Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2010-2013 Det Lokale Beskæftigelsesråd - Referat

Dato: 11. juni 2013
Lokale: Lokale 120
Tidspunkt: Kl. 15:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Hanne Christensen, Jens Baadsgaard Jensen og Per K. Andersen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Hanne Christensen, Jens Baadsgaard Jensen og Per K. Andersen var fraværende.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem LBR og RBR


Resume

Sagsforløb: LBR

Det Regionale Beskæftigelsesråd i Nordjylland mødes årligt med de lokale beskæftigelsesråd for at drøfte de regionale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Det Regionale Beskæftigelsesråd deltager ved mødet.

Sagsfremstilling

Formandskabet for Det Regionale Beskæftigelsesråd kommer på det årlige besøg.

Følgende repræsentanter deltager fra RBR og Beskæftigelsesregion Nordjylland:

Egon Sørensen - DA og formand

Erik H. Andersen - LO og næstformand

Thomas Krarup - Kommunesiden og næstformand

Henrik Christensen - Kontorchef

Anne Korup Nielsen - fuldmægtig

Dagsorden

1. Udviklingen på det lokale arbejdsmarked ved LBR Brønderslev

2. Udviklingen på ministerens mål ved formand for RBR Egon Sørensen

3. Dialog

Der afsættes maks 1½ time til mødet.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR drøfter de beskæftigelsespolitiske udfordringer med RBR, med udgangspunkt i dagsordenen.

Beslutning

Taget til orientering.

Hanne Christensen, Jens Baadsgaard Jensen og Per K. Andersen var fraværende.

Til toppen


4. Status på økonomi juni 2013


Resume

Sagsforløb: LBR

Økonomioversigten juni 2013 viser, hvor meget Det Lokale Beskæftigelsesråd har tilbage af bevillingen for 2013.

Sagsfremstilling

LBR’s budget for 2013 udgør jfr. Arbejdsmarkedsstyrelsen 390.476 kr. samt en overførsel fra 2012 til 2013 på 165.247 kr.

Det skal bemærkes, at Arbejdsmarkedsstyrelsen har en pulje på 16 mio. kr. på landsplan, som vil blive fordelt senere på året.

Der er p.t. bevilget 334.709 kr. og dermed er der et overskud på 221.014 kr. til nye ansøgninger. Der foreligger ingen ansøgninger til mødet.

Økonomiafdelingen foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager økonomirapporten til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ole Andersen oplyste om at bevilling for 2014 bortfalder.

Hanne Christensen, Jens Baadsgaard Jensen og Per K. Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Status på akutpakken maj 2013


Resume

Sagsforløb: LBR

LBR har ønsket at blive løbende orienteret om, hvor mange borgere der er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet. Fagenheden for Beskæftigelse har opgjort, at der aktuelt er 64 ledige dagpengemodtagere i akutpakken.

Sagen sendes til LBR til orientering.

Sagsfremstilling

Bruttomålgruppen for akutindsatsen omfatter 373 personer, der har dagpengestop fra oktober 2012 og fremefter. Fordelt på ledighedsstatus dags dato, fordeler personerne sig på følgende måde:

 • 64 personer modtager dagpenge.

 • 55 personer modtager særlig uddannelsesydelse.

 • 25 personer er sygemeldte.

 • 22 personer modtager kontanthjælp.

 • 20 personer er kommet i seniorjob.

 • 3 personer er kommet i voksenlære.

 • 3 personer er ansat som jobrotationsvikarer.

 • 1 person er overgået til EGU.

 • 180 personer er dags dato blevet afmeldt.

De64 personer der stadig modtager dagpenge, fordeler sig på følgende måde, i forhold til de ophørsdatoer der er registreret i sagsbehandlersystemet Workbase.

 • 15 der stadig står registreret som ledige, menmed dagpengeophør i januar, februar, marts eller april.

 • 17personer der har dagpengeophør i maj måned.

 • 21personer der har dagpengeophør i juni måned.

 • 11personer der har dagpengeophør senere end juni måned.

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om meget dynamiske data, som kommer fra Jobcentrets sagsbehandlingssystem Workbase. Slutdatoerne i dagpengesystemet ændrer sig løbende, det kan eksempelvis skyldes, at ledige afholder ferie, har længerevarende sygemeldinger,eller går midlertidigt i beskæftigelse.

Ser man på de, som har registreret en ophørsdato i løbet af 2. halvår 2013 er der 130 dagpengemodtagere på nuværende tidspunkt, ifølge sagsbehandlersystemet.

Med den politiske aftale, der netop er indgået vedr. indfasningen af dagpengereformen, vil en stor del af personer, der har ophør i dagpengesystemet i løbet af 2013, have ret til den særlige uddannelsesydelse. Den samlede periode med dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den ny arbejdsmarkedsydelse kan dog højst udgøre 4 år.

Målinger på jobindsats.dk vedr. akutpakken

På jobindsats.dk er der offentliggjort en måling, der viser de ledige dagpengemodtagere, der er blevet afmeldt, som har falddato efter målingens opgørelse. Målingen viser, at 25% af de, som har falddato efter den 21. maj 2013 erafmeldt til job eller uddannelse.

Der er ligeledes offentliggjort statistik, som viser arbejdsmarkedsstatus på de A-dagpengemodtagere, somhar opbrugt retten til dagpenge. Personer indgår i denne måling, hvis den sidste uge med udbetaling af dagpenge i den givne dagpengeperiode falder samtidig med den af A-kassen indberettede sidste dagpengedato.

Ifølge målingen, har 77 dagpengemodtagere opbrugt dagpengeretten de første 3 måneder, heraf er 6 gået i job, 6 er gået i SU berettiget uddannelse, 5 er gået på efterløn eller pension, 11 modtager hverken ydelse eller lønindkomst. De resterende 49 personer modtager enten særlig uddannelsesydelse, er i seniorjob, på kontanthjælp eller modtager anden offentlig forsørgelse.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Notat fra Beskæftigelsesregion Nordjylland

Beskæftigelsesregion Nordjylland har udarbejdet et notat, der indeholder oplysninger om de ordninger der er gennemført under akutpakkerne, samt udviklingen i de Nordjyske jobcentre. Af notatet fremgår det blandt andet, at der er opslået 98 akutjobs i Brønderslev Kommune.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at LBR tager sagen til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Oversigt over særlig uddannelsesydelse fremsendes til næste møde.

Hanne Christensen, Jens Baadsgaard Jensen og Per K. Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Opfølgning fra beskæftigelsesplanen for 2013 for 1. kvartal


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Hvert år udmelder Beskæftigelsesministeren et antal mål, som jobcentrets lokale beskæftigelsesindsats tager afsæt i. Målene, strategierne og udfordringerne beskrives i Beskæftigelsesplanen. Der følges op på Beskæftigelsesplanen hvert kvartal.

Opfølgningsrapporten for 1. kvartal 2013 fremsendes til LBR til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2013 er opbygget omkring Beskæftigelsesministerens 4 mål. I

det følgende opsummeres de væsentligste konklusioner fra opfølgningen for 1. kvartal 2013.

Ministermål 1

Ministerens første mål har fokus på unge og uddannelse, og hvor meget unge dagpenge- eller

kontanthjælpsberørte, uden erhvervskompetencegivende uddannelse, har været i uddannelse i

løbet af året.

Det er endnu ikke offentliggjort data for 1. kvartal 2013, i forhold til ministerens første mål. Men der er kommet data for hele 2012. Målingen viser, at der i 2012 har været i alt 521 kontanthjælpsmodtagere uden kompetencegivende uddannelse og 89 A-dagpengemodtagere

uden kompetencegivende uddannelse. Uddannelsesgraden er marginalt højere for de forsikrede ledige end for kontanthjælpsmodtagerne. Samlet set, lå uddannelsesgraden for 2012 på 13,5% - målet for 2013 er 20%.

Opfølgningen på målet viser, at det er gruppen af unge mellem 25 og 29 år, der har den laveste

uddannelsesgrad. En del af forklaringen herpå er, at denne målgruppe endnu ikke er omfattet af reglerne om uddannelsespålæg. Unge mellem 25 og 29 år kan derfor ikke pålægges at tage en ordinær uddannelse. Ligeledes har der i indsatsen, primært været fokus på virksomhedsvendt aktivering for gruppen af ledige mellem 25 og 29 år.

Der er iværksat en række aktiveringstilbud, som har fokus på at flytte unge til ordinær uddannelse.

Brønderslev Kommune deltager desuden i projektet ”Brobygning til uddannelse". Dette er alle

projekter, som har et stærkt fokus på at unge skal videre i ordinær uddannelse.

Ministermål 2

Ministerens andet mål handler om, at sikre og forebygge, at så mange personer

førtidspensioneres. Flere af de, som i dag risikerer at få førtidspension, har mange sammensatte problemer.

Der er for 2013 opsat en målsætning om, at tilgangen til førtidspension i 2013 maksimalt må være på 42 personer. Måltallet er fastsat i forhold til beskæftigelsesregionens tekniske fremskrivning af tilgangen til førtidspension i de nordjyske kommuner. Der tages i målet det forbehold, at der er tale om førtidspensioner tilkendt efter de nye pensionsregler, ikke sager indstillet til pensionsnævnet før 2013, som behandles i henhold til de gamle regler.

Målingerne fra jobindsats er kun opdateret til og med januar 2013. Denne måling viser, at der er

bevilget 118 førtidspensioner i perioden januar 2012 til januar 2013. Kommunens interne statistik vedr. pensionstilkendelser viser dog, at der til og med april 2013 måned er tilkendt 27 pensioner efter den gamle førtidspensionsordning, der er her udelukkende tale om sager, som er indstillet til pension i 2012. Der er endnu ingen personer, der er blevet tilkendt førtidspension efter de nye førtidspensionsregler.

Ministermål 3

Beskæftigelsesministerens tredje mål handler om at begrænse antallet af langtidsledige.

Langtidsledige omfatter A-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, der har

været ledige i minimum 80% af tiden det seneste år. Der er opsat et mål om, at der maksimalt må være 252 langtidsledige i december 2013. De seneste tal fra februar 2013 viser, at der her var 223 langtidsledige. Der er fortsat fokus på at udnytte de værktøjer, der ligger i de ordninger, der eriværksat rettet mod gruppen af akutledige. Herudover har Jobcentret fokus på at forebygge langtidsledighed, gennem at:

 • understøtte en målrettet jobsøgning i forhold til de mange jobåbninger.

 • sikre at jobåbningerne synliggøres effektivt for de ledige, og at de ledige tidligt i ledighedsforløbet i højere grad understøttes i at søge bredt – fagligt såvel som geografisk.

 • risikogrupper for langtidsledighed tidligt identificeres og der tilrettelægge en individuel indsats for disse grupper.

 • fastholde og styrke det tidlige kontaktforløb for nyledige blandt andet i form af informationsmøder tidligt i ledighedsforløbet.

 • anvende faglig opkvalificering i forhold til brancher med efterspørgsel efter arbejdskraft.

Ministermål 4

Det sidste ministermål er centreret omkring virksomhedskontakten. En forudsætning for at

virksomhederne kan understøtte indsatsen omkring, at få ledige i job er, at jobcentrene har en tæt kontakt til og dialog med de lokale virksomheder. På dette mål skal jobcentrene selv opstille et kvalitativt mål. Jobcenter Brønderslev vil her gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt de virksomheder, som Jobcentret samarbejder med. Undersøgelsen gennemføres i 3. kvartal 2013.

I virksomhedsindsatsen har der i første kvartal været fokus på følgende elementer:

Fleksjobreformen: Ultimo 2012 blev der oprettet mange fleksjobs på den gamle ordning.

Primo 2013 har virksomhedsservice haft fokus på at omsætte de nye regler.

Jobrotation: Når det gælder jobrotation har der været en del kontakter til private

virksomheder med henblik på at udbredekendskabet til jobrotationsordningen.

Kampagnebesøg: Der er udviklet materiale til virksomhedskonsulenterne, hvor fokus er på

efterspørgselssiden, når virksomhederne besøges (i stedet for, som tidligere på

udbudssiden - de ledige/sygemeldte).

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2013:

Til orientering.

Sagsfremstilling til Det Lokale Beskæftigelsesråd den 11. juni 2013: LBR bedes tage sagen til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Hanne Christensen, Jens Baadsgaard Jensen og Per K. Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Beskæftigelsesplan 2014 1. udkast


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2014. Det 1. udkast er udarbejdet på baggrund af temamødet mellem LBR og Beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2013, resultatrevisionen for 2012 samt Beskæftigelsesministerens mål for 2014.

LBR bedes drøfte 1. udkast til Beskæftigelsesplanen 2014 med henblik på afgivelse af høringssvar.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren fremsætter hvert år rammer og mål for beskæftigelsesindsatsen. I Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §23 er det fastsat, at kommunen skal udarbejde en Beskæftigelsesplan for den fremtidige beskæftigelsesindsats ud fra de rammer og mål, som Beskæftigelsesministeren fremsætter.

Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelses-politiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

De fire beskæftigelsespolitiske mål for 2014 er:

 1. Flere unge skal have en uddannelse – ”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.”

 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension – ”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.”

 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes – ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.”

 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder – ”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.”

Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring de 4 ministermål. I relation til målene, er de lokale udfordringer kortlagt. Fagenheden for Beskæftigelse har desuden formuleret strategier og centrale fokusområder for indsatsen i 2014.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har på forhånd defineret, hvordan målene skal formuleres. De konkrete niveaumål skal senest fastsættes og offentliggøres den 31. januar 2014. Derfor bliver disse først fremlagt til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget i januar 2014.

Strategier og fokusområder i Beskæftigelsesplan 2014 bærer præg af de store reformer på beskæftigelsesområdet. Kontanthjælpsreformen træder i kraft pr. 1. januar 2014, Sygedagpengereform forventes også at træde i kraft i 2014, og der er varslet en omlægning af de økonomiske styringsmekanismer på beskæftigelsesområdet. Herudover er der nedsat et ekspertudvalg med Karsten Koch i spidsen, der skal udrede beskæftigelsesindsatsen i Danmark. Det forventes, at der kommer yderligere ændringer i indsatsen, når resultaterne af dette udvalgsarbejde offentliggøres i 2013 og 2014. Alt dette betyder, at de strategier, som fremgår af beskæftigelsesplanen, løbende skal tilpasses rammerne for indsatsen i løbet af 2014.

Fagenheden for Beskæftigelse anbefaler, at drøftelsen af 1. udkast af beskæftigelsesplanen for 2014, tager udgangspunkt i de strategier og centrale fokusområder som er formuleret i beskæftigelsesplanen for 2014.

Planen for den videre behandling af beskæftigelsesplanen for 2014 er følgende:

 • 3. juni 2013: Beskæftigelsesudvalget førstebehandler Beskæftigelsesplanen for 2014.

 • 11. juni 2013: LBR behandler Beskæftigelsesplanen for 2014 og afgiver høringssvar.

 • 12. august 2013: Beskæftigelsesudvalget andenbehandler Beskæftigelsesplanen for 2014. Beskæftigelsesplanen fremsendes herefter til Beskæftigelsesregion Nordjylland, der afgiver bemærkninger.

 • 10. september 2013: Beskæftigelsesplanen fremsendes til LBR til orientering.

 • 18. september 2013: Beskæftigelsesplanen behandles i Økonomiudvalget.

 • 25. september 2013: Beskæftigelsesplanen godkendes i Byrådet.

 • Januar 2014: De konkrete niveaumål fastlægges på Beskæftigelsesudvalgets møde.

 • Senest den 31. januar 2014: Beskæftigelsesplanen offentliggøres.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter første udkast af Beskæftigelsesplanen for 2014 med fokus påde beskæftigelsespolitiske udfordringer samt strategien for indsatserne.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 3. juni 2013, pkt. 9:

Blev drøftet. Sendes til høring i LBR.

Sagsfremstilling til Det Lokale Beskæftigelsesråd den 11. juni 2013: Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd afgiver høringssvar til 1. udkast af beskæftigelsesplanen for 2014.

Beslutning

Høringssvar:

LBR er enig i de skitserede ministermål og anbefaler et styrket samarbejde med de forskellige aktører, der samarbejder med jobcentret om de forskellige målgrupper.

Hanne Christensen, Jens Baadsgaard Jensen og Per K. Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Evaluering af LO konference om førtidspension og fleksjob


Resume

Sagsforløb:LBR

LBR besluttede ved mødet den 11. december 2012 at bevilge 12.401 kr. til LO til afholdelse af en konference om førtidspension og fleksjob. Der var tale om et tværkommunalt arrangement, hvor der blev bevilget midler fra de øvrige Lokale Beskæftigelsesråd i Nordjylland. Konferencen blev afholdt den 14. februar 2013.

LO har nu udarbejdet evaluering af konferencen. Evalueringen fremsendes til LBR til orientering.

Sagsfremstilling

LO fremsender evaluering af konferencen om førtidspension og fleksjob, der blev afviklet den 14. februar 2013.

På konferencen var hensigten, at følgende emner skulle berøres:

 • Baggrund, formål og forventninger til reformen af fleksjob og førtidspension

 • Betingelser og vilkår for fleksjob og førtidspension

 • Ressourceforløb og ressourceforløbsydelse

 • Sagsbehandling og organisation; rehabiliteringsteam, rehabiliteringsplan og en Gennemgående og koordinerende sagsbehandler

 • Samarbejdsmodel mellem kommuner og regioner samt sundhedskoordinator

Af fremsendte evaluering fremgår det, at der var stor interesse om konferencen. Der var således i alt 100 tilmeldte til konferencen, det var dog ikke alle tilmeldte der dukkede op. LO har efterfølgende fremsendt spørgeskemaer til deltagerne. Her er der kommet 16 besvarelser tilbage. LO vurderer samlet set, at konferencen var en succes og at deltagerne var tilfredse med indholdet og fik viden om førtidspensions- og fleksjobreformen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Hanne Christensen, Jens Baadsgaard Jensen og Per K. Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. LBR statistik for juni 2013


Resume

Sagsforløb: LBR

Fagenheden for Beskæftigelse fremsender oversigt vedrørende virksomhedspraktik, løntilskud,fleksjob, skånejob, voksenlærlinge og revalidering.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Jobcentret har pr. 4. juni 2013 udarbejdet oversigt over forløb i forhold til virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob, skånejob, voksenlærlinge samt revalidering.

17.01.12 12.04.12 07.06.12 07.06.12 08.08.12
Virksomhedspraktik 310 312 290 178 212
Løntilskud 223 181 176 115 72
Fleksjob 373 369 381 398 407
Voksenlærling 25 26 27 24 23
Skånejob 52 51 51 51 52
19.10.12 30.11.12 14.01.13 12.03.13 04.06.13
Virksomhedspraktik 268 254 199 231 229
Løntilskud 76 68 63 68 58
Fleksjob 420 430 436 439 440
Voksenlærling 23 23 23 25 27
Skånejob 54 53 52 52 55
Revalidering 100 94 95

Som det fremgår af ovenstående tabel, har der fra marts til juni været et mindre fald i antallet af personer i løntilskud og virksomhedspraktik. Antallet af personer i fleksjob er stigende. Ligeledes er antallet af voksenlærlinge og personer i skånejobs stigende

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagentil orientering.

Beslutning

Til orientering.

Hanne Christensen, Jens Baadsgaard Jensen og Per K. Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Den 18. september 2013 afvikles den Unge- og erhvervskonference som LBR har bevilget midler til. Programmet for dagen fremsendes til orientering.

Tilmelding kan ske på:

http://www.bronderslev.dk/Subsites/Misc/Brugfordig/Home/Forside.aspx

Beslutning

Taget til efterretning.

Hanne Christensen, Jens Baadsgaard Jensen og Per K. Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Hanne Christensen, Jens Baadsgaard Jensen og Per K. Andersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 7. august 2013
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer