Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 21. november 2013
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende:

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Flg. punkter udsættes:

3, 6, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23,

Til toppen


3. Status på opfølgning, Budget 2014


Resume

Sagsforløb: ØK

Der gennemføres en fælles drøftelse mellem Økonomiudvalget og Forretningsledelsen med henblik på hvilke opgaver, der affødes af budgetaftale 2014, og med henblik på fælles forståelse af udmøntningen af budgetaftalen.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2014 har Forretningsledelsen udarbejdet en foreløbig oversigt over afledte indsatser, opgaver og initiativer m.v..

Hensigten hermed er flere:

 • at oversigten skal danne et samlet overblik budgetaftalens afledte opgaver, indsatser, initiativer m.v. både på drift og anlæg

 • at oversigten skal kunne danne baggrund for løbende opfølgning på status for opgaverne m.v. i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger

 • at oversigten skal medvirke til en fælles fortolkning i Økonomiudvalget og Forretningsledelsen af, hvorledes de enkelte elementer i budgetaftalen skal udmøntes konkret, og i forlængelse heraf, hvem der har ansvar for hvad.

Forretningsledelsen foreslår, at der gennemføres en fælles drøftelse.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013. Budgetopfølgningen udviser et nettomerforbrug på i alt 6.852.000 kr., således at der for 2013 nu forventes et samlet merforbrug på i alt 2,786 mio. kr.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013. Ifølge principper for Økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgning til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafgivelser:

Serviceudgifter............................... 9.021.000
Overførsler..................................... 3.893.000
Finansiering................................... -6.062.000
Netto merforbrug........................... 6.852.000

Der gøres opmærksom på, at der tidligere i 2013 er givet negative tillægsbevillinger på samlet 4,066mio. kr. Det betyder at det samlede nettomerforbrug i 2013 pt. skønnes at blive i alt 2,786 mio. kr. Brønderslev Kommunes samlede resultat ligger pt. 3,8 mio. kr. over servicerammen for 2013. På baggrund af kommunernes seneste indmeldte forventninger til årsregnskabet for 2013, der er foretaget ultimo oktober måned, ligger kommunerne under ét dog under servicerammen, hvilket gør at KL seneste vurdering er, at der ikke vil blive tale om nogle sanktioner for de kommuner, der ligger over servicerammen.

Sammenlignet med halvårsregnskabet pr. 30. juni 2013 er der følgende væsentlige forskydninger ved 3. budgetopfølgning:

 • Børne- og Skoleudvalget, hvor den samlede merudgift til lærerlønsområdet for 2013 nu er gjort endelig op til i alt 4,249 mio. kr.

 • Beskæftigelsesudvalget, hvor det forventede merforbrug er reduceret fra 10,035 mio. kr. til 9,036 mio. kr.

 • Social- og Sundhedsudvalget, hvor det samlede mindreforbrug er øget med 0,935 mio. kr.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgning 3 d. 12. november, og knytter følgende bemærkninger til:

Forretningsledelsen tager den samlede budgetopfølgning til efterretning, og konstaterer at budgetoverskridelsen i forhold til oprindeligt budget samlet set er minimal.

Der er forventning om, at der med budget 2014 er taget højde de områder, hvor der er er markante afvigelser.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag. Endvidere er er vedlagt status på aftalepunkterne fra Budget 2013.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget drøfter budgetopfølgningen og fremsender den til fagudvalgenes behandling.

Beslutning

Drøftet og fremsendes til fagudvalgene til behandling.

Bilag

Til toppen


5. Ændring af skema B for opførelse af 36 almene familieboliger på Risagerlund grunden i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har på møde den 26. september 2012 godkendt skema B for opførelse af 36 boliger på Risagerlund grunden, Brønderslev, med en samlet anskaffelsessum på 56.079.000 kr.

Kuben Management fremsender på vegne af boligforeningen PM afdeling 43, ændring til Skema B til godkendelse, der viser en anslået udgift på 58.249.000 kr.

Byrådet anmodes om godkendelse af skema B med en anslået udgift på 58.249.000 kr. samt tilsagn om ekstra grundkapitaltilførsel på 151.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 26. september 2012 godkendt skema B for opførelse af 36 boliger på Risagerlund grunden, Brønderslev, med en samlet anskaffelsessum på 56.079.000 kr.

Kuben Management fremsender på vegne af boligforeningen PM afdeling 43, ændring til Skema B til godkendelse, der viser en anslået udgift på 58.249.000 kr.

Stignigen på 2.170.000 kr. skyldes:

 • Følgeomkostninger i forbindelse med ændring af tagkonstruktionen i forhold til det oprindelige projekt. Dette er sket på grundlag af ændring af lokalplan.

 • Nye miljøkrav i forbindelse med nedrivning af de eksisterende bygninger

 • Ny entreprenør i forbindelse med nedrivning – den entreprenør der har givet det første tilbud, er gået konkurs

 • Almindelige indeksregulering

Skema B-2011 Skema B
Grundudgifter, herunder tilslutningsafgifter m.v. 11.799.000 kr. 11.816.000 kr.
Entrepriseudgifter 37.492.000 kr. 39.030.000 kr.
Omkostninger og gebyrer m.v. 6.788.000 kr. 7.403.000 kr.
Samlet anskaffelsessum 56.079.000 kr. 58.249.000 kr.

Finansiering:

Skema B-2011 Skema B
Støttede lån (91%) 51.032.000 kr. 53.007.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån (7%) 3.926.000 kr. 4.077.000 kr.
Beboerindskud (2%) 1.122.000 kr. 1.165.000 kr.
Samlet anskaffelsessum 56.080.000 kr. 58.249.000 kr.

Beløbet på 58.249.000 kr. er maks. rammebeløb for 2013.

Ændringen betyder en stigningpå 151.000 kr. på det kommunal grundkapitallån og en stigning på garanti for realkreditlånet med 1.975.000 kr.

Ved afgivelse af et tilsagn består Brønderslev kommunes finansieringsomkostninger af det rentetab, der er forbundet med at yde et rentefrit grundkapitallån på 7% af anskaffelsessummen.

Ligeledes er det en forudsætning, at Brønderslev Kommune yder en garanti for realkreditlånet med op til 100% af lånet. Det nøjagtige beløb kan først fastsættes ved byggeriets afslutning (Skema C).

Grundkapitallånet udbetales efter behandling af skema B

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Byrådet godkender skema B med en anslået udgift på i alt 58.249.000 kr.

 • at Byrådet giver tilsagn om ekstra grundkapitaltilførsel på 151.000 kr. til projektet.

Personalemæssige konsekvenser

Intet

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at en godkendelse af ændringen af Skema B vil medføre en ekstra udgift på 151.000 kr. til grundkapitallån. Beløbet skal finansieres af kassebeholdningen.

Den øvrige del af grundkapitalen er finansieret af det samlede plejecenter projekt, vedtaget den 22. december 2010.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Opkrævning af gebyr i forbindelse med behandling af sager vedrørende støttet boligbyggeri


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal opkræve et gebyr for sagsbehandlingen af støttet boligbyggeri .

Sagsfremstilling

Ifølge almenboliglovens § 107 har kommunen hjemmel til at opkræve et gebyr til dækning af kommunens udgifter ved sagsbehandling af støttet nybyggeri.

Det er normalt, at gebyret fastsættes til 2,5 promille af den ved skema B godkendte anskaffelsessum, og opkræves, når skema C skal behandles.

Det kræver en politisk beslutning, at opkræve støttesagsgebyret.

For de igangværende byggerier er størrelsen på gebyret følgende:

Byggeri Boligorganisation Beløb
34 familieboliger - Vestergårdsgade Boligselskabet Nordjylland 149.000 kr.
Plejecenter Rådhuspladsen/Boliger Boligforeningen PM 195.000 kr.
Plejecenter Rådhuspladsen/Serviceareal Brønderslev Kommune 21.000 kr.
36 familieboliger Risagerlund Boligforeningen PM 140.000 kr.

Af Brønderslev Kommunes nabokommuner opkræver Jammerbugt, Frederikshavn og Aalborg Kommune gebyret. Hjørring Kommune gør det ikke.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at Brønderslev Kommune opkræver gebyr for sagsbehandlingen af støttet boligbyggeri på 2,5 ‰ for de nævnte igangværende sager og fremover.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udsat.

Til toppen


7. Lokalplanforslag 01-C-24.01 for "Dagligvarebutik ved Bredgade, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Lokalplanforslag 01-C-24.01 for "Dagligvarebutik ved Bredgade, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 har været i offentlig høring.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. december 2012, at endelig stillingtagen i sagen skulle afvente behandling af midtbyplanen for Brønderslev by.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene skal henlægges.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 01-C-24.01 for "Dagligvarebutik ved Bredgade, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 har været i offentlig høring i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 26. november 2012. Indenfor høringsperioden modtog Brønderslev Kommune et veto mod planforslagene fra Naturstyrelsen samt 3 øvrige indsigelser.

Naturstyrelsen vurderer, at planforslagene er i strid med planlovens § 5n, stk. 1, pkt. 2. Planlovens § 5n, stk. 1, pkt. 2 giver mulighed for, at der uden for bymidter og bydelscentre kan placeres enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning.

Fagenheden har gjort opmærksom på, at fagenheden vurderer, at placering af en dagligvarebutik ved Bredgade vil være i strid med planloven. Med en placering af en ny dagligvarebutik ved indfaldsvejen til Brønderslev, vil butikken ikke blot forsyne lokalområdet, men hele byen og oplandet.

Naturstyrelsen vurderer desuden, at planforslagene ikke er i overensstemmelse med de statslige interesser om detailhandel og henviser til "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013". Heraf fremgår det, at eksisterende bymidter skal styrkes som levende og varierende handelscentre, og at planlægningen skal fremme et varieret butiksudbud i både mindre og mellemstore byer. Arealer til butiksformål skal derfor udlægges i den centrale del af en by. Der kan uden for bymidterne placeres enkeltstående butikker, der alene betjener lokalområdets daglige forsyning. Naturstyrelsen henviser til lokalplanens redegørelse, hvoraf det fremgår, at Brønderslev Kommune vurderer, at etablering af en større enkeltstående butik ved byens indfaldsvej ikke blot vil forsyne lokalplanområdet, men en større del af byen og oplandet.

Byrådet vedtog på møde den 30. oktober 2013 Kommuneplan 2013 - 2025 og Midtbyplan for Brønderslev. I Kommuneplan 2013 - 2015 er retningslinje 1.4.7 ændret således, at enkeltstående butikker i Brønderslev by kan etableres med en maksimal størrelse på 300 m². Det er vigtigt, at detailhandelsplanlægningen støtter op om principperne i den netop vedtagne midtbyplan. Herunder de etablerede afgrænsede områder til detailhandel. Ved at indsnævreafgrænsningsområdet til detailhandel, koncentreres muligheden for at etablere butikker på en måde, så butikslivet i midtbyen bliver tættere og der derved kan opnås en synergieffekt mellem de forskellige butikstyper.

Fagenheden vurderer, at dagligvarebutikkerne har en ankerfunktion i forhold til fastholdelse af udvalgsvarebutikkerne. En undersøgelse foretaget i forbindelse med udarbejdelse af midtbyplanen for Brønderslev viser, at dagligvarekøb er en af de væsentligste grunde til besøg i midtbyen. Ved at sprede dagligvarebutikkerne i periferien af byen, kan man risikere, at der ikke opnås en afsmittende handel i midtbyens specialbutikker. I midtbyplanen arbejdes der med et nyt ankerpunkt ved banegårdspladsen centralt placeret i midtbyen. Her vil der bl.a. være plads til placering af nye dagligvarebutikker.

Dagligvarebutikken ved Bredgade ønskes etableret med en størrelse på 1.000 m². Vedtagelse af lokalplanen vil være i strid med Kommuneplan 2013 - 2025 og principperne i Midtbyplanen for Brønderslev, som netop er vedtaget.

Øvrige indsigelser

Brønderslev Kommune modtog 3 øvrige indsigelser i forbindelse med den offentlige høring. Borgerne påpeger bl.a., at butikken ved Bredgade ikke blot vil forsyne lokalområdet, men hele byen og oplandet. En indsiger mener, at placering af butikken i periferien af byen kan påvirke dagligvarehandlen i de omkringliggende mindre byer, som f.eks. Serritslev. Brønderslev Handel påpeger, at en decentralisering af handlen kan medføre, at specialbutikkerne ikke vil overleve. Indsigerne opfordrer til, at stillingtagen i sagen afventer resultatet af midtbyplanen for Brønderslev.

Partshøring

Bygherre og konsulent er uenige i fagenhedens vurdering af, at etablering af en dagligvarebutik i byens periferi vil medføre en afmatning af bymidten. Bygherre har desuden gjort indsigelse mod midtbyplanen. Bygherre understreger, at der er tale om en butik til lokalområdets forsyning og anmoder om, at kommunen indleder forhandlinger med Naturstyrelsen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet fastholder principperne i midtbyplanen samt accepterer Naturstyrelsens veto, hvorfor planforslagene henlægges.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 12. november 2013, pkt. 5:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Indstilles henlagt.

Bilag

Til toppen


8. Endelig vedtagelse af lokalplan 03-B-02.01 for "Boligområde Søndergade, Hjallerup" og kommuneplantillæg nr. 1.


Resume

Sagsforløb: MT, ØK, BY

Forslag til lokalplan 03-B-02.01 for "Boligområde Søndergade, Hjallerup" og kommuneplantillæg nr. 1 har været i offentlig høring i perioden fra den 3. september 2013 til den 29. oktober 2013. Der er modtaget to bemærkninger til planforslagene. Bemærkningerne medfører mindre rettelser af lokalplanen, som ikke udløser en fornyet høringsperiode.

Byrådet skal tage stilling til, om planerne kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 03-B-02.01 for "Boligområde Søndergade, Hjallerup" og kommuneplantillæg nr. 1 har været i offentlig høring i perioden fra den 3. september 2013 til den 29. oktober 2013. Der er modtaget to bemærkninger til planforslagene. Bemærkningerne medfører mindre rettelser af lokalplanen, som ikke udløser en fornyet høringsperiode.

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at opføre boliger i et område, der er udpeget til erhverv i en ældre byplanvedtægt. Muligheden for at opføre nyt erhvervsbyggeri i lokalplanområdet er ikke længere relevant, da området primært er præget af boliger.

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Hjallerup. Lokalplanens formål er at fastlægge planbestemmelser, der udlægger hele lokalplanområdet til boligformål, således at området indpasses den omkringliggende bebyggelse og bystruktur. Lokalplanens formål er ligeledes at give mulighed for at udstykke de nuværende grunde og derved give mulighed for at opføre åben-lave boliger.

Lokalplanen ændrer ikke på den nuværende bebyggelse eller arealanvendelse, men giver mulighed for ny boligudstykning og boligbebyggelse inden for lokalplanområdet.

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, der ophæver rammeområde 03-E-04 "Erhvervsområde, Søndergade" og overfører det til rammeområde 03-B-02 "Boligområde, Søndergade/Dronningsgade". Derved udlægges hele lokalplanområdet til boligområde.

Fagenheden for Teknik og Miljø har fortaget en miljøscreening af lokalplanen og vurderer, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vurderes at medføre væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Fagenheden har under udarbejdelsen af lokalplanen været i dialog med borgere fra lokalplanområdet for at imødekomme deres ønsker til området.

Se den digitale udgave af lokalplanforslag 03-B-02.01 for "Boligområde Søndergade, Hjallerup": http://bronderslev.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?lokalplanid=588

Kommentarer til planerne

Der er i høringsperioden indkommet to kommentarer til lokalplanen og kommuneplantillægget.

Ejer af Søndergade 76, Hjallerup, foreslår, at der i bestemmelserne om udstykning tilføjes et udstykningsforslag, hvor Søndergade 76 kan udstykkes til 2 grunde. Lokalplanen har opsat principper med 3 eller 4 grunde. Kommentarerne kommer efter en dialog med Fagenheden for Teknik og Miljø om mulighederne. En ændring heraf vil ikke betyde en afvigelse fra planens principper, blot en tilføjelse, der sikrer ejerens mulighed for udstykning.

Naturstyrelsen har taget kontakt til Fagenheden for Teknik og Miljø, da Naturstyrelsen ønsker at få uddybet kommunens begrundelse for, hvorfor der ikke skal udarbejdes en grundvandsredegørelse. Lokalplanområdet ligger i et område udpeget som et nitratfølsomt indvindingsopland. Her må der, efter vandplanernes retningslinie 41, ikke udlægges arealer til byudvikling, medmindre at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet.

Idet der i lokalplanområdet ikke sker nyt udlæg af arealer til byudvikling, men der i stedet sker en ændret arealanvendelse fra erhverv til boligformål, der betragtes som mindre grundvandstruende, skal der ikke redegøres for grundvandet.

Fagenheden har udarbejdet et forslag til uddybning af denne begrundelse i lokalplanen. Begrundelsen vedlægges kommuneplantillægget efter Naturstyrelsens forespørgsel. Naturstyrelsen har godkendt begrundelsen.

Tilføjelsen af et udstykningsprincip for 2 grunde på Søndergade 76, samt en uddybning af begrundelsen for, hvorfor der ikke skal udarbejdes en grundvandsredegørelse tilføjes lokalplanen efter den endelige vedtagelse. Da der er tale om mindre ændringer, der ikke strider imod lokalplanens formål, men i stedet understøtter bestemmelsen om udstykning og beskrivelsen om grundvand, skal lokalplanen ikke ud i fornyet høring.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplanforslag 03-B-02.01 for "Boligområde Søndergade, Hjallerup" og kommuneplantillæg nr. 1 endeligt med de beskrevne ændringer.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 12. november 2013, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Årsberetning og grønt regnskab 2012 for Reno-Nord


Sagsfremstilling

Reno-Nord modtager affald fra ejerkommuner, andre kommuner, farligt affald fra I/S Mokana og shredderaffald (miljøbelastende affald som deponeres).

Mængden af affald til forbrænding udgjorde i 2012 samlet 177.128 t, hvoraf affaldsmængden fra interessentkommunerne udgjorde 141.095 t. Affaldsmængderne til forbrænding er på niveau med 2011, hvilket således viser en stagnering af tendens med faldende mængder siden 2009. Der er fortsat faldende mængder affald til deponering.

Indtjeningen for forbrændingsanlægget er ca. 5 mio. kr. højere end budgetteret, mens den for deponiet er 113.000 kr. lavere end budgetteret.

Samlede indtægter i 2012 157.576.000 kr.
Samlede udgifter i 2012 87.909.000 kr.
Årsresultat før afskrivning og finansielle poster 69.667.000 kr.
Afskrivning af anlæg 49.251.000 kr.
Netto-renteudgifter 25.377.000 kr.
Årets resultat -4.961.000 kr.

Året 2012 har både driftsmæssigt og økonomisk være tilfredsstillende for Reno-Nord.

Bemærkninger i årsrapporten

EU har fremlagt direktivforslag for offentlige indkøb, som foreskriver at max. 10% af offentlige virksomheders aktiviteter må foregå på konkurrenceudsat område. Da de danske forbrændingsanlæg forbrænder 30-40% skal det kommunale affald enten i udbud eller forbrændingsanlæggene skal afvise brændbart erhvervsaffald. Affaldsbranchen og KL arbejder på at orientere Miljøministeriet, Folketinget og EU-Parlementet om konsekvenser for affaldssektoren i Danmark

Reno-Nord har igangsat et certificeringsarbejde vedrørende miljø og arbejdsmiljø, for bl.a. at imødekomme krav om dokumentation i forbindelse med evt. liberalisering af området.

Årsberetningen medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for Reno-Nords fremtidige budgetlægning og dermed takstfastlæggelsen.

Grønt regnskab

Forbrændingsanlægget og deponiets påvirkninger af det eksterne miljø fremgår af det grønne regnskab.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetningen og det grønne regnskab til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 12. november 2013, pkt. 12:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Udsat.

Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

I/S Reno-Nord har fremsendt årsberetning 2012 og grønt regnskab 2012.

Årets resultat blev et underskud på 4,9 mio. kr. Der for var 2012 budgetteret med et samlet underskud på -13,7 mio. kr.

Sagen fremsendes til Byrådets orientering.

Bilag

Til toppen


10. Virksomheders adgang til genbrugspladserne - takster 2014


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

AVV har fremsendt forslag til takster 2014 for erhvervs benyttelse af genbrugspladserne.

Byrådet skal tage stilling til, om de foreslåede takster for 2014 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Siden 2012 har virksomheder mod betaling haft adgang til genbrugspladserne via den frivillige tilmeldeordning.

Der blev i 2012 indført en betalingsmodel, som er en kombination af traditionel klippekortsordning og ordning i forhold til antal besøg pr. måned pr. bil. Virksomhederne kan også vælge at betale efter vægt.

Virksomhederne vælger typisk at benytte klippekortordningen eller den ordning, der giver ret til op til to besøg pr. måned pr. bil/trailer.

På baggrund af undersøgelsen foreslår AVV, at taksten for virksomhedernes benyttelse af genbrugspladserne i 2014 fastsættes til:

2013 2014
Klippekort/bon (blåt mærke): Op til 300 kg/aflevering 140 kr./aflevering 143 kr./aflevering
Abonnement: Grøn vignet: op til 2 besøg pr. måned Gul vignet: 3-5 besøg pr. måned Rød vignet: op til 12 besøg pr. måned 1.120 kr./år 2.240 kr./år 4.480 kr./år 1.142 kr./år 2.285 kr./år 4.570 kr./år
Efter vægt 675 kr. /ton 689 kr./ton
Farligt affald 8 kr./kg 8,20 kr./kg

Takststigningen svarer til 2%.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,at Byrådet godkender de foreslåede takster for 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 12. november 2013, pkt. 14:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Godkendelse af takster på fritidsområdet for 2014


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet anmodes om at skal tage stilling til forslag til takster for 2014 på fritidsområdet.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur er blevet opmærksom på, at de takster, der er vedtaget af Byrådet i forbindelse med budget 2014, ikke er i overensstemmelse med de takster, der er godkendt af Byrådet den 24. april 2013 som gældende for 2013 og som forudsættes fremskrevet til 2014.

De takster, der er godkendt i forbindelse med budget 2014, er takster, der er godkendt i forbindelse med budget 2013 og fremskrevet. De vedtagne takster for budget 2013 er senere godkendt ændret af Byrådet den 24. april 2013. Det var disse takster, der skulle have været fremskrevet til 2014 niveau.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår derfor, at Byrådet godkender, at de den 24. april 2013 godkendte takster for 2013 fremskrives med 1,36%, jf. almindelig prisfremskrivning som gældende for 2014.

Det betyder følgende takster for 2014:

2013 2014
Haller pr. time 51,95 kr. 52,66 kr.
Omklædningsrum og mødelokaler pr. time 25,78 kr. 26,13 kr.
Svømmehal, Brønderslev pr. time 138,78 kr. 140,68 kr.
Svømmebassin, Hjallerup pr. time 51,95 kr. 52,66 kr.
Babybassin pr. time 69,39 kr. 70,34 kr.
Gymnastiksale pr. time 17,63 kr. 17,87 kr.
Klasselokaler pr. time 9,17 kr. 9,30 kr.
Gymnasiets hal pr. time 34,63 kr. 35,10 kr.
Multihal, Skolegades Skole pr. time 34,63 kr. 35,10 kr.
NIH, bevægelsessal pr. time 34,63 kr. 35,10 kr.
Lån af kommunale lokaler pr. m2 43,48 kr. 44,08 kr.
Arrangementer i kommunale haller 454,54 kr. 460,77 kr.
Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at taksterne er tilrettet med de nye takster i takstbladet for budget 2014.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 7. november 2013, pkt. 7:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


12. Strategi vedrørende nytteindsats


Resume

Sagsforløb: LBR/BE/FL/MED/ØK/BY

Nytteindsats foregår på en offentlig arbejdsplads, varer maksimalt 13 uger og behøver ikke nødvendigvis at tjene noget særligt formål i forhold til den enkeltes fremtidsplaner. Målet med nytteindsats er, at den enkelte ledige indgår i et arbejdsfællesskab og udfører en samfundsnyttig opgave for sin ydelse.

Byrådet anmodes om at godkende strategien for kommunens etablering og opfølgning på nytteindsatsen.

Sagsfremstilling

Nytteindsats er et nyt aktiveringsredskab, som er indført med den kontanthjælpsreform, der træder i kraft den 1. januar 2014. Tilbud om nytteindsats gives med det formål, at den enkelte ledige skal arbejde for sin ydelse. Nytteindsats består overordnet set af udførelse af samfundsnyttige opgaver på en kommunal, regional eller statslig arbejdsplads.

Nytteindsatsen skal have et indhold, som giver den ledige mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre et reelt stykke arbejde for sin ydelse. Det betyder også, at det er en fælleskommunal opgave at løfte opgaven omkring nytteindsats. Nytteindsats er tiltænkt ledige, der ikke har problemer udover ledighed.

LBR skal en gang årligt drøfte en samlet strategi for kommunens etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsats. Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet et forslag til en strategi med følgende centrale pejlemærker:

 • Indholdet i nytteindsats skal være nyttigt for samfundet.

 • Nytteindsatsopgaverne skal være sikkerhedsgodkendte.

 • Nytteindsats må ikke virke fastholdende/forlængende for den lediges periode på offentlig forsørgelse.

 • Nytteindsats må ikke substituere øvrige virksomhedsplaceringer eller erstatte ordinært arbejde.

 • Nytteindsats må ikke være konkurrenceforvridende.

 • Nytteindsats kan kun oprettes på en arbejdsplads, når der foreligger skriftlig tilkendegivelse fra ledelsen på arbejdspladsen og fra en tillids- eller medarbejderrepræsentant. Desuden kan der ikke etableres en nytteindsats på det arbejdssted, som personen senest har været ansat.

Fagenheden for Beskæftigelse har indledt drøftelser med de øvrige fagenheder i Brønderslev Kommune i forhold til, hvilke arbejdsopgaver den enkelte fagenhed har, som kan have relevans i forhold til etablering af nytteindsats.

Der er pt. afdækket muligheder for etablering af nytteindsats hos Fagenheden for Teknik og Miljø i afdelingerne for Plan og Miljø samt Ejendomme og Service. Plan og Miljø har en række opgaver, som pt. ikke løftes. Disse opgaver knytter sig til vedligehold af stisystemer og gravhøje og naturpleje af beskyttede områder etc. Hos Ejendomme og Service er der opgaver, der knytter sig til vedligehold af udenomsarealerne på skoler og institutioner samt hovedrengøring, som vil kunne løftes af personer i nytteindsats.

Fagenheden for Beskæftigelse afholder i november måned 2013 møder med ældreområdet samt skole- og dagtilbudsområdet for at afdække, hvorvidt der er muligheder for etablering af nytteindsats indenfor disse områder.

Rimelighedskravet for almindelig virksomhedspraktikker, gælder som udgangspunkt i forhold til nytteindsats. Det betyder, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af ledige i nytteindsats. De gældende regler for virksomhedspraktik er, at der maksimalt må være én i virksomhedspraktik for hver 5 ordinært ansatte, hvis en virksomhed har op til 50 ansatte. Herudover må der være 1 i virksomhedspraktik for hver 10 ordinært ansatte.

Der gives dog mulighed for, at LBR kan dispensere fra rimelighedskravet i forhold til nytteindsats efter begrundet ansøgning fra kommunen. Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at der dispenseres fra rimelighedskravet for så vidt gælder Ejendomme og Services samt Plan og Miljø.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at

 • LBR tager stilling til principperne bag nytteindsats i Brønderslev Kommune.

 • LBR tager stilling til, om der kan dispensere fra rimelighedskravet i forhold til etablering af nytteindsats hos Fagenheden for Teknik og Miljø i afdelingerne Plan og Miljø samt Ejendomme og Service.

 • LBR fremsender notatet til videre politisk behandling med anbefaling om, at alle Fagenheder, så vidt muligt, bidrager til at løfte opgaven omkring nytteindsatsen.

 • Byrådet godkender strategien for kommunens etablering af og opfølgning på nytteindsatsen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender strategien.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det Lokale Beskæftigelsesråd, 6. november 2013, pkt. 4:

 • LBR godkendte principperne bag nytteindsats.

 • LBR dispenserer fra rimelighedskravet i forhold til Plan og Miljø. LBR ønsker ikke at dispensere fra rimelighedskravet i forhold til Ejendomme og Service, da LBR mener, at der er risiko for, at ordinære stillinger fortrænges.

 • LBR fremsender notatet til videre politisk behandling.

Per K. Andersen, Lisbeth Fruensgaard, Elly Henriksen og Per Dissing Nielsen var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 11. november 2013, pkt. 7:

Strategien indstilles til godkendelse.

Forretningsledelsen, den 12. november 2013, pkt. 7:

Forretningsledelsen anbefaler principperne og strategien for nyttejobs.

Forretningsledelsen gør dog opmærksom på, at det er et problem, at der ikke følger ressourcer med til styring/ledelse af de konkrete nytteindsatser, da det ellers vil påvirke den øvrige ledelsesindsats og styring på de berørte arbejdspladser, hvorfor en konsekvens kan være, at der skal tilføres øget ledelseskraftressourcer til de berørte arbejdspladser.

Beslutning

Strategien indstillet godkendt.

Der appelleres til, at der oprettes nyttejobs i alle sektorer.

Bilag

Til toppen


13. Brugertilfredshedsundersøgelse - hjemmepleje


Resume

Sagsforløb: ØK/ÆO

Sundhed og Velfærd har gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet og den færdige rapport ligger nu til orientering i Økonomiudvalget. Undersøgelsens resultater viser, at borgerne i Brønderslev er meget tilfredse med hjemmeplejen. Fagenheden Sundhed og Velfærd foreslår, at undersøgelsen gentages hvert andet år.

Sagsfremstilling

Den 13. februar godkendte Økonomiudvalget spørgeskemaet for brugertilfredshedsundersøgelsen af hjemmeplejeområdet, hvorefter dataindsamlingen til undersøgelsen er foregået i løbet af foråret 2013.

Undersøgelsen er foretaget via telefoninterviews ved en studentermedhjælper og er baseret på en stikprøve på 120 borgere, hvilket svarer til ca. 10% af det samlede antal borgere, der på det givne tidspunkt modtog hjemmepleje. Der er tale om en forholdsvis repræsentativ stikprøve, da stikprøven ligner den samlede mængde af borgere, der modtager hjemmepleje på særligt to parametre, nemlig visiteret tid samt leverandør.

I undersøgelsen er anvendt en række spørgsmål udarbejdet af KL, hvilket betyder, at resultaterne er sammenlignelige med de øvrige kommuner, der vælger at anvende dette koncept. På www.tilfredshedsportalen.dk ses, at der pt. er 10 kommuner rundt om i landet, der har lavet denne måling af deres hjemmepleje.

Til sammenligning med 9 øvrige kommuner, der har anvendt konceptet, er borgerne i Brønderslev generelt mere tilfredse med hjemmeplejen. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds, ligger den samlede tilfredshed med hjemmeplejen i Brønderslev Kommune på 4,47, mens landsgennemsnittet er 4,19.

Udover de landsdækkende spørgsmål, har Fagenheden Sundhed og Velfærd tilføjet enkelte lokale spørgsmål. Det drejer bl.a. sig om spørgsmålet "Hvor tilfreds er du generelt med den sygepleje du modtager" (4,64), som udelukkende er stillet i Brønderslev Kommune og derfor ikke kan benchmarkes med de øvrige kommuner.

Fagenheden Sundhed og Velfærd foreslår, at undersøgelsen gentages hvert andet år.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


14. Udbudspolitik og partnerskabsaftale


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der forelægges forslag til udbudspolitik for Brønderslev Kommune, samt et første udkast til en partnerskabsaftale.

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til forslagene.

Byrådet anmodes om stillingtagen til udbudspolitik.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har over et par møder drøftet muligheden for at indgå partnerskabsaftaler eller udarbejde sociale klausuler og har i den forbindelse besluttet, at der skulle arbejdes videre med begge spor (sociale klausuler og partnerskabsaftale) med henblik på et samlet beslutningsoplæg.

I den anledning har der været afholdt et møde mellem Dansk Byggeri og borgmester Lene

Hansen. På mødet blev det aftalt, at Brønderslev Kommune og Dansk Byggeri skulle arbejde videre med at undersøge mulighederne for at indgå en partnerskabsaftale.

På dette møde blev vedlagte forslag til partnerskabsaftale drøftet, og Dansk Byggeri tilkendegav, at en aftale, der ligner forslaget, lå forholdsvis tæt på det, Dansk byggeri kunne forstille sig indgik i en Partnerskabsaftale. Det vil overordnet sige, at hovedformålet med en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Tech College Aalborg, EUC Nord og Brønderslev Kommune bliver at:

a. Sikre flere lære- og praktikpladser

b. Styrke jobmuligheder for ledige svende på området.

c. Øget fokus på de faglige uddannelser i folkeskolerne i Brønderslev Kommune

Efterfølgende er der derfor udarbejdet forslag til en udbudspolitik, hvori det bl.a. fastlægges, at udbyderen ved bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser skal garantere, at de til enhver tid gældende danske overenskomstforhold følges. Såfremt udbyder overdrager opgaven eller dele af opgaven til underleverandører, skal udbyderen sikre sig, at disse også følger indgåede overenskomster på det danske arbejdsmarked.

Brønderslev Kommune arbejder på at sikre flere uddannelses– eller praktikpladser via partnerskabsaftaler, ligesom et andet mål med partnerskabsaftalen er at øge antallet af beskæftigede med løntilskud og lignende typer beskæftigelse. Lykkes det mod forventning ikke at indgå partnerskabsaftale herom, eller afhjælper partnerskabsaftalen ikke problemet disse mål, skal mulighederne for at indarbejde klausuler herom i de konkrete udbud overvejes på ny.

Det fremadrettede arbejde vedr. partnerskabsaftale vil blive forankret i UU og på sigt i ungeenheden.

Stabsenheden for Personale, Økonomi og IT anmoder om Økonomiudvalgets stillingtagen til udbudspolitik og udkast til partnerskabsaftale.

Indstilling

Økonomiudvalget, 23. oktober 2013, pkt. 17:

Der ønskes mere detaljeret afsnit om kontrol- og opfølgningsforanstaltninger i udbudspolitik og administrationsgrundlag.

Genbehandles på næste møde.

Partnerskabsaftale forelægges når endelig udkast er udarbejdet.

Jens Arne Hedegaard var fraværende.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 21. november 2013:

Der er udarbejdet forslag til formulering af afsnit om kontrol- og opfølgningsforanstaltninger.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


15. Honorering af udvalg


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget har ønsket udarbejdet forslag til principper for vederlæggelse samt fastsætte antallet af møder, der max. kan udbetales diæter for.

Økonomiudvalget anmodes om at drøfte forslaget.

Sagsfremstilling

Stabsenheden for Service foreslår, at der vedtages følgende principper for ydelse af vederlag til udvalg, hvortil Byrådet udpeger repræsentanter, gældende fra 1. januar 2014:

 • Mødediæter ydes til medlemmer i udvalg, hvor Byrådet udpeger medlemmer, og hvor der ifølge lovgivning kan ydes diæter efter Byrådets beslutning.

 • Personer, der udpeges til et udvalg i kraft af deres ansættelse eller medlemskab af organisation, modtager som udgangspunkt ikke diæter for hvervet.

 • Byrådsmedlemmer modtager ikke mødediæter for de hverv, de udpeges til af Byrådet (forudsættes dækket af det faste vederlag)

Det foreslås, at der ydes mødediæter for et max. antal møder årligt under 4 timer pr. udvalg.

Der vil pt. være tale om diæter til medlemmer af følgende udvalg:

 • Beredskabskommissionen (får i dag diæter til max. 4 møder årligt under 4 timer)

 • Det Lokale Beskæftigelsesråd (får i dag diæter til max. 5 møder årligt under 4 timer)

 • Frivilligrådet (modtager ikke diæter pt.)

 • Færdselssikkerhedsudvalget (modtager ikke diæter pt.)

 • Det Grønne Råd (modtager ikke diæter pt.)

 • Grundlisteudvalget - kun ét møde i byrådsperioden (modtager ikke diæter pt.)

 • Integrationsrådet (modtager ikke diæter pt.)

 • Bestyrelsen for Brønderslev Kulturskole (tidligere musikskolen - modtager ikke diæter pt.)

 • Bestyrelsen for Museumsforeningen (modtager ikke diæter pt.)

 • Bestyrelsen for Ungdommens Uddannelsesvejledning (modtager ikke diæter pt.)

 • Ungdomsskolebestyrelsen (får i dag diæter til max. 6 møder årligt under 4 timer)

For nogle af udvalgene vil en beslutning om udbetaling af mødediæter ingen økonomiske konsekvenser have, idet alle medlemmerne er enten byrådsmedlemmer eller ansatte.

Konsekvens:

Nogle politikker / vedtægter skal i givet fald tilrettes i overensstemmelse med principbeslutning om vederlag, idet der for nogle udvalg i vedtægter er bemærkning om, at der ikke ydes diæter for hvervet

Beboerklagenævnet og Huslejenævnet holdes uden for principperne, idet vederlag til formand og medlemmer tidligere er fastsat ud fra en vurdering af opgavens omfang. Udvalg, hvor der i lovgivningen er fastsat bestemmelser om diæter, er ligeledes udtaget af listen (ældreråd og handicapråd).

Udgiften til diæter ud fra ovenstående principper kan afholdes inden for det afsatte budgetbeløb til mødediæter.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Der er på budgettet for 2013 afsat i alt 337.800 kr. til råd og nævn. Beløbet dækker alle udgifter til råd og nævn (vederlag, kurser, møder, aktiviteter m.v.)

Indstilling

Økonomiudvalget, 23. oktober 2013, pkt. 15:

Udsat, der ønskes konsekvensberegning ved max. 4 møder.

Liste over hvortil der udpeges ønskes fremsendt

Jens Arne Hedegaard var fraværende.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 21. november 2013:

Der er udarbejdet oversigt over konsekvens ved max. 4 møder med ens honorering af udvalg, hvor dette lovgivningsmæssigt er muligt.

Liste, hvortil der udpeges, er fremsendt til gruppeformænd.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Til toppen


17. Lukket punkt: Genforhandling af lejekontrakt


Til toppen


18. Lukket punkt: Anvendelse af ejendom


Til toppen


19. Lukket punkt: Boligudstykning


Til toppen


20. Lukket punkt: Salg af erhvervsareal


Til toppen


21. Lukket punkt: Salg af kommunal ejendom


Til toppen


22. Lukket punkt: Principiel forespørgsel om salg af jord


Til toppen


23. Lukket punkt: Salg af kommunalt areal


Til toppen


24. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


25. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


26. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer samt udvidet åbningstid


Til toppen


27. Lukket punkt: Orientering om personsag


Til toppen


28. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 15. november 2013
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach