Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 11. september 2013
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Jens Arne Hedegaard.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende eventuelt indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra ét eller flere af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Beslutning

Poul Pedersen godkendt.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

Jens Arne Hedegaard (Poul Pedersen mødt).

Til toppen


5. 1. behandling af Budget 2014 og overslagsårene 2015-2017


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der fremsendes basisbudget for 2014 og budgetoverslagsårene 2015-2017 til drøftelse og 1. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet basisbudget for 2014 og overslagsårene 2015-2017 til 1. behandling i Økonomiudvalget den 4. september og Byrådet den 11. september 2013.

Karsten Frederiksen, C, Karl Emil Nielsen, løsgænger og Ole Bruun, løsgænger, var indbudt som observatører til Økonomiudvalgets behandling af punktet, jfr. Lov om kommunernes styrelse, § 20, stk. 5.

På baggrund af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets behandling af de tekniske korrektioner på møderne i august måned, udviser basisbudgettet for 2014 følgende hovedtal i mio. kr.

Driftsindtægter -2.159,0
Driftsudgifter 2.139,6
Renter 8,9
Driftsresultat -10,5
Anlæg 72,8
Resultat i alt 62,3

I driftsresultatet er indregnet pulje på 10 mio. kr. til finansiering af eventuelle overførsler mellem årene.

På indtægtssiden er der i budgetforslaget forudsat, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Endvidere er der indregnet et forventet tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner på 15 mio. kr. Dette selvom Brønderslev Kommune endnu ikke har modtaget svar på ansøgning hertil. Der er heller ikke modtaget svar på ansøgninger om lånetilsagn fra puljer til anlægsprojekter vedr. kvalitetsfondsområderne og øvrige områder, samt pulje til kommuner med lav likviditet. Svar på ansøgningerne forventes at foreligge inden Økonomiudvalgets møde.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at der til Budget 2014 skulle prioriteres besparelser på 2%, svarende til ca. 29,3 mio. kr. Denne ramme er ikke indarbejdet i budgetforslaget.

Der gøres opmærksom på, at fristen for indsendelse af ændringsforslag, i henhold til de tidligere godkendte principper for udarbejdelse af budget 2013, er fastsat til tirsdag den 24. september kl. 12.00.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget foretager indstilling til Byrådets 1. behandling af budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015-2017.

Økonomiudvalget, 4. september 2013, pkt. 3:

Fremsendes til Byrådets 1. behandling inkl. nyeste data, med anbefaling af fristfastsættelse.

Beslutning

Godkendt oversendt til 2. behandling.

Frist fastsættelse godkendt.

Fraværende:

Jens Arne Hedegaard (Poul Pedersen mødt).

Bilag

Til toppen


6. Årsrapport 2012 og Miljøredegørelse 2013 for AVV I/S


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

AVV har fremsendt Årsrapport 2012 og Miljøredegørelse 2013.

Årsresultatet blev et samlet underskud på -3,57 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -2,7 mio. kr.

Hovedparten af det samlede underskud skyldes beslutningen om at nedsætte behandlingstaksterne for forbrænding af affald med i alt 2,7 mio. kr.

AVV betragter resultatet som tilfredsstillende.

Sagen fremsendes til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

AVV har fremsendt Årsrapport 2012 og Miljøredegørelse 2013.

Årsrapporten indeholder resultatopgørelse for 2012:

Samlede indtægter i 2012 157.778.901 kr.
Samlede udgifter i 2012 137.338.362 kr.
Årsresultat før afskrivning og finansielle poster 20.440.539 kr.
Afskrivning -21.094.322 kr.
Netto-renteudgifter -2.919.322 kr.
Årsresultat -3.573.105 kr.

Årsresultatet blev et samlet underskud på -3,57 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -2,7 mio. kr.

Hovedparten af det samlede underskud skyldes beslutningen om at nedsætte behandlingstaksterne for forbrænding af affald i 2012 med i alt 2,7 mio. kr. på baggrund af AVVs modtagelse af CO2-kompensation efter elforsyningsloven.

AVV betragter resultatet som tilfredsstillende.

Årsresultatet medfører, at egenkapital falder fra 163,6 mio. kr. i 2011 til 161,5 mio. kr. i 2012.

Erhvervsstyrelsen har i 2011 præciseret, at egenkapitalen for forsyningsvirksomheder ikke må indeholde overskud fra "hvile i sig selv" virksomhed. Endvidere skal forsyningsvirksomheder hensætte beløb til fremtidig retablering af anlægget.

AVVs egenkapital indeholder i dag det akkumulerede overskud af tidligere års drift af "hvile i sig selv" virksomheden. Der skal derfor foretages en adskillelse af egenkapitalen i overskud (som skal tilbageføres til forbrugerne via ændring af taksterne) og en eventuel fri egenkapital.

Affaldsbranchen, herunder AVV, arbejder p.t. på at få afklaret usikkerheder om hvordan egenkapitalen tilbage i tid opgøres i henholdsvis over/underdækning og fri egenkapital. Dette arbejde er endnu ikke afsluttet, og derfor er årsresultatet og egenkapitalen for 2012 opgjort som hidtil.

Se evt. mere herom på årsrapportens side 8 og 9.

Vedlagt er en oversigt over årets segmentsresultater med bemærkninger til de enkelte områder.

Årsberetningen medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere ud over, at årsresultatet i almindelig danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastlæggelsen på affaldsområdet.

Miljøredegørelsen

Miljøredegørelsen viser, at mængden af affald tilført genbrugspladserne er faldet med 3% i forhold til 2011 selv om antallet af besøgende på genbrugspladserne er uændret. Årsagen er de ændrede betingelser for virksomheders anvendelse af genbrugspladserne, vurderes det.

I forhold til 2011 er mængden af affald tilført genbrugscenteret faldet med 11%. Det skyldes, at lovgivningen har nødvendiggjort ophør af AVVs indsamling af papir og pap hos virksomheder i området.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetning og miljøredegørelse til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da det er et brugerfinansieret område.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2013, pkt. 24:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget, 4. september 2013, pkt. 5:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jens Arne Hedegaard (Poul Pedersen mødt).

Bilag

Til toppen


7. Budget 2014 for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest - AVV


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget for 2014 til godkendelse i kommunerne. Budgetforslaget vil indgå som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget skal godkendes.

Sagsfremstilling

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2014 til godkendelse i de to ejerkommuner. Budgetforslaget er godkendt af AVVs bestyrelse den 28 maj 2013. Der er regnet med en videreførelse af hidtidige aktiviteter og praksis suppleret med nye tiltag.

Fokusområderne er overvejende øget udsortering, tiltag på genbrugspladsområdet samt forskning og udvikling.

Anlægsinvesteringer

I budgettet for 2014 er der samlet afsat 36,5 mio. kr. i anlægsinvesteringer, hvoraf de 28 mio. kr. vedrører anlægsprojekter på forbrændingsanlægget.

Genbrugspladserne

I 2014 er der afsat 3,2 mio. kr. til modernisering af genbrugspladsen i Sindal. I 2014 udvides genbrugsbutikken på genbrugspladsen i Dronninglund.

Anlægsomkostningerne finansieres via borgernes genbrugsbidrag i afskrivningsperioden.

I 2014 har AVV planer om at udarbejde en masterplan og strategi for placering og udbygning af genbrugspladserne.

Forbrændingsanlægget

Der er samlet afsat 28 mio. kr. til bl.a. etablering af røggaskondensering på den renoverede ovn 2, etablering af slidzoner i ovn 3 og etablering af ny reservekranbane.

Anlægsprojekterne finansieres via taksterne - ved levetidsforlængende renoveringer finansieres omkostningerne via taksterne i hele afskrivningsperioden.

Miljøanlæg

Den øgede forbrændingskapacitet i forbindelse med renovering af ovn 2 medfører behov for forbedring af eksisterende mellemlager for brændbart affald på miljøanlægget i Rønnovsdal. Der er afsat 3 mio. kr. til forbedringer i 2014.

Anlægsomkostningerne finansieres via behandlingstaksterne.

Administration

Der afsættes 2,3 mio. kr. til færdiggørelsen af ombygningen af administrationsbygningen. Ombygningen blev igangsat i 2013, hvor det blev vurderet, at omkostningen ville udgøre 5 mio. kr. I 2013 blev afsat 3,5 mio. kr. hvorfor omkostning til ombygning forventes samlet at udgøre 5,8 mio. kr.

Forskning og udvikling

AVV ønsker at fortsætte indsatsen fra 2013 omkring forskning, innovation og kommunikation, herunder ansætte 2 PhD-studerende. Til arbejdet er der i 2014 afsat 1,5 mio. kr.

Takster

Grundbetaling

AVV har budgetteret med en egenbetaling for Brønderslev Kommune på 15.370.000 kr. i 2014 mod 15.050.000 i 2013. Dette svarer til en stigning på 2,1 %, hvilket ligger indenfor forventet almindelig fremskrivning af prisudviklingen.

Grundbetalingen dækker AVVs omkostninger til genbrugsordningerne for borgerne, hvillket især er omkostninger til drift af genbrugspladserne.

Kommunen får via borgernes genbrugsbidrag dækket omkostningerne til grundbetalingen til AVV.

Takster

Taksten for forbrænding af dagrenovation stiger fra 495,00 kr./ton til 510,00 kr./ton svarende til en stigning på 4,0 %.

Taksten for forbrænding af erhvervsaffald holdes uændret på 430,00 kr./ton.

Taksten for deponering stiger fra 290,00 kr./ton til 300,00 kr./ton ekskl. statsafgiften. Det svarer til en stigning på 3,4 %.

Fagenhedens bemærkninger

Når der tages beslutning om investering i nye anlægstiltag, afholder AVV omkostningen i anlægsåret. Herefter bliver anlægs- og driftsomkostningerne indarbejdet i AVVs behandlingstakster og grundbetalinger til kommunerne i afskrivningsperioden (op til 30 år).

Da grundbetalingen er grundlaget for kommunens affaldstakster, får AVVs budgetforslag derfor direkte betydning for brugerne og borgerne i kommunen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender budgetforslaget, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens budget for renovation og genbrug 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da det er et brugerfinansieret område.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2013, pkt. 23:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Mikael Klitgaard (V) ønsker tilføjet at prisfremskrivningen ikke må overstige den almindelige prisfremskrivning.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget, 4. september 2013, pkt. 6:

Indstilles godkendt med tilføjelsen, at prisfremskrivningen ikke må ikke overstige den almindelige prisfremskrivning

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Jens Arne Hedegaard (Poul Pedersen mødt).

Bilag

Til toppen


8. Årsrapport 2012 for Modtagestation Vendsyssel I/S


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt Årsrapport 2012.

Resultatet i årsrapporten viser et årsresultat for Modtagestationen på 368.597 kr. i overskud.

Modtagestationen anser som et samlet hele årets resultat som tilfredsstillende.

Sagen fremsendes til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel har fremsendt årsrapport for 2012. Modtagestation Vendsyssel I/S er et interessentskab ejet af Hjørring, Frederikshavn, Læsø og Brønderslev Kommuner, og varetager indsamlings- og behandlingsopgaver på området for farligt affald.

Årsrapporten indeholder resultatopgørelse for 2012:

Samlede indtægter i 2012 16.089.055 kr.
Samlede udgifter i 2012 14.998.327 kr.
Årsresultat før afskrivning og finansielle poster 1.090.728 kr.
Afskrivning af anlæg 765.211 kr.
Netto-renteudgifter -43.080 kr.
Årsresultat 368.597 kr.

Årsresultatet medfører, at egenkapital stiger til 14.486.000 kr. mod 14.117.000 kr. i 2011.

Resultatopgørelsen viser et samlet overskud på 368.597 kr. Modtagestationen anser årets resultat som tilfredsstillende.

For hvile-i-sig-selv indsamlingsordningen for klinisk risikoaffald blev årsresultatet et overskud på 35.862 kr. mod et budgetteret underskud på 120.000 kr.

For hvile-i-sig selv tømningsordningen for olie- og benzinudskillere blev årsresultatet et overskud på 46.651 kr. mod et budgetteret underskud på 20.000 kr.

Erhvervsstyrelsen har i 2011 præsiceret, at pristalsregulerede forsyningsvirksomheder er underlagt hvile-i-sig-selv princippet, hvorfor indtægter og omkostninger skal balancere med henblik på at levere billigst mulige ydelse til forbrugerne.

Det betyder at Modtagestationens samlede egenkapital skal udredes, for at afklare om egenkapitalen skal allokeres til en over- eller underdækning for at kunne efterleve hvile-i-sig-selv princippet.

Udredningsarbejdet er omfattende og tilknyttet en række usikkerheder, og det har ikke været muligt at gennemføre en entydig adskillelse i over- eller underdækning samt fri egenkapital på tidspunktet for årsrapportens udarbejdelse.Egenkapitalen er derfor opgjort som hidtil.

Årsberetningen medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere ud over, at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastlæggelsen på området.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2013, pkt. 26:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget, 4. september 2013, pkt. 7:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jens Arne Hedegaard (Poul Pedersen mødt).

Bilag

Til toppen


9. Budget 2014 - Modtagestation Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget for 2014 til godkendelse i kommunerne. Budgetforslaget vil indgå som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget skal godkendes.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2014 til godkendelse. Forslaget er godkendt på bestyrelsesmøde i modtagestationen den 14. marts 2013. Der er den 5. august 2013 fremsendt revideret følgebrev til budgetforslaget på grund af fejl i det oprindelige følgebrev.

Modtagestationen varetager indsamling og behandling af farligt affald for interessentkommunerne Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn og Læsø Kommuner.

Modtagestationen budgetterer med samme aktiviteter og retningslinier som i 2013, dog justeret i forhold til forventede affaldsmængder.

Supplerende budgetteres der i 2014 med 300.000 kr. til forskning og udvikling samt 1,8 mio. kr. til anlæg til sortering og behandling af farligt med henblik på at øge genanvendelse og renheden af affaldsproduktet.

Behandlingstakster

Grundbetaling og deklarationsgebyr

Kommunerne skal betale en grundbetaling til modtagestationen til dækning af modtagestationens basisomkostninger til bl.a. kontorhold, rådgivning, information mv. som sikkerhed for at modtagestationen til stadighed kan indsamle og behandle farligt affald.

Denne grundbetaling indgår i kommunens fastsættelse af virksomhedernes erhvervsaffaldsgebyr og borgernes genbrugsbidrag.

Brønderslev Kommunes grundbetaling er uændret i 2014 i forhold til 2013.

Der betales et deklarationsgebyr til modtagestationen, hver gang modtagestationen udarbejder en deklaration vedrørende affaldsmodtagelse. Deklarationstaksten er tilsvarende uændret i 2014.

Tømningsordning for olie- og benzinudskillere

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem modtagestation og kunden. Da der er øgede affaldsmængder til behandling i ordningen, stiger taksten med 50 kr. i 2014 til 800 kr./tømning.

Ordning for klinisk risikoaffald

Ordningen fungerer efter hvile-i-selv-princippet, hvor afregningen sker direkte mellem modtagestation og kunden. Prisniveauet i 2014 er uændret i forhold til 2013.

Der pågår p.t. en undersøgelse af kundernes tømningsbehov i ordningen. Der er derfor budgetteret med en ændring af tømningsfrekvensen til 14-dages tømning mod nuværende ugetømning.

Andet emballeret og uemballeret farligt affald

Affaldet indsamles fra virksomheder og AVVs genbrugspladser.

Behandlingstaksterne holdes uændret i forhold til budget 2013, men justeres dog ved ændringer i priserne hos slutbehandlerne af affaldet.

Budgetforslaget vil indgå i kommunens kommende budget for renovation og genbrug, og vil dermed få indflydelse på virksomhedernes erhvervsaffaldsgebyr og husstandenes genbrugsbidrag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det fremsendte budgetforslag, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens budget på affaldsområdet for 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da det er et brugerfinansieret område.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2013, pkt. 25:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Mikael Klitgaard (V) ønsker tilføjet at prisfremskrivningen ikke må overstige den almindelige prisfremskrivning.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget, 4. september 2013, pkt. 8:

Indstilles godkendt med tilføjelsen, at prisfremskrivningen ikke må ikke overstige den almindelige prisfremskrivning

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Jens Arne Hedegaard (Poul Pedersen mødt).

Bilag

Til toppen


10. Byggeskaderenovering, Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 2 Solparken, Dronninglund - godkendelse af skema C


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet godkendte den 17. december 2009 skema A byggeskaderenovering af de almene boliger i Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 2 Solparken, Dronninglund, med en anslået udgift på i alt 28.862.000 kr. samt anslået udgift på 14.552.660 kr. til forbedringsarbejder, hvilket vil betyde en samlet kommunegaranti på 43.414.660 kr.

Den 26. maj 2010 godkendte Byrådet skema B anslået udgift på i alt 28.862.000 kr.

Byggeriet er nu afsluttet, og Kuben Management fremsender byggeregnskab hvor den samlede anskaffelsessum er på 43.234.099 kr. og det betyder, at det beløb der stilles kommunegaranti for er 180.561 kr. mindre en det, der blev godkendt på Byrådsmødet den 17. december 2009.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af skema C.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 17. december 2009 skema A byggeskaderenovering af de almene boliger i Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 2 Solparken, Dronninglund, med en anslået udgift på i alt 28.862.000 kr. samt anslået udgift på 14.552.660 kr. til forbedringsarbejder, hvilket vil betyde en samlet kommunegaranti på 43.414.660 kr.

Den 26. maj 2010 godkendte Byrådet skema B anslået udgift på i alt 28.862.000 kr.

Byggeriet er nu afsluttet, og Kuben Management fremsender byggeregnskab for Renoveringsdelen (støtte del - skema C) samt for Forbedringsdelen (ustøttet del) med anmodning om godkendelse.

Det endelige byggeregnskab for den støttede del af boligrenoveringen ser således ud:

Budget Regnskab
Grundudgifter 0 kr. 159.928 kr.
Håndværkerudgifter 23.724.000 kr. 24.775.360 kr.
Omkostninger 5.138.000 kr. 7.385.946 kr.
Udgifter i alt 28.862.000 kr. 32.321.234 kr.

Merudgiften på 3.459.234 kr. forhold til skema B skyldes:

Den væsentligste del af denne overskridelse beror på et større huslejetab og flytteomkostninger end forventet ved budgetlægningen. Ekstraudgift 997.873,22 kr.

I byggesagen blev det muligt frivilligt at blive underlagt Byggeskadefondens 1 og 5 års eftersyn. Ekstraudgift 171.737,00 kr.

I byggefasen har der været ekstraudgifter til byggelånsrenter som følge af stigende renter og forlænget byggeperiode. Ekstraudgift kr. 363.879,68

Den tekniske rådgivning udførtes på en SKI- aftale, efter medgået tid. Forlænget byggeperiode = øget tidsforbrug. Ekstraudgift kr. 779.921,21

Byggeperioden gik ud over 12 måneders fastprisperioden, hvorfor entreprisesummen blev indekseret Ekstraudgift 515.721,88 kr.

Vinterforanstaltninger og udtørring øgedes idet vinteren var ekstraordinær streng under renoveringen. Ekstraudgift kr. 90.071,30

Fejlopbyggede fundamenter skulle udskiftes, idet de var etablerede over flere omgange med jordlag imellem. Ekstraudgift kr. 259.004,00

Der har været skjult asbest i bygningerne, der også skulle fjernes Ekstraudgift kr. 89.905,00

Herudover har der været en del mindre udgifter til uforudsigelige ting der udgør resten af ekstraudgiften.

Til byggeregnskabet foreligger der en revisions påtegning fra BDO der konkluderer, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Det endelige byggeregnskab for den ustøttede del af boligrenoveringen ser således ud:

Budget Regnskab
Grundudgifter 0 kr. 56.894 kr.
Håndværkerudgifter 8.387.020 kr. 8.813.794 kr.
Omkostninger 2.02.772 kr. 2.042.177 kr.
Udgifter i alt 10.416.792 kr. 10.912.865 kr.

I følge regnskabet er den samlede anskaffelsessum på 43.234.099 kr. og det betyder, at det beløb der stilles kommunegaranti for er 180.561 kr. mindre en det, der blev godkendt på Byrådsmødet den 17. december 2009.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender skema C.

Personalemæssige konsekvenser

Intet.

Indstilling

Økonomiudvalget, 4. september 2013, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jens Arne Hedegaard (Poul Pedersen mødt).

Bilag

Til toppen


11. Valg til Byrådet og Regionsrådet den 19. november 2013


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at træffe en række beslutninger i forbindelse med forberedelse af kommunalvalget den 19. november 2013.

Sagsfremstilling

Tirsdag, den 19. november 2013 skal der holdes valg til Byrådet og Regionsrådet.

Byrådet har på sit konstituerende møde den 3. december 2009 valgt følgende til Valgbestyrelsen (stedfortræder nævnt i parentes):

Lene Hansen (Eskild Sloth Andersen)

Arne M. Jensen (Peer Thisted)

Johannes Trudslev Pedersen (Ole Jespersgaard)

Thomas Krog (Ole Andersen)

Mikael Klitgaard (Lone Birkmose Lex)

Jens Arne Hedegaard (Margit Chemnitz)

Claus Kongsgaard (Knud L. Pedersen)

Borgmesteren er formand for Valgbestyrelsen.

Byrådet skal udpege en næstformand for Valgbestyrelsen.

I henhold til lov om kommunale og regionale valg § 16 skal Byrådet for hvert afstemningssted vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere samt det fornødne antal tilforordnede vælgere til at forestå afstemningen.

Brønderslev Kommune er inddelt i 18 afstemningsområder, og Staben for Service vurderer, at der er behov for i alt 135 valgstyrere / tilforordnede vælgere. Heraf skal der udpeges i alt 98 politiske repræsentanter.

Der er åbent for brevstemmeafgivning på Rådhuset i Brønderslev på hverdage i perioden fra tirsdag den 20. august til fredag den 15. november 2013 samt på Dronninglund Rådhus på torsdage i samme periode.

Det foreslås, at der som noget nyt åbnes op for brevstemmeafgivning på Bibliotek og i Bogbus.

Herudover foreslås, at der på begge rådhuse holdes ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning lørdag, den 9. november 2013 og lørdag, den 16. november 2013 i tidsrummet kl. 10.00-12.00.

Der ydes diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget. Med lovændring er det nu frivilligt, om kommunen ønsker at yde diæter, ligesom Byrådet kan beslutte et større eller mindre beløb.

Forud for folketingsvalget i 2011 vedtog Folketinget nye regler for ophængning af valgplakater, hvorefter der ikke længere skulle søges om forudgående tilladelse til opsætning af valgplakater. Økonomiudvalget vedtog i møde den 18. maj 2011, at hidtidige praksis med opsætning af plakatstativer ikke skulle gælde til folketingsvalget. Der blev som følge heraf opsat plakater på lygtepæle og andre steder – partiorganisationerne sørgede selv for opsætning og nedtagning.

Det foreslås, at der heller ikke til dette og kommende valg opsættes plakatstativer.

Stabsenheden for Service foreslår,

  • at Byrådet udpeger en næstformand for Valgbestyrelsen

  • at de politiske gruppeformænd bemyndiges til at fordele valgstyrere og tilforordnede samt udpege formænd for de enkelte afstemningssteder

  • at de 2 valggrupper bemyndiges til at udpege 2 personer til modtage brevstemmer i eget hjem

  • at vicekommunaldirektøren bemyndiges til at udpege de administrative repræsentanter til de enkelte afstemningsområder samt 4 administrative medarbejdere til at modtage brevstemmer i eget hjem

  • at der åbnes op for brevstemmeafgivning på biblioteket og i bogbussen

  • at der ikke ændres på vederlæggelse for valgstyrere og tilforordnede vælgere

  • at der ikke opsættes plakatstativer ved dette og kommende valg / afstemninger

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 16:

Det indstilles, at Arne M. Jensen udpeges som næstformand.

Øvrige forslag indstilles godkendt, dog således at valgplakater først må opsættes 3 uger før valgdato, og der skal være en minimumsafstand på 100 meter til valgsteds indgang.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Byrådet, 28. august 2013, pkt. 12:

Udsat.

Fraværende:

Hildo Rasmussen (Kurt Kristensen mødt)

Gitte Krogh (Poul Pedersen mødt)

Adnan Jedon

Sagsfremstilling til Byrådets møde den 11. september 2013:

Bemærkninger til Økonomiudvalgets indstilling.

Reglerne om opsætning af valgplakater er fastsat i bekendtgørelse om offentlige veje, hvoraf bl.a. fremgår, at valgplakater må ophænges i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen til 8 dage efter valget (til kommunalvalget i perioden 26. oktober til 26. november 2013).

For så vidt angår Økonomiudvalgets indstilling om minimumsafstand på 100 meter vil dette ikke være i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning. Heraf fremgår, at det vil være muligt for Byrådet at beslutte, at valgplakater ikke må ophænges på det enkelte valgsteds matrikel.

Beslutning

Godkendt som foreslået af stabsenheden for Service.

Arne M. Jensen udpeges til næstformænd.

Bekendtgørelse vedr. opsætning af valgplakater på offentlige veje, og vejledning vedr. ophængning af valgplakater ved afstemningssteder efterleves.

Fraværende:

Jens Arne Hedegaard (Poul Pedersen mødt).

Bilag

Til toppen


12. Forslag til mødekalender 2014


Resume

Sagsforløb: FL/ØK/BY

Stabsenheden for Service fremsender forslag til mødekalender for 2014.

Byrådet anmodes om at godkende forslaget.

Sagsfremstilling

Forslaget er udarbejdet med en udvalgsstruktur som i denne byrådsperiode.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i alle udvalg og ét møde pr. måned i Byrådet. Der er planlagt temamøde kl. 16,00 forud for Byrådsperioderne.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Der er planlagt ekstra møder til 1. og 2. behandling af budgettet i både Økonomiudvalget og Byrådet.

Det bemærkes, at det er det nye byråd, der har kompetencen til endeligt at godkende mødekalenderen.

Forslaget sendes til behandling af hensyn til planlægningen.

Forretningsledelsen anbefaler forslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 4. september 2013, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Principgodkendt.

Fraværende:

Jens Arne Hedegaard (Poul Pedersen mødt).

Bilag

Til toppen


13. Forslag til lokalplan 01-O-09.01 for Område til boliger og offentlige institutioner, Hjørringvej 180, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan 01-O-09.01 for "Område til boliger og institutioner, Hjørringvej 180, Brønderslev". Området overføres til byzone, og lokalplanen giver nogle byggemuligheder i området. Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan 01-O-09.01 for "Område til boliger og institutioner, Hjørringvej 180, Brønderslev". Arealet overføres til byzone. Lokalplanen muliggør udstykning og salg af overflødige personaleboliger fra Psykiatrisk Sygehus. Der kan etableres offentlige og private institutioner, og der kan ske tilbygning til Psykiatrisk Sygehus.

Arealet ligger i landzone, men forudsættes overført til byzone i kommuneplanen, da det er en bymæssig anvendelse. Lokalplanen medtager ikke den omgivende skov, som indgår i Regionens ejendom. Det grønne præg og den åbne bebyggelse bevares. Den gennemsnitlige andel af lokalplanområdet, der kan bebygges, udgør ca. 20 %. Byggeri samles i nogle byggefelter omkring eksisterende bebyggelse samt i et nyt stort byggefelt.

Drikkevandsinteresser

Naturstyrelsen har oplyst, at det ikke udgør et problem, at en del af et byggefelt kommer indenfor 300 m beskyttelseszonen for boringer ved Nordre Vandværk. Begrundelsen er, at arealet har været udlagt til formålet i kommuneplanen siden 1985.

Kommuneplan

Kommuneplantillæg nr. 24 ændrer anvendelsen fra ”område til offentlige formål” til ”offentlige formål, som offentlige eller private institutioner, herunder sygehus, plejehjem eller lignende samt til åben-lave og tæt-lave boliger”.

Miljøscreening

Miljøscreeningen af lokalplanen har vist, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Der er tale om næsten uændret anvendelse af et område, der har været bebygget i mange år.

Der vil forekomme mindre rettelser inden offentliggørelse.

Link til den digitale lokalplan:

http://bronderslev.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=300. Nogle funktioner virker kun i internetudgaven.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplanforslag 01-O-09.01 for område til boliger og institutioner, Hjørringvej 180, Brønderslev. Planforslagene udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 4. juni 2013, pkt. 7:


Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 11:

Udsat.

Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 4. september 2013, pkt. 21:

Indstilles sendt i høring.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jens Arne Hedegaard (Poul Pedersen mødt).

Bilag

Til toppen


14. Takkekort


Resume

Sagsforløb: BY

Eva Kristensen, Økonomiafdelingen - 25 års jubilæum

Birgith Winther, Økonomiafdelingen - 40 års jubilæum

Frederikshavn Kommune - Skagen 600 års købstadsjubilæum

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jens Arne Hedegaard (Poul Pedersen mødt).

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Fraværende:

Jens Arne Hedegaard (Poul Pedersen mødt).

Til toppen


16. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


17. Lukket punkt: Frigivelse af rådighedsbeløb til bogbus


Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer