Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 2. oktober 2013
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende:

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. 2. behandling af Budget 2014 og overslagsårene 2015-2017


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Med baggrund i den indgåede budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Karl Emil Nielsen, løsgænger, fremsendes budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017 til 2. behandling.

Udenfor budgetforliget står SF samt Ole Bruun, løsgænger, der har fremsendt egne ændringsforslag til budgettet

Sagsfremstilling

Efter Byrådets budgetseminar den 19.-20. september 2013, blev der den 20. september 2013 indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Karl Emil Nielsen, løsgænger.

Udenfor budgetforliget står SF samt Ole Bruun, løsgænger, der har fremsendt egne ændringsforslag til budgettet.

Grundlaget for Byrådets 2. behandling af Budget 2014, er den resultatopgørelse, der forelå ved Byrådets 1. behandling den 11. september.

Resultatopgørelse til 1. behandling

i t.kr. 2014 2015 2016 2017
Driftsindtægter -2.163.755 -2.162.344 -2.195.358 -2.223.631
Driftsudgifter 2.137.442 2.175.170 2.199.117 2.238.650
Renter 8.881 8.480 8.171 7.801
Driftsresultat (- = overskud) -17.432 21.306 11.930 22.820
Anlægsudgifter 82.000 47.009 27.122 27.596
Samlet drifts- og anlægsresultat 64.568 68.315 39.052 50.416
Nettoafdrag på lån 31.175 31.466 31.768 32.076
Låneoptagelse -81.000 -22.200 -2.200 -2.200
Mellemværende med kirkekassen -12 0 0 0
Ændring i likvid beholdning (- = forøgelse) 14.743 77.581 68.620 80.292

På baggrund af aftaleparternes budgetforlig omkring reduktioner, ønsker og anlæg, er der udarbejdet en revideret resultatopgørelse.

Resultatopgørelse til 2. behandling

i t.kr. 2014 2015 2016 2017
Driftsindtægter -2.165.155 -2.162.344 -2.195.358 -2.223.631
Driftsudgifter 2.137.798 2.175.504 2.204.496 2.243.510
Besparelser jfr. budgetaftale -17.653 -22.714 -26.407 -30.100
Renter 8.881 8.480 8.171 7.801
Driftsresultat (- = overskud) -36.129 -1.074 -9.098 -2.420
Anlæg jfr. budgetaftale i løb. priser 74.370 67.075 30.700 23.200
Samlet drifts- og anlægsresultat 38.241 66.001 21.602 20.780
Nettoafdrag på lån 31.175 31.466 31.768 32.076
Låneoptagelse -74.400 -33.200 -5.200 -2.200
Mellemværende med kirkekassen -10 0 0 0
Ændring i likvid beholdning (- = forøgelse) -4.994 64.267 48.170 50.656
Budgetterede serviceudgifter 2014 1.517.987
Teknisk serviceramme 1.505.132
Overskridelse af servicerammen 12.855

I resultatopgørelsen er indarbejdet konsekvenserne af ændringsforslag til budgettet som følge af budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Karl Emil Nielsen, løsgænger vedr. anlæg, kapitalposter og lån. Herudover er indregnet konsekvenser af administrative ændringsforslag. Disse er vedlagt som bilag. Herudover vedlægges ændringsforslag fra SF samt Ole Bruun, løsgænger.

Ved uændret kirkeskatteprocent på 1,10% i 2014, betyder mellemværende med kirkekasserne en merindtægt på 10.445 kr. i 2014. Dette fremgår også af resultatopgørelsen.

Som en del af budgetaftaleteksten fremgik, at stillingtagen til selvbudgettering, overførelsespulje og evt. flytning mellem drift og anlæg, skulle ske ved 2. behandlingen.

Notat vedr. valg mellem selvbudgettering og statsgaranteret udskrivningsgrundlag er vedlagt som bilag. Som det fremgår af notatet, anbefales at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Med henblik på afklaring af evt. flytning mellem drift og anlæg medbringes notat herom til Økonomiudvalgets behandling.

Byrådet besluttede den 28. august 2013, at etablere en ny ungeenhed fra 1. januar 2014. Ungeenheden samler en række opgaver, der tidligere har været løst i kommunens øvrige fagenheder. Til 2. behandlingen af budgettet, er vedlagt notat over størrelsen af de beløb, der skal overflyttes fra andre politikområder til det nye politikområde ”Ungeenhed” til løsning af de opgaver, der flyttes. Af notatet fremgår også forudsætningerne for opgørelsen af beløbene.

Karsten Frederiksen, C, Karl Emil Nielsen, løsgænger og Ole Bruun, løsgænger er indbudt som observatører til Økonomiudvalgets behandling af punktet, jfr. Lov om kommunernes styrelse, § 20, stk. 5.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, til anden behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 • Økonomiudvalget anbefaler de af administrationen stillede ændringsforslag til godkendelse

 • Der træffes beslutning om de politiske ændringsforslag

 • Der træffes beslutning om evt. flytning af udgifter fra drift til anlæg

 • Mellemværende med kirkekasserne på 10.445 kr. godkendes

 • Kommunen for 2014 anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, udligning og tilskud

 • Beskatningsprocenten fastholdes til 26,9%

 • Grundskyldspromillen fastholdes til 31,23 0/00

 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes grundværdi fastholdes til 15,00 0/00

 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes forskelsværdi udgør 8,75 0/00

 • Forslaget til takster og gebyrer godkendes

 • Forretningsledelsen bemyndiges til at foretage nødvendige bevillingsmæssige omplaceringer, herunder besparelse på prisfremskrivning på 2,2 mio. kr., reduktion vedr. momsrefusion på 0,6 mio. kr. samt diverse korrektioner mellem politikområderne. Disse omplaceringer er medtaget i den specificerede resultatopgørelse

 • Beløb på samlet 141,311 mio. kr. flyttes fra andre politikområder til politikområdet ”Ungeenhed”, og Forretningsledelsen bemyndiges til at få tilrettet skriftlige budgetbemærkninger som konsekvens af oprettelse af det nye politikområde.

Beslutning

A, V, C og Karl Emil Nielsen indstiller ændringsforslagene incl. budgetaftaletekst fra S, V, C og Karl Emil Nielsen.

Thomas Krog indstiller ændringsforslagene fra SF og Ole Bruun.

Herudover indstilles forslagene fra Stabschefen for Økonomi, Personale og IT godkendt, samt at udgifter på samlet 6,2 mio. kr. flyttes fra drift til anlæg jf. opgørelse udleveret på mødet, samt at overførselspuljen reduceres til 5 mio. kr. Forvaltningen anmodes derudover om at komme med forslag til yderligere muligheder for overflytning af udgifter fra drift til anlæg vedr. maskinindkøb. Det understreges, at %-satsen for forældrebetaling for SFO fastholdes.

Bilag

Til toppen


4. Kirkeskat, Budget 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal fastsætte kirkeskatteprocenten på baggrund af de budgetter, som Brønderslev Provsti fremsender for 2014.

Med en uændret skatteprocent på 1,10% er der balance mellem indtægter og udgifter.

Sagsfremstilling

Brønderslev Provstiudvalg fremsender opgørelse over ligningsbeløb for de kirkelige kasser i Brønderslev provsti, provstiudvalgskassen og reservefonden for år 2014. Budgettet viser udgifter på i alt 49.129.405 kr.

Kirkeministeriet meddeler, at Brønderslev kommune er pålagt 6.827.803 kr. i landskirkeskat.

De samlede udgifter udgør:

Udgifter ifølge Provstiudvalgets opgørelse

Primo saldo 2014 (overskud) 12.497
- Kirkelige kasser 38.856.794
- Provstiudvalgskassen 3.444.808
- Landskirkeskat 6.827.803
Udgifter i alt 49.129.405
Skatteindtægter ved uændret skatteprocent på 1,10% -49.127.353
Nettoresultat 2014 (overskud) 10.445

Mellemværende herefter udgør et overskud på 10.445 kr.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at kirkeskatten for år 2014 fastsættes til 1,10 %.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt

Thomas Krog ønsker ikke at tage stilling, da Byrådet ingen indflydelse har på budgettet.

Til toppen


5. Klage over afviklingen af generalforsamlingen i Boligforeningen PM


Resume

Sagsforløb: ØK

Brønderslev Kommune har modtaget klage over afviklingen af Generalforsamlingen i boligforeningen PM.

Brønderslev Kommune skal som tilsynsmyndighed med boligselskaber behandle klagen.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til klagen.

Sagsfremstilling

Gitte Madsen og Rita Trudslev klager over afviklingen af generalforsamlingen i Boligforeningen PM den 28. maj 2013.

Klagerne gør gældende, at der ved stemmeafgivningen vedrørende valg af medlemmer til bestyrelsen blev afgivet flere stemmer, end der var personer til stede.

Klagen har været fremsendt til Boligforeningen PM til udtalelse.

Advokatfirmaet Vingaardshus, der var dirigent på generalforsamlingen, har oplyst, at der på generalforsamlingen var mødt repræsentanter for Brovst Asylcenter, der lejer 37 lejemål i boligforeningen. Der er oprettet boliglejekontrakter på hvert lejemål, som Brovst Asylcenter herefter fremlejer til diverse asylansøgere. Det er advokatfirmaets vurdering, at Asylcentret som lejer af de 37 beboelseslejemål tillige har stemmeret, samt at de har 2 stemmer for hver beboelseslejlighed. 2 repræsentanter fra Brovst Asylcenter fik derfor på generalforsamlingen udleveret stemmesedler svarende hertil.

Økonomiudvalget anmodes som tilsynsmyndighed med boligforeninger om at tage stilling til klagen.

Kommunaldirektøren foreslår, at klagen sendes til ekstern juridisk vurdering.

Beslutning

Klage afvist med baggrund i at klage ikke blev fremført på generalforsamling samt at klage er fremsendt for sent.

Bilag

Til toppen


6. Politik for håndtering af ansættelsesforhold for medarbejdere med private relationer på arbejdspladsen


Resume

Sagsforløb: Hoved MED/ØK

Økonomiudvalget har efterlyst kommunens holdning til håndtering af ansættelsesforhold for medarbejdere med private relationer på arbejdspladsen.

Personaleafdelingen har udarbejdet udkast til politik for området.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets ønske har Personaleafdelingen udarbejdet udkast til politik for håndtering af ansættelsesforhold for medarbejdere med private relationer på arbejdspladsen.

Der ønskes en drøftelse og stillingtagen til udkastet til politik.

Indstilling

Hoved MED, 9. september 2013, pkt. 4:

Jens Chr. Platen orienterede om baggrunden for politikken.

Hoved MED anbefaler politikken, dog med den ændring, at der til allersidst tilføjes: "Dette gælder primært, hvor lederen er en part".

Beslutning

Udsættes.

Bilag

Til toppen


7. Forslag til ny organisering af Fagenheden for Beskæftigelse


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

Økonomiudvalget anmodes om at godkende forslag til ny organisationsplan for Fagenheden for Beskæftigelse med virkning fra 1. januar 2014.

Beskæftigelsesudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Sagsfremstilling

Nye reformer på beskæftigelsesområdet kræver et tværfagligt samarbejde og sætter fokus på de svageste grupper. Derudover betyder etableringen af en fælles Ungeenhed, at de nuværende afdelinger efterlades fragmenteret. Der er derfor behov for en ny organisering af Fagenheden for Beskæftigelse

Det foreslås, at Fagenheden for Beskæftigelse fra 1. januar 2014 inddeles i 3 afdelinger:

 • Job- og Virksomhedsservice

 • Tværfaglig indsats

 • Ungeenhed

Udover de 3 nye afdelinger etableres en Projektenhed, som servicerer alle 3 afdelinger.

Indsatsen i Fagenheden for Beskæftigelse har hidtil været opdelt efter de overordnede ydelseskategorier: A-dagpengemodtagere, kontanthjælp og sygedagpenge og med Virksomhedsservice som en afdeling, der servicerer de andre. I det nye forslag til organisering sammentænkes indsatsen for de forskellige ydelseskategorier, og de 3 nye afdelinger inddeles i stedet efter indsatsbehov og alder.

Den nye organisering af Fagenheden for Beskæftigelse skal være i drift fra 1. januar 2014.

Job- og Virksomhedsservice for borgere over 30 år

Job- og Virksomhedsservice bliver én afdeling, som består af følgende teams:

 • Indgang og Visitation:Indgang, administration, visitering, åben vejledning om uddannelse

 • Jobservice: A-dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengeforløb med forventet hurtig raskmelding

 • Virksomhedsservice o/u 30 år: Erhvervsservice, fleksjob, håndholdt udplacering

Tværfaglig indsats for borgere 30 år

Tværfaglig indsats bliver én afdeling, som består af følgende områder:

 • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

 • Integration o/u 30 år (Medarbejderne sidder fysisk i Socialcentret)

 • Sygedagpengeforløb med risiko for længerevarende sygemelding

 • Ledighedsydelsesmodtagere o/u/30 år

 • Revalidering og forrevalidering o/30 år

 • Ressourceforløb

 • Rehabiliteringsteam o/u 30 år

Ungeenhed for 15-29årige borgere

Ungeenheden er en afdeling, som organisatorisk er placeret under Beskæftigelseschefen lige som afdelingen for Job- og Virksomhedsservice og afdelingen for Tværfaglig indsats.

Ungeenheden udgøres af medarbejdere og opgaver fra følgende fagenheder:

 • Børn & Kultur

 • Sundhed & Velfærd

 • Beskæftigelse

 • UU-center (har egen ledelse)

Projektenhed

Projektenheden placeres organisatorisk under Ungeenheden, men kommer til at servicere hele Fagenheden – dvs. alle grupper af borgere over og under 30 år. Projektenheden skal indeholde Fagenhedens egne projekter, nytteindsats samt drift og administrering af Fagenhedens mentorindsats.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Økonomiudvalget godkender organisationsforslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Organisationsændringen medfører, at medarbejderne ikke længere tilhører en afdeling for de enkelte ydelsesgrupper. Medarbejderne bliver organiseret efter indsatserne i fagenheden. Flere vil få en anden leder. Fysisk vil flere af medarbejderne få en anden arbejdsplads i huset.

Organisationsændringen er udgiftsneutral.

Forretningsledelsen den 17. september 2013, pkt. 6:

Forretningsledelsen anbefaler forslaget.

Fag Med for Administrationen den 23. september 2013, pkt. 1:

Fag MED for Administrationen anbefaler den nye organisationsændring i forhold til de nye opgaver og lovændring.

Udvalget anbefaler at procesplanen, som skal diskuteres den 7. oktober 2013 i Lokaludvalget, skal sikre en stor medarbejderinddragelse i processen.

Fraværende: Anders Madsen, Jørgen W. Pedersen og Thomas Jepsen.

Beslutning

Godkendt.

Det forudsættes, at omorganiseringen er udgiftsneutral. Der ønskes en oversigt over ledere i forhold til eksisterende organisering.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Mail vedr. anonymitet

 • Notat vedr. økonomi og pavilloner efterlyses

 • Opmærksomhed på at anvende bageriet i det blå hus ved arrangementer m.v.

Til toppen


9. Lukket punkt: Fritagelse for ejendomsskat


Til toppen


10. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser vedr. byudviklingsprojekt


Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 27. september 2013
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer