Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 27. november 2013
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Jens Arne Hedegaard

Claus Kongsgaard

Karsten Frederiksen

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at første og anden stedfortræder på liste V, Poul Pedersen og Kim Toft, indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Jens Arne Hedegaard pga. møde i Internationalt Udvalg i KL regi og afbud fra Claus Kongsgaard pga. deltagelse i begravelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Jens Arne Hedegaard pga. deltagelse i møde i Internationalt Udvalg i KL regi og fra Claus Kongsgaard pga. deltagelse i begravelse.

Første og anden stedfortræder på liste V, Poul Pedersen og Kim Toft, er indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelsen.

Beslutning

Tillige afbud fra Karsten Frederiksen. Line Vanggaard Pedersen var indkaldt som stedfortræder.

Godkendt.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


5. Godkendelse af Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud fra 0 til 6 år.


Resume

Sagsforløb: BS/BY

Byrådet skal tage stilling til forslag til revision af Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud fra 0-6 år.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender forslag til revision af Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud fra 0 til 6 år (børnehaver og vuggestuer).

Styrelsesvedtægten har været fremsendt til høring i forældrebestyrelserne. De indkomne udtalelser vedlægges.

Der er tale om følgende ændringer:

 • Det er i § 3 præciseret, hvem der har stemmeret

 • Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret

 • Konstituerende møde skal finde sted inden 14 dage efter valget (tidligere 8 dage)

 • Placering af en institutions åbningstid er udtaget, idet det er Byrådet, der beslutter åbningstider

 • Det er tilføjet, at der undtagelsesvist kan tages beslutninger via mail, som føres til referat på førstkommende bestyrelsesmøde

 • Det udgår, at der skal laves årlig mødeplan - der skal blot som minimum holdes 4 møder, som bestyrelsen selv aftaler,hvornår holdes

 • Det udgår, at der årligt holdes et møde mellem forældrebestyrelserne og Børne- og Skoleudvalget

 • Det præciseres, at der er én repræsentant fra institutionsledere og formændene for de enkelte forældrebestyrelser, der deltager i Det fælles Rådgivende organ

Der er forudsat, at der sker evaluering af Styrelsesvedtægten pr. 1. januar 2014.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 12. november 2013, pkt. 6:

Forslaget indstilles godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Jens Arne Hedegaard, Claus Kongsgaard og Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ændring af skema B for opførelse af 36 almene familieboliger på Risagerlund grunden i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har på møde den 26. september 2012 godkendt skema B for opførelse af 36 boliger på Risagerlund grunden, Brønderslev, med en samlet anskaffelsessum på 56.079.000 kr.

Kuben Management fremsender på vegne af boligforeningen PM afdeling 43, ændring til Skema B til godkendelse, der viser en anslået udgift på 58.249.000 kr.

Byrådet anmodes om godkendelse af skema B med en anslået udgift på 58.249.000 kr. samt tilsagn om ekstra grundkapitaltilførsel på 151.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 26. september 2012 godkendt skema B for opførelse af 36 boliger på Risagerlund grunden, Brønderslev, med en samlet anskaffelsessum på 56.079.000 kr.

Kuben Management fremsender på vegne af boligforeningen PM afdeling 43, ændring til Skema B til godkendelse, der viser en anslået udgift på 58.249.000 kr.

Stigningen på 2.170.000 kr. skyldes:

 • Følgeomkostninger i forbindelse med ændring af tagkonstruktionen i forhold til det oprindelige projekt. Dette er sket på grundlag af ændring af lokalplan.

 • Nye miljøkrav i forbindelse med nedrivning af de eksisterende bygninger

 • Ny entreprenør i forbindelse med nedrivning – den entreprenør der har givet det første tilbud, er gået konkurs

 • Almindelige indeksregulering

Skema B-2011 Skema B
Grundudgifter, herunder tilslutningsafgifter m.v. 11.799.000 kr. 11.816.000 kr.
Entrepriseudgifter 37.492.000 kr. 39.030.000 kr.
Omkostninger og gebyrer m.v. 6.788.000 kr. 7.403.000 kr.
Samlet anskaffelsessum 56.079.000 kr. 58.249.000 kr.

Finansiering:

Skema B-2011 Skema B
Støttede lån (91%) 51.032.000 kr. 53.007.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån (7%) 3.926.000 kr. 4.077.000 kr.
Beboerindskud (2%) 1.122.000 kr. 1.165.000 kr.
Samlet anskaffelsessum 56.080.000 kr. 58.249.000 kr.

Beløbet på 58.249.000 kr. er maks. rammebeløb for 2013.

Ændringen betyder en stigningpå 151.000 kr. på det kommunal grundkapitallån og en stigning på garanti for realkreditlånet med 1.975.000 kr.

Ved afgivelse af et tilsagn består Brønderslev kommunes finansieringsomkostninger af det rentetab, der er forbundet med at yde et rentefrit grundkapitallån på 7% af anskaffelsessummen.

Ligeledes er det en forudsætning, at Brønderslev Kommune yder en garanti for realkreditlånet med op til 100% af lånet. Det nøjagtige beløb kan først fastsættes ved byggeriets afslutning (Skema C).

Grundkapitallånet udbetales efter behandling af skema B

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Byrådet godkender skema B med en anslået udgift på i alt 58.249.000 kr.

 • at Byrådet giver tilsagn om ekstra grundkapitaltilførsel på 151.000 kr. til projektet.

Personalemæssige konsekvenser

Intet

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at en godkendelse af ændringen af Skema B vil medføre en ekstra udgift på 151.000 kr. til grundkapitallån. Beløbet skal finansieres af kassebeholdningen.

Den øvrige del af grundkapitalen er finansieret af det samlede plejecenter projekt, vedtaget den 22. december 2010.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Jens Arne Hedegaard, Claus Kongsgaard og Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Lokalplanforslag 01-C-24.01 for "Dagligvarebutik ved Bredgade, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Lokalplanforslag 01-C-24.01 for "Dagligvarebutik ved Bredgade, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 har været i offentlig høring.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. december 2012, at endelig stillingtagen i sagen skulle afvente behandling af midtbyplanen for Brønderslev by.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene skal henlægges.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 01-C-24.01 for "Dagligvarebutik ved Bredgade, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 har været i offentlig høring i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 26. november 2012. Indenfor høringsperioden modtog Brønderslev Kommune et veto mod planforslagene fra Naturstyrelsen samt 3 øvrige indsigelser.

Naturstyrelsen vurderer, at planforslagene er i strid med planlovens § 5n, stk. 1, pkt. 2. Planlovens § 5n, stk. 1, pkt. 2 giver mulighed for, at der uden for bymidter og bydelscentre kan placeres enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning.

Fagenheden har gjort opmærksom på, at fagenheden vurderer, at placering af en dagligvarebutik ved Bredgade vil være i strid med planloven. Med en placering af en ny dagligvarebutik ved indfaldsvejen til Brønderslev, vil butikken ikke blot forsyne lokalområdet, men hele byen og oplandet.

Naturstyrelsen vurderer desuden, at planforslagene ikke er i overensstemmelse med de statslige interesser om detailhandel og henviser til "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013". Heraf fremgår det, at eksisterende bymidter skal styrkes som levende og varierende handelscentre, og at planlægningen skal fremme et varieret butiksudbud i både mindre og mellemstore byer. Arealer til butiksformål skal derfor udlægges i den centrale del af en by. Der kan uden for bymidterne placeres enkeltstående butikker, der alene betjener lokalområdets daglige forsyning. Naturstyrelsen henviser til lokalplanens redegørelse, hvoraf det fremgår, at Brønderslev Kommune vurderer, at etablering af en større enkeltstående butik ved byens indfaldsvej ikke blot vil forsyne lokalplanområdet, men en større del af byen og oplandet.

Byrådet vedtog på møde den 30. oktober 2013 Kommuneplan 2013 - 2025 og Midtbyplan for Brønderslev. I Kommuneplan 2013 - 2015 er retningslinje 1.4.7 ændret således, at enkeltstående butikker i Brønderslev by kan etableres med en maksimal størrelse på 300 m². Det er vigtigt, at detailhandelsplanlægningen støtter op om principperne i den netop vedtagne midtbyplan. Herunder de etablerede afgrænsede områder til detailhandel. Ved at indsnævreafgrænsningsområdet til detailhandel, koncentreres muligheden for at etablere butikker på en måde, så butikslivet i midtbyen bliver tættere og der derved kan opnås en synergieffekt mellem de forskellige butikstyper.

Fagenheden vurderer, at dagligvarebutikkerne har en ankerfunktion i forhold til fastholdelse af udvalgsvarebutikkerne. En undersøgelse foretaget i forbindelse med udarbejdelse af midtbyplanen for Brønderslev viser, at dagligvarekøb er en af de væsentligste grunde til besøg i midtbyen. Ved at sprede dagligvarebutikkerne i periferien af byen, kan man risikere, at der ikke opnås en afsmittende handel i midtbyens specialbutikker. I midtbyplanen arbejdes der med et nyt ankerpunkt ved banegårdspladsen centralt placeret i midtbyen. Her vil der bl.a. være plads til placering af nye dagligvarebutikker.

Dagligvarebutikken ved Bredgade ønskes etableret med en størrelse på 1.000 m². Vedtagelse af lokalplanen vil være i strid med Kommuneplan 2013 - 2025 og principperne i Midtbyplanen for Brønderslev, som netop er vedtaget.

Øvrige indsigelser

Brønderslev Kommune modtog 3 øvrige indsigelser i forbindelse med den offentlige høring. Borgerne påpeger bl.a., at butikken ved Bredgade ikke blot vil forsyne lokalområdet, men hele byen og oplandet. En indsiger mener, at placering af butikken i periferien af byen kan påvirke dagligvarehandlen i de omkringliggende mindre byer, som f.eks. Serritslev. Brønderslev Handel påpeger, at en decentralisering af handlen kan medføre, at specialbutikkerne ikke vil overleve. Indsigerne opfordrer til, at stillingtagen i sagen afventer resultatet af midtbyplanen for Brønderslev.

Partshøring

Bygherre og konsulent er uenige i fagenhedens vurdering af, at etablering af en dagligvarebutik i byens periferi vil medføre en afmatning af bymidten. Bygherre har desuden gjort indsigelse mod midtbyplanen. Bygherre understreger, at der er tale om en butik til lokalområdets forsyning og anmoder om, at kommunen indleder forhandlinger med Naturstyrelsen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet fastholder principperne i midtbyplanen samt accepterer Naturstyrelsens veto, hvorfor planforslagene henlægges.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 12. november 2013, pkt. 5:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun var fraværende.

Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 7:

Indstilles henlagt.

Beslutning

Godkendt.

Jens Arne Hedegaard, Claus Kongsgaard og Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Endelig vedtagelse af lokalplan 03-B-02.01 for "Boligområde Søndergade, Hjallerup" og kommuneplantillæg nr. 1.


Resume

Sagsforløb: MT, ØK, BY

Forslag til lokalplan 03-B-02.01 for "Boligområde Søndergade, Hjallerup" og kommuneplantillæg nr. 1 har været i offentlig høring i perioden fra den 3. september 2013 til den 29. oktober 2013. Der er modtaget to bemærkninger til planforslagene. Bemærkningerne medfører mindre rettelser af lokalplanen, som ikke udløser en fornyet høringsperiode.

Byrådet skal tage stilling til, om planerne kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 03-B-02.01 for "Boligområde Søndergade, Hjallerup" og kommuneplantillæg nr. 1 har været i offentlig høring i perioden fra den 3. september 2013 til den 29. oktober 2013. Der er modtaget to bemærkninger til planforslagene. Bemærkningerne medfører mindre rettelser af lokalplanen, som ikke udløser en fornyet høringsperiode.

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at opføre boliger i et område, der er udpeget til erhverv i en ældre byplanvedtægt. Muligheden for at opføre nyt erhvervsbyggeri i lokalplanområdet er ikke længere relevant, da området primært er præget af boliger.

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Hjallerup. Lokalplanens formål er at fastlægge planbestemmelser, der udlægger hele lokalplanområdet til boligformål, således at området indpasses den omkringliggende bebyggelse og bystruktur. Lokalplanens formål er ligeledes at give mulighed for at udstykke de nuværende grunde og derved give mulighed for at opføre åben-lave boliger.

Lokalplanen ændrer ikke på den nuværende bebyggelse eller arealanvendelse, men giver mulighed for ny boligudstykning og boligbebyggelse inden for lokalplanområdet.

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, der ophæver rammeområde 03-E-04 "Erhvervsområde, Søndergade" og overfører det til rammeområde 03-B-02 "Boligområde, Søndergade/Dronningsgade". Derved udlægges hele lokalplanområdet til boligområde.

Fagenheden for Teknik og Miljø har fortaget en miljøscreening af lokalplanen og vurderer, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vurderes at medføre væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Fagenheden har under udarbejdelsen af lokalplanen været i dialog med borgere fra lokalplanområdet for at imødekomme deres ønsker til området.

Se den digitale udgave af lokalplanforslag 03-B-02.01 for "Boligområde Søndergade, Hjallerup": http://bronderslev.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?lokalplanid=588

Kommentarer til planerne

Der er i høringsperioden indkommet to kommentarer til lokalplanen og kommuneplantillægget.

Ejer af Søndergade 76, Hjallerup, foreslår, at der i bestemmelserne om udstykning tilføjes et udstykningsforslag, hvor Søndergade 76 kan udstykkes til 2 grunde. Lokalplanen har opsat principper med 3 eller 4 grunde. Kommentarerne kommer efter en dialog med Fagenheden for Teknik og Miljø om mulighederne. En ændring heraf vil ikke betyde en afvigelse fra planens principper, blot en tilføjelse, der sikrer ejerens mulighed for udstykning.

Naturstyrelsen har taget kontakt til Fagenheden for Teknik og Miljø, da Naturstyrelsen ønsker at få uddybet kommunens begrundelse for, hvorfor der ikke skal udarbejdes en grundvandsredegørelse. Lokalplanområdet ligger i et område udpeget som et nitratfølsomt indvindingsopland. Her må der, efter vandplanernes retningslinie 41, ikke udlægges arealer til byudvikling, medmindre at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet.

Idet der i lokalplanområdet ikke sker nyt udlæg af arealer til byudvikling, men der i stedet sker en ændret arealanvendelse fra erhverv til boligformål, der betragtes som mindre grundvandstruende, skal der ikke redegøres for grundvandet.

Fagenheden har udarbejdet et forslag til uddybning af denne begrundelse i lokalplanen. Begrundelsen vedlægges kommuneplantillægget efter Naturstyrelsens forespørgsel. Naturstyrelsen har godkendt begrundelsen.

Tilføjelsen af et udstykningsprincip for 2 grunde på Søndergade 76, samt en uddybning af begrundelsen for, hvorfor der ikke skal udarbejdes en grundvandsredegørelse tilføjes lokalplanen efter den endelige vedtagelse. Da der er tale om mindre ændringer, der ikke strider imod lokalplanens formål, men i stedet understøtter bestemmelsen om udstykning og beskrivelsen om grundvand, skal lokalplanen ikke ud i fornyet høring.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplanforslag 03-B-02.01 for "Boligområde Søndergade, Hjallerup" og kommuneplantillæg nr. 1 endeligt med de beskrevne ændringer.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 12. november 2013, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun var fraværende.

Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Jens Arne Hedegaard, Claus Kongsgaard og Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Virksomheders adgang til genbrugspladserne - takster 2014


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

AVV har fremsendt forslag til takster 2014 for erhvervs benyttelse af genbrugspladserne.

Byrådet skal tage stilling til, om de foreslåede takster for 2014 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Siden 2012 har virksomheder mod betaling haft adgang til genbrugspladserne via den frivillige tilmeldeordning.

Der blev i 2012 indført en betalingsmodel, som er en kombination af traditionel klippekortsordning og ordning i forhold til antal besøg pr. måned pr. bil. Virksomhederne kan også vælge at betale efter vægt.

Virksomhederne vælger typisk at benytte klippekortordningen eller den ordning, der giver ret til op til to besøg pr. måned pr. bil/trailer.

På baggrund af undersøgelsen foreslår AVV, at taksten for virksomhedernes benyttelse af genbrugspladserne i 2014 fastsættes til:

2013 2014
Klippekort/bon (blåt mærke): Op til 300 kg/aflevering 140 kr./aflevering 143 kr./aflevering
Abonnement: Grøn vignet: op til 2 besøg pr. måned Gul vignet: 3-5 besøg pr. måned Rød vignet: op til 12 besøg pr. måned 1.120 kr./år 2.240 kr./år 4.480 kr./år 1.142 kr./år 2.285 kr./år 4.570 kr./år
Efter vægt 675 kr. /ton 689 kr./ton
Farligt affald 8 kr./kg 8,20 kr./kg

Takststigningen svarer til 2%.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,at Byrådet godkender de foreslåede takster for 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 12. november 2013, pkt. 14:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun var fraværende.

Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Jens Arne Hedegaard, Claus Kongsgaard og Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Godkendelse af takster på fritidsområdet for 2014


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet anmodes om at skal tage stilling til forslag til takster for 2014 på fritidsområdet.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur er blevet opmærksom på, at de takster, der er vedtaget af Byrådet i forbindelse med budget 2014, ikke er i overensstemmelse med de takster, der er godkendt af Byrådet den 24. april 2013 som gældende for 2013 og som forudsættes fremskrevet til 2014.

De takster, der er godkendt i forbindelse med budget 2014, er takster, der er godkendt i forbindelse med budget 2013 og fremskrevet. De vedtagne takster for budget 2013 er senere godkendt ændret af Byrådet den 24. april 2013. Det var disse takster, der skulle have været fremskrevet til 2014 niveau.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår derfor, at Byrådet godkender, at de den 24. april 2013 godkendte takster for 2013 fremskrives med 1,36%, jf. almindelig prisfremskrivning som gældende for 2014.

Det betyder følgende takster for 2014:

2013 2014
Haller pr. time 51,95 kr. 52,66 kr.
Omklædningsrum og mødelokaler pr. time 25,78 kr. 26,13 kr.
Svømmehal, Brønderslev pr. time 138,78 kr. 140,68 kr.
Svømmebassin, Hjallerup pr. time 51,95 kr. 52,66 kr.
Babybassin pr. time 69,39 kr. 70,34 kr.
Gymnastiksale pr. time 17,63 kr. 17,87 kr.
Klasselokaler pr. time 9,17 kr. 9,30 kr.
Gymnasiets hal pr. time 34,63 kr. 35,10 kr.
Multihal, Skolegades Skole pr. time 34,63 kr. 35,10 kr.
NIH, bevægelsessal pr. time 34,63 kr. 35,10 kr.
Lån af kommunale lokaler pr. m2 43,48 kr. 44,08 kr.
Arrangementer i kommunale haller 454,54 kr. 460,77 kr.
Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at taksterne er tilrettet med de nye takster i takstbladet for budget 2014.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 7. november 2013, pkt. 7:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Jens Arne Hedegaard, Claus Kongsgaard og Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


11. Strategi vedrørende nytteindsats


Resume

Sagsforløb: LBR/BE/FL/MED/ØK/BY

Nytteindsats foregår på en offentlig arbejdsplads, varer maksimalt 13 uger og behøver ikke nødvendigvis at tjene noget særligt formål i forhold til den enkeltes fremtidsplaner. Målet med nytteindsats er, at den enkelte ledige indgår i et arbejdsfællesskab og udfører en samfundsnyttig opgave for sin ydelse.

Byrådet anmodes om at godkende strategien for kommunens etablering og opfølgning på nytteindsatsen.

Sagsfremstilling

Nytteindsats er et nyt aktiveringsredskab, som er indført med den kontanthjælpsreform, der træder i kraft den 1. januar 2014. Tilbud om nytteindsats gives med det formål, at den enkelte ledige skal arbejde for sin ydelse. Nytteindsats består overordnet set af udførelse af samfundsnyttige opgaver på en kommunal, regional eller statslig arbejdsplads.

Nytteindsatsen skal have et indhold, som giver den ledige mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre et reelt stykke arbejde for sin ydelse. Det betyder også, at det er en fælleskommunal opgave at løfte opgaven omkring nytteindsats. Nytteindsats er tiltænkt ledige, der ikke har problemer udover ledighed.

LBR skal en gang årligt drøfte en samlet strategi for kommunens etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsats. Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet et forslag til en strategi med følgende centrale pejlemærker:

 • Indholdet i nytteindsats skal være nyttigt for samfundet.

 • Nytteindsatsopgaverne skal være sikkerhedsgodkendte.

 • Nytteindsats må ikke virke fastholdende/forlængende for den lediges periode på offentlig forsørgelse.

 • Nytteindsats må ikke substituere øvrige virksomhedsplaceringer eller erstatte ordinært arbejde.

 • Nytteindsats må ikke være konkurrenceforvridende.

 • Nytteindsats kan kun oprettes på en arbejdsplads, når der foreligger skriftlig tilkendegivelse fra ledelsen på arbejdspladsen og fra en tillids- eller medarbejderrepræsentant. Desuden kan der ikke etableres en nytteindsats på det arbejdssted, som personen senest har været ansat.

Fagenheden for Beskæftigelse har indledt drøftelser med de øvrige fagenheder i Brønderslev Kommune i forhold til, hvilke arbejdsopgaver den enkelte fagenhed har, som kan have relevans i forhold til etablering af nytteindsats.

Der er pt. afdækket muligheder for etablering af nytteindsats hos Fagenheden for Teknik og Miljø i afdelingerne for Plan og Miljø samt Ejendomme og Service. Plan og Miljø har en række opgaver, som pt. ikke løftes. Disse opgaver knytter sig til vedligehold af stisystemer og gravhøje og naturpleje af beskyttede områder etc. Hos Ejendomme og Service er der opgaver, der knytter sig til vedligehold af udenomsarealerne på skoler og institutioner samt hovedrengøring, som vil kunne løftes af personer i nytteindsats.

Fagenheden for Beskæftigelse afholder i november måned 2013 møder med ældreområdet samt skole- og dagtilbudsområdet for at afdække, hvorvidt der er muligheder for etablering af nytteindsats indenfor disse områder.

Rimelighedskravet for almindelig virksomhedspraktikker, gælder som udgangspunkt i forhold til nytteindsats. Det betyder, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af ledige i nytteindsats. De gældende regler for virksomhedspraktik er, at der maksimalt må være én i virksomhedspraktik for hver 5 ordinært ansatte, hvis en virksomhed har op til 50 ansatte. Herudover må der være 1 i virksomhedspraktik for hver 10 ordinært ansatte.

Der gives dog mulighed for, at LBR kan dispensere fra rimelighedskravet i forhold til nytteindsats efter begrundet ansøgning fra kommunen. Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at der dispenseres fra rimelighedskravet for så vidt gælder Ejendomme og Services samt Plan og Miljø.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at

 • LBR tager stilling til principperne bag nytteindsats i Brønderslev Kommune.

 • LBR tager stilling til, om der kan dispensere fra rimelighedskravet i forhold til etablering af nytteindsats hos Fagenheden for Teknik og Miljø i afdelingerne Plan og Miljø samt Ejendomme og Service.

 • LBR fremsender notatet til videre politisk behandling med anbefaling om, at alle Fagenheder, så vidt muligt, bidrager til at løfte opgaven omkring nytteindsatsen.

 • Byrådet godkender strategien for kommunens etablering af og opfølgning på nytteindsatsen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender strategien.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det Lokale Beskæftigelsesråd, 6. november 2013, pkt. 4:

 • LBR godkendte principperne bag nytteindsats.

 • LBR dispenserer fra rimelighedskravet i forhold til Plan og Miljø. LBR ønsker ikke at dispensere fra rimelighedskravet i forhold til Ejendomme og Service, da LBR mener, at der er risiko for, at ordinære stillinger fortrænges.

 • LBR fremsender notatet til videre politisk behandling.

Per K. Andersen, Lisbeth Fruensgaard, Elly Henriksen og Per Dissing Nielsen var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 11. november 2013, pkt. 7:

Strategien indstilles til godkendelse.

Forretningsledelsen, den 12. november 2013, pkt. 7:

Forretningsledelsen anbefaler principperne og strategien for nyttejobs.

Forretningsledelsen gør dog opmærksom på, at det er et problem, at der ikke følger ressourcer med til styring/ledelse af de konkrete nytteindsatser, da det ellers vil påvirke den øvrige ledelsesindsats og styring på de berørte arbejdspladser, hvorfor en konsekvens kan være, at der skal tilføres øget ledelseskraftressourcer til de berørte arbejdspladser.

Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 12:

Strategien indstilles godkendt.

Der appelleres til, at der oprettes nyttejobs i alle sektorer.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling og appel godkendt.

Jens Arne Hedegaard, Claus Kongsgaard og Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Takkekort


Resume

Sagsforløb: BY

Brønderslev Gymnasium - 40-års jubilæum

Jytte Andersen, Borgerservice - fødselsdag

Lars N. Jørgensen - ny rektor ved Dronninglund Gymnasium

Plejecenter Støberiet - Indvielse

Henrik Aarup-Kristensen, Sundhed og Velfærd - fødselsdag

Beslutning

Til efterretning.

Jens Arne Hedegaard, Claus Kongsgaard og Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Jens Arne Hedegaard, Claus Kongsgaard og Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer