Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 18. september 2013
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende:

Beslutning

Ingen.

Arne M. Jensen deltog i behandlingen af punkterne 1-11.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2012 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/SS/ØK/BY

Kommunens revisionsselskab har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2012.

Hovedkonklusionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle forhold. Samtidig har revisionen dog givet bemærkninger på to områder, der skal besvares over for Tilsynsmyndigheden.

Revisionsberetningen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revisionsselskab PwC har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. PwC har afgivet én samlet beretning, der både dækker det samlede årsregnskab samt de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder.

Revisionsselskabets konklusion på baggrund af den gennemførte revision er følgende:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt at resultatet af Brønderslev Kommunes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

Revisionens gennemgang af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger på to områder, der skal besvares overfor Tilsynsmyndigheden. I vedlagte bilag er angivet Revisionens bemærkninger, samt Administrationens forslag til besvarelse af disse overfor Tilsynsmyndigheden.

Økonomiafdelingen foreslår, at

 • revisionsberetningen til årsregnskabet for 2012 for Brønderslev Kommune godkendes med administrationens bemærkninger til de af Revisionen fremsendte bemærkninger.

 • årsregnskabet for 2012 herefter endeligt godkendes.

Forretningsledelsen, 3. september 2013, pkt. 6:


Forretningsledelsen tager beretningen til efterretning og konstaterer med tilfredshed, at foranstaltninger i forhold til kritikpunkter er iværksat.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 9. september 2013, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget, 10. september 2013, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Lone Birkmose Lex og Adnan Jedon fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. september 2013, pkt. 17:

Til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Timepriser for 2013 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje, samt efterregulering af timepriserne for 2012


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

I henhold til Lov om Social Service skal kommunen mindst én gang årligt fastsætte priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp på Ældreområdet. Samtidig skal der ske en efterregulering af timeprisen til leverandørerne, hvis timeprisen har været fastsat for lavt.

Byrådet skal godkende de beregnede priser.

Sagsfremstilling

Efter bestemmelser i Lov om Social Service, stilles der i Fritvalgsordningen krav om årlige beregninger af timepriser til leverandører af praktisk hjælpog personlig pleje.

Det bærende princip i lovgivningen om det frie leverandørvalg er, at der sikres lige konkurrencevilkår mellem alle leverandører.

Timepriserne skal fastsættes ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed, og skal således omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne.

Timepriserne udgør således afregningsgrundlaget, som den kommunale myndighed skal betale til alle godkendte leverandører, der er indgået kontrakt med.

Ved aflæggelse af årsregnskab, skal der ske opfølgning og kontrol af, om priskravet har været fastsat korrekt, samt justere timeprisen fremadrettet.

Regnskabet for 2012 viser, at der ikke er grundlag for regulering af timepriserne for 2012, da de endelige timepriser enten var lavere eller de samme som de beregnede.

Beregnede timepriser 2012 Endelige timepriser 2012 (regnskabstal)
Praktisk hjælp 303 303
Personlig pleje, hverdagstimer 328 327
Personlig pleje, øvrig tid 418 411

Med baggrund i beslutningen om fuld udrulning af FRI-projektet (Fælles Rehabiliterende Indsatser) fastholdes timepriserne i 2013 på samme niveau som de beregnede timepriser for 2012. Begrundelsen er, at de borgere der fremadrettet er omfattet af Frit Valg er kendetegnet ved, at være væsentlig mere stabile i deres behov for hjælp. Der er en forventning om, at disse opgaver kan løses mere effektivt. Området følges tæt, således at der hurtigt kan ske udmelding om reguleringer i op- eller nedadgående retning.

Byrådet skal således godkende følgende timepriser gældende fra 1. januar 2013:

Timepris 2013
Praktisk hjælp 303 kr.
Personlig pleje, hverdagstimer 328 kr.
Personlig pleje, øvrig tid 418 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender de beregnede timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 30. maj 2013, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Karl Emil Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 20:

Fremsendes til Byrådet.

Grundlaget for ikke at regulere priserne i 2012 ønskes fremlagt/fremsendt

Johannes Trudslev var fraværende.

Byrådet, 19. juni 2013, pkt. 13:

Sagen tilbagesendes til udvalget med henblik på tilpasning af priserne til 2012 regnskabstal.

Fraværende: Peter H.S. Kristensen (Kurt Kristensen var mødt).

Supplerende sagsfremstilling:

Primo 2013 blev der sendt meddelelse ud til leverandørerne om, at de beregnede priser for 2013 var gældende under forbehold af politisk godkendelse.

Efter Byrådets møde den 19. juni 2013 har fagenheden undersøgt mulighederne for at fastholde timepriserne fra regnskab 2012, herunder tidspunkt for hvornår disse priser kan træde i kraft.

Fagenheden vurderer, at priserne i 2012 regnskab kan fastholdes. Med hensyn til ikrafttrædelsestidspunkt, har fagenheden rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening, som igen har forespurgt i Social- og Integrationsministeriet.

Social- og Integrationsministeriet anbefaler, at datoen for regulering sættes til dagen efter den politiske vedtagelse eller senere. Social- og Integrationsministeriet mener ikke, at det vil være god praksis at ændre priserne med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2013.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet udmelder timepriser svarende til 2012-niveau med virkning fra 1. oktober 2013 således:

Timepris 2013
Praktisk hjælp 303 kr.
Personlig pleje, hverdagstimer 327 kr.
Personlig pleje, øvrig tid 411 kr.

Ældreomsorgsudvalget, 5. september 2013, pkt. 4:

Peer Thisted, Peter H. S. Kristensen, Lone Lex og Knud L. Pedersen indstiller fagenhedens forslag.

Karl Emil Nielsen fastholder de oprindeligt udmeldte priser.

Beslutning

Ældreomsorgsudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Skolebestyrelsen på Søndergades Skole søger om forbedring af toiletforholdene på skolen


Resume

Sagsforløb: BS/ØK

Skolebestyrelsen på Søndergades Skole ansøger om forbedring af toiletforholdene på skolen.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Søndergades Skole ønsker at fremsende ansøgning til Børne- og Skoleudvalget omhandlende skolens toiletfaciliteter, idet det igen fremgår af undervisningsmiljøundersøgelsen, at eleverne finder toiletforholdene særdeles kritiske og utidssvarende.

Skolebestyrelsen søger om konsulentbistand og midler til forbedring af skolens toiletforhold.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser:

Renovering af toiletterne er en del af Miljø- og Teknikudvalgets ansvarsområde.

Det kan oplyses, at Afdelingen for Ejendomme og Service har meddelt, at udgifterne herved løber op i 500-700.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 13. august 2013, pkt. 11:

Sagen oversendes til Miljø- og Teknikudvalget.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 18. september 2013:

Kommunaldirektøren foreslår, at sagen henvises til budgetlægningen for 2014.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Liste over prioriteringer af bygningsvedligeholdelsesopgaver skal fremsendes.

Bilag

Til toppen


6. Årsregnskab 2012 - Boligforeningen P.M.


Resume

Sagsforløb: ØK

Boligforeningen P.M. fremsender den 29. maj 2013

 • Regnskab for Boligforeningens afdelinger

 • Bestyrelsens beretning

 • Almennyttige Boligselskabers spørgeskema

 • Godkendelse af regnskaber med påtegning af revisor

 • Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for Boligforeningen P.M. for 2012

Økonomiudvalget bedes godkende årsregnskab for 2012.

Sagsfremstilling

Boligforeningen P.M. fremsender den 29. maj 2013 årsregnskab for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 indeholdende:

 • Bestyrelsens beretning

 • Revisionsprotokollat

 • Almennyttige Boligselskabers spørgeskema

 • Godkendelse af regnskaber med påtegning af revisor

 • Regnskabserklæring vedrørende årsregnskab for Boligforeningen P.M. for 2012

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 6. maj 2013 og på generalforsamlingen den 28. maj 2013.

Kapitalforhold

Boligorganisationens disponible egenkapital, beregnet som den frie del af dispositionsfonden på 1.030.000 kr. med fradrag af den negative arbejdskapital på 107.000 kr., udgør 923.000 kr. mod -248.000 kr. pr. 31. december 2011. Der er således en forbedring af den disponible del af egenkapitalen på 1.171.000 kr.

Boligorganisationen opfører løbende nybyggerier. En sådan aktivitet kræver, at egenkapitalen i boligorganisationen har en vis størrelse til at afdække risici for eventuelle overskridelser af den godkendte anskaffelsessum. Fortsat opførelse af nybyggeri vil efter revisionens opfattelse kræve, at egenkapitalen styrkes, således at der er en tilstrækkelig dækning for den tabsrisiko, der er ved nybyggeri.

Den daglige ledelse har udarbejdet en prognose over den forventede udvikling i dispositionsfonden i perioden 2013-16. Prognosen viser, at hvis boligorganisationen vælger at yde tilskud til afdelinger med lejetab eller til dækning af underskud, kan den disponible del af dispositionsfonden blive negativ i 2013. Revisionens anbefaling er, at boligorganisationen får Brønderslev Kommunes godkendelse til, at afdelingerne belastes med egne realiserede lejetab i 2013, således at de ikke dækkes af dispositionsfonden.

Prognosen viser desuden, at den disponible del af dispositionsfonden forbedres væsentlig fra 2014, hvis der ikke ydes tilskud til afdelingerne.

Revisionen anbefaler, at boligorganisationens bestyrelse nøje vurderer anvendelsen af dispositionsfondens midler, herunder overveje, hvordan egenkapitalen kan styrkes, fastsætter mål for, hvad niveauet skal være for den fremtidige egenkapital.

Helhedsplaner, afdeling 1 og 4

Afdeling 1 og 4 har igangsat forundersøgelser med henblik på at vurdere, om afdelingerne er egnede til at blive omfattet af en helhedsplan. Der er således aktiveret omkostninger i afdeling 1 på 1.170.000 kr., der delvis finansieres med en byggekredit på 1.029.000 kr. og omkostningerne i afdeling 4 på 1.090.000 kr., der delvis finansieres med en byggekredit på 1.020.000 kr.

Revisionen skal henlede bestyrelsens opmærksomhed på, at hvis afdelingerne bliver godkendt til at blive omfattet af en helhedsplan, bliver dispositionsfonden som udgangspunkt forpligtiget til at yde en lokal medfinansiering i form af eget bidrag til huslejestøtte m. v. Støtten udgør sædvanligvis 25-33% af den del af Landsbyggefonden ydede støtte. Med den nuværende størrelse af dispositionsfonden er der ikke midler i boligorganisationen til at påtage sig en sådan forpligtelse, hvilket bør indgå i de videre drøftelser om gennemførelse af en eller flere helhedsplaner.

Hvis ikke helhedsplanerne gennemføres skal dispositionsfonden dække de afholdte omkostninger på henholdsvis 1.170.000 kr. og 1.090.000 kr.

Likviditet og fælles kapitalforvaltning

Boligorganisationen har bankindestående pr. 31. december 2012 på 10.789.000 kr.

Boligorganisationens gæld til afdelingerne udgør 15.464.000 kr. Lovgivningens krav om, frigørelse af afdelingsmidler i fælles forvaltning (afdelingernes henlæggelser) kan ske af, at boligorganisationen har uudnyttet trækningsret hos pengeinstitut, og/eller at der er optaget særskilte lån til finansiering af forbedringsarbejder i afdelingerne.

Revisionen anbefaler, at boligorganisationens likviditetsmæssige situation følges nøje af bestyrelsen, således at det sikres, at der løbende er tilstrækkelige kreditfaciliteter, så afdelingernes midler til enhver tid med kort varsel kan gøres likvide.

Der er i regnskabet 2012 underskud og akkumulerede underskud i hovedparten af afdelingerne. Afdelingerne har i overensstemmelse med tilladelse fra Brønderslev Kommune selv dækket tab ved fraflytning i regnskabsåret 2012.

Afdelingernes akkumulerede underskudssaldi pr. 31. december 2012 og egenkapitalen (henlæggelser fratrukket opsamlet resultat) er:

Boligafdeling Lejemål Akkumulerede underskud 31/12-12 Egenkapital 31/12-12 Egenkapital 31/12-2011
1, Søndergade m.fl. 204 -1.673.000 kr. 4.890.000 kr. 4.293.000 kr.
4, Fynsgade m.fl. 96 -212.000 kr. 2.289.000 kr. 1.613.000 kr.
11, Knudsgade m.fl 372 -735.000 kr. 17.300.000 kr. 20.963.000 kr.
12, Istedvej m.fl 11 -185.000 kr. 88.000 kr. 81.000 kr.
13, Græsvangen 27 -79.000 kr. 603.000 kr. 532.000 kr.
14, Vestergårdsgade m.fl. 98 -1.754.000 kr. 2.405.000 kr. 2.468.000 kr.
15, Lokesvej m. fl. 79 20.000 kr. 1.010.000 kr. 1.155.000 kr.
19, Gærdesmuttevej m.fl 16 32.000 kr. 289.000 kr. 314.000 kr.
20, Julsøparken 20 -3.000 kr. 647.000 kr. 462.000 kr.
21, Frederiksgade 5 -40.000 kr. 62.000 kr. 89.000 kr.
23, Jernvej 7 -159.000 kr. -25.000 kr. -126.000 kr.
24, Vedbendvej 5 -179.000 kr. -84.000 kr. -75.000 kr.
26, Vestergade m.fl 24 -532.000 kr. 304.000 kr. 539.000 kr.
34, Bredgade m.fl. 24 -504.000 kr. 458.000 kr. 589.000 kr.
36, Plejehjemmet Stenumgård 22 -530.000 kr. -436.000 kr. -328.000 kr.
38, Atriumgården 28 -320.000 kr. 145.000 kr. 106.000 kr.
40, Ådalen 15 -805.000 kr. -693.000 kr. -
-7.658.000 kr. 29.252.000 kr. 32.675.000 kr.

Da der i afdelingerne er konstateret væsentlige underskud de seneste regnskabsår, anbefaler revisionen, at der foretages løbende budgetopfølgning til belysning af udviklingen i afdelingernes økonomi med henblik på at sikre, at de udarbejdede budgetter overholdes.

Bestyrelsen har i 2012 fået Brønderslev Kommunes tilladelse til at afvikle afdelingernes akkumulerede underskud over en periode på 10 år, hvis det skønnes nødvendigt.

Afdeling 40 er en nyetableret afdeling. Årets resultat er påvirket af, at lejlighederne ikke har været lejet ud i hele regnskabsåret. Det er overfor revisionen oplyst, at alle lejlighederne med undtagelse af en er lejet ud pr. 31. december 2012.

Revisionen anbefaler, at boligorganisationens ledelse fokuserer på, at der opnås en økonomisk løsning for afvikling af de opsamlede underskud, der ikke belaster dispositionsfonden.

Afdeling 81, opkrævning af antennebidrag

Afdeling 81 er administration af antenneopkrævninger hos lejerne.

Revisionen har fået oplyst, at boligorganisationen ikke ejer antenneanlæg, men blot forestår opkrævning af kontingent hos beboerne. Boligorganisationen køber således ydelsen af Brønderslev Antenneforening og sælger ydelsen videre til beboerne. Boligorganisationen opkræver et administrationshonorar på 100 kr. pr. lejemål.

Afdelingen har i 2012 afdraget 164.000 kr. på det opsamlede underskud fra tidligere år.

Det resterende opsamlede underskud på 679.000 kr. bør iflg. revisionen udlignes over en periode ved øgede opkrævninger hos lejerne, idet det ikke er i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler, at boligorganisationen yder tilskud til lejernes antennebidrag.

Afdelingen har en gæld på 506.000 kr. til hovedforeningen pr. 31. december 2012, der iflg. revisionen bør afvikles over en periode ved ovennævnte øgede opkrævninger af antennebidrag hos lejerne.

Arbejdskapital

Boligorganisationens arbejdskapital er negativ med 107.000 kr. pr. 31. december 2012. Det er en forbedring på 216.000 kr. i 2012.

Boligorganisationen har i 2012 opkrævet det tilladte bidrag fra lejerne i 2012 på 151 kr. pr. lejemålsenhed. Der er i budgettet for 2013 indarbejdet tilsvarende bidrag til arbejdskapitalen, således at denne konsolideres og forventes at være positiv ved udgangen af 2013.

Forvaltningsrevision

Revisionen har fået oplyst, at der ikke ligger formelle beskrivelser af mål m. v. Revisionen anbefaler, at sparsommelighed, effektivitet og produktivitet i 2013 bliver gjort mere målbare og derved bliver en mere integreret del af den daglige drift.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 4. september 2013, pkt. 11:

Udsat.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 18. september 2013:

Notat fra Økonomiafdelingen vil blive fremsendt inden mødet.

Beslutning

PM anmodes om redegørelse som anbefalet af Økonomiafdelingen inden regnskab behandles.

Tilknytning af ekstern assistance til behandling af PM’s årsregnskaber godkendes.

Til toppen


7. Endelig fysisk helhedsplan for Boligforeningen PM afdeling 1


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget godkendte den 26. oktober 2011, at Brønderslev Kommune vil anbefale Boligforeningen PM, afdeling 1´s ansøgning om prækvalifikation til Landsbyggefonden vedr. tilskud til boligsocial indsats.

Projektet er blevet prækvalificeret, og der er udarbejdede en endelig fysisk helhedsplan.

Landsbyggefonden vil afvente med at tage stilling til helhedsplanen, indtil der foreligger en tilkendegivelse fra Brønderslev Kommune om, at kommunen anbefaler den renovering, som Boligforeningen PM jævnfør den udarbejdet helhedsplan, anbefaler.

Økonomiudvalget skal tage stilling til om den endelige fysiske helhedsplan, kan anbefales.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 26. oktober 2011, at Brønderslev Kommune vil anbefale Boligforeningen PM, afdeling 1´s ansøgning om prækvalifikation til Landsbyggefonden vedr. tilskud til boligsocial indsats (sagen vedhæftet som bilag).

Projektet er blevet prækvalificeret, og der er udarbejdet en endelig fysisk helhedsplan.

Formålet med helhedsplanen for afdeling 1 er, at fremtidssikre afdelingens boliger og udearealer, hvorved afdelingens konkurrenceevne forbedres, udlejningen sikres og det kommunale boligbehov tilgodeses. Boligerne optimeres således, at de lever op til nutidens og fremtidens forventninger hvad angår rumfordeling, boligstørrelse, indeklima, badeforhold, boligindretning, lysindfald og energiforbrug.

Ligeledes renoveres udearealerne med henblik på at skabe imødekommenhed, og for at øge anvendelsen af arealerne samt tiltrække nye lejere.

Landsbyggefonden vil afvente med at tage stilling til helhedsplanen, indtil der foreligger en tilkendegivelse fra Brønderslev Kommune om, at kommunen anbefaler den renovering, som Boligforeningen PM jævnfør den udarbejdede helhedsplan, anbefaler.

En anbefaling af den endelige fysiske helhedsplan, omfatter ikke godkendelse af økonomiske forpligtigelser vedr. projektet, da denne ikke er kendt på nuværende tidspunkt. En evt. økonomisk forpligtigelse for Brønderslev Kommune vil først blive fremlagt i forbindelse med behandling af en evt. helhedsplan (skema A), og i den forbindelse kan der evt. blive tale om en kapitaltilførsel, hvis huslejen efter en renovering stiger til et niveau, der ikke er acceptabel for området.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget drøfter om den endelige fysiske helhedsplan kan anbefales.

Personalemæssige konsekvenser

Intet

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Kommunegaranti - Flauenskjold Varmeværk A.m.b.a.


Sagsfremstilling

Flauenskjold Varmeværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån hos KommuneKredit på 8,0 mio. kr.

Der foreligger lånetilbud fra KommuneKredit på et fastforrentet lån med en løbetid på 25 år.

Lånet på 8,0 mio. kr. skal anvendes til etablering af solfangeranlæg med tilhørende anlæg.

Miljø- og Teknikudvalget har i møde den 10. september 2013 givet projektgodkendelse til etablering af solfangeranlægget.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti til Flauenskjold Varmeværk for et lån i KommuneKredit. Dette lån har ultimo juni 2013 en restgæld på 3,4 mio. kr. Lånet udløber i 2027.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

En eventuel kommunegaranti vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Staben for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Flauenskjold Varmeværk A.m.b.a. for et fastforrentet lån på 8,0 mio. kr. med 25 års løbetid, og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75%.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Indstilles godkendt.

Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Flauenskjold Varmeværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån på 8,0 mio. kr. til brug for etablering af solfangeranlæg med tilhørende anlæg.

Der skal tages stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Bilag

Til toppen


9. Kommunegaranti - Asaa Fjernvarme A.m.b.a.


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Asaa Fjernvarme A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån på 15,0 mio. kr. til brug for etablering af solvarmeanlæg ved Dammensvej i Asaa.

Der skal tages stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Asaa Fjernvarme A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån hos KommuneKredit på 15,0 mio. kr.

Der foreligger lånetilbud fra KommuneKredit på et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år.

Lånet på 15,0 mio. kr. skal anvendes til etablering af solvarmeanlæg ved Dammensvej i Asaa.

Miljø- og Teknikudvalget har i møde den 15. januar 2013 givet projektgodkendelse til etablering af solvarmeanlægget. Byrådet har i møde den 30. januar 2013 godkendt, at de nødvendige arealafståelser for realisering af projektet kan ske på ekspropriationslignende vilkår.

Brønderslev Kommune har pt. ingen øvrige garantistillelser for lån til Asaa Fjernvarme.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

En eventuel kommunegaranti vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Staben for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Asaa Fjernvarme A.m.b.a. for et fastforrentet lån på 15,0 mio. kr. med 20 års løbetid, og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75%.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Forberedelse af folkeskolereform i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til

 1. forslag til inddragelsesproces vedrørende forberedelse af folkeskolereformen

 2. nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af operationelle målsætninger til erstatning for de skolepolitiske målsætninger fra 2009

 3. løbende information vedrørende procesforløbet

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender notat med henblik på udvalgets drøftelse af forslag til forberedelse af folkeskolereformen.

Det foreslås, at Børne- og Skoleudvalget godkender

 1. forslag til inddragelsesproces vedrørende forberedelse af folkeskolereformen

 2. nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af operationelle målsætninger til erstatning for de skolepolitiske målsætninger fra 2009

 3. løbende information vedrørende procesforløbet

Fagenheden ønsker endvidere, at udvalget drøfter forslag til indholdet af en sammenhængende og mere varieret skoledag, herunder fokus på den understøttende undervisning og forpligtelsen til at samarbejde med kulturskolen og foreningslivet.

Det kan endvidere oplyses, at Fagenheden indleder samarbejde med afdelingen vedrørende ejendomme og service om udarbejdelse af forslag til plan for, hvordan de enkelte skoler kan indrette fleksible læringsmiljøer og arbejdspladser for medarbejdere.

Personalemæssige konsekvenser

P.t. ingen personalemæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 10. september 2013, pkt. 3:

Udvalget ønsker MED organisationen indskrevet i inddragelsesprocessen.

I forbindelse med de nyvalgte skolebestyrelser i 2014 etableres uddannelse i skolereformen.

Udvalget indstiller, at fagenheden indtil videre arbejder med implementeringen af reformen efter de opstillede økonomiske forudsætninger.

Indholdet af den understøttende undervisning fastlægges senere.

Forslag 1, 2 og 3 indstilles godkendt.

Lone Birkmose Lex og Adnan Jedon var fraværende.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalgets indstilling indstilles godkendt

Bilag

Til toppen


11. Forslag om etablering af familiekursus - en god start som familie


Resume

Sagsforløb: BS/SS/ØK/BY

Familiekurser er en investering i fremtiden. Ved at ruste de nye børnefamilier til at håndtere deres nye livssituation, og inddrage relevante ressourcer fra hele samfundet, kan Brønderslev Kommune reducere det fremtidige udgiftsniveau på børne- og ungeområdet, og sociale ydelser.

Ved en investering på 6.451 kr. pr. familie vil der gennemsnitligt kunne spares 19.000 kr. pr. deltagende familie over en periode på 10 år. Størstedelen af denne besparelse vil være indenfor de første 5 år. Forskning viser at der allerede i år to vil være et positivt samfundsøkonomisk potentiale ved at indføre familiekurser.

Indsatsen i Brønderslev Kommune vil ske i tæt samarbejde mellem fagenhederne Børn og Kultur og Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Et markant fald i antallet af skilsmisser. Langt færre socialt udsatte børn og unge, samt bedre udnyttelse af de offentlige budgetter. Det er nogle af de gevinster man blandt andet kender fra Holstebro Kommune ved indførelsen af familiekurser.

De samfundsøkonomiske gevinster ved familiekurser er nærmere beskrevet og analyseret i rapporten ”Samfundsøkonomisk potentiale ved indførelsen af Leksand-modellen i Danmark”. Rapporten er udarbejdet af CEBR – Centre For Economic and Business Research ved Copenhagen Business School. Rapporten undersøger det samfundsøkonomiske potentiale ved udbredelse af Leksand-modellen i Danmark.

I rapporten konkluderes der at ”Hovedscenariet resulterer i en effekt på 34.000 kr. pr. førstegangs-mor over en 10-årig periode, hvilket giver i omegnen af 1 mia. kr., hvis man multiplicerer med det anslåede, årlige antal førstegangsmødre på 30.000. Der er således tale om et betydeligt samfundsøkonomisk potentiale ved udbredelse af ”Familie med Hjerte” til en landsdækkende ordning.”

Hele den fremtidige besparelse tilfalder ikke kommunen, men i rapporten beregnes det, at den største del af effekten (19.000 kr.) tilfalder kommunen. Det sker gennem besparelser på anbringelser og forebyggende foranstaltninger, mens der også er en positiv effekt af den forøgede skattebetaling fra den private sektor samt en besparelse på udbetalinger af kontanthjælp. Effekten er i rapporten målt over en periode på 5 år for moderen, og en effekt over en periode på 10 år for barnet.

Nedenstående tabel er taget fra rapporten og viser fordelingen af det økonomiske potentiale over den periode på 10 år effekten beregnes. Det ses tydeligt at den beregnede effekt er størst de første 5 år efter familiekurset.

Familiekurser forventes at påvirke de deltagende familie på to områder: dels en forbedring af relationen mellem barn og forældre, og dels gennem en bedre relation mellem forældrene.

Forventede effekter på sociale tiltag gennem bedre relation mellem forældre og barn:

 • Reduktion i andel af børn, der anbringes udenfor hjemmet

 • Reduktion i andelen af børn, der deltager i forebyggende foranstaltninger

Forventede effekter gennem bedre relation forældrene i mellem:

 • Reduktion i modtaget kontanthjælp og antal dage på sygedagpenge

 • Reduktion i andelen på førtidspension

 • Reduktion i andelen med domsfældelse og/eller bøde

 • Reduktion i andelen udenfor arbejdsmarkedet

 • Reduktion i forældrenes skilsmisse-risiko

Økonomi:

Forældrekurserne erstatter ikke eksisterende aktivitet, men det er en investering i de nye familiers fremtid. På den måde forventer vi, at kunne give familierne et langt bedre afsæt, som betyder at de ikke vil kræve så mange kommunale ressourcer i mange år ud i fremtiden. Uhensigtsmæssige problemstillinger og risikoadfærd vil kunne forhindres eller spores langt tidligere.

Fagenheden Sundhed og Velfærd og Fagenheden Børn og Kultur har regnet på en model, hvor opgaven løses i fællesskab af personale fra begge fagenheder.

 • Prisen vil være 6.451 kr. pr deltagende familie alt inklusive.

 • Samlet pris for 150 familier: 967.577 kr. (helårsomkostning)

Dertil kommer opstartsudgifter til uddannelse og workshop på 25.000 kr.

Brønderslev Kommune har mulighed for at indgå et samarbejde med Center for Socialt Ansvar, Familieiværksætterne. Det betyder, at Brønderslev Kommune får stillet en lang række værktøjer til planlægning og implementering af familiekurser til rådighed.

Fagenhederne for Børn og Kultur og Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet drøfter og godkender at:

 • Der afsættes midler svarende 992.577 kr. til drift og implementering af familiekurser.

 • Der nedsættes en politisk styregruppe bestående af formænd fra de respektive udvalg og direktører fra de to fagenheder

 • Der nedsættes en tværgående projektorganisation til at planlægge implementeringen af familiekurser

 • Der indgås aftale med Center for Socialt Ansvar, Familieiværksætterne om, at Brønderslev Kommune benytter deres koncept

Personalemæssige konsekvenser

Familiekurser vil betyde en ny måde at arbejde på i Sundhedsplejen og i Familieområdet. Der vil i langt højere grad være behov for at koordinere indsatsen interne i kommunen såvel som ud af kommunen. En del af arbejdet med familiekurser vil ligge uden for det kommunale personales normale arbejdstid.

Det er en forudsætning for implementeringen af familiekurser i Brønderslev Kommune, at de eksterne parter og de regionale jordemødre ønsker at indgå i samarbejdet.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 10. september 2013, pkt. 4:

Indstilles drøftet og oprettet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014.

Lone Birkmose Lex og Adnan Jedon var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. september 2013, pkt. 7:

Oversendes til budgetdrøftelserne for 2014 med anbefaling.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Til toppen


12. Rammeaftalen for specialundervisning og det specialiserede socialområde - godkendelse af styringsaftalen for 2014


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Rammeaftalen på det specialiserede socialområde består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen, at de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk.

Byrådet skal inden den 15. oktober 2013 godkende den økonomiske styringsaftale for det specialiserede socialområde.

Sagsfremstilling

Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for kommunernes handel med pladser på det sociale område i den nordjyske region.

De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som indholdet i styringsaftalen sigter efter:

 • Incitament til effektiv drift – både for driftsherre og myndighed

 • Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne sammenlignes, og priser udregnes efter samme principper

 • Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind

 • Udviklingstiltag – driftsherre skal sikres finansiel mulighed for løbende udvikling

Styringsaftalen for 2014 er indholdsmæssigt stort set identisk med de to forrige års aftaler, dog med undtagelse af følgende forhold:

 • Styringsaftalen for 2014 samler for første gang socialområdet og specialundervisningsområdet i én aftale, mens der de forrige år er blevet udarbejdet to separate aftaler. Sammenskrivningen har dog ikke medført indholdsmæssige ændringer af de indgåede aftaler i forhold til tidligere.

 • Der er til styringsaftalen for 2014 udarbejdet en kommunal aftalemodel for Taleinstituttets finansiering efter Aalborg Kommunes overtagelse. Modellen fremgår af styringsaftalens bilag 3, og beskrives kort nedenfor.

Model for finansiering af Taleinstituttet efter kommunal overtagelse

I udviklingsstrategien for 2014 tilkendegav Aalborg Kommune, at man - på opfordring fra KKR Nordjylland – ønsker at overtage Taleinstituttet, samt at man efter overtagelsen vil stille tilbuddet til fortsat rådighed for de øvrige kommuner i regionen. Det fremgik endvidere af udviklingsstrategien, at betalingsmodellen for køb af Taleinstituttets ydelser efter kommunal overtagelse sammensættes som en kombination af takst og abonnement, men at de nærmere vilkår for finansieringen fastsættes ved indgåelsen af rammeaftalens styringsaftale.

Som en del af styringsaftalen for 2014 er der på denne baggrund udarbejdet en aftalemodel for finansieringen af Taleinstituttets ydelser under rammeaftalen efter tilbuddets overdragelse til Aalborg Kommune.

Udgangspunktet for modellen er, at der erfaringsmæssigt ikke har været tilstrækkelig efterspørgsel til at sikre en økonomiske bæredygtig drift af instituttets hidtidige samlede opgaveportefølje. Modellen skal derfor sikre stabile driftsvilkår i en midlertidig periode, mens der findes en varig og bæredygtig løsning for området som helhed. Med henblik på at sikre forsyningen af samtlige de ydelser på Taleinstituttet, der efterspørges for nuværende, samt give den fornødne tid til at få tilbuddet tilpasset efterspørgslen, er der aftalt en særlig finansieringsordning for 2014 og 2015.

Modellen indebærer konkret, at kommunerne i den 2-årige tilpasningsperiode (2014 og 2015) garanterer en efterspørgsel svarende til deres forbrug af Taleinstituttets ydelser i 2012. De enkelte kommuner er således, med enkelte korrektioner, individuelt forpligtet på det forbrug, som kommunen havde i 2012. Endvidere aftales det, at de 11 kommuner hæfter solidarisk for en eventuel difference mellem det samlede forbrug i 2012 og de faktiske omkostninger i 2014 og 2015. Underskuddet vil i givet fald blive fordelt forholdsmæssigt mellem kommunerne på baggrund af den korrigerede forbrugsopgørelse for 2012.


Aalborg Kommune har som en del af aftalemodellen forpligtiget sig til at arbejde målrettet på at tilpasse kapaciteten til den faktiske efterspørgsel. De driftsoptimeringer og tilpasninger, der kan gennemføres løbende, vil således få gennemslagskraft inden 2016.

Fra 2016 er forventningen, at den nødvendige tilpasning og udvikling af opgavestrukturen er gennemført, og at kommunerne i den mellemliggende periode har aftalt de fremadrettede, permanente finansieringsvilkår. Den permanente finansieringsmodel vil tage afsæt i kommunernes forskellige behov, og udgangspunktet her vil være fleksible bilaterale aftaler. Finansieringen vil blive baseret på en kombination af abonnement og takst, hvor abonnementet knyttes op på en kommunal indmelding af en forpligtende minimumsefterspørgsel.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkast til styringsaftale for 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 11. september 2013, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Renovation og genbrug - budget 2014 - Takster m.m.


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet budgetoplæg 2014 for affaldsområdet.

Budgetforslaget medfører, at renovationstaksten stiger 1,3 %, genbrugsbidraget stiger 3,9 % og taksten for erhvervsaffaldsgebyret falder 2,9 %.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetoplægget for renovation og genbrug samt de anførte affaldstakster for 2014 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetoplæg 2014 for affaldsområdet. Affaldsområdet omfatter renovation, genbrugsordninger og administration af affaldsområdet.

Affaldsområdet er brugerfinansieret efter hvile-i-sig-selv princippet. Økonomien i ordningerne opgøres årligt, og takstberegningerne tager højde for konstaterede under- og overskud i hver enkelt ordning.

Der foreligger endnu ikke takstforslag fra AVV på tilmeldeordningerne for erhvervs adgang til genbrugspladserne fra AVV. Takstforslag udarbejdes af AVV og fremsendes til kommunerne til godkendelse i de respektive byråd.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af gældende regler, kontrakten med privat renovatør og under forudsætning af godkendelse af forslag til budgetter for AVV og Modtagestation Vendsyssel. Endvidere indgår en antaget forbrændingstakst hos Reno-Nord, idet Reno-Nord endnu ikke har vedtaget budget for 2014.

Samlet budget (kr. excl. moms) Udgift Indtægt
Administration husholdninger 483.000 483.000
Administration erhverv (erhvervsaffaldsgebyr) 728.000 728.000
Renovation 15.590.000 15.590.000
Storskrald 291.000 291.000
Bobler (glas, papir og pap) 1.120.000 1.120.000
Genbrugspladser 14.346.000 14.346.000
Miljøservice (småbatterier og malerrester) 157.000 157.000
I alt 32.715.000 32.715.000

Budgettet indeholder detaljerede opgørelser for hver ordning fordelt på boliger og erhverv. De detaljerede budgetter for ordningerne og forslag til takster 2014 kan ses i bilag.

Grundbetaling til Modtagestation Vendsyssel defineres som kapacitetsgebyr, og indgår som en del af erhvervsaffaldsgebyret i henhold til udmelding fra Miljøstyrelsen.

Nedenfor ses udviklingen i taksterne for husholdningerne fra 2010 til 2014. Som sammenligningsgrundlag vises taksten for helårsbolig med tilmeldt affaldssæk med ugentlig afhentning.

(Kr. incl. moms) 2010 2011 2012 2013 2014
Renovation (ugentlig afhentet affaldssæk) 1005,00 1011,00 1060,00 1090,00 1105,00
Genbrugsbidrag 1012,50 1085,00 1134,00 1221,00 1269,00
I alt 2017,50 2096,00 2194,00 2311,00 2374,00
Udvikling, samlet - 3,9% 4,7% 5,3% 2,7%

Genbrugsbidraget er et samlegebyr for genbrugsordningerne og administrationsgebyret.

Renovationstaksterne stiger med 1,3 % i 2014 med baggrund i forventet prisudvikling, og genbrugsbidraget stiger med 3,9 %.

I genbrugsbidraget er der indregnet løbende dækning af underskud på genbrugspladsordningen på grund af større omkostninger til driften i 2012 og 2013 end forudsat af AVV. AVV har indregnet et konstateret underskud på bobleordningen i 2012 i kommunebetalingen 2014. Dette underskud er den væsentligste årsag til stigningen af genbrugsbidraget i 2014. En nærmere gennemgang af udviklingen i omkostningerne ses af vedlagte bilag.

Underskuddet på den nu ophørte ordning for virksomheders tvungne adgang til genbrugspladserne dækkes ind via virksomhedernes erhvervsaffaldsgebyr. Med baggrund i nye regler fra 2012 forventes der er et mere stabilt indtægtsgrundlag. Erhvervsaffaldsgebyret falder med 2,9 % i 2014.

Med det nuværende budgetoplæg og tilhørende forslag til takster, vil borgere og brugere af kommunens affaldsordninger opleve, at de betaler for uændrede affaldsordninger med samme serviceniveau.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender budgetoplægget med de anførte takster for 2014, under forudsætning af godkendelse af budgetforslag fra AVV og Modtagestation Vendsyssel.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 10. september 2013, pkt. 4:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Forslag til ændring af vedtægter for Reno-Nord - udpegning af bestyrelsesmedlemmer


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Aalborg Byråd ønsker at stå frit med hensyn til, hvem der udpeges til diverse hverv, herunder også udpegning af repræsentanter til Reno-Nords bestyrelse. I henhold til vedtægterne kræver forslaget tiltrædelse fra samtlige byråd.

Byrådet skal tage stilling til forslaget til ændring af vedtægterne.

Sagsfremstilling

Reno-Nord har den 17. juli 2013 fremsendt forslag til ændring af vedtægterne.

Baggrunden for ændringsforslaget er en henvendelse fra Aalborg Kommune, der ønsker at stå frit med hensyn til, hvem der udpeges til diverse hverv.

Dermed ønsker Aalborg Kommune, at de gældende vedtægter ændres, således at det ikke er et krav, at bestyrelsesmedlemmerne udpeges fra ejerkommunernes byråd. Der er ønske om, at ændringen træder i kraft fra næste byrådsperiode.

Reno-Nords bestyrelse tiltrådte ændringsforslaget på møde den 3. juni 2013.

Gældende vedtægtsbestemmelse:

"§8.4: Bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere udpeges af og blandt den pågældende kommunes kommunalbestyrelsesmedlemmer."

Forslag til ny bestemmelse:

"Bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere udpeges af og blandt den pågældende kommunes kommunalbestyrelsesmedlemmer. Den enkelte kommunalbestyrelse kan dog beslutte at udpege et eller flere af sin bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere uden for kredsen af kommunalbestyrelsesmedlemmer. Enhver udpegning af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere uden for kredsen af kommunalbestyrelsesmedlemmer er konkret og kan ændres når som helst."

Bestyrelsen hos Reno-Nord består af 12 bestyrelsesmedlemmer, heraf 8 medlemmer fra Aalborg Kommune. Brønderslev Kommune deltager med 1 medlem.

I henhold til vedtægterne kræver forslaget tiltrædelse fra samtlige kommunalbestyrelser.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til den foreslåede vedtægtsændring.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 10. september 2013, pkt. 5:

Udvalget indstiller forslaget til ændring af Reno-Nords vedtægter godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Forslag til klimatilpasningsplan - tillæg til kommuneplan 2013 - 2025


Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 10. september 2013, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået, idet udvalget ønsker fokus på, at der så vidt muligt skal tages højde for at der skal mere vand hurtigere gennem vores vandløb.

Udvalget ønsker desuden tilføjet, at ”i områder under kote 2,40 m bør der tages højde for muligheden for en vandstandsstigning”, underforstået at der fortsat kan planlægges for byudvikling i disse områder.

Beslutning

Indstilles sendt i høring.

Arne M. Jensen var fraværende.

Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Det er udarbejdet forslag til Klimatilpasningsplan for Brønderslev Kommune. Klimatilpasningsplanen har til formål at forberede kommunen på de klimaændringer, der må forventes at blive resultatet af udledningen af drivhusgasser.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til klimatilpasningsplan kan godkendes til offentliggørelse i 8 uger.

Sagsfremstilling

Klimatilpasningsplanen udarbejdes som følge af en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. I følge denne aftale skal alle landets kommuner udarbejde en klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013. Klimatilpasningsplanen er en del af kommuneplanen. Da kommuneplanprocessen, på tidspunktet for igangsætning af arbejdet

med klimatilpasningsplanen, allerede var langt fremme, har det været nødvendigt at udarbejde klimatilpasningsplanen som et tillæg til Kommuneplan 2013-2025.

Klimatilpasningsplanen har til formål at forberede kommunen på de klimaændringer, der må forventes at blive resultatet af udledningen af drivhusgasser. Ved allerede nu at foretage en kortlægning af de forventede konsekvenser kan man, dels etablere forebyggende foranstaltninger, dels tilpasse fremtidige byggerier, anlæg og konstruktioner til et ændret klima og undgå at planlægge os ind i fremtidige problemer.

Forslag til klimatilpasningsplan kan udover den vedlagte pdf-udgave ses i en elektronisk udgave via dette link: http://bronderslev.dkplan.niras.dk/Klimatilpasningsplan.htm. Planen indeholder aktive kort, der kun kan ses i den elektroniske udgave.

Klimaændringerne vil medføre konsekvenser på mange forskellige områder, og det vil være en stor opgave at forsøge at håndtere alle i klimatilpasningsplanen. Derfor er der foretaget en afgrænsning, så der i denne første udgave af klimatilpasningsplanen fokuseres på oversvømmelsesproblematikken.

Planen vil blive revideret i samme takt som kommuneplanen, og der vil derfor blive lejlighed til at tage andre problemstillinger op løbende.

Planens redegørelsesdel beskriver, hvilke konsekvenser havvandsstigninger, kraftigere regnskyl og generelt øgede nedbørsmængder vil få for Brønderslev Kommune. Havvandsstigningerne vil påvirke kystområdet i form af øgede vandstande under stormflod. Kraftigere regnskyl vil øge risikoen for oversvømmelser fra kloaksystemerne, og generelt øget nedbør vil medføre grundvandsstigninger og øge vandføringen i vandløbene med øget risiko for oversvømmelser. Resultatet af kortlægningen vises på aktive kort i den elektroniske udgave af planen.

Kortlægningen af oversvømmelsesrisikoen i Brønderslev Kommune viser, at der nok kan forventes problemer i fremtiden, men samtidig vurderes det, at der ikke er behov for at iværksætte deciderede klimatilpasningstiltag her og nu. Planen opstiller dog en række forslag til retningslinjer, der bl.a. har konsekvenser for planlægning og byggeri i kystområdet, for tilslutning af overfladevand fra nye byggerier til kloaksystemet, for håndtering af overfladevand i nye byområder m.v.

Planens hovedstruktur beskriver forslag til overordnede mål og strategi for arbejdet med klimatilpasning i kommunen. Derudover foreslås gennemførelse af en række handlinger, herunder, at der afsættes midler til at indkøbe udstyr til beredskabet, så dette er bedre rustet til at yde en indsats ved oversvømmelseshændelser (ca. 100.000 kr.) samt midler til at foretage en undersøgelse af betydningen af udledningen af overfladevand fra byområder for ekstremvandføringen i vandløb (ca. 100.000 kr.).

Klimatilpasningsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er derfor foretaget en miljøvurdering af planens forventede indvirkning på miljøet. Da planen ikke resulterer i iværksættelse af særlige klimatilpasningstiltag her og nu, indeholder miljøvurderingen en overordnet beskrivelse af de miljømæssige påvirkninger, der kan være relevante, hvis iværksættelse af tiltag kommer på tale på et senere tidspunkt. Derudover er der vurderet på de miljømæssige konsekvenser af de foreslåede retningslinjer. Miljøvurderingen er udarbejdet som en del af planen, og der er mulighed for at kommentere på vurderingen i offentlighedsperioden.

Forslaget til klimatilpasningsplan skal efter Byrådets vedtagelse offentliggøres i 8 uger. Når offentlighedsfasen er udløbet, fremlægges tillægget til politisk behandling for endelig vedtagelse. Den endelige vedtagelse kan påklages efter samme regler som kommuneplanen. Der er ikke planlagt afholdelse af borgermøder i offentlighedsperioden.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til Klimatilpasningsplan for Brønderslev Kommune. Forslaget offentliggøres herefter i en 8 ugers høringsperiode.

Supplerende sagsfremstilling:

På møde i Miljø- og Teknikudvalget den 10. september 2013 blev det besluttet at ændre følgende formuleringer i forslaget:

Under retningslinjer for havvandsstigninger ændres:

Byrådet vil forebygge konsekvenser af den stigende havvandsstand ved:

 • ikke at planlægge for nye forureningsfølsomme arealanvendelser i kystnære områder under kote 2,40 m.

 • at fastsætte særlige krav til beskyttelse mod oversvømmelse ved nyt byggeri i de kystnære områder under kote 2,40 m.

til:

Byrådet vil forebygge konsekvenser af den stigende havvandsstand ved:

 • som udgangspunkt ikke at planlægge for nye oversvømmelsesfølsomme arealanvendelser i kystnære områder under kote 2,40 m, med mindre der kan etableres foranstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

 • at der ved tilladelse til nyt byggeri i de kystnære områder under kote 2,40 m foretages en vurdering af, hvordan byggeriet beskyttes mod oversvømmelse.

Under retningslinjer for grundvandsstigninger, oversvømmelser fra vandløb og lavninger tilføjes efter retningslinjerne:

Byrådet ønsker endvidere fokus på, at vandløbene eller vedligeholdelsen af disse så vidt muligt tilrettes således, at der kan føres mere vand hurtigere gennem vandløbene.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Til toppen


16. Projektforslag for solvarmeanlæg ved Flauenskjold Varmeværk


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Flauenskjold Varmeværkfremsender projektforslag for etablering af solvarmeanlæg med anmodning om godkendelse afprojektet, herunder omerhvervelse afde til projektet nødvendige arealer om nødvendigt kan ske på ekspropriationslignende vilkår.

Byrådet skal tage stilling til,om erhvervelsen af de nødvendige arealer til projektet kan ske på ekspropriationslignende vilkår.

Sagsfremstilling

PlanEnergi fremsender på vegne af FlauenskjoldVarmeværk projektforslag for etablering af solvarmeanlæg ved Flauenskjold Varmeværk med anmodning om projektgodkendelse i henhold til bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Af projektet fremgår det, at Flauenskjold Varmeværk om nødvendigt ønsker varmeforsyningslovens ekspropriationsbestemmelser anvendt til erhvervelse af de nødvendige arealer til projektet.

Projektforslaget omfatter etablering af et vedvarende energianlæg som supplement til det nuværende anlæg bestående af 2.975 m² solvarmeanlæg med teknikbygning og transmissionsledninger, som kan levere ca. 22 % af varmeværketssamlede varmebehov. De samlede anlægsudgifter udgør brutto 5,4 mio. kr. Indregnes salg af energibesparelsen er nettoudgiften 4,974 mio. kr. Med det installerede solvarmeanlæg forventes motorerne fremover at producere 43 % og naturgaskedlerne 35 % af varmen.

Energimæssigt forventes varmeværkets nuværende naturgas brændselsforbrug på 9.386 MWh/år reduceret med 23 %. Miljømæssigt er der beregnet en besparelsepå 324 ton/år CO2ækvivalent.

Samfundsøkonomisk er projektet beregnet til at give en nutidsværdibesparelse på122.000 kr. beregnet ud fra en kalkulationsrente på 5%. Ved 4% kalkulationsrente bliver den samfundsøkonomiske besparelse 714.000 kr. Selskabsøkonomisk forventes der en nettobesparelse på 237.000 kr. med en tilbagebetalingstid på 9 år. Brugerøkonomisk vil de 271 forbrugere kunne opnå en besparelse på ca. 875 kr./år.

Af projektforslaget fremgår det, at der skal foretages arealafståelse på del af matr.nr. 15gh Vestengårdens fjerding, Voer.

Projektforslaget har været i høring i 4 uger hos det berørte forsyningsselskab, HMN naturgas, samt de grundejere, der skal afgive areal og servitutpålægges. Ved høringsfristens udløb den 17. juni 2013 er der indkommet et høringssvar fra HMN naturgas.HMN harbemærkninger til projektets samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, som projektets rådgiver Planenergi efterfølgende har afklaret. HMN konstaterer dog, at projektetssamfundsøkonomiskebesparelse på ca.122.000 kr.er lav set i forhold til investeringen på5 mio. kr.

Udvidelsen af produktionsanlægget skal projektgodkendes i henhold til bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013. I vejledning til denne bekendtgørelse fremgår det, at solvarme- og varmepumpeanlæg kan godkendes anvendt ved etablering af varmeproduktionsanlæg til levering af varme til fjernvarmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraftvarmeanlæg. Som godkendende myndighed skal Byrådet desuden foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet samt vurdere, om projektet er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Projektforslaget viser at have en positiv indvirkning på disse forhold.

Brønderslev Kommune skal ved behandling af projektforslaget desuden tage stilling til, om de i projektforslaget beskrevne arealafståelser skal gennemføres ved ekspropriation efter bekendtgørelse 1184, lov om varmeforsyning af 14. dec. 2011, §§16-18.

Fagenheden oplyser, at det ansøgte projektforslag bliver koordineret med lokalplanlægningen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender det fremsendte projektforslag, og at Byrådet træffer beslutning om, at de nødvendige arealafståelser for realisering af projektet kan ske på ekspropriationslignende vilkår i henhold til varmeforsyningslovens §§16-18.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 10. september 2013, pkt. 10:

Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået, idet der ikke er taget stilling til spørgsmålet om, at realisering af projektet kan ske på ekspropriationslignende vilkår.

Beslutning

Det indstilles, at realisering af projektet kan ske på ekspropriationslignende vilkår.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Behandling af indsigelser til debatfolder for solvarmeanlæg i Jerslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Planlægning af et solvarmeanlæg i Jerslev er igangsat.

Sagen har været i høring ved Naturstyrelsen, og en debatfolder har været i offentlig høring.

Økonomiudvalget skal tage stilling til indsigelserne.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 15. maj 2013, at igangsætte planlægning for et solvarmeanlæg i Jerslev.

Grundvand

Jerslev by og de omkringliggende arealer er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og er kortlagt som nitratfølsom indvindingsopland (NFI). Naturstyrelsen, som varetager de statslige interesser i henhold til beskyttelse af grundvandet, har været hørt i sagen forinden debatfolderen blev sendt i høring. Naturstyrelsen udtaler, at de på det foreliggende grundlag vurderer, at det sandsynligvis er muligt at planlægge for det pågældende anlæg, uden at det strider mod de overordnede interesser. Kommunen skal dog redegøre nærmere herfor i forbindelse med en eventuel nærmere planlægning for anlægget.

Debatfolder

En debatfolder, der beskriver placering af et solvarmeanlæg i Jerslev, beliggende på del af ejendommen matr.nr. 15ac Jerslev By, Jerslev, har været i offentlig høring i perioden fra den 12. august til den 30. august 2013. I høringsfasen har Brønderslev Kommune modtaget 3 bemærkninger til debatmaterialet. Bemærkningerne er indsendt af de nærmeste naboer til arealet, hvor anlægget ønskes opført.

De modtagne bemærkninger har været sendt i partshøring i henhold til forvaltningslovens § 19 hos ansøger Jerslev Kraftvarmeværk.

Støj

En enkelt nabo er nervøs for, at anlægget medfører støjgener. Fagenheden vurderer, at der ikke vil forekomme støjgener fra anlægget. Der ledes vand igennem anlægget. Der er dog tale om en lukket isoleret solfangerkreds, der ikke giver anledning til støjpåvirkning. Rør og ledninger nedgraves i jorden, og vil heller ikke give anledning til støjgener. Det forventes, at der i forbindelse med anlægsfasen kan forekomme mindre støjgener.

Støjgrænserne for et boligområde skal overholdes, jf. miljøstyrelsens støjvejledning. Opstår der mod forventning støjgener, har naboerne mulighed for at sende en klage til kommunen. Kommunen skal da foretage en støjmåling og foretage en vurdering af, om støjgrænserne er overholdt.

Jerslev Kraftvarmeværk bemærker, at de har kendskab til et enkelt anlæg af samme type, hvor trykudligningsventiler gav støjgener. Dette problem er sidenhen løst.

Alternative placeringsmuligheder

Naboerne påpeger, at de vil miste deres udsigt ud over det åbne landskab og mener, at deres ejendomme vil falde i værdi. De mener, at arealet er bedre egnet til boligudstykning eller til udvidelse af børnehave, skole, hal mv. Naboerne foreslår, at anlægget flyttes længere ud af byen.

Arealet, hvor anlægget ønskes opstillet, er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til perspektivområde for nyt boligområde. Fagenheden vurderer, at arealets centrale placering i Jerslev by, tæt på skolen og hallen, er optimal til udbygning af nyt boligområde. Det skal dog bemærkes, at der igennem de sidste år har været 10 ledige byggegrunde på Læsøgade og Lyøgade. Hele Jerslev by er beliggende indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og er kortlagt som nitratfølsom indvindingsopland (NFI). Der kan kun ske en byvækst indenfor disse områder, hvis der ikke findes alternative beliggenheder og hvis der er vigtige planlægningsmæssige hensyn til stede. Fagenheden vurderer, at der vil være større sandsynlighed for, at arealet kan accepteres anvendt til teknisk anlæg af Naturstyrelsen frem for boligformål, ud fra en planlægningsmæssig begrundelse.

Det skal bemærkes, at der øst for hallen er udlagt et større areal som perspektivområde til fritidsformål i Kommuneplan 2013 - 2025, hvor der er mulighed for, at hallen kan udvide.

Der bliver i høringssvar fra naboer nævnt forslag om at flytte anlægget længere ud af byen - eksempelvis de ledige erhvervsgrunde ved genbrugsstationen på Sejerøgade. Også eksisterende landbrugsarealer beliggende umiddelbart syd og sydøst for Jerslev by bliver nævnt som alternative placeringsmuligheder.

Fagenheden vurderer, at anlægget kan placeres indenfor erhvervsområdet ved Fanøgade under forudsætning af, at der udarbejdes et nyt plangrundlag. Der er ikke den store forespørgsel på erhvervsgrunde i Jerslev. Dog har der i fagenheden været overvejelser om, at konvertere erhvervsområdet eller dele heraf til boligformål, pga. grundvandsinteresser i Jerslev, der gør det svært at udlægge nye boligområder. Allerede planlagte områder kan konverteres til mindre grundvandstruende arealanvendelser uden forudgående dialog med Naturstyrelsen.

Jerslev Kraftvarmeværk bemærker i sit partshøringssvar, at en alternativ placering, længere væk fra eksisterende kraftvarmeværk, dels vil øge anlægsomkostningerne væsentligt, og dels driftsomkostningerne. Begge dele kan øge risikoen for, at samfundsøkonomien ikke vil være positiv og anlægget derfor ikke kan etableres.

Ansøger ønsker, at anlægget bliver synlig og tilgængelig for byens borgere - herunder skoleelever, således at der opnås et lokalt ejerskab til anlægget. Derfor har de også planer om, at der skal etableres en sti rundt om anlægget i forbindelse med det eksisterende stisystem i byen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender at,

 • indsigelserne afvises, og der udarbejdes lokalplanforslag for placering af solvarmeanlægget på del af ejendommen matr.nr. 15ac Jerslev By, Jerslev eller

 • indsigelserne om at flytte anlægget længere ud af byen imødekommes, og at der arbejdes videre med placering af anlægget ved de ledige erhvervsgrunde ved Sejerøgade.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 10. september 2013, pkt. 11:

Udvalget indstiller, at indsigelserne afvises, og der udarbejdes lokalplanforslag for placering af solvarmeanlægget på del af ejendommen matr.nr. 15ac Jerslev By, Jerslev.

Ole Bruun indstiller, at indsigelserne om at flytte anlægget længere ud af byen imødekommes, og at der arbejdes videre med placering af anlægget ved de ledige erhvervsgrunde ved Sejerøgade.

Beslutning

Miljø- og Teknikudvalgets indstilling godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Forslag til landsplanredegørelse 2013


Resume

Sagsforløb: ØK

Regeringen har udsendt et forslag til landsplanredegørelse 2013, som er i høring frem til og med den 27. september 2013. Forslaget er Regeringens bud på en ny planlægning af Danmark, som sikrer udvikling, dynamik og vækst i hele landet.

Økonomiudvalget skal tage stilling til indholdet af et høringssvar til Miljøministeren.

Sagsfremstilling

Miljøministeren har den 28. juni 2013 sendt et forslag til landsplanredegørelse 2013 i høring hos øvrige ministerier, regioner, kommuner og interesseorganisationer frem til og med den 27. september 2013. Forslaget indeholder Regeringens udspil til, hvorledes der skabes udvikling, dynamik og vækst i hele landet. Forslaget operer med 7 temaer:

 • Vækst, grøn omstilling og udvikling i hele landet

 • Danmark i en nordisk og europæisk kontekst

 • Grøn omstilling, klimatilpasning, ressourcer og grøn energi

 • Byerne - på vej mod bæredygtighed

 • Udvikling i hovedstadsområdet

 • Landdistrikter i udvikling

 • Det åbne land.

Forslaget rummer mange gode tanker om, hvorledes der sikres vækst og udvikling. Imidlertid mangler forslaget nuancerede beskrivelser af de forskellige situationer som forskellige geografiske områder har som grundvilkår for at skabe væksten og udviklingen.

De ulige vilkår i forhold til at skabe vækst og udvikling i områder, som gennem de senere år har oplevet tilbagegang både befolkningsmæssigt og erhvervsmæssigt, beskrives ikke. Regeringens udgangspunkt er, at der skal være vækst i hele landet og at dette er muligt, hvis alle aktører bidrager og gør en indsats. Imidlertid synes det urealistisk at tro på, at der i fremtiden vil være råd til at sikre mulighed og rummelighed i de mindste byer og landdistrikter til en udvikling både erhvervs- og befolkningsmæssigt.

Der savnes derfor konkrete anvisninger på, hvorledes dette kan ske uden at nogle småbyer må nedprioriteres i forhold andre med hensyn til udviklingsmuligheder. Der savnes endvidere større fokus på Vendsyssels samarbejdsmuligheder nordpå qua placeringen i forhold til de øvrige nordiske lande. I den forbindelse er det vigtigt at påpege, at f.eks. vækst i erhverv og turisme samt øgede samarbejdsmuligheder med de øvrige nordiske lande forudsætter gode infrastrukturer, hvilket især omfatter realisering af en 3. limfjordsforbindelse og fastholdelse af Aalborg Lufthavns position på både inden- og udenrigsluftfarten.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at der sendes et høringssvar indeholdende ovenstående bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Det foreslåede indhold i høringssvar godkendt.

Thomas Krog er imod anbefalingen af 3. Limfjordsforbindelse.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Tværkommunalt bredbåndsudbud


Resume

Sagsforløb: ØK

En række kommuner i regionen og Region Nordjylland har udarbejdet oplæg til fælles regionalt udbud på bredbåndsforbindelser til hjemmearbejdspladser og evt. bredbåndsforbindelser til Telecare Nord.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende, at

 • Brønderslev Kommune indgår som en del af projektet, samt at

 • IT afdelingen bliver bemyndiget til at indgå en forpligtende samarbejdsaftale omkring det tværkommunale bredbåndsprojekt, herunder også indgåelse af aftale med vindende leverandør.

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune har i samråd med en række kommuner i regionen og Region Nordjylland udarbejdet vedlagte oplæg til fælles regionalt udbud på bredbåndsforbindelser til hjemmearbejdspladser og evt. bredbåndsforbindelser til Telecare Nord.

Tilsammen er der ca. 3.000 hjemmearbejdspladser og der vil være 1.500 borgere, der har brug for telemedicin i de nærmeste år. Det sidste tal må forventes at stige kraftigt.

Bredbånd bliver ofte refereret til som en ligeværdig infrastruktur på fod med veje, broer, jernbaner etc. Infrastrukturen er essentiel for erhvervsudvikling og et vigtigt element for fastholdelse af borgere i området samt sikre tilflytning til områderne. Tilgængeligheden af hurtigt bredbånd i Nordjylland ligger under gennemsnittet set i forhold til det resten af landet, med konsekvenser for erhvervsliv, bosætning, arbejdsliv, turisme etc.

Der lægges op til en samlet regional efterspørgselsorienteret indsats for at fremskynde udbredelsen af bredbånd - både på tidshorisont, på dækningsgrad og på forbindelseshastighed for derigennem at fremskynde udbygningshastigheden.

Der lægges op til at efterspørge kapacitet og kvalitet indenfor synkron kommunikation, og det er ikke målet at vælge en specifik platform. Som udgangspunkt efterspørges der en garanteret kapacitet på 40/40 Mbit med mulighed for at øge denne hastighed f.eks. op til 10 gange de steder, der måtte være behov.

Mange kommuners nuværende SKI aftaler på området udløber i efteråret 2014. Der stiles efter at have gennemført et udbud i god tid inden da.

For Brønderslev Kommune, er der er tale og et projektet af strategisk karakter. Projektet går i sin helhed går ud på, at fremme udviklingen af bredbånd til hele Kommunen samt Nordjylland i det hele taget. Her er fokus på, at Brønderslev Kommune, ved sin deltagelse i projektet, medvirker til at give borgerne og virksomheder i Kommunen får bedre muligheder for, at få en hurtig internetforbindelse, og dermed også være med til at fremme væksten i hele området.

For Brønderslev Kommune er det tale om, at vi kan gå i fællesudbud med ca. 75-80 opkoblinger til hjemmearbejdspladser samt 96 opkoblinger i forbindelse med Telecare nord projektet.

Projektet organiseres med den enkelte myndigheds IT chef som den bærende del i den projektgruppe der gennemfører udbuddet, herunder vurderer de modtagne tilbud. Projektgruppen kan nedsætte mindre arbejdsgrupper, hvis den skønner det relevant.

Der nedsættes en styregruppe med repræsentation fra KDK og ledelsesrepræsentanter fra øvrige myndigheder der deltager i udbuddet.

Projektet er blevet præsenteret på KDK (kommunaldirektør-kredsen) samt på borgmestermøde. Begge steder er der opbakning til projektet.

Økonomi og forpligtelser

De Kommuner der går med i projektet, forpligter sig for er årrække til at aftage, som minimum et beløb der svarer til det antal opkoblinger som Kommunen byder ind i puljen. Kommunen kan maksimum aftage 150 % af egen afgivne beløbsvolumen i kontraktperioden.

For at gøre fællesudbuddet interessant for en leverandør at byde på, forventes det, at bindingsperioden bliver på 6 år og med et fast månedligt beløb i hele bindingsperioden. For at sikre en løbende markedsudvikling indskrives der i aftalen, at den vindende leverandør udvider kapaciteten med 10 Mbit pr. år i hele perioden.

De økonomiske rammer er på nuværende tidspunkt ikke helt på plads men der arbejdes med flere forskellige former for finansiering af udgifterne i forbindelse med etableringen, f.eks.:

 1. At der betales en større etableringsomkostning pr. opkobling og efterfølgende et mindre månedligt abonnement.

 2. At der ikke betales etablering og men efterfølgende et lidt større beløb pr. md.

Der vil i styregruppen blive udarbejdet konkrete økonomiske rammer for udbuddet. Der arbejdes sideløbende med at få støtte fra forskellige fonde, puljer etc.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at

 • Brønderslev Kommune indgår som en del af projektet, samt

 • IT afdelingen bliver bemyndiget til at indgå en forpligtende samarbejdsaftale omkring det tværkommunale bredbåndsprojekt, herunder også indgåelse af aftale med vindende leverandør.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Forslag om lukning den 23. december 2013


Resume

Forslag om lukning af administrationen mandag den 23. december 2013.

Sagsfremstilling

Der er kommet forslag om, at administrationen holder lukket mandag den 23. december 2013, således der først åbnes op igen efter nytår, den 2. januar 2014.

Dagen skal afholdes som flex eller ferie, ligesom dagene mellem jul og nytår.

Indstilling

Fag MED for Administrationen, 2. september 2013, pkt. 5:

Fag MED for Administrationen er positiv indstillet for forslaget og anbefaler lukning den 23. december 2013. Dette sker dog under forudsætning af, at ingen borgere kommer i "klemme" ved, at der holdes lukket på denne dag.

Fraværende: Anne Kirstine Jensen, Lene D. Faber og Ingrid Thompsen mødte for Anders Madsen

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 18. september 2013:

Forretningsledelsen vurderer, at det ikke vil være til gene for borgerne, at administrationen holder lukket mandag den 23. december 2013.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


21. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Orientering fra Nyfors ønskes

 • Socialøkonomisk cafe åbnes snart

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


22. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


23. Lukket punkt: Byfornyelse


Til toppen


24. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 13. september 2013
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer