Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 9. oktober 2013
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Hans Chr. Holst.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende eventuelt indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra ét eller flere af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Beslutning

Poul Pedersen godkendt.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Opfordring til at kigge på behov for whistleblower politik eller retningslinier (Ole Andersen)

 • Opfordring til at afsende protest over sagsbehandlingstider i Naturstyrelsen og generelle klagers opsættende virkning (Knud L. Pedersen)

Fraværende:

Hans Chr. Holst (Poul Pedersen mødt).

Til toppen


5. 2. behandling af Budget 2014 og overslagsårene 2015-2017


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Med baggrund i den indgåede budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Karl Emil Nielsen, løsgænger, fremsendes budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017 til 2. behandling.

Udenfor budgetforliget står SF samt Ole Bruun, løsgænger, der har fremsendt egne ændringsforslag til budgettet

Sagsfremstilling

Efter Byrådets budgetseminar den 19.-20. september 2013, blev der den 20. september 2013 indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Karl Emil Nielsen, løsgænger.

Udenfor budgetforliget står SF samt Ole Bruun, løsgænger, der har fremsendt egne ændringsforslag til budgettet.

Grundlaget for Byrådets 2. behandling af Budget 2014, er den resultatopgørelse, der forelå ved Byrådets 1. behandling den 11. september.

Resultatopgørelse til 1. behandling

i t.kr. 2014 2015 2016 2017
Driftsindtægter -2.163.755 -2.162.344 -2.195.358 -2.223.631
Driftsudgifter 2.137.442 2.175.170 2.199.117 2.238.650
Renter 8.881 8.480 8.171 7.801
Driftsresultat (- = overskud) -17.432 21.306 11.930 22.820
Anlægsudgifter 82.000 47.009 27.122 27.596
Samlet drifts- og anlægsresultat 64.568 68.315 39.052 50.416
Nettoafdrag på lån 31.175 31.466 31.768 32.076
Låneoptagelse -81.000 -22.200 -2.200 -2.200
Mellemværende med kirkekassen -12 0 0 0
Ændring i likvid beholdning (- = forøgelse) 14.743 77.581 68.620 80.292

På baggrund af aftaleparternes budgetforlig omkring reduktioner, ønsker og anlæg, er der udarbejdet en revideret resultatopgørelse.

Resultatopgørelse til 2. behandling

i t.kr. 2014 2015 2016 2017
Driftsindtægter -2.165.155 -2.162.344 -2.195.358 -2.223.631
Driftsudgifter 2.137.798 2.175.504 2.204.496 2.243.510
Besparelser jfr. budgetaftale -17.653 -22.714 -26.407 -30.100
Renter 8.881 8.480 8.171 7.801
Driftsresultat (- = overskud) -36.129 -1.074 -9.098 -2.420
Anlæg jfr. budgetaftale i løb. priser 74.370 67.075 30.700 23.200
Samlet drifts- og anlægsresultat 38.241 66.001 21.602 20.780
Nettoafdrag på lån 31.175 31.466 31.768 32.076
Låneoptagelse -74.400 -33.200 -5.200 -2.200
Mellemværende med kirkekassen -10 0 0 0
Ændring i likvid beholdning (- = forøgelse) -4.994 64.267 48.170 50.656
Budgetterede serviceudgifter 2014 1.517.987
Teknisk serviceramme 1.505.132
Overskridelse af servicerammen 12.855

I resultatopgørelsen er indarbejdet konsekvenserne af ændringsforslag til budgettet som følge af budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Karl Emil Nielsen, løsgænger vedr. anlæg, kapitalposter og lån. Herudover er indregnet konsekvenser af administrative ændringsforslag. Disse er vedlagt som bilag. Herudover vedlægges ændringsforslag fra SF samt Ole Bruun, løsgænger.

Ved uændret kirkeskatteprocent på 1,10% i 2014, betyder mellemværende med kirkekasserne en merindtægt på 10.445 kr. i 2014. Dette fremgår også af resultatopgørelsen.

Som en del af budgetaftaleteksten fremgik, at stillingtagen til selvbudgettering, overførelsespulje og evt. flytning mellem drift og anlæg, skulle ske ved 2. behandlingen.

Notat vedr. valg mellem selvbudgettering og statsgaranteret udskrivningsgrundlag er vedlagt som bilag. Som det fremgår af notatet, anbefales at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Med henblik på afklaring af evt. flytning mellem drift og anlæg medbringes notat herom til Økonomiudvalgets behandling.

Byrådet besluttede den 28. august 2013, at etablere en ny ungeenhed fra 1. januar 2014. Ungeenheden samler en række opgaver, der tidligere har været løst i kommunens øvrige fagenheder. Til 2. behandlingen af budgettet, er vedlagt notat over størrelsen af de beløb, der skal overflyttes fra andre politikområder til det nye politikområde ”Ungeenhed” til løsning af de opgaver, der flyttes. Af notatet fremgår også forudsætningerne for opgørelsen af beløbene.

Karsten Frederiksen, C, Karl Emil Nielsen, løsgænger og Ole Bruun, løsgænger var indbudt som observatører til Økonomiudvalgets behandling af punktet, jfr. Lov om kommunernes styrelse, § 20, stk. 5.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, til anden behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 • Økonomiudvalget anbefaler de af administrationen stillede ændringsforslag til godkendelse

 • Der træffes beslutning om de politiske ændringsforslag

 • Der træffes beslutning om evt. flytning af udgifter fra drift til anlæg

 • Mellemværende med kirkekasserne på 10.445 kr. godkendes

 • Kommunen for 2014 anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, udligning og tilskud

 • Beskatningsprocenten fastholdes til 26,9%

 • Grundskyldspromillen fastholdes til 31,23 0/00

 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes grundværdi fastholdes til 15,00 0/00

 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes forskelsværdi udgør 8,75 0/00

 • Forslaget til takster og gebyrer godkendes

 • Forretningsledelsen bemyndiges til at foretage nødvendige bevillingsmæssige omplaceringer, herunder besparelse på prisfremskrivning på 2,2 mio. kr., reduktion vedr. momsrefusion på 0,6 mio. kr. samt diverse korrektioner mellem politikområderne. Disse omplaceringer er medtaget i den specificerede resultatopgørelse

 • Beløb på samlet 141,311 mio. kr. flyttes fra andre politikområder til politikområdet ”Ungeenhed”, og Forretningsledelsen bemyndiges til at få tilrettet skriftlige budgetbemærkninger som konsekvens af oprettelse af det nye politikområde.

Indstilling

Økonomiudvalget, 2. oktober 2013, pkt. 3:

A, V, C og Karl Emil Nielsen indstiller ændringsforslagene incl. budgetaftaletekst fra S, V, C og Karl Emil Nielsen.

Thomas Krog indstiller ændringsforslagene fra SF og Ole Bruun.

Herudover indstilles forslagene fra Stabschefen for Økonomi, Personale og IT godkendt, samt at udgifter på samlet 6,2 mio. kr. flyttes fra drift til anlæg jf. opgørelse udleveret på mødet, samt at overførselspuljen reduceres til 5 mio. kr. Forvaltningen anmodes derudover om at komme med forslag til yderligere muligheder for overflytning af udgifter fra drift til anlæg vedr. maskinindkøb. Det understreges, at %-satsen for forældrebetaling for SFO fastholdes.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling, samt at der overflyttes 0,9 mio. kr. fra drift til anlæg vedr. maskinindkøb, vedtaget.

Afstemning om ændringsforslag gav følgende resultat:

Ændringsforslag fra SF og Ole Bruun: For: 4, Imod: 23

Ændringsforslag fra S, V, C og Karl Emil Nielsen: For: 23, Imod: 4

Fraværende:

Hans Chr. Holst (Poul Pedersen mødt).

Bilag

Til toppen


6. Kirkeskat, Budget 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal fastsætte kirkeskatteprocenten på baggrund af de budgetter, som Brønderslev Provsti fremsender for 2014.

Med en uændret skatteprocent på 1,10% er der balance mellem indtægter og udgifter.

Sagsfremstilling

Brønderslev Provstiudvalg fremsender opgørelse over ligningsbeløb for de kirkelige kasser i Brønderslev provsti, provstiudvalgskassen og reservefonden for år 2014. Budgettet viser udgifter på i alt 49.129.405 kr.

Kirkeministeriet meddeler, at Brønderslev kommune er pålagt 6.827.803 kr. i landskirkeskat.

De samlede udgifter udgør:

Udgifter ifølge Provstiudvalgets opgørelse

Primo saldo 2014 (overskud) 12.497
- Kirkelige kasser 38.856.794
- Provstiudvalgskassen 3.444.808
- Landskirkeskat 6.827.803
Udgifter i alt 49.129.405
Skatteindtægter ved uændret skatteprocent på 1,10% -49.127.353
Nettoresultat 2014 (overskud) 10.445

Mellemværende herefter udgør et overskud på 10.445 kr.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at kirkeskatten for år 2014 fastsættes til 1,10 %.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 2. oktober 2013, pkt. 4:

Indstilles godkendt

Thomas Krog ønsker ikke at tage stilling, da Byrådet ingen indflydelse har på budgettet.

Beslutning

Godkendt.

Thomas Krog og Ole Bruun ønsker ikke at tage stilling, da Byrådet ingen indflydelse har på budgettet.

Det undersøges, om der er tale om en efterretningssag.

Fraværende:

Hans Chr. Holst (Poul Pedersen mødt).

Til toppen


7. Omkonstituering - Økonomiudvalget


Resume

Sagsforløb: BY

Valggruppen A+F meddeler til Byrådets orientering, at byrådsmedlem Ole Andersen overtager Thomas Krogs plads i Økonomiudvalget med virkning fra førstkommende møde i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Thomas Krog har anmodet om optagelse af punkt på Byrådets dagsorden, hvor Valggruppen A+F orienterer om, at byrådsmedlem Ole Andersen overtager Thomas Krogs plads i Økonomiudvalget med virkning fra førstkommende møde i Økonomiudvalget.

I henhold til styrelseslovens § 28 besættes en ledig plads i et udvalg ved et medlems udtræden af udvalget af den valggruppe, der har indvalgt pågældende i udvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Hans Chr. Holst (Poul Pedersen mødt).

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Fraværende:

Hans Chr. Holst (Poul Pedersen mødt).

Til toppen


9. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer