Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2010-2013 Det Lokale Beskæftigelsesråd - Referat

Dato: 10. december 2013
Lokale: Lokale 120
Tidspunkt: Kl. 15:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb:LBR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Mødet ikke afviklet på grund af manglende dagsorden.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb:LBR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Mødet ikke afviklet på grund af manglende dagsorden.

Til toppen


3. Status på økonomi for december 2013


Resume

Sagsforløb: LBR

LBR's budget for 2013 er i alt på 657.642 kr. inklusiv overførte midler fra 2012 og supplerende bevilling for 2013.

Der er p.t. bevilget 395.759 kr. incl. Norgeskonsulenten på 135.000 kr. i 2014, og dermed er der en restbevilling på 261.883 kr. til nye ansøgninger.

Der behandles ansøgninger på mødet til et samlet beløb på 255.000 kr.

Sagen fremsende til LBR til orientering.

Sagsfremstilling

LBR’s budget for 2013 udgør jævnfør udmelding fra Arbejdsmarkedsstyrelsen 390.476 kr. Hertil kommer en overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013 på 165.247 kr.

På baggrund af status efter 1. halvår har Arbejdsmarkedsstyrelsen den 28. august endvidere udmeldt en supplerende bevilling for 2013 til LBR Brønderslev på 101.919 kr.

Sammen med denne udmelding har Arbejdsmarkedsstyrelsen orienteret om, at der ekstraordinært dispenseres fra bestemmelserne om, at LBR maksimalt kan overføre et beløb svarende til 25% af bevillingen i det indeværende år. Det betyder, at LBR kan overføre et uforbrugt tilskud fra 2013 til 2014 - uanset beløbets størrelse.

Inklusiv den supplerende bevilling fra 2013 udgør LBR's budget for 2013 i alt 657.642 kr.

Der er p.t. bevilget 360.759 kr., og dermed er der en restbevilling på 296.883 kr. til nye ansøgninger. LO har dog oplyst, at de ikke kommer til at anvende bevillingen til LO projektet for udbredelse af jobrotation på 117.208 kr. LO kommer til at anvende ca. 17.208 kr. af bevillingen. Det betyder, at der vil være ca. 100.000 kr. tilbageføres til LBR.

Herved er der ca. 396.883 kr. minus 135.000 kr. til Norgeskonsulenten 2014 til disposition i 2013. Alle uforbrugte midler i 2013 kan overføres til 2014, da Arbejdsmarkedsstyrelsen ekstraordinært i 2014 dispenserer fra reglen om, at der kun kan overføres 25% af bevillingen fra år til år.

Der behandles på mødet ansøgninger på 45.000 kr. til gennemførelse af evaluering af sundhedsindsats samt 210.000 til 6 måneders ansættelse af en implementeringskoordinator til det frivillige mentorkorps. Samlet set er der ansøgninger for 255.000 kr. Såfremt ansøgninger på 255.000 kr. bevilges, er der ca. 6.883 kr. tilbage til ansøgninger i 2014.

Økonomiafdelingen foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager økonomirapporten til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Mødet ikke afviklet på grund af manglende dagsorden.

Bilag

Til toppen


4. Implementeringskoordinator til det frivillige mentorkorps


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Beskæftigelsesudvalget har den 30. september 2013 godkendt, at Fagenheden for Beskæftigelse etablerer et frivilligt mentorkorps under Fagenheden for Beskæftigelse.

Fagenheden for Beskæftigelse er nu i gang med at planlægge etableringen af det frivillige mentorkorps og ansøger hermed Det Lokale Beskæftigelsesråd om projektmidler til 6 måneders ansættelse af en "implementeringskoordinator". Koordinatoren skal varetage etablering af det frivillige mentorkorps.

Beskæftigelsesudvalget har på møde den 2. december tilkendegivet at støtte op omkring ansøgningen.

Sagsfremstilling

Erfaringer fra andre Jobcentre viser, at det er nødvendigt at have en koordinator til et frivilligt mentorkorps. Særligt i implementeringsperioden er der behov for en koordinator, som kan stable mentorkorpset på benene.

En ”implementeringskoordinator” skal varetage:

 • Indsatsen for at skaffe frivillige mentorer

 • Oprettelse af database over frivillige mentorer

 • Udvikling af mentorernes faglighed

 • Principper for match mellem borger og mentor

 • Udvikling af standarder for samarbejde mellem mentor og rådgiver

 • Etablering af mødefora for sparring og udvikling for mentorerne

 • Udarbejdelse af detaljeret beskrivelse af målgrupperne for det frivillige mentorkorps.

Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at det er nødvendigt at ansætte en ”implementeringskoordinator” til at varetage de opgaver, som i opstartsfasen er forbundet med etableringen af et frivilligt mentorkorps. Efter det første halve år vurderes det, at rammerne for det frivillige mentorkorps er etableret. Den daglige drift og koordinering vil da fylde mindre, og det forventes, at disse opgaver kan lægges ind under 1-2 af de medarbejdere, som allerede er ansat i Jobcentret.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tilgodeser ansøgningen om 210.000 kr. til 6 mdrs. ansættelse af en ”implementeringskoordinator” til det frivillige mentorkorps.

Personalemæssige konsekvenser

Ansættelse af en medarbejder i 6 mdr.

Økonomi

Udgiften på 210.000 kr. skal finansieres inden for den økonomiske ramme.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 2. december 2013, pkt. 10:

Beskæftigelsesudvalget anbefaler ansøgningen til LBR om 210.000 kr. til 6 mdrs. ansættelse af en "implementeringskoordinator" til det frivillige mentorkorps.

Adnan Jedon var fraværende.

Beslutning

Godkendt efter mailkontakt til LBRs medlemmer.

Til toppen


5. Evaluering af sundhedsindsats


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

På LBR’s møde den 10. september 2013 ansøgte Jobcenter Brønderslev og Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering (Fagenheden for Sundhed og Velfærd) om midler til dækning af en evaluering af det nye samarbejde om sundhedsindsatsen for sygedagpengemodtagere i Brønderslev Kommune.

LBR besluttede at udsætte punktet med krav om en bedre belysning af ansøgningen og muligheder for alternativ finansiering.

Fagenheden for Beskæftigelse har nu fået et revideret tilbud på 90.000 kr. fra Marselisborg om evaluering af effekten af sundhedsindsatsen.

Beskæftigelsesudvalget har prioriteret at afsætte 45.000 kr. under driftsloftet til medfinansiering af effektevalueringen.

Fagenheden for Beskæftigelse ansøger hermed LBR om de resterende 45.000 kr. til evalueringen.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brønderslev har siden 2009 købt tilbud om Sundhedsindsats hos Forebyggelse og Rehabilitering (Fagenheden for Sundhed & Velfærd). Samarbejdet er udviklet løbende og tilbuddet blev senest justeret i 2012 efter en evaluering foretaget af specialestuderende fra AAU.

Ved indgåelse af aftale om det nye tilbud om Sundhedsindsats i 2012 blev det aftalt, at tilbuddet skulle evalueres efter 1 år.

Derfor ansøger Jobcenter Brønderslev og Forebyggelse og Rehabilitering Beskæftigelsesudvalget og LBR om hver 45.000 kr. til finansiering af evalueringen, der i alt koster 90.000 kr.

Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering har desværre ikke budget til at afsætte midler til evalueringen.

Evalueringens formål og indhold

Formålet med evalueringen er at måle sundhedsindsatsens effekt, herunder indsatsens målrettethed – hvem får tilbuddet og har de gavn af det?

Det er essentielt at sætte fokus på, om tilbuddene reelt medfører, at flere borgere raskmeldes og vender tilbage til arbejdsmarkedet. Endvidere har Brønderslev Kommune mulighed for at trække viden og læring ud af dette samarbejde, som kan anvendes i det øgede fremadrettede samarbejde med indfasningen af Førtidspensions- og Kontanthjælpsreformen.

Evalueringen består af en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse, som foretages blandt de borgere, som har deltaget i tilbuddet siden januar 2013.

Kvantitativ brugerundersøgelse

På baggrund af data fra Jobcentret og det centrale dataregister DREAM-databasen, gennemføres frekvensanalyser, krydsanalyser og årsagsanalyser.

Frekvensanalyse: Genererer viden om, hvordan borgerne fordeler sig i forhold til forskellige parametre som målgrupper, matchgrupper m.m.

Krydsanalyse: Genererer viden om, hvordan de forskellige spørgsmål fordeler sig i forhold til hinanden. Fx. hvordan er forsørgelseseffekten for de enkelte målgrupper?

Årsagsanalyse: En regressionsanalyse gør det muligt at teste, om en specifik faktor (fx. køn) har betydning for tilbuddets effekt for den enkelte borger.

Kvalitativ brugerundersøgelse

Undersøgelsen fokuserer på deltagernes egen opfattelse af, om tilbuddet har hjulpet dem nærmere arbejdsmarkedet.

Marselisborg gennemfører interviews blandt 10-12 tilfældigt udvalgte borgere, som har deltaget i sundhedsindsatsen. Interviewene gennemføres telefonisk ud fra en semistruktureret interviewguide.

Formidling af resultater

Resultaterne af den kvantitative og den kvalitative brugerundersøgelse præsenteres i en rapport, som også vil indeholde en række anbefalinger til fremtidig udvikling af sundhedsindsatsen.

Endvidere vil rapporten indeholde en beskrivelse af de fremtidige hensigtsmæssige samarbejdsstrukturer mellem Jobcenter Brønderslev og Afdelingen for Forebyggelse & Rehabilitering. Denne beskrivelse kan også give inspiration til de andre samarbejdsflader mellem Beskæftigelse og Sundhed & Velfærd.

I møde den 2. december 2013 har Beskæftigelsesudvalget prioriteret at anvende 45.000 kr. under driftsloftet til medfinansiering af effektevalueringen. På samme tid har Beskæftigelsesudvalget givet udtryk for at støtte ansøgningen til LBR omkring finansieringen af de resterende 45.000 kr.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, atDet Lokale Beskæftigelsesråd godkender ansøgningen om 45.000 kr. til medfinansiering af evaluering af sundhedsindsatsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Udgiften på 45.000 kr. skal finansieres inden for den økonomiske ramme.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 2. december 2013, pkt. 13:

Udvalget godkender, at der anvendes 45.000 kr. under driftsloftet til medfinansiering af effektevalueringen.

Adnan Jedon var fraværende.

Beslutning

Godkendt efter mailkontakt til LBRs medlemmer.

Bilag

Til toppen


6. LBRs virksomhedsrettede plan for 2014


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Mødet ikke afviklet på grund af manglende dagsorden.

Resume

Sagsforløb: LBR

LBR skal hvert år udarbejde en plan for, hvilke initiativer der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Initiativerne skal ligge indenfor de overordnede rammer for jobcentrets Beskæftigelsesplan og indenfor Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for LBR bevillingen.

Det Lokale Beskæftigelsesråd bedes drøfte og godkende den virksomhedsrettede plan for 2014.

Sagsfremstilling

Det er tidligere meddelt, at LBR ikke vil modtage tilskud i 2014. Det er imidlertid meddelt, at uforbrugte midler for 2013 kan overføres ubeskåret til 2014. Der er heller ikke udmeldt mål for anvendelsen af tilskuddet.

Midlerne skal overordnet anvendes til, at:

 • fremme særlige virksomhedsrettede initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation og kendskab til lokale forhold.

 • fremme iværksættelsen af lokale initiativer, der kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller bidrage til at personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse.

Det forslås, at ministerens indsatsområder for 2013 videreføres i 2014, da der ikke er udmeldt indsatsområder for 2014 grundet bortfaldet af bevillingen. Ministerens indsatsområder for 2013 var:

 • De Lokale Beskæftigelsesråd understøtter indsatser over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, så flere borgere, via en virksomhedsrettet indsats, kan få reetableret kontakten til arbejdsmarkedet, og dermed forebygger, at så mange personer førtidspensioneres.

 • De Lokale Beskæftigelsesråd understøtter en forstærket virksomhedsrettet indsats over for de dagpengemodtagere, der i 2014 risikerer at opbruge retten til dagpenge.

Det foreslås, at LBR iværksætter initiativer og aktiviteter, der er i overensstemmelse medovenstående og som understøtter målene i Beskæftigelsesplanen for 2014. Der forslås herudover, at LBR har fokus på følgende områder i 2014:

 • Ungeindsatsen: Ungdomsledigheden udgør stadig en af de væsentligste udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. En indsats for kompetenceudvikling både i forhold til de personlige, almene og faglige færdigheder må derfor prioriteres for, at sikre arbejdsstyrken i en nær fremtid med demografiske udfordringer, hvor behovet for en udvidelse af en velkvalificeret arbejdsstyrke øges.

 • Norgesindsatsen: LBR i Brønderslev-, Frederikshavn- og Hjørring kommuner har bevilget midler til en Norgesindsats, med opstart ultimo 2012, ved ansættelse af en Norgeskonsulent i 24 mdr. Denne indsats har på kort sigt udviklet sig positivt ift. målsætningerne, og LBR vil derfor fortsætte med at have et øget fokus på Norgesindsatsen også i 2014.

 • Mentorindsats: Mentorkontakt medfører øget fastholdelse i aktivering, job og uddannelse for ledige, især i forhold til unge med problemer udover ledighed. Mentorindsats er tillige en væsentlig del af den kontanthjælpsreform, som træder i kraft i januar 2014. Jobcentret har arbejdet aktivt for indsatsen i 2014 via oprettelsen af internt mentorteam. LBR vil støtte op om denne indsats i 2014.

 • Samarbejde med lokale virksomheder samt jobrotation: Det er af afgørende betydning, at jobcentret har en god dialog og løbende kontakt med det lokale erhvervsliv og kender arbejdsmarkedet i kommunen til bunds. Derfor er dette perspektiv også vigtigt i alle LBR’s fokusområder i 2014. Jobrotation er her et rigtig godt redskab til at få ledige ud i job samtidig med, at faste medarbejdere bliver opkvalificeret. Det er et win-win koncept. Jobcentret har haft særligt fokus på at anvende jobrotation, og LBR har støttet op om dette gennem bevilling til ansættelse af koordinator. LBR vil også i 2014 støtte op om, at jobrotationsindsatsen udvikles og at særligt samarbejdet med private virksomheder om jobrotationsprojekter understøttes.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, atLBRdrøfter og godkender LBRs virksomhedsrettede plan for 2014.

Bilag

Til toppen


7. Mødekalender 2014 - LBR


Resume

Sagsforløb: LBR

Byrådet har principgodkendt forslag til mødekalender for 2014.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til godkendelse af mødekalenderen for 2014 i forhold til LBRs møder.

Sagsfremstilling

Forslaget er udarbejdet med en udvalgsstruktur som i denne byrådsperiode.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i alle udvalg og ét møde pr. måned i Byrådet. Der er planlagt temamøde kl. 16,00 forud for byrådsmøderne.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Der er planlagt ekstra møder til 1. og 2. behandling af budgettet i både Økonomiudvalget og Byrådet.

Det bemærkes, at det er det nye byråd, der har kompetencen til endeligt at godkende mødekalenderen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår at LBR afholder syv møder i 2014. Det forslås, at møderne afholdes følgende datoer:

 • Tirsdag den 11. februar 2014

 • Tirsdag den 15. april 2014 (Hvor bl.a. Resultatrevisionen behandles).

 • Mandag den 5. maj 2014 (Temamøde med Beskæftigelsesudvalget om Beskæftigelsesplanen)

 • Tirsdag den 10. juni 2014 (Der skal afgive høringssvar til Beskæftigelsesplanen).

 • Tirsdag den 9. september 2014

 • Tirsdag den 28. oktober 2014

 • Tirsdag den 9. december 2014

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, atLBR godkender mødekalenderen for 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Godkendt efter mailkontakt til LBRs medlemmer.

Bilag

Til toppen


8. Generelle ledighedstal for september 2013


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere i jobcentret.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en oversigt over antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i jobcentret. Oversigten indeholder antallet af fuldtidspersoner det seneste år opgjort måned for måned. Det er data fra jobindsats.dk, der er anvendt i oversigten.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 2. december 2013, pkt. 4:

Til orientering.

Adnan Jedon var fraværende.

Beslutning

Mødet ikke afviklet på grund af manglende dagsorden.

Bilag

Til toppen


9. Nordjyske ledighedstal for september 2013


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Tallene er for august 2013 og viser, at antallet af fuldtidsledige i Brønderslev Kommune er faldet med 8,2% i forhold til august 2012. I august 2013 var der i september 763 fuldtidsledige.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Ledigheden falder fortsat i Brønderslev Kommune. Ledigheden er faldet med 8,2 % det seneste år svarende til et fald i ledigheden på 68 fuldtidsledige. I alt var der i september måned 2013 763 ledige.

De personer der indgår i ledighedstallene, er personer, der står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det vil sige forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Hvis man ser på

ledighedsprocenten for de forsikrede ledige, var den i september på 4,9 %. Det er en lavere

ledighed end i nabokommunerne Hjørring, Frederikshavn, og Aalborg.

På regionalt plan er ledighedsprocenten højest for både mænd og kvinder under 30 år. Kvinder i aldersgruppen 25-30 år topper ledighedsprocenten med 10,0% . Mændene har ligeledes højest ledighed i aldersgruppen 25-30 år med en ledighed på 8,4%.

3F, Metal, Kristelig og Metal tegner sig for de største fald i ledighedeni absolutte tal. 3F har fået 672 færre ledige det seneste år. Kristelig A-kasse 237 færre ledige og Metal har fået 203 færre ledige. Grafen for antal beskæftigede lønmodtagere i juli måned fortsætter en faldende tendens. Der er tale om ca. 3.300 færre fuldtidsbeskæftigede i juli 2013 end i juli 2012. I Brønderslev Kommune er antallet af beskæftigede faldet med 199 personer det seneste år.

Langtidsledigheden falder fortsat i Brønderslev Kommune Langtidsledigheden defineres som ledige, der har været ledige i minimum 80 % af tiden de seneste 12 måneder. I Brønderslev Kommune var der i august måned 188 langtidsledige, det er et fald på 75 personer fra september 2012 til september 2013.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

År 2010-2013 Beskæftigelsesudvalget, 2. december 2013, pkt. 5:

Til orientering.

Adnan Jedon var fraværende.

Beslutning

Mødet ikke afviklet på grund af manglende dagsorden.

Bilag

Til toppen


10. Offentlig løntilskudskvote for 2014


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Fagenheden for Beskæftigelse har modtaget udmelding fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. den kommunale løntilskudskvote for 2014. Kvoten er i 2014 på 112 helårspladser.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Beskæftigelse har modtaget udmelding fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. den kommunale løntilskudskvote for 2014. Løntilskudskvoten for 2014 er på 112 helårspladser. Der er tale om et fald på 17 pladser i forhold til 2013, hvor kvoten er på 129 pladser. Som følge af et forventet beskedent fald i ledigheden, er den samlede offentlige kvote for hele landet i 2014 reduceret med 3.250 personer og fastsat til i alt 20.450 helårspladser, hvoraf de kommunale pladser udgør i alt 15.950 helårspladser.

I 2013 er der lavet en ny fordelingsnøgle, der medfører, at kvoten nu fordeles på baggrund af det relative antal årsværk ansat i kommunen.

Formålet med kvoten er at sikre det fornødne antal pladser til aktivering med løntilskud for ledige. Det skal i den forbindelse nævnes, at kvoten skal forstås som en ramme for fremskaffelse af løntilskudspladser. Der er ikke tale om en kvote, hvor succeskriteriet i sig selv er at opfylde kvoten.

Tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at der i Brønderslev Kommune i perioden januar til oktober 2013, har været en udnyttelsesgrad på 19,5% i forhold til kvoten. På landsplan var

udnyttelsesgraden 42,9%. Årsagen til at jobcentret ikke i samme grad anvender de offentlige løntilskud er, at dagpengeperioden er halveret til to år. En ledig bruger en relativ stor andel af sin dagpengeperiode på et offentligt løntilskudsjob, hvor der sjældent er mulighed for at få job efterfølgende. Jobcentret anviser derfor i udgangspunktet de ledige til offentlige løntilskud i 3 måneder af gangen, dette betyder, at nogle kommunale arbejdsgivere har sagt fra i forhold til de offentlige løntilskud. Jobcentret satser af den grund primært på virksomhedsaktivering på de private virksomheder, hvor der oftest er bedre muligheder for, at den ledige kan blive ansat efterfølgende.

Det skal imidlertid præciseres, at Brønderslev Kommunen, jf. nedenstående, har en forpligtigelse til at stille de nødvendige løntilskudspladser til rådighed.

Reglerne for rekvirering af løntilskudspladser fremgår af Styringsbekendtgørelsen, hvor det er præciseret, at ”Jobcentrene (og Anden Aktør) kan rekvirere en konkret løntilskudsplads hos en central offentlig arbejdsgiver til påbegyndelse på et bestemt tidspunkt efter udløbet af en leveringsfrist på 24 arbejdsdage. Kan den pågældende arbejdsgiver ikke stille den konkrete plads til rådighed, skal myndigheden i videst muligt omfang sikre, at den tilbudte plads er relevant i forhold til den lediges beskæftigelsesmål. Kan dette ikke lade sig gøre, skal der under alle omstændigheder stilles en plads til rådighed”

Brønderslev Kommune lever op til denne forpligtelse via løntilskudskataloget, som administreres via Personaleafdelingen. Det er muligt at få et overblik over kommunens løntilskudsstillinger på kommunens hjemmeside.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at LBR tager sagen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 2. december 2013, pkt. 8:

Taget til efterretning.

Adnan Jedon var fraværende.

Beslutning

Mødet ikke afviklet på grund af manglende dagsorden.

Bilag

Til toppen


11. Jobrotationsprojekt i samarbejde med PN Beslag


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Jobcenter Brønderslev har indgået aftale med PN Beslag om et større jobrotationsprojekt.

Projektet omfatter opkvalificering af 105 medarbejdere på PN beslag.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brønderslev har indgået aftale med PN Beslag om et jobrotationsprojekt.

PN Beslag ønsker at kompetenceudvikle deres medarbejdere fagligt og personligt, så de fremadrettet kan optimere driften og dermed blive mere konkurrencedygtige på det danske og de udenlandske markeder.

PN Beslag har derfor i samarbejde med VEU Center Nord, Jobcenter Brønderslev og 3F lavet en uddannelsesplan for 105 medarbejdere (heraf 82 ufaglærte medarbejdere), hvor medarbejderne skal opkvalificeres henover en periode på 14 uger. PN Beslag ønsker at lave jobrotation mens medarbejderne efteruddannes, så virksomheden kan opretholde driften i uddannelsesperioden.

Jobcentret er derfor i gang med at rekruttere 17 vikarer i samarbejde med 3F. Tanken er, at vikarerne ligeledes skal opkvalificeres, inden de ansættes som jobrotationsvikarer hos PN Beslag. De ledige, som bliver vikarer øger dermed chancerne for at få ordinært arbejde hos PN Beslag efterfølgende. Eller i en lignende virksomhed.

Planen for projektet hos PN Beslag er følgende:

 • Uge 49-50 Jobrotationsvikarerne opkvalificeres på EUC Nord i bl.a. Axapta, virksomhedsforståelse, tegningslæsning og måleteknik

 • Uge 2-3:Jobrotationsvikarerne er i praktik på PN Beslag

 • Uge 4-16:Medarbejderne påbegynder uddannelse og jobrotationsvikarerne ansætte.

Virksomheden vil fremadrettet have fokus på yderligere kompetenceudvikling, og der er aftalt efterfølgende drøftelser af blandt andet brug af GVU planer (grundlæggende voksenuddannelse) for medarbejderne.

Jobrotationsprojektet blev beskrevet i en artikel i Nordjyske den 18. november 2013. Artiklen er er medsendt som bilag.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 2. december 2013, pkt. 9:

Til orientering.

Adnan Jedon var fraværende.

Beslutning

Mødet ikke afviklet på grund af manglende dagsorden.

Bilag

Til toppen


12. Orientering om nye virksomhedscentre i 2. halvår 2013


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Fagenheden for Beskæftigelse har i perioden den 21. maj til den 18. november 2013 etableret ét nyt virksomhedscenter.

Aftalen er indgået med Jem og Fix i Brønderslev og omfatter 2 pladser.

Der er 30 virksomhedscentre med i alt 74 pladser.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Virksomhedscentre er et koncept, hvor Jobcenter og virksomhed indgår samarbejde om et fast antal praktikpladser med mentorstøtte og hyppige opfølgninger på praktikforløbene.

Formålet er, at samarbejde om at få de svageste ledige ud på en rigtig arbejdsplads, og motivere den ledige til job eller uddannelse gennem et praktikforløb. I virksomhedscentret er den ledige borger tilknyttet en mentor, som har til opgave at støtte og vejlede borgeren i hele praktikforløbet. I samarbejdet lægges der stor vægt på, at virksomheden er rummelig samt, at de udpeger faste mentorer. Mentorerne tilbydes en mentoruddannelse (afvikles som AMU kursus i samarbejde med Aalborg Handelsskole).

Når de ledige henvises til virksomhedscentret yder jobcentret et fast økonomisk tilskud til mentorfunktionen.

Desuden afholdes mentornetværksmøder, hvor der arbejdes med forskellige relevante temaer efter mentorernes ønsker og behov i forhold til at opnå yderligere viden.

P.t. har Jobcentret samarbejdsaftale med 30 virksomhedscentre (detailhandel, plejecentre, idrætshaller, landbrug, boligselskaber, restauranter, transport, pædagogisk arbejde og genbrugspladser). Samlet set er der i alt 74 pladser på de 30 virksomhedscentre.

Jobcentret har i perioden den 21. maj til den 18. november 2013 etableret ét nyt virksomhedscenter. Aftalen er indgået med Jem og Fix i Brønderslev og omfatter 2 pladser.

Der vil i løbet af december måned 2013 være dialog med flere virksomheder/institutioner, som har interesse i at indgå i et samarbejde omkring virksomhedscentre.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at LBR tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 2. december 2013, pkt. 15:

Til orientering.

Adnan Jedon var fraværende.

Beslutning

Mødet ikke afviklet på grund af manglende dagsorden.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Mødet ikke afviklet på grund af manglende dagsorden.

Til toppen


14. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Mødet ikke afviklet på grund af manglende dagsorden.

Til toppen

Opdateret 5. december 2013
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer