Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2010-2013 Det Lokale Beskæftigelsesråd - Referat

Dato: 10. september 2013
Lokale: Lokale 120
Tidspunkt: Kl. 15:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Hanne Christensen, Ole Andersen, Per K. Andersen og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Hanne Christensen, Ole Andersen, Per K. Andersen og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Til toppen


3. Orientering om LBRs bevilling for 2014


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Fagenheden for Beskæftigelse har modtaget en henvendelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. LBRs bevilling for 2014. Af henvendelsen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen fremgår det, at der i efteråret vil blive fremsat et lovforslag som betyder, at bevillingen til LBR bortfalder i 2014.

Sagen fremsendes til LBR til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Beskæftigelse har modtaget en henvendelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. LBRs bevilling for 2014. Det fremgår af henvendelsen, at der i efteråret vil blive fremsat et lovforslag, som betyder at Bevillingen til LBR bortfalder i 2014.

Årsagen hertil er de forøgede udgifter, der er opstået i forbindelse med de midlertidige ordninger, for personer med dagpengeophør.

Det fremgår endvidere af henvendelsen, at bevillingen for 2015 er budgetteret til 105 mio. kr. på landsplan. I 2016 ventes bevillingen beskåret med 18 mio. kr. og i 2017 med 39 mio. kr.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 12. august 2013, pkt. 5:

Til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Hanne Christensen, Ole Andersen, Per K. Andersen og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Status på økonomi for august 2013


Resume

Sagsforløb: LBR

LBR's budget for 2013 er i alt på 657.642 kr. inklusiv overførte midler fra 2012 og supplerende bevilling for 2013.

Der er p.t. bevilget 334.709 kr., og dermed er der en restbevilling på 322.933 kr. til nye ansøgninger.

Sagen fremsende til LBR til orientering.

Sagsfremstilling

LBR’s budget for 2013 udgør jævnfør Arbejdsmarkedsstyrelsen 390.476 kr. Hertil kommer en overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013 på 165.247 kr.

På baggrund af status efter 1. halvår har Arbejdsmarkedsstyrelsen den 28. august endvidere udmeldt en supplerende bevilling for 2013 til LBR Brønderslev på 101.919 kr. Beløbet anvises i september 2013.

Sammen med denne udmelding har Arbejdsmarkedsstyrelsen orienteret om, at der ekstraordinært dispenseres fra bestemmelserne om, at LBR maksimalt kan overføre et beløb svarende til 25% af bevillingen i det indeværende år. Det betyder, at LBR kan overføre et uforbrugt tilskud fra 2013 til 2014 - uanset beløbets størrelse.

Inklusiv den supplerende bevilling fra 2013 udgør LBR's budget for 2013 i alt 657.642 kr.

Der er p.t. bevilget 334.709 kr., og dermed er der en restbevilling på 322.933 kr. til nye ansøgninger. Der foreligger 2 ansøgninger til mødet på i alt 108.589 kr.

Økonomiafdelingen foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager økonomirapporten til orientering.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at det afdækkes, hvorvidt de eksisterende bevillinger bliver anvendt inden årets udgang.

Beslutning

Taget til orientering.

Hanne Christensen, Ole Andersen, Per K. Andersen og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Nytteindsats på kontanthjælpsområdet


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Regeringen har den 18. april 2013 indgået en bred politisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en grundlæggende reform af kontanthjælpssystemet. Med kontanthjælpsreformen indføres et nyt redskab i tilbudsviften – nytteindsats - hvor den ledige arbejder på en kommunal arbejdsplads i op til 13 uger.

LBR bedes tage sagen til orientering og godkende, at der udarbejdes et samlet strategioplæg i forhold til Nyttejobs, for Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Nytteindsats foregår på en offentlig arbejdsplads, varer maksimalt 13 uger og behøver ikke nødvendigvis at tjene noget særligt formål i forhold til den enkeltes fremtidsplaner. Målet med nytteindsats er, at den enkelte ledige indgår i et arbejdsfællesskab og udfører en samfundsnyttig opgave for sin ydelse.

Målgruppen for nytteindsatsen er:

 • Åbenlyst uddannelsesparate, som modtager uddannelseshjælp, - disse skal i nytteindsats, indtil de overgår til ordinær uddannelse.

 • Jobparate kontanthjælpsmodtagere - disse skal senest efter 3 måneder - arbejde for kontanthjælpen, enten i nytteindsats, virksomhedspraktik eller i et løntilskudsjob. Der er altså ikke noget krav om at målgruppen skal tilbydes nytteindsats i kommunen, disse kan også tilbydes virksomhedspraktik eller løntilskud. Dog er intentionen i lovgivningen, at nytteindsatsen anvende som en del af redskabsviften.

 • Nytteindsats kan iværksættes tidligere, når kommunen vurderer, at det er relevant, herunder hvis der opstår tvivl om den jobparates rådighed.

Af høringsnotatet fra behandlingen af lovforslaget fremgår det desuden, at:

”Hensigten med nytteindsats er, at det primært skal gives til personer, som er i stand til at arbejde. Der er tale om personer, som enten afventer at påbegynde en uddannelse eller et job, og som derfor kan arbejde i tiden frem mod uddannelse eller ordinær beskæftigelse”.

Nytteindsats er, som virksomhedspraktik, omfattet af rimelighedskravet (der skal være et rimelig forhold mellem antallet af praktikanter og øvrige ansatte). Men det lokale beskæftigelsesråd kan i forhold til nytteindsats vælge at fravige rimelighedskravet. Nytteindsatsen kan på den offentlige arbejdsplads kun oprettes, efter at ledelse og tillids- eller medarbejderrepræsentant har drøftet det.

LBR skal sammen med kommunen en gang årligt drøfte en samlet strategi for kommunens etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsats og kommunen skal løbende orientere LBR om kommunens anvendelse af virksomhedspladser efter den landsdækkende model, som Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller til rådighed.

Vurdering af behovet for nytteindsats

I forhold til den nuværende matchmodel, vil det være alle match 1’ere på kontanthjælp med en ledighed over 13 uger, der er i målgruppen for nytteindsats. Samtidig er det dog ikke muligt at konkretisere hvor mange der vil være omfattet af indsatsen fra 0-13. uge, da dette beror på en konkret vurdering af den enkelte borgers situation. Der vil her være en større andel af borgere under end over 30, for hvem det vurderes relevant iværksætte nytteindsats, da en indsats inden 13. uge her skal iværksættes for de der er ”åbenlyst uddannelsesparate”. Pt. gennemfører Brønderslev Kommune en strategi, hvor alle kontanthjælpsmodtagere der er jobklare eller aktivitetsparate, straksaktiveres.

Ligeledes vil der være en del tilfælde, hvor det giver mere mening, at pgl. borger kommer i praktik eller løntilskud på en privat virksomhed frem for nytteindsatsen. Ligeledes vil en gruppe borgere sandsynligvis selv finde en praktik- eller løntilskudsplads med udsigten til nytteindsats.

Der er aktuelt 37 arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år der har en kontanthjælpssag på mere end 3 måneder og derved potentielt er i målgruppen til et nyttejob.

Når det gælder arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år er der aktuelt

46 kontanthjælpsmodtagere med en kontanthjælpssag over 3 måneder.

Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at der vil være behov for cirka 35-40 pladser til nytteaktivering af kontanthjælpsmodtagere.

Områder hvor der kan etableres nytteindsats

Undersøgelser i kommunerne viser, at følgende områder primært vil blive brugt til oprettelse af nyttejob.

 • Naturpleje og oprydning på grønne arealer.

 • Medhjælper på ældreområdet, børneinstitutioner og skoleområdet.

 • Foreningsmedhjælper.

 • By-rengøring.

Jobcentret havde den 22. august 2013 et indledende møde med Teknik og Miljø hvor mulighederne for etablering af nytteindsats blev drøftet. På baggrund af dette møde vil jobcentret arbejde videre med at udforme en samlet strategi for nyttejobs som vil blive præsenteret for LBR på førstkommende møde.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagen til orientering og godkender, at der at der udarbejdes et samlet strategioplæg i forhold til Nytteindsatsen i Brønderslev Kommune. Strategioplæget fremsendes til drøftelse i LBR på førstkommende møde.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 12. august 2013, pkt. 11:

Det blev godkendt, at der indledes drøftelser om nyttejob med Fagenheden for Teknik og Miljø, Fagenheden for Børn og Kultur samt Fagenheden for Sundhed og Velfærd.

Beslutning

LBR godkendte, at der udarbejdes et strategioplæg til førstkommende møde.

Hanne Christensen, Ole Andersen, Per K. Andersen og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Til toppen


6. Ændring af reglerne for jobrotationsydelse og lærlingeforløb


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Reglerne for jobrotationsordningen blev ændret pr. 1. juli 2013. Regelændringen betyder, at det nu ikke længere er muligt for virksomheder, at søge om tilskud til jobrotation for elever og lærlinge, mens de er på skole eller i praktik.

Sagen fremsendes til LBR til orientering.

Sagsfremstilling

Jobrotationsordningen giver offentlige og private virksomheder ret til en jobrotationsydelse fra jobcentret, når en eller flere ansatte fra virksomheden får uddannelse, mens ledige ansættes i deres job. Hidtil har det ligeledes været muligt at få tilskud til en vikar, hvis der var en elev i virksomheden.

Muligheden for, at virksomhederne kan få et tilskud ved at lade virksomhedernes elever fra erhvervsskolerne indgå i rotationsordningerne, har medført øgede udgifter til jobrotationsordningen, derfor har Beskæftigelsesministeren valgt at lukke midlertidigt for denne mulighed.

Med en ny bekendtgørelse, er det fra den 1. juli ikke længere muligt for virksomheder at kombinere ansættelse af elever, lærlinge og voksenlærlinge med jobrotationsforløb.

I første omgang indføres de nye regler som et forsøg, der løber i et halvt år fra 1. juli 2013 og året ud. Jobrotationsforløb med elever og lærlinge, der er bevilget inden 1. juli 2013, kan forsætte efter de hidtidige regler.

Jobcentret har i sidste halvdel af juni måned oplevet stor efterspørgsel fra arbejdsgivere, som har ønsket at gøre brug af jobrotationsordningen i forbindelse med lærlingeforløb inden der blev lukket for denne mulighed den 1. juli 2013.

Jobcentret vurderer, at der er ca. 59 jobrotationsvikar, som pt. er ansat i forbindelse med lærlingeforløb. Langt størstedelen af alle de jobrotationsforløb der er iværksat i Brønderslev Kommune, er iværksat i forbindelse med lærlingeforløb.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 12. august 2013, pkt. 13:

Til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Hanne Christensen, Ole Andersen, Per K. Andersen og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Til toppen


7. Nordjyske ledighedstal for juni 2013


Resume

Sagsforløb: BE

Tallene er for juni 2013 og viser, at antallet af fuldtidsledige i Brønderslev Kommune er faldet med 8,5% i forhold til juni 2012. I juni 2013 var der 816 fuldtidsledige.

Sagen fremsendes til LBR til orientering.

Sagsfremstilling

De nordjyske ledighedstal for juni måned 2013 viser, at ledigheden fortsætter med at falde i

Nordjylland. Sammenlignet med de øvrige regioner har Nordjylland haft det største fald i ledigheden med et fald på 11,5% på et år.

Det svarer til 1.795 færre ledige nordjyder. Ledigheden på landsplan er faldt med 6,5%. I Nordjylland er ledighedsprocenten nu på 5,1%. For hele landet er den 5,4%.

I Brønderslev Kommune er der ligeledes faldende ledighed. I juni måned var der 816 ledige.

Det betyder at der har været et fald på 8,5% (76 ledige) det senest år. Tallene viser, at ledigheden i Brønderslev Kommune er på samme niveau som den regionale ledighed. Ledigheden lå i juni 2013 på 5,1%. Gennemsnittet i Nordjylland er ligeledes 5,1%.

På regionalt plan ses det største procentvise fald i ledigheden blandt medlemmerne af Elforbundet. Her er ledigheden næste halveret det seneste år. Antalsmæssigt er det 3F, der har haft det største fald i ledigheden. I juni 2013 var der 786 færre ledige end i juni 2012. Tallene fra Beskæftigelsesregionen viser, at der fortsat er flest ledige mænd, men det er også her, ledigheden falder mest. I Brønderslev Kommune er mønstret det samme, men her er det nu kvinderne, der er i overtal, i hvert tilfælde når man ser på de ledige dagpengemodtagere.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 9. september 2013, pkt. 5:

Beslutning

Taget til orientering.

Hanne Christensen, Ole Andersen, Per K. Andersen og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Generelle ledighedstal


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere i jobcentret.

LBR bedes tage sagen til orientering

Sagsfremstilling

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en oversigt over antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i jobcentret. Oversigten indeholder antallet af fuldtidspersoner det seneste år opgjort måned for måned. Det er data fra jobindsats.dk, der er anvendt i oversigten.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 9. september 2013, pkt. 8:

Beslutning

Taget til orientering.

Hanne Christensen, Ole Andersen, Per K. Andersen og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Særlig uddannelsesydelse


Resume

Sagsforløb: LBR

Ledige, hvis dagpengeret udløber i perioden fra den 30. december 2012 til den 5. januar 2014, har ret til uddannelse med en særlig uddannelsesydelse (SU-ydelse). Indtil videre er der bevilget særlig uddannelsesydelse til 41 personer. Af de 41 personer er der på nuværende tidspunkt bevilget konkret uddannelse til 7 personer.

Sagen fremsendes til LBR til orientering.

Sagsfremstilling

Ordningen med den særlige uddannelsesydelse trådte i kraft den 1. januar 2013. Målgruppen var oprindeligt ledige der opbrugte deres dagpengeret fra 30. december 2012 til 30. juni 2013, som kunne opnå SU-ydelse i op til 6 måneder. Ordningen er siden blevet forlænget, hvorved den oprindelige målgruppe er bevilget yderligere op til 6 mdr. Desuden kan ledige, der opbruger deres dagpengeret fra 1. juli 2013 til 5. januar 2014 med forlængelsen af ordningen, opnå SU-ydelse i op til 6 mdr. I alle tilfælde kan perioden med den særlige uddannelsesydelse sammenlagt med den forudgående periode med dagpenge ikke oversige i alt 4 år.

Status den 30. juni 2013, hvor den oprindelige ordning udløb, var:

 • 86 personer havde ansøgt om SU-ydelse.

 • 85 personer i alt havde fået bevilling:15 personer på 2-25 uge, 70 personer på 26 uge (heraf er 39 siden forlænget med 26 uger, 19 forlænget med 1-24 uger).

 • 1 person er ikke bevilget, idet vedkommende ikke var berettiget til ydelsen.

Siden 1. juli har yderligere 12 personer søgt om SU-ydelse:

  • 11 har fået bevilget 26 uger

  • 1 har fået 17 uger

Beskæftigelsesudvalget godkendte i møde den 4. februar 2013, at alle ledige i målgruppen som, udgangspunkt, skal screenes for læse- og staveproblemer samt tilbydes et FVU- eller et ordblindeforløb, hvis testen viser, at der er behov herfor. Alle i målgruppen er indtil videre blevet læse/stave screenet. Hvis resultatet har vist, at den ledige vil have gavn af at deltage i enten FVU- eller ordblindeundervisning, bliver der afholdt en samtale med pågældende for at motivere til at deltage i undervisningen. Der er indtil nu 13 personer, der har fået bevilget FVU undervisning og 2 ordblindeundervisning. De 15 personer har i gennemsnit fået lidt over 10 uger. Der er cirka lige så mange, der ikke har taget imod tilbuddet.

Der er i et vist omfang gjort brug af aftalen med EUC Nord vedrørende kompetenceafklaringsforløb, idet udbyttet opleves som svingende. Forløbet anvendes dog på nuværende tidspunkt altid i tilfælde, hvor den ledige vurderes for tøvende/afventende i afklaringsfasen.

Proceduren for bevilling af opkvalificerende kurser er den samme som for dagpengemodtagere. Der tages udgangspunkt i den enkelte lediges situation, arbejdserfaring, uddannelse eller mangel på samme samt hvilke jobsøgningssignaler den ledige sender i kontakten og i sit cv på jobnet. Der er ingen facitliste på, hvilke kurser der bevilges.

Samlet er 28 personer til dato bevilget i gennemsnit 5½ uger. Kurserne dækker for de flestes vedkommende over et bredt udsnit af AMU-kurser inden for primært håndværk, industri, transport og kontor/it. Dertil kommer et mindre antal kurser på videregående niveau inden for bl.a. projektstyring og pædagogik.

Der er i perioden givet fem afslag på uddannelse, hvoraf der er blevet klaget over to. I det ene tilfælde søgte borgeren om syv kurser, men fik kun bevilget de fire. Jobcentret gav medhold til borgeren i en efterfølgende klage over to af de afslåede kurser. I det andet tilfælde har Beskæftigelsesankenævnet givet jobcentret medhold i afslaget.

Bevillingerne af FVU, OBU og kurser fordeler sig på i alt 42 personer, som i gennemsnit har fået 7 uger og 2 dages uddannelse. Differencen mellem det samlede antal tildelinger af SU-ydelse (98), og hvor mange personer på ydelsen der er påbegyndt uddannelse (42), skyldes flere forskellige forhold. Der er ca. 20 personer, der enten er afmeldt pga. arbejde eller seniorjob, har længerevarende sygdom, eller er overgået til kontanthjælp. Derudover har nogle fået bevilget SU-ydelse i så kort en periode, at det ikke har været muligt at nå at igangsætte en aktivitet. Endelig er et antal borgere i afklarings- eller ansøgningsfasen vedrørende kursusvalg.

I forbindelse med forlængelsen af den særlige uddannelsesordning er det pr 1. juli blevet muligt for målgruppen at komme i virksomhedspraktik og blive ansat med løntilskud. Indtil videre er der etableret eller aftalt 5 virksomhedspraktikker og 3 løntilskud.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

LBR ønsker en evaluering af effekterne for særlig uddannelsesydelse, når ordningen udløber.

Hanne Christensen, Ole Andersen, Per K. Andersen og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Til toppen


10. Beskæftigelsesplan 2014 2. udkast


Resume

Sagsforløb: BE/LBR/ØK/BY

Fagenheden for Beskæftigelse har nu udarbejdet 2. udkast til Beskæftigelsesplanen.

2. udkast til Beskæftigelsesplan 2014 er godkendt i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

LBR anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Planen beskriver Jobcenter Brønderslevs strategier i forhold til Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder for 2014.

Beskæftigelsesministeren har i 2014 sat fokus på følgende indsatsområder:

 1. Flere unge skal have en uddannelse – ”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.”

 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension – ”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.”

 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes – ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.”

 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder – ”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.”

De konkrete niveaumål fastsættes først i januar 2014. Dette giver mulighed for en mere realistisk målfastsættelse. Da udviklingen i beskæftigelsen i 2.halvår 2013, kan indgå i overvejelserne i forhold til målfastsættelsen. De endelige niveaumål vil derfor blive fastlagt på Beskæftigelsesudvalgets møde den 13. januar 2014. Beskæftigelsesplanen med de endelige mål fremsendes til Byrådets orientering den 29. januar 2014.

Beskæftigelsesindsatsen vil også i 2014 bliver præget af store beskæftigelsespolitiske reformer. Reformen af kontanthjælpsområdet er vedtaget og den træder i kraft i januar 2014. Reformen betyder store ændringer i indsatsen. En væsentlig ændring er, at kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som ikke har en uddannelse, ikke længere kan modtage kontanthjælp. Disse skal derimod stå til rådighed for en uddannelse og kommer til at modtage en ydelse på niveau med SU. I 2014 ventes der desuden en omfattende reform af sygedagpengeområdet.

Foruden de ændringer der skal gennemføres som følge af reformer, vil der også ske store organisatoriske ændringer i 2014, i forbindelse med etableringen af den fælles Ungeenhed i Brønderslev Kommune. Målet med den fælles Ungeenheder blandt andet at yde en helhedsorienteret og koordineret indsats for de unge fra afslutning af grundskolen, til de har afsluttet en ungdomsuddannelse og er kommet videre i uddannelsessystemet eller i beskæftigelse, så færre unge ender i offentlig forsørgelse.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 3. juni 2013, pkt. 9:

Blev drøftet. Sendes til høring i LBR.

Sagsfremstilling til Det Lokale Beskæftigelsesråd den 11. juni 2013:

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd afgiver høringssvar til 1. udkast af beskæftigelsesplanen for 2014.

Det Lokale Beskæftigelsesråd, 11. juni 2013, pkt. 7:

Høringssvar:

LBR er enig i de skitserede ministermål og anbefaler et styrket samarbejde med de forskellige aktører, der samarbejder med jobcentret om de forskellige målgrupper.

Hanne Christensen, Jens Baadsgaard Jensen og Per K. Andersen var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 12. august 2013, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Byrådet, 28. august 2013, pkt. 13:

Godkendt.

Fraværende:

Hildo Rasmussen (Kurt Kristensen mødt)

Gitte Krogh (Poul Pedersen mødt)

Adnan Jedon

Beslutning

Taget til orientering.

Hanne Christensen, Ole Andersen, Per K. Andersen og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Opfølgning på beskæftigelsesplan 2013 for 2. kvartal 2013


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Hvert år udmelder Beskæftigelsesministeren et antal mål, som jobcentrets lokale beskæftigelsesindsats tager afsæt i. Målene, strategierne og udfordringerne beskrives i Beskæftigelsesplanen. Der følges op på Beskæftigelsesplanen hvert kvartal.

Opfølgningsrapporten for 2. kvartal 2013 fremsendes til LBR til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2013 er opbygget omkring Beskæftigelsesministerens 4 mål. I

det følgende opsummeres de væsentligste konklusioner fra opfølgningen for 2. kvartal 2013.

Ministermål 1

Ministerens første mål omhandler unge og uddannelse og i hvor høj grad unge dagpenge- eller

kontanthjælpsberørte, uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, har været i uddannelse i løbet af året.

Der er offentliggjort data for perioden januar til april 2013, i forhold til ministerens første mål. Tallene viser, at der i perioden har været i alt 310 kontanthjælpsmodtagere uden kompetencegivende uddannelse og 55 A-dagpengemodtagere uden en kompetencegivende uddannelse.

Uddannelsesgraden er marginalt højere for kontanthjælpsmodtagerne end de forsikrede ledige. Samlet set, lå uddannelsesgraden for perioden januar til april på 7,2% - målet for 2013 er 20%.

Det forventes at uddannelsesgraden vil stige i løbet af 3. kvartal, da der er uddannelsesstart i august måned. Herudover er der iværksat en række aktiveringstilbud, som har fokus på at flytte unge til ordinær uddannelse. Brønderslev Kommune deltager desuden i projektet ”Brobygning til uddannelse". Dette er alle projekter, som har et stærkt fokus på at unge skal videre i ordinær uddannelse.

Ministermål 2

Ministerens andet mål handler om, at sikre og forebygge, at så mange personer

førtidspensioneres. Flere af de, som i dag risikerer at få førtidspension, har mange sammensatte problemer.

Der er for 2013 opsat en målsætning om, at tilgangen til førtidspension i 2013 maksimalt må være på 42 personer. Måltallet er fastsat i forhold til beskæftigelsesregionens tekniske fremskrivning af tilgangen til førtidspension i de nordjyske kommuner.

Tallene fra jobindsats.dk viser, at der er tilkendt 86 førtidspensioner i perioden juni 2012 til juni 2013. Kommunens interne statistik vedr. pensionstilkendelser viser dog, at der til og med juni 2013 måned er tilkendt 28 pensioner efter den gamle førtidspensionsordning, 23 sager efter den gamle ordning og 5 efter den nye.

Ministermål 3

Beskæftigelsesministerens tredje mål handler om at begrænse antallet af langtidsledige.

Langtidsledige omfatter A-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, der har

været ledige i minimum 80% af tiden det seneste år. Der er opsat et mål om, at der maksimalt må være 252 langtidsledige i december 2013.

De seneste tal fra maj 2013 viser, at der her var 212 langtidsledige. 138 A-dagpengemodtagere og 74 jobklare kontanthjælpsmodtagere. Udviklingen i langtidsledigheden er således stadig meget positiv i Brønderslev Kommune.

Ministermål 4

Det sidste ministermål er centreret omkring virksomhedskontakten. En forudsætning for at

virksomhederne kan understøtte indsatsen omkring, at få ledige i job er, at jobcentrene har en tæt kontakt til og dialog med de lokale virksomheder. På dette mål skal jobcentrene selv opstille et kvalitativt mål. Jobcenter Brønderslev vil her gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt de virksomheder, som Jobcentret samarbejder med. Undersøgelsen gennemføres i 3. kvartal 2013.

Virksomhedsservice har i 2. kvartal haft fokus på styrke kontakten til virksomhederne via kampagnebesøg der er alene i 2. kvartal gennemført 59 kampagnebesøg på virksomheder i kommunen. Kampagnebesøgende anvendes blandt andet til at udvide antallet af virksomheder, som jobcentret samarbejder med.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 12. august 2013, pkt. 7:

Til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Hanne Christensen, Ole Andersen, Per K. Andersen og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. LBR statistik pr. 28. august 2013


Resume

Sagsforløb: LBR

Fagenheden for Beskæftigelse fremsender oversigt vedrørende virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob, skånejob, voksenlærlinge og revalidering.

Sagen fremsendes til LBR til orientering.

Sagsfremstilling

Jobcentret har pr. 28. august 2013 udarbejdet oversigt over forløb i forhold til virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob, skånejob, voksenlærlinge samt revalidering.

12.04.12 07.06.12 07.06.12 08.08.12 19.10.12
Virksomhedspraktik 312 290 178 212 268
Løntilskud 181 176 115 72 76
Fleksjob 369 381 398 407 420
Voksenlærling 26 27 24 23 23
Skånejob 51 51 51 52 54
30.11.12 14.01.13 12.03.13 04.06.13 28.08.13
Virksomhedspraktik 254 199 231 229 189
Løntilskud 68 63 68 58 54
Fleksjob 430 436 439 440 453
Voksenlærling 23 23 25 27 22
Skånejob 53 52 52 55 56
Revalidering 100 94 95 90

Som det fremgår af ovenstående tabel, har der fra marts til august været et mindre fald i antallet af personer i løntilskud og virksomhedspraktik. Ligeledes er antallet af voksenlærlinge faldende. Antallet af personer i fleksjob og antallet af personer i skånejob er stigende

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagentil orientering.

Beslutning

LBR tager sagen til orientering.

LBR ser gerne, at flere ledige kommer i voksenlærlingeforløb.

LBR vil gerne have fremlagt statistik vedr. seniorjob til førstkommende møde.

Hanne Christensen, Ole Andersen, Per K. Andersen og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering om kontanthjælpsreformen


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Kontanthjælpsreformen blev vedtaget ved lov den 28. juni 2013. Arbejdsmarkedsstyrelsen har på baggrund af kontanthjælpsreformen udarbejdet to pjecer, som indeholder de centrale elementer i den fremtidige indsats for kontanthjælpsmodtagerne.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering og godkendelse af, at der i løbet af efteråret 2013 udarbejdes et oplæg til fremadrettet strategi for kontanthjælpsindsatsen, med udgangspunkt i kontanthjælpsreformen.

Sagsfremstilling

Den 18. april 2013 indgik Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative

Folkeparti samt Liberal Alliance aftale om en reform af kontanthjælpssystemet. Folketinget vedtog aftalen ved lov den 28. juni 2013.

Fra 1. januar 2014 sker der grundlæggende ændringer i indsatsen for borgere på kontanthjælp. Unge uden en uddannelse vil i fremtiden ikke være en del af kontanthjælpssystemet. Unge får i stedet uddannelseshjælp på niveau med SU. Overordnet set sondres der i reformen mellem to målgrupper:

 • Unge under 30 år uden en uddannelse.

Her sondres mellem uddannelsesparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

 • Voksne over 30 år samt unge med en kompetencegivende uddannelse.

Her sondres mellem jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Der skal allerede i løbet af efteråret 2013 gennemføres visitationssamtaler med de ledige der pt. modtager kontanthjælp, således de ledige pr. 1. januar 2014 kan indplaceres i forhold til ovenstående kategorier. Fremadrettet skal kommunen gennemføre en visitationssamtale senest en uge efter, at borgeren har henvendt sig for at søge om forsørgelsesydelse

Når det gælder de unge under 30 år uden en uddannelse, skal disse stå til rådighed for uddannelse. Målet er, at unge gennem uddannelse får bedre muligheder for en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Det skarpe fokus på uddannelse bliver suppleret med nye muligheder for en effektiv organisering i kommunen. Det bliver muligt at flytte indsatsen for unge uden uddannelse ud af jobcenteret til et miljø, hvor uddannelse er i centrum, fx på en erhvervsskole. Derudover kan indsatsen for unge uden uddannelse samles på tværs af forvaltninger, eksempelvis UU, socialforvaltningen og jobcenteret.Sidstnævnte gennemføres i Brønderslev Kommune, når kommunens ungeenhed etableres den 1. januar 2014.

For voksne og unge med en uddannelse bygger reformen på princippet om, at alle, der kan, skal i arbejde. Derimod skal alle, der ikke kan, have hjælp til at komme videre. Kravet til de jobparate er, at de skal søge job. Hvis ikke jobsøgningen lykkes, skal kontanthjælpsmodtageren senest efter tre måneder mødes af et krav om at arbejde og gøre nytte for sin kontanthjælp.

Når det gælder de mest udsatte borgere, er der her ingen, der længere må overlades til sig selv og en passiv hverdag, fordi de har et misbrug eller slås med psykiske og sociale problemer. De skal have en indsats, der skaber stabilitet i deres liv og tager hånd om deres udfordringer Udsatte borgere får ret til en koordinerende sagsbehandler, som skal skabe sammenhæng i indsatsen. Om nødvendigt skal borgeren også have tilknyttet en mentor der på ugentlig basis hjælper med at skabe struktur og stabilitet.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet de medsendte pjecer, der giver et overblik over den fremtidige indsats for henholdsvis unge under 30 år uden en uddannelse og voksne over 30 år samt unge med en uddannelse.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 12. august 2013, pkt. 10:

Til orientering.

Udvalget godkendte, at der i løbet af efteråret 2013 udarbejdes et oplæg til fremadrettet strategi for kontanthjælpsindsatsen, med udgangspunkt i kontanthjælpsreformen.

Beslutning

Taget til orientering.

Der fremsendes en analyse af kontanthjælpsudviklingen på førstkommende møde.

Hanne Christensen, Ole Andersen, Per K. Andersen og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Hanne Christensen, Ole Andersen, Per K. Andersen og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Til toppen


15. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Hanne Christensen, Ole Andersen, Per K. Andersen og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Til toppen


16. Lukket punkt:


Til toppen


17. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 5. september 2013
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer