Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2010-2013 Handicaprådet - Referat

Dato: 21. august 2013
Lokale: Lokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Der var afbud til mødet fra:

Peter Kristiansen og dennes suppleant Doris Larsen

Fridolin Laager - suppleant Kaj Hansen var mødt i stedet

Thomas Krog

Følgende deltog under punktet:

Kommunaldirektør Søren Steensen

Direktør for sundhed og velfærd Henrik Aarup-Kristensen

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Handicaprådet har drøftet sit udviklingsprogram. Rådet finder en person, som kan hjælpe med processen, hvis der opstår behov herfor.

Følgende var fraværende

Peter Kristiansen og dennes suppleant Doris Larsen

Fridolin Laager - suppleant Kaj Hansen var mødt i stedet

Thomas Krog

Følgende deltog under punktet:

Kommunaldirektør Søren Steensen

Direktør for sundhed og velfærd Henrik Aarup-Kristensen

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel

Til toppen


3. Oplæg til drøftelse i Handicaprådet, med afsæt i "Handicapråd - Den gode praksis"


Resume

Sagsforløb: HAR

Fagenheden Sundhed og Velfærd har udarbejdet et notat til drøftelse i Handicaprådet med afsæt i ”Handicapråd - Den gode praksis”, som er et oplæg udarbejdet af Danske Handicaporganisationer og Kommunes Landsforening.

Sagsfremstilling

Notatet indeholder følgende punkter til drøftelse i Handicaprådet:

 • Hvordan man kan inddrages i generelle og overordnede sager

 • Hvordan kan vi rent praktisk organisere os, således at dette bedre afsæt afspejles i praksis?

 • Hvad er der behov for af viden, mødeaktivitet mv. i forhold hertil?

 • Er der behov for ex. et årligt møde med alle kommunens fagchefer/direktører?

Beslutning

Handicaprådet drøftede følgende punkter på mødet:

 • Forskellige måder at inddrage fagcheferne fra de kommunale enheder i møderne i rådet

 • Sammensætningen af det kommende Handicapråd efter valget. Kommunen udarbejder et oplæg til drøftelse

 • Handicaprådet skal involveres på det politiske strategiske niveau, så man undgår behandling af enkeltsager.

 • Embedsstaben skal sikre, at relevante sager kommer på Handicaprådets dagsorden

 • Løbende evaluering af hvorvidt dagsordenen indeholder de rigtige punkter

 • Handicaprådet vil få udarbejdet et kommissorium, som beskriver hvordan rådet og kommunen samarbejder.
  Kommunen udarbejder et oplæg til drøftelse.
  Gode eksempler på sager og emner, der kan tages op i Handicaprådet, kan sendes til Søren Steensen.
  Forslag til emner kan være:
  - Servicerammer
  - Masterplaner

 • Handicaprådet efterlyser anden form på referatskrivningen

Følgende var fraværende:

Peter Kristiansen og dennes suppleant Doris Larsen

Fridolin Laager - suppleant Kaj Hansen var mødt i stedet

Thomas Krog

Følgende deltog under punktet:

Kommunaldirektør Søren Steensen

Direktør for sundhed og velfærd Henrik Aarup-Kristensen

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel

Bilag

Til toppen


4. Budget 2014 - afdækningskatalog


Resume

Sagsforløb: HAR

Drøftelse af afdækningsforslag til Budget 2014.

Til udtalelse i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet afdækningsforslag til Budget 2014.

Økonomiudvalget har besluttet, at der for hvert fagudvalg skal udarbejdes afdækningsforslag med en helårsvirkning på 4% og heraf skal minimum 3 % kunne realiseres i 2014.

Samlet set indebærer forslaget følgende krav til besparelser og afdækningskataloger fordelt på udvalg:

Afdækning pr. udvalg i 1.000 kr. 4 % 2 %
Økonomiudvalget (ekskl. energi) 9.619 4.809
Børne- og Skoleudvalget 21.936 10.968
Fritids- og Kulturudvalget 2.282 1.141
Beskæftigelsesudvalget 50 25
Ældreomsorgsudvalget 10.116 5.058
Social- og Sundhedsudvalget 7.818 3.909
Miljø- og Teknikudvalget 2.801 1.401
Indlagt sparekrav til digitalisering og velfærdsteknologi 2.036
I alt 54.622 29.347

Handicaprådet bedes have fokus på de temaer, der specifikt kan have konsekvenser for handicapområdet.

Grundet tidsplanen for budgetprocessen for Budget 2014 kan svarene fra Handicaprådet desværre ikke indgå i de enkelte udvalgs behandling af afdækningerne. Høringssvarene vil derimod blive bragt videre til det kommende budgetseminar.

Beslutning

Der er foreslået en flerårsaftale på Handicap- og Psykiatriområdet. Der skal i alt afdækkes 18-20 mio. kr. over en periode på 4 år.

Masterplan for Handicap og Psykiatri er under udarbejdelse og kommer til at indeholde en række anbefalinger til, hvordan området fremadrettet skal organiseres.

I arbejdet med masterplanen har brugerne, de pårørende, medarbejderne og lederne været direkte involveret. Der vil ikke være tale om en spareplan, men en masterplan, som indeholder forslag til indsatser, som skal gøre den enkelte borger til støttet frem for beskyttet.

Anbefalingerne bliver rettet mod indsatser og ikke fysiske enheder eller placeringer.

Kommentarer til afdækningskatalogerne:

Social- og Sundhedsudvalget: Ingen bemærkninger
Ældreomsorgsudvalget: Ingen bemærkninger
Fritids- og Kulturudvalget: Handicaprådet ønsker oplyst tilslutningen til ungdoms- og juniorklubber samt fritidsklubber og hvordan de bruges i dag
Børne- og Skoleudvalget: BS 5: Handicaprådet anbefaler, at der tildeles holdtimer efter behov frem for, at holdtimerne udløses af den 19. elev i klassen
Miljø- og Teknikudvalget: Ingen bemærkninger
Beskæftigelsesudvalget: Ingen bemærkninger
Økonomiudvalget: Ingen bemærkninger

Følgende var fraværende:

Peter Kristiansen og dennes suppleant Doris Larsen

Fridolin Laager - suppleant Kaj Hansen var mødt i stedet

Thomas Krog

Følgende deltog under punktet:

Direktør for sundhed og velfærd Henrik Aarup-Kristensen

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel

Bilag

Til toppen


5. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Der er 2 sager, der ikke har været behandlet, mens udvalget ikke har været samlet:

Der har været indvielse af den nye Sundhedsklinik.

Bortset fra manglende skilt på hoveddøren, som henviser til handicapindgangen, og enkelte små ting i forhold til handicaptoilettet var alt fint.

Udvalget vil have fokus på tilgængelighed i den kommende cafe. Udvalget vurderer, at der er tale om en funktionsændring, og der skal derfor være niveaufri adgang samt handicaptoilet indrettet efter gældende retningslinjer.

Følgende var fraværende:

Peter Kristiansen og dennes suppleant Doris Larsen

Fridolin Laager - suppleant Kaj Hansen var mødt i stedet

Thomas Krog

Følgende deltog under punktet:

Direktør for sundhed og velfærd Henrik Aarup-Kristensen

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel

Til toppen


6. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning
 • Mødet den 9. september 2013 aflyses og eventuel ny mødedato aftales snarest.

 • På hjemmesiden fremgår der fejlagtigt et møde i Handicaprådet, som aldrig har eksisteret. Det fjernes fra hjemmesiden.

 • Overvejelsen om, hvorvidt rådets medlemmer og suppleanter alle skal have tilsendt dagsorden med bilag inden møderne tages med i kommissoriet.

Følgende var fraværende:

Peter Kristiansen og dennes suppleant Doris Larsen

Fridolin Laager - suppleant Kaj Hansen var mødt i stedet

Thomas Krog

Følgende deltog under punktet:

Direktør for sundhed og velfærd Henrik Aarup-Kristensen

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel

Til toppen

Opdateret 13. august 2013
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer