Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 12. juni 2013
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende:

Beslutning

Johannes Trudslev.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Udarbejdelse af afdækningskatalog


Resume

Sagsforløb: ØK

Fagudvalgene skal i henhold til tidsplan for udarbejdelse af Budget 2014 drøfte og foretage prioritering af afdækningsforslag senest i forbindelse med møderne i juni måned.

Sagsfremstilling

Stabsenheden for Økonomi, IT og Personale fremsendes forslag til afdækningskatalog for Økonomiudvalgets områder til drøftelse og prioritering.

Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan. Iforhold til sidste års budgetprocedure er der især følgende større ændringer til processen:

 • Der igangsættes allerede i januar/februar udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien.

 • Økonomiudvalget udmelder allerede nu, at der arbejdes med en rammereduktion af de enkelte udvalgs områder på 2%. For at sikre et politisk spillerum skal afdækningskatalogerne være større end besparelsesrammerne, hvorfor det foreslås, at der skal findes forslag for 4% og heraf skal minimum 3% kunne realiseres i 2014.

 • Høringen af afdækningskataloger i MED-organisationen, bestyrelser, råd m.v. fortages i juni i stedet for som tidligere i august.

Samlet set indebærer forslaget følgende krav til besparelser og afdækningskataloger fordelt på udvalg:

Afdækning pr. udvalg i 1.000 kr. 4% 2%
Økonomiudvalget (excl. energi) 9.619 4.809
Børne- og Skoleudvalget 21.936 10.968
Fritids- og Kulturudvalget 2.282 1.141
Beskæftigelsesudvalget 50 25
Ældreomsorgsudvalget 10.116 5.058
Social- og Sundhedsudvalget 7.818 3.909
Miljø- og Teknikudvalget 2.801 1.401
Indlagt sparekrav til digitalisering og velfærdsteknologi 2.036
I alt 54.622 29.347

I budget 2013 blev det besluttet at indarbejde en besparelse på digitalisering og velfærdsteknologi som gradvist skal indfases. Dette betyder at der årligt er indlagt øgede sparekrav på godt 2 mio. kr. og vel at mærke krav der ikke er udmøntet endnu. Da Økonomiudvalget i sine styringsprincipper har besluttet,at budgetterne skal ses i et flerårigt perspektiv, er det besluttet, at de områder som forlods har fået indlagt sparekrav på digitalisering og velfærdsteknologi får nedskrevet deres sparekrav og afdækningskrav med de allerede indarbejdede sparekrav. Dette er indarbejdet i ovenstående besparelses- og afdækningskrav. Endvidere er energiområdet udtaget af besparelseskravet og besparelser på dette område vil i stedet blive håndteret direkte i forbindelse med ESCO-projektet.

Den vedtagne budgetprocedure med tilhørende tidsplan er vedlagt som bilag.

Stabsenheden forØkonomi, Personaleog IT foreslår, at Økonomiudvalget drøfter de overordnede ønsker til udarbejdelsen af afdækningskataloget.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. februar 2013:

Drøftet.

Følgende forhold understreges

 • Vigtigt at inddrage medarbejdersiden i udarbejdelse af forslag

 • Der ønskes flerårsperspektiv på forslagene

 • Forslagene skal være praktisk gennemførlige

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Afdækningskatalog drøftet.

Økonomiudvalget foretager endelig prioritering af afdækningerne i august ligesom øvrige fagudvalg jf. besluttet procedure.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af pædagogiske tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område 2013


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 250.000 kr. til gennemførelse af pædagogiske tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område.

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere frigivet midler fra anlægsbudgettet til vedligeholdelse af kommunale bygninger til gennemførelse af mindre projekter, som har karakter af pædagogiske tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område og måske knap på så meget karakter af vedligeholdelse.

Ordningen har vist sig at være særdeles succesfuld og effektiv.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 250.000 kr. til gennemførelse af pædagogiske tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb afsat til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2013. Efter frigivelsen vil der være 2.081.000 kr. tilbage på budgettet

Beslutning

Indstilles frigivet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


5. Frigivelse af anlægsbevilling til indskanning af byggesagsarkiv


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Fagenheden for Teknik og Miljø anmoder om frigivelse af anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til indskanning af byggesagsarkivet.

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte i forbindelse med vedtagelse af budget 2011 anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til indskanning af byggesagsarkivet m.m. Bevillingen skulle udover selve indskanningen dække udgifter til nødvendigt IT udstyr (hardware og software). Anlægsbevillingen er overført til budget 2013 og søges nu frigivet, da der er afholdt SKI miniudbud på indskanningsopgave.

Resultat af udbuddet vil foreligge på mødet.

Detaljeret opgørelse over diverse følgeudgifter, herunder ovennævnte IT-udstyr, er ikke opgjort, men anslås til ca. 400.000 kr.

På ovennævnte baggrund søges den samlede anlægsbevilling frigivet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


6. Pulje til byfornyelsesprojekter, byfornyelse og bevaringsværdige bygninger


Resume

Sagsforløb: ØK

I forbindelse med budgetlægningen for 2014 fremsendes forslag om oprettelse af en pulje til til støtte af byfornyelsesprojekter, herunder bevaringsværdige bygninger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forslag til kommuneplan 2013-2025 har kommunen kortlagt en række bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. Disse bygninger og bymiljøer fortæller en vigtig historie om lokalsamfundet og giver karakter til nærområderne omkring bygningerne og bymiljøerne og er derved med til at skabe nogle flotte byrum.

For at øge motivationen for at bevare bygningerne samt fremme byfornyelsesinitiativer foreslår Fagenheden for Teknik & Miljø samt Staben for Udvikling og Planlægning, at der afsættes midler til en kommunal pulje for støtte til byfornyelse og renovering af bevaringsværdige bygninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Der er ikke afsat midler til byfornyelse og støtte til bevaringsværdige bygninger i budget 2013.

Beslutning

Oversendes til budgetdrøftelserne for 2014.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ny pulje til istandsættelse og nedrivning af huse i de små byer og landdistrikterne


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Som led i Regeringens ”Vækstplan DK” er der afsat i alt 400 mio. kr. til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer med under 3.000 indbyggere og landdistrikteriårene 2014 og 2015.

Økonomiudvalget skaltage stilling til, om Brønderslev Kommune skal søge om tildeling af midler fra puljen til Landsbyfornyelse og i givet fald hvilke aktiviteter, der skal støttes og under hvilke betingelser.

Sagsfremstilling

Som led i regeringens ”Vækstplan DK” er der afsat i alt 400 mio. kroner til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer med under 3.000 indbyggere og landdistrikter. Midlerne fordeles med 200 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

Anvendelsesområdet for puljen vil være sammenfaldende med de aktiviteter, som kan gennemføres med 60 pct. statsrefusion efter byfornyelsesloven. Puljen understøtter således den ændring af byfornyelsesloven, som blev gennemført i 2012, og hvis hovedformål var en fokuseret indsats i de små byer og landdistrikterne.

Typer af aktiviteter

Puljemidlerne kan anvendes til følgende typer af aktiviteter:

 • Istandsættelse af nedslidte boliger.

 • Nedrivning af nedslidte boliger.

 • Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet.

 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.

 • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har opgjort, at der er 70 kommuner, der har byer med færre end 3.000 indbyggere eller åbent land, som kan få andel i puljen til landsbyfornyelse.

Kommunernes anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Statens andel udgør 60 pct., og kommunernes andel udgør 40 pct.

Ministeriet har foreløbigt, ud fra en fordelingsnøgle, tildelt Brønderslev Kommune 1.4 mio. kr.Brønderslev Kommune skal således selv medfinansiere 0,9 mio. kr. Efter ansøgningsfristen den 14. juni 2013 vil ministeriet foretage en endelig udmelding.

Kommunerne vil få mulighed for at anvende midlerne inden for en periode på ca. 1 1/2 år.

Med henblik på at sikre en optimal udnyttelse af alle midler vil der være mulighed for, at byrådet i to eller flere kommuner kan indgå aftale om mellemkommunal overdragelse af puljemidlerne, såfremt en kommune ikke ønsker eller ikke har økonomi til at anvende de tildelte statslige midler.

I forbindelse med indsatspulje 2010 og 2011 har Miljø- og Teknikudvalget besluttet,

 • at 38 ejendomme ikke kondemneres

 • at 3 ejendomme kondemneres

 • at 37 ejendomme kondemneres og nedrives

 • indgået frivillig om nedrivning vedr. 6 ejendomme

Der er godkendt forbedringsforslag for to af de ejendomme, hvor det er besluttetat kondemnere og nedrive. Der er klagesager for to ejendomme, som ikke er afgjort endnu.

Brønderslev Kommune har kun købt to ejendomme, hvor den ene er nedrevet og den anden nedrives i eftersommeren 2013. Brønderslev Kommune ejer grundene.

Der har været en sag vedrørende genhusning. Den er endt med en godtgørelse til ejeren.

Der er pt. ikke indgået en aftale vedr. Havnegade 32, Asaa.

I forbindelse med Indsatspulje 2010 og 2011 har det primært været fagenheden eller borgerforeningerne, der har udpeget de aktuelle boliger.

Fagenheden har fået enkelte henvendelser vedr. nedrivning af udhuse, og nogle enkelte fra naboer til huse, der syntes, atde så dårlige ud. Ligeledes har der også været enkelte henvendelser vedr. af opkøb af ejendomme.

Det er fagenhedens opfattelse, at der kun er få huse, der kan kondemneres. Flere af disse huse er ejet af ”selskaber”, der nok vil modsætte sig en kondemnering, med den risiko, at der vil blive lang sagsbehandlingstid. En klagesag i byfornyelsesnævnet kan have en behandlingstid på ca. 1 år.

I forbindelse med Indsatspuljen 2010 fik Brønderslev Kommune tildelt 3.200.000 kr. Der er kun forbrugt 2.191.432 kr. Der er afsat ca. 105.000 kr. til en bygning, der ikke er nedrevet endnu p.g.a. af en klage.

Der skaltilbagebetales ca. 900.000 kr. til staten ud fra aflagt regnskab.

I forbindelse med Indsatspuljen 2011 fik Brønderslev Kommune tildelt 1.050.000 kr. Der er pt. forbrugt/afsat 886.621 kr. Det endelige forbrug vil først være kendt, når alle bygninger er nedrevet.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget drøfter om Brønderslev Kommune skal søge om tildeling af midler fra puljen til Landsbyfornyelse og i givet fald hvilke aktiviteter, der skal støttes og på hvilke vilkår.

Personalemæssige konsekvenser

Om beslutningen har, personalemæssige konsekvenser er afhængig af, om det besluttes, at søge af puljen,samt hvilkeaktiviteter/strategi der vælges.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 4. juni 2013, pkt. 9:

Udvalget indstiller at der fremsendes ansøgning om tildeling af midler fra puljen til Landsbyfornyelse. Ansøgningen sendes inden ansøgningsfristens udløb.

Beslutning

Ansøgning fremsendes. Oversendes til budgetdrøftelserne.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Asaa Havn søger kommunegaranti


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Asaa Havn søger om kommunegaranti for byggekredit på 500.000 kr. og efterfinansieringslån på 175.000 kr.

Byrådetskal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Asaa Havns bestyrelse søger om kommunegaranti for byggekredit på 500.000 kr. og efterfinansieringslån på 175.000 kr. Baggrunden herfor er ønsket om at opføre et fælles foreningshus (havnehus) på Asaa Havn.

Ifølge havnens vedtægter skal Byrådet acceptere enhver låneoptagelse. Miljø- og Teknikudvalget besluttede påmøde den 7. maj 2013 at give samtykke til ovennævnte byggelån og havnens bestyrelse blev på samme møde opfordret til at søge Brønderslev Kommune om at stille garanti for disse lån med henblik på at opnå en lavere rente.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til ansøgningen om kommunegaranti.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at en kommunegaranti til Asaa Havn kan stilles, uden at det belaster kommunens låneramme.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 4. juni 2013, pkt. 11:

Udvalget indstiller, at ansøgningen om kommunegaranti imødekommes.

Beslutning

Indstilles bevilget.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Behandling af indsigelser og endelig vedtagelse af lokalplan 01-B-42.01 for "Etageboliger i Vestergårdsgade, Brønderslev"


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg nr.29 og lokalplanforslag 01-B-42.01 ”Etageboliger og offentlige formål, Vestergårdsgade, Brønderslev” har været i offentlig høring i perioden fra den 8. januar 2013 til den 5. marts 2013.

Der er kommet 26 indsigelser og2019 underskrifter fra borgere. Indsigelserne og underskrifterne er rettetmod følgevirkningerne af lokalplanen på Brønderslev Amatørscene. En indsigelsefra ejer af Vestergårdsgade 22 handler om skygge og indbliksgener.

Lokalplanen er efterfølgendetilrettet, så stort set alle ønsker fra bestyrelsen af Brønderslev Amatørscene er imødekommet. Den ændrede lokalplan har været i supplerende høring indtil den 27. maj 2013. Indsigelse fra Vestergårdsgade 22 er genfremsendt. Der er indsendt bemærkninger fra BAS bestyrelse om P-pladser.

Byrådet skal tage stilling til besvarelse af indsigelser og bemærkninger, og om planforslagene skal vedtagesmed ændringer som foreslået af Fagenheden for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplanforslag 01-B-42.01 ”Etageboliger og offentlige formål, Vestergårdsgade, Brønderslev” har været i offentlig høring i perioden fra den 8. januar 2013 til den 5. marts 2013.

Der er kommet 26 indsigelser, 1774 underskrifter på papir og 245 underskrifter på Facebook indenfor fristen. Se notat om indsigelser, indlæg fra ansøger og støjgrænser. Bestyrelsen for "Brønderslev Amatørscene” kaldet BASaren har gjort indsigelse med henvisning til:

 1. Ejer af ejendommen har tilbudt BASaren en forlængelse af lejekontrakten til 2033. BAS opfatter kontrakten som forbundet med forringelser, ligesom usikkerhed om driftsmulighederne betyder, at den nye kontrakt ikke indgås. Den nuværende kontrakt gælder indtil den 1. januar 2027.

 2. Der sker en kraftig reduktion af antal p-pladser i forhold til i dag.

 3. Det vil ikke længere være muligt at sælge fyrværkeri fra BASaren, idet muligheden for mellemlager i gården forsvinder. Fyrværkerisalget skal foregå i BASaren for at tiltrække nye brugere. Dette vil ikke opnås ved salg fra ”Den runde pavillon”. (Uaktuelt)

 4. Bygningen er dårligt isoleret og kan ikke tilbageholde støjen. Hvis der kommer berettigede klager fra de nye naboer, vil det være BASaren, der skal afhjælpe støjen. Dette kan gå ud over bl.a. koncertvirksomhed, fremstilling af rekvisitter/scenografi og i værste fald biografen.

 5. BASaren er skabt ved frivilligt arbejde i form af 15-20.000 timer. BASaren er en væsentlig kulturinstitution i Brønderslev, der er afhængig af brugernes idealisme og gejst.

Der anmodes om, at delområde III tages ud af lokalplanen. (uaktuelt)

Indsigelserne i øvrigt handler om påvirkningerne for BASaren med hensyn tilmuligheden for at afholde koncerter og teaterarrangementer samt for at sælge fyrværkeri. En indsigelse er fra ejer Vestergårdsgade 22. Sidstnævnte indsigelse omhandler skygge og indbliksgener.

Ansøger har indsendt to breve med kommentarer. Se bilag

Støj

Støjgrænser afgøres ud fra dels den faktiske anvendelse, dels den planlægningsmæssige anvendelse. Karreen har i en periode været ubenyttet, idet kræmmermarkedet i de tidligere torvehaller er lukket og Falckstationen er flyttet. Der kan efter nugældende kommuneplanrammer etableres boliger, f.eks. i form af døgninstitutioner. Støjgrænserne er 50/45/40dB. Naboområderne nord og syd for BASaren er udlagt til etageboliger. Her gælder de samme støjgrænser.

Kommuneplantillæg nr. 29 ændrer kun kommuneplanrammen minimalt. Det vil være den samme støjramme, der gælder for BASaren. Forskellen bliver, at der nu kommer naboer i form af etageboliger væsentligt tættere på. Støjgrænserne skal også overholdes i friarealerne, hvoraf nogle er vendt mod BASaren. Se kortbilag.

Afhjælpning (afsnittet er uaktuelt)

Der har været afholdt et møde med deltagelse af bestyrelsen for Brønderslev Amatørscene, Ansøger, Borgmesteren og enkelte personer fra administrationen. Herefter blev det aftalt med ansøger at indgå et kompromis ved at udtage delområde III af lokalplanens detailregulering som ønsket af bestyrelsen for BASaren. I stedet ændres bestemmelserne for delområde III til en rammelokalplan, hvor kun de overordnede principper for anvendelsen fastlægges. Når lokalplanpligten ikke er overholdt for byggeri af etageboliger, har Brønderslev Kommune hjemmel til at kræve en ny lokalplan for delområde III.

Ansøger har tilbudt at bidrage til støjisolering af BAS i form af nyt lydglas isat eksisterende vinduesrammer af håndværkere samt levering af materialer til opsætning af to lag gipspladser på lofterne i lokaler, hvor der støjes, ligesom det er tilbudt at der isættes støjdæmpende vinduer i de nye boliger med facade ud mod gårdrummet ved BAS.

Fyrværkeri (Afsnittet er uaktuelt)

Det er ikke fysisk muligt at fortsætte med mellemlager for fyrværkeri i gårdrummet. BASaren har fået tilbud om at sælge fyrværkeri i "Den runde pavillon" og/eller etablering af mellemlager i Rhododendronparken, der ikke benyttes meget i december. Se bilag om mellemlager i parken.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at opførelsen af boliger i en afstand af ca. 17 m fra BASaren kan give anledning til overskridelse af støjgrænserne, primært efter kl. 22.00. Da støjniveauet ved støjkilden ikke er kendt, kan det ikke umiddelbart vurderes, om støjgrænserne vil være overholdt indendørs med isætning af lydglas. Det er kun konkrete støjmålinger, der kan afgøre, om støjgrænserne overholdes.

Parkering

Fagenhedens gennemgang af parkeringsforholdene viser, at der vil være 21 p-pladser til rådighed for BASaren og motionscentret excl. de 8, der omtales senere. Behovet for parkering bør kunne imødekommes i nærområdet, men nogle af gæsterne vil komme til at gå længere. Se bilag med parkeringspladser i nærområdet.

Indbliksgener, skygge, lys og luft

Ejeren af den udlejede ejendom Vestergårdsgade 22 gør indsigelse imod kommende indbliks- og skyggegener samt mod at blive lukket inde af højt byggeri. Lokalplanen foreslås derfor tilføjet følgende tekst:

§ 7.2: ”Tagterrasser skal have en afslutning mod Vestergårdsgade, så der ikke er risiko for indbliksgener mod bebyggelsen på modstående side af vejen” og

§ 7.4: ”Karnapper i gavl mod Vestergårdsgade skal udformes, så vinduer orienteres op og ned ad gaden og ikke direkte mod bebyggelsen på modstående side af vejen.”

De eksisterende boliger i Vestergårdsgade er placeret syd for det planlagte byggeri. Etageboligerne vil ikke kunne skygge for solen til genboerne mod nord. Etageboligerne vil ikke virke så bastante i betragtning af, at de kommer til at ligge vinkelret på Vestergårdsgade og ikke langs med gaden. Desuden er der også luft, haver og parkeringspladser imellem dem. Der må forventes enpåvirkning fra nabobygninger med en beliggenhed i midtbyen. Genboen var for nylig en Falckstation med der tilhørende forringet udsigt og støj.

Opholdsareal (afsnittet er uaktuelt)

Fagenheden foreslår, at andelen af opholdsareal reguleres en smule ned i lokalplanens § 9.5 og kommuneplantillægget, så opholdsarealer mod BASaren ikke tæller med i det samlede opholdsareal. I redegørelsen kan beskrives, at det er ekstra opholdsareal, der kan være periodisk støjbelastet. Desuden foreslås en tilføjelse i § 7.4 om, at eventuelle altaner i Blok D vendes væk fra BASaren.

Pladsforhold

BASaren har nydt godt af, at området indtil nu har været delvist ubebygget. Det har givet nogle gode muligheder for at udvide teaterrummet ud i gården. BASaren betyder meget for kulturlivet i Brønderslev og har stor folkelig opbakning. Det vil være forbundet med store omkostninger at flytte BASaren. Brønderslev Kommune vil sandsynligvis på sigt (10-20 år) arbejde på at samle kulturelle aktiviteter i nærheden af banegården.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, (Indstilling er uaktuel)

 • at lokalplanen vedtages med en rammedel, der omfatter delområde III, hvor BASaren ligger og en detaildel, der indeholder detaljerede retningslinjer og med de foreslåede tilføjelser i §§ 7.2 og 7.4, og 9.5,

 • at delområde III derfor først kan bebygges, når der er vedtaget en ny detaljeret lokalplan, der overholder lokalplanpligten,

 • at lokalplanen tilføjes vilkår om, at der skal udføres konkrete støjmålinger af et akkrediteret støjfirma, før opførelsen af blok D, som er tættest på BASaren.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget den 9. april 2013:

Der blev på mødet udleveret mail fra BAS vedr. oplysninger om fyrværkerisalget.

Udvalget indstiller, at lokalplanen henlægges.

Mikael Klitgaard (V) indstiller fagenhedens forslag godkendt som foreslået.

Sagen blev taget af Økonomiudvalgets møde den 17. april 2013 efter ønske fra ansøger. Lokalplanen er indskrænket således, at ejendommen nærmest Nørregade, hvor Brønderslev Amatørscene (BAS) har til huse,er udtaget af lokalplanen og en blok med10 lejligheder ikke opføres, mens der er lagt en etage på 2 andre blokke. Lokalplanen har været i en fornyet 3 ugers høring. Der er modtaget en indsigelse fra ejer af Vestergårdsgade 22, som supplement til tidligere indsigelse.Generne for ejendommen vurderes ikke at være større, end hvad der kan forventes i tæt by. Se ansøgers svar i bilag.

Bestyrelsen for BAS har indsendt bemærkninger om parkering. Ansøger svarer, at der efterindskrænkningen af lokalplanen er behov for samtlige arealer indenfor den nye lokalplangrænse for at opnå tilstrækkelige P-pladser og opholdsareal til de nye boliger.BAS hari en lang periode kunnet benytte hele gården, fordi der ikke var andre lejere. Med det nye projekt kan BAS benytte P-pladserne i gården mod vest samt11 P-pladser i modsatte side af gården. Arealet, som BAS ønsker rådighed over, skal bruges som grønt areal som en buffer mellem Bas og boligerne.Se ansøgers svar med korti bilag.

Der er ikke kommet indsigelser fra nye parter i den supplerende høring.

Der skal foretages en redigering af lokalplanen med hensyn til vejstøj og støjredegørelsen inden offentliggørelse. Lokalplanen er tilføjet vilkår om, at det skal dokumenteres, at støjgrænserne er overholdt før ibrugtagning af blok E, som nu er tættest på BASaren.

Der vil foreligge støjvurdering for afholdelse af koncerter og teateraktiviteter hos BAS til Byrådets møde. Vurderingen og tilhørende notat fra fagenheden vil beskrive eventuelt nødvendige tiltag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • afviserindsigelse fra ejer af Vestergårdsgade 22 med henvisning til rettelser i lokalplanen om reducering af indkik §§ 7.2 og 7.4,

 • besvarer bemærkninger fra BAS med, at deres ønske om flere P-pladser kun delvist kan imødekommes, og at fyrværkerisalget kan gennemføres også i byggeperioden,

 • vedtager lokalplanen med udformning som til den supplerende høring med eventuelle ændringer nævnt i notat om støjredegørelsen og revision omkring vejstøj i redegørelsen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

Miljø- og Teknikudvalget, 4. juni 2013, pkt. 5:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Lokalplanforslag 06-T-02.01 for "Solvarmeanlæg, Flauenskjold" og forslag til kommuneplantillæg nr. 26


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 06-T-02.01 for "Solvarmeanlæg, Flauenskjold" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 26.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslaget kan godkendes og udsendesi offentlig høring.

Sagsfremstilling

Miljø- og Teknikudvalget besluttede påmøde den 4. december 2012 at igangsætte planlægning for et solvarmeanlæg i Flauenskjold.

Flauenskjold Varmeværk ønsker at etablere et solvarmeanlæg som supplement til det eksisterende kraftvarmeværk beliggende Agertoften 12. Der er udarbejdet forslag til lokalplan for solvarmeanlægget på et areal beliggende ca. 200 meter syd for varmeværkets eksisterende teknikbygning -en del afmatr.nr. 15gh Vestengårdens Fjerding, Voer. Lokalplanforslaget med tilhørende forslag til kommuneplantillæg kan ses på kommunens planportal på følgende link:

http://bronderslev.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?lokalplanid=302

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 2 ha, hvor indenfor der kan opstilles solfangerpaneler.Dele af det tekniske anlæg - herunder en mindre tilbygning til varmeværkets eksisterende teknikbygning,rørledninger fra solfangerne til teknikbygningen samt vejadgang til området, indgår ikke i lokalplanområdets afgræsning og vurderes ikke i sig selv at være lokalplanpligtigt.

Der er i lokalplanen udlagt et solfangerfelt, hvor solfangerpanelerne skal opstilles. Der stilles vilkår om, at solfangerpanelerne skal afskærmes medet tæt beplantningsbælte mod syd og mod øst, således at anlægget ikke vil virke så synligt i det flade landskab.

Solfangerfeltet er udlagt 10 meter syd for Skovmøllebækken, som er beskyttet i henhold tilnaturbeskyttelseslovens § 3. Afstandensikrer, at opstilling af solfangerpanelerne ikke forårsager ændringer i tilstanden af vandløbet og dets breder.Etablering af en rørbroved vejadgang til området,samt etablering af rørledningen under vandløbet, forudsætteren dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.Fagenheden er indstillet på at meddele denne dispensation, da det er sædvanlig praksis, at der gives tilladelse tilnødvendige overkørsler og krydsninger af vandløb. Desuden forudsætter etablering af en rørbroog rørledningen under vandløbet en tilladelse i henholdtilvandløbsloven, da der er tale om et indgreb i vandløbet.

Lokalplanforslaget erikke ioverensstemmelse med Kommuneplan 2009. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 26. Rammeområde06-T-02udlægges til forsyningsanlæg og udlægges med sammeafgrænsning som lokalplanområdet. Området er også udlagt i Kommuneplan 2013, som er udsendt i offentlig høring frem til den 23. august 2013. For at undgå eventuelle forsinkelser af behandling af lokalplanforslaget pga. manglende vedtagelse af Kommuneplan 2013, erforslag til kommuneplantillæg nr. 26 udarbejdet til nærværende lokalplan.

Fagenheden for Teknik og Miljøvurderer, at planen for projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Desuden er dertruffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt. Denne afgørelse er meddelt ansøger, og er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 28. maj 2013.

Ifølgeplanlovens § 24, stk.3skal et lokalplanforslag udsendes i mindst 8 ugers høring. Da lokalplanforslaget udsendes i høring henover sommerferien, foreslår fagenheden at høringsperioden forlænges til 10 uger.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag 06-T-02.01 for "Solvarmeanlæg, Flauenskjold" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 26, og udsender forslageti 10 ugers offentlig høring.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 4. juni 2013, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Forslag til lokalplan 01-O-09.01 for Område til boliger og offentlige insti-tutioner, Hjørringvej 180, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan 01-O-09.01 for Område til boliger og institutioner, Hjørringvej 180, Brønderslev. Området overføres til byzone, og lokalplanen giver nogle byggemuligheder, herunder evt. udflytning af neurorehabiliteringen fra Brønderslev Sygehus.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan 01-O-09.01 for Område til boliger og institutioner, Hjørringvej 180, Brønderslev. Arealet overføres til byzone. Lokalplanen muliggør udstykning og salg af overflødige personaleboliger fra Psykiatrisk Sygehus. Der kan etableres offentlige og private institutioner, der kan ske tilbygning til Psykiatrisk Sygehus, og der gives mulighed for en eventuel udflytning af neurorehabiliteringen fra Brønderslev Sygehus. Regionen har ikke besluttet om der skal ske en udflytning, men vil gerne have muligheden indenfor lokalplanen.

Arealet ligger i landzone, men forudsættes overført til byzone i kommuneplanen, da det er en bymæssig anvendelse. Lokalplanen medtager ikke den omgivende skov, som indgår i Regionens ejendom. Det grønne præg og den åbne bebyggelse bevares. Den gennemsnitlige andel af lokalplanområdet, der kan bebygges, udgør ca. 20 %. Byggeri samles i nogle byggefelter omkring eksisterende bebyggelse samt i et nyt stort byggefelt.

Drikkevandsinteresser

Naturstyrelsen har oplyst, at det ikke udgør et problem, at en del af et byggefelt kommer indenfor 300 m beskyttelseszonen for boringer ved Nordre Vandværk. Begrundelsen er, at arealet har været udlagt til formålet i kommuneplanen siden 1985.

Kommuneplan

Kommuneplantillæg nr. 24 ændrer anvendelsen fra ”område til offentlige formål” til ”offentlige formål, som offentlige eller private institutioner, herunder sygehus, plejehjem eller lignende samt til åben-lave og tæt-lave boliger”.

Miljøscreening

Miljøscreeningen af lokalplanen har vist, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Der er tale om næsten uændret anvendelse af et område, der har været bebygget i mange år.

Der vil forekomme mindre rettelser inden offentliggørelse.

Link til den digitale lokalplan:

http://bronderslev.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=300. Nogle funktioner virker kun i internetudgaven.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplanforslag 01-O-09.01 for område til boliger og institutioner, Hjørringvej 180, Brønderslev. Planforslagene udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 4. juni 2013, pkt. 7:


Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Udsat.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering om henlæggelse af vindmølleprojekt ved Mosbjerggård


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Planlægning for vindmølleprojekt ved Mosbjerggård syd for Kraghede er efter ønske fraansøgerhenlagt.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte i september 2012, at der kunne igangsættes en fordebat om et vindmølleprojekt ved Mosbjerggård syd for Kraghede. Økonomiudvalget fastsatte et vilkår om, at det negative landskabelige samspil med eksisterende vindmøller syd for projektet skulle reduceres.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning blev der afholdt en fordebat i perioden 28. november 2012 – 31. januar 2013. Efter fordebattens afslutning har ansøger undersøgt mulighederne for at indgå en aftale med ejer af de eksisterende møller om nedtagning af møllerne. Da det ikke er lykkedes at indgå en aftale har ansøger ønsket, at sagen henlægges på nuværende tidspunkt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 4. juni 2013, pkt. 15:

Til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


13. Benchmarking på landbrugsområdet


Resume

Sagsforløb: ØK

På Økonomiudvalgets møde den 17. april 2013 blev der i forbindelse med beslutning om ansættelse af en ekstra medarbejder på landbrugsområdet bedt om at få forelagt en benchmarking på området. Medio 2011 blev der foretaget en sammenligning af ressourcetildelingen på hele området Miljø, Vand og Natur mellem Brønderslev Kommune og de 3 nabokommuner Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn.

Med baggrund her i er uddraget tal udelukkende for landbrugsområdet. Sammenligningen viser en underbemanding på mellem 1 og 2 normeringer inden den tildeling af en ekstra normering, der skete på Økonomiudvalgets møde den 17. april 2013.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om den foretagne sammenligning kan tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 17. april 2013 blev der i forbindelse med beslutning om ansættelse af en ekstra medarbejder på landbrugsområdet bedt om at få forelagt en benchmarking på området. Der er derfor foretaget en sammenligning af ressourcetildelingen mellem Brønderslev Kommune og de 3 nabokommuner Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn. Sammenligningen er foretaget med det antal normeringer, der var i Brønderslev Kommunes landbrugsområde før ansættelse af den normering, der blev givet den 17. april 2013.

I forbindelse med behandling af forslag til budget for 2012 (august 2011) udarbejdede afdelingsleder Asger Nielsen en sammenligning mellem Brønderslev Kommunes bemanding i den samlede daværende afdeling Miljø, Vand og Natur og tilsvarende bemandinger i vore nabokommuner Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn Kommuner. I sammenligningen blev taget højde for indbyggertal og areal i de 4 kommuner. Denne sammenligning viste, at afdelingen var bemandet ca. 21 % lavere end nabokommunerne.

På tidspunktet for sammenligningen var situationen på landbrugsområdet direkte sammenligneligt, hvorfor der kunne ses bort fra sagsantal m.v. Vi har haft kontakt med nabokommunerne, og det viser sig, at sagsantallet er meget forskelligt, hvorfor en sammenligning gående direkte på normeringsantal ikke lader sig gøre p.t. Tallene fra den gang holder dog stadig, hvorfor en sammenligning på landbrugsområdet kan foretages med udgangspunkt i tallene her fra.

Når det gælder sammenligning på netop landbrugsområdet vil det være rigtigt, udelukkende at justere de reelle tal i forhold til kommunernes areal.

Tallene i de enkelte kommuner kommer herefter til at se ud som følger.

Brønderslev 633 km2 4,0 normering

Jammerbugt (i henhold til virksomhedsplan ca. 6,5 normeringer) 863 km2 5,5 normering (justeret for areal)

Hjørring (oplyst fra Hjørring Kommune ca. 8,0 normering) 929 km2 6,0 normering (justeret for areal)

Frederikshavn (oplyst fra Frederikshavn Kommune ca. 5,0 normering) 648 km2 4,0 normering (justeret for areal)

Tallene yderst til højre viser, hvilken normering sammenligningskommunerne skulle have, hvis de var normeret på samme niveau som Brønderslev. Den reelle normering i disse kommuner fremgår af tallene i parenteserne.

Sammenligningen viser således, at Jammerbugt Kommune var ca. 1 normering mere, Hjørring Kommune ca. 2 normering mere og Frederikshavn ca. 1 normering mere i forhold til Brønderslev Kommunes normering.

Der er selvfølgelig tale om en forholdsvis grov sammenligning. En helt eksakt benchmarking fås kun hvis man går ind og ser på sagsantal, sagskompleksitet, opgørelse af detaljeret opgavesæt m.v. I alle kommunernes landbrugsteam indgår i en vis udstrækning andre opgaver end de rent landbrugsrelaterede. I den her foretagne sammenligning er det sikret, at Brønderslev Kommunes normering ikke vurderes mindre end det reelt er tilfældet. Afdelingsleder Asger Nielsen kan således ikke afvise, at en dybgående benchmarking vil vise yderligere underbemanding i forhold til nabokommunerne.

Ovennævnte sammenligning understøttes yderligere af det faktum, at landbrugsområdet gennemgik en analyse i forhold til sagsgange m.v. (lean) foretaget af Miljøstyrelsens og KL´s rejsehold i forbindelse med afvikling af den store sagspukkel i 2010. Resultatet af denne analyse var forslag til nogle ændringer i arbejdsgange m.v., som nu er implementeret.

Hvis der ønskes en mere detaljeret benchmarking foreslås, at denne foretages af ekstern konsulent, der så kan indhente mere detaljerede oplysninger hos nabo- eller andre sammenligningskommuner.

Fagenheden for Teknik og Miljøforeslår, at den forelagte benchmarking tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


14. Sundhedshus - status for projektet


Resume

Sagsforløb: ØK

Diverse notater fremlægges til orientering vedrørende etablering af Brønderslev Sundhedshus I/S.

Sagsfremstilling

Etableringen af Brønderslev Sundhedshus I/S følger den lagte tidsplan. Der er udsendt licitationsmateriale til de fem prækvalificerede virksomheder, og tilbuddene forventes modtaget medio juni med henblik på politisk stillingtagen i slutningen af august.

Handelsstandsforeningen har afleveret underskrifter med ønske om placering af Sundhedshuset på banegårdspladsen i Brønderslev. I forlængelse heraf blev der afholdt møde mellem Regionsrådsformand Ulla Astman, medlem af Regionsrådet Mogens Nørgaard, Borgmester Lene Hansen og Formand for Social- og Sundhedsudvalget Thomas Krog.

Efter mødet blev der udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at huset i sin nuværende form ikke kan være på banegårdspladsen. En flytning af projektet må endvidere forventes at medføre, at et Sundhedshus på banegårdspladsen tidligst kan åbne i 2017.

Der er udsendt en orientering til Byrådet om historikken vedrørende tidligere projekter om Sundhedshus ligesom argumenterne for placering af Sundhedshuset på Tolstrupvej er repeteret.

På baggrund af drøftelserne på sidste Økonomiudvalgsmøde er der blevet udarbejdet notater m.v. omhandlende arealvurderinger ved placering af det nuværende projekt på banegårdspladsen, overslag over forventede ekstra omkostninger ved byggemodning på banegårdspladsen, regionens vurdering af diverse spørgsmål ved evt. flytning og udskydelse af projektet m.v. (eftersendes senere)

Kommunaldirektøren foreslår at orienteringen drøftes.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser følgende:

 • Der er i december 2011 modtaget lånetilsagn på 2,2 mio. kr. ud af i alt ansøgt 10,7 mio. kr. Lånetilsagn udløber med udgangen af 2013

 • Der er i august 2012 modtaget lånetilsagn på i alt 7,5 mio. kr. til i alt 6 projekter indenfor den ordinære lånepulje, hvor der er ansøgt om i alt 40,8. Det betyder at Sundhedshusets andel, hvor der blev søgt om specifikt 7,8 mio. kr. udgør 19% heraf. Samlet lånetilsagn opnået er således 1,4 mio. kr. Lånetilsagn udløber med udgangen af 2014, såfremt der søges overført.

Indstilling


Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2013:

Udvalget tager orienteringen til efterretning og fastholder ud fra en faglig og økonomisk vurdering, at Sundhedshuset bør placeres på Tolstrupvej.

Beslutning

S+ SF indstiller Social- og Sundhedsudvalgets beslutning til Byrådet.

V tager forbehold og ønsker belyst, hvorvidt det er muligt ikke at forlægge vej og flytte busterminal samt de økonomiske konsekvenser heraf.

S+SF ønsker at der gives en sundhedsfaglig vurdering af konsekvenser ved flytning af bygning og reducering af bygningsstørrelse, ligesom der ønskes en vurdering af konsekvenser for den statslige støtte, hvis størrelse af hus reduceres.


Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Brønderslev Floorball Club, ansøgning om sponsorat


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning fra Brønderslev Floorball Club om tegning af sponsorat i klubben.

Sagsfremstilling

Brønderslev Floorball Club anmoder Brønderslev Kommune om at tegne et sponsorat i klubben, i lighed med det nabokommuner gør med deres eliteklubber.

Der henvises til, at konkurrencen mellem floorballklubberne på eliteniveau i Nordjylland de seneste år er blevet skærpet, og klubbens økonomiske formåen får større og større betydning.

Det anføres videre, at fra den sæson, der starter 1. august 2013, deltager Brønderslev Floorball Club i den nye landsdækkende liga med deraf følgende forøgede omkostninger.

Sluttelig henvises til, at Frederikshavn Kommune har valgt at give den nye klub (en sammenlægning af 2 tidligere klubber) 100.000 kr. i elitestøtte.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser:

Brønderslev Kommune anviser Brønderslev Floorball Club timer i Brønderslev-Hallerne, ligesom der ydes tilskud i henhold til Brønderslev-ordningen.

Brønderslev Floorball Club har 121 medlemmer under 25 år og 29 medlemmer over 25 år.

Vedr. Floorball-klubbens udgifter:

Floorball-klubbens aktivitetsudgifter i 2012, der giver refusion i henhold til Brønderslev-ordningen samt lokaleudgifter i Brønderslev-Hallerne:

Trænerlønninger 68.800 kr.
Gebyr stævner/turneringer 34.300 kr.
Dommerudgifter 13.524 kr.
Kørsel uden for Region Nordjylland 43.110 kr.
Rekvisitter/redskaber 5.550 kr.
I alt udgifter 165.284 kr.
Refusion i henhold til Brønderslev-ordningen - 69.742 kr.
Egenudgift 95.542 kr.
Betaling for timer i Brønderslev-Hallerne 44.739 kr.
I alt klubbens egne udgifter 140.281 kr.

Brønderslev Kommunes tilskud til Brønderslev Floorball Club i 2012:

Betaling for timer i Brønderslev-Hallerne 213.507 kr.
Floorball-klubbens betaling for disse timer - 44.739 kr.
Tilskud i henhold til Brønderslev-ordningen (svarer til 576,38 kr. pr medlem under 25 år) 69.742 kr.
I alt tilskud i 2012 238.510 kr.
Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 16. maj 2013:

Udvalget oversender ansøgningen til Økonomiudvalget til vurdering i forhold til markedsføring for kommunen.

Beslutning

Afslag, da der gives støtte i forvejen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Økologisk Handlingsplan 2020


Resume

Sagsforløb: ØK

Regeringen stiller midler og redskaber til rådighed for en økologisk omstilling af de offentlige køkkener, hvor stat, regioner og kommuner i projektsamarbejde til gengæld forpligter sig til at arbejde for og prioritere at bruge redskaberne i en omstilling af deres offentlige køkkener til minimum 60 pct. økologi. Deltagelse i projekterne er frivillig.

Økonomiudvalget anmodes en principbeslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre hermed.

Sagsfremstilling

Bæredygtighed er blevet et vigtigt ord i den offentlige arena. Regeringen har iværksat ”Den Økologiske Handlingsplan 2020” med henblik på at skabe fokus på grøn omstilling, bæredygtighed, rent drikkevand, dyrevelfærd, mv.

Regeringen ønsker i den forbindelse, at en stor del af maden i den offentlige bespisning omlægges til økologisk mad. Til det formål har Regeringen afsat et beløb på 2 x 28 mio. kr. i 2012 og 2013 (økologifremmeordningen), som hjælp til at komme i gang med omlægningen.

Kommunerne har mulighed for at få del i disse penge, der kan bruges til kurser i økologisk omlægning, for ansatte i de offentlige køkkener. I denne pulje er der tale om 100% tilskud. Pengene skal søges i samarbejde med en projektpartner. Sidste ansøgningsfrist er den 15. august 2013.

Fødevarestyrelsen tilbyder et besøg, hvor relevante deltagere samles til et ca. 1½ times møde, hvor Fødevarestyrelsen vil fortælle om Brønderslev Kommunes muligheder.

Økonomiudvalget anmodes om en principbeslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre hermed.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Der skal arbejdes videre med projektet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Honorering af udvalg


Resume

Sagsforløb: ØK

Oversigt over honorering af andre udvalg fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede i møde den 17. april 2013 ændringer i styrelsesloven og valgloven pr. 1. januar 2013, herunder muligheden for ydelse af særligt vederlag til næstformænd for et stående udvalg og andre udvalg, nedsat af Byrådet.

Økonomiudvalget ønskede på baggrund af drøftelserne en opsamling på praksis for honorering af andre udvalg.

Der er på den baggrund udarbejdet notat herom, hvoraf fremgår, at der yder vederlag til følgende udvalg som anført:

Beboerklagenævnet Formandshonorar: 4% af borgmestervederlag Medlemmer: Mødediæter
Beredskabskommissionen Mødediæter til max. 4 møder årligt – vedtaget af Byrådet
LBR Mødediæter til max. 5 møder årligt – vedtaget af Byrådet
Fredningsnævnet Mødediæter
Handicaprådet Mødediæter (lovpligtigt)
Huslejenævnet Formandshonorar: 4% af borgmestervederlag.
Medlemmer: 500 kr. pr. sag
Integrationsrådet Ingen vederlag. Byrådet kan beslutte, at der udbetales mødediæter
Ungdomsskolebestyrelsen Mødediæter til max. 6 møder årligt – vedtaget af Byrådet
Ældrerådet Mødediæter (lovpligtigt)

4% af borgmestervederlaget svarer til 26.380 kr. årligt

Mødediæter udgør i 2013: 395 kr. for møder under 4 timer, det dobbelte for møder over 4 timer.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udsat.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Frigivelse af rådighedsbeløb til ny kommunikationsplatform


Resume

Sagsforløb: FL/MED-ADM/ØK/BY

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT ansøger om frigivelse af rådighedsbeløb fra digitaliseringspuljen på 1,55 mio. kr.til en ny kommunikationsplatform. Samtidig angives et rationale ved løsningen på 426.000 kr. i 2014, 1.368.000 kr. i 2015 og 2.252.464 kr. i 2016.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2013 at der årligt skal findes effektiviseringer ved digitalisering og velfærdsteknologi på godt 2 mio. kr., og samtidigt blev der afsat 4 mio. kr. i anlæg til digitaliseringstiltag i Brønderslev Kommune.

Der er behov for en nyt system, til afløsning af Kommunens nuværende telefonanlæg, til en tidssvarende version, for at kunne tilbyde en basal telefonservice overfor ansatte og borgere i Brønderslev Kommune, og for at sikre at kommunen ikke står i en kritisk situation med hensyn til decentrale telefoncentraler, der ikke længere fungerer. Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der indføres et nyt kommunikationssystem i Brønderslev Kommune, som kan afløse den nuværende telefoniløsning.

Der har derfor igennem længere tid været arbejdet på at indføre et nyt kommunikationssystem, hvor telefonsystemet i højere grad smelter sammen med de øvrige metoder, vi anvender i vores kommunikation. Stabsenheden forslår derfor at derfor at Brønderslev kommune etablerer en løsning hvor telefoniløsningen i langt højere grad arbejder sammen med chat, intranet, mobiltelefoner og video konference systemer. Løsningen kaldes Unified Communications.

I vedlagte notat beskrives løsningen nærmere, ligesom processen for etableringen af systemet beskrives. Systemet vil givet et årligt rationale på 426.000 kr. i 2014, 1.368.000 kr. i 2015 og 2.252.464 kr. i 2016. Der søges om frigivelse af 1,55 mio. kr. af anlægsmidlerne til indførelse af ny kommunikationsløsning.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår:

 • At kommunikationsprojektet gennemføres som planlagt

 • At der frigives 1,55 mio. kr. af anlægsmidlerne til digitalisering

 • At rationalet findes ved at reducere lønbudgetterne de steder, hvor kommunikationsløsningen udrulles.

 • At rationalet anvendes til at udmøntning af besparelsespuljen på digitalisering på økonomiudvalgets område.

Digitaliseringsforum har på møde den 15. maj 2013 behandlet sagen og anbefaler forslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Rationalet vil blive fundet ved at reducere personalet i de områder hvor løsningen indføres og vil, når det er indfaset, medføre en personalereduktion på 5,6 stillinger.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, af der er indarbejdet et rationale på digitalisering på 730.000 kr. i 2013, 1.461.000. kr. i 2014, 2.191.000 kr. i 2015 og 2.921.000 kr. i 2016. Rationalet i 2013 forventes fundet via et controlingprojekt, som er besluttet opstartet. Der er ikke frigivet midler fra anlægspuljen endnu.

Forretningsledelsen, den 28. maj 2013:

Anbefales.

Søren Steensen og Thomas Jepsen var fraværende.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Ungeenhedens målgruppe udvides til 15-29 årige


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/ØK/BY

Den politiske følgegruppe, som er nedsat i forbindelse med etablering af den nye fælles Ungeenhed i Brønderslev Kommune, holdt møde den 8. maj 2013, hvor de godkendte styregruppens anbefaling af, at målgruppen til den fælles Ungeenhed udvides fra 15-24årige til at omfatte 15-29årige unge.

Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet anmodes om at godkende anbefalingen.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalgettil orientering.

Sagsfremstilling

I etableringsplanen for Ungeenheden, som er godkendt i de politiske udvalg i Brønderslev Kommune i februar 2013, er det besluttet, at den politiske følgegruppe har til opgave at:

”Sikre sammenhæng og gennemsigtighed mellem de politiske udvalg i planlægningsprocessen. Godkende styregruppens anbefalinger og sende dem videre til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.”

Den politiske følgegruppe består af 2 repræsentanter fra Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt styregruppens medlemmer. Det første møde i den politiske følgegruppe blev holdt den 8. maj 2013.

På følgegruppemødet blev denne anbefaling fremlagt:

 • Styregruppen anbefaler, at den nye Ungeenhed tager afsæt i de fælles målgrupper i Kontanthjælpsreformen. Den nye enhed bør have fokus på alle de målgrupper, som har behov for en tværfaglig indsats:

  • Unge uden uddannelse under 30 år

  • Uddannelsesparate

  • Aktivitetsparate

  • Enlige forsørgere

  • Ungemødre

 • Således foreslås det, at målgruppen for den fælles Ungeenhed udvides til at omfatte 15-29årige i stedet for 15-24 årige.

Udvidelsen af aldersgruppen skyldes, at den nye kontanthjælpsreform stiller krav til samarbejde på tværs af de kommunale fagområder omkring en helhedsorienteret indsats for alle unge under 30 år.

Styregruppens anbefaling er godkendt i den politiske følgegruppe den 8. maj 2013.

Styregruppen pointerede, at der skal være opmærksomhed på, at de målgrupper, som bliver en del af Ungeenheden, skal have et uddannelsesmæssigt sigte. Dvs. at de aller svageste målgrupper, som på ingen måde har uddannelse i sigte på særlige eller ordinære vilkår, ikke skal være en del af ungeenheden.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender anbefalingen om, at målgruppen for Ungeenheden udvides til at rumme 15-29 årige med et uddannelsesmæssigt sigte.

Personalemæssige konsekvenser

Personalemæssige konsekvenser

Der vil overgå tilsvarende flere personaleressourcer til den fælles Ungeenhed.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, den 3. juni 2013:

Indstilles til godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget, den 4. juni 2013:

Til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2013, pkt. 10:


Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Timepriser for 2013 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje, samt efterregulering af timepriserne for 2012


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

I henhold til Lov om Social Service skal kommunen mindst én gang årligt fastsætte priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp på Ældreområdet. Samtidig skal der ske en efterregulering af timeprisen til leverandørerne, hvis timeprisen har været fastsat for lavt.

Byrådet skal godkende de beregnede priser.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Efter bestemmelser i Lov om Social Service, stilles der i Fritvalgsordningen krav om årlige beregninger af timepriser til leverandører af praktisk hjælpog personlig pleje.

Det bærende princip i lovgivningen om det frie leverandørvalg er, at der sikres lige konkurrencevilkår mellem alle leverandører.

Timepriserne skal fastsættes ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed, og skal således omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne.

Timepriserne udgør således afregningsgrundlaget, som den kommunale myndighed skal betale til alle godkendte leverandører, der er indgået kontrakt med.

Ved aflæggelse af årsregnskab, skal der ske opfølgning og kontrol af, om priskravet har været fastsat korrekt, samt justere timeprisen fremadrettet.

Timepris 2012
Praktisk hjælp 303 kr.
Personlig pleje, hverdagstimer 327 kr.
Personlig pleje, øvrig tid 411 kr.

Regnskabet for 2012 viser, at der ikke er grundlag for regulering af timepriserne for 2012.

Med baggrund i beslutningen om fuld udrulning af FRI-projektet (Fælles Rehabiliterende Indsatser) fastholdes timepriserne i 2013 på samme niveau som i 2012. Begrundelsen er, at de borgere der fremadrettet er omfattet af Frit Valg er kendetegnet ved, at være væsentlig mere stabile i deres behov for hjælp. Der er en forventning om, at disse opgaver kan løses mere effektivt. Området følges tæt, således at der hurtigt kan ske udmelding om reguleringer i op- eller nedadgående retning.

Byrådet skal således godkende følgende timepriser gældende fra 1. januar 2013 (samme som i 2012).

Timepris 2013
Praktisk hjælp 303 kr.
Personlig pleje, hverdagstimer 328 kr.
Personlig pleje, øvrig tid 418 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender de beregnede timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 30. maj 2013, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Karl Emil Nielsen var fraværende.

Beslutning

Fremsendes til Byrådet.

Grundlaget for ikke at regulere priserne i 2012 ønskes fremlagt/fremsendt

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


21. Tilskud til projektansættelse af fundraiser indenfor erhvervs og beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: LBR/ØK/MT

Udviklingsforum ansøger om tilskud til medfinansiering af projektansættelse af fundraiser i 2½ årig projektpriode. Økonomiudvalget ansøges om 200.000 kr. i 2014 og 2015, ialt 400.000 kr.

Sagsfremstilling

På første møde i det ny Udviklingsforum i maj 2013 blev fremtidige samarbejder og fælles initiativer drøftet. Der var enighed om, at der skal arbejdes bredt med tværfaglige løsninger med henblik på fremme af erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen i hele kommunen (by og land).

For at understøtte den tværgående projektkultur vurderer Udviklingsforum, at der er behov for en forøget indsats for at tiltrække projekter der kan understøtte de initiativer og ideer til erhvervs- og beskæftigelsesfremme, der er på Jobcenteret, i Brønderslev Erhverv og Turisme og i Udviklingsforum.

Det er en længere proces at sætte nye projekter i gang, skrive ansøgninger og søge midler hjem, og det kræver en dedikeret ressourceindsats, som ikke kan frigøres fra de eksisterende ressourcerammer i kommunen eller på BE&T.

Udviklingsforum fandt det hensigtsmæssigt, at Jobcenteret og BE&T i samarbejde projektansætter en fundraiser, der kan lave forarbejdet til projektansøgninger, skrive de endelige ansøgninger og forestå funderingen af projekterne.

For at skabe en kontinuitet foreslås en relativ lang periode for projektansættelsen, da det er nødvendigt at opbygge en solid viden om ansøgnings procedurer samt fonde og puljer.

Det ønskes en periode på 2 år og 6 måneder til ansættelsen for at kunne vurdere rentabiliteten ved permanent ansættelse af fundraiser.

Der skal ved ansættelsen være en prøveperiode i form at løntilskudsansættelse med mulighed for projektansættelse efterfølgende for en 2-årig periode.

Medarbejderen bliver ansat ved Brønderslev Erhverv & Turisme, men vil fysisk bruge tiden lige delt mellem Jobcenteretog Brønderslev Erhverv & Turisme. Ansættelsen vil ske med fælles reference til Erhvervschef og Beskæftigelseschef

Det vurderes at ansættelsen vil betyde en samlet udgift på ca. 1,2 mio. i 2½ årig projekt ansættelse.

Finansieringen foreslås fordelt således

 • 2013 (6 mdr.) Løntilskud

 • 2014 – 2015:

  • Økonomiudvalget: 400.000 kr.(200.000 kr.pr. år)

  • LBR: 400.000 kr.(do.)

  • Den Grønne Fond: 400.000 kr.. (do,)

Foreløbige forslag til projekter der skal forsøges finansieret ved fundraising:

 • Kompetencekortlægning i virksomhederne

 • Bredbåndsanalyse i.f.t. bedre dækning i landdistrikterne

 • Bosætningsundersøgelse

 • Tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft

 • Iværksætter-fond

 • Innovation Camp

 • Rugekasse for nye iværksættere

Udviklingsforum anbefaler henholdsvis Økonomiudvalget, Miljø- og Teknikudvalget samt LBR at bevilge de ansøgte 200.000 kr.årligt i 2 år finansieret af erhvervsudviklingspulje, den grønne ordning og LBR-projektmidler

Personalemæssige konsekvenser

Ansættelse af 1 medarbejder.

Fysisk placering BE&T og Jobcenter alt efter aktuelt projektfokus

Økonomi

I forhold til Økonomiudvalgets tilskud på 200.000 kr. i 2014 og 200.000 kr. i 2015 kan der foreslås følgende finansiering:

 • Økonomiudvalgets pulje til erhvervsservice og iværksætteri på 731.870 kr. pr. år.

 • Alternativt kan beløbet tages med i bdugetforslaget for 2014 og 2015.

Beslutning

Økonomiudvalget har til hensigt at afsætte midlerne fra erhvervsstøttepuljen i 2014 og 2015.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


22. Udvidelse af tilbud på misbrugsområdet


Resume

Sagsforløb: FL/HAR/SS/ØK/BY

På misbrugsområdet er der pt. problemer med overholdelse af behandlingsgarantien, som er på 14 dage.

Byrådet anmodes på den baggrund om at træffe afgørelse om, hvorvidt tilbuddene på misbrugsområdet skal udvides med et behandlerteam, en konsulent, en socialvicevært og en administrativ medarbejder, således behandlingsgarantien kan overholdes.

Sagsfremstilling

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at overholde behandlingsgarantien på 14 dage, idet Brønderslev Rusmiddelcenter oplever en stor tilgang af borgere som ønsker et behandlingstilbud. Denne øgede tilgang kan ikke længere håndteres indenfor det normale udsving i tilgang som må forventes. Det har derfor været nødvendigt at etablere ventelister til alle tilbud. Borgerne tilbydes NADA behandling dvs. akupunktur mod abstinenser to gange om ugen både under udredningen og mens de venter på plads. Det betyder, at Brønderslev Rusmidddelcenter på nuværende tidspunkt ikke overholder de logivningsmæssige rammer for området. Dette er ikke en holdbar løsning og Brønderslev Rusmiddelcenter ønsker på denne baggrund at udvide med et ekstra behandlerteam og ved omlægning af indsatsen.

Den øgede tilgang skal ses i lyset af at samarbejdspartnere og borgere i Brønderslev Kommune er blevet opmærksomme på Brønderslev Rusmiddelcenters eksistens.

Samtidig er der blevet igangsat en lang række projekter og lovgivningsændringer som også har stor betydning for tilgangen. Brønderslev Rusmiddelcenter deltager i "Brug for alle" og "hjerneskadeteamet". Samtidig er Brønderslev Rusmiddelcenter også en del af Rehabiliteringsteamet til Førtidspension. Disse projekter og tiltag gør at der er kommet et øget fokus på Brønderslev Rusmiddelcenters målgruppe og derfor et øget behov for tilbud. Set i lyset af den kommende kontanthjælpsreform vil denne tilgang kun fortsætte og der vil være et øget fokus på at gøre en indsats for netop Rusmiddelcentrets målgruppe.

Antal/forløb Udredning Motivations-
forløb
Individuel
behandling
Dagbe-
handling
Intensiv dag Mejeriet (alene)
Antal i behandling 32 8 29 10 10 5
Normering 0 24 10 8 0
Venteliste 1 3 4 3
Antal/tilbud Døgn § 85 § 99 Substitution Forsorgshjem
Antal 3 8 15 28 4

Behov for følgende nye forløb:

 • Gruppebehandling: motivationsforløb – via behandlere

 • Gruppebehandling: et eftermiddag/aften forløb for borgere, som er i arbejde

 • Gruppebehandling: efterbehandling (et aften/eftermiddag forløb)

 • Udgående team til :

  • Gruppebehandling: tilbud på produktionsskolen, gymnasiet eller hos os selv. (Hash gruppe)

  • Gruppebehandling: på arbejdspladsen/aktiveringstilbuddet for en gruppe midaldrende mænd, der er i aktivering, men som samtidig har behov for nogen støtte til at holde sig ædru.

 • Behov for øget åbningstid i det Det gamle Mejeri

Disse forløb kræver et ekstra behandlerteam samt en konsulent.

Økonomi pr. år.

2 behandlere 800.000
1 konsulent/rådgiver 400.000
1 social vicevært 400.000
1 administrativ medarbejder 350.000
Kørsel/aktiviteter 100.000
Indtægt fra salg af mentor støtte - 200.000
I alt pr. år 1.850.000

Derer således behov for 925.000 for resten af 2013.

Det er været nødvendigt at ansætte den administrative medarbejder og en konsulent indtil 1. maj 2014, da der med den øgede tilgang har været behov for hjælp til en række administrative opgaver og udredningsopgaver.

Serviceniveau

Det vurderes, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at sænke behandlingsintensiteten, idet det kun vil forlænge behandlingsforløbene.

Personalemæssige konsekvenser:

På nuværende tidspunkt er der ansat 4 behandlere, 4 konsulenter og 2 sociale viceværter samt den ekstra konsulent og administrative medarbejder. Det er ikke muligt at lave en indfasning af de to ekstra behandlere, idet der skal være to behandlere til gruppebehandlingerne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender udvidelsen af Brønderslev Rusmiddelcenter med

 • 2 behandlere

 • 1 konsulent

 • 1 social vicevært

 • 1 administrativ medarbejder

 • udgifter til kørsel/aktiviteter

svarende til 925.000 kr. for resten af 2013.

Udtalelse fra Handicaprådet foreligger ikke til sagens behandling pga. udmeldelser fra 4 af udvalgets medlemmer, hvorfor der ikke har været afholdt møde i Handicaprådet.

Leder Karen Vraa Jensen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan ikke umiddelbart pege på finansieringsmulighed, idet der ikke inden for misbrugsområdet er budget til udvidelsen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 4. juni 2013:

Principielt anerkender Forretningsledelsen problematikken med manglende ressourcer, men mener, at denne bør indtænkes i budget 2014. Konsekvenserne af en manglende udvidelse bør belyses nærmere, ligesom det skal belyses, hvilken sammenhæng det kan have til andre områder som beskæftigelse, børn og unge, psykiatri.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2013, pkt. 8:

Udvalget indstiller, at der snarest ansættes et nyt behandlerteam bestående 2 behandlere, en konsulent og en administrativ medarbejder med henblik på at fjerne ventelisten. Udgiften hertil andrager 645.000 kr. i 2013.

Udvalget tilslutter sig, at der til budget 2014 ses på konsekvenserne af en manglende udvidelse bør belyses nærmere, ligesom det skal belyses hvilken sammenhæng det kan have til andre områder som beskæftigelse, børn og unge, psykiatri.

Carsten Møller Nielsen deltog ikke i punktet.

Beslutning

Godkendt under forudsætning af at udvalget finder finansiering i 2013 indenfor udvalgets eget budgetområde. Finansiering i 2014 og frem aftales i forbindelse med budgetlægningen

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


23. Pilotafprøvning af ny sygdomsspecifik sundhedsaftale for hjerte-kar sygdomme


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Sundhedsaftalen på hjerte-kar området er i 2011 blevet revideret. Den Administrative Styregruppe og Sundhedskoordinationsudvalget, har besluttet at ændringerne i Sundhedsaftalen skal afprøves via et pilotprojekt. Ændringen betyder blandt andet en ny arbejdsdeling mellem kommune og regionen.

Rehabiliteringsafdelingen har brug for en opnormering til at løfte opgaven med pilotprojektet og generelt ruste afdelingen til de mange udviklingsopgaver, som ligger i dennes regi.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende at:

 • Brønderslev Kommune indgår aftale om at være pilotkommune

 • Rehabiliteringsafdelingen opnormeres med 1.0 sygeplejestilling.

Opnormeringen finansieres af den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har indgået sygdomsspecifikke sundhedsaftaler med Region Nordjylland i forhold til rehabilitering af borgere med type 2 diabetes, hjerte-karsygdomme og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL).

Det tværsektorielle forum for iskæmiske hjerte-karsygdomme har gennem 2010 og 1. kvartal 2011 arbejdet med revision af den sygdomsspecifikke sundhedsaftale for iskæmiske hjerte-kar-sygdomme. Den reviderede sundhedsaftale på hjerte-kar området omfatter blandt andet en ny arbejdsdeling mellem regionen og kommunen vedrørende borgere i det, der kaldes Fase II.

Brønderslev Kommune er blevet anmodet om at være pilotkommune i afprøvningen af den nye sygdomsspecifikke sundhedsaftale. Formålet med pilotprojektet er at afprøve den nye arbejdsdeling mellem sygehuset og kommunen, samt en glidende overgang mellem sektorerne. Den nye arbejdsdeling tager afsæt i at løse rehabiliteringsopgaven af borgere med hjerte-kar sygdomme i et bredere perspektiv end tidligere. Pilotafprøvningen forventes at omfatte 20 patienter.

Det forventes, at resultaterne af pilotafprøvningen vil kunne danne udgangspunkt for, hvordan rehabiliteringen på området fremadrettet skal tilrettelægges.

Rehabiliteringsafdelingen i Brønderslev Kommune udgøres af et team bestående af i alt 6 personer, fordelt på 3 fysioterapeuter, 1 klinisk diætist samt 2 sygeplejersker, hvoraf den ene er deltidsansat på 10 timer. Teamet varetager alle opgaver i forhold til borgere med en kronisk lidelse. I forhold til de mange udviklingsopgaver, der er på kronikerområdet, så er der tale om et relativ lille, og dermed meget sårbart team.

Fagenheden vurderer på den baggrund, at der er behov for at styrke rehabiliteringsafdelingen set i lyset af de mange udviklingsopgaver som ligger i afdelingen ud over den almindelige drift. Her kan udover pilotprojektet nævnes det kommende TeleCare Nord projekt. Fagenheden foreslår, at der opnormeres med 1 fuld sygeplejestilling, da afdelingen er særlig sårbar på dette område.

Det forventes at stadig flere borgere vil have en kronisk lidelse, og der arbejdes med flere sygdomsspecifikke sundhedsaftaler. Den øgede normering vil give et bedre afsæt for, at Brønderslev Kommune indgår yderligere aftaler fremover.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social og Sundhedsudvalget godkender at:

 • Brønderslev Kommune indgår aftale om at være pilotkommune

 • Rehabiliteringsafdelingen opnormeres med 1.0 sygeplejestilling

 • Opnormeringen finansieres af den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Personalemæssige konsekvenser:

Opnormering med en sygeplejestilling på 37 timer ugentligt

Sundheds- og Handicapchef Inge Tengnagel deltager under punktet.

Personalemæssige konsekvenser

Opnormering med en sygeplejestilling på 37 timer ugentligt

Økonomi

Økonomiafdelingen har følgende bemærkninger:

Udgift til ansættelse af en sygeplejerske udgør 440.000 kr. årligt, derfinansieres via den aktivitetsbestemte medfinansiering og bliver dermed en serviceudgift.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 viser en forventet mindreudgift i 2013 på 1,2 mio. kr. Dette skøn er baseret på, udgiftsudviklingen i årets første to måneder sammenlignet med udgiftsudviklingen i 2012. Da der kun er foretaget afregning for 2 måneder i 2013, er skønnet dog baseret på stor usikkerhed. Der gøres endvidere opmærksom på, at budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013 blev reduceret med 1,5 mio. kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2013, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Carsten Møller Nielsen deltog ikke i punktet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


24. Fællesmøde, Økonomiudvalget og MED-Hovedudvalget


Resume

Sagsforløb: ØK

MED-Hovedudvalget er indbudt til drøftelse med Økonomiudvalget om budgetlægningen for 2014, herunder afdækningsforslag.

Sagsfremstilling

MED-Hovedudvalget er indbudt til fællesmøde med henblik på drøftelse af

 1. Budgetopfølgning 2013

 2. Budget 2014, herunder de foreløbige udkast til afdækningskatalog

Udvalget er indbudt til kl. 11.30 i byrådssalen. Fællesmødet indledes med frokost.

Der henvises til materiale, udsendt til Hovedudvalgets dagsorden.

Beslutning

Gennemført.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


25. Fokus på unges valgdeltagelse


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiudvalget anmodes om at drøfte forslag fra Borgmesteren om iværksættelse af forskellige initiativer med henblik på at øge stemmedeltagelsen blandt unge førstegangsvælgere.
Tal viser, at stemmeprocenten for de 19-21-årige ved seneste kommunalvalg på landsplan var 44,5%. På baggrund af de lave tal holde borgmesteren den 4. april et møde med de politiske partier, deres ungdomsorganisationer samt Ungdomsrådet. Tilbagemeldinger fra mødet danner baggrund for 5 forslag til øget valgdeltagelse blandt unge.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeren har i brev til kommunerne opfordret til, at man lokalt tager initiativ til at øge valgdeltagelsen, især blandt de unge vælgere. Ved kommunalvalget i 2009 faldt stemmeprocenten fra 69,5 % til 65,8 %. De unges valgdeltagelsefra1997 til 2009 er faldet med 8 % fra 54 %til 46 %.

I lyset af ministerens initiativ blev der den 4. april 2013 afholdt et debatmøde for og med unge i Brønderslev Kommune.

Borgmesteren foreslår påbaggrund af henvendelsen fra ministeren og med baggrund i forslag, der kom frem på debatmødet, at der i forbindelse med de kommunale valg den 19. november 2013 iværksættes følgende initiativer med henblik på øget valgdeltagelse fra førstegangsvælgerne:

 1. Udsendelse af demokratibrev til førstegangsvælgerne med opfordring til at stemme og vejledning i at stemme. Der gøres også i brevet opmærksom på en app til smartphones, som kommunen får udviklet.

  • Indholdet af app´en foreslås bl.a. at være: Liste over opstillede kandidater, liste over afstemningssteder, oversigt over kommunens ansvarsområder, vejledning i at stemme, små film med unge om hvorfor de vil stemme, forbindelse til facebook således at man kan markere på facebook når man har stemt

 2. Afholdelse af møde mellem Byrådets medlemmer og alle kommunens unge. Møderne foreslås afviklet på hver af de 2 gymnasier, ultimo august 2013,arrangeret som debatmøder med særlig fokus på emner, der har interesse for unge vælgere. Møderne er for alle unge i kommunen.

 3. Øget fokus på valg og valgdeltagelse som fag i folkeskolens afgangsklasser og på gymnasierne- tilrettelagt som en del af samfundsundervisningen, hvor byrådsmedlemmer tilbyder sig som gæstelærere

 4. Kommunens facebook-side skal i måneden op til valget sætte særligt fokus på kommunalvalget (ikke-politisk information), kommunens rolle i samfundet, hvordan man stemmer etc.

 5. Kommunens kommunikationsansvarlige besøger på selve valgdagen gymnasierne med små badges med opfordring til at stemme.

Udgifterne, der sættes til maximum 50.000 kr. til informationsmateriale afholdes af kommunikationskontoen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse at der i Budget 2013 er afsat i alt 636.000 kr. til kommunikation.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Thomas Krog ønsker mobile valgsteder taget i betragtning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


26. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


27. Lukket punkt:


Til toppen


29. Lukket punkt:


Til toppen


30. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


31. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


32. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer