Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 23. oktober 2013
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende:

Beslutning

Jens Arne Hedegaard deltog i behandlingen af pkt. 1 - 13.

Claus Kongsgaard deltog i behandlingen af pkt. 1-17.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Kommuneplan 2013-2025 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Forslag til kommuneplan 2013-2025 har været i offentlig høring i perioden 3. juni 2013 til 23. august 2013. Der er indkommet 39 indsigelser/bemærkninger til kommuneplanforslaget.

Byrådet skal tage stilling til indsigelserne/bemærkningerne, forslag til besvarelse af de enkelte bemærkninger/indsigelser samt forslag til ændringer i den endelige kommuneplan.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplan 2013-2025 har været i offentlig høring i perioden fra 3. juni 2013 til og 23. august 2013. I forhold til den gældende kommuneplan 2009-2021 er der foretaget en del ændringer. Bl.a. indeholder forslaget udpegning af potentielle områder til placering af biogasanlæg og områder for store husdyrbrug, ændrede detailhandelsbestemmelser, ny Midtbyplan for Brønderslev by, arealer til solfangeranlæg i Asaa og Flauenskjold, nyt boligområde i Brønderslev syd, udpegning af bevaringsværdige bygninger i byerne Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup, ændrede rammer for Brønderslev by og Hjallerup centerområde m.fl.

I forbindelse med offentlighedsperioden er der afholdt byvandringer i Dronninglund og Brønderslev med efterfølgende møde, hvor der er informeret om emnet ”bevaringsværdige bygninger og bymiljøer”. Der er endvidere afholdt borgermøde om planlægningen for biogasanlæg og store husdyrbrug samt Midtbyplanen for Brønderslev. Til alle møderne har der været god tilslutning.

I offentlighedsfasen er der modtaget 39 indsigelser/bemærkninger til kommuneplanforslaget samt 20 bemærkninger/indsigelser til Midtbyplanen for Brønderslev. Sidstnævnte behandles som selvstændigt punkt på dagsordenen.

Der er udarbejdet et notat, der resumerer indholdet af bemærkningerne/indsigelserne, samt angiver stabsenhedens forslag til besvarelse og stabsenhedens forslag til ændringer i den endelige kommuneplan. Samtlige indsigelser er vedhæftet som bilag i "De samlede bemærkninger og indsigelser til forslag til kommuneplan 2013-2025".

I forbindelse med Byrådets eventuelle væsentlige ændringer i den endelige plan gøres opmærksom på, at hvis de væsentlige ændringer berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig. Ved væsentlige ændringer i et forslag til kommuneplan skal miljøministeren have lejlighed til at udtale sig. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist herfor. Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag, skal dette offentliggøres m.v. efter reglerne i §§ 24-26 (ny offentlig høring på 8 min. uger). Det bemærkes endvidere, at der ikke er handlepligt i forhold til udpegningerne i kommuneplanen, hvilket i praksis vil sige, at der ikke er pligt til at gennemføre realiseringen af de udpegede potentielle områder, hvis det ved den efterfølgende lokalplanlægning og evt. VVM-redegørelse viser sig at være lokale forhold, der vanskeliggør realiseringen. Byrådet har dog en "virke for pligt", som betyder, at Byrådet ikke kan modsætte sig et ønske om at igangsætte lokalplanlægning for et potentielt område. Som ovenfor kan der være lokale forhold der bevirker at lokalplanlægningen opgives.

Stabsenheden Udvikling og Planlægning foreslår, at Byrådet besvarer bemærkningerne/indsigelserne som anført i "notat vedr. bemærkninger og indsigelser til forslag til kommuneplan 2013-2025 og tilføjer følgende ændringer til den endelige kommuneplan 2013-2025:

 • ændringer, som følge af dialog med Naturstyrelsen, se bilag herom

  • Der udarbejdes et pdf-dokument, der viser byudviklingsområderne i de enkelte byer, se bilag

  • Perspektivområdet 01-P-02 udtages af hovedstrukturen

  • Der indsættes skema med oplysninger om maksimal bruttooetageareal til butiksformål, kort med afgrænsning af detailhandelsområderne, retningslinie 1.4.8 om bagatelgrænse for små butikker udgår af kommuneplanen

  • Til redegørelsen til retningslinie 2.2.7 Økologiske forbindelser tilføjes at potentielle økologiske forbindelser indgår i i udpegningen af de økologiske forbindelser

  • Til retningslinie 2.5.3 Område C, kystlandskab tilføjes at kystnær placering kræver en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse

  • til redegørelsen til retningslinie 2.2.9 Lavbundsarealer tilføjes at de udpegede lavbundsarealer kun delvist fremgår af kortet, da de består af både potentielle vådområder udpeget som en del af vandmiljøplanerne og så fysisk lavbund som ikke er kortlagt præcist og udtømmende men afgøres i hvert enkelt tilfælde som en del af sagsbehandlingen

 • ændringer som anført i "notat vedr. indkomne bemærkninger og indsigelser til forslag til kommuneplan 2013-2025"

  • Anneksgade nr. 10 medtages i udpegningen af det bevaringsværdige bymiljø i området Krogensgade, Anneksgade og St. Blichersgade

  • Til retningslinie 2.3.5 Store Husdyrbrug tilføjes at "reguleringen af store husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven, er den samme uanset om husdyrbruget ligger inden for eller uden for gunstig zone, vurderingszone eller særlig vurderingszone.

  • Hovedstrukturens og redegørelserne til retningslinierne under afsnit 2.6 Kulturarv tilrettes med bemærkninger fra Museerne i Brønderslev Kommune

  • Til retningslinie 2.4.1 Skovrejsningsområder tilføjes, at en 20 m bræmme langs motorvejenes skel friholdes for udlæg til skovrejsning af hensyn til færdslen og vejenes eventuelle senere udvidelse.

  • Kystdirektoratets forslag til ændring af retningslinierne 2.5.6-2.5.9 med tilhørende redegørelser indarbejdes samt at en analyse af kommunens kyststrækning med inddeling i kysttyper, uberørte kyststrækninger og bebyggede kyststrækninger m.v. eventuelt suppleret med en beskrivelse af de nuværende forhold med natur- og kulturmæssige værdier og ønsket fremtidig udvikling for de enkelte delområder, vil indgå i senere kommuneplanrevision

  • at ejendommen Lindevej 18 Ø Brønderslev udtages af kommuneplanrammen 12-B-06

 • evt. ændringer i udpegningen af potentielle områder til biogasanlæg

Udviklingskonsulent Bodil Bjørn og Planlægger Martin Heide Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Der udpeges ikke områder til potentiel placering af biogasanlæg for nærværende. Der arbejdes videre med udarbejdelse af kommuneplantillæg på området, i dette arbejde skal sikres en koordineret planlægning af placeringsmuligheder med de øvrige kommuner i Vendsyssel.

De øvrige forslag til ændringer fra stabsenheden indstilles godkendt.

Der foretages løbende evaluering af konsekvenserne af zonering af store husdyrbrug.

Bilag

Til toppen


4. Midtbyplan Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Midtbyplanen for Brønderslev har været fremlagt i offentlig høring i perioden 27 maj - 23 august 2013. I høringsperioden er der kommet i alt 20 kommentarer til planen.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, hvorvidt Midtbyplanen for Brønderslev kan vedtages med de ændringsforslag der er afstedkommet af de indkomne kommentarer til planen

Sagsfremstilling

Forslag til Midtbyplan for Brønderslev blev godkendt i Byrådet d. 22. maj 2013, og har været i offentlig høring i perioden 27 maj - 23 august 2013. I høringsperioden er der kommet i alt 20 kommentarer til planen. Kommentarerne fordeler sig på både indsigelser (10) og bemærkninger (10).

Indsigelser:

En stor del af indsigelserne er afsendt på baggrund af samme tema, nemlig de foreslåede ændringer af afgrænsningsområdet til detailhandel, og den konsekvens denne ændring får for ejerne af eksisterende ejendomme i Østergade.

Dertil stiller to indsigere spørgsmål ved den foreslåede ændring af retningslinie 1.4.7 i kommuneplanen vedr. "Enkeltstående butikker" og forslaget om at sætte en minimums størrelse på udvalgsvarebutikkerne i Østergade.

Ejerne af ejendomme i Østergade udtrykker tillige ønske om at have været blevet inddraget i processen tidligere.

Efter høringsperiodens udløb har Stabsenheden holdt møde med ejerne fra Østergade, der alle har gjort indsigelse mod planen qua dens konsekvenser for dem. På dette møde blev planen præsenteret, og de fremtidige vilkår for ejerne oplyst. Dertil var der diskussion af planen.

Bemærkninger:

Bemærkningerne fordeler sig bredt, og langt hovedparten støtter op omkring tankerne bag og visionerne med midtbyplanen, herunder Handelsstandsforeningen. Der er både ros til forslaget og forslag til processer og tiltag der kan sættes i gang. Dog udtaler enkelte en kritik af en manglende helhedsplanlægning i byens funktioner, og specifikt nævnes sundhedshusets placering uden for centrum som et eksempel herpå.

I flere bemærkninger glæder "man" sig til at der sker noget - og pointerer vigtigheden af at skabe synlige resultater her-og-nu, for at skabe en positiv "start" på planens virkeliggørelse.

Bilaget "Indsigelsesskema_midtbyplan - med stabens bemærkninger" giver et samlet overblik over de indgåede kommentarer til midtbyplanen. Af bilaget fremgår afsender af kommentaren, resume af (eller hele) kommentaren, Stabsenhedens bemærkning samt Stabsenhedens indstilling hertil. Dette bilag udsendes også i papirformat.

I bilaget "kommentarer til midtbyplanen" fremgår alle kommentarer i deres fulde ordlyd - (fradraget fire kommentarer, der er fuldt udskrevet i bilagsskemaet nævnt herover) .

I bilaget "notat vedr. indsigelse fra NRE Group" findes Stabsenhedens bemærkninger til en enkelt, meget lang indsigelse fra firmaet NRE Group. .

Stabsenheden for Udvikling og Panlægning foreslår følgende ændringer som følge af høringsperioden og de indkomne kommentarer:

Afgrænsningsområde til detailhandel, dagligvarer, foreslås ændret således at ejendommene Østergade 34, 38, 53 (forretningerne Mekonomen Autoteknik, Mosquito cykelcenter og Punkt 1/Expert) bliver en del heraf. Ændringen foretages for at give mulighed for at styrke det eksisterende stærke dagligvareanker ved Slagterigade/Østergade, på en måde der er logisk afgrænset ift. eksisterende dagligvarebutikker.

Retningslinie 1.4.7, Enkeltstående butikker foreslås ændret således, at i stedet for at sænke minimumsstørrelsen pr. butik fra 800 m2 til 300 m2 hæves grænsen pr. butik fra 800 m2 til 1000 m2, som der gives mulighed for i Planloven, og svarer til den størrelse butik branchen ønsker at opføre.

Grænsen på 300 m2 fastholdes i Brønderslev by, da det her er vigtigt, at detailhandelsplanlægningen støtter op om de etablerede afgrænsede områder til detailhandel, som også er målet for midtbyplanen. Dog gives mulighed for dels udvidelse af eksisterende købmandsbutik i Vestergade og Knudsgade og for at etablere en enkeltstående butik på op til 1000 m2 i området Ådalen, til dette lokalområdes daglige forsyning og efter principperne i lokalplanen for området.

Den foreslåede indførelse af en minimumsstørrelse for store udvalgsvarebutikker i Østergade på 800m2 foreslås fjernet, da den gav nogle utilsigtede konsekvenser, som ikke var meningen med midtbyplanen. Dog fastholdes afgrænsningen af et område til "store" udvalgsvarebutikker, for at sende et signal om, at man helst ser store/større udvalgsvarebutikker etableret i dette område. For at "undgå" at en udvalgsvarebutik (fx. tøj, sko) der med fordel vil kunne etableres i bymidten og støtte op om butikslivet her, ledes denne vej.

Udviklingskonsulent Bodil Bjørn og Planlægger Martin Heide Pedersen deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Umiddelbart ingen.

På sigt skal det overvejes at afsættes anlægsmidler til understøtte realisering af midtbyplanen

Beslutning

Oversendes til Byrådet.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplanforslag 06-T-02.01 Solvarmeanlæg, Flauenskjold


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 samt lokalplanforslag 06-T-02.01 for "Solvarmeanlæg, Flauenskjold" har været i offentlig høring i perioden fra den 24. juni til den 2. september 2013.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene skal vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplanforslag 06-T-02.01 for "Solvarmeanlæg, Flauenskjold" har været i offentlig høring i perioden fra den 24. juni til den 2. september 2013. Brønderslev Kommune har ikke modtaget indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag.


Lokalplanen muliggør opførelse at et solvarmeanlæg bestående af ca. 3.000 m² solfangerpaneler med tilhørende afskærmende beplantning på del af ejendommen matr.nr. 15gh Vestengårdens Fjerding, Voer. Arealet er beliggende i byens udkant mod syd.

Dele af det tekniske anlæg, herunder en mindre tilbygning til varmeværkets eksisterende teknikbygning, rørledninger fra solfangerne til teknikbygningen samt vejadgang til området, indgår ikke i lokalplanområdets afgrænsning og vurderes ikke i sig selv at være lokalplanpligtigt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan 06-T-02.01 for "Solvarmeanlæg, Flauenskjold" endeligt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 8. oktober 2013, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


6. Frigivelse af midler på puljen til velfærdsteknologi


Resume

Sagsforløb: DIF/FL/ÆO/ØK

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har haft fokus på øget brug af velfærdsteknologi med henblik på færre udgifter til personaletimer, nedgang i antallet af arbejdsskader samt større livskvalitet hos borgerne.

Der ansøges om frigivelse af 970.000 kr. af den afsatte pulje på 4 mio. kr. til velfærdsteknologi til finansiering af udgifter til velfærdsteknologi på Ældreområdet.

Sagsfremstilling

På Ældreområdet er der indkøbt velfærdsteknologiske hjælpemidler og anvendt med god effekt robotstøvsugere, loftslifte og el bade- og toiletstole.

Robotstøvsugere bevilges og betales til brug af borgere i eget hjem. Bevilges som en del af den praktiske hjælp efter servicelovens § 83. Ved brug af robotstøvsuger bliver borgeren helt eller mere selvhjulpen i forhold til varetagelse af rengøringen af hjemmet. Der er pt. indkøbt 27 robotstøvsugere til en samlet anskaffelsespris på 83.940 kr.

Som led i Ældreområdets projekt ”Fra to til en ved forflytninger”, som er beskrevet i områdets afdækningsforslag fra 2012, er 75 medarbejdere uddannet i at forflytte borgere ved hjælp af mere teknologiske hjælpemidler. Formålet med den nye arbejdsgang er at kunne nedsætte udgiften til hjemmepleje samt at bedre arbejdsmiljøet og dermed minimere risikoen for arbejdsskader. I mange tilfælde kan borgere forflyttes ved kun én medarbejder mod før to, hvis der anvendes loftlift og elektrisk bade-/toiletstol. I mange plejeboliger er der i forvejen opsat skinner til loftlifte, og der skal derfor blot opsættes liftmotor på skinnerne ved indflytning af plejekrævende borger. Motorerne lejes ved Zealand Care. Fagenheden har dog indkøbt et antal loftlifte og elektriske bade-/toiletstole i 2013 på baggrund af projektet. Der er indkøbt og opsat skinner til loftlifte hos 11 borgere siden indførelsen af arbejdsgangen. Udgiften hertil svarer til 206.977 kr.

Der er til pt. indkøbt 20 elektriske bade-/toiletstole + et antal løse sæder (så stolene kan bruges af flere beboere på fx. en plejehjemsafdeling) til en samlet pris på: 678.050 kr.

Det forventes, at der indkøbes flere loftlifte (motorer og skinner) og el-bade-/toiletstole, når medarbejderne er blevet trygge ved arbejdsmetoderne.

Der skal efterfølgende iværksættes en parallel indsats på Handicapområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet frigiver 970.000 kr. til velfærdsteknologi på Ældreområdet.

Digitaliseringsforum anbefaler, at der frigives 970.000 kr. velfærdsteknologi på Ældreområdet. Investeringen medfører et årligt rationale på driften på 740.000 kr. fra 2013 og i årene frem.

Ældreområdet har hermed opnået det budgetterede rationale på driften i 2013.

Økonomi

Digitaliseringspuljen er på 4 mio. kr. i alt.

Der er bevilget 1.550.000 kr. til ny kommunikationsplatform.

Bevilges der 970.000 kr. til velfærdsteknologi på ældreområdet er der 1.480.000 kr. tilbage.

Indstilling

Forretningsledelsen, 1. oktober 2013, pkt. 6:

Forretningsledelsen anbefaler frigivelse af midlerne.

Henning Risager og Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 10. oktober 2013, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


7. Frigivelse af rådighedsbeløb for efterkommelse af AT-Påbud på SFO Flauenskjold


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Brønderslev Kommune har modtaget påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende SFO Flauenskjold, Ingeborg Skeels Vej 31, Flauenskjold, 9330 Dronninglund.

Påbuddet omhandler at sikre forsvarlig isolering mod udefra kommende fugt.

Byrådet anmodes om at frigive kr. 484.000 fra anlægsbudgettet 2013.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har den 19. juni 2013 haft besøg af Arbejdstilsynet.

I denne forbindelse blev der givet påbud på SFO Flauenskjold fra Arbejdstilsynet om at sikre, at SFO Flauenskjold er forsvarligt isoleret mod udefra kommende fugt. Påbuddet skal være efterkommet senest 15. november 2013.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 484.000 kr. fra anlægsmidler for Bygningsvedligeholdelse 2013 til udførelse af påbud. Herefter vil der være 300.462 kr. tilbage af anlægsmidler.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


8. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger 2013


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 1.000.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme i 2013.

Sagsfremstilling

I det kommunale anlægsbudget for 2013 er der afsat 1.000.000 kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.

For at kunne arbejde med energibesparende foranstaltninger - som både udspringer af energimærkninger og andre relevante tiltag - vil det være nødvendigt med frigivelse af midler for 2013.

De besparelser der opnås, indgår i den årlige klimarapport, som er en del af aftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Som tidligere år vil der ved regnskabsaflæggelse blive fremsendt oversigt over gennemførte projekter og deres energieffekt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 1.000.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme i 2013.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


9. Skolebestyrelsen på Søndergades Skole søger om forbedring af toiletforholdene på skolen


Resume

Sagsforløb: BS/ØK

Skolebestyrelsen på Søndergades Skole ansøger om forbedring af toiletforholdene på skolen.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Søndergades Skole ønsker at fremsende ansøgning til Børne- og Skoleudvalget omhandlende skolens toiletfaciliteter, idet det igen fremgår af undervisningsmiljøundersøgelsen, at eleverne finder toiletforholdene særdeles kritiske og utidssvarende.

Skolebestyrelsen søger om konsulentbistand og midler til forbedring af skolens toiletforhold.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser:

Renovering af toiletterne er en del af Miljø- og Teknikudvalgets ansvarsområde.

Det kan oplyses, at Afdelingen for Ejendomme og Service har meddelt, at udgifterne herved løber op i 500-700.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 13. august 2013, pkt. 11:

Sagen oversendes til Miljø- og Teknikudvalget.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 18. september 2013:

Kommunaldirektøren foreslår, at sagen henvises til budgetlægningen for 2014.

Økonomiudvalget, 18. september 2013, pkt. 5:

Udsat til næste møde.

Liste over prioriteringer af bygningsvedligeholdelsesopgaver skal fremsendes.

Beslutning

Udsat.

Der ønskes en konkret oversigt over prioriterede projekter

Bilag

Til toppen


10. Byggesagsgebyr på store solcelleanlæg


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Byrådet har tidligere behandlet et forslag til byggesagsgebyr på meget store solfanger- og solcelleanlæg på jorden. Det vedtagne gebyr er fastsat for højt til at kunne anvendes på de mange nye industrianlæg mellem 100 m² og 15.000 m².

Byrådet skal tage stilling til, om der skal indføres et nyt gebyr til at dække over disse sager eller om det skal udarbejdes et pilotprojekt på timebetaling.

Sagsfremstilling

På grund af en overgang med en gunstig økonomisk ordning på store solcelleanlæg (industrianlæg) har Brønderslev Kommune modtaget en del ansøgninger, som nu behandles. Disse anlæg har en størrelse på mellem 100 m² og 2.000 m² på eksisterende tagflader og en størrelse på op til ca. 1,2 ha på terræn.

På nuværende tidspunkt har fagenheden to gebyrer for sagsbehandling at operere med. Der kan opkræves 30.000 kr. for "større anlæg", (hvor størrelsen ikke er nærmere defineret) eller der kan opkræves et minimumsgebyr på 2.250 kr.

Ingen af de to gebyrer vurderes at være dækkende for det arbejde, der lægges i sagsbehandlingen af den type anlæg, vi netop har modtaget ansøgninger på.

Anlæggene på tag sagsbehandles efter den type bygning, de er monteret på. Det vil være en bygning i kategori 3 (Industri-, lager-, avls og driftsbygninger) eller i kategori 5 (Øvrig erhvervs- eller etagebyggeri). I kategori 3 skal byggesagsbehandleren påse kap. 2 og 5 i bygningsreglementet, mens alle relevante kapitler skal påses i kategori 5.

Anlæggene på terræn vil ligge i kategori 4 (Andre faste konstruktioner) og alle relevante kapitler i bygningsreglementet skal påses.

Det er vigtigt ved vedtagelse af et nyt gebyr, at gebyrets størrelse modsvarer det arbejde, der faktisk lægges i sagsbehandlingen. Der er allerede sagsbehandling i gang på disse nye anlæg, og arbejdsmængden kan derfor sammenlignes med andre typer af sagsbehandling.

De nye anlæg i kategori 3 kræver næsten samme arbejdsmængde, som en tilladelse til et nyt enfamiliehus på landet, der har et fastsat gebyr på 5.500 kr. Et næsten tilsvarende gebyr for solcelleanlæg på små staldbygninger og drifts- og lagerbygninger, menes derfor at være dækkende for det faktiske arbejde i denne type sager.

De nye anlæg i kategori 4 og 5 kræver en større sagsbehandling. Arbejdsmængden er dog noget mindre end ved kæmpeanlægget ved Lunderbjerg. Der vil være stor forskel på sagsbehandling i disse sager, afhængig af bindinger i området og den konkrete type bygning, som anlægget placeres på. Det vil være rimeligt at lave en vurdering af en gennemsnitlig arbejdsmængde. I de fleste sager vil arbejdsmængden være ca. dobbelt så stor ved disse anlæg i kategori 4 og 5 end ved anlæg i kategori 3.

Fagenheden for Teknik og Miljø har tidligere foreslået, at Byrådet godkender yderligere tre byggesagsgebyrer for solcelleanlæg med størrelser mellem 100 m² og 15.000 m². Gebyret bør gælde for de byggesager, som på nuværende tidspunkt er under sagsbehandling, og alle nye sager.

 • Kategori 3 - 5.000 kr.

 • Kategori 4 - 10.000 kr.

 • Kategori 5 - 10.000 kr.

Solcelleanlæg i kategori 1 og 2 er allerede dækket ind af eksisterende gebyrer.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 10. september 2013, pkt. 8:

Sagen udsættes til udvalget næste møde, idet der udarbejdes oplæg til hvorledes der som et pilotprojekt snarest kan indføres timebetaling for store solcelleanlæg.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalgets møde den 8. oktober 2013:

Byrådets budgetaftale for 2014 indeholder beslutning om, at der senest den 1. april 2014 skal være vedtaget model for indførelse af timebaserede gebyrer på byggesagsområdet.

Der er lovgivning på vej, der indfører obligatorisk brug af timebaserede byggesagsgebyrer på landsplan, og der vil i den sammenhæng blive udfærdiget landsdækkende vilkår og vejledning inden for området. Loven forventes at indeholde krav om implementering senest den 1. januar 2015.

Med baggrund i ovennævnte forventes det, at indførelse af timebaserede byggesagsgebyrer på alle byggesager kan være indført medio 2014 for Brønderslev Kommune.

De trufne beslutninger samt lovgivningen om obligatorisk brug af timebaserede byggesagsgebyrer har indflydelse på grundlaget for udvalgets senest trufne beslutning, hvorfor sagen forelægges til fornyet behandling.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om de foreslåede gebyrer for de omhandlede solcelleanlæg skal finde anvendelse frem til indførelse af timebaserede byggesagsgebyrer.

Miljø- og Teknikudvalget, 8. oktober 2013, pkt. 9:

Miljø- og Teknikudvalget indstiller følgende takster for solcelleanlæg med størrelser mellem 100 m² og 15.000 m²:

 • Kategori 3 - 5.000 kr.

 • Kategori 4 - 10.000 kr.

 • Kategori 5 - 10.000 kr.

Gebyret gælder for de byggesager, som på nuværende tidspunkt er under sagsbehandling, og alle nye sager.

Solcelleanlæg i kategori 1 og 2 er allerede dækket ind af eksisterende gebyrer.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


11. Skema A for opførelse af 34 familieboliger ”Valdemarshaven” Vestergårdsgade i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Nordjylland afdeling 41 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 34 almene familieboliger, beliggende Vestergårdsgade 9, Brønderslev, matr.nr. 3 ho V. Brønderslev, Brønderslev jorder, kaldet ”Valdemarshaven”.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Nordjylland afdeling 41 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 34 almene familieboliger, beliggende Vestergårdsgade 9, Brønderslev, matr.nr. 3 ho V. Brønderslev, Brønderslev jorder, kaldet ”Valdemarshaven”.

Det samlede boligareal for de 34 familieboliger erplanlagt til i alt ca. 3.177 m².

Bebyggelsens koncept er udformet som kvalitets byggeri til boligejere i aldersgruppen 50 – 79 år, der ønsker at fraflytte deres nyværende bolig for at udskifte med en boform, hvor man bl.a. er fri for at tænke på vedligehold, have og snerydning.

Målgruppen er godt repræsenteret i Brønderslev Kommune, og deres behov vurderes af bygherre ikke umiddelbart at kunne indpasses i de eksisterende almene afdelinger i byen, hvorfor fraflytning til nabobyer som Hjørring og Aalborg kunne blive en realitet.

Anskaffelsessummen for boligerne er opgjort til 59.696.000 kr., fordelt således:

Grundudgifter 16.513.000 kr.
Entrepriseudgifter 37.346.000 kr.
Omkostninger/gebyrer: 5.837.000 kr.
I alt 59.696.000 kr.

Idet det er almene familieboliger, består kommunens finansieringsomkostninger af det rentetab, der er forbundet med at yde et rentefrit grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen.

Finansiering:

Støttede lån 52.532.000 kr.
Grundkapital 5.970.000 kr.
Beboerindskud 1.194.000 kr.
I alt 59.696.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet:

 • meddeler tilsagn om støtte til opførelse af 34 almene familieboliger på matr.nr. 3 HO, V.Brønderslev, Brønderslev Jorder, beliggende Vestergårdsgade/Valdemarsgade Brønderslev

 • godkender en anskaffelsessum for boligerne på i alt 59.696.000 kr. (skema A)

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der i budget 2014 er afsat i alt 6 mio. kr. til grundkapitaltilskud.

Ved godkendelse af Skema A godkendes et kommunalt grundkapitaltilskud til Landsbyggefonden på 10%, svarende til 5.970.000 kr. Indskuddet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Ole Andersen er imod.

Bilag

Til toppen


12. Opførelse af 24 almene familieboliger i Smalbyparken, Brønderslev - Skema C


Økonomi

I forbindelse med godkendelse af skema A d. 22. december 2010, meddelte Byrådet tillægsbevilling på 2.664.000 kr. til dækning af 7% indskud i Landsbyggefonden.

I forbindelse med godkendelse af skema B godkendte Økonomiudvalget d. 21. september 2011 at kommunens andel vedrørende grundkapital blev forhøjet til 2.771.000 kr.

Ved godkendelse af byggeregnskabet, er den samlede grundkapital opgjort til 2.773.000 kr., i alt 109.000 kr. højere end i skema A. Merudgiften finansieres via en tillægsbevilling.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har på møde den 22. december 2010 godkendt skema A og den 21. september 2011 skema B for opførelse af 24 almene familieboliger, i Smalbyparken, Brønderslev.

Byggeriet er nu afsluttet, og der fremsendes byggeregnskab (skema C) til godkendelse.

Byrådet anmodes om at godkende skema C med en udgift til grundkapital på 2.773.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 22. december 2010 godkendt skema A og den 21. september 2011 skema B for opførelse af 24 almene familieboliger, i Smalbyparken, Brønderslev.

Byggeriet er nu afsluttet, og nu fremsendes byggeregnskab (skema C) til godkendelse.

Det endelige byggeregnskab for boligerne ser således ud:

Skema B Skema C
Grundudgifter i alt 4.575.000 kr. 4.567.000 kr.
Entrepriseudgifter i alt 28.339.000 kr. 28.488.000 kr.
Omkostninger og gebyrer m.v. 6.667.000 kr. 6.566.000 kr.
Samlet anskaffelsessum 39.581.000 kr. 39.621.000 kr.

Finansiering:

Skema B Skema C
Realkredit (91%) 36.019.000 kr. 36.055.000 kr.
Grundkapital (7%) 2.771.000 kr. 2.773.000 kr.
Beboerindskud (2%) 792.000 kr. 972.000 kr.
Samlet anskaffelsessum 39.582.000 kr.* 39.620.000 kr.*

*Differencen på de 1000 kr. skyldes en oprundingsfejl i BOSINF-systemet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender skema C med en udgift til grundkapital på 2.773.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Til toppen


13. Fremtidig organisering af Visitationen


Resume

Sagsforløb: FL/SS/ÆO/ØK

Økonomiudvalget anmodes om at godkende forslag til ny organisationsplan for Visitationen med virkning fra 1. januar 2014.

Sagsfremstilling

Visitationen undergår i løbet af 2013 betydelige organisatoriske forandringer. Der er allerede afleveret medarbejdere til FRI-projektet, og FAS er overgået til direktøren. Ved indgangen til 2014 skal der afleveres medarbejdere til Ungeenheden, og det er endvidere relevant at se på organiseringen af misbrugsområdet, hvor der foreslås overført medarbejdere til Sundhed og Handicap.

I budgetaftale 2014 er der tillige aftale om, at arbejdsgangene skal gøres enklere i Visitationen.

Der er på denne baggrund udarbejdet forslag til organisering af Visitationen pr. 1. januar 2014, som tager højde for ovenstående forandringer.

Organisationsforslaget indeholder forslag om, at Visitationen fremover organiseres i to afdelinger, ligesom der lægges op til en klar definition af opgavefordelingen mellem Visitationschef og afdelingsledere. Desuden lægges op til en revurdering af de særlige funktioner/ansvarsområder, som en række medarbejdere i dag varetager.

Ud over selve organisationsoplægget vedlægges til orientering nye funktionsbeskrivelser for Visitationschef, afdelingsledere og fagkoordinatorer.

Organisationsændringen er udgiftsneutral.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender organisationsforslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Medarbejderne vil for en dels vedkommende opleve, at de fremover skal referere til en anden chef, ligesom nogle medarbejderes varetagelse af særlige opgaver vil blive opsagt, mens andre vil blive tilbudt særlige opgaver.

Endvidere vil der være et ønske om, at den fysiske placering kommer til at afspejle den nye organisation. Dette vil for nogle medarbejderes vedkommende betyde, at deres fremtidige arbejdsplads ligger i en anden by, end de har været vant til.

Endelig vil nogle medarbejdere opleve, at deres nuværende funktionstillæg opsiges med henblik på at sikre, at tillægsstrukturen matcher den nye organisationsplan.

Forretningsledelsen, 24. september 2013, pkt. 1:

Forretningsledelsen kan tilslutte sig principperne i den nye organisering. Forretningsledelsen anbefaler, at der i oplæg indskrives dels betydningen for sagsbehandlingstiderne og dels hvorledes det imødekommer de forventninger, der stilles i budgetaftalen.

Indstilling

Fag MED for Administrationen, den 1. oktober 2013 , pkt. 1:

Fag MED for Administrationen kan anbefale principperne i forslaget til ny organisering af Visitationen.

Medarbejdersiden føler ikke, at de har været tilstrækkeligt inddraget i processen indtil nu, men ser frem til en medinddragende dialog i det videre arbejde.

Fag MED for Administrationen forventer en stor medinddragelse af medarbejderne i arbejdet med implementering af modellen, herunder at der bliver afsat tilstrækkelig tid til medinddragelse i perioden frem til iværksættelse pr. 1. januar 2014.

Fraværende: Lene D. Faber, Thomas Jepsen, Marianne Heilskov Hansen, Jørgen W. Pedersen. Marna Hagensby mødte for Rita Nielsen og Lone Jin Nielsen mødte for Grete Christensen.

Fag MED for Sundhed og Velfærd, den 9. oktober 2013 , pkt. 1:

Fag MED for Sundhed og Velfærd udtaler:

Medarbejderne glæder sig til, at misbrug bliver en del af området under psykiatrien, det giver god mening. Udtaler dog, at man skal være opmærksom på de arbejdsmiljømæssige konsekvenser, hvor man påpeger det er vigtigt, at medarbejderne indrages så tidligt og meget som muligt i processen.

Fraværende på mødet: Inge Tengnagel, Jette Fjeldgaard, Susanne Åbenhus.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. oktober 2013, pkt. 4:

Udvalget tilslutter sig Forretningsledelsens bemærkninger om kortere sagsbehandlingstid og at der arbejdes efter at visitere så enkelt som muligt.

Ole Bruun var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, den 10. oktober 2013, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt, med samme bemærkninger som Social- og Sundhedsudvalget, med henblik på opnåelse af mere borgervendt tid

Bilag

Til toppen


14. Forslag til Styrelsesvedtægt gældende fra 1. januar 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Forretningsledelsen fremsender forslag til Styrelsesvedtægt gældende fra 1. januar 2014.

Byrådet anmodes om at tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Forretningsledelsen har udarbejdet forslag til Styrelsesvedtægt gældende fra den nye byrådsperiode.

Brønderslev Kommune har p.t. 7 udvalg. I forslag til ny vedtægt er det foreslået, at Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget bliver lagt sammen til et nyt Børne- og Kulturudvalg. Det er endvidere foreslået, at Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget lægges sammen til et nyt Social- og Sundhedsudvalg.

I forslaget er der nedsat følgende udvalg:

1. Økonomiudvalg

2. Miljø- og Teknikudvalg

3. Børne- og Kulturudvalg

4. Social- og Sundhedsudvalg

5. Beskæftigelsesudvalg

I den nuværende vedtægt er der 7 medlemmer i Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget og 5 medlemmer i de øvrige udvalg. I den nye vedtægt, er det foreslået, at der er 7 medlemmer i alle udvalg.

I forhold til den nuværende styrelsesvedtægt er der sket følgende ændringer i opgaverne for udvalgene:

1. Økonomiudvalget

By- og landdistriktsudvikling er uddybet til: By- og landdistriktsudvikling herunder byfornyelse og områdefornyelse.

Som nyt er tilføjet:

Administration af puljer til fremme af erhvervsudvikling og landdistrikter (Landdistriktspulje, grøn ordning, erhvervsfremmepulje og udviklingspulje).

2. Miljø- og Teknikudvalget

Der er ingen ændringer i forhold til den nuværende vedtægt - dog er opgaven med byfornyelse udgået, da den hører under Økonomiudvalget.

3. Børne- og Kulturudvalget

De 2 nuværende udvalgs opgaver (Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget) er samlet i det nye Børne- og Kulturudvalg.

Det er præciseret, at opgaverne vedr. særlig støtte til børn og unge samt rådgivning og vejledning for børn, unge og deres familier vedrører børn under 15 år, da opgaverne for børn / unge over 15 år fremover varetages i Ungeenheden under Beskæftigelsesudvalget.

4. Social- og Sundhedsudvalget

De 2 nuværende udvalgs opgaver (Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget) er samlet i det nye Social- og Sundhedsudvalg.

Opgaven med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er flyttet til Beskæftigelsesudvalget som følge af etableringen af Ungeenheden.

Opgaven med førtidspension er ligeledes flyttet til Beskæftigelsesudvalget, da den har sammenhæng med de øvrige forsørgelsesydelser, der gives til enkeltpersoner.

Det er præciseret, at opgaverne vedr. visitation til udførende opgaver gælder vedrører borgere over 30 år, da yngre borgere varetages i Ungeenheden under Beskæftigelsesudvalget.

Det bemærkes, at Sundhedsplejen fortsat er placeret under Social- og Sundhedsudvalget. Det kan evt. overvejes at flytte opgaven til Børne- og Kulturudvalget.

5. Beskæftigelsesudvalget

Opgaverne er defineret på samme måde som de øvrige udvalg.

I forhold til den nuværende vedtægt, er opgaverne udvidet som følge af etableringen af Ungeenheden og førtidspensionsområdet er foreslået overflyttet til Beskæftigelsesudvalget, da det har en naturlig sammenhæng med de øvrige forsørgelsesydelser, der hører under udvalget.

Det er i forslag til ny styrelsesvedtægt foreslået, at formændene for de stående udvalg modtager et vederlag, som udgør 22,2% af borgmesterens vederlag. (Samme niveau som i dag).

Som noget nyt er det foreslået, at næstformanden i de 2 udvalg, der har mange institutioner (Børne- og Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget) får et vederlag på 10% af borgmesterens vederlag.

Det foreslås endvidere, at formanden for Børn og Ungeudvalget fremover modtager et vederlag, som udgør 10% af borgmesterens vederlag (p.t. er det 4%). Til den anden politiske repræsentant i dette udvalg foreslås, at der gives et vederlag på 7% af borgmesterens vederlag.

Ovenstående forslag medfører, at der bliver 2 formænd mindre end p.t., at antallet af medlemmer i udvalgene nedsættes med 5 i alt, at der gives vederlag til 2 næstformænd, at formanden for Børn- og Ungeudvalget får et højere vederlag, og at der gives vederlag til den anden politiske repræsentant i Børn- og Ungeudvalget. I alt en mindreudgift i forhold til det nuværende på 184.000 kr. årligt.

Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet tager stilling til forslaget.

Beslutning

Drøftet.

Jens Arne Hedegaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Honorering af udvalg


Resume

Sagsforløb: ØK

Oversigt over honorering af andre udvalg fremsendes til Økonomiudvalget til orientering og drøftelse tillige med oversigt over formands- og udvalgsvederlag til Byrådets medlemmer.

Økonomiudvalget anmodes om at drøfte forslag til principper for vederlæggelse samt fastsætte antallet af møder, der max. kan udbetales diæter for (antal møder årligt under 4 tmer pr. udvalg).

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede i møde den 17. april 2013 ændringer i styrelsesloven og valgloven pr. 1. januar 2013, herunder muligheden for ydelse af særligt vederlag til næstformænd for et stående udvalg og andre udvalg, nedsat af Byrådet.

Økonomiudvalget ønskede på baggrund af drøftelserne en opsamling på praksis for honorering af andre udvalg.

Der er på den baggrund udarbejdet notat herom, hvoraf fremgår, at der ydes vederlag til følgende udvalg som anført:

Beboerklagenævnet Formandshonorar: 4% af borgmestervederlag Medlemmer: Mødediæter
Beredskabskommissionen Mødediæter til max. 4 møder årligt – vedtaget af Byrådet
LBR Mødediæter til max. 5 møder årligt – vedtaget af Byrådet
Fredningsnævnet Mødediæter
Handicaprådet Mødediæter (lovpligtigt)
Huslejenævnet Formandshonorar: 4% af borgmestervederlag.
Medlemmer: 500 kr. pr. sag
Integrationsrådet Ingen vederlag. Byrådet kan beslutte, at der udbetales mødediæter
Ungdomsskolebestyrelsen Mødediæter til max. 6 møder årligt – vedtaget af Byrådet
Ældrerådet Mødediæter (lovpligtigt)

4% af borgmestervederlaget svarer til 26.380 kr. årligt

Mødediæter udgør i 2013: 395 kr. for møder under 4 timer, det dobbelte for møder over 4 timer.

Der er på budgettet for 2013 afsat i alt 337.800 kr. til råd og nævn. Beløbet dækker alle udgifter til råd og nævn (vederlag, kurser, aktiviteter m.v.)

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Det forventes, at budgettet overholdes.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 17:

Udsat.

Johannes Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 4. september 2013:

Der er udarbejdet nyt bilag med oversigt over udvalg og vederlæggelse. Der er endvidere udarbejdet notat vedrørende formands- og udvalgsvederlag til byrådsmedlemmer.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget drøfter, om der skal ske ændringer i vederlæggelsen.

Økonomiudvalget, 4. september 2013, pkt. 10:

Drøftet. Forvaltningen anmodes om at udarbejde forslag til honorering af de byrådsudpegede og til udvalgsmedlemmer og formænd indenfor de budgetmæssige rammer til oktober mødet (ultimo) incl. forslag til evt. revision af ressortområder.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 23. oktober 2013:

Stabsenheden for Service foreslår, at der vedtages følgende principper for ydelse af vederlag til udvalg, hvortil Byrådet udpeger repræsentanter, gældende fra 1. januar 2014:

 • Mødediæter ydes til medlemmer i udvalg, hvor Byrådet udpeger medlemmer, og hvor der ifølge lovgivning kan ydes diæter efter Byrådets beslutning.

 • Personer, der udpeges til et udvalg i kraft af deres ansættelse eller medlemskab af organisation, modtager som udgangspunkt ikke diæter for hvervet.

 • Byrådsmedlemmer modtager ikke mødediæter for de hverv, de udpeges til af Byrådet (forudsættes dækket af det faste vederlag)

Det foreslås, at der ydes mødediæter for et max. antal møder årligt under 4 timer pr. udvalg.

Der vil pt. være tale om diæter til medlemmer af følgende udvalg:

 • Beredskabskommissionen (får i dag diæter til max. 4 møder årligt under 4 timer)

 • Det Lokale Beskæftigelsesråd (får i dag diæter til max. 5 møder årligt under 4 timer)

 • Frivilligrådet (modtager ikke diæter pt.)

 • Færdselssikkerhedsudvalget (modtager ikke diæter pt.)

 • Det Grønne Råd (modtager ikke diæter pt.)

 • Grundlisteudvalget - kun ét møde i byrådsperioden (modtager ikke diæter pt.)

 • Integrationsrådet (modtager ikke diæter pt.)

 • Bestyrelsen for Brønderslev Kulturskole (tidligere musikskolen - modtager ikke diæter pt.)

 • Bestyrelsen for Museumsforeningen (modtager ikke diæter pt.)

 • Bestyrelsen for Ungdommens Uddannelsesvejledning (modtager ikke diæter pt.)

 • Ungdomsskolebestyrelsen (får i dag diæter til max. 6 møder årligt under 4 timer)

For nogle af udvalgene vil en beslutning om udbetaling af mødediæter ingen økonomiske konsekvenser have, idet alle medlemmerne er enten byrådsmedlemmer eller ansatte.

Konsekvens:

Nogle politikker / vedtægter skal i givet fald tilrettes i overensstemmelse med principbeslutning om vederlag, idet der for nogle udvalg i vedtægter er bemærkning om, at der ikke ydes diæter for hvervet

Beboerklagenævnet og Huslejenævnet holdes uden for principperne, idet vederlag til formand og medlemmer tidligere er fastsat ud fra en vurdering af opgavens omfang. Udvalg, hvor der i lovgivningen er fastsat bestemmelser om diæter, er ligeledes udtaget af listen (ældreråd og handicapråd).

Udgiften til diæter ud fra ovenstående principper kan afholdes inden for det afsatte budgetbeløb til mødediæter.

Beslutning

Udsat, der ønskes konsekvensberegning ved max. 4 møder.

Liste over hvortil der udpeges ønskes fremsendt

Jens Arne Hedegaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Arbejdsopgaver i forbindelse med KMD’s monopolbrud


Resume

Sagsforløb: ØK

Kombit har igangsat et større arbejde i forhold til udbud på de områder KMD har monopol på. Det afføder en stor arbejdsbelastning på administrationens område nu og her, for på sigt at kunne høste de gevinster der bliver som følge af udbuddet. Det ønskes derfor ansat en projektmedarbejder til at hjælpe med at løse opgaven. Ansættelsen finansieres indenfor den nuværende ramme.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der bliver i Kombit regi, igangsat flere tværkommunale projekter, som Brønderslev Kommune bliver nødt til at deltage i. Pt. er der 27 tværgående projekter igangsat af Kombit. Fem af disse projekter er opstået som et direkte brud på den monopoltilstand, KMD har på flere områder. Konkret drejer det sig om følgende områder:

KY (Kommunernes Ydelsessystem)

SAPA (Sagsoverblik/Partskontakt)

SDP (Sygedagpenge)

STS (rammearkitekturens støttesystemer)

Serviceplatformen

Kombit har i et brev til alle landets kommuner oplyst, at monopolbruddet og udbuddet af

løsningerne på sigt vil kunne skabe et besparelse på minimum 25 % af nuværende udgift til

monopolsystemerne. Dette vil, for Brønderslev Kommune, svare til en besparelse på ca. kr. 1.5 mio. kr. pr. år isoleret set på de løsninger, der en del af monopolet. Derudover kan der været et potentiale, hvis de nye systemer kan afføde nemmere og enklere arbejdsgange.

Problemet er imidlertid, at besparelsen først kommer på sigt (efter 2016/17), men at det nu og her kræver mange arbejdsressourcer i kommunen at gennemføre projektet. Kombit har estimeret et forventet personaleforbrug på ca. 4.000 timer til hvert af projekterne i en kommune som Brønderslev. Ressourcetrækket vil være bredt i den kommunale administration, da de pågældende systemer er nøglesystemer i flere fagområder.

Der ønskes derfor en personalemæssig opnormering på 1 stilling. Stillingen bliver organisatorisk placeret i IT afdelingen og skal såvel løse IT-afdelingens opgaver på området, men i lige så høj grad understøtte de øvrige fagområders arbejde på området.

Stillingen finansieres indenfor området, idet Kombit og KMD har indgået et forlig vedr. de nuværende systemer på monopolområdet. Forliget går blandt andet ud på, at KMD pr. 1. januar 2014 sænker listepriserne på disse systemer. Det forventes, at KMD listeprisnedgangen kan være med til at finansiere overstående ressourcebehov.

Personalemæssige konsekvenser

Medfører en personaleudvidelse på 1 stilling

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen

Beslutning

Taget til efterretning.

Jens Arne Hedegaard var fraværende.

Til toppen


17. Udbudspolitik og partnerskabsaftale


Resume

Sagsforløb: ØK

Der forelægges forslag til udbudspolitik for Brønderslev Kommune, samt et første udkast til en partnerskabsaftale.

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til forslagene.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har over et par møder drøftet muligheden for at indgå partnerskabsaftaler eller udarbejde sociale klausuler og har i den forbindelse besluttet, at der skulle arbejdes videre med begge spor (sociale klausuler og partnerskabsaftale) med henblik på et samlet beslutningsoplæg.

I den anledning har der været afholdt et møde mellem Dansk Byggeri og borgmester Lene

Hansen. På mødet blev det aftalt, at Brønderslev Kommune og Dansk Byggeri skulle arbejde videre med at undersøge mulighederne for at indgå en partnerskabsaftale.

På dette møde blev vedlagte forslag til partnerskabsaftale drøftet, og Dansk Byggeri tilkendegav, at en aftale, der ligner forslaget, lå forholdsvis tæt på det, Dansk byggeri kunne forstille sig indgik i en Partnerskabsaftale. Det vil overordnet sige, at hovedformålet med en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Tech College Aalborg, EUC Nord og Brønderslev Kommune bliver at:

a. Sikre flere lære- og praktikpladser

b. Styrke jobmuligheder for ledige svende på området.

c. Øget fokus på de faglige uddannelser i folkeskolerne i Brønderslev Kommune

Efterfølgende er der derfor udarbejdet forslag til en udbudspolitik, hvori det bl.a. fastlægges, at udbyderen ved bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser skal garantere, at de til enhver tid gældende danske overenskomstforhold følges. Såfremt udbyder overdrager opgaven eller dele af opgaven til underleverandører, skal udbyderen sikre sig, at disse også følger indgåede overenskomster på det danske arbejdsmarked.

Brønderslev Kommune arbejder på at sikre flere uddannelses– eller praktikpladser via partnerskabsaftaler, ligesom et andet mål med partnerskabsaftalen er at øge antallet af beskæftigede med løntilskud og lignende typer beskæftigelse. Lykkes det mod forventning ikke at indgå partnerskabsaftale herom, eller afhjælper partnerskabsaftalen ikke problemet disse mål, skal mulighederne for at indarbejde klausuler herom i de konkrete udbud overvejes på ny.

Det fremadrettede arbejde vedr. partnerskabsaftale vil blive forankret i UU og på sigt i ungeenheden.

Stabsenheden for Personale, Økonomi og IT anmoder om Økonomiudvalgets stillingtagen til udbudspolitik og udkast til partnerskabsaftale.

Beslutning

Der ønskes mere detaljeret afsnit om kontrol- og opfølgningsforanstaltninger i udbudspolitik og administrationsgrundlag.

Genbehandles på næste møde.

Partnerskabsaftale forelægges når endelig udkast er udarbejdet.

Jens Arne Hedegaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Brønderslev som modelkommune "Danmark læser"


Resume

Sagsforløb: ØK

Kulturministeren har opfordret landets kommuner til at deltage i kampagnen "Danmark Læser" ved at ansøge om at blive modelkommune.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning fra projektgruppe om tilskud på 10.000 kr. til udarbejdelse af ansøgning.

Sagsfremstilling

Kampagnen "Danmark læser" har som overordnet formål at fremme litteraturlæsningen i Danmark.

Brønderslev Bibliotek har sammen med kulturkonsulenten igangsat en proces med henblik på at ansøge ministeriet om at blive modelkommune for projektet. Der vælges efter ansøgning 12 kommuner, som hver kan få op til 500.000 kr. til brug for projekter, der får flere borgere til at læse.

Projektet her i kommunen starter med en workshop den 24. oktober 20123, hvor der er inviteret en række borgere fra hele kommunen til at komme med input til, hvordan sagen skal gribes an. Senest den 31. oktober 2013 skal ansøgningen sendes til Ministeriet.

Projektgruppen anmoder om et tilskud på 10.000 kr. til honorar til en professionel fundraiser (Mads Bang, Brandstat), som vil udarbejde ansøgningen til ministeriet på vegne af Brønderslev Kommune.

Det er projektgruppens opfattelse, at Brønderslev Kommune vil have en stor chance for at blive modelkommune, da der allerede i dag er mange initiativer i gang vedrørende læsning.

Økonomi

Økonomiafdelingen foreslår, at Økonomiudvalgets Udviklingspulje finansierer beløbet på 10.000 kr., såfremt Økonomiudvalget bevilger beløbet.

Beslutning

Godkendt.

Jens Arne Hedegaard og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Satspuljeprojekt - behandling til svært overvægtige børn


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

Der er med Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013–2016 afsat 24 mio. kr. over fire år til samarbejdsprojekter mellem sygehus og hjemkommune, der behandler børn og unge med svær overvægt.

Brønderslev Kommune har sammen med de øvrige nordjyske kommuner, Aalborg Universitets hospital og Sygehus Vendsyssel, Hjørring, afsendt en fælles ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Brønderslev Kommune forventes at skulle inkludere 10 børn i projektet.

Sagsfremstilling

Blandt børn og unge ses, at omtrent hvert femte barn er overvægtigt. Der er desuden blevet flere børn og unge med svær overvægt. En del af disse børn og unge har desuden følgesygdomme, hvilket øger risikoen for alvorlige følgesygdomme, når de bliver voksne.

Aalborg Universitetshospital har derfor taget initiativ til at sende en samlet ansøgning på vegne af de nordjyske kommuner og regionen til et projekt til styrkelsen af indsatsen over for børn med svær overvægt. Projektet strækker sig over en periode på 4 år og har til formål at koordinere og målrette indsatsen for børn med svær overvægt. Projektet tager udgangspunkt i en protokol på området udarbejdet på Holbæk Sygehus med afsæt i de nyeste evidensbaserede anbefalinger på området.

Familierne og børnene i projektet vil blive fulgt både i sygehus- og kommunalregi gennem projektperioden, og det vil betyde at børnene tilbydes træning 2 gange ugentlig i hele perioden. Projektet kan delvis integreres i det eksisterende Cool Kids. Undervejs i projektet tilbydes familierne at deltage i workshop for at sikre fastholdelse. Temaerne på workshoppene kan bl.a. kost. Sideløbende med træningsindsatsen følges familierne og børnene af et tværfagligt kommunalt team.

Brønderslev Kommune har beregnet, hvilke ressourcer det kræver at løfte opgaven i Forebyggelse og Rehabilitering og Sundhedsplejen. De samlede udgifter til projektet vil være 781.500 kr. fordelt over en periode på 4 år. Brønderslev Kommune ansøger om fuld finansiering af projektet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Brønderslev Kommune indgår i projektet under forudsætning af, at kommunens udgifter kan finansieres gennem projektmidlerne.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Personalet indgår i det tværfaglige samarbejde omkring børn med svær overvægt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 9. oktober 2013, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Jens Arne Hedegaard og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Valgmateriale på plakatstandere


Resume

Sagsforløb: ØK

Clear Channel anmoder om tilladelse til opsætning af plakater med politiske budskaber på reklamesøjler ved buslæskure etc.

Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning, om hvorvidt kommunen vil dispensere fra forbud mod politiske budskaber på panelerne ved læskure.

Sagsfremstilling

Clear Channel Danmark A/S har en kontrakt med Brønderslev Kommune, som går ud på, at firmaet leverer og løbende drifter buslæskure rundt om i kommunen. Som modydelse for dette har firmaet fået reklamerettigheden på de paneler, som sidder i disse læskure. I kontrakten står der en standard passus omkring reklamerettighederne, hvoraf det fremgår, at reklamer med politiske budskaber ikke er tilladt.

Clear Channel anmoder som følge af kommunalvalget om dispensation fra denne regel.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgningen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Afslag.

Jens Arne Hedegaard og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


21. Helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri 2013


Resume

Sagsforløb: ØK

Stabsenheden for Service giver status over helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013.

Økonomiudvalget bedes tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. september 2013 har der været undersøgt 77 sager vedrørende socialt bedrageri.

 • 46 sager har været anmeldelser fra borgere

 • 18 sager har været egen kontrol

 • 10 sager har været efter anmeldelser fra politiet

 • 3 sager har været anmeldelser fra anden kommune

51 af sagerne er afsluttet. 14 af sagerne har medført ophør af offentlige ydelser (børneydelser, boligsikring, økonomisk friplads, kontanthjælp, sygedagpenge). Omregnet til en årlig ydelse udgør de offentlige ydelser 1.546.999 kr. refusionen på disse ydelser udgør 687.033 kr. så den kommunale andel udgør 859.966 kr.

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af børnetilskud, børnebidrag, boligsikring, boligydelse, førtidspension og folkepension. Den årlige ydelse til disse opgaver udgør brutto 194.872 kr. Brønderslev Kommune har givet informationen omkring ophør af ydelserne videre til Udbetaling Danmark.

Kommunen varetager udbetalingen af økonomisk friplads, sygedagpenge og kontanthjælp. Den årlige ydelse til disse opgaver udgør brutto 1.352.127 kr.

Der er truffet afgørelse / lavet aftale om tilbagebetaling af for meget modtaget ydelse med 315.606 kr. i perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013.

Stabsenheden for Service vil hvert kvartal orientere Økonomiudvalget om status på området.

Stabsenheden for Service foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jens Arne Hedegaard og Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


22. Politik for håndtering af ansættelsesforhold for medarbejdere med private relationer på arbejdspladsen


Resume

Sagsforløb: Hoved MED/ØK

Økonomiudvalget har efterlyst kommunens holdning til håndtering af ansættelsesforhold for medarbejdere med private relationer på arbejdspladsen.

Personaleafdelingen har udarbejdet udkast til politik for området.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets ønske har Personaleafdelingen udarbejdet udkast til politik for håndtering af ansættelsesforhold for medarbejdere med private relationer på arbejdspladsen.

Der ønskes en drøftelse og stillingtagen til udkastet til politik.

Indstilling

Hoved MED, 9. september 2013, pkt. 4:

Jens Chr. Platen orienterede om baggrunden for politikken.

Hoved MED anbefaler politikken, dog med den ændring, at der til allersidst tilføjes: "Dette gælder primært, hvor lederen er en part".

Økonomiudvalget, 2. oktober 2013, pkt. 6:

Udsættes.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 23. oktober 2013:

Personaleafdelingen fremsender revideret notat til Økonomiudvalgets behandling.

Beslutning

Godkendt.

Jens Arne Hedegaard og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


23. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Jens Arne Hedegaard og Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


24. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


25. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 17. oktober 2013
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer