Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 12. august 2013
Lokale: Mødelokale 272, Rådhuset
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Inger Bøgh Pedersen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Inger Bøgh Pedersen var fraværende.

Til toppen


3. Afdækningsforslag til budget 2014


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse af afdækningsforslag til budget 2014.

Supplerende materiale til afdækningsforslag.

Til udtalelse i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan. I forhold til sidste års budgetprocedure er der især følgende større ændringer til processen:

 • Der igangsættes allerede i januar/februar udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien.

 • Økonomiudvalget udmelder allerede nu, at der arbejdes med en rammereduktion af de enkelte udvalgs områder på 2 %. For at sikre et politisk spillerum skal afdækningskatalogerne være større end besparelsesrammerne, hvorfor det foreslås, at der skal findes forslag for 4 % og heraf skal minimum 3 % kunne realiseres i 2014.

 • Høringen af afdækningskataloger i MED-organisationen, bestyrelser, råd m.v. fortages i juni i stedet for som tidligere i august.

Samlet set indebærer forslaget følgende krav til besparelser og afdækningskataloger fordelt på udvalg:

Afdækning pr. udvalg i 1.000 kr. 4 % 2 %
Økonomiudvalget (excl. energi) 9.619 4.809
Børne- og Skoleudvalget 21.936 10.968
Fritids- og Kulturudvalget 2.282 1.141
Beskæftigelsesudvalget 50 25
Ældreomsorgsudvalget 10.116 5.058
Social- og Sundhedsudvalget 7.818 3.909
Miljø- og Teknikudvalget 2.801 1.401
Indlagt sparekrav til digitalisering og velfærdtseknologi 2.036
I alt 54.622 29.347

Afdækningsforslag for Ældreomsorgsudvalget er vedlagt.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 24. juni 2013, pkt. 1:

I disse svære tider for vores kommune ser Ældrerådet sig nødsaget til at gå ind for reduktion af plejehjemspladser. Også set i lyset af, at der bruges yderligere ressourcer på rehabilitering.

Alternativt vil besparelserne ramme stort set hele Ældreområdet.

Ældrerådet anbefaler følgende forslag:

2. nedlæggelse af konsulentstilling

4. Lukning af Elmehøj som plejecenter

5. Besparelse på Kornumgård, men kun 450.000 kr.

7. Hjælpemidler

Ældrerådet beklager dybt de gentagne besparelser på Ældreområdet.

Supplerende sagsfremstilling til Ældrerådets møde den 12. august 2013:

Der er udarbejdet nye notater til Ældrerådets orientering.

Beslutning

Ældrerådet anbefaler scenarium 3: Udbud af hjemmeplejen, sammen med sygeplejen (kommunen fastsætter som leverandør).

Inger Bøgh Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem og plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Der foreligger venteliste pr. 16. juli 2013 til plejehjem og plejecentre.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Inger Bøgh Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orienteringsmøde i Brønderslev Hallerne


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Formanden vil fremlægge forslag til mødeprogram for orienteringsmødet den 19. september 2013 i Brønderslev Hallerne.

Beslutning

Den foreslåede dagsorden er godkendt.

Inger Bøgh Pedersen var fraværende.

Til toppen


6. Visitation til uønsket plejebolig i Øst og Vest


Resume

Sagsforløb: ÆR

Der vil løbende blive givet en orientering.

Sagsfremstilling

Ældrerådet ønsker til hvert møde en orientering om, hvor mange borgere fra henholdsvis Øst og Vest, der tilbydes en uønsket plejebolig i den modsatte ende af kommunen.

Beslutning

Til efterretning.

Inger Bøgh Pedersen var fraværende.

Til toppen


7. Formand- og næstformandsmøde i Aabybro


Resume

Sagsforløb: ÆR

Danske Ældreråd afholder møde i Aabybro den 27. august 2013, hvor formænd og næstformænd fra valgkredsenes ældreråd kan møde lokale bestyrelsesmedlemmer.

Ældrerådet bedes drøfte punkter til mødet.

Sagsfremstilling

Forberedelse til mødet:

1. Hvilke ældrepolitiske udfordringer oplever vi som ældreråd i kommunerne?

2. Hvad skal være pejlemærker for arbejdet i de kommende år?

Beslutning
 1. Økonomi - besparelser.
  Manglende politisk samarbejde.

 2. Ældrerådet skal mere ud på plejecentrene.
  Ældrerådet skal arbejde for, at alle ældre får en værdig behandling.
  Livstestamente.

Inger Bøgh Pedersen var fraværende.

Til toppen


8. Godkendelse af referat fra mødet den 24. juni 2013


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Godkendt.

Inger Bøgh Pedersen var fraværende.

Til toppen


9. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning
 1. ÆldreForum 2012 blev fordelt.

 2. Rapport fra Hjemmehjælpskommissionen fordelt

 3. Sundhedsklikken åbner:
  Brønderslev, den 16. august kl. 11-13.
  Asaa, den 19. august kl. 12-14.

 4. Lokalplaner blev fordelt:
  a) Ridecenter ved Kirkevej i Dronninglund – Karen Nielsen
  b) Etageboliger og offentlige formål Vestergårdsgade i Brønderslev – Børge Andersen
  c) Solvarmeanlæg i Flauenskjold - John Heilmann

Inger Bøgh Pedersen var fraværende.

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning
 1. Ældrerådet har modtaget en klage over visitering af bad.
  Ældrechef Bodil Christiansen tager sig af sagen.

 2. Ældrerådet har modtaget en klage vedrørende transport til sygeplejeklinikken. Borgerne får ingen oplysninger om transportmuligheder fra for eksempel NT.

 3. Klage vedrørende visitation til rengøring efter udskrivelse fra sygehus, som Ældrerådet havde på mødet den 27. maj, behandles på Ældreomsorgsudvalgsmøde den 15. august 2013.

 4. Børge Andersen oplyser, at det nye plejecenter afleveres til tiden.

Inger Bøgh Pedersen var fraværende.

Til toppen


11. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde rykkes frem til den 9. september 2013.

Inger Bøgh Pedersen var fraværende.

Til toppen


12. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen.

Inger Bøgh Pedersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 7. august 2013
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer