Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 7. oktober 2013
Lokale: Mødelokale 272, Rådhuset
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og de kommunale institutioner og områder


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO/ÆR/HAR

Brønderslev Kommunes frivilligråd ønsker at styrke den frivillige indsats gennem udarbejdelse af samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og de kommunale institutioner og områder.

Frivilligrådet anbefaler, at der indledningsvis laves et pilotprojekt, hvor der udarbejdes samarbejdsaftaler for to eller tre foreninger.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Der er et stort potentiale i en styrkelse af den frivillige indsats som et supplement til de kommunale velfærdsydelser.

Brønderslev Kommunes Frivilligråd har gennem længere tid drøftet samspillet mellem de frivillige organisationer og den offentlige sektor.

Frivilligrådet arrangerede den 22. april 2013 et debatmøde for de frivillige foreninger. Temaet for mødet var “Dilemmaer mellem den frivillige indsats og de offentlige professionelle opgaver.” Ca. 70 repræsentanter fra en lang række foreninger deltog i debatten.

Det er et gennemgående indtryk fra debatten på mødet, at de frivillige organisationer har behov for og et ønske om at skabe klarere rammer for samspillet mellem de frivillige foreninger og de kommunale institutioner og områder – for derigennem at styrke samarbejdet.

Et vigtigt formål med sådan en samarbejdsaftale er at sikre, at samarbejdet præges af anerkendelse af og respekt for den forskel, der er på den ansatte/institutionen og de frivillige. De kommunale institutioner/ansatte løser de opgaver, der er nedfældet i lovgivningen, og hvor der er krav om dokumentation m.v. De frivillige er kendetegnet ved, at deres motivation netop kommer af, at de er frivillige – og at de dermed selv organiserer og tilrettelægger deres frivillige indsats.

Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik beskriver de overordnede principper for samarbejdet således:

  • Brønderslev Kommune har det overordnede ansvar for den sociale indsats i kommunen

  • Brønderslev Kommune skal ikke erstatte kommunens nuværende forpligtigelser med den frivillige indsats

  • Det frivillige sociale arbejde opfattes således som et supplement til det kommunale forvaltningstilbud

  • Brønderslev Kommune har det overordnede ansvar for frivilligpolitikken

Disse overordnede principper vil kunne konkretiseres ved hjælp af konkrete samarbejdsaftaler mellem de enkelte frivillige foreninger og den kommunale institution/område, som de samarbejder med.

Frivilligrådet foreslår, at der igangsættes følgende proces:

Fase 1Pilotfasen Der udarbejdes en skabelon til samarbejdsaftale. Frivilligrådet og sekretær for Frivilligrådet er ansvarlig herfor. Med afsæt i denne skabelon udarbejdes samarbejdsaftaler for 2-3 foreninger. Der tages afsæt i de foreninger, der har repræsentanter i Frivilligrådet: f. eks. Dansk Røde Kors Brønderslev, Ældresagen og Hjerteforeningen. I pilotfasen skal der udover læring være fokus på, hvordan det gøres enkelt at være frivillig, hvor går man hen, hvis man gerne vil være frivillig eller har behov for en frivillig indsats. Dette fokus skal være med til at kvalificere forslag til, hvordan opgaven fremadrettet skal forankres organisatorisk.
Fase 2 Implementeringsfase Frivilligrådet afholder stormøde for alle foreninger. Skabelonen, hvor de 2-3 første samarbejdsaftaler præsenteres for de fremmødte foreninger. Efterfølgende ligger ansvaret for at udarbejde konkrete samarbejdsaftaler hos de frivillige foreninger og deres respektive kommunale samarbejdspartnere.

Nyt nationalt Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige

Et øget kommunalt fokus på samarbejdet med de frivillige vil ligge meget godt i forlængelse af den offentlige debat om samspillet mellem den frivillige indsats og de offentlige velfærdsopgaver.

Her i foråret er ”Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige” blevet revideret.

I det nye Charter står der bl.a. følgende under pkt. 4: Vi vil arbejde sammen. ”I samarbejdet er det vigtigt med tillid, respekt for og forståelse af, at frivillig indsats er frivillig. Vi mødes i øjenhøjde, hvor vi taler sammen med hinanden, ikke til hinanden. Vi aftaler lokalt, hvem der gør hvad, så det enkelte samspil baseres på lokale ønsker, behov og fælles spilleregler, herunder på samarbejdet mellem de frivillige og de offentligt ansatte.”

Det vil blive en fordel for de ansatte i de kommunale, institutioner/områder, at rammerne for samarbejdet med de frivillige bliver konkretiseret i form af samarbejdsaftaler.

Indgåelse af samarbejdsaftaler forudsætter, at de kommunale institutioner/områder er indstillet på at indgå i en anerkendende dialog med de frivillige først med henblik på at få udarbejdet en konkret samarbejdsaftale, og dernæst at få samarbejdet til at fungere herefter.

De frivillige efterspørger eksempelvis faste kontaktpersoner/livliner hos det faste personale på de pågældende institution eller eks. i visitationen.

Hvis det på sigt er et ønske at udvide og udvikle samarbejdet mellem de frivillige foreninger og de kommunale velfærdsområder både på eksisterende og på nye områder, så vil sådan en proces kunne understøttes med ansættelse af en Frivilligkoordinator på deltid/fuld tid.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der i et pilotprojekt indgås og afprøves samarbejdsaftaler med to til tre udvalgte foreninger.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 11. september 2013, pkt. 10:

Godkendt.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


4. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra Ældrerådsmødet den 12. august 2013 og fællesmødet med Ældreomsorgsudvalget den 5. september 2013.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


5. Visitation til uønsket plejebolig i Øst og Vest


Resume

Sagsforløb: ÆR

Der vil løbende blive givet en orientering.

Sagsfremstilling

Ældrerådet ønsker til hvert møde en orientering om, hvor mange borgere fra henholdsvis Øst og Vest, der tilbydes en uønsket plejebolig i den modsatte ende af kommunen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


6. Evaluering af Ældrerådets orienteringsmøde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Evaluering af Ældrerådets orienteringsmøde i Brønderslev Hallerne den 19. september 2013.

Sagsfremstilling

Orienteringsmødet blev afholdt i Brønderslev Hallerne den 19. september 2013.

Projektleder hos TeleCare Nord Kuno Kudajewski kom med et oplæg om et forsøg med telemedicin vedrørende KOL.

Beslutning

Et godt møde.

Til toppen


7. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Meddelelser ved formanden.

Beslutning
  1. Nyt vedrørende Ældrerådsvalget 2013

  2. Evaluering af Seniormessen. En god messe. Solveig Skovrider Eriksen tager kritikliste med til Seniormesseudvalget.

  3. Plejecentret "Støberiet". Indflytning begynder den 9. oktober 2013.

  4. Afslutning på Rådets 4-årige valgperioden mandag den 25. november kl. 11.30.

  5. Nyhedsbrev nr. 3 fra Danske Ældreråd.

  6. Ny leder af visitationen er tiltrådt.

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

Intet.

Til toppen


9. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Den 4. november 2013.

Til toppen


10. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Punkter til pressen.

Beslutning

Der skrives læserbrev vedrørende manglende inddragelse i budgetforhandlingerne. Dermed har Ældrerådet ikke mulighed for at udtale sig om budgettet.

Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer