Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 25. november 2013
Lokale: Mødelokale 272 Rådhuset
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse



1. Fraværende


Beslutning

Ingen.

Resume

Sagsforløb: ÆR

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Godkendelse af referat fra mødet den 4. november 2013


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Godkendt.

Høringssvaret vedrørende Masterplan for det specialiserede område indsættes som bilag på pkt. 4 på mødet den 4. november 2013.

Til toppen


4. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning
  1. Årsmøde i Regionsrådet den 28. november 2013.

  2. Lokalplan vedr. Solvarmeanlæg i Flauenskjold blev udleveret til Inger Bøgh Pedersen.

  3. Ældreforum. Pjecen Ældre med anden etnisk baggrund udleveres til det nye Ældreråd.

  4. Formanden har været til temamøde i Sundhedsbrugerrådet den 14. november 2013.

  • Rådet forsætter sit virke indtil 31. maj 2014

  • Tema: Lytter og lærer Sundhedsvæsenet?

Til toppen


5. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet.

Til toppen


6. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Pressemeddelelse:

Status over resultater i den forløbne firårige valgperiode.

Til toppen


7. Evaluering af udvalgets arbejde i valgperioden 2010-2013


Beslutning

Ældrerådet foretog en grundig evaluering af arbejdet i valgperioden.

Resume

Sagsforløb: ÆR

Til toppen


8. Venteliste til plejehjem og plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 14. november 2013 til plejehjem og plejecentre.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Evaluering af rehabiliteringsindsatsen på Stenumgård


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/BY

Byrådet besluttede på møde den 27. februar 2013, at tilbud om rehabiliteringsindsatsen skulle placeres på Stenumgård i Stenum, og at denne placering skulle evalueres ved udgangen af 2013.

Byrådet anmodes om at godkende, at rehabiliteringsindsatsen fastholdes og beslutte placering af tilbuddet.

Sagsfremstilling

I Ældreområdets masterplan for 2012 - 2020 anbefalede fagenheden, at der blev oprettet rehabiliteringspladser, med baggrund i de hurtige udskrivelser fra sygehusene. Udskrivelserne sker ofte så tidligt, at borgeren ikke har nået at restituere sig inden udskrivelsen.

Fagenheden foreslog, at placeringen skulle være på Valdemarsgade Centret sammen med aflastningspladserne, de midlertidige pladser var samlet.

Evalueringen har fokus på 2 områder:

  1. effekt af indsatsen,

  2. fysisk placering af tilbuddet.

AD1.

64 % af borgerne, der har været på rehabiliteringsophold er udskrevet til eget hjem, hvorfor fagenhenden vurderer, at tiltaget er en succes.

AD 2.

Den nuværende organisering af pladser er således:

På Stenumgård er der placeret rehabiliterings- og ikke specialiseret afdeling. De ikke-specialiserede pladser vil udfases efterhånden, som stuerne bliver ledige.

På Valdemarsgade Centret er der placeret aflastnings- og demensafdeling.

Fagenheden fremsætter 3 alternativer, hvor det i alternativ 1 og 2 er vægtet at samle rehabiliterings- og aflastningsspecialerne, da de personalemæssige kompetencer på disse afdelinger er meget ens. Ved at samle rehabilitering- og aflastningsafdelingerne opnås den optimale udnyttelse af personaleressourcerne.

Alternativerne er listet i prioriteret rækkefølge.

Alternativ 1

At samle rehabiliterings- og aflastningspladserne på Valdemarsgade Centret med følgende begrundelse:

En stor del af rehabilitering handler om at træne i at kunne gebærde sig i byen, eksempelvis at kunne handle dagligvarer og gå på apoteket. Dette kan ikke trænes i Stenum. Borgerne er afskåret fra at komme i svømmehallen, hvor der er store muligheder for at træne. Grønningen kan ej heller tilgås fra Stenum.

Alle eksempler, der er vigtige faktorer i rehabilitering, og er en del af formålet med rehabilitering. Da dette ikke er et tilbud i Stenum, kan det betyde et efterfølgende forløb i FRI, hvor disse funktioner skal trænes, hvorved rehabiliteringsperioden forlænges.

Sundhedsområdet leverer ugentligt terapeuttimer til Ældreområdets aflastningspladser på Valdemarsgade Centret og på Margrethelund, og begge steder er der terapeut i weekendvagt. Disse terapeuter er pt. tilknyttet de 2 aflastningsafdelinger, da de borgere, der nu kommer på rehbiliteringsafdelingen, før kom på aflastningsafdelingerne. Dette betyder, at der er behov for, at timerne fordeles på alle 3 afdelinger. Den mest økonomisk fordelagtige måde at gøre dette på, er at samle rehabiliteringsafdelingen på Stenumgård og aflastningsafdelingen på Valdemarsgade Centret på samme center.

Alternativ 2

Valdemarsgade Centret benyttes udelukkende til demensafdeling, og rehabiliterings- og aflastningsafdelingen flyttes til Stenumgård. Dette giver 32 demenspladser, hvoraf de 10 pladser kunne bruges som feriepladser og akutpladser for demente borgere på Valdemarsgade Centret, og 22 rehabiliterings- og aflastningspladser på Stenumgård.

Alternativ 2 indebærer, at rehabiliteringen ikke kan indeholde by-træning, og udnyttelse af de tilbud, der er beliggende i byen.

Alternativ 2 har samme økonomiske fordel i forhold til terapeuttimerne, som alternativ 1.

Alternativ 3

Et tredje alternativ er at fastholde nuværende organisering med rehabliteringsafdeling på Stenumgård, og aflastnings- og demensafdeling på Valdemarsgade Centret.

Som i alternativ 2, vil der i alternativ 3 ikke være mulighed for by-træning, udnyttelse af byens andre træningsfaciliter.

Vælges alternativ 3, vil der blive behov for flere terapeuttimer, da de skal servicere borgere på 3 forskellige centre.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender

  • at tilbuddet om rehabiliteringspladser fastholdes.

  • at alternativ 1 vælges som den fremtidige placering af rehabiliteringstilbuddet.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Når specialerne samles, vil der være noget af personalet, der vil få ændret mødested.

Beslutning

Ældrerådet anbefaler som tidligere alternativ 1.

Bilag

Til toppen

Opdateret 21. november 2013
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer