Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 28. august 2013
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 12 udsættes.

Til toppen


2. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Hildo Rasmussen og Gitte Krog.

Adnan Jedon deltog i mødet til og med pkt. 11.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at første stedfortræder på liste A, Kurt Kristensen, og første stedfortræder på liste V, Poul Pedersen, indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Hildo Rasmussen og Gitte Krogh pga. ferie.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Hildo Rasmussen og Gitte Krogh pga. ferie.

Første stedfortræder på liste A, Kurt Kristensen, og første stedfortræder på liste V, Poul Pedersen, er indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelsen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Hvordan kan man brevstemme, når frist for anmeldelse af lister ikke er udløbet (Ole Bruun)

Fraværende:

Hildo Rasmussen (Kurt Kristensen mødt)

Gitte Krogh (Poul Pedersen mødt)

Til toppen


5. Halvårsregnskab og Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2013, der ud over skøn over udviklingen i budget 2013 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2014.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2014 på de forskellige politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter.............................. 7.577.000 kr.
Overførsler.................................... 8.592.000 kr.
Finansiering.................................. -5.476.000 kr.
Netto merforbrug......................... 10.693.000 kr.

I forhold til 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 er det samlede resultat forværret med 5,879 mio. kr. Dette skyldes primært stigende merudgifter indenfor Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalgets områder. Omvendt er resultatet forbedret væsentligt på Social- og Sundhedsudvalgets område. Tillige er der øgede indtægter på finansieringssiden.

Der gøres opmærksom på, at resultatet af budgetopfølgningen på førtidspensionsområdet er blevet forringet med 1,2 mio. kr., siden Social- og Sundhedsudvalget behandlede budgetopfølgningen. Således forventes der nu et mindreforbrug på førtidspension med 65% medfinansiering - nye sager på 3,5 mio. kr. i 2013.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering

af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Halvårsregnskabet er behandlet i fagudvalgene på møderne i august måned med følgende beslutninger:

Beskæftigelsesudvalget den 12. august 2013:

Taget til efterretning.

Miljø- og Teknikudvalget den 13. august 2013:

Udvalget tog ½-årsregnskabet til efterretning, idet udvalget forventer at finansiere ekstraudgifterne vedrørende vejafvandingsbidraget på 1.425.000 kr. og at udgiften i budgettet for 2014 afklares via en teknisk korrektion.

Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2013:

Udvalget kan foreslå på baggrund af Forretningsledelsens anbefalinger, at udgiften til ekstra klasser på 375.000 kr. og udgiften til specialundervisning på 879.000 kr. dækkes af lockoutmidler for at sikre den kvalitet i folkeskolen, som vi har i dag.

Udvalget anser den manglende finansiering på dagtilbudsområdet på 556.000 kr. for en teknisk korrektion, indtil den fysiske sammenlægning er en realitet.

Børne- og Skoleudvalget behandlede tillige et lukket punkt om forslag til anbringelser. Med de i sagen foreslåede anbringelser vil budgettet på området samlet være overskredet med 7,422 mio. kr. Fagenheden foreslog at sagen blev fremsendt til Økonomiudvalget med henblik på en tillægsbevilling, hvilket blev indstillet af udvalget. Der bør der tages stilling til finansiering af overskridelsen samt evt. forslag til kompenserende besparelser.

Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2013:

Til efterretning.

Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2013:

Til efterretning.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget den 15. august 2013:

Til efterretning.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Forretningsledelsen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes med følgende bemærkninger:

 • De forventede overskridelser i 2013 indenfor Økonomiudvalget og Miljø- og Teknikudvalget, bør kunne holdes indenfor udvalgenes nuværende samlede budgetramme, via omprioriteringer.

 • Børne- og Skoleudvalget kommer med forslag til at dække merudgifterne på skoleområdet. Herunder anbefales at overveje forslag fra afdækningskataloget og/eller de sparede lockoutmidler.

 • Udviklingen på udsatte børn og unge er fortsat en stor udfordring. Det anbefales at overveje at gennemføre en ekstern undersøgelse af området, som skal sætte fokus på 2 forhold:

 1. De demografiske og sociale forholds indflydelse på den fortsatte stigning i antal, og herunder hvilke tiltag der kan gøres for afhjælpe denne stigning og situation i Brønderslev Kommune.

 2. Kommunens sagsbehandlingspraksis i forbindelse med indsatserne. Denne del skal fokusere på, om der er dele af praksissen, der især er udgiftsdrivende og om der kan anvendes andre foranstaltninger, som er mindre økonomisk belastende. Forretningsledelsen understreger at der generelt er stor tillid til den faglige kvalitet af sagsbehandlingen

 • I lyset af resultatet fra regnskabet på Ældreområdet og Handicap- og Psykiatriområdet, hvor der var et markant mindreforbrug i 2012, anbefaler Forretningsledelsen, at budget 2013 på disse områder reduceres yderligere for at medfinansiere den samlede forventede overskridelse på serviceudgifterne.

 • Bevillingsmæssigt godkendes at indfrielsen af lån til Brønderslev Varme A/S anvendes til at styrke kassebeholdningen i form af en positiv tillægsbevilling i 2013 samt at faldet i indtægter i form af ydelser fra Forsyningen gives som en negativ tillægsbevilling i 2013.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 3:

Halvårsregnskabet indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget anbefaler Forretningsledelsens indstilling med følgende præciseringer:

 • Miljø- og Teknikudvalgets og Økonomiudvalgets budgetafvigelser finansieres indenfor udvalgenes samlede budget, svarende til samlet 2,5 mio. kr.

 • Overskridelserne på skoleområdet finansieres af ”lockoutpuljen” svarende til 1,2 mio. kr.

 • Overskridelserne på udsatte børn og unge-området indstilles finansieret ved tillægsbevilling (7,4 mio. kr.)

 • Ældreområdet forventes at kunne medfinansiere yderligere 1,5 mio. kr. set på baggrund af regnskabsresultat for 2012.

 • I alt forventes derfor en overskridelse på 2,3 mio. kr. på servicerammen.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hildo Rasmussen (Kurt Kristensen mødt)

Gitte Krogh (Poul Pedersen mødt)

Bilag

Til toppen


6. Regulering vedrørende lovændringer fra lov- og cirkulæreprogram 2014, DUT-kompensation


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

På lov- og cirkulæreprogrammet 2014 er der en række lovændringer, der har konsekvenser i 2013. Brønderslev Kommune bliver med DUT-kompensationen reduceret med netto 585.000 kr. i mindreindtægt, som følge af disse lovændringer.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune bliver ultimo 2013 reduceret i DUT-kompensationen med i alt 585.000 kr. i mindreindtægt. Den største konsekvens vedrører samling af høreapparatsområdet i Sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater.

De væsentligste sager er:

 • Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v. (LCP, pkt. 27) +149 t.kr.

 • Tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere (LCP, pkt. 30) +523 t.kr.

 • Samling af høreapparatsområdet i Sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater (LCP, pkt.38) -3.604 t.kr.

 • Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient (LCP, pkt. 40) +142 t.kr.

 • Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v. (LCP, pkt. 46) -779 t.kr.

 • Midlertidig ændring af kommunens medfiansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp (LCP, pkt. 48) -104 t.kr.

 • Ret til seniorjob til medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957 (LCP, pkt.51) +1.829 t.kr.

 • Særlig indsats for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge (LCP, pkt. 53) +115 t.kr.

 • Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret (LCH, pkt. 54) +62 t.kr.

 • Ungepakken II (LCP, pkt. 57) +960 t.kr.

Konsekvenserne ved de enkelte lovændringer fordeler sig på politikområder jfr. vedlagte oversigt.

Stabschefen for Økonomi Personale og IT foreslår, at der godkendes en negativ tillægsbevilling på netto 585.000 kr. i mindreindtægt i 2013 som følge af lovændringer.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at økonomiudvalgets anbefaling betyder, at reduktionen i 2013 bliver 558.000 kr. mindre, som følge af at der er betalt 558.000 kr. i høreapparatsforbug i 2013 som vedrører 2012.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 8:

Anbefales godkendt, dog reguleret for forskudt høreapparatforbrug i 2012.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hildo Rasmussen (Kurt Kristensen mødt)

Gitte Krogh (Poul Pedersen mødt)

Bilag

Til toppen


7. Sundhedshuset - Frigivelse af anlægsbevilling


Resume

Sagsforløb: SS, ØK og BY

Frigivelse af anlægsbevilling på i alt 12,2 mio. kr. til Brønderslev Sundhedshus.

Byrådet anmodes om at godkende frigivelsen.

Sagsfremstilling

Der er nu gennemført licitation på opførelsen af Brønderslev Sundhedshus. Fem firmaer var prækvalificeret, og fire af disse har valgt at afgive bud.

I forlængelse af valg af bygherre søges anlægsbevilling afsat i budget 2013 frigivet. Der er i budget 2013 forudsat et anlægsbudget på 5,0 mio. kr. og i 2014 4,0 mio. kr. til finansiering af Brønderslev Kommunes andel af det nye Sundhedshus. Endvidere besluttede Byrådet den 19. december 2012 at øge bevillingen til Sundhedshuset med 3,2 mio. kr., således at der i alt afsættes 12,2 mio. kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet frigiver 12,2 mio. kr. i anlægsbevilling til etablering af Sundhedshus i Brønderslev.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen pt.

Økonomi

I budget 2013 er der et anlægsbudget på 5,0 mio. kr. og i budget 2014 er der et anlægsbudget på 4,0 mio. kr.

Byrådet besluttede på mødet i december 2012 at forhøje bevillingen med 3,2 mio. kr.

Bevillingen er herefter i alt på 12,2 mio. kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 14. august 2013, pkt. 14:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 9:

Indstilles frigivet.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Karsten Frederiksen stemmer hverken for eller imod.

Fraværende:

Hildo Rasmussen (Kurt Kristensen mødt)

Gitte Krogh (Poul Pedersen mødt)

Bilag

Til toppen


8. Nordjyllands Trafikselskab, NT- budget 2014


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab, NT,fremsender orientering om økonomien for årene 2012-2017, omfattende godkendt regnskab 2012, rapport over budgetopfølgning 2013 samt høring af budgetforslag for 2014. Bemærkninger til budgetforslag 2014 skal være NT i hænde senest den 23. august 2013.

Af budgetforslaget for 2014 fremgår det, at kommunens budget for buskørslen (inkl. flexturkørsel) i 2014 forventes at blive14.727.000 kr.medregnet overskuddet fra regnskab 2012 på612.000 kr., mens budgettet for handicapkørslen forventes at blive 1.207.561 kr.medregnet overskud fra regnskab 2012 på141.020 kr.

Byrådet skal tage stilling til det fremsendte budgetforslag for 2014.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab, NT,fremsender orientering omkring økonomien for årene 2012-2017, omfattende årsrapport 2012 med godkendt regnskab 2012, rapport over budgetopfølgning 2013 (Økonomirapport 1, 1. kvartal 2013) samt høring af budgetforslag for 2014. Bemærkninger til budgetforslag 2014 skal være NT i hænde senest den 23. august 2013. Anmodning om udsættelse er meddelt NT.

Af det fremsendte regnskabs- og budgetmateriale fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer:

Brønderslev kommune – NT udgifter Bus-/flexkørsel i kr. Handicapkørsel i kr.
Regnskab 2012 buskørsel:
A´conto indbetalt 2012 15.102.000 1.451.000
Regnskab 2012 nettoudgifter 14.490.000 1.310.000
Regulering 2012 tilbagebetaling via budget 2014 612.000 141.000
Budgetopfølgning 2013 buskørsel:
A´conto indbetalinger 2013 14.207.000 1.263.000
Forventet budget 2013 nettoudgifter 14.285.000 1.343.000
Forventet regulering/efterbetaling i budget 2015 - 78.000 - 47.000
Budgetforslag 2014 -17:
Forventet budget 2014 incl. regulering 2012 14.727.000 1.207.561
Forventet budget 2015 incl. regulering 2013 15.517.000 1.405.000
Forventet budget 2016 15.382.000 1.368.000
Forventet budget 2017 15.317.000 1.378.000

Beløb med minusfortegn er skyldig beløb, som indregnes i budgettet 2 år efter.

NT´s samlede regnskab 2012 viser et overskud på den ordinære drift på 2.077.000 kr. selv om nettoindtægter blev knap 3.900.000 kr. lavere end budgetteret. Af årsrapporten 2012 fremgår det, at påsejlingen af jernbanebroen i marts 2012 forbedrede resultatet af busserne med ca. 10 mio. kr. På udgiftssiden påvirkede 18. udbudsrunde store prisudsving med gennemsnitlige prisstigninger på 12-17%, hvoraf cross border meromkostningerne, som kompenseres via staten, udgør 5-7%. NT´s omkostninger til bus og lokalbane operatørerne steg fra 665,1 mio. kr. i 2011 til 703,3 mio. kr. i 2012.

Økonomirapport 1, budgetopfølgning 2013, indeholder en prognose for året baseret på de realiserede indtægter og udgifter i 1. kvartal samt en vurdering af udviklingen resten af året. Prognosen viser et samlet resultat tæt op ad det budgetterede, idet der forventes et samlet underskud på 100.000 kr. på bustrafikken og et underskud på 1,6 mio. kr. på flexhandicap. NT fremhæver dog, at indtægtsprognosen tillægges en større usikkerhed end normalt på grund af indførelse af nye produkttyper, herunder udfasningen af klippekortet og indførelse af rejsekortet. Påsejlingen af jernbanebroen med unormal togdrift frem til april 2013 forventes også at påvirke prognosen vedrørende indtægtsdelingen mellem NT og DSB i 2013.

I budgetforslaget for 2014 regnes med et nettotilskud til bustrafikken på 502,2 mio kr. og et nettotilskud på 27,6 mio. kr. til flexhandicap. Der kalkuleres med 1% passagervækst, svarende til målsætningen i NT´s forretningsplan. Indtægtsbudgettet forventes mere usikkert end normalt på grund af indfasningen af rejsekortet og det nye ungdomskort. Vedrørende de øvrige driftsomkostninger forventes kommunernes og regionens tilskud værende uændret i forhold til 2013.

For Brønderslev kommune betyder budgetforslaget for 2014, at NT´s tidligere udmeldte omkostninger til budget 2014 til busdriften er steget med 556.000 kr. NT redegør i separat notat for denne stigning. Specielt øgede entreprenørudgifter på grund af resultatet af 19. licitationsudbud (lokalruterne) er årsag til denne stigning. Stigningen medfører, at Miljø og Teknikudvalget skal have revideret tidligere udmeldt afdækningskatalog for kollektiv trafik budget 2014.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapport 2012 og budgetopfølgning 2013, Økonomirapport 1, til efterretning, og godkenderbudgetforslag 2014 med bemærkning om, at de besparelser, Miljø og Teknikudvalget måtte foreslå i revideret afdækningskataloget for budget 2014 vil kunne indarbejdes i NT´s budgetforslag 2014, såfremt besparelserne medtages i Byrådets godkendelse af budget 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til budgetopfølgning 2013.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2013, pkt. 6:

Udvalget indstiller, at Byrådet tager årsrapport 2012 og budgetopfølgning 2013 til efterretning, og godkender budgetforslag 2014 med bemærkning om, at de besparelser, Miljø og Teknikudvalget måtte foreslå i afdækningskataloget for budget 2014 vil kunne indarbejdes i NT´s budgetforslag 2014, såfremt besparelserne medtages i Byrådets godkendelse af budget 2014.

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 10:

Miljø- og Teknikudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hildo Rasmussen (Kurt Kristensen mødt)

Gitte Krogh (Poul Pedersen mødt)

Bilag

Til toppen


9. Frigivelse af rådighedsbeløb for efterkommelse af AT-Påbud på Klokkerholm Skole


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Brønderslev Kommune har modtaget et påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende Klokkerholm Skole, Smørblomstvej 5A, Klokkerholm, 9320 Hjallerup.

Påbudet omhandler trækgener fra vinduer og faldrisiko på gulve.

Byrådet anmodes om at frigive 1.132.000 kr. fra anlægsbudget 2013.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har den 6. maj 2013 haft besøg af Arbejdstilsynet, i denne forbindelse blev der givet påbud og vejledning på Klokkerholm Skole fra Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Nord.

Påbud, trækgener fra vinduer, skal være udbedret senest 15. december 2013. Afhjælpes ved at udskifte gamle vinduer.

Vejledning, faldrisiko på gulve, der er nedslidte. Afhjælpes ved at udskifte belægning.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 1.132.000 kr. fra anlægsmidler for bygningsvedligeholdelse 2013 til udførelse af påbud og vejledning. Herefter vil der være 784.462 kr. tilbage på budgettet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der frigives 1.132.000 kr. til AT-påbud på Klokkerholm Skole på bygningsvedligeholdelsen for 2013.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 11:

Indstilles frigivet.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hildo Rasmussen (Kurt Kristensen mødt)

Gitte Krogh (Poul Pedersen mødt)

Til toppen


10. Forslag om etablering af gæstehus for dagplejebørn i Brønderslev By


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling forslag om etablering af gæstedagplejehus i Brønderslev By

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der etableres gæstedagplejehus i den tidligere Hedelundsgades Børnehave i Brønderslev By.

Gæsteplejehuset etableres til 15-20 børn og med 4 ansatte (dagplejere/pædagogmedhjælpere)

Tilsynet varetages af nuværende dagplejepædagog med tilsyn i forhold til de nuværende dagplejegrupper.

Huset vil endvidere indeholde legestuelokaler for de nuværende 7 legestuegrupper i Brønderslev by.

Økonomi:

Forslaget er udgiftsneutralt, idet udgifterne finansieres inden for dagplejens nuværende budget, bl.a. spares udbetaling af honorar til dagplejere, når de har gæstebørn, ligesom der spares på udgifter til leje af lokaler til nuværende legestuer.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser, idet det er dagplejens medarbejdere, der varetager opgaven i gæstedagplejehuset.

Økonomi

Da Fagenheden oplyser, at forslaget kan holdes inden for dagplejens samlede budget, har Økonomiafdelingen ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 13. august 2013, pkt. 10:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hildo Rasmussen (Kurt Kristensen mødt)

Gitte Krogh (Poul Pedersen mødt)

Bilag

Til toppen


11. Opførelse af 42 almene familieboliger ved Vestergårdsgade/Valdemarsgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Nordjylland afdeling 41 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 42 almene familieboliger, beliggende Vestergårdsgade 9, Brønderslev (Falck-grunden), matr.nr. 3 HO V. Brønderslev, Brønderslev jorde, kaldet ”Valdemarshaven”.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal meddeles tilsagn om støtte til opførelse af de 42 almene familieboliger samt om anskaffelsessummen for boligerne på i alt 74.108.000 kr. (skema A) skal godkendes.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Nordjylland afdeling 41 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 42 almene familieboliger, beliggende Vestergårdsgade 9, Brønderslev (Falck-grunden), matr.nr. 3 HO V. Brønderslev, Brønderslev jorde, kaldet ”Valdemarshaven”.

De 42 familieboliger har en størrelse på mellem 64,7 m2 og 111,2 m2. Det samlede boligareal erplanlagt til i alt ca. 3.944 m².

Bebyggelsens koncept er udformet til formuende parcelhusejere i aldersgruppen 50- 79 år. En gruppe som er stærkt repræsenteret i Brønderslev Kommunes parcelhuskvarterer. De har nået en periode i deres liv, hvor mange vægter frihed til at leve, rejse og realisere ting som før var bundet i parcelhus og børn. De ønsker en boform, hvor de er fri for at tænke på vedligehold, have og snerydning.

Målgruppens behov lader sig ikke indpasse eller er ikke i de eksisterende almene afdelinger i byen. Dertil er gruppens krav for store - især den manglende mulighed for individualitet og fastholdelse af en vis del af parcelhusets privatsfære. Målgruppens krav til beliggenhed er ofte en mere bynær placering end deres nuværende bolig. Disse krav imødekommer Valdemarshave og bebyggelsen vil derfor ikke konkurrere med byens øvrige almene afdelinger.

Anskaffelsessummen for boligerne er opgjort til 74.108.000 kr., fordelt således:

Grundudgifter 20.550.000 kr.
Entrepriseudgifter 46.362.000 kr.
Omkostninger: 7.196.000 kr.
I alt 74.108.000 kr.

Idet det er almene familieboliger, består kommunens finansieringsomkostninger af det rentetab, der er forbundet med at yde et rentefrit grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen.

Finansiering:

Støttede lån 65.215.000 kr.
Grundkapital 7.411.000 kr.
Indskud 1.482.000 kr.
I alt 74.108.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet:

 • Meddeler tilsagn om støtte til opførelse af 42 almene familieboliger på matr.nr. 3 HO, V.Brønderslev, Brønderslev Jorder, beliggende Vestergårdsgade/Valdemarsgade Brønderslev

 • Godkender en anskaffelsessum for boligerne på i alt 74.108.000 kr. (skema A)

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i Budget 2013 ikke er afsat midler til udgifter til grundkapital. Ved godkendelse af Skema A godkendes et kommunalt grundkapitalindskud i Landsbyggefonden på 7,411 mio. kr. Beløbet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard er positivt indstillet, men ønsker finansieringen behandlet i forbindelse med budgetlægningen for 2014.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Beslutning

For udsættelse af sagen til budgetforhandlingerne: 11 (V (excl. Jens Arne Hedegaard og Jens Andersen), C og Karl Emil Nielsen)

Imod udsættelse : 12 (A+ Jens Arne Hedegaard og Jens Andersen)

Hverken for eller imod : 4 (F + Ole Bruun)

Skema A er ikke godkendt på baggrund af følgende afstemning:

For godkendelse: 12 (A + Jens Arne Hedegaard og Jens Andersen)

Imod godkendelse: 15

Fraværende:

Hildo Rasmussen (Kurt Kristensen mødt)

Gitte Krogh (Poul Pedersen mødt)

Bilag

Til toppen


12. Valg til Byrådet og Regionsrådet den 19. november 2013


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at træffe en række beslutninger i forbindelse med forberedelse af kommunalvalget den 19. november 2013.

Sagsfremstilling

Tirsdag, den 19. november 2013 skal der holdes valg til Byrådet og Regionsrådet.

Byrådet har på sit konstituerende møde den 3. december 20092009 valgt følgende til Valgbestyrelsen (stedfortræder nævnt i parentes):

Lene Hansen (Eskild Sloth Andersen)

Arne M. Jensen (Peer Thisted)

Johannes Trudslev Pedersen (Ole Jespersgaard)

Thomas Krog (Ole Andersen)

Mikael Klitgaard (Lone Birkmose Lex)

Jens Arne Hedegaard (Margit Chemnitz)

Claus Kongsgaard (Knud L. Pedersen)

Borgmesteren er formand for Valgbestyrelsen.

Byrådet skal udpege en næstformand for Valgbestyrelsen.

I henhold til lov om kommunale og regionale valg § 16 skal Byrådet for hvert afstemningssted vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere samt det fornødne antal tilforordnede vælgere til at forestå afstemningen.

Brønderslev Kommune er inddelt i 18 afstemningsområder, og Staben for Service vurderer, at der er behov for i alt 135 valgstyrere / tilforordnede vælgere. Heraf skal der udpeges i alt 98 politiske repræsentanter.

Der er åbent for brevstemmeafgivning på Rådhuset i Brønderslev på hverdage i perioden fra tirsdag den 20. august til fredag den 15. november 2013 samt på Dronninglund Rådhus på torsdage i samme periode.

Det foreslås, at der som noget nyt åbnes op for brevstemmeafgivning på Bibliotek og i Bogbus.

Herudover foreslås, at der på begge rådhuse holdes ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning lørdag, den 9. november 2013 og lørdag, den 16. november 2013 i tidsrummet kl. 10.00-12.00.

Der ydes diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget. Med lovændring er det nu frivilligt, om kommunen ønsker at yde diæter, ligesom Byrådet kan beslutte et større eller mindre beløb.

Forud for folketingsvalget i 2011 vedtog Folketinget nye regler for ophængning af valgplakater, hvorefter der ikke længere skulle søges om forudgående tilladelse til opsætning af valgplakater. Økonomiudvalget vedtog i møde den 18. maj 2011, at hidtidige praksis med opsætning af plakatstativer ikke skulle gælde til folketingsvalget. Der blev som følge heraf opsat plakater på lygtepæle og andre steder – partiorganisationerne sørgede selv for opsætning og nedtagning.

Det foreslås, at der heller ikke til dette og kommende valg opsættes plakatstativer.

Stabsenheden for Service foreslår,

 • at Byrådet udpeger en næstformand for Valgbestyrelsen

 • at de politiske gruppeformænd bemyndiges til at fordele valgstyrere og tilforordnede samt udpege formænd for de enkelte afstemningssteder

 • at de valggrupper bemyndiges til at udpege 2 personer til modtage brevstemmer i eget hjem

 • at vicekommunaldirektøren bemyndiges til at udpege de administrative repræsentanter til de enkelte afstemningsområder samt 4 administrative medarbejdere til at modtage brevstemmer i eget hjem

 • at der åbnes op for brevstemmeafgivning på biblioteket og i bogbussen

 • at der ikke ændres på vederlæggelse for valgstyrere og tilforordnede vælgere

 • at der ikke opsættes plakatstativer ved dette og kommende valg / afstemninger

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 16:

Det indstilles, at Arne M. Jensen udpeges som næstformand.

Øvrige forslag indstilles godkendt, dog således at valgplakater først må opsættes 3 uger før valgdato, og der skal være en minimumsafstand på 100 meter til valgsteds indgang.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Beslutning

Udsat.

Fraværende:

Hildo Rasmussen (Kurt Kristensen mødt)

Gitte Krogh (Poul Pedersen mødt)

Adnan Jedon

Bilag

Til toppen


13. Beskæftigelsesplan 2014 2. udkast


Resume

Sagsforløb: BE/LBR/ØK/BY

Fagenheden for Beskæftigelse har nu udarbejdet udkast til Beskæftigelsesplanen.

Byrådet anmodes om at godkende Beskæftigelsesplanen.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Planen beskriver Jobcenter Brønderslevs strategier i forhold til Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder for 2014.

Beskæftigelsesministeren har i 2014 sat fokus på følgende indsatsområder:

 1. Flere unge skal have en uddannelse – ”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.”

 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension – ”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.”

 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes – ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.”

 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder – ”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.”

De konkrete niveaumål fastsættes først i januar 2014. Dette giver mulighed for en mere realistisk målfastsættelse. Da udviklingen i beskæftigelsen i 2.halvår 2013, kan indgå i overvejelserne i forhold til målfastsættelsen. De endelige niveaumål vil derfor blive fastlagt på Beskæftigelsesudvalgets møde den 13. januar 2014. Beskæftigelsesplanen med de endelige mål fremsendes til Byrådets orientering den 29. januar 2014.

Beskæftigelsesindsatsen vil også i 2014 bliver præget af store beskæftigelsespolitiske reformer. Reformen af kontanthjælpsområdet er vedtaget og den træder i kraft i januar 2014. Reformen betyder store ændringer i indsatsen. En væsentlig ændring er, at kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som ikke har en uddannelse, ikke længere kan modtage kontanthjælp. Disse skal derimod stå til rådighed for en uddannelse og kommer til at modtage en ydelse på niveau med SU. I 2014 ventes der desuden en omfattende reform af sygedagpengeområdet.

Foruden de ændringer der skal gennemføres som følge af reformer, vil der også ske store organisatoriske ændringer i 2014, i forbindelse med etableringen af den fælles Ungeenhed i Brønderslev Kommune. Målet med den fælles Ungeenheder blandt andet at yde en helhedsorienteret og koordineret indsats for de unge fra afslutning af grundskolen, til de har afsluttet en ungdomsuddannelse og er kommet videre i uddannelsessystemet eller i beskæftigelse, så færre unge ender i offentlig forsørgelse.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender 2. udkast af Beskæftigelsesplanen for 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 3. juni 2013, pkt. 9:

Blev drøftet. Sendes til høring i LBR.

Sagsfremstilling til Det Lokale Beskæftigelsesråd den 11. juni 2013:

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd afgiver høringssvar til 1. udkast af beskæftigelsesplanen for 2014.

Det Lokale Beskæftigelsesråd, 11. juni 2013, pkt. 7:

Høringssvar:

LBR er enig i de skitserede ministermål og anbefaler et styrket samarbejde med de forskellige aktører, der samarbejder med jobcentret om de forskellige målgrupper.

Hanne Christensen, Jens Baadsgaard Jensen og Per K. Andersen var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 12. august 2013, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hildo Rasmussen (Kurt Kristensen mødt)

Gitte Krogh (Poul Pedersen mødt)

Adnan Jedon

Bilag

Til toppen


14. Etablering af en fælles Ungeenhed i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende målsætning og målgrupper, opgaver og normering, procesplan for overflyttelse af medarbejdere, samt stillingsopslag til leder for Ungeenheden.

Sagen sendes til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet og til orientering i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet traf i efteråret 2012 principbeslutning om at etablere en fælles Ungeenhed under Beskæftigelsesudvalget. I Ungeenheden skal alle fagområder, som er relevante for de unge, være repræsenteret, herunder også Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ungeenheden i Brønderslev Kommune etableres til idriftsættelse pr. 1. januar 2014.

Målet er, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og færre unge skal på offentlig forsørgelse.

Tanken med Ungeenheden er, at de unge får en mere sammenhængende indsats, som er helhedsorienteret og målrettet uddannelse og job i det omfang og tempo, som er det rette for den unge. Indsatserne for de unge vil blive koordineret i Ungeenheden, så den unge ikke oplever, at der iværksættes usammenhængende tiltag fra forskellige fronter. Når den unge er klar til at fokusere på uddannelse eller job, vil den unge opleve en naturlig indgang til det, fordi alle relevante sagsbehandlere sidder i samme hus og har et indgående kendskab til hinandens opgaveområder.

Ungeenheden skal medvirke til at sikre, at der skabes et miljø, hvor uddannelse er i centrum og hvor der skabes tætte samarbejdsrelationer til relevante uddannelsesinstitutioner. De unge, der bliver en del af Ungeenheden, skal have et uddannelsesmæssigt sigte. Dvs. at de aller svageste målgrupper, som på ingen måde har uddannelse eller job i sigte på særlige eller ordinære vilkår, ikke skal være en del af ungeenheden.

Tanken omkring ungeenheden understøttes endvidere af den nyligt vedtagne kontanthjælpsreform der træder i kraft 1. januar 2014. Her stilles der krav om en helhedsorienteret tværfaglig indsats omkring de svageste borgere.

De målgrupper, som reformen sætter fokus på, udgøres af unge, som har sager på tværs af fagenhederne og UU. Unge, der ikke er klar til uddannelse, unge, som er klar til uddannelse, men har behov for hjælp på vejen samt unge mødre, som har behov for hjælp både under og efter barsel.

Den politiske følgegruppe vedtog på møde den 5. august 2013, at anbefale følgende:

A) Overordnet mål for Ungeenheden:

"I 2015 skal 95% af de unge som afslutter 9. klasse vurderes at gennemføre mindst én ungdomsuddannelse".

B) Normering i Ungeenheden:

Fagenhed 16-29årige personer Normering (fuldtidsstillinger)
Beskæftigelse 711 12,7
Sundhed & Velfærd 144 5,25
Børn & Kultur 215 5,58
I alt 1.070 23,53

Hertil kommer:

 • 1 lederstilling

 • 3 medarbejdere, fra UU der indgår med egen ledelse

Det er forudsat, at lederstillingen skal afholdes inden for de eksisterende lønbudgetter.

Økonomiafdelingen er anmodet om at beregne budget til Ungeenheden, herunder overhead til ledelse, konsulenter o.l. Dette vil medføre en reduktion af de afgivende fagenheders lønbudgetter.

C) Forslag til stillingsopslag til lederstillingen. Lederstillingen ønskes besat den 1. november 2013, så lederen kan være med til at ansætte det øvrige personale til Ungeenheden.

D) Procesplan for overflyttelse af medarbejdere. De medarbejdere, som kan søge om at blive overflyttet, er medarbejdere, som i forvejen arbejder inden for de opgaveområder, der skal overgå til Ungeenheden.

Økonomiafdelingen er anmodet om i samarbejde med fagenhederne at beregne budget til Ungeenheden. Beløbene vil blive overflyttet fra de enkelte fagenheders/udvalgs budgetter.

Spørgsmålet om fysisk placering af ungeenheden behandles på lukket møde.

Byrådet anmodes om at godkende anbefalingerne fra den politiske følgegruppe.

Personalemæssige konsekvenser

Der skal overflyttes personale fra de 3 fagenheder til Ungeenheden.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 12. august 2013, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Forretningsledelsen, den 13. august 2013, pkt. 8:

Forretningsledelsenanbefaler forslaget fra den politiske følgegruppe.Punktet behandles i MED-systemet.

Børne- og Skoleudvalget, 13. august 2013, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. august 2013, pkt. 9:

Carsten Møller Nielsen og Jens Andersen indstiller anbefalingerne fra den politiske følgegruppe godkendt, idet det forudsættes, at notat af 7. november 2012, som behandlet af Byrådet den 28. november 2012, belyses efterfølgende.

Thomas Krog, Ole Bruun og Karl Emil Nielsen ønsker beslutningen udsat med henblik på belysning af, hvordan opgavefordelingen mellem Ungeenheden og de øvrige fagenheder søges opfyldt, jf. notat af 7. november 2012, som behandlet af Byrådet den 28. november 2012.

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 18:

Anbefales som indstillet af Beskæftigelsesudvalget. Det anbefales, at der gennemføres evaluering efter ca. ½ år. Opslag af lederstilling godkendt.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hildo Rasmussen (Kurt Kristensen mødt)

Gitte Krogh (Poul Pedersen mødt)

Adnan Jedon

Bilag

Til toppen


15. Forslag til fordeling af flygtninge 2014


Resume

Sagsforløb: BE/IR/ØK/BY

Kommunekontaktrådet (KKR) Nordjylland har lavet forslag til fordeling af flygtninge for 2014. Af dette fremgår, at Brønderslev Kommune skal have en kvote på 72 i 2014.

Byrådet skal tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Udlændingeservice har for 2014 fastsat den forventede flygtningekvote. Kommunerne i Nordjylland forventes at modtage 466 flygtninge til boligplacering i 2014. For 2013 var tallet 435.

KKR har Nordjylland har på sit møde den 21. juni 2013 drøftet fordeling af flygtninge for 2014 og anbefaler Byrådet at godkende KKR's forslag til fordeling.

Kommune KKR's forslag til frivillig aftale 2014 Forventet antal ved tvungen statslig fordeling
Brønderslev 72 35
Frederikshavn 80 53
Læsø 0 3
Hjørring 66 61
Jammerbugt 60 28
Aalborg 0 149
Vesthimmerland 50 32
Rebild 18 22
Mariagerfjord 50 30
Morsø 20 15
Thisted 50 38
I alt 466 466

Kriterier for fordelingen

Kommunerne i KKR Nordjylland har valgt en frivillig fordeling efter en politisk vedtaget model, hvor der tages udgangspunkt i:

 • Ønsket om en hurtigere udligning mellem kommunerne end den der opnås gennem den statslige fordelingsmodel.

 • Fordelingen beregnes ud fra et fordelingsår og to overslagsår med henblik på, at der over en 3-årig periode så vidt mulig sikres, at alle kommunerne har en ens procentvis andel af flygtninge / indvandrere.

 • Kommuner med en høj procentvis andel af flygtninge (Aalborg) friholdes i en periode. Læsø friholdes ligeledes.

Stabsenheden for service foreslår, at Byrådet godkender forslaget til fordeling af flygtninge for 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 12. august 2013, pkt. 19:

Indstilles til godkendelse.

Integrationsrådet, den 14. august 2013, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Gitte Krogh og Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad var fraværende.

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Karl Emil Nielsen er imod på baggrund af manglende kompensation for merudgifterne

Fraværende:

Hildo Rasmussen (Kurt Kristensen mødt)

Gitte Krogh (Poul Pedersen mødt)

Adnan Jedon

Bilag

Til toppen


16. Procedure ved valg til Integrationsråd


Resume

Sagsforløb: IR/BY

Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Det betyder, at der i forbindelse med det kommende kommunalvalg i november 2013 ligeledes skal ske valg til Integrationsrådet.

Byrådet skal tage stilling til forslag om afholdes af stormøde i september måned og afholdelse af valg i oktober måned.

Byrådet skal indvidere tage stilling til forslag til ændring af forretningsorden for Integrationsrådet, så der sikres en større repræsentation af fremmedsprogede.

Sagsfremstilling

Det følger af integrationsloven § 42, stk. 3, at integrationsrådet består af mindst syv medlemmer med bopæl i kommunen, og at medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen. Det er kommunalbestyrelsens beslutning, hvorvidt man forud for udpegelsen af medlemmer til integrationsrådet ønsker at afholde valg og i givet fald i hvilken form.

Medlemmerne skal have bopæl i kommunen, for at blive udpeget af et integrationsråd. Det følger endvidere af integrationslovens § 42, stk. 4, at medlemmerne udpeges blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen. Endvidere udpeges medlemmer blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af rådet som repræsentanter for kommunen.

Det har i tidligere ministerium været vurderet, at med lokale flygtninge og indvandreforeninger eller tilsvarende personer i kommunen menes, personer der er omfattet af integrationsloven.

I forbindelse med valget i 2010 har der været forskellige modeller for, hvordan valg og udpegning til integrationsråd har fundet sted. Nedenstående er eksempler.

I Ballerup kommune foregik integrationsvalget gennem brevstemning, hvor kommunens stemmeberettigede modtog brev med stemmeseddel og pjece med de opstillede kandidater.

I Holstebro kommune valgte man at udpege medlemmer på baggrund af en ansøgningsrunde, hvor interesserede kandidater skulle angive, hvilke emner de ønskede at arbejde med samt hvilket sprog, de havde kendskab til.

I Aalborg kommune indkaldte man interesserede til opstillingsmøde, hvor kandidaterne blev fundet og hvor øvrige interesserede kunne skrive sig på opstillingslisterne som stillere. På baggrund heraf udpegede kommunalbestyrelsen medlemmerne til integrationsrådet.

I Hjørring udpeger Byrådet nye medlemmer og stedfortrædere til integrationsrådet en gang om året. Ved udpegningen lægges der vægt på, at borgeren har gode danskkundskaber og at borgeren kan deltage i møder, der foregår på dansk. Der lægges også vægt på, at borgeren har et bredt kendskab til det danske samfund.

I Brønderslev kommune blev valget afviklet ved, at der blev annonceret efter kandidater i lokalavisen og ved opsætning af plakater. Herefter blev der afholdt valg i kantinen på rådhuset, hvor der forelå stemmesedler med navn og billede af kandidaterne.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager stilling til, hvilken valgprocedure der ønskes indstillet til godkendelse i Byrådet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Integrationsrådet, 12. juni 2013, pkt. 2:

Der stilles forslag om ændring af Forretningsorden for Brønderslev Kommunes Integrationsråd.

Integrationsrådets sammensætning:

 • Desuden udpeges blandt personer omfattet af Integrationsloven i Brønderslev Kommune 6 repræsentanter ved valg på stormøde.

 • I tilfælde af at der ikke kan vælges 6 repræsentanter, har Integrationsrådet mulighed for løbende at supplere deltagerne op til 6 personer.

Valgprocedure:

Forslag om stormøde i september måned og afholdelse af valg i oktober måned.

Sagsfremstilling til Byrådets møde den 28. august 2013:

Integrationsrådet har på møde den 14. august 2013 besluttet at foreslå, at valg af fremmedsprogede sker efter følgende procedure:

Der afholdes stormøde for de fremmedsprogede den 11. september 2013 i Fælleshuset på Niels Bohrs Plads – et opstillingsmøde, hvor interesserede, valgbare personer kan lade sig opstille.

Administrationen gennemgår efterfølgende de opstillede for at sikre, at de overholder reglerne for at opstille. Den 31. oktober afholdes der valg. Valget afvikles i Fælleshuset.

Integrationsrådet har foreslået, at antallet af fremmedsprogede i Integrationsrådet udvides fra 4 til 6 personer for at sikre en større repræsentation af fremmedsprogede set i forhold til antallet af etniske danskere.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Integrationsrådet den 14. august 2013.

Fraværende:

Hildo Rasmussen (Kurt Kristensen mødt)

Gitte Krogh (Poul Pedersen mødt)

Adnan Jedon

Bilag

Til toppen


17. Lokalplanforslag 03-B-02.01 "Boligområde Søndergade, Hjallerup"


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 03-B-02.01, "Boligområde Søndergade, Hjallerup".

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at opføre boliger i et område, der er udpeget til erhverv i en ældre byplanvedtægt. Byplanvedtægten er fra en tid, hvor Ålborgvej var hovedfærdselsåre mellem Aalborg og Sæby. Det var da ideelt at opføre salgs- og udstillingsbygninger langs Ålborgvej i Hjallerup. Efter at motorvejen er kommet til, har Ålborgvej ikke længere den samme status. I dag er området præget af boliger dog med en enkelt erhvervsbygning. Muligheden for at opføre nyt erhvervsbyggeri i lokalplanområdet er derfor ikke længere relevant.

Se den digitale udgave af lokalplanforslag 03-B-02.01, "Boligområde Søndergade, Hjallerup": http://bronderslev.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?lokalplanid=588

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Hjallerup, som primært består af boliger. Lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. D5, som giver mulighed for at opføre erhverv på dele af lokalplanområdet, og lokalplan 20-21, som samler små dele af Hjallerup under en samlet lokalplan. For at gøre lokalplanområdet homogent, omfattes det nu i én lokalplan. Byplanvedtægt D5 og lokalplan 20-21 aflyses ved denne lokalplans endelig vedtagelse.

Lokalplanens formål er at fastlægge planbestemmelser, der udlægger hele lokalplanområdet til boligformål, således at området indpasses den omkringliggende bebyggelse og bystruktur. Lokalplanens formål er ligeledes at give mulighed for at udstykke de nuværende grunde og derved give mulighed for at opføre åben-lav boliger på de nuværende erhvervsgrunde.

Lokalplanen ændrer ikke på den nuværende bebyggelse eller arealanvendelse, men giver mulighed for ny boligudstykning og boligbebyggelse inden for lokalplanområdet.

Lokalplanen fremsætter blandt andet bestemmelser om:

 • zoneforhold. En landbrugsejendom i lokalplanområdet forbliver i landzone. En del af ejendommen ligger i byzonen og den del kan derfor udstykkes til boliger.

 • at udstykninger af ejendommene skal ske efter de i lokalplanen skitserede principper.

 • at ny bebyggelse indpasses den eksisterende bebyggelse og bystruktur med mulighed for et bredt valg af materialer og udseende.

 • at eksisterende læhegn bevares, og

 • at støjafskærmning skal etableres mellem ny bebyggelse og Ålborgvej.

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, der ophæver rammeområdet 03-E-04 "Erhvervsområde, Søndergade" og overfører det til rammeområde 03-B-02 "Boligområde, Søndergade/Dronningsgade". Derved udlægges hele lokalplanområdet til boligområde.

Fagenheden har fortaget en miljøscreening af lokalplanen og vurderer, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vurderes at medføre væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Fagenheden har under udarbejdelsen af lokalplanen været i dialog med borgere fra lokalplanområdet for at imødekomme deres ønsker til området.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag 03-B-02.01 "Boligområde Søndergade, Hjallerup" og udsender lokalplanforslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2013, pkt. 10:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 20:

Indstilles sendt i høring.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hildo Rasmussen (Kurt Kristensen mødt)

Gitte Krogh (Poul Pedersen mødt)

Adnan Jedon

Bilag

Til toppen


18. Godkendelse af lokalplanforslag 05-T-01.01 "Solfangeranlæg, Asaa"


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 05-T-01.01 "Solfangeranlæg, Asaa".

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Asaa Fjernvarme ønsker at etablere et solfangeranlæg i et område ved Dammensvej nordvest for Asaa by. Anlægget består af et solfangerfelt på ca. 5.660 m2, en ny akkumuleringstank på ca. 1.000 m3 samt en teknikbygning. Anlægget forventes at kunne dække ca. 18,5 % af varmeværkets årlige varmeproduktion og forventes at reducere varmeværkets brændselsforbrug med ca. 16 %.


Se den digitale udgave af lokalplanforslag 05-T-01.01 "Solfangeranlæg, Asaa":

http://bronderslev.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanfilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&LokalplanId=298


Der blev i foråret 2013 afholdt en fordebat om projektet, hvor der kom kommentarer fra to omkringboende. På baggrund af kommentarerne i fordebatten besluttede Økonomiudvalget, at der i lokalplanen skulle fastsættes bestemmelser om:

 • slørende beplantning omkring anlægget,

 • bygningernes placering,

 • en maksimal højde på akkumuleringstanken på 14 m

 • farvesætning af akkumuleringstank og teknikbygning, der sikrer en indpasning i landskabet.

Det fremlagte lokalplanforslag er i overensstemmelse med de fastsatte vilkår.


Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen, der har til formål at sikre de åbne danske kyster som en landskabelig og rekreativ ressource, og er derfor omfattet af planlovens særlige redegørelseskrav. Fagenheden vurderer, at anlægget kan placeres inden for kystnærhedszonen, da der er tale om et anlæg, der skal forsyne Asaa By, der er helt beliggende inden for zonen. Det er ikke muligt at placere anlægget uden for kystnærhedszonen pga. varmetab. Lokalplanområdet er desuden beliggende ca. 1,7 km fra kysten bag den eksisterende by. Der er ikke visuel tilknytning mellem lokalplanområdet og selve kysten. For at mindske den landskabelige påvirkning stiller lokalplanen desuden krav om slørende beplantning omkring anlægget.


Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslag til kommuneplan 2013-2025, der udlægger området til solfangeranlæg.

Fagenheden har foretaget en miljøscreening af lokalplanen og vurderer, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vurderes at medføre væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag 05-T-01.01 "Solfangeranlæg, Asaa" og udsender lokalplanforslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2013, pkt. 13:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 21:

Indstilles sendt i høring.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hildo Rasmussen (Kurt Kristensen mødt)

Gitte Krogh (Poul Pedersen mødt)

Adnan Jedon

Bilag

Til toppen


19. Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 - ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 handler om en ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev fra at være et vandløb til at være en del af spildevandsforsyningsselskabets kloaksystem.

Forslag til tillæg har været i offentlig høring i 8 uger og Byrådet skal nu tage stilling til, om forslag nr.3 til Spildevandsplan 2011-2014 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 handler om en ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev fra at være et vandløb til at være en del af spildevandsforsyningsselskabets kloaksystem. Forslag til tillægget har været i offentlig høring i perioden 28. maj til 23. juli 2013. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

På kommunens materielgård på Spejlborgvej 9 i Brønderslev ligger et af de største overløbsbygværker på kloaksystemet i Brønderslev by. Bygværket modtager spildevand og overfladevand fra hele den østlige del af Brønderslev by, der er fælleskloakeret.

Under kraftig regn træder bygværket i funktion, og der sker overløb til Slagterigrøften, der starter ved bygværket og har udløb til Lygtebækken. Det har vist sig, at Slagterigrøften under ekstreme regnskyl ikke har tilstrækkelig kapacitet til at videreføre overløbsvandmængden. I de tilfælde sker der oversvømmelse af materielgårdens arealer herunder bl.a. drivhusene. For at løse problemet med oversvømmelse af materielgårdens arealer ønsker Brønderslev Spildevand A/S at øge kapaciteten i den øverste del af Slagterigrøften. Denne løsning kræver dog, at den øverste del af Slagterigrøften optages i spildevandsplanen som en del af kloakforsyningens spildevandsanlæg.

Naturstyrelsen har udtalt, at de ikke har nogen bemærkninger til den foreslåede statusændring af vandløbet. Rent praktisk foregår ændringen ved, at den berørte strækning af Slagterigrøften markeres som en del af kloakanlægget i spildevandsplanens kortbilag. Samtidig foretages en administrativ flytning af udløbet fra overløbsbygværket ned til hvor vandløbet starter efter statusændringen. Flytningen af udløbet skal ligeledes indarbejdes i et tillæg til udledningstilladelsen.

Den endelige vedtagelse af tillægget skal offentlig annonceres og tillægget sendes til Naturstyrelsen. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Spildevandsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er foretaget en screening af tillæggets forventede indvirkning på miljøet. Resultatet af screeningen viser, at tillægget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal således ikke udarbejdes en miljøvurdering efter lovens bestemmelser. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering har været offentliggjort samtidig med offentliggørelsen af forslaget til tillæg. Der er ikke indkommet klager over afgørelsen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådetgodkender tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 - ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2013, pkt. 20:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået, idet formålet med grøften er at aflede overfladevand fra Brønderslev by.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 22:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hildo Rasmussen (Kurt Kristensen mødt)

Gitte Krogh (Poul Pedersen mødt)

Adnan Jedon

Bilag

Til toppen


20. Ansøgning om at udtræde af skolebestyrelsen på Ø. Brønderslev Centralskole


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet skal tage stilling til ansøgning fra Jette Vestergaard om at udtræde af skolebestyrelsen på Ø. Brønderslev Centralskole.

Sagsfremstilling

Jette Vestergaard, Vildmosevej 21 , 9700 Brønderslev ansøger om at udtræde af skolebestyrelsen på Ø. Brønderslev Centralskole af personlige grunde.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at i henhold til skolebestyrelsesbekendtgørelsens § 36 kan kommunalbestyrelsen efter anmodning træffe beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet.

Der er ingen stedfortræder, hvorfor der skal holdes suppleringsvalg til skolebestyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Afslag.

Fraværende:

Hildo Rasmussen (Kurt Kristensen mødt)

Gitte Krogh (Poul Pedersen mødt)

Adnan Jedon

Til toppen


21. Anmodning om at udtræde af skolebestyrelsen på Søndergades Skole


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet skal tage stilling til ansøgning fra Per Andersen om at udtræde af skolebestyrelsen på Søndergades Skole.

Sagsfremstilling

Per Andersen, Buurholtvej 7-1, 9700 Brønderslev søger om at udtræde af skolebestyrelsen på Søndergades Skole, da han ikke længere har børn på skolen.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at i henhold til skolebestyrelsesbekendtgørelsens § 36 kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet.

Morten Bach Sørensen, Tranevej 13, 9700 Brønderslev er stedfortræder.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hildo Rasmussen (Kurt Kristensen mødt)

Gitte Krogh (Poul Pedersen mødt)

Adnan Jedon

Til toppen


22. Takkekort


Resume

Sagsforløb: BY

Bendt Danielsen, UUV - afsked, pension

Tage Enevoldsen, formand for Ældrerådet - fødselsdag

Finn Bjerning, Vej og Park - afsked, pension

Erik Nielsen, Formand for KL - fødselsdag

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Hildo Rasmussen (Kurt Kristensen mødt)

Gitte Krogh (Poul Pedersen mødt)

Adnan Jedon

Til toppen


23. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Fraværende:

Hildo Rasmussen (Kurt Kristensen mødt)

Gitte Krogh (Poul Pedersen mødt)

Adnan Jedon

Til toppen


24. Lukket punkt: Fysisk placering af Ungeenheden


Til toppen


25. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer