Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 25. september 2013
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Arne M. Jensen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


2. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Arne M. Jensen og Claus Kongsgaard.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende eventuelt indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra ét eller flere af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Beslutning

Ingen.

Arne M. Jensen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Sikring af at alle idrætsforeninger/haller bliver behandlet lige og retfærdigt, specielt Stenum og Manna/Thise tilbage i tiden til 2011 (Karsten Frederiksen)

Arne M. Jensen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


5. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2012 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/SS/ØK/BY

Kommunens revisionsselskab har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2012.

Hovedkonklusionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle forhold. Samtidig har revisionen dog givet bemærkninger på to områder, der skal besvares over for Tilsynsmyndigheden.

Revisionsberetningen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revisionsselskab PwC har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. PwC har afgivet én samlet beretning, der både dækker det samlede årsregnskab samt de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder.

Revisionsselskabets konklusion på baggrund af den gennemførte revision er følgende:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt at resultatet af Brønderslev Kommunes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

Revisionens gennemgang af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger på to områder, der skal besvares overfor Tilsynsmyndigheden. I vedlagte bilag er angivet Revisionens bemærkninger, samt Administrationens forslag til besvarelse af disse overfor Tilsynsmyndigheden.

Økonomiafdelingen foreslår, at

 • revisionsberetningen til årsregnskabet for 2012 for Brønderslev Kommune godkendes med administrationens bemærkninger til de af Revisionen fremsendte bemærkninger.

 • årsregnskabet for 2012 herefter endeligt godkendes.

Forretningsledelsen, 3. september 2013, pkt. 6:


Forretningsledelsen tager beretningen til efterretning og konstaterer med tilfredshed, at foranstaltninger i forhold til kritikpunkter er iværksat.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 9. september 2013, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget, 10. september 2013, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Lone Birkmose Lex og Adnan Jedon fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. september 2013, pkt. 17:

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 18. september 2013, pkt. 3:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Timepriser for 2013 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje, samt efterregulering af timepriserne for 2012


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

I henhold til Lov om Social Service skal kommunen mindst én gang årligt fastsætte priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp på Ældreområdet. Samtidig skal der ske en efterregulering af timeprisen til leverandørerne, hvis timeprisen har været fastsat for lavt.

Byrådet skal godkende de beregnede priser.

Sagsfremstilling

Efter bestemmelser i Lov om Social Service, stilles der i Fritvalgsordningen krav om årlige beregninger af timepriser til leverandører af praktisk hjælpog personlig pleje.

Det bærende princip i lovgivningen om det frie leverandørvalg er, at der sikres lige konkurrencevilkår mellem alle leverandører.

Timepriserne skal fastsættes ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed, og skal således omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne.

Timepriserne udgør således afregningsgrundlaget, som den kommunale myndighed skal betale til alle godkendte leverandører, der er indgået kontrakt med.

Ved aflæggelse af årsregnskab, skal der ske opfølgning og kontrol af, om priskravet har været fastsat korrekt, samt justere timeprisen fremadrettet.

Regnskabet for 2012 viser, at der ikke er grundlag for regulering af timepriserne for 2012, da de endelige timepriser enten var lavere eller de samme som de beregnede.

Beregnede timepriser 2012 Endelige timepriser 2012 (regnskabstal)
Praktisk hjælp 303 303
Personlig pleje, hverdagstimer 328 327
Personlig pleje, øvrig tid 418 411

Med baggrund i beslutningen om fuld udrulning af FRI-projektet (Fælles Rehabiliterende Indsatser) fastholdes timepriserne i 2013 på samme niveau som de beregnede timepriser for 2012. Begrundelsen er, at de borgere der fremadrettet er omfattet af Frit Valg er kendetegnet ved, at være væsentlig mere stabile i deres behov for hjælp. Der er en forventning om, at disse opgaver kan løses mere effektivt. Området følges tæt, således at der hurtigt kan ske udmelding om reguleringer i op- eller nedadgående retning.

Byrådet skal således godkende følgende timepriser gældende fra 1. januar 2013:

Timepris 2013
Praktisk hjælp 303 kr.
Personlig pleje, hverdagstimer 328 kr.
Personlig pleje, øvrig tid 418 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender de beregnede timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 30. maj 2013, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Karl Emil Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 20:

Fremsendes til Byrådet.

Grundlaget for ikke at regulere priserne i 2012 ønskes fremlagt/fremsendt

Johannes Trudslev var fraværende.

Byrådet, 19. juni 2013, pkt. 13:

Sagen tilbagesendes til udvalget med henblik på tilpasning af priserne til 2012 regnskabstal.

Fraværende: Peter H.S. Kristensen (Kurt Kristensen var mødt).

Supplerende sagsfremstilling:

Primo 2013 blev der sendt meddelelse ud til leverandørerne om, at de beregnede priser for 2013 var gældende under forbehold af politisk godkendelse.

Efter Byrådets møde den 19. juni 2013 har fagenheden undersøgt mulighederne for at fastholde timepriserne fra regnskab 2012, herunder tidspunkt for hvornår disse priser kan træde i kraft.

Fagenheden vurderer, at priserne i 2012 regnskab kan fastholdes. Med hensyn til ikrafttrædelsestidspunkt, har fagenheden rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening, som igen har forespurgt i Social- og Integrationsministeriet.

Social- og Integrationsministeriet anbefaler, at datoen for regulering sættes til dagen efter den politiske vedtagelse eller senere. Social- og Integrationsministeriet mener ikke, at det vil være god praksis at ændre priserne med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2013.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet udmelder timepriser svarende til 2012-niveau med virkning fra 1. oktober 2013 således:

Timepris 2013
Praktisk hjælp 303 kr.
Personlig pleje, hverdagstimer 327 kr.
Personlig pleje, øvrig tid 411 kr.

Ældreomsorgsudvalget, 5. september 2013, pkt. 4:

Peer Thisted, Peter H. S. Kristensen, Lone Lex og Knud L. Pedersen indstiller fagenhedens forslag.

Karl Emil Nielsen fastholder de oprindeligt udmeldte priser.

Økonomiudvalget, 18. september 2013, pkt. 4:

Ældreomsorgsudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Kommunegaranti - Flauenskjold Varmeværk A.m.b.a.


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Flauenskjold Varmeværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån på 8,0 mio. kr. til brug for etablering af solfangeranlæg med tilhørende anlæg.

Der skal tages stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Flauenskjold Varmeværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån hos KommuneKredit på 8,0 mio. kr.

Der foreligger lånetilbud fra KommuneKredit på et fastforrentet lån med en løbetid på 25 år.

Lånet på 8,0 mio. kr. skal anvendes til etablering af solfangeranlæg med tilhørende anlæg.

Miljø- og Teknikudvalget har i møde den 10. september 2013 givet projektgodkendelse til etablering af solfangeranlægget.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti til Flauenskjold Varmeværk for et lån i KommuneKredit. Dette lån har ultimo juni 2013 en restgæld på 3,4 mio. kr. Lånet udløber i 2027.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

En eventuel kommunegaranti vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Staben for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Flauenskjold Varmeværk A.m.b.a. for et fastforrentet lån på 8,0 mio. kr. med 25 års løbetid, og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75%.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Økonomiudvalget, 18. september 2013, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Kommunegaranti - Asaa Fjernvarme A.m.b.a.


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Asaa Fjernvarme A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån på 15,0 mio. kr. til brug for etablering af solvarmeanlæg ved Dammensvej i Asaa.

Der skal tages stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Asaa Fjernvarme A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån hos KommuneKredit på 15,0 mio. kr.

Der foreligger lånetilbud fra KommuneKredit på et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år.

Lånet på 15,0 mio. kr. skal anvendes til etablering af solvarmeanlæg ved Dammensvej i Asaa.

Miljø- og Teknikudvalget har i møde den 15. januar 2013 givet projektgodkendelse til etablering af solvarmeanlægget. Byrådet har i møde den 30. januar 2013 godkendt, at de nødvendige arealafståelser for realisering af projektet kan ske på ekspropriationslignende vilkår.

Brønderslev Kommune har pt. ingen øvrige garantistillelser for lån til Asaa Fjernvarme.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

En eventuel kommunegaranti vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Staben for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Asaa Fjernvarme A.m.b.a. for et fastforrentet lån på 15,0 mio. kr. med 20 års løbetid, og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75%.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Økonomiudvalget, 18. september 2013, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Forberedelse af folkeskolereform i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til

 1. forslag til inddragelsesproces vedrørende forberedelse af folkeskolereformen

 2. nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af operationelle målsætninger til erstatning for de skolepolitiske målsætninger fra 2009

 3. løbende information vedrørende procesforløbet

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender notat med henblik på udvalgets drøftelse af forslag til forberedelse af folkeskolereformen.

Det foreslås, at Børne- og Skoleudvalget godkender

 1. forslag til inddragelsesproces vedrørende forberedelse af folkeskolereformen

 2. nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af operationelle målsætninger til erstatning for de skolepolitiske målsætninger fra 2009

 3. løbende information vedrørende procesforløbet

Fagenheden ønsker endvidere, at udvalget drøfter forslag til indholdet af en sammenhængende og mere varieret skoledag, herunder fokus på den understøttende undervisning og forpligtelsen til at samarbejde med kulturskolen og foreningslivet.

Det kan endvidere oplyses, at Fagenheden indleder samarbejde med afdelingen vedrørende ejendomme og service om udarbejdelse af forslag til plan for, hvordan de enkelte skoler kan indrette fleksible læringsmiljøer og arbejdspladser for medarbejdere.

Personalemæssige konsekvenser

P.t. ingen personalemæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 10. september 2013, pkt. 3:

Udvalget ønsker MED organisationen indskrevet i inddragelsesprocessen.

I forbindelse med de nyvalgte skolebestyrelser i 2014 etableres uddannelse i skolereformen.

Udvalget indstiller, at fagenheden indtil videre arbejder med implementeringen af reformen efter de opstillede økonomiske forudsætninger.

Indholdet af den understøttende undervisning fastlægges senere.

Forslag 1, 2 og 3 indstilles godkendt.

Lone Birkmose Lex og Adnan Jedon var fraværende.

Økonomiudvalget, 18. september 2013, pkt. 10:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt.

SF og Ole Bruun ønsker at der skal laves lokalaftale med DLF.

Arne M. Jensen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Rammeaftalen for specialundervisning og det specialiserede socialområde - godkendelse af styringsaftalen for 2014


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Rammeaftalen på det specialiserede socialområde består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen, at de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk.

Byrådet skal inden den 15. oktober 2013 godkende den økonomiske styringsaftale for det specialiserede socialområde.

Sagsfremstilling

Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for kommunernes handel med pladser på det sociale område i den nordjyske region.

De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som indholdet i styringsaftalen sigter efter:

 • Incitament til effektiv drift – både for driftsherre og myndighed

 • Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne sammenlignes, og priser udregnes efter samme principper

 • Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind

 • Udviklingstiltag – driftsherre skal sikres finansiel mulighed for løbende udvikling

Styringsaftalen for 2014 er indholdsmæssigt stort set identisk med de to forrige års aftaler, dog med undtagelse af følgende forhold:

 • Styringsaftalen for 2014 samler for første gang socialområdet og specialundervisningsområdet i én aftale, mens der de forrige år er blevet udarbejdet to separate aftaler. Sammenskrivningen har dog ikke medført indholdsmæssige ændringer af de indgåede aftaler i forhold til tidligere.

 • Der er til styringsaftalen for 2014 udarbejdet en kommunal aftalemodel for Taleinstituttets finansiering efter Aalborg Kommunes overtagelse. Modellen fremgår af styringsaftalens bilag 3, og beskrives kort nedenfor.

Model for finansiering af Taleinstituttet efter kommunal overtagelse

I udviklingsstrategien for 2014 tilkendegav Aalborg Kommune, at man - på opfordring fra KKR Nordjylland – ønsker at overtage Taleinstituttet, samt at man efter overtagelsen vil stille tilbuddet til fortsat rådighed for de øvrige kommuner i regionen. Det fremgik endvidere af udviklingsstrategien, at betalingsmodellen for køb af Taleinstituttets ydelser efter kommunal overtagelse sammensættes som en kombination af takst og abonnement, men at de nærmere vilkår for finansieringen fastsættes ved indgåelsen af rammeaftalens styringsaftale.

Som en del af styringsaftalen for 2014 er der på denne baggrund udarbejdet en aftalemodel for finansieringen af Taleinstituttets ydelser under rammeaftalen efter tilbuddets overdragelse til Aalborg Kommune.

Udgangspunktet for modellen er, at der erfaringsmæssigt ikke har været tilstrækkelig efterspørgsel til at sikre en økonomiske bæredygtig drift af instituttets hidtidige samlede opgaveportefølje. Modellen skal derfor sikre stabile driftsvilkår i en midlertidig periode, mens der findes en varig og bæredygtig løsning for området som helhed. Med henblik på at sikre forsyningen af samtlige de ydelser på Taleinstituttet, der efterspørges for nuværende, samt give den fornødne tid til at få tilbuddet tilpasset efterspørgslen, er der aftalt en særlig finansieringsordning for 2014 og 2015.

Modellen indebærer konkret, at kommunerne i den 2-årige tilpasningsperiode (2014 og 2015) garanterer en efterspørgsel svarende til deres forbrug af Taleinstituttets ydelser i 2012. De enkelte kommuner er således, med enkelte korrektioner, individuelt forpligtet på det forbrug, som kommunen havde i 2012. Endvidere aftales det, at de 11 kommuner hæfter solidarisk for en eventuel difference mellem det samlede forbrug i 2012 og de faktiske omkostninger i 2014 og 2015. Underskuddet vil i givet fald blive fordelt forholdsmæssigt mellem kommunerne på baggrund af den korrigerede forbrugsopgørelse for 2012.


Aalborg Kommune har som en del af aftalemodellen forpligtiget sig til at arbejde målrettet på at tilpasse kapaciteten til den faktiske efterspørgsel. De driftsoptimeringer og tilpasninger, der kan gennemføres løbende, vil således få gennemslagskraft inden 2016.

Fra 2016 er forventningen, at den nødvendige tilpasning og udvikling af opgavestrukturen er gennemført, og at kommunerne i den mellemliggende periode har aftalt de fremadrettede, permanente finansieringsvilkår. Den permanente finansieringsmodel vil tage afsæt i kommunernes forskellige behov, og udgangspunktet her vil være fleksible bilaterale aftaler. Finansieringen vil blive baseret på en kombination af abonnement og takst, hvor abonnementet knyttes op på en kommunal indmelding af en forpligtende minimumsefterspørgsel.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkast til styringsaftale for 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 11. september 2013, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. september 2013, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Beredskabsplan i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn


Resume

Sagsforløb: BS/BY

Fagenheden for Børn og Kultur fremsenderforslag til beredskabsplan i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn.

Byrådet skal tage stilling til forslaget til beredskabsplan.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieafdelingen har udarbejdet beredskabsplanen, således at der for alle faggrupper, der arbejder med børn og unge, er klare og målrettede retningslinjer for håndteringen af sådanne sager.

Med virkning fra 1. oktober 2013 skal Byrådet udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet udformes skriftlig, vedtages af Byrådet og offentliggøres.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender forslag til beredskabsplan i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 10. september 2013, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Lone Birkmose Lex og Adnan Jedon var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Renovation og genbrug - budget 2014 - Takster m.m.


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet budgetoplæg 2014 for affaldsområdet.

Budgetforslaget medfører, at renovationstaksten stiger 1,3 %, genbrugsbidraget stiger 3,9 % og taksten for erhvervsaffaldsgebyret falder 2,9 %.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetoplægget for renovation og genbrug samt de anførte affaldstakster for 2014 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetoplæg 2014 for affaldsområdet. Affaldsområdet omfatter renovation, genbrugsordninger og administration af affaldsområdet.

Affaldsområdet er brugerfinansieret efter hvile-i-sig-selv princippet. Økonomien i ordningerne opgøres årligt, og takstberegningerne tager højde for konstaterede under- og overskud i hver enkelt ordning.

Der foreligger endnu ikke takstforslag fra AVV på tilmeldeordningerne for erhvervs adgang til genbrugspladserne fra AVV. Takstforslag udarbejdes af AVV og fremsendes til kommunerne til godkendelse i de respektive byråd.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af gældende regler, kontrakten med privat renovatør og under forudsætning af godkendelse af forslag til budgetter for AVV og Modtagestation Vendsyssel. Endvidere indgår en antaget forbrændingstakst hos Reno-Nord, idet Reno-Nord endnu ikke har vedtaget budget for 2014.

Samlet budget (kr. excl. moms) Udgift Indtægt
Administration husholdninger 483.000 483.000
Administration erhverv (erhvervsaffaldsgebyr) 728.000 728.000
Renovation 15.590.000 15.590.000
Storskrald 291.000 291.000
Bobler (glas, papir og pap) 1.120.000 1.120.000
Genbrugspladser 14.346.000 14.346.000
Miljøservice (småbatterier og malerrester) 157.000 157.000
I alt 32.715.000 32.715.000

Budgettet indeholder detaljerede opgørelser for hver ordning fordelt på boliger og erhverv. De detaljerede budgetter for ordningerne og forslag til takster 2014 kan ses i bilag.

Grundbetaling til Modtagestation Vendsyssel defineres som kapacitetsgebyr, og indgår som en del af erhvervsaffaldsgebyret i henhold til udmelding fra Miljøstyrelsen.

Nedenfor ses udviklingen i taksterne for husholdningerne fra 2010 til 2014. Som sammenligningsgrundlag vises taksten for helårsbolig med tilmeldt affaldssæk med ugentlig afhentning.

(Kr. incl. moms) 2010 2011 2012 2013 2014
Renovation (ugentlig afhentet affaldssæk) 1005,00 1011,00 1060,00 1090,00 1105,00
Genbrugsbidrag 1012,50 1085,00 1134,00 1221,00 1269,00
I alt 2017,50 2096,00 2194,00 2311,00 2374,00
Udvikling, samlet - 3,9% 4,7% 5,3% 2,7%

Genbrugsbidraget er et samlegebyr for genbrugsordningerne og administrationsgebyret.

Renovationstaksterne stiger med 1,3 % i 2014 med baggrund i forventet prisudvikling, og genbrugsbidraget stiger med 3,9 %.

I genbrugsbidraget er der indregnet løbende dækning af underskud på genbrugspladsordningen på grund af større omkostninger til driften i 2012 og 2013 end forudsat af AVV. AVV har indregnet et konstateret underskud på bobleordningen i 2012 i kommunebetalingen 2014. Dette underskud er den væsentligste årsag til stigningen af genbrugsbidraget i 2014. En nærmere gennemgang af udviklingen i omkostningerne ses af vedlagte bilag.

Underskuddet på den nu ophørte ordning for virksomheders tvungne adgang til genbrugspladserne dækkes ind via virksomhedernes erhvervsaffaldsgebyr. Med baggrund i nye regler fra 2012 forventes der er et mere stabilt indtægtsgrundlag. Erhvervsaffaldsgebyret falder med 2,9 % i 2014.

Med det nuværende budgetoplæg og tilhørende forslag til takster, vil borgere og brugere af kommunens affaldsordninger opleve, at de betaler for uændrede affaldsordninger med samme serviceniveau.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender budgetoplægget med de anførte takster for 2014, under forudsætning af godkendelse af budgetforslag fra AVV og Modtagestation Vendsyssel.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 10. september 2013, pkt. 4:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Økonomiudvalget, 18. september 2013, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Forslag til ændring af vedtægter for Reno-Nord - udpegning af bestyrelsesmedlemmer


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Aalborg Byråd ønsker at stå frit med hensyn til, hvem der udpeges til diverse hverv, herunder også udpegning af repræsentanter til Reno-Nords bestyrelse. I henhold til vedtægterne kræver forslaget tiltrædelse fra samtlige byråd.

Byrådet skal tage stilling til forslaget til ændring af vedtægterne.

Sagsfremstilling

Reno-Nord har den 17. juli 2013 fremsendt forslag til ændring af vedtægterne.

Baggrunden for ændringsforslaget er en henvendelse fra Aalborg Kommune, der ønsker at stå frit med hensyn til, hvem der udpeges til diverse hverv.

Dermed ønsker Aalborg Kommune, at de gældende vedtægter ændres, således at det ikke er et krav, at bestyrelsesmedlemmerne udpeges fra ejerkommunernes byråd. Der er ønske om, at ændringen træder i kraft fra næste byrådsperiode.

Reno-Nords bestyrelse tiltrådte ændringsforslaget på møde den 3. juni 2013.

Gældende vedtægtsbestemmelse:

"§8.4: Bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere udpeges af og blandt den pågældende kommunes kommunalbestyrelsesmedlemmer."

Forslag til ny bestemmelse:

"Bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere udpeges af og blandt den pågældende kommunes kommunalbestyrelsesmedlemmer. Den enkelte kommunalbestyrelse kan dog beslutte at udpege et eller flere af sin bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere uden for kredsen af kommunalbestyrelsesmedlemmer. Enhver udpegning af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere uden for kredsen af kommunalbestyrelsesmedlemmer er konkret og kan ændres når som helst."

Bestyrelsen hos Reno-Nord består af 12 bestyrelsesmedlemmer, heraf 8 medlemmer fra Aalborg Kommune. Brønderslev Kommune deltager med 1 medlem.

I henhold til vedtægterne kræver forslaget tiltrædelse fra samtlige kommunalbestyrelser.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til den foreslåede vedtægtsændring.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 10. september 2013, pkt. 5:

Udvalget indstiller forslaget til ændring af Reno-Nords vedtægter godkendt.

Økonomiudvalget, 18. september 2013, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Sagen taget af dagsordenen efter følgende afstemning: For 22, imod 0, hverken for eller imod 3 (Thomas Krog, Ole Andersen og Ole Bruun).

Arne M. Jensen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Forslag til klimatilpasningsplan - tillæg til kommuneplan 2013 - 2025


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Det er udarbejdet forslag til Klimatilpasningsplan for Brønderslev Kommune. Klimatilpasningsplanen har til formål at forberede kommunen på de klimaændringer, der må forventes at blive resultatet af udledningen af drivhusgasser.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til klimatilpasningsplan kan godkendes til offentliggørelse i 8 uger.

Sagsfremstilling

Klimatilpasningsplanen udarbejdes som følge af en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. I følge denne aftale skal alle landets kommuner udarbejde en klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013. Klimatilpasningsplanen er en del af kommuneplanen. Da kommuneplanprocessen, på tidspunktet for igangsætning af arbejdet

med klimatilpasningsplanen, allerede var langt fremme, har det været nødvendigt at udarbejde klimatilpasningsplanen som et tillæg til Kommuneplan 2013-2025.

Klimatilpasningsplanen har til formål at forberede kommunen på de klimaændringer, der må forventes at blive resultatet af udledningen af drivhusgasser. Ved allerede nu at foretage en kortlægning af de forventede konsekvenser kan man, dels etablere forebyggende foranstaltninger, dels tilpasse fremtidige byggerier, anlæg og konstruktioner til et ændret klima og undgå at planlægge os ind i fremtidige problemer.

Forslag til klimatilpasningsplan kan udover den vedlagte pdf-udgave ses i en elektronisk udgave via dette link: http://bronderslev.dkplan.niras.dk/Klimatilpasningsplan.htm. Planen indeholder aktive kort, der kun kan ses i den elektroniske udgave.

Klimaændringerne vil medføre konsekvenser på mange forskellige områder, og det vil være en stor opgave at forsøge at håndtere alle i klimatilpasningsplanen. Derfor er der foretaget en afgrænsning, så der i denne første udgave af klimatilpasningsplanen fokuseres på oversvømmelsesproblematikken.

Planen vil blive revideret i samme takt som kommuneplanen, og der vil derfor blive lejlighed til at tage andre problemstillinger op løbende.

Planens redegørelsesdel beskriver, hvilke konsekvenser havvandsstigninger, kraftigere regnskyl og generelt øgede nedbørsmængder vil få for Brønderslev Kommune. Havvandsstigningerne vil påvirke kystområdet i form af øgede vandstande under stormflod. Kraftigere regnskyl vil øge risikoen for oversvømmelser fra kloaksystemerne, og generelt øget nedbør vil medføre grundvandsstigninger og øge vandføringen i vandløbene med øget risiko for oversvømmelser. Resultatet af kortlægningen vises på aktive kort i den elektroniske udgave af planen.

Kortlægningen af oversvømmelsesrisikoen i Brønderslev Kommune viser, at der nok kan forventes problemer i fremtiden, men samtidig vurderes det, at der ikke er behov for at iværksætte deciderede klimatilpasningstiltag her og nu. Planen opstiller dog en række forslag til retningslinjer, der bl.a. har konsekvenser for planlægning og byggeri i kystområdet, for tilslutning af overfladevand fra nye byggerier til kloaksystemet, for håndtering af overfladevand i nye byområder m.v.

Planens hovedstruktur beskriver forslag til overordnede mål og strategi for arbejdet med klimatilpasning i kommunen. Derudover foreslås gennemførelse af en række handlinger, herunder, at der afsættes midler til at indkøbe udstyr til beredskabet, så dette er bedre rustet til at yde en indsats ved oversvømmelseshændelser (ca. 100.000 kr.) samt midler til at foretage en undersøgelse af betydningen af udledningen af overfladevand fra byområder for ekstremvandføringen i vandløb (ca. 100.000 kr.).

Klimatilpasningsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er derfor foretaget en miljøvurdering af planens forventede indvirkning på miljøet. Da planen ikke resulterer i iværksættelse af særlige klimatilpasningstiltag her og nu, indeholder miljøvurderingen en overordnet beskrivelse af de miljømæssige påvirkninger, der kan være relevante, hvis iværksættelse af tiltag kommer på tale på et senere tidspunkt. Derudover er der vurderet på de miljømæssige konsekvenser af de foreslåede retningslinjer. Miljøvurderingen er udarbejdet som en del af planen, og der er mulighed for at kommentere på vurderingen i offentlighedsperioden.

Forslaget til klimatilpasningsplan skal efter Byrådets vedtagelse offentliggøres i 8 uger. Når offentlighedsfasen er udløbet, fremlægges tillægget til politisk behandling for endelig vedtagelse. Den endelige vedtagelse kan påklages efter samme regler som kommuneplanen. Der er ikke planlagt afholdelse af borgermøder i offentlighedsperioden.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til Klimatilpasningsplan for Brønderslev Kommune. Forslaget offentliggøres herefter i en 8 ugers høringsperiode.

Supplerende sagsfremstilling:

På møde i Miljø- og Teknikudvalget den 10. september 2013 blev det besluttet at ændre følgende formuleringer i forslaget:

Under retningslinjer for havvandsstigninger ændres:

Byrådet vil forebygge konsekvenser af den stigende havvandsstand ved:

 • ikke at planlægge for nye forureningsfølsomme arealanvendelser i kystnære områder under kote 2,40 m.

 • at fastsætte særlige krav til beskyttelse mod oversvømmelse ved nyt byggeri i de kystnære områder under kote 2,40 m.

til:

Byrådet vil forebygge konsekvenser af den stigende havvandsstand ved:

 • som udgangspunkt ikke at planlægge for nye oversvømmelsesfølsomme arealanvendelser i kystnære områder under kote 2,40 m, med mindre der kan etableres foranstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

 • at der ved tilladelse til nyt byggeri i de kystnære områder under kote 2,40 m foretages en vurdering af, hvordan byggeriet beskyttes mod oversvømmelse.

Under retningslinjer for grundvandsstigninger, oversvømmelser fra vandløb og lavninger tilføjes efter retningslinjerne:

Byrådet ønsker endvidere fokus på, at vandløbene eller vedligeholdelsen af disse så vidt muligt tilrettes således, at der kan føres mere vand hurtigere gennem vandløbene.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 10. september 2013, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået, idet udvalget ønsker fokus på, at der så vidt muligt skal tages højde for at der skal mere vand hurtigere gennem vores vandløb.

Udvalget ønsker desuden tilføjet, at ”i områder under kote 2,40 m bør der tages højde for muligheden for en vandstandsstigning”, underforstået at der fortsat kan planlægges for byudvikling i disse områder.

Økonomiudvalget, 18. september 2013, pkt. 15:

Indstilles sendt i høring.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt sendt i høring med Miljø- og Teknikudvalgets tilføjelser.

Arne M. Jensen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Projektforslag for solvarmeanlæg ved Flauenskjold Varmeværk


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Flauenskjold Varmeværkfremsender projektforslag for etablering af solvarmeanlæg med anmodning om godkendelse afprojektet, herunder omerhvervelse afde til projektet nødvendige arealer om nødvendigt kan ske på ekspropriationslignende vilkår.

Byrådet skal tage stilling til,om erhvervelsen af de nødvendige arealer til projektet kan ske på ekspropriationslignende vilkår.

Sagsfremstilling

PlanEnergi fremsender på vegne af FlauenskjoldVarmeværk projektforslag for etablering af solvarmeanlæg ved Flauenskjold Varmeværk med anmodning om projektgodkendelse i henhold til bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Af projektet fremgår det, at Flauenskjold Varmeværk om nødvendigt ønsker varmeforsyningslovens ekspropriationsbestemmelser anvendt til erhvervelse af de nødvendige arealer til projektet.

Projektforslaget omfatter etablering af et vedvarende energianlæg som supplement til det nuværende anlæg bestående af 2.975 m² solvarmeanlæg med teknikbygning og transmissionsledninger, som kan levere ca. 22 % af varmeværketssamlede varmebehov. De samlede anlægsudgifter udgør brutto 5,4 mio. kr. Indregnes salg af energibesparelsen er nettoudgiften 4,974 mio. kr. Med det installerede solvarmeanlæg forventes motorerne fremover at producere 43 % og naturgaskedlerne 35 % af varmen.

Energimæssigt forventes varmeværkets nuværende naturgas brændselsforbrug på 9.386 MWh/år reduceret med 23 %. Miljømæssigt er der beregnet en besparelsepå 324 ton/år CO2ækvivalent.

Samfundsøkonomisk er projektet beregnet til at give en nutidsværdibesparelse på122.000 kr. beregnet ud fra en kalkulationsrente på 5%. Ved 4% kalkulationsrente bliver den samfundsøkonomiske besparelse 714.000 kr. Selskabsøkonomisk forventes der en nettobesparelse på 237.000 kr. med en tilbagebetalingstid på 9 år. Brugerøkonomisk vil de 271 forbrugere kunne opnå en besparelse på ca. 875 kr./år.

Af projektforslaget fremgår det, at der skal foretages arealafståelse på del af matr.nr. 15gh Vestengårdens fjerding, Voer.

Projektforslaget har været i høring i 4 uger hos det berørte forsyningsselskab, HMN naturgas, samt de grundejere, der skal afgive areal og servitutpålægges. Ved høringsfristens udløb den 17. juni 2013 er der indkommet et høringssvar fra HMN naturgas.HMN harbemærkninger til projektets samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, som projektets rådgiver Planenergi efterfølgende har afklaret. HMN konstaterer dog, at projektetssamfundsøkonomiskebesparelse på ca.122.000 kr.er lav set i forhold til investeringen på5 mio. kr.

Udvidelsen af produktionsanlægget skal projektgodkendes i henhold til bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013. I vejledning til denne bekendtgørelse fremgår det, at solvarme- og varmepumpeanlæg kan godkendes anvendt ved etablering af varmeproduktionsanlæg til levering af varme til fjernvarmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraftvarmeanlæg. Som godkendende myndighed skal Byrådet desuden foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet samt vurdere, om projektet er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Projektforslaget viser at have en positiv indvirkning på disse forhold.

Brønderslev Kommune skal ved behandling af projektforslaget desuden tage stilling til, om de i projektforslaget beskrevne arealafståelser skal gennemføres ved ekspropriation efter bekendtgørelse 1184, lov om varmeforsyning af 14. dec. 2011, §§16-18.

Fagenheden oplyser, at det ansøgte projektforslag bliver koordineret med lokalplanlægningen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender det fremsendte projektforslag, og at Byrådet træffer beslutning om, at de nødvendige arealafståelser for realisering af projektet kan ske på ekspropriationslignende vilkår i henhold til varmeforsyningslovens §§16-18.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 10. september 2013, pkt. 10:

Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået, idet der ikke er taget stilling til spørgsmålet om, at realisering af projektet kan ske på ekspropriationslignende vilkår.

Økonomiudvalget, 18. september 2013, pkt. 16:

Det indstilles, at realisering af projektet kan ske på ekspropriationslignende vilkår.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Arne M. Jensen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


17. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer