Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 30. oktober 2013
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Ole Bruun.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende eventuelt indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra ét eller flere af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Beslutning

Bo Larsen godkendt som stedfortræder for Ole Bruun.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Var der tale om ulovligt administrationsgrundlag for udvidelse af husdyrudvidelser i 2008 (Ole Andersen)

 • Har Økologisk råd fået medhold i alle klager (på nær 4)? (Ole Andersen)

 • Skyldes de lange sagsbehandlingstider genbehandling af tabte sager? (Ole Andersen)

 • Status på vejgennemføring i Ådalen (Karsten Frederiksen)

 • Hvad er rimelige afgørelser på sygedagpengesager? (Thomas Krog)

 • Hvordan følges op på anklager fra læger vedr. lægefaglige vurderinger? (Thomas Krog)

Ole Bruun var fraværende (Bo Larsen mødt).

Til toppen


5. Kommuneplan 2013-2025 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Forslag til kommuneplan 2013-2025 har været i offentlig høring i perioden 3. juni 2013 til 23. august 2013. Der er indkommet 39 indsigelser/bemærkninger til kommuneplanforslaget.

Byrådet skal tage stilling til indsigelserne/bemærkningerne, forslag til besvarelse af de enkelte bemærkninger/indsigelser samt forslag til ændringer i den endelige kommuneplan.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplan 2013-2025 har været i offentlig høring i perioden fra 3. juni 2013 til og 23. august 2013. I forhold til den gældende kommuneplan 2009-2021 er der foretaget en del ændringer. Bl.a. indeholder forslaget udpegning af potentielle områder til placering af biogasanlæg og områder for store husdyrbrug, ændrede detailhandelsbestemmelser, ny Midtbyplan for Brønderslev by, arealer til solfangeranlæg i Asaa og Flauenskjold, nyt boligområde i Brønderslev syd, udpegning af bevaringsværdige bygninger i byerne Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup, ændrede rammer for Brønderslev by og Hjallerup centerområde m.fl.

I forbindelse med offentlighedsperioden er der afholdt byvandringer i Dronninglund og Brønderslev med efterfølgende møde, hvor der er informeret om emnet ”bevaringsværdige bygninger og bymiljøer”. Der er endvidere afholdt borgermøde om planlægningen for biogasanlæg og store husdyrbrug samt Midtbyplanen for Brønderslev. Til alle møderne har der været god tilslutning.

I offentlighedsfasen er der modtaget 39 indsigelser/bemærkninger til kommuneplanforslaget samt 20 bemærkninger/indsigelser til Midtbyplanen for Brønderslev. Sidstnævnte behandles som selvstændigt punkt på dagsordenen.

Der er udarbejdet et notat, der resumerer indholdet af bemærkningerne/indsigelserne, samt angiver stabsenhedens forslag til besvarelse og stabsenhedens forslag til ændringer i den endelige kommuneplan. Samtlige indsigelser er vedhæftet som bilag i "De samlede bemærkninger og indsigelser til forslag til kommuneplan 2013-2025".

I forbindelse med Byrådets eventuelle væsentlige ændringer i den endelige plan gøres opmærksom på, at hvis de væsentlige ændringer berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig. Ved væsentlige ændringer i et forslag til kommuneplan skal miljøministeren have lejlighed til at udtale sig. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist herfor. Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag, skal dette offentliggøres m.v. efter reglerne i §§ 24-26 (ny offentlig høring på 8 min. uger). Det bemærkes endvidere, at der ikke er handlepligt i forhold til udpegningerne i kommuneplanen, hvilket i praksis vil sige, at der ikke er pligt til at gennemføre realiseringen af de udpegede potentielle områder, hvis det ved den efterfølgende lokalplanlægning og evt. VVM-redegørelse viser sig at være lokale forhold, der vanskeliggør realiseringen. Byrådet har dog en "virke for pligt", som betyder, at Byrådet ikke kan modsætte sig et ønske om at igangsætte lokalplanlægning for et potentielt område. Som ovenfor kan der være lokale forhold der bevirker at lokalplanlægningen opgives.

Stabsenheden Udvikling og Planlægning foreslår, at Byrådet besvarer bemærkningerne/indsigelserne som anført i "notat vedr. bemærkninger og indsigelser til forslag til kommuneplan 2013-2025 og tilføjer følgende ændringer til den endelige kommuneplan 2013-2025:

 • ændringer, som følge af dialog med Naturstyrelsen, se bilag herom

  • Der udarbejdes et pdf-dokument, der viser byudviklingsområderne i de enkelte byer, se bilag

  • Perspektivområdet 01-P-02 udtages af hovedstrukturen

  • Der indsættes skema med oplysninger om maksimal bruttooetageareal til butiksformål, kort med afgrænsning af detailhandelsområderne, retningslinie 1.4.8 om bagatelgrænse for små butikker udgår af kommuneplanen

  • Til redegørelsen til retningslinie 2.2.7 Økologiske forbindelser tilføjes at potentielle økologiske forbindelser indgår i i udpegningen af de økologiske forbindelser

  • Til retningslinie 2.5.3 Område C, kystlandskab tilføjes at kystnær placering kræver en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse

  • til redegørelsen til retningslinie 2.2.9 Lavbundsarealer tilføjes at de udpegede lavbundsarealer kun delvist fremgår af kortet, da de består af både potentielle vådområder udpeget som en del af vandmiljøplanerne og så fysisk lavbund som ikke er kortlagt præcist og udtømmende men afgøres i hvert enkelt tilfælde som en del af sagsbehandlingen

 • ændringer som anført i "notat vedr. indkomne bemærkninger og indsigelser til forslag til kommuneplan 2013-2025"

  • Anneksgade nr. 10 medtages i udpegningen af det bevaringsværdige bymiljø i området Krogensgade, Anneksgade og St. Blichersgade

  • Til retningslinie 2.3.5 Store Husdyrbrug tilføjes at "reguleringen af store husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven, er den samme uanset om husdyrbruget ligger inden for eller uden for gunstig zone, vurderingszone eller særlig vurderingszone.

  • Hovedstrukturens og redegørelserne til retningslinierne under afsnit 2.6 Kulturarv tilrettes med bemærkninger fra Museerne i Brønderslev Kommune

  • Til retningslinie 2.4.1 Skovrejsningsområder tilføjes, at en 20 m bræmme langs motorvejenes skel friholdes for udlæg til skovrejsning af hensyn til færdslen og vejenes eventuelle senere udvidelse.

  • Kystdirektoratets forslag til ændring af retningslinierne 2.5.6-2.5.9 med tilhørende redegørelser indarbejdes samt at en analyse af kommunens kyststrækning med inddeling i kysttyper, uberørte kyststrækninger og bebyggede kyststrækninger m.v. eventuelt suppleret med en beskrivelse af de nuværende forhold med natur- og kulturmæssige værdier og ønsket fremtidig udvikling for de enkelte delområder, vil indgå i senere kommuneplanrevision

  • at ejendommen Lindevej 18 Ø Brønderslev udtages af kommuneplanrammen 12-B-06

 • evt. ændringer i udpegningen af potentielle områder til biogasanlæg

Indstilling

Økonomiudvalget, 23. oktober 2013, pkt. 3:

Der udpeges ikke områder til potentiel placering af biogasanlæg for nærværende. Der arbejdes videre med udarbejdelse af kommuneplantillæg på området, i dette arbejde skal sikres en koordineret planlægning af placeringsmuligheder med de øvrige kommuner i Vendsyssel.

De øvrige forslag til ændringer fra stabsenheden indstilles godkendt.

Der foretages løbende evaluering af konsekvenserne af zonering af store husdyrbrug.

Beslutning

Godkendt, dog således at ejendommen Lindevej 18, Ø. Brønderslev ikke udtages af kommuneplanrammen 12-B-06.

Ole Bruun var fraværende (Bo Larsen mødt).

Bilag

Til toppen


6. Midtbyplan Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Midtbyplanen for Brønderslev har været fremlagt i offentlig høring i perioden 27 maj - 23 august 2013. I høringsperioden er der kommet i alt 20 kommentarer til planen.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, hvorvidt Midtbyplanen for Brønderslev kan vedtages med de ændringsforslag der er afstedkommet af de indkomne kommentarer til planen

Sagsfremstilling

Forslag til Midtbyplan for Brønderslev blev godkendt i Byrådet d. 22. maj 2013, og har været i offentlig høring i perioden 27 maj - 23 august 2013. I høringsperioden er der kommet i alt 20 kommentarer til planen. Kommentarerne fordeler sig på både indsigelser (10) og bemærkninger (10).

Indsigelser:

En stor del af indsigelserne er afsendt på baggrund af samme tema, nemlig de foreslåede ændringer af afgrænsningsområdet til detailhandel, og den konsekvens denne ændring får for ejerne af eksisterende ejendomme i Østergade.

Dertil stiller to indsigere spørgsmål ved den foreslåede ændring af retningslinie 1.4.7 i kommuneplanen vedr. "Enkeltstående butikker" og forslaget om at sætte en minimums størrelse på udvalgsvarebutikkerne i Østergade.

Ejerne af ejendomme i Østergade udtrykker tillige ønske om at have været blevet inddraget i processen tidligere.

Efter høringsperiodens udløb har Stabsenheden holdt møde med ejerne fra Østergade, der alle har gjort indsigelse mod planen qua dens konsekvenser for dem. På dette møde blev planen præsenteret, og de fremtidige vilkår for ejerne oplyst. Dertil var der diskussion af planen.

Bemærkninger:

Bemærkningerne fordeler sig bredt, og langt hovedparten støtter op omkring tankerne bag og visionerne med midtbyplanen, herunder Handelsstandsforeningen. Der er både ros til forslaget og forslag til processer og tiltag der kan sættes i gang. Dog udtaler enkelte en kritik af en manglende helhedsplanlægning i byens funktioner, og specifikt nævnes sundhedshusets placering uden for centrum som et eksempel herpå.

I flere bemærkninger glæder "man" sig til at der sker noget - og pointerer vigtigheden af at skabe synlige resultater her-og-nu, for at skabe en positiv "start" på planens virkeliggørelse.

Bilaget "Indsigelsesskema_midtbyplan - med stabens bemærkninger" giver et samlet overblik over de indgåede kommentarer til midtbyplanen. Af bilaget fremgår afsender af kommentaren, resume af (eller hele) kommentaren, Stabsenhedens bemærkning samt Stabsenhedens indstilling hertil. Dette bilag udsendes også i papirformat.

I bilaget "kommentarer til midtbyplanen" fremgår alle kommentarer i deres fulde ordlyd - (fradraget fire kommentarer, der er fuldt udskrevet i bilagsskemaet nævnt herover) .

I bilaget "notat vedr. indsigelse fra NRE Group" findes Stabsenhedens bemærkninger til en enkelt, meget lang indsigelse fra firmaet NRE Group. .

Stabsenheden for Udvikling og Panlægning foreslår følgende ændringer som følge af høringsperioden og de indkomne kommentarer:

Afgrænsningsområde til detailhandel, dagligvarer, foreslås ændret således at ejendommene Østergade 34, 38, 53 (forretningerne Mekonomen Autoteknik, Mosquito cykelcenter og Punkt 1/Expert) bliver en del heraf. Ændringen foretages for at give mulighed for at styrke det eksisterende stærke dagligvareanker ved Slagterigade/Østergade, på en måde der er logisk afgrænset ift. eksisterende dagligvarebutikker.

Retningslinie 1.4.7, Enkeltstående butikker foreslås ændret således, at i stedet for at sænke minimumsstørrelsen pr. butik fra 800 m2 til 300 m2 hæves grænsen pr. butik fra 800 m2 til 1000 m2, som der gives mulighed for i Planloven, og svarer til den størrelse butik branchen ønsker at opføre.

Grænsen på 300 m2 fastholdes i Brønderslev by, da det her er vigtigt, at detailhandelsplanlægningen støtter op om de etablerede afgrænsede områder til detailhandel, som også er målet for midtbyplanen. Dog gives mulighed for dels udvidelse af eksisterende købmandsbutik i Vestergade og Knudsgade og for at etablere en enkeltstående butik på op til 1000 m2 i området Ådalen, til dette lokalområdes daglige forsyning og efter principperne i lokalplanen for området.

Den foreslåede indførelse af en minimumsstørrelse for store udvalgsvarebutikker i Østergade på 800m2 foreslås fjernet, da den gav nogle utilsigtede konsekvenser, som ikke var meningen med midtbyplanen. Dog fastholdes afgrænsningen af et område til "store" udvalgsvarebutikker, for at sende et signal om, at man helst ser store/større udvalgsvarebutikker etableret i dette område. For at "undgå" at en udvalgsvarebutik (fx. tøj, sko) der med fordel vil kunne etableres i bymidten og støtte op om butikslivet her, ledes denne vej.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Umiddelbart ingen.

På sigt skal det overvejes at afsættes anlægsmidler til understøtte realisering af midtbyplanen

Indstilling

Økonomiudvalget, 23. oktober 2013, pkt. 4:

Oversendes til Byrådet.

Beslutning

Midtbyplan vedtaget med de forslag til ændringer som Staben foreslår, dog således at afgrænsningsområdet for dagligvarebutikker i Østergade-ankerpunktets østlige del udvides til at omfatte afgrænsning detailhandel i kommuneplan 2009-21 (det ”laksefarvede” i kortbilag 4).

Ole Bruun var fraværende (Bo Larsen mødt).

Bilag

Til toppen


7. Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplanforslag 06-T-02.01 Solvarmeanlæg, Flauenskjold


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 samt lokalplanforslag 06-T-02.01 for "Solvarmeanlæg, Flauenskjold" har været i offentlig høring i perioden fra den 24. juni til den 2. september 2013.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene skal vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplanforslag 06-T-02.01 for "Solvarmeanlæg, Flauenskjold" har været i offentlig høring i perioden fra den 24. juni til den 2. september 2013. Brønderslev Kommune har ikke modtaget indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag.


Lokalplanen muliggør opførelse at et solvarmeanlæg bestående af ca. 3.000 m² solfangerpaneler med tilhørende afskærmende beplantning på del af ejendommen matr.nr. 15gh Vestengårdens Fjerding, Voer. Arealet er beliggende i byens udkant mod syd.

Dele af det tekniske anlæg, herunder en mindre tilbygning til varmeværkets eksisterende teknikbygning, rørledninger fra solfangerne til teknikbygningen samt vejadgang til området, indgår ikke i lokalplanområdets afgrænsning og vurderes ikke i sig selv at være lokalplanpligtigt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan 06-T-02.01 for "Solvarmeanlæg, Flauenskjold" endeligt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 8. oktober 2013, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Økonomiudvalget, 23. oktober 2013, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende (Bo Larsen mødt).

Til toppen


8. Frigivelse af rådighedsbeløb for efterkommelse af AT-Påbud på SFO Flauenskjold


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Brønderslev Kommune har modtaget påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende SFO Flauenskjold, Ingeborg Skeels Vej 31, Flauenskjold, 9330 Dronninglund.

Byrådet anmodes om at frigive 484.000 kr. fra anlægsbudgettet 2013.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har den 19. juni 2013 haft besøg af Arbejdstilsynet.

I denne forbindelse blev der givet påbud på SFO Flauenskjold fra Arbejdstilsynet om at sikre, at SFO Flauenskjold er forsvarligt isoleret mod udefra kommende fugt. Påbuddet skal være efterkommet senest 15. november 2013.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 484.000 kr. fra anlægsmidler for Bygningsvedligeholdelse 2013 til udførelse af påbud. Herefter vil der være 300.462 kr. tilbage af anlægsmidler.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomiudvalget, 23. oktober 2013, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende (Bo Larsen mødt).

Til toppen


9. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger 2013


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 1.000.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme i 2013.

Sagsfremstilling

I det kommunale anlægsbudget for 2013 er der afsat 1.000.000 kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.

For at kunne arbejde med energibesparende foranstaltninger - som både udspringer af energimærkninger og andre relevante tiltag - vil det være nødvendigt med frigivelse af midler for 2013.

De besparelser der opnås, indgår i den årlige klimarapport, som er en del af aftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Som tidligere år vil der ved regnskabsaflæggelse blive fremsendt oversigt over gennemførte projekter og deres energieffekt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 1.000.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme i 2013.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 23. oktober 2013, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende (Bo Larsen mødt).

Til toppen


10. Byggesagsgebyr på store solcelleanlæg


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Byrådet har tidligere behandlet et forslag til byggesagsgebyr på meget store solfanger- og solcelleanlæg på jorden. Det vedtagne gebyr er fastsat for højt til at kunne anvendes på de mange nye industrianlæg mellem 100 m² og 15.000 m².

Byrådet skal tage stilling til, om der skal indføres et nyt gebyr til at dække over disse sager eller om det skal udarbejdes et pilotprojekt på timebetaling.

Sagsfremstilling

På grund af en overgang med en gunstig økonomisk ordning på store solcelleanlæg (industrianlæg) har Brønderslev Kommune modtaget en del ansøgninger, som nu behandles. Disse anlæg har en størrelse på mellem 100 m² og 2.000 m² på eksisterende tagflader og en størrelse på op til ca. 1,2 ha på terræn.

På nuværende tidspunkt har fagenheden to gebyrer for sagsbehandling at operere med. Der kan opkræves 30.000 kr. for "større anlæg", (hvor størrelsen ikke er nærmere defineret) eller der kan opkræves et minimumsgebyr på 2.250 kr.

Ingen af de to gebyrer vurderes at være dækkende for det arbejde, der lægges i sagsbehandlingen af den type anlæg, vi netop har modtaget ansøgninger på.

Anlæggene på tag sagsbehandles efter den type bygning, de er monteret på. Det vil være en bygning i kategori 3 (Industri-, lager-, avls og driftsbygninger) eller i kategori 5 (Øvrig erhvervs- eller etagebyggeri). I kategori 3 skal byggesagsbehandleren påse kap. 2 og 5 i bygningsreglementet, mens alle relevante kapitler skal påses i kategori 5.

Anlæggene på terræn vil ligge i kategori 4 (Andre faste konstruktioner) og alle relevante kapitler i bygningsreglementet skal påses.

Det er vigtigt ved vedtagelse af et nyt gebyr, at gebyrets størrelse modsvarer det arbejde, der faktisk lægges i sagsbehandlingen. Der er allerede sagsbehandling i gang på disse nye anlæg, og arbejdsmængden kan derfor sammenlignes med andre typer af sagsbehandling.

De nye anlæg i kategori 3 kræver næsten samme arbejdsmængde, som en tilladelse til et nyt enfamiliehus på landet, der har et fastsat gebyr på 5.500 kr. Et næsten tilsvarende gebyr for solcelleanlæg på små staldbygninger og drifts- og lagerbygninger, menes derfor at være dækkende for det faktiske arbejde i denne type sager.

De nye anlæg i kategori 4 og 5 kræver en større sagsbehandling. Arbejdsmængden er dog noget mindre end ved kæmpeanlægget ved Lunderbjerg. Der vil være stor forskel på sagsbehandling i disse sager, afhængig af bindinger i området og den konkrete type bygning, som anlægget placeres på. Det vil være rimeligt at lave en vurdering af en gennemsnitlig arbejdsmængde. I de fleste sager vil arbejdsmængden være ca. dobbelt så stor ved disse anlæg i kategori 4 og 5 end ved anlæg i kategori 3.

Fagenheden for Teknik og Miljø har tidligere foreslået, at Byrådet godkender yderligere tre byggesagsgebyrer for solcelleanlæg med størrelser mellem 100 m² og 15.000 m². Gebyret bør gælde for de byggesager, som på nuværende tidspunkt er under sagsbehandling, og alle nye sager.

 • Kategori 3 - 5.000 kr.

 • Kategori 4 - 10.000 kr.

 • Kategori 5 - 10.000 kr.

Solcelleanlæg i kategori 1 og 2 er allerede dækket ind af eksisterende gebyrer.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 10. september 2013, pkt. 8:

Sagen udsættes til udvalget næste møde, idet der udarbejdes oplæg til hvorledes der som et pilotprojekt snarest kan indføres timebetaling for store solcelleanlæg.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalgets møde den 8. oktober 2013:

Byrådets budgetaftale for 2014 indeholder beslutning om, at der senest den 1. april 2014 skal være vedtaget model for indførelse af timebaserede gebyrer på byggesagsområdet.

Der er lovgivning på vej, der indfører obligatorisk brug af timebaserede byggesagsgebyrer på landsplan, og der vil i den sammenhæng blive udfærdiget landsdækkende vilkår og vejledning inden for området. Loven forventes at indeholde krav om implementering senest den 1. januar 2015.

Med baggrund i ovennævnte forventes det, at indførelse af timebaserede byggesagsgebyrer på alle byggesager kan være indført medio 2014 for Brønderslev Kommune.

De trufne beslutninger samt lovgivningen om obligatorisk brug af timebaserede byggesagsgebyrer har indflydelse på grundlaget for udvalgets senest trufne beslutning, hvorfor sagen forelægges til fornyet behandling.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om de foreslåede gebyrer for de omhandlede solcelleanlæg skal finde anvendelse frem til indførelse af timebaserede byggesagsgebyrer.

Miljø- og Teknikudvalget, 8. oktober 2013, pkt. 9:

Miljø- og Teknikudvalget indstiller følgende takster for solcelleanlæg med størrelser mellem 100 m² og 15.000 m²:

 • Kategori 3 - 5.000 kr.

 • Kategori 4 - 10.000 kr.

 • Kategori 5 - 10.000 kr.

Gebyret gælder for de byggesager, som på nuværende tidspunkt er under sagsbehandling, og alle nye sager.

Solcelleanlæg i kategori 1 og 2 er allerede dækket ind af eksisterende gebyrer.

Økonomiudvalget, 23. oktober 2013, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende (Bo Larsen mødt).

Til toppen


11. Skema A for opførelse af 34 familieboliger ”Valdemarshaven” Vestergårdsgade i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Nordjylland afdeling 41 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 34 almene familieboliger, beliggende Vestergårdsgade 9, Brønderslev, matr.nr. 3 ho V. Brønderslev, Brønderslev jorder, kaldet ”Valdemarshaven”.

Byrådet anmodes om at meddele tilsagn om støtte til opførelse af boligerne samt godkendelse af en anskaffelsessum for boligerne på i alt 59.696.000 kr. (skema A)

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Nordjylland afdeling 41 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 34 almene familieboliger, beliggende Vestergårdsgade 9, Brønderslev, matr.nr. 3 ho V. Brønderslev, Brønderslev jorder, kaldet ”Valdemarshaven”.

Det samlede boligareal for de 34 familieboliger erplanlagt til i alt ca. 3.177 m².

Bebyggelsens koncept er udformet som kvalitets byggeri til boligejere i aldersgruppen 50 – 79 år, der ønsker at fraflytte deres nyværende bolig for at udskifte med en boform, hvor man bl.a. er fri for at tænke på vedligehold, have og snerydning.

Målgruppen er godt repræsenteret i Brønderslev Kommune, og deres behov vurderes af bygherre ikke umiddelbart at kunne indpasses i de eksisterende almene afdelinger i byen, hvorfor fraflytning til nabobyer som Hjørring og Aalborg kunne blive en realitet.

Anskaffelsessummen for boligerne er opgjort til 59.696.000 kr., fordelt således:

Grundudgifter 16.513.000 kr.
Entrepriseudgifter 37.346.000 kr.
Omkostninger/gebyrer: 5.837.000 kr.
I alt 59.696.000 kr.

Idet det er almene familieboliger, består kommunens finansieringsomkostninger af det rentetab, der er forbundet med at yde et rentefrit grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen.

Finansiering:

Støttede lån 52.532.000 kr.
Grundkapital 5.970.000 kr.
Beboerindskud 1.194.000 kr.
I alt 59.696.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet:

 • meddeler tilsagn om støtte til opførelse af 34 almene familieboliger på matr.nr. 3 HO, V.Brønderslev, Brønderslev Jorder, beliggende Vestergårdsgade/Valdemarsgade Brønderslev

 • godkender en anskaffelsessum for boligerne på i alt 59.696.000 kr. (skema A)

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der i budget 2014 er afsat i alt 6 mio. kr. til grundkapitaltilskud.

Ved godkendelse af Skema A godkendes et kommunalt grundkapitaltilskud til Landsbyggefonden på 10%, svarende til 5.970.000 kr. Indskuddet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år.

Indstilling

Økonomiudvalget, 23. oktober 2013, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Ole Andersen er imod.

Beslutning
 • For 23

 • Imod 4 (SF og Karl Emil Nielsen)

Udbuddet af anlægsarbejder skal være under iagttagelse af sociale klausuler jf. Brønderslev Kommunes udbudspolitik.

Ole Bruun var fraværende (Bo Larsen mødt).

Bilag

Til toppen


12. Opførelse af 24 almene familieboliger i Smalbyparken, Brønderslev - Skema C


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har på møde den 22. december 2010 godkendt skema A og den 21. september 2011 skema B for opførelse af 24 almene familieboliger, i Smalbyparken, Brønderslev.

Byggeriet er nu afsluttet, og der fremsendes byggeregnskab (skema C) til godkendelse.

Byrådet anmodes om at godkende skema C med en udgift til grundkapital på 2.773.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 22. december 2010 godkendt skema A og den 21. september 2011 skema B for opførelse af 24 almene familieboliger, i Smalbyparken, Brønderslev.

Byggeriet er nu afsluttet, og nu fremsendes byggeregnskab (skema C) til godkendelse.

Det endelige byggeregnskab for boligerne ser således ud:

Skema B Skema C
Grundudgifter i alt 4.575.000 kr. 4.567.000 kr.
Entrepriseudgifter i alt 28.339.000 kr. 28.488.000 kr.
Omkostninger og gebyrer m.v. 6.667.000 kr. 6.566.000 kr.
Samlet anskaffelsessum 39.581.000 kr. 39.621.000 kr.

Finansiering:

Skema B Skema C
Realkredit (91%) 36.019.000 kr. 36.055.000 kr.
Grundkapital (7%) 2.771.000 kr. 2.773.000 kr.
Beboerindskud (2%) 792.000 kr. 972.000 kr.
Samlet anskaffelsessum 39.582.000 kr.* 39.620.000 kr.*

*Differencen på de 1000 kr. skyldes en oprundingsfejl i BOSINF-systemet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender skema C med en udgift til grundkapital på 2.773.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

I forbindelse med godkendelse af skema A d. 22. december 2010, meddelte Byrådet tillægsbevilling på 2.664.000 kr. til dækning af 7% indskud i Landsbyggefonden.

I forbindelse med godkendelse af skema B godkendte Økonomiudvalget d. 21. september 2011 at kommunens andel vedrørende grundkapital blev forhøjet til 2.771.000 kr.

Ved godkendelse af byggeregnskabet, er den samlede grundkapital opgjort til 2.773.000 kr., i alt 109.000 kr. højere end i skema A. Merudgiften finansieres via en tillægsbevilling.

Indstilling

Økonomiudvalget, 23. oktober 2013, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende (Bo Larsen mødt).

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Digitale skilte ved indkørsel til byen

 • Indvielse af Støberiet den 5. november 2013

Ole Bruun var fraværende (Bo Larsen mødt).

Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach