Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2010-2013 Handicaprådet - Referat

Dato: 3. december 2013
Lokale: Lokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Fraværende med afbud:
Peter H. S. Kristensen

Thomas Krog

Ole Bruun

Doris Larsen

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Handicaprådet vil gerne have en opdatering fra Social- og Sundhedsudvalgt omkring konsekvenserne af ledelsesrokaden på handicapområdet - primært boenhederne.

Til toppen


3. Høring af Masterplan for det specialiserede voksenområde


Sagsfremstilling

Masterplanen er udarbejdet i henhold til beslutningen i Social- og Sundhedsudvalget den 11. september 2012. Afsættet er et behov for en samlet analyse på området og deraf følgende anbefalinger.

Målet med Masterplanen er at imødekomme de tendenser, der venter de kommende år på det specialiserede voksenområde. Masterplanen skal danne grundlag for politiske beslutninger om, hvordan området skal udvikle sig i perioden 2013 til 2020.

Anbefalingerne i Masterplan sigter efter at imødekomme de behov, der er for øget fokus på: rehabiliterende indsatser, velfærdsteknologiske løsninger, fleksible og intensive forløb, understøttelse af lokal inklusion kombineret med, at der samtidig skal være fokus på, at der etableres tilbud til målgrupper med stadig mere komplekse behov.

Masterplanen og bilag er fremsendt i høring hos:

 • Fag MED for Sundhed og Velfærd

 • Lokale MED udvalg

 • Ledere indenfor Handicap og Psykiatri

 • Brugerråd

 • Pårørenderåd

 • Handicapråd

 • Ældreråd

 • Arbejdsgrupper i forbindelse med udarbejdelse af Masterplanen

 • Visitationen

 • Rusmiddelsområdet

Masterplan med bilag er tidligere udsendt til Handicaprådet.

Masterplanen bliver behandlet på Ældrerådets møde den 4. november og kommentarer fra rådet vil ligge klar til mødet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at rådet drøfter masterplanen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 4. november 2013, pkt. 4:

Til efterretning.

Der laves høringssvar.

Beslutning

Inge Tengnagel deltog under behandling af punktet.

Høringssvar:

Masterplanen er et godt udgangspunkt for det fremtidige arbejde. Dog er rådet betænkelig ved flytning fra § 108/ § 107 til anden boligform.

Handicaprådet mener, at det er vigtigt, at der er fokus på den enkelte borgers behov ud fra en individuel vurdering - også i forhold til helhedstilbud og beskæftigelsestilbud.

Handicaprådet vedlægger Fridolins Laagers bemærkninger til referatet, som del af høringssvaret.

Peter H. S. Kristensen, Thomas Krog, Ole Bruun og Doris Larsen var fraværende.

Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, HAR, SSU

Fagenheden Sundhed og Velfærd har udarbejdet en masterplan for det specialiserede voksenområde som er sendt i høring. Masterplan skal laves for perioden 2013 til 2020.

Masterplan med høringssvar forventes politisk behandlet i december 2013.

Handicaprådet anmodes om at drøfte masterplanen.

Bilag

Til toppen


4. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Tegninger af det nye Sundhedshus er fremsendt.

Handicap P-pladser:

Pladser omkring Grønningen og plejecenter er nedlagt. De forventes genetableret.

Peter H. S. Kristensen, Thomas Krog, Ole Bruun og Doris Larsen var fraværende

Til toppen


5. Samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og de kommunale institutioner og områder


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO/ÆR/HAR

Brønderslev Kommunes frivilligråd ønsker at styrke den frivillige indsats gennem udarbejdelse af samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og de kommunale institutioner og områder.

Frivilligrådet anbefaler, at der indledningsvis laves et pilotprojekt, hvor der udarbejdes samarbejdsaftaler for to eller tre foreninger.

Sagen forelægges Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Der er et stort potentiale i en styrkelse af den frivillige indsats som et supplement til de kommunale velfærdsydelser.

Brønderslev Kommunes Frivilligråd har gennem længere tid drøftet samspillet mellem de frivillige organisationer og den offentlige sektor.

Frivilligrådet arrangerede den 22. april 2013 et debatmøde for de frivillige foreninger. Temaet for mødet var “Dilemmaer mellem den frivillige indsats og de offentlige professionelle opgaver.” Ca. 70 repræsentanter fra en lang række foreninger deltog i debatten.

Det er et gennemgående indtryk fra debatten på mødet, at de frivillige organisationer har behov for og et ønske om at skabe klarere rammer for samspillet mellem de frivillige foreninger og de kommunale institutioner og områder – for derigennem at styrke samarbejdet.

Et vigtigt formål med sådan en samarbejdsaftale er at sikre, at samarbejdet præges af anerkendelse af og respekt for den forskel, der er på den ansatte/institutionen og de frivillige. De kommunale institutioner/ansatte løser de opgaver, der er nedfældet i lovgivningen, og hvor der er krav om dokumentation m.v. De frivillige er kendetegnet ved, at deres motivation netop kommer af, at de er frivillige – og at de dermed selv organiserer og tilrettelægger deres frivillige indsats.

Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik beskriver de overordnede principper for samarbejdet således:

 • Brønderslev Kommune har det overordnede ansvar for den sociale indsats i kommunen

 • Brønderslev Kommune skal ikke erstatte kommunens nuværende forpligtigelser med den frivillige indsats

 • Det frivillige sociale arbejde opfattes således som et supplement til det kommunale forvaltningstilbud

 • Brønderslev Kommune har det overordnede ansvar for frivilligpolitikken

Disse overordnede principper vil kunne konkretiseres ved hjælp af konkrete samarbejdsaftaler mellem de enkelte frivillige foreninger og den kommunale institution/område, som de samarbejder med.

Frivilligrådet foreslår, at der igangsættes følgende proces:

Fase 1Pilotfasen Der udarbejdes en skabelon til samarbejdsaftale. Frivilligrådet og sekretær for Frivilligrådet er ansvarlig herfor. Med afsæt i denne skabelon udarbejdes samarbejdsaftaler for 2-3 foreninger. Der tages afsæt i de foreninger, der har repræsentanter i Frivilligrådet: f. eks. Dansk Røde Kors Brønderslev, Ældresagen og Hjerteforeningen. I pilotfasen skal der udover læring være fokus på, hvordan det gøres enkelt at være frivillig, hvor går man hen, hvis man gerne vil være frivillig eller har behov for en frivillig indsats. Dette fokus skal være med til at kvalificere forslag til, hvordan opgaven fremadrettet skal forankres organisatorisk.
Fase 2 Implementeringsfase Frivilligrådet afholder stormøde for alle foreninger. Skabelonen, hvor de 2-3 første samarbejdsaftaler præsenteres for de fremmødte foreninger. Efterfølgende ligger ansvaret for at udarbejde konkrete samarbejdsaftaler hos de frivillige foreninger og deres respektive kommunale samarbejdspartnere.

Nyt nationalt Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige

Et øget kommunalt fokus på samarbejdet med de frivillige vil ligge meget godt i forlængelse af den offentlige debat om samspillet mellem den frivillige indsats og de offentlige velfærdsopgaver.

Her i foråret er ”Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige” blevet revideret.

I det nye Charter står der bl.a. følgende under pkt. 4: Vi vil arbejde sammen. ”I samarbejdet er det vigtigt med tillid, respekt for og forståelse af, at frivillig indsats er frivillig. Vi mødes i øjenhøjde, hvor vi taler sammen med hinanden, ikke til hinanden. Vi aftaler lokalt, hvem der gør hvad, så det enkelte samspil baseres på lokale ønsker, behov og fælles spilleregler, herunder på samarbejdet mellem de frivillige og de offentligt ansatte.”

Det vil blive en fordel for de ansatte i de kommunale, institutioner/områder, at rammerne for samarbejdet med de frivillige bliver konkretiseret i form af samarbejdsaftaler.

Indgåelse af samarbejdsaftaler forudsætter, at de kommunale institutioner/områder er indstillet på at indgå i en anerkendende dialog med de frivillige først med henblik på at få udarbejdet en konkret samarbejdsaftale, og dernæst at få samarbejdet til at fungere herefter.

De frivillige efterspørger eksempelvis faste kontaktpersoner/livliner hos det faste personale på de pågældende institution eller eks. i visitationen.

Hvis det på sigt er et ønske at udvide og udvikle samarbejdet mellem de frivillige foreninger og de kommunale velfærdsområder både på eksisterende og på nye områder, så vil sådan en proces kunne understøttes med ansættelse af en Frivilligkoordinator på deltid/fuld tid.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 11. september 2013, pkt. 10:
Godkendt.

Ældrerådet, 7. oktober 2013, pkt. 3:

Til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget, 10. oktober 2013, pkt. 7:

Til efterretning.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Handicaprådet støtter udarbejdelsen af samarbejdsaftaler på frivilligområdet.

Peter H. S. Kristensen, Thomas Krog, Ole Bruun og Doris Larsen var fraværende.

Til toppen


6. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Ønske om at de kommunale medlemmer af Handicaprådet fremadrettet bliver bredt sammensat.

Peter H. S. Kristensen, Thomas Krog, Ole Bruun og Doris Larsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 21. november 2013
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer