Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 19. juni 2013
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 11 flyttes frem til pkt. 5.

Til toppen


2. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende eventuelt indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra ét eller flere af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Beslutning

Kurt Kristensen godkendt som indkaldt stedfortræder for Peter H.S. Kristensen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Køproblemer i borgerservice på Dronninglund Rådhus, kan der gøres noget? (Eskild Sloth Andersen).

Vil borgmesteren tage initiativ til temamøde om sociale klausuler i udbudspolitik? (Ole Andersen).

Hvilke initiativer er der igangsat i forhold til udarbejdelse af masterplan omkring

Brønderslevhallen, stadion og markedspladsen? (Karsten Frederiksen).

Er der gennemført evaluering af helhedstilbud på handicapområdet? (Karsten Frederiksen).

Kan det bekræftes, at lokalplan tilsidesætter parkeringsvedtægter? (Karsten Frederiksen).

Kan det bekræftes, at Karsten Frederiksen og Jens Arne Hedegaard ikke deltog i behandling

af punktet vedrørende donation af grund til sundhedshus? (Karsten Frederiksen).

Fraværende: Peter H.S. Kristensen (Kurt Kristensen var mødt).

Til toppen


5. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af pædagogiske tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område 2013


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 250.000 kr. til gennemførelse af pædagogiske tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område.

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere frigivet midler fra anlægsbudgettet til vedligeholdelse af kommunale bygninger til gennemførelse af mindre projekter, som har karakter af pædagogiske tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område og måske knap på så meget karakter af vedligeholdelse.

Ordningen har vist sig at være særdeles succesfuld og effektiv.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 250.000 kr. til gennemførelse af pædagogiske tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb afsat til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2013. Efter frigivelsen vil der være 2.081.000 kr. tilbage på budgettet

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 4:

Indstilles frigivet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peter H.S. Kristensen (Kurt Kristensen var mødt).

Til toppen


6. Frigivelse af anlægsbevilling til indskanning af byggesagsarkiv


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Fagenheden for Teknik og Miljø anmoder om frigivelse af anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til indskanning af byggesagsarkivet.

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte i forbindelse med vedtagelse af budget 2011 anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til indskanning af byggesagsarkivet m.m. Bevillingen skulle udover selve indskanningen dække udgifter til nødvendigt IT udstyr (hardware og software). Anlægsbevillingen er overført til budget 2013 og søges nu frigivet, da der er afholdt SKI miniudbud på indskanningsopgave.

Bud foreligger nu. De samlede udgifter kan afholdes inden for den afsatte ramme.

På ovennævnte baggrund søges den samlede anlægsbevilling frigivet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 5:

Indstilles frigivet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peter H.S. Kristensen (Kurt Kristensen var mødt).

Til toppen


7. Frigivelse af rådighedsbeløb til ny kommunikationsplatform


Resume

Sagsforløb: FL/MED-ADM/ØK/BY

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT ansøger om frigivelse af rådighedsbeløb fra digitaliseringspuljen på 1,55 mio. kr.til en ny kommunikationsplatform. Samtidig angives et rationale ved løsningen på 426.000 kr. i 2014, 1.368.000 kr. i 2015 og 2.252.464 kr. i 2016.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2013 at der årligt skal findes effektiviseringer ved digitalisering og velfærdsteknologi på godt 2 mio. kr., og samtidigt blev der afsat 4 mio. kr. i anlæg til digitaliseringstiltag i Brønderslev Kommune.

Der er behov for en nyt system, til afløsning af Kommunens nuværende telefonanlæg, til en tidssvarende version, for at kunne tilbyde en basal telefonservice overfor ansatte og borgere i Brønderslev Kommune, og for at sikre at kommunen ikke står i en kritisk situation med hensyn til decentrale telefoncentraler, der ikke længere fungerer. Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der indføres et nyt kommunikationssystem i Brønderslev Kommune, som kan afløse den nuværende telefoniløsning.

Der har derfor igennem længere tid været arbejdet på at indføre et nyt kommunikationssystem, hvor telefonsystemet i højere grad smelter sammen med de øvrige metoder, vi anvender i vores kommunikation. Stabsenheden forslår derfor at derfor at Brønderslev kommune etablerer en løsning hvor telefoniløsningen i langt højere grad arbejder sammen med chat, intranet, mobiltelefoner og video konference systemer. Løsningen kaldes Unified Communications.

I vedlagte notat beskrives løsningen nærmere, ligesom processen for etableringen af systemet beskrives. Systemet vil givet et årligt rationale på 426.000 kr. i 2014, 1.368.000 kr. i 2015 og 2.252.464 kr. i 2016. Der søges om frigivelse af 1,55 mio. kr. af anlægsmidlerne til indførelse af ny kommunikationsløsning.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår:

 • At kommunikationsprojektet gennemføres som planlagt

 • At der frigives 1,55 mio. kr. af anlægsmidlerne til digitalisering

 • At rationalet findes ved at reducere lønbudgetterne de steder, hvor kommunikationsløsningen udrulles.

 • At rationalet anvendes til at udmøntning af besparelsespuljen på digitalisering på økonomiudvalgets område.

Digitaliseringsforum har på møde den 15. maj 2013 behandlet sagen og anbefaler forslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Rationalet vil blive fundet ved at reducere personalet i de områder hvor løsningen indføres og vil, når det er indfaset, medføre en personalereduktion på 5,6 stillinger.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, af der er indarbejdet et rationale på digitalisering på 730.000 kr. i 2013, 1.461.000. kr. i 2014, 2.191.000 kr. i 2015 og 2.921.000 kr. i 2016. Rationalet i 2013 forventes fundet via et controlingprojekt, som er besluttet opstartet. Der er ikke frigivet midler fra anlægspuljen endnu.

Forretningsledelsen, den 28. maj 2013:

Anbefales.

Søren Steensen og Thomas Jepsen var fraværende.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 18:

Indstilles frigivet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Fag MED for Administrationen behandler sagen på møde den 17. juni 2013.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peter H.S. Kristensen (Kurt Kristensen var mødt).

Bilag

Til toppen


8. Asaa Havn søger kommunegaranti


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Asaa Havn søger om kommunegaranti for byggekredit på 500.000 kr. og efterfinansieringslån på 175.000 kr.

Byrådetskal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Asaa Havns bestyrelse søger om kommunegaranti for byggekredit på 500.000 kr. og efterfinansieringslån på 175.000 kr. Baggrunden herfor er ønsket om at opføre et fælles foreningshus (havnehus) på Asaa Havn.

Ifølge havnens vedtægter skal Byrådet acceptere enhver låneoptagelse. Miljø- og Teknikudvalget besluttede påmøde den 7. maj 2013 at give samtykke til ovennævnte byggelån og havnens bestyrelse blev på samme møde opfordret til at søge Brønderslev Kommune om at stille garanti for disse lån med henblik på at opnå en lavere rente.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til ansøgningen om kommunegaranti.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at en kommunegaranti til Asaa Havn kan stilles, uden at det belaster kommunens låneramme.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 4. juni 2013, pkt. 11:

Udvalget indstiller, at ansøgningen om kommunegaranti imødekommes.

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 8:

Indstilles bevilget.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peter H.S. Kristensen (Kurt Kristensen var mødt).

Bilag

Til toppen


9. Behandling af indsigelser og endelig vedtagelse af lokalplan 01-B-42.01 for "Etageboliger i Vestergårdsgade, Brønderslev"


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg nr.29 og lokalplanforslag 01-B-42.01 ”Etageboliger og offentlige formål, Vestergårdsgade, Brønderslev” har været i offentlig høring i perioden fra den 8. januar 2013 til den 5. marts 2013.

Bl.a. på baggrund af 26 indsigelser og mange underskrifter fra borgere, er lokalplanen eferfølgendetilrettet, så stort set alle ønsker fra bestyrelsen af Brønderslev Amatørscene er imødekommet. Den ændrede lokalplan har været i supplerende høring indtil den 27. maj 2013. Indsigelse fra Vestergårdsgade 22 om skygge og indbliksgener er genfremsendt. Der er indsendt bemærkninger fra BAS bestyrelse om P-pladser.

Byrådet skal tage stilling til besvarelse af indsigelser og bemærkninger, og om planforslagene skal vedtagesmed ændringer som foreslået af Fagenheden for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplanforslag 01-B-42.01 ”Etageboliger og offentlige formål, Vestergårdsgade, Brønderslev” har været i offentlig høring i perioden fra den 8. januar 2013 til den 5. marts 2013. Der kom 26 indsigelser og 2019 underskrifter indenfor fristen. Bestyrelsen for "Brønderslev Amatørscene” kaldet BASaren har gjort indsigelse med henvisning til:

 1. Der var usikkerhed om BASarens fremtid. Den nuværende kontrakt gælder indtil den 1. januar 2027 og BAS ønskede ikke at tage stilling til en forlængelse.
  Fagenhedens bemærkning: Bygningen er taget ud af lokalplanen, og diskussionen om lejekontrakt er uaktuel.

 2. Der sker en kraftig reduktion af antal p-pladser i forhold til i dag.

 3. Det kunne ikke sælges fyrværkeri fra BASaren, men det kan lade sig gøre med den nye udformning.

 4. Bygningen er dårligt isoleret og kan ikke tilbageholde støjen. Hvis der kommer berettigede klager fra de nye naboer, vil det være BASaren, der skal afhjælpe støjen. Dette kan gå ud over bl.a. koncertvirksomhed, fremstilling af rekvisitter/scenografi og i værste fald biografen. Fagenhedens bemærkning: Der er udført støjvurdering af BAS-bygningens isolering, som vil foreligge til byrådsmødet.

Indsigelserne i øvrigt handlede om påvirkningerne for BASaren med hensyn tilmuligheden for at afholde koncerter og teaterarrangementer samt for at sælge fyrværkeri. En indsigelse er fra ejer Vestergårdsgade 22 og omhandler skygge og indbliksgener. Ansøger har indsendt to breve med kommentarer til brev fra Vestergårdsgade 22. Se bilag.

Støj- Kommuneplantillæg nr. 29 ændrer kun kommuneplanrammen minimalt. Det vil være den samme støjramme, der gælder for BASaren efter vedtagelsen. Forskellen bliver, at der nu kommer naboer i form af etageboliger væsentligt tættere på. Støjgrænserne skal også overholdes i friarealerne, hvoraf nogle er vendt mod BASaren. Se kortbilag.

Parkering - Fagenhedens gennemgang af parkeringsforholdene viser, at der vil være 21 p-pladser til rådighed for BASaren og motionscentret excl. de 11, der omtales senere. Behovet for parkering bør kunne imødekommes i nærområdet, men nogle af gæsterne vil komme til at gå længere. Se bilag med parkeringspladser i nærområdet.

Indbliksgener, skygge, lys og luft - Ejeren af den udlejede ejendom Vestergårdsgade 22 gør indsigelse imod kommende indbliks- og skyggegener samt mod at blive lukket inde af højt byggeri. Lokalplanen er derfor i 2. høring tilføjet følgende tekst:

§ 7.2: ”Tagterrasser skal have en afslutning mod Vestergårdsgade, så der ikke er risiko for indbliksgener mod bebyggelsen på modstående side af vejen” og

§ 7.4: ”Karnapper i gavl mod Vestergårdsgade skal udformes, så vinduer orienteres op og ned ad gaden og ikke direkte mod bebyggelsen på modstående side af vejen.”

Fagenheden bemærker: De eksisterende boliger i Vestergårdsgade er placeret syd for det planlagte byggeri. Etageboligerne vil ikke kunne skygge for solen til genboerne mod nord. Etageboligerne vil ikke virke så bastante i betragtning af, at de kommer til at ligge vinkelret på Vestergårdsgade.Der vil være haver og parkeringspladser imellem dem. Genboen var for nylig en Falckstation med der tilhørende begrænset udsigt og mere støj.Der må forventes enpåvirkning fra nabobygninger med en beliggenhed i midtbyen.

Pladsforhold - Fagenheden bemærker: BASaren har nydt godt af, at området indtil nu har været delvist ubebygget. Det har givet nogle gode muligheder for at udvide teaterrummet ud i gården. BASaren betyder meget for kulturlivet i Brønderslev og har stor folkelig opbakning. Det vil være forbundet med store omkostninger at flytte BASaren. Brønderslev Kommune vil sandsynligvis på sigt (10-20 år) arbejde på at samle kulturelle aktiviteter i nærheden af banegården.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget den 9. april 2013:

Der blev på mødet udleveret mail fra BAS vedr. oplysninger om fyrværkerisalget.

Udvalget indstiller, at lokalplanen henlægges.

Mikael Klitgaard (V) indstiller fagenhedens forslag godkendt som foreslået.

Sagen blev taget af Økonomiudvalgets møde den 17. april 2013 efter ønske fra ansøger. Lokalplanen er indskrænket således, at ejendommen nærmest Nørregade, hvor Brønderslev Amatørscene (BAS) har til huse,er udtaget af lokalplanen og en blok med10 lejligheder ikke opføres, mens der er lagt en etage på 2 andre blokke. Lokalplanen har været i en fornyet 3 ugers høring. Der er modtaget en indsigelse fra ejer af Vestergårdsgade 22, som supplement til tidligere indsigelse.Generne for ejendommen vurderes ikke at være større, end hvad der kan forventes i tæt by. Se ansøgers svar i bilag.

Bestyrelsen for BAS har indsendt ønske om ekstra parkering på et frit areal. Arealet, som BAS ønsker rådighed over, skal i følge ansøger bruges som grønt areal som en buffer mellem Bas og boligerne.Se ansøgers svar med korti bilag.

Der er ikke kommet indsigelser fra nye parter i den supplerende høring.

Der skal foretages en redigering af lokalplanen med hensyn til vejstøj og støjredegørelsen inden offentliggørelse. Lokalplanen er tilføjet vilkår om, at det skal dokumenteres, at støjgrænserne er overholdt før ibrugtagning af blok E, som nu er tættest på BASaren.

Der vil foreligge støjvurdering for afholdelse af koncerter og teateraktiviteter hos BAS til Byrådets møde. Vurderingen og tilhørende notat fra Fagenheden vil beskrive eventuelt nødvendige tiltag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • afviserindsigelse fra ejer af Vestergårdsgade 22 med henvisning til rettelser i lokalplanen om reducering af indkik §§ 7.2 og 7.4,

 • besvarer bemærkninger fra BAS med, at deres ønske om flere P-pladser kun delvist kan imødekommes, og at fyrværkerisalget kan gennemføres også i byggeperioden,

 • vedtager lokalplanen med udformning som til den supplerende høring med eventuelle ændringer nævnt i notat om støjredegørelsen og revision omkring vejstøj i redegørelsen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

Miljø- og Teknikudvalget, 4. juni 2013, pkt. 5:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Godkendt, dog således at sidste bullet ændres til:

”vedtager lokalplanen med udformning som til den supplerende høring og med revision omkring

vejstøj i redegørelsen. Der foretages ingen ændringer på baggrund af støjredegørelsen”.

Karsten Frederiksen bemærker, at han ønsker tilsvarende almennyttige boligprojekter udtaget

andetsteds.

Fraværende: Peter H.S. Kristensen (Kurt Kristensen var mødt).

Bilag

Til toppen


10. Lokalplanforslag 06-T-02.01 for "Solvarmeanlæg, Flauenskjold" og forslag til kommuneplantillæg nr. 26


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 06-T-02.01 for "Solvarmeanlæg, Flauenskjold" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 26.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslaget kan godkendes og udsendesi offentlig høring.

Sagsfremstilling

Miljø- og Teknikudvalget besluttede påmøde den 4. december 2012 at igangsætte planlægning for et solvarmeanlæg i Flauenskjold.

Flauenskjold Varmeværk ønsker at etablere et solvarmeanlæg som supplement til det eksisterende kraftvarmeværk beliggende Agertoften 12. Der er udarbejdet forslag til lokalplan for solvarmeanlægget på et areal beliggende ca. 200 meter syd for varmeværkets eksisterende teknikbygning -en del afmatr.nr. 15gh Vestengårdens Fjerding, Voer. Lokalplanforslaget med tilhørende forslag til kommuneplantillæg kan ses på kommunens planportal på følgende link:

http://bronderslev.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?lokalplanid=302

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 2 ha, hvor indenfor der kan opstilles solfangerpaneler.Dele af det tekniske anlæg - herunder en mindre tilbygning til varmeværkets eksisterende teknikbygning,rørledninger fra solfangerne til teknikbygningen samt vejadgang til området, indgår ikke i lokalplanområdets afgræsning og vurderes ikke i sig selv at være lokalplanpligtigt.

Der er i lokalplanen udlagt et solfangerfelt, hvor solfangerpanelerne skal opstilles. Der stilles vilkår om, at solfangerpanelerne skal afskærmes medet tæt beplantningsbælte mod syd og mod øst, således at anlægget ikke vil virke så synligt i det flade landskab.

Solfangerfeltet er udlagt 10 meter syd for Skovmøllebækken, som er beskyttet i henhold tilnaturbeskyttelseslovens § 3. Afstandensikrer, at opstilling af solfangerpanelerne ikke forårsager ændringer i tilstanden af vandløbet og dets breder.Etablering af en rørbroved vejadgang til området,samt etablering af rørledningen under vandløbet, forudsætteren dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.Fagenheden er indstillet på at meddele denne dispensation, da det er sædvanlig praksis, at der gives tilladelse tilnødvendige overkørsler og krydsninger af vandløb. Desuden forudsætter etablering af en rørbroog rørledningen under vandløbet en tilladelse i henholdtilvandløbsloven, da der er tale om et indgreb i vandløbet.

Lokalplanforslaget erikke ioverensstemmelse med Kommuneplan 2009. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 26. Rammeområde06-T-02udlægges til forsyningsanlæg og udlægges med sammeafgrænsning som lokalplanområdet. Området er også udlagt i Kommuneplan 2013, som er udsendt i offentlig høring frem til den 23. august 2013. For at undgå eventuelle forsinkelser af behandling af lokalplanforslaget pga. manglende vedtagelse af Kommuneplan 2013, erforslag til kommuneplantillæg nr. 26 udarbejdet til nærværende lokalplan.

Fagenheden for Teknik og Miljøvurderer, at planen for projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Desuden er dertruffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt. Denne afgørelse er meddelt ansøger, og er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 28. maj 2013.

Ifølgeplanlovens § 24, stk.3skal et lokalplanforslag udsendes i mindst 8 ugers høring. Da lokalplanforslaget udsendes i høring henover sommerferien, foreslår fagenheden at høringsperioden forlænges til 10 uger.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag 06-T-02.01 for "Solvarmeanlæg, Flauenskjold" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 26, og udsender forslageti 10 ugers offentlig høring.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 4. juni 2013, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peter H.S. Kristensen (Kurt Kristensen var mødt).

Bilag

Til toppen


11. Sundhedshus - status for projektet


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Diverse notater fremlægges til orientering vedrørende etablering af Brønderslev Sundhedshus I/S.

Sagsfremstilling

Etableringen af Brønderslev Sundhedshus I/S følger den lagte tidsplan. Der er udsendt licitationsmateriale til de fem prækvalificerede virksomheder, og tilbuddene forventes modtaget medio juni med henblik på politisk stillingtagen i slutningen af august.

Handelsstandsforeningen har afleveret underskrifter med ønske om placering af Sundhedshuset på banegårdspladsen i Brønderslev. I forlængelse heraf blev der afholdt møde mellem Regionsrådsformand Ulla Astman, medlem af Regionsrådet Mogens Nørgaard, Borgmester Lene Hansen og Formand for Social- og Sundhedsudvalget Thomas Krog.

Efter mødet blev der udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at huset i sin nuværende form ikke kan være på banegårdspladsen. En flytning af projektet må endvidere forventes at medføre, at et Sundhedshus på banegårdspladsen tidligst kan åbne i 2017.

Der er udsendt en orientering til Byrådet om historikken vedrørende tidligere projekter om Sundhedshus ligesom argumenterne for placering af Sundhedshuset på Tolstrupvej er repeteret.

På baggrund af drøftelserne på sidste Økonomiudvalgsmøde er der blevet udarbejdet notater m.v. omhandlende arealvurderinger ved placering af det nuværende projekt på banegårdspladsen, overslag over forventede ekstra omkostninger ved byggemodning på banegårdspladsen, regionens vurdering af diverse spørgsmål ved evt. flytning og udskydelse af projektet m.v. (eftersendes senere)

Kommunaldirektøren foreslår at orienteringen drøftes.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser følgende:

 • Der er i december 2011 modtaget lånetilsagn på 2,2 mio. kr. ud af i alt ansøgt 10,7 mio. kr. Lånetilsagn udløber med udgangen af 2013

 • Der er i august 2012 modtaget lånetilsagn på i alt 7,5 mio. kr. til i alt 6 projekter indenfor den ordinære lånepulje, hvor der er ansøgt om i alt 40,8. Det betyder at Sundhedshusets andel, hvor der blev søgt om specifikt 7,8 mio. kr. udgør 19% heraf. Samlet lånetilsagn opnået er således 1,4 mio. kr. Lånetilsagn udløber med udgangen af 2014, såfremt der søges overført.

Indstilling


Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2013:

Udvalget tager orienteringen til efterretning og fastholder ud fra en faglig og økonomisk vurdering, at Sundhedshuset bør placeres på Tolstrupvej.

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 14:

S+ SF indstiller Social- og Sundhedsudvalgets beslutning til godkendelse i Byrådet.

V tager forbehold og ønsker belyst, hvorvidt det er muligt ikke at forlægge vej og flytte busterminal samt de økonomiske konsekvenser heraf.

S+SF ønsker at der gives en sundhedsfaglig vurdering af konsekvenser ved flytning af bygning og reducering af bygningsstørrelse, ligesom der ønskes en vurdering af konsekvenser for den statslige støtte, hvis størrelse af hus reduceres.


Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

Forslag om fortsat time out blev forkastet efter følgende afstemning (for: 8, imod 18 (A+F, Ole Bruun Karl Emil Nielsen, Jens Andersen, Lone Lex og Jens Arne Hedegaard)

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling blev godkendt efter følgende afstemning (For: 18 (samme som ovenfor) Imod: 8 )

Fraværende: Peter H.S. Kristensen (Kurt Kristensen var mødt).

Bilag

Til toppen


12. Ungeenhedens målgruppe udvides til 15-29 årige


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/ØK/BY

Den politiske følgegruppe, som er nedsat i forbindelse med etablering af den nye fælles Ungeenhed i Brønderslev Kommune, holdt møde den 8. maj 2013, hvor de godkendte styregruppens anbefaling af, at målgruppen til den fælles Ungeenhed udvides fra 15-24årige til at omfatte 15-29årige unge.

Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet anmodes om at godkende anbefalingen.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalgettil orientering.

Sagsfremstilling

I etableringsplanen for Ungeenheden, som er godkendt i de politiske udvalg i Brønderslev Kommune i februar 2013, er det besluttet, at den politiske følgegruppe har til opgave at:

”Sikre sammenhæng og gennemsigtighed mellem de politiske udvalg i planlægningsprocessen. Godkende styregruppens anbefalinger og sende dem videre til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.”

Den politiske følgegruppe består af 2 repræsentanter fra Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt styregruppens medlemmer. Det første møde i den politiske følgegruppe blev holdt den 8. maj 2013.

På følgegruppemødet blev denne anbefaling fremlagt:

 • Styregruppen anbefaler, at den nye Ungeenhed tager afsæt i de fælles målgrupper i Kontanthjælpsreformen. Den nye enhed bør have fokus på alle de målgrupper, som har behov for en tværfaglig indsats:

  • Unge uden uddannelse under 30 år

  • Uddannelsesparate

  • Aktivitetsparate

  • Enlige forsørgere

  • Ungemødre

 • Således foreslås det, at målgruppen for den fælles Ungeenhed udvides til at omfatte 15-29årige i stedet for 15-24 årige.

Udvidelsen af aldersgruppen skyldes, at den nye kontanthjælpsreform stiller krav til samarbejde på tværs af de kommunale fagområder omkring en helhedsorienteret indsats for alle unge under 30 år.

Styregruppens anbefaling er godkendt i den politiske følgegruppe den 8. maj 2013.

Styregruppen pointerede, at der skal være opmærksomhed på, at de målgrupper, som bliver en del af Ungeenheden, skal have et uddannelsesmæssigt sigte. Dvs. at de aller svageste målgrupper, som på ingen måde har uddannelse i sigte på særlige eller ordinære vilkår, ikke skal være en del af ungeenheden.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender anbefalingen om, at målgruppen for Ungeenheden udvides til at rumme 15-29 årige med et uddannelsesmæssigt sigte.

Personalemæssige konsekvenser

Personalemæssige konsekvenser

Der vil overgå tilsvarende flere personaleressourcer til den fælles Ungeenhed.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, den 3. juni 2013:

Indstilles til godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget, den 4. juni 2013:

Til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2013, pkt. 10:


Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peter H.S. Kristensen (Kurt Kristensen var mødt).

Bilag

Til toppen


13. Timepriser for 2013 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje, samt efterregulering af timepriserne for 2012


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

I henhold til Lov om Social Service skal kommunen mindst én gang årligt fastsætte priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp på Ældreområdet. Samtidig skal der ske en efterregulering af timeprisen til leverandørerne, hvis timeprisen har været fastsat for lavt.

Byrådet skal godkende de beregnede priser.

Sagsfremstilling

Efter bestemmelser i Lov om Social Service, stilles der i Fritvalgsordningen krav om årlige beregninger af timepriser til leverandører af praktisk hjælpog personlig pleje.

Det bærende princip i lovgivningen om det frie leverandørvalg er, at der sikres lige konkurrencevilkår mellem alle leverandører.

Timepriserne skal fastsættes ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed, og skal således omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne.

Timepriserne udgør således afregningsgrundlaget, som den kommunale myndighed skal betale til alle godkendte leverandører, der er indgået kontrakt med.

Ved aflæggelse af årsregnskab, skal der ske opfølgning og kontrol af, om priskravet har været fastsat korrekt, samt justere timeprisen fremadrettet.

Regnskabet for 2012 viser, at der ikke er grundlag for regulering af timepriserne for 2012, da de endelige timepriser enten var lavere eller de samme som de beregnede.

Beregnede timepriser 2012 Endelige timepriser 2012 (regnskabstal)
Praktisk hjælp 303 303
Personlig pleje, hverdagstimer 328 327
Personlig pleje, øvrig tid 418 411

Med baggrund i beslutningen om fuld udrulning af FRI-projektet (Fælles Rehabiliterende Indsatser) fastholdes timepriserne i 2013 på samme niveau som de beregnede timepriser for 2012. Begrundelsen er, at de borgere der fremadrettet er omfattet af Frit Valg er kendetegnet ved, at være væsentlig mere stabile i deres behov for hjælp. Der er en forventning om, at disse opgaver kan løses mere effektivt. Området følges tæt, således at der hurtigt kan ske udmelding om reguleringer i op- eller nedadgående retning.

Byrådet skal således godkende følgende timepriser gældende fra 1. januar 2013:

Timepris 2013
Praktisk hjælp 303 kr.
Personlig pleje, hverdagstimer 328 kr.
Personlig pleje, øvrig tid 418 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender de beregnede timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 30. maj 2013, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Karl Emil Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 20:

Fremsendes til Byrådet.

Grundlaget for ikke at regulere priserne i 2012 ønskes fremlagt/fremsendt

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Sagen tilbagesendes til udvalget med henblik på tilpasning af priserne til 2012 regnskabstal.

Fraværende: Peter H.S. Kristensen (Kurt Kristensen var mødt).

Til toppen


14. Tilbud til ældre i Asaa


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Byrådet bedes drøfte, hvilke tilbud i tilknytning til ældreområdet, der - i forlængelse af lukning af Tonnishave - fremover ønskes i Asaa.

Sagsfremstilling

Af Ældreomsorgsudvalget beslutningsprotokol for den 28. februar 2013 fremgår følgende:

"Peer Thisted, Peter H. S. Kristensen og Karl Emil Nielsen anbefaler, at der indgås aftale om husning af nuværende og kommende aktiviteter i Asaa, dvs. Centerrådets nuværende aktiviteter, en evt. sygeplejeklinik, gruppe-§ 83 ydelser (fællesspisning med henblik på etablering af netværk og forebygge ensomhed) samt evt. aktivitetstilbud."

Øvrige bemærkninger i udvalgets indstilling vedrører Tonnishave.

I forbindelse med Byrådets behandling af sagen om nedrivning af Tonnishave den 24. april 2013 var der en række tilkendegivelser af, at der er behov for at Ældreomsorgsudvalget afklarer, hvilke funktioner indenfor Ældreområdet, der fortsat skal være tilstede i Asaa. Der er derfor brug for en drøftelse af, hvilke funktioner der skal være i byen, og hvordan disse funktioner skal spille sammen med dels de øvrige kommunale tilbud i kommunens østlige del, dels hvordan disse funktioner evt. kan fungere i et lokalefællesskab med lokale foreninger m.v.

Udvalget bør forholde sig til, om et eller flere af følgende tilbud fortsat ønskes i Asaa:

 • fortsættelse af Centerrådets aktiviteter

 • sygeplejeklinik

 • gruppe § 83 (fællesspisning)

 • aktivitetstilbud

 • andre tilbud

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter, hvilke kommunale tilbud på Ældreområdet der fremover ønskes i Asaa, herunder hvordan disse funktioner skal spille sammen med øvrige kommunale aktiviteter i kommunens østlige del samt hvordan disse funktioner evt. kan fungere i et lokalefællesskab med lokale foreninger m.v.

Personalemæssige konsekvenser:

Ukendt.

Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 2. maj 2013:

Udvalget ønsker udarbejdet beslutningsforslag baseret på Centerrådets aktiviteter og gruppe § 83. Fagenheden bedes i forlængelse heraf vurdere behovet for sygeplejeklinik, aktivitetstilbud eller andre tilbud i Asaa.

Udvalget, har i den sammenhæng, ikke taget stilling til, hvilken adresse tilbud i Asaa leveres fra, idet udvalget forudsætter, at man ikke pålægges ufinansierede driftsudgifter.

Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 30. maj 2013:

Ældreomsorgsudvalget bad på mødet den 2. maj 2013 om en vurdering af behovet for en række tilbud indenfor ældreområdet i Asaa. Fagenheden for Sundhed og Velfærd har i vedhæftede notat foretaget den ønskede vurdering, herunder belyst alternative muligheder.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter, hvilke kommunale tilbud på Ældreområdet der fremover ønskes i Asaa, herunder hvordan disse funktioner skal spille sammen med øvrige kommunale aktiviteter i kommunens østlige del samt hvordan disse funktioner evt. kan fungere i et lokalefællesskab med lokale foreninger m.v.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 30. maj 2013, pkt. 5:

Udvalget indstiller følgende:

 1. Centerrådets aktiviteter i Aså fortsættes i et egnet lokale. Aktiviteten på 3 timer/uge bevares i tilknytning til Centerrådet. Det forudsættes, at huslejen holdes indenfor de i budget 2013 afsatte 35.000 kr./år.

 2. Sygeplejeklinikken etableres i Aså og dermed etableres ikke en sygeplejeklinik i Dronninglund. Det afklares, om det er muligt at bevilge kørsel til sygeplejeklinikken.

 3. Gruppe § 83 (fællesspisning) afprøves i Aså i et ½ år i et egnet lokale. Det undersøges, om borgere med privat leverandører kan deltage i fællesspisning.

 4. Aktivitetstilbud, som hidtil har været organiseret i Tonnishave svarende til ca. 4 timer/uge, bevares i Aså i et egnet lokale.

 5. Andre tilbud. Der foreslås ikke andre tilbud i Aså.

 6. Udvalget forudsætter, at der tilvejebringes et egnet lokale til ovenstående punkter, samt at udvalget herved ikke får øgede drifts- og anlægsudgifter ud over det, der er forudsat i budgettet.

Lone Lex og Knud L. Pedersen indstiller videre, at der optaget forhandling med Borgerforeningen i Aså om muligheden for et samarbejde i forhold til en permanent placering af ovenstående funktioner i et kommende friplejehjem.

Karl Emil Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 33:

Indstilles godkendt under forudsætning af at de samlede udgifter afholdes indenfor udvalgets område.

Thomas Krog ønsker undersøgt, om der skal være tilbud til hjemmeboende demente.

V indstiller Lone Lex og Knud Pedersens indstilling

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling, samt at Ældreomsorgsudvalget undersøger, hvorvidt der også kan indeholdes tilbud for hjemmeboende demente, samt at udvalget tager dialog med Borgerforeningen om eventuelt samarbejde med friplejehjem om placering af tilbudene.

Fraværende: Peter H.S. Kristensen (Kurt Kristensen var mødt).

Bilag

Til toppen


15. Pilotafprøvning af ny sygdomsspecifik sundhedsaftale for hjerte-kar sygdomme


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Sundhedsaftalen på hjerte-kar området er i 2011 blevet revideret. Den Administrative Styregruppe og Sundhedskoordinationsudvalget, har besluttet at ændringerne i Sundhedsaftalen skal afprøves via et pilotprojekt. Ændringen betyder blandt andet en ny arbejdsdeling mellem kommune og regionen.

Rehabiliteringsafdelingen har brug for en opnormering til at løfte opgaven med pilotprojektet og generelt ruste afdelingen til de mange udviklingsopgaver, som ligger i dennes regi.

Byrådet anmodes om at godkende at:

 • Brønderslev Kommune indgår aftale om at være pilotkommune

 • Rehabiliteringsafdelingen opnormeres med 1.0 sygeplejestilling.

Opnormeringen finansieres af den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har indgået sygdomsspecifikke sundhedsaftaler med Region Nordjylland i forhold til rehabilitering af borgere med type 2 diabetes, hjerte-karsygdomme og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL).

Det tværsektorielle forum for iskæmiske hjerte-karsygdomme har gennem 2010 og 1. kvartal 2011 arbejdet med revision af den sygdomsspecifikke sundhedsaftale for iskæmiske hjerte-kar-sygdomme. Den reviderede sundhedsaftale på hjerte-kar området omfatter blandt andet en ny arbejdsdeling mellem regionen og kommunen vedrørende borgere i det, der kaldes Fase II.

Brønderslev Kommune er blevet anmodet om at være pilotkommune i afprøvningen af den nye sygdomsspecifikke sundhedsaftale. Formålet med pilotprojektet er at afprøve den nye arbejdsdeling mellem sygehuset og kommunen, samt en glidende overgang mellem sektorerne. Den nye arbejdsdeling tager afsæt i at løse rehabiliteringsopgaven af borgere med hjerte-kar sygdomme i et bredere perspektiv end tidligere. Pilotafprøvningen forventes at omfatte 20 patienter.

Det forventes, at resultaterne af pilotafprøvningen vil kunne danne udgangspunkt for, hvordan rehabiliteringen på området fremadrettet skal tilrettelægges.

Rehabiliteringsafdelingen i Brønderslev Kommune udgøres af et team bestående af i alt 6 personer, fordelt på 3 fysioterapeuter, 1 klinisk diætist samt 2 sygeplejersker, hvoraf den ene er deltidsansat på 10 timer. Teamet varetager alle opgaver i forhold til borgere med en kronisk lidelse. I forhold til de mange udviklingsopgaver, der er på kronikerområdet, så er der tale om et relativ lille, og dermed meget sårbart team.

Fagenheden vurderer på den baggrund, at der er behov for at styrke rehabiliteringsafdelingen set i lyset af de mange udviklingsopgaver som ligger i afdelingen ud over den almindelige drift. Her kan udover pilotprojektet nævnes det kommende TeleCare Nord projekt. Fagenheden foreslår, at der opnormeres med 1 fuld sygeplejestilling, da afdelingen er særlig sårbar på dette område.

Det forventes at stadig flere borgere vil have en kronisk lidelse, og der arbejdes med flere sygdomsspecifikke sundhedsaftaler. Den øgede normering vil give et bedre afsæt for, at Brønderslev Kommune indgår yderligere aftaler fremover.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social og Sundhedsudvalget godkender at:

 • Brønderslev Kommune indgår aftale om at være pilotkommune

 • Rehabiliteringsafdelingen opnormeres med 1.0 sygeplejestilling

 • Opnormeringen finansieres af den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Personalemæssige konsekvenser:

Opnormering med en sygeplejestilling på 37 timer ugentligt

Sundheds- og Handicapchef Inge Tengnagel deltager under punktet.

Personalemæssige konsekvenser

Opnormering med en sygeplejestilling på 37 timer ugentligt

Økonomi

Økonomiafdelingen har følgende bemærkninger:

Udgift til ansættelse af en sygeplejerske udgør 440.000 kr. årligt, derfinansieres via den aktivitetsbestemte medfinansiering og bliver dermed en serviceudgift.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 viser en forventet mindreudgift i 2013 på 1,2 mio. kr. Dette skøn er baseret på, udgiftsudviklingen i årets første to måneder sammenlignet med udgiftsudviklingen i 2012. Da der kun er foretaget afregning for 2 måneder i 2013, er skønnet dog baseret på stor usikkerhed. Der gøres endvidere opmærksom på, at budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013 blev reduceret med 1,5 mio. kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2013, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Carsten Møller Nielsen deltog ikke i punktet.

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 23:

Indstilles godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peter H.S. Kristensen (Kurt Kristensen var mødt).

Til toppen


16. Fokus på unges valgdeltagelse


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at drøfte forslag fra Borgmesteren om iværksættelse af forskellige initiativer med henblik på at øge stemmedeltagelsen blandt unge førstegangsvælgere.
Tal viser, at stemmeprocenten for de 19-21-årige ved seneste kommunalvalg på landsplan var 44,5%. På baggrund af de lave tal holde borgmesteren den 4. april et møde med de politiske partier, deres ungdomsorganisationer samt Ungdomsrådet. Tilbagemeldinger fra mødet danner baggrund for 5 forslag til øget valgdeltagelse blandt unge.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeren har i brev til kommunerne opfordret til, at man lokalt tager initiativ til at øge valgdeltagelsen, især blandt de unge vælgere. Ved kommunalvalget i 2009 faldt stemmeprocenten fra 69,5 % til 65,8 %. De unges valgdeltagelsefra1997 til 2009 er faldet med 8 % fra 54 %til 46 %.

I lyset af ministerens initiativ blev der den 4. april 2013 afholdt et debatmøde for og med unge i Brønderslev Kommune.

Borgmesteren foreslår påbaggrund af henvendelsen fra ministeren og med baggrund i forslag, der kom frem på debatmødet, at der i forbindelse med de kommunale valg den 19. november 2013 iværksættes følgende initiativer med henblik på øget valgdeltagelse fra førstegangsvælgerne:

 1. Udsendelse af demokratibrev til førstegangsvælgerne med opfordring til at stemme og vejledning i at stemme. Der gøres også i brevet opmærksom på en app til smartphones, som kommunen får udviklet.

  • Indholdet af app´en foreslås bl.a. at være: Liste over opstillede kandidater, liste over afstemningssteder, oversigt over kommunens ansvarsområder, vejledning i at stemme, små film med unge om hvorfor de vil stemme, forbindelse til facebook således at man kan markere på facebook når man har stemt

 2. Afholdelse af møde mellem Byrådets medlemmer og alle kommunens unge. Møderne foreslås afviklet på hver af de 2 gymnasier, ultimo august 2013,arrangeret som debatmøder med særlig fokus på emner, der har interesse for unge vælgere. Møderne er for alle unge i kommunen.

 3. Øget fokus på valg og valgdeltagelse som fag i folkeskolens afgangsklasser og på gymnasierne- tilrettelagt som en del af samfundsundervisningen, hvor byrådsmedlemmer tilbyder sig som gæstelærere

 4. Kommunens facebook-side skal i måneden op til valget sætte særligt fokus på kommunalvalget (ikke-politisk information), kommunens rolle i samfundet, hvordan man stemmer etc.

 5. Kommunens kommunikationsansvarlige besøger på selve valgdagen gymnasierne med små badges med opfordring til at stemme.

Udgifterne, der sættes til maximum 50.000 kr. til informationsmateriale afholdes af kommunikationskontoen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse at der i Budget 2013 er afsat i alt 636.000 kr. til kommunikation.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 25:

Indstilles godkendt.

Thomas Krog ønsker mobile valgsteder taget i betragtning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Karsten Frederiksen er imod.

SF og Ole Bruun ønsker mobile valgsteder.

Fraværende: Peter H.S. Kristensen (Kurt Kristensen var mødt).

Bilag

Til toppen


17. Anmodning fra Ole Bruun om optagelse af punkt på Byrådets dagsorden: Tilladelse til etablering af mink-farm på Hedegårdsvej 26, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: BY

Der er givet administrativ tilladelse til etablering af minkfarm på Hedegårdsvej 26, Dronninglund, i februar 2013.PåMiljø- og Teknikudvalgets møde den 5. marts 2013 ønskede udvalgsmedlem Ole Bruunsagen om den meddelte administrative tilladelse drøftet. Beslutningen blev taget til efterretning. Det blev præciseret, at det fremadrettetskal sikres, at sager som skal politisk behandles også bliver politisk behandlet.

Udvalgsmedlem Ole Bruun anmoder nu om en genoptagelse af sagen med henvisning til et notat i en byggesag. Af notatet fremgår det, at en myndighed på et hvilket som helst tidspunkt kan genoptage en sag, som allerede er afgjort, også selv om en sag måtte være påklaget.

Byrådet anmodes om stillingtagen til, om punktet kan behandles.

Sagsfremstilling

Der er søgt om etablering af minkfarm på Hedegårdsvej 26, Dronninglund,i maj 2011. Sagen visiteres i april 2012 for væsentlige fejl og mangler. På baggrund heraf vælger ansøger at ændre placeringen af byggeriet, således at minkfarmen ønskes opført i tilknytning til eksisterende byggeri mod det oprindelige ansøgte ca. 200 m fra det eksisterende byggeri. Grundet ny afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet, der præciserer Husdyrlovens § 20, foreslår Fagenheden for Teknik og Miljø på udvalgsmødetden 4. september 2012, at der meddeles et afslag med baggrund i følgende;

Fagenheden skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller en godkendelse efter § 11 eller § 12 sikre sig, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis det ønskede anlæg kommer til at ligge míndre end 300 m fra en beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i samlet bebyggelse i landzone, og som har anden ejer end driftsherren...

På Miljø- og Teknikudvalgsmødet den 4. september 2012 blev beslutningen, at der skulle gives et afslag på den ansøgte placering, og at der skulle arbejdes videre med en alternativ placering (længere væk fra byen). Fagenheden har herefter meddelt entilladelse til etablering af minkfarm i februar 2013 på den placering, der er vurderet som mest hensigtsmæssig i forhold til lovens afstandskrav, nærliggende natur samt længst muligt væk fra naboer og Try.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø og Teknikudvalgetdrøfter om sagen skal genoptages.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 4. juni 2013, pkt. 10:

Mikael Klitgaard (V), H. C: Holst (V)og Hildo Rasmussen (A) ønsker ikke sagen genoptaget.

Ole Bruun og Ole Andersen (F) ønsker sagen genoptaget.

Ole Bruun ønsker sagen behandlet i Byrådet.

Sagsfremstilling til Byrådets møde den 19. juni 2013:

Spørgsmålet om genoptagelse af sag, hvori der er truffet en afgørelse, er forelagt KL.

KL har oplyst, at Byrådet ikke kan genoptage en sag, hvor der er givet en begunstigende sagsafgørelse til en borger, medmindre der er tale om en ulovlig afgørelse.

Det forhold, at afgørelsen er indbragt for Natur- og Miljøklagenævnet, ændrer ikke på dette forhold.

Såfremt afgørelsen skulle have været truffet af Byrådet, skulle et udvalgsmedlem tidligere i forløbet have standset sagen og indbragt den for Byrådet, der så tidligere i forløbet kunne have truffet afgørelse i sagen.

På nuværende tidspunkt kan Byrådet alene tage en drøftelse af den generelle håndtering af denne type sager. Den konkrete sag kan Byrådet ikke behandle.

Beslutning

Afvist efter følgende afstemning:

For: 5 (SF+ Ole Bruun og Karsten Frederiksen), imod: 22.

Fraværende: Peter H.S. Kristensen (Kurt Kristensen var mødt).

Bilag

Til toppen


18. Takkekort


Resume

Sagsforløb: BY

Marna og Tage Nielsen - diamantbryllup.

Aalborg Lufthavn - indvielse.

Inger Aagaard, Hedebo - 40 års jubilæum.

Borgmester Knud Kristensen - fødselsdag.

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende: Peter H.S. Kristensen (Kurt Kristensen var mødt).

Til toppen


19. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Gave til deltagelse i Skagen by jubilæum.

Fraværende: Peter H.S. Kristensen (Kurt Kristensen var mødt).

Til toppen


20. Lukket punkt: Indgåelse af lejeaftale


Til toppen


21. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer