Nejst Mark og Ryå

145.000 kr.

Stiforbindelse mellem Bålhøj og Elmevej i Øster Brønderslev

63.050 kr.

Varmepumper til ”Sorensminde” i Gerå

28.000 kr.

Projekt landsbyenergi i Try – energicheck af boliger, m.v.

153.000 kr.

Naturplejeprojekt ved fredet område- Dorf Mølle

88.500 kr.

Overdækning af areal, samt borde og bænke – Thise bakker

100.000 kr.

Spunsning og optagning af bundsediment - Asaa Havn

200.000 kr.

Udskiftning af vinduer i gymnastiksal (energiglas) - Rørholt I. F.

75.000 kr.

Solfangeranlæg på nyt havnehus i Asaa

26.250 kr.

Total

914.425 kr.

De resterende ca. 175.000 kr. fordeles senere.

Bilag

Til toppen


8. Byggesagsgebyr på store solcelleanlæg


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Byrådet har tidligere behandlet et forslag til byggesagsgebyr på meget store solfanger- og solcelleanlæg på jorden. Da den tidligere sag har været fremført med Dronninglund Fjernvarmes solfangeranlæg i tankerne, er det vedtagne gebyr fastsat for højt til at kunne anvendes på de mange nye industrianlæg mellem 100 m² og 15.000 m².

Byrådet skal tage stilling til, om der skal indføres et nyt gebyr til at dække over disse sager.

Sagsfremstilling

På grund af en overgang med en gunstig økonomisk ordning på store solcelleanlæg (industrianlæg) har Brønderslev Kommune modtaget en del ansøgninger, som nu behandles. Disse anlæg har en størrelse på mellem 100 m² og 2.000 m² på eksisterende tagflader og en størrelse på op til ca. 1,2 ha på terræn.

På nuværende tidspunkt har fagenheden to gebyrer for sagsbehandling at operere med. Der kan opkræves 30.000 kr. for "større anlæg", (hvor størrelsen ikke er nærmere defineret) eller der kan opkræves et minimumsgebyr på 2.250 kr.

Ingen af de to gebyrer vurderes at være dækkende for det arbejde, der lægges i sagsbehandlingen af den type anlæg, vi netop har modtaget ansøgninger på.

Anlæggene på tag sagsbehandles efter den type bygning, de er monteret på. Det vil være en bygning i kategori 3 (Industri-, lager-, avls og driftsbygninger) eller i kategori 5 (Øvrig erhvervs- eller etagebyggeri). I kategori 3 skal byggesagsbehandleren påse kap. 2 og 5 i bygningsreglementet, mens alle relevante kapitler skal påses i kategori 5.

Anlæggene på terræn vil ligge i kategori 4 (Andre faste konstruktioner) og alle relevante kapitler i bygningsreglementet skal påses.

Det er vigtigt ved vedtagelse af et nyt gebyr, at gebyrets størrelse modsvarer det arbejde, der faktisk lægges i sagsbehandlingen. Der er allerede sagsbehandling i gang på disse nye anlæg, og arbejdsmængden kan derfor sammenlignes med andre typer af sagsbehandling.

De nye anlæg i kategori 3 kræver næsten samme arbejdsmængde, som en tilladelse til et nyt enfamiliehus på landet, der har et fastsat gebyr på 5.500 kr. Et næsten tilsvarende gebyr for solcelleanlæg på små staldbygninger og drifts- og lagerbygninger, menes derfor at være dækkende for det faktiske arbejde i denne type sager.

De nye anlæg i kategori 4 og 5 kræver en større sagsbehandling. Arbejdsmængden er dog noget mindre end ved kæmpeanlægget ved Lunderbjerg. Der vil være stor forskel på sagsbehandling i disse sager, afhængig af bindinger i området og den konkrete type bygning, som anlægget placeres på. Det vil være rimeligt at lave en vurdering af en gennemsnitlig arbejdsmængde. I de fleste sager vil arbejdsmængden være ca. dobbelt så stor ved disse anlæg i kategori 4 og 5 end ved anlæg i kategori 3.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender yderligere tre byggesagsgebyrer for solcelleanlæg med størrelser mellem 100 m² og 15.000 m². Gebyret bør gælde for de byggesager, som på nuværende tidspunkt er under sagsbehandling, og alle nye sager.

 • Kategori 3 - 5.000 kr.

 • Kategori 4 - 10.000 kr.

 • Kategori 5 - 10.000 kr.

Solcelleanlæg i kategori 1 og 2 er allerede dækket ind af eksisterende gebyrer.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Sagen udsættes til udvalget næste møde, idet der udarbejdes oplæg til hvorledes der som et pilotprojekt snarest kan indføres timebetaling for store solcelleanlæg.

Til toppen


9. Projektforslag for udvidelse af solfangerarealet indenfor eksisterende udlagt areal ved Lunderbjerg - Dronninglund Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: MT

Dronninglund Fjernvarme fremsender projektforslag for udvidelse af solfangerpanelarealet på 2.573 m² til i alt 37.573 m² solfangere. Udvidelsen sker inden for samme areal som hidtil udlagt ved at reducere rækkeafstanden.

Miljø- og Teknikudvalgetskaltage stilling til, omsolvarmeprojekt kan godkendes.

Sagsfremstilling

PlanEnergi fremsender på vegne af Dronninglund Fjernvarme projektforslag for udvidelse af solfangerpanel arealet fra 35.000 m² til 37.573 m² med anmodning om godkendelse af projektet i henhold til varmeforsyningsloven.

Bortset fra den ansøgte udvidelse af solvarmepanelarealet ændres der ikke på det projekt, som Miljø- og Teknikudvalget godkendte på møde den 1. februar 2011.

Det fremgår af projektansøgningen, at solvarmeanlæggets maksimale effekt stiger fra 24,5 MW til 26,1 MW. Transmissionsledningen fra solfangerfeltet til varmelageret vil kunne aftage maksimaleffekten. Den planlagte udvidelse af solfangerpanel arealet ved koster 2.225.000 kr. og giver en driftsbesparelse på ca. 290.000 kr. pr. år med en tilbagebetalingstid på 7,6 år. Samfundsøkonomisk er der beregnet et overskud på 2,5 mio. kr. over betragtningsperioden. Forbrugerøkonomisk vurderes forbrugerne at kunne spare 5 kr./MWh. Det fremtidige brændselsforbrug af naturgas og bioolie reduceres med 1,5 %, hvor forbruget af naturgas forventes fastholdt. Forbruget af bioolie forventes reduceret med 550 MWh/år. Miljømæssigt forventes CO2- ækvivalenten reduceret med 122 ton/år.

Projektforslaget har været i høring i 4 uger hos det berørte forsyningsselskab, HMN naturgas. De har ingen bemærkninger til projektet.

Udvidelsen af solvarmepanelarealet skal projektgodkendes i henhold til bekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011. I vejledningen til denne bekendtgørelse fremgår det, at solvarmeanlæg kan godkendes anvendt ved etablering af varmeproduktionsanlæg til levering af varme til fjernvarmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraftvarmeanlæg. Som godkendende myndighed skal kommunen desuden foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet samt vurdere, om projektet er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt.

Projektforslaget viser at have en positiv indvirkning på disse forhold.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender det fremsendte projektforslag.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


10. Projektforslag for solvarmeanlæg ved Flauenskjold Varmeværk


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Flauenskjold Varmeværkfremsender projektforslag for etablering af solvarmeanlæg med anmodning om godkendelse afprojektet, herunder omerhvervelse afde til projektet nødvendige arealer om nødvendigt kan ske på ekspropriationslignende vilkår.

Miljø- og Teknikudvalgetskaltage stilling til, omsolvarmeprojekt kan godkendes.

Byrådet skal tage stilling til,om erhvervelsen af de nødvendige arealer til projektet kan ske på ekspropriationslignende vilkår.

Sagsfremstilling

PlanEnergi fremsender på vegne af FlauenskjoldVarmeværk projektforslag for etablering af solvarmeanlæg ved Flauenskjold Varmeværk med anmodning om projektgodkendelse i henhold til bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Af projektet fremgår det, at Flauenskjold Varmeværk om nødvendigt ønsker varmeforsyningslovens ekspropriationsbestemmelser anvendt til erhvervelse af de nødvendige arealer til projektet.

Projektforslaget omfatter etablering af et vedvarende energianlæg som supplement til det nuværende anlæg bestående af 2.975 m² solvarmeanlæg med teknikbygning og transmissionsledninger, som kan levere ca. 22 % af varmeværketssamlede varmebehov. De samlede anlægsudgifter udgør brutto 5,4 mio. kr. Indregnes salg af energibesparelsen er nettoudgiften 4,974 mio. kr. Med det installerede solvarmeanlæg forventes motorerne fremover at producere 43 % og naturgaskedlerne 35 % af varmen.

Energimæssigt forventes varmeværkets nuværende naturgas brændselsforbrug på 9.386 MWh/år reduceret med 23 %. Miljømæssigt er der beregnet en besparelsepå 324 ton/år CO2ækvivalent.

Samfundsøkonomisk er projektet beregnet til at give en nutidsværdibesparelse på122.000 kr. beregnet ud fra en kalkulationsrente på 5%. Ved 4% kalkulationsrente bliver den samfundsøkonomiske besparelse 714.000 kr. Selskabsøkonomisk forventes der en nettobesparelse på 237.000 kr. med en tilbagebetalingstid på 9 år. Brugerøkonomisk vil de 271 forbrugere kunne opnå en besparelse på ca. 875 kr./år.

Af projektforslaget fremgår det, at der skal foretages arealafståelse på del af matr.nr. 15gh Vestengårdens fjerding, Voer.

Projektforslaget har været i høring i 4 uger hos det berørte forsyningsselskab, HMN naturgas, samt de grundejere, der skal afgive areal og servitutpålægges. Ved høringsfristens udløb den 17. juni 2013 er der indkommet et høringssvar fra HMN naturgas.HMN harbemærkninger til projektets samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, som projektets rådgiver Planenergi efterfølgende har afklaret. HMN konstaterer dog, at projektetssamfundsøkonomiskebesparelse på ca.122.000 kr.er lav set i forhold til investeringen på5 mio. kr.

Udvidelsen af produktionsanlægget skal projektgodkendes i henhold til bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013. I vejledning til denne bekendtgørelse fremgår det, at solvarme- og varmepumpeanlæg kan godkendes anvendt ved etablering af varmeproduktionsanlæg til levering af varme til fjernvarmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraftvarmeanlæg. Som godkendende myndighed skal Byrådet desuden foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet samt vurdere, om projektet er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Projektforslaget viser at have en positiv indvirkning på disse forhold.

Brønderslev Kommune skal ved behandling af projektforslaget desuden tage stilling til, om de i projektforslaget beskrevne arealafståelser skal gennemføres ved ekspropriation efter bekendtgørelse 1184, lov om varmeforsyning af 14. dec. 2011, §§16-18.

Fagenheden oplyser, at det ansøgte projektforslag bliver koordineret med lokalplanlægningen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender det fremsendte projektforslag, og at Byrådet træffer beslutning om, at de nødvendige arealafståelser for realisering af projektet kan ske på ekspropriationslignende vilkår i henhold til varmeforsyningslovens §§16-18.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået, idet der ikke er taget stilling til spørgsmålet om, at realisering af projektet kan ske på ekspropriationslignende vilkår.

Bilag

Til toppen


11. Behandling af indsigelser til debatfolder for solvarmeanlæg i Jerslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Økonomiudvalget besluttede på møde den 15. maj 2013, at igangsætte planlægning for et solvarmeanlæg i Jerslev. Beslutningen blev truffet under forudsætning om, at fagenheden indgik i dialog med Naturstyrelsen vedrørende placering af anlægget indenfor område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsom indvindingsopland. Og at der udsendes en debatfolder i offentlig høring i henhold til planlovens § 23c, hvor bygherres oprindelige forslag til placering beskrives.

Sagen har været i høring ved Naturstyrelsen og en debatfolder har været i offentlig høring.

Økonomiudvalget skal tage stilling til indsigelserne.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 15. maj 2013, at igangsætte planlægning for et solvarmeanlæg i Jerslev.

Grundvand

Jerslev by og de omkringliggende arealer er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og er kortlagt som nitratfølsom indvindingsopland (NFI). Naturstyrelsen, som varetager de statslige interesser i henhold til beskyttelse af grundvandet, har været hørt i sagen forinden debatfolderen blev sendt i høring. Naturstyrelsen udtaler, at de på det foreliggende grundlag vurderer, at det sandsynligvis er muligt at planlægge for det pågældende anlæg, uden at det strider mod de overordnede interesser. Kommunen skal dog redegøre nærmere herfor i forbindelse med en eventuel nærmere planlægning for anlægget.

Debatfolder

En debatfolder, der beskriver placering af et solvarmeanlæg i Jerslev, beliggende på del af ejendommen matr.nr. 15ac Jerslev By, Jerslev, har været i offentlig høring i perioden fra den 12. august til den 30. august 2013. I høringsfasen har Brønderslev Kommune modtaget 3 bemærkninger til debatmaterialet. Bemærkningerne er indsendt af de nærmeste naboer til arealet, hvor anlægget ønskes opført.

De modtagne bemærkninger har været sendt i partshøring i henhold til forvaltningslovens § 19 hos ansøger Jerslev Kraftvarmeværk.

Støj

En enkelt nabo er nervøs for, at anlægget medfører støjgener. Fagenheden vurderer, at der ikke vil forekomme støjgener fra anlægget. Der ledes vand igennem anlægget. Der er dog tale om en lukket isoleret solfangerkreds, der ikke giver anledning til støjpåvirkning. Rør og ledninger nedgraves i jorden, og vil heller ikke give anledning til støjgener. Det forventes, at der i forbindelse med anlægsfasen kan forekomme mindre støjgener.

Støjgrænserne for et boligområde skal overholdes, jf. miljøstyrelsens støjvejledning. Opstår der mod forventning støjgener, har naboerne mulighed for at sende en klage til kommunen. Kommunen skal da foretage en støjmåling og foretage en vurdering af, om støjgrænserne er overholdt.

Jerslev Kraftvarmeværk bemærker, at de har kendskab til et enkelt anlæg af samme type, hvor trykudligningsventiler gav støjgener. Dette problem er sidenhen løst.

Alternative placeringsmuligheder

Naboerne påpeger, at de vil miste deres udsigt ud over det åbne landskab og mener, at deres ejendomme vil falde i værdi. De mener, at arealet er bedre egnet til boligudstykning eller til udvidelse af børnehave, skole, hal mv. Naboerne foreslår, at anlægget flyttes længere ud af byen.

Arealet, hvor anlægget ønskes opstillet, er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til perspektivområde for nyt boligområde. Fagenheden vurderer, at arealets centrale placering i Jerslev by, tæt på skolen og hallen, er optimal til udbygning af nyt boligområde. Det skal dog bemærkes, at der igennem de sidste år har været 10 ledige byggegrunde på Læsøgade og Lyøgade. Hele Jerslev by er beliggende indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og er kortlagt som nitratfølsom indvindingsopland (NFI). Der kan kun ske en byvækst indenfor disse områder, hvis der ikke findes alternative beliggenheder og hvis der er vigtige planlægningsmæssige hensyn til stede. Fagenheden vurderer, at der vil være større sandsynlighed for, at arealet kan accepteres anvendt til teknisk anlæg af Naturstyrelsen frem for boligformål, ud fra en planlægningsmæssig begrundelse.

Det skal bemærkes, at der øst for hallen er udlagt et større areal som perspektivområde til fritidsformål i Kommuneplan 2013 - 2025, hvor der er mulighed for, at hallen kan udvide.

Der bliver i høringssvar fra naboer nævnt forslag om at flytte anlægget længere ud af byen - eksempelvis de ledige erhvervsgrunde ved genbrugsstationen på Sejerøgade. Også eksisterende landbrugsarealer beliggende umiddelbart syd og sydøst for Jerslev by bliver nævnt som alternative placeringsmuligheder.

Fagenheden vurderer, at anlægget kan placeres indenfor erhvervsområdet ved Fanøgade under forudsætning af, at der udarbejdes et nyt plangrundlag. Der er ikke den store forespørgsel på erhvervsgrunde i Jerslev. Dog har der i fagenheden været overvejelser om, at konvertere erhvervsområdet eller dele heraf til boligformål, pga. grundvandsinteresser i Jerslev, der gør det svært at udlægge nye boligområder. Allerede planlagte områder kan konverteres til mindre grundvandstruende arealanvendelser uden forudgående dialog med Naturstyrelsen.

Jerslev Kraftvarmeværk bemærker i sit partshøringssvar, at en alternativ placering, længere væk fra eksisterende kraftvarmeværk, dels vil øge anlægsomkostningerne væsentligt, og dels driftsomkostningerne. Begge dele kan øge risikoen for, at samfundsøkonomien ikke vil være positiv og anlægget derfor ikke kan etableres.

Ansøger ønsker, at anlægget bliver synlig og tilgængelig for byens borgere - herunder skoleelever, således at der opnås et lokalt ejerskab til anlægget. Derfor har de også planer om, at der skal etableres en sti rundt om anlægget i forbindelse med det eksisterende stisystem i byen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender at,

 • indsigelserne afvises, og der udarbejdes lokalplanforslag for placering af solvarmeanlægget på del af ejendommen matr.nr. 15ac Jerslev By, Jerslev eller

 • indsigelserne om at flytte anlægget længere ud af byen imødekommes, og at der arbejdes videre med placering af anlægget ved de ledige erhvervsgrunde ved Sejerøgade.

Beslutning

Udvalget indstiller, at indsigelserne afvises, og der udarbejdes lokalplanforslag for placering af solvarmeanlægget på del af ejendommen matr.nr. 15ac Jerslev By, Jerslev.

Ole Bruun indstiller, at indsigelserne om at flytte anlægget længere ud af byen imødekommes, og at der arbejdes videre med placering af anlægget ved de ledige erhvervsgrunde ved Sejerøgade.

Bilag

Til toppen


12. Håndtering af sager på landbrugsområdet


Resume

Sagsforløb: MT

Det er ikke længere muligt at opfylde de overordnede myndigheders krav om tilsynsfrekvenser pålandbrugsområdetog Økonomiudvalgets tidligere beslutning om sagsbehandlingstider. Samtidig har LandboNord gjort opmærksom på, at der, grundet begyndende optimisme i erhvervet, forventes øget pres på sagsbehandlingen.

Miljø- og Teknikudvalget skaltage stilling til, hvor finansieringen skal findes inden for eget område.

Sagsfremstilling

Den 14. august 2012 orienterede fagenheden om, at det ikke længere ville være muligt at overholde centralt udmeldte tilsynsfrekvenser samt de tidligere besluttede sagsbehandlingstider. Det blev på det tidspunkt besluttet at følge situationen - herunder at forsøge at prioritere sagerne løbende, så konsekvenserne for ansøgere m.v. blev minimale.

Det harikke været muligt at opfylde tilsynsfrekvenserne på landbrugsområdet i 2012, hvilket fremgår af den indsendte tilsynsberetning.Tilsynsberetningen forelægges til orientering på næsteudvalgsmøde. Brønderslev Kommune vil således senest i 2014 modtage anmærkninger fra Miljøstyrelsen med krav om, at frekvenserne fremover skal overholdes.

Fra 2012 mangler således ca. 60 tilsyn. For 2013 forventesfagenheden at skulle udføre 161 basistilsyn. Hertil kommer yderligere ca. 40 tilsyn med baggrund i den nye lovgivning i forbindelse med det såkaldte IED-direktiv. Også 11 Krydsoverensstemmelseskontroller skal udføres i 2013. Blot tilsynsopgaven udløser en ekstra normering, hvisfagenheden skal nå alle i 2013.

Når det gælder miljøgodkendelser i henhold til §§ 10, 11 og 12 er situationen den, atfagenheden har 12 sager liggende fra tidligere - heraf 4 hjemviste sager fra Natur- og Miljøklagenævnet - som endnu ikke er påbegyndt. Der er tilsvarende8 sager inden for disse kategorier under behandling p.t.

Det er særlig på dette område, at der fra landbrugsorganisationerne (LandboNord) forventes etøget antalsager, ligesom der forventes i alt ca. 14 sager efter §§ 16 og 19 inden for det næste års tid.

Ud over ovennævnte kanfagenheden konstatere, atfagenheden endnu ikke har haft mulighed for at tage fat på revurdering af landbrugets miljøgodkendelser. Miljøgodkendelser er retsgyldige i 8 år, hvorefter der som hovedregel skal laves nye godkendelser. Fagenheden harp.t.21 miljøgodkendelser, der er faldet for "aldersgrænsen".

Hvis landbrugsgruppen skal have mulighed for bare at følge med den løbende sagsbehandling, skal der tilføres en fast normering. Derudover vil afvikling af den opståede pukkelkræve endnu en medarbejder, der ansættes i en begrænset periode på 1 år.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at der tilføres området i alt 2 normeringer, hvor af én ansættes midlertidigt for ét år.

Påtegning fra Center for Økonomi:

Nyansættelse af 2 normeringer vil kræve, at området tilføres 900.000 kr.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 9. april 2013:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået, idet der snarest ansættes én ekstra medarbejder til at varetage opgaven vedrørende miljøgodkendelser og tilladelser i øvrigt på landbrugsområdet. Det indstilles, at der meddeles en tillægsbevilling på 450.000 kr. til formålet.

Det indstilles endvidere, at problemstillingen vedrørende en øget indsats på tilsynsområdet afventer udmelding om resultat af DUT-forhandlinger mellem KL og Regeringen.

Ole Bruun indstiller, at der meddeles en tillægsbevilling på 900.000 kr. til to ekstra medarbejdere på området. Én medarbejder til miljøgodkendelser og én medarbejder til tilsynsområdet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2013:

Det godkendes, at der ansættes medarbejder.

Udvalget skal finde finansiering indenfor udvalgets område.

Økonomiudvalget ønsker fremlagt benchmarking på området.

Thomas Krog ønsker benchmarking forelagt inden stillingtagen.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalget den 7. maj 2013:

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager stilling til, hvor finansieringen skal findes inden for eget område.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 7. maj 2013:

Udvalget besluttede, at stillingen finansieres via driftbudgettet på asfaltområdet.

Ole Bruun ønsker, at den ekstra medarbejder anvender halvdelen af tiden til miljøgodkendelser og halvdelen af tiden på tilsynsområdet (landbrug).

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalget den 10. september 2013.

I forbindelse med Miljø- og Teknikudvalgets behandling af nærværende sag på deres møde den 9. april 2013 besluttede udvalget at stillingtagen til ansættelse af landbrugsmedarbejder til tilsynsområdet skulle afvente DUT - forhandlinger mellem KL og Regeringen.

Det er nu fastslået, at den nye opgave med udarbejdelse af tilsynsplan samt de her af afledte øgede tilsyn ikke udløser øgede DUT-midler til kommunerne.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om der skal ansættes en landbrugsmedarbejder til sikring af, at tilsynsfrekvenserne udmeldt i tilsynsplanen kan overholdes fra og med 2014.

Økonomi

Nyansættelse af en medarbejder på landbrugsområdet vil kræve at der tilføres 450.000 kr.

Beslutning

Udvalget besluttede at videresende ønsket til behandling i forbindelse med budgetlægningen for 2014.

Til toppen


13. Ansøgning om etablering af et grønt areal på Palægade 56, Jerslev


Resume

Sagsforløb: MT

Jerslev Borgerforening har erhvervet ejendommen Palægade 56, Jerslev, og søger kommunen om anlægsmidler til at omdanne arealet til et grønt område og fremover vedligeholde arealet.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Jerslev Borgerforening har erhvervet ejendommen Palægade 56 i Jerslev (hus på grunden er nedbrændt). Det er Borgerforeningens ønske, at grunden fremover skal henlægge som et grønt område. Jerslev Borgerforening sørger for, at grunden overføres til Borgerforeningen og afholder udgifterne hertil. Borgerforeningen søger kommunen om at rive en hæk op og så græs på 550 m², samt efterfølgende at vedligeholde arealet.

Vej- og Parkafdelingen har vurderet, at omkostningerne for Brønderslev Kommune er følgende:

Engangsudgift: Rydning af grund Palægade 56 Jerslev, rydning og bortkørsel af træer, hæk og buske, optagning og bortkørsel af ca. 40 m² fliser, levering af ca. 30 m3 muldjord, planering og græssåning af ca. 550 m² og flytning af rendestensbrønd. I alt 32.250 kr.

Årlig vedligeholdelse af arealet: I alt 18.212 kr.

Der tages i prisen forbehold mod at kloak- og vandstik ikke er sløjfet korrekt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager stilling til, om ansøgningen kan imødekommes.

Personale

Ingen.

Økonomi

Finansieringen af ansøgningen skal findes indenfor Vej- og Parkområdet eksisterende anlægs- og driftsbudget.

Beslutning

Udvalget besluttede at afslå ansøgningen.

Til toppen


14. Orientering om støjhandlingsplan for statens veje 2013-2018


Resume

Sagsforløb: MT

Miljøstyrelsen fremsender "Støjhandlingsplan for statens veje 2013-2018".

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen fremsender "Støjhandlingsplan for statens veje 2013-2018".

Handlingsplanen viser, at der i Brønderslev Kommune er 104 støjbelastede boliger langs motorvejene. 85 boliger er støjbelastet med 58-63 dB, 19 boliger med 63-65 dB og ingen stærkt støjbelastede boliger.

Miljøstyrelsen betragter en bolig som støjbelastet, når vejstøjniveauet overstiger den vejledende grænseværdi på 58 dB. Hvis vejstøjniveauet overstiger 68 dB er boligerne stærkt støjbelastede.

Støjbekæmpelse langs statsvejene prioriteres efter, hvor der opnås størst støjmæssig effekt per investeret krone.

Af støjhandlingsplanen fremgår, at Vejdirektoratet ikke laver støjbekæmpelse langs motorvejene i Brønderslev Kommune.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • Status på trafiksikkerhedsprojekt på Jens Thise Vej
 • Status på projekt vedr. fjernelse af bump/hævede overflader ved indfaldsveje
 • Status for ansættelse af ny Vej- og Parkchef
 • Klage over manglende autorisation i forbindelse med kloakprojekt på Ålborgvej i Flauenskjold. Sagen afventer afklaring fra sikkerhedsstyrelsen.
 • Forelæggelse af sag om udvidelse af minkfarm på Glinvadvej på udvalgets næste møde

Til toppen


16. Lukket punkt: Kondemnering af ejendom


Til toppen

Opdateret 16. februar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer