Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 4. september 2013
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende:

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 11 udsat.

Til toppen


3. 1. behandling af Budget 2014 og overslagsårene 2015-2017


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der fremsendes basisbudget for 2014 og budgetoverslagsårene 2015-2017 til drøftelse og 1. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet basisbudget for 2014 og overslagsårene 2015-2017 til 1. behandling i Økonomiudvalget den 4. september og Byrådet den 11. september 2013.

Karsten Frederiksen, C, Karl Emil Nielsen, løsgænger og Ole Bruun, løsgænger, er indbudt som observatører til Økonomiudvalgets behandling af punktet, jfr. Lov om kommunernes styrelse, § 20, stk. 5.

På baggrund af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets behandling af de tekniske korrektioner på møderne i august måned, udviser basisbudgettet for 2014 følgende hovedtal i mio. kr.

Driftsindtægter -2.159,0
Driftsudgifter 2.139,6
Renter 8,9
Driftsresultat -10,5
Anlæg 72,8
Resultat i alt 62,3

I driftsresultatet er indregnet pulje på 10 mio. kr. til finansiering af eventuelle overførsler mellem årene.

På indtægtssiden er der i budgetforslaget forudsat, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Endvidere er der indregnet et forventet tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner på 15 mio. kr. Dette selvom Brønderslev Kommune endnu ikke har modtaget svar på ansøgning hertil. Der er heller ikke modtaget svar på ansøgninger om lånetilsagn fra puljer til anlægsprojekter vedr. kvalitetsfondsområderne og øvrige områder, samt pulje til kommuner med lav likviditet. Svar på ansøgningerne forventes at foreligge inden Økonomiudvalgets møde.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at der til Budget 2014 skulle prioriteres besparelser på 2%, svarende til ca. 29,3 mio. kr. Denne ramme er ikke indarbejdet i budgetforslaget.

Der gøres opmærksom på, at fristen for indsendelse af ændringsforslag, i henhold til de tidligere godkendte principper for udarbejdelse af budget 2013, er fastsat til tirsdag den 24. september kl. 12.00.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget foretager indstilling til Byrådets 1. behandling af budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015-2017.

Beslutning

Fremsendes til Byrådets 1. behandling inkl. nyeste data, med anbefaling af fristfastsættelse

Bilag

Til toppen


4. Flerårsaftale på Handicap- og Psykiatriområdet


Resume

Sagsforløb: ØK

Forslag til flerårsaftale for Handicap- og Psykiatriområdet fremsendes til Økonomiudvalgets drøftelse.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Deloittes analyse af handicapområdet, der blev endelig afsluttet ultimo 2012, godkendte Økonomiudvalget den 13. februar 2013, at der udarbejdes en flerårsaftale på Handicap- og Psykiatriområdet, med henblik på at tilpasse udgifterne på området mod landsgennemsnittet over en 4-årige periode.

Forudsætningerne for flerårsaftalen er:

 1. at det endelige sparemål opgøres på grundlag af regnskab 2012

 2. at der som led i en flerårsaftale for perioden 2014-2017 arbejdes hen imod en tilpasning til landsgennemsnittet, og dermed en årlig besparelse på minimum 2 %

 3. at der i forbindelse med evt. generelle afdækninger/besparelser i de årlige budgetlægninger tages hensyn til flerårsaftalen.

Med flerårsaftalen skabes der mulighed for en langsigtet planlægning og tilpasning indenfor området, understøttet af en masterplan, der fremsendes til politisk behandling i løbet af efteråret 2013, samt implementering af FRI (Fælles Rehabiliterende Indsatser) på Handicap- og Psykiatriområdet.

Der følges årligt op på aftalen med henblik på at afklare, om der sker den ønskede tilnærmelse mod landsgennemsnittet. I denne forbindelse vil der blive redegjort for initiativer, der er realiseret, samt fremadrettede initiativer der kan understøtte aftalens realisering.

I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling afafdækningsforslag til budget 2014 den 14. august 2013, blev flerårsaftalen tillige drøftet.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag til flerårsaftale for Handicap- og Psykiatriområdet fremsendes til behandling i Økonomiudvalget. Social- og Sundhedsudvalget er bekymret for, om den foreslåede besparelse til området i 2014 er større, end det er muligt at levere.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår at Økonomiudvalget drøfter aftalen.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 6:

Anbefales, dog således at engangs nedreguleringen tilpasses halvårsregnskabet for 2013.

Genoptages på næste økonomiudvalgsmøde.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Supplerende sagstekst til Økonomiudvalgsmødet den 4 september 2013:

Såfremt flerårsaftalen nedreguleres svarende til halvårsregnskabet, vil de økonomiske konsekvenser blive følgende:

2013 2014 2015 2016 2017
Korrigeret budgetgrundlag 184.352 184.650 184.065 183.477 183.477
Nedregulering til budgetopfølgning -2.875 -2.875 -2.875 -2.875 -2.875
Gradvis tilpasning mod landsgns. -3-693 -7.386 -11.079 -14.772
Samlet nedregulering -2.875 -6.568 -10.261 -13.954 -17.647
Beslutning

Godkendt.

Claus Kongsgård ønsker, at der i selve aftalen (Flerårsaftale på…) på side 2 (efter tabel) skrives ” Handicap- og Psykiatri friholdes, som udgangspunkt, ….”

Bilag

Til toppen


5. Årsrapport 2012 og Miljøredegørelse 2013 for AVV I/S


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

AVV har fremsendt Årsrapport 2012 og Miljøredegørelse 2013.

Årsresultatet blev et samlet underskud på -3,57 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -2,7 mio. kr.

Hovedparten af det samlede underskud skyldes beslutningen om at nedsætte behandlingstaksterne for forbrænding af affald med i alt 2,7 mio. kr.

AVV betragter resultatet som tilfredsstillende.

Sagen fremsendes til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

AVV har fremsendt Årsrapport 2012 og Miljøredegørelse 2013.

Årsrapporten indeholder resultatopgørelse for 2012:

Samlede indtægter i 2012 157.778.901 kr.
Samlede udgifter i 2012 137.338.362 kr.
Årsresultat før afskrivning og finansielle poster 20.440.539 kr.
Afskrivning -21.094.322
Netto-renteudgifter -2.919.322
Årsresultat -3.573.105

Årsresultatet blev et samlet underskud på -3,57 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -2,7 mio. kr.

Hovedparten af det samlede underskud skyldes beslutningen om at nedsætte behandlingstaksterne for forbrænding af affald i 2012 med i alt 2,7 mio. kr. på baggrund af AVVs modtagelse af CO2-kompensation efter elforsyningsloven.

AVV betragter resultatet som tilfredsstillende.

Årsresultatet medfører, at egenkapital falder fra 163,6 mio. kr. i 2011 til 161,5 mio. kr. i 2012.

Erhvervsstyrelsen har i 2011 præciseret, at egenkapitalen for forsyningsvirksomheder ikke må indeholde overskud fra "hvile i sig selv" virksomhed. Endvidere skal forsyningsvirksomheder hensætte beløb til fremtidig retablering af anlægget.

AVVs egenkapital indeholder i dag det akkumulerede overskud af tidligere års drift af "hvile i sig selv" virksomheden. Der skal derfor foretages en adskillelse af egenkapitalen i overskud (som skal tilbageføres til forbrugerne via ændring af taksterne) og en eventuel fri egenkapital.

Affaldsbranchen, herunder AVV, arbejder p.t. på at få afklaret usikkerheder om hvordan egenkapitalen tilbage i tid opgøres i henholdsvis over/underdækning og fri egenkapital. Dette arbejde er endnu ikke afsluttet, og derfor er årsresultatet og egenkapitalen for 2012 opgjort som hidtil.

Se evt. mere herom på årsrapportens side 8 og 9.

Vedlagt er en oversigt over årets segmentsresultater med bemærkninger til de enkelte områder.

Årsberetningen medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere ud over, at årsresultatet i almindelig danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastlæggelsen på affaldsområdet.

Miljøredegørelsen

Miljøredegørelsen viser, at mængden af affald tilført genbrugspladserne er faldet med 3% i forhold til 2011 selv om antallet af besøgende på genbrugspladserne er uændret. Årsagen er de ændrede betingelser for virksomheders anvendelse af genbrugspladserne, vurderes det.

I forhold til 2011 er mængden af affald tilført genbrugscenteret faldet med 11%. Det skyldes, at lovgivningen har nødvendiggjort ophør af AVVs indsamling af papir og pap hos virksomheder i området.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetning og miljøredegørelse til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da det er et brugerfinansieret område.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2013, pkt. 24:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Budget 2014 for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest - AVV


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget for 2014 til godkendelse i kommunerne. Budgetforslaget vil indgå som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget skal godkendes.

Sagsfremstilling

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2014 til godkendelse i de to ejerkommuner. Budgetforslaget er godkendt af AVVs bestyrelse den 28 maj 2013. Der er regnet med en videreførelse af hidtidige aktiviteter og praksis suppleret med nye tiltag.

Fokusområderne er overvejende øget udsortering, tiltag på genbrugspladsområdet samt forskning og udvikling.

Anlægsinvesteringer

I budgettet for 2014 er der samlet afsat 36,5 mio. kr. i anlægsinvesteringer, hvoraf de 28 mio. kr. vedrører anlægsprojekter på forbrændingsanlægget.

Genbrugspladserne

I 2014 er der afsat 3,2 mio. kr. til modernisering af genbrugspladsen i Sindal. I 2014 udvides genbrugsbutikken på genbrugspladsen i Dronninglund.

Anlægsomkostningerne finansieres via borgernes genbrugsbidrag i afskrivningsperioden.

I 2014 har AVV planer om at udarbejde en masterplan og strategi for placering og udbygning af genbrugspladserne.

Forbrændingsanlægget

Der er samlet afsat 28 mio. kr. til bl.a. etablering af røggaskondensering på den renoverede ovn 2, etablering af slidzoner i ovn 3 og etablering af ny reservekranbane.

Anlægsprojekterne finansieres via taksterne - ved levetidsforlængende renoveringer finansieres omkostningerne via taksterne i hele afskrivningsperioden.

Miljøanlæg

Den øgede forbrændingskapacitet i forbindelse med renovering af ovn 2 medfører behov for forbedring af eksisterende mellemlager for brændbart affald på miljøanlægget i Rønnovsdal. Der er afsat 3 mio. kr. til forbedringer i 2014.

Anlægsomkostningerne finansieres via behandlingstaksterne.

Administration

Der afsættes 2,3 mio. kr. til færdiggørelsen af ombygningen af administrationsbygningen. Ombygningen blev igangsat i 2013, hvor det blev vurderet, at omkostningen ville udgøre 5 mio. kr. I 2013 blev afsat 3,5 mio. kr. hvorfor omkostning til ombygning forventes samlet at udgøre 5,8 mio. kr.

Forskning og udvikling

AVV ønsker at fortsætte indsatsen fra 2013 omkring forskning, innovation og kommunikation, herunder ansætte 2 PhD-studerende. Til arbejdet er der i 2014 afsat 1,5 mio. kr.

Takster

Grundbetaling

AVV har budgetteret med en egenbetaling for Brønderslev Kommune på 15.370.000 kr. i 2014 mod 15.050.000 i 2013. Dette svarer til en stigning på 2,1 %, hvilket ligger indenfor forventet almindelig fremskrivning af prisudviklingen.

Grundbetalingen dækker AVVs omkostninger til genbrugsordningerne for borgerne, hvillket især er omkostninger til drift af genbrugspladserne.

Kommunen får via borgernes genbrugsbidrag dækket omkostningerne til grundbetalingen til AVV.

Takster

Taksten for forbrænding af dagrenovation stiger fra 495,00 kr./ton til 510,00 kr./ton svarende til en stigning på 4,0 %.

Taksten for forbrænding af erhvervsaffald holdes uændret på 430,00 kr./ton.

Taksten for deponering stiger fra 290,00 kr./ton til 300,00 kr./ton ekskl. statsafgiften. Det svarer til en stigning på 3,4 %.

Fagenhedens bemærkninger

Når der tages beslutning om investering i nye anlægstiltag, afholder AVV omkostningen i anlægsåret. Herefter bliver anlægs- og driftsomkostningerne indarbejdet i AVVs behandlingstakster og grundbetalinger til kommunerne i afskrivningsperioden (op til 30 år).

Da grundbetalingen er grundlaget for kommunens affaldstakster, får AVVs budgetforslag derfor direkte betydning for brugerne og borgerne i kommunen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender budgetforslaget, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens budget for renovation og genbrug 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da det er et brugerfinansieret område.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2013, pkt. 23:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Mikael Klitgaard (V) ønsker tilføjet at prisfremskrivningen ikke må overstige den almindelige prisfremskrivning.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Indstilles godkendt med tilføjelsen, at prisfremskrivningen ikke må ikke overstige den almindelige prisfremskrivning

Bilag

Til toppen


7. Årsrapport 2012 for Modtagestation Vendsyssel I/S


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt Årsrapport 2012.

Resultatet i årsrapporten viser et årsresultat for Modtagestationen på 368.597 kr. i overskud.

Modtagestationen anser som et samlet hele årets resultat som tilfredsstillende.

Sagen fremsendes til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel har fremsendt årsrapport for 2012. Modtagestation Vendsyssel I/S er et interessentskab ejet af Hjørring, Frederikshavn, Læsø og Brønderslev Kommuner, og varetager indsamlings- og behandlingsopgaver på området for farligt affald.

Årsrapporten indeholder resultatopgørelse for 2012:

Samlede indtægter i 2012 16.089.055 kr.
Samlede udgifter i 2012 14.998.327 kr.
Årsresultat før afskrivning og finansielle poster 1.090.728 kr.
Afskrivning af anlæg 765.211 kr.
Netto-renteudgifter -43.080 kr.
Årsresultat 368.597 kr.

Årsresultatet medfører, at egenkapital stiger til 14.486.000 kr. mod 14.117.000 kr. i 2011.

Resultatopgørelsen viser et samlet overskud på 368.597 kr. Modtagestationen anser årets resultat som tilfredsstillende.

For hvile-i-sig-selv indsamlingsordningen for klinisk risikoaffald blev årsresultatet et overskud på 35.862 kr. mod et budgetteret underskud på 120.000 kr.

For hvile-i-sig selv tømningsordningen for olie- og benzinudskillere blev årsresultatet et overskud på 46.651 kr. mod et budgetteret underskud på 20.000 kr.

Erhvervsstyrelsen har i 2011 præsiceret, at pristalsregulerede forsyningsvirksomheder er underlagt hvile-i-sig-selv princippet, hvorfor indtægter og omkostninger skal balancere med henblik på at levere billigst mulige ydelse til forbrugerne.

Det betyder at Modtagestationens samlede egenkapital skal udredes, for at afklare om egenkapitalen skal allokeres til en over- eller underdækning for at kunne efterleve hvile-i-sig-selv princippet.

Udredningsarbejdet er omfattende og tilknyttet en række usikkerheder, og det har ikke været muligt at gennemføre en entydig adskillelse i over- eller underdækning samt fri egenkapital på tidspunktet for årsrapportens udarbejdelse.Egenkapitalen er derfor opgjort som hidtil.

Årsberetningen medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere ud over, at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastlæggelsen på området.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2013, pkt. 26:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Budget 2014 - Modtagestation Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget for 2014 til godkendelse i kommunerne. Budgetforslaget vil indgå som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget skal godkendes.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2014 til godkendelse. Forslaget er godkendt på bestyrelsesmøde i modtagestationen den 14. marts 2013. Der er den 5. august 2013 fremsendt revideret følgebrev til budgetforslaget på grund af fejl i det oprindelige følgebrev.

Modtagestationen varetager indsamling og behandling af farligt affald for interessentkommunerne Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn og Læsø Kommuner.

Modtagestationen budgetterer med samme aktiviteter og retningslinier som i 2013, dog justeret i forhold til forventede affaldsmængder.

Supplerende budgetteres der i 2014 med 300.000 kr. til forskning og udvikling samt 1,8 mio. kr. til anlæg til sortering og behandling af farligt med henblik på at øge genanvendelse og renheden af affaldsproduktet.

Behandlingstakster

Grundbetaling og deklarationsgebyr

Kommunerne skal betale en grundbetaling til modtagestationen til dækning af modtagestationens basisomkostninger til bl.a. kontorhold, rådgivning, information mv. som sikkerhed for at modtagestationen til stadighed kan indsamle og behandle farligt affald.

Denne grundbetaling indgår i kommunens fastsættelse af virksomhedernes erhvervsaffaldsgebyr og borgernes genbrugsbidrag.

Brønderslev Kommunes grundbetaling er uændret i 2014 i forhold til 2013.

Der betales et deklarationsgebyr til modtagestationen, hver gang modtagestationen udarbejder en deklaration vedrørende affaldsmodtagelse. Deklarationstaksten er tilsvarende uændret i 2014.

Tømningsordning for olie- og benzinudskillere

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem modtagestation og kunden. Da der er øgede affaldsmængder til behandling i ordningen, stiger taksten med 50 kr. i 2014 til 800 kr./tømning.

Ordning for klinisk risikoaffald

Ordningen fungerer efter hvile-i-selv-princippet, hvor afregningen sker direkte mellem modtagestation og kunden. Prisniveauet i 2014 er uændret i forhold til 2013.

Der pågår p.t. en undersøgelse af kundernes tømningsbehov i ordningen. Der er derfor budgetteret med en ændring af tømningsfrekvensen til 14-dages tømning mod nuværende ugetømning.

Andet emballeret og uemballeret farligt affald

Affaldet indsamles fra virksomheder og AVVs genbrugspladser.

Behandlingstaksterne holdes uændret i forhold til budget 2013, men justeres dog ved ændringer i priserne hos slutbehandlerne af affaldet.

Budgetforslaget vil indgå i kommunens kommende budget for renovation og genbrug, og vil dermed få indflydelse på virksomhedernes erhvervsaffaldsgebyr og husstandenes genbrugsbidrag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det fremsendte budgetforslag, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens budget på affaldsområdet for 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da det er et brugerfinansieret område.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2013, pkt. 25:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Mikael Klitgaard (V) ønsker tilføjet at prisfremskrivningen ikke må overstige den almindelige prisfremskrivning.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Indstilles godkendt med tilføjelsen, at prisfremskrivningen ikke må ikke overstige den almindelige prisfremskrivning

Bilag

Til toppen


9. Forslag om indkøb af elektronisk rekrutteringssystem "Emply"


Resume

Sagsforløb: FL/ØK/BY

Stabsenheden for Økonomi, Personale & IT foreslår, atdigitaliseringspuljen på 200.000 kr. skal finansiere indkøb af rekrutteringssystem. Samtidig angives en besparelse ved løsningen på 150.000 kr. i 2014 og i årene fremover.

Sagsfremstilling

I forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere, oplever mange, at processen er forbundet med mange arbejdsopgaver, som kan være meget tidskrævende. Mange oplever, at der skal holdes styr på mange ansøgninger, sendes mange svarskrivelser – bekræftelser på ansøgninger, indkaldelser til samtaler og afslag. Inden dette bruges der også tid på at sætte stillingsopslaget på Jobnet.dk, og samtidig med sende stillingsopslag, som andre så sætter på Kommunens hjemmeside.

Samlet set bruges der en del ressourcer i organisationen til at håndtere hele denne proces, som vi også har erfaring med ikke altid bliver håndteret efter intentionerne. Dette kan skyldes det store arbejdspres ved mange ansøgere eller fordi der kan være usikkerhed om proceduren, hvis der går lang tid mellem man har en ledig stilling.

I den forbindelse foreslår Personaleafdelingen, at der indkøbes et elektronisk Rekrutteringssystem.

Et sådan system kan håndtere hele den administrative arbejdsgang i forbindelse med rekruttering, som f.eks:

 • Indrykning af stillingsopslag på Jobnet.dk. og kommunens hjemmeside,

 • Modtage og opbevaring af ansøgninger elektronisk.

 • Afsende div. svarskrivelser – kvittering for modtagelse af ansøgning, indkaldelse til samtaler, afslag til ansøgerne m.m.

 • Evt. sortering/screening af ansøgninger

 • Fordeling af ansøgninger til ansættelsesudvalg

Desuden vil det kunne skabe en mere effektiv administration, med bedre overblik og mere ensartet procedure, som bl.a. også er Kommunens ansigt udadtil i forbindelse med rekrutteringerne.

Systemet er en ”Cloud-teknologi”, som ikke kræver softwareinstallation og drift/vedligeholdelse.

Prisen for systemet Emply er:

Licens incl. opsætning og implementering – engangsudgift.......................... 50.000 kr.
Årlig drift og support ...................................................................................... 60.000 kr.

Som det ses af vedhæftede bilag forventes der at kunne hentes en samlet besparelse i tid på ca. 210.000 kr. årligt når systemet er i drift. Besparelsen skal i give fald findes ved at reducere alle lønkonti med forholdsmæssigt.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår:

At der indkøbes et elektronisk rekrutteringssystem

At beløbet finansieres af driftspuljen på 200.000 til digitalisering

At rationalet findes ved at reducere lønkonti med i alt 210.000 kr. og heraf anvendes de 60.000 kr. til årlige driftsudgifter på systemet.

At rationalet anvendes til at udmøntning af besparelsespuljen på digitalisering på økonomiudvalgets område.

Digitaliseringsforum anbefaler forslaget, der medfører et rationale på 90.000 kr. det førsteår og 150.000 kr.efterfølgende år.

Personalemæssige konsekvenser

Der skal samlet reduceres i personaleforbruget svarende til ca. ½ stilling og den skal findes bredt over hele organisationen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen

Forretningsledelsen, den 28. maj 2013:

Anbefales.

Sagen sendes også til Hoved-Med.

Søren Steensen og Thomas Jepsen var fraværende.

Beslutning i Hoved MED-udvalget den 12. juni 2013:

Jens Davidsen orienterer om forslaget, som handler om indkøb af et nyt elektronisk rekrutteringssystem.

Dette er en indsats i forhold til, at der skal findes digitaliseringsgevinst.

Det er planen, at systemet spredes ud i hele organisationen på alle enheder.

Jens Chr. Platen orienterede om gevinsten, som meget går på rationale i forhold til processer, ex. på svarmail.

Systemet styres af, hvad den enkelte afdeling eller enhed sætter systemet op til.

Medarbejdersiden udtaler: Det lyder som en god ide, dog med det forbehold at man bør bruge systemet med omhu. Medarbejdersiden er glad for, at der vil blive udsendt svarmails på ansøgninger, det har været efterspurgt.

Fraværende på mødet var: Henrik Aarup og Søren Steensen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Honorering af udvalg


Resume

Sagsforløb: ØK

Oversigt over honorering af andre udvalg fremsendes til Økonomiudvalget til orientering og drøftelse tillige med oversigt over formands- og udvalgsvederlag til Byrådets medlemmer.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede i møde den 17. april 2013 ændringer i styrelsesloven og valgloven pr. 1. januar 2013, herunder muligheden for ydelse af særligt vederlag til næstformænd for et stående udvalg og andre udvalg, nedsat af Byrådet.

Økonomiudvalget ønskede på baggrund af drøftelserne en opsamling på praksis for honorering af andre udvalg.

Der er på den baggrund udarbejdet notat herom, hvoraf fremgår, at der ydes vederlag til følgende udvalg som anført:

Beboerklagenævnet Formandshonorar: 4% af borgmestervederlag Medlemmer: Mødediæter
Beredskabskommissionen Mødediæter til max. 4 møder årligt – vedtaget af Byrådet
LBR Mødediæter til max. 5 møder årligt – vedtaget af Byrådet
Fredningsnævnet Mødediæter
Handicaprådet Mødediæter (lovpligtigt)
Huslejenævnet Formandshonorar: 4% af borgmestervederlag.
Medlemmer: 500 kr. pr. sag
Integrationsrådet Ingen vederlag. Byrådet kan beslutte, at der udbetales mødediæter
Ungdomsskolebestyrelsen Mødediæter til max. 6 møder årligt – vedtaget af Byrådet
Ældrerådet Mødediæter (lovpligtigt)

4% af borgmestervederlaget svarer til 26.380 kr. årligt

Mødediæter udgør i 2013: 395 kr. for møder under 4 timer, det dobbelte for møder over 4 timer.

Der er på budgettet for 2013 afsat i alt 337.800 kr. til råd og nævn. Beløbet dækker alle udgifter til råd og nævn (vederlag, kurser, aktiviteter m.v.)

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Det forventes, at budgettet overholdes.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 17:

Udsat.

Johannes Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 21. august 2013:

Der er udarbejdet nyt bilag med oversigt over udvalg og vederlæggelse. Der er endvidere udarbejdet notat vedrørende formands- og udvalgsvederlag til byrådsmedlemmer.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget drøfter, om der skal ske ændringer i vederlæggelsen.

Beslutning

Drøftet. Forvaltningen anmodes om at udarbejde forslag til honorering af de byrådsudpegede og til udvalgsmedlemmer og formænd indenfor de budgetmæssige rammer til oktober mødet (ultimo) incl. forslag til evt. revision af ressortområder

Bilag

Til toppen


11. Årsregnskab 2012 - Boligforeningen P.M.


Resume

Sagsforløb: ØK

Boligforeningen P.M. fremsender den 29. maj 2013

 • Regnskab for Boligforeningens afdelinger

 • Bestyrelsens beretning

 • Almennyttige Boligselskabers spørgeskema

 • Godkendelse af regnskaber med påtegning af revisor

 • Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for Boligforeningen P.M. for 2012

Økonomiudvalget bedes godkende årsregnskab for 2012.

Sagsfremstilling

Boligforeningen P.M. fremsender den 29. maj 2013 årsregnskab for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 indeholdende:

 • Bestyrelsens beretning

 • Revisionsprotokollat

 • Almennyttige Boligselskabers spørgeskema

 • Godkendelse af regnskaber med påtegning af revisor

 • Regnskabserklæring vedrørende årsregnskab for Boligforeningen P.M. for 2012

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 6. maj 2013 og på generalforsamlingen den 28. maj 2013.

Kapitalforhold

Boligorganisationens disponible egenkapital, beregnet som den frie del af dispositionsfonden på 1.030.000 kr. med fradrag af den negative arbejdskapital på 107.000 kr., udgør 923.000 kr. mod -248.000 kr. pr. 31. december 2011. Der er således en forbedring af den disponible del af egenkapitalen på 1.171.000 kr.

Boligorganisationen opfører løbende nybyggerier. En sådan aktivitet kræver, at egenkapitalen i boligorganisationen har en vis størrelse til at afdække risici for eventuelle overskridelser af den godkendte anskaffelsessum. Fortsat opførelse af nybyggeri vil efter revisionens opfattelse kræve, at egenkapitalen styrkes, således at der er en tilstrækkelig dækning for den tabsrisiko, der er ved nybyggeri.

Den daglige ledelse har udarbejdet en prognose over den forventede udvikling i dispositionsfonden i perioden 2013-16. Prognosen viser, at hvis boligorganisationen vælger at yde tilskud til afdelinger med lejetab eller til dækning af underskud, kan den disponible del af dispositionsfonden blive negativ i 2013. Revisionens anbefaling er, at boligorganisationen får Brønderslev Kommunes godkendelse til, at afdelingerne belastes med egne realiserede lejetab i 2013, således at de ikke dækkes af dispositionsfonden.

Prognosen viser desuden, at den disponible del af dispositionsfonden forbedres væsentlig fra 2014, hvis der ikke ydes tilskud til afdelingerne.

Revisionen anbefaler, at boligorganisationens bestyrelse nøje vurderer anvendelsen af dispositionsfondens midler, herunder overveje, hvordan egenkapitalen kan styrkes, fastsætter mål for, hvad niveauet skal være for den fremtidige egenkapital.

Helhedsplaner, afdeling 1 og 4

Afdeling 1 og 4 har igangsat forundersøgelser med henblik på at vurdere, om afdelingerne er egnede til at blive omfattet af en helhedsplan. Der er således aktiveret omkostninger i afdeling 1 på 1.170.000 kr., der delvis finansieres med en byggekredit på 1.029.000 kr. og omkostningerne i afdeling 4 på 1.090.000 kr., der delvis finansieres med en byggekredit på 1.020.000 kr.

Revisionen skal henlede bestyrelsens opmærksomhed på, at hvis afdelingerne bliver godkendt til at blive omfattet af en helhedsplan, bliver dispositionsfonden som udgangspunkt forpligtiget til at yde en lokal medfinansiering i form af eget bidrag til huslejestøtte m. v. Støtten udgør sædvanligvis 25-33% af den del af Landsbyggefonden ydede støtte. Med den nuværende størrelse af dispositionsfonden er der ikke midler i boligorganisationen til at påtage sig en sådan forpligtelse, hvilket bør indgå i de videre drøftelser om gennemførelse af en eller flere helhedsplaner.

Hvis ikke helhedsplanerne gennemføres skal dispositionsfonden dække de afholdte omkostninger på henholdsvis 1.170.000 kr. og 1.090.000 kr.

Likviditet og fælles kapitalforvaltning

Boligorganisationen har bankindestående pr. 31. december 2012 på 10.789.000 kr.

Boligorganisationens gæld til afdelingerne udgør 15.464.000 kr. Lovgivningens krav om, frigørelse af afdelingsmidler i fælles forvaltning (afdelingernes henlæggelser) kan ske af, at boligorganisationen har uudnyttet trækningsret hos pengeinstitut, og/eller at der er optaget særskilte lån til finansiering af forbedringsarbejder i afdelingerne.

Revisionen anbefaler, at boligorganisationens likviditetsmæssige situation følges nøje af bestyrelsen, således at det sikres, at der løbende er tilstrækkelige kreditfaciliteter, så afdelingernes midler til enhver tid med kort varsel kan gøres likvide.

Der er i regnskabet 2012 underskud og akkumulerede underskud i hovedparten af afdelingerne. Afdelingerne har i overensstemmelse med tilladelse fra Brønderslev Kommune selv dækket tab ved fraflytning i regnskabsåret 2012.

Afdelingernes akkumulerede underskudssaldi pr. 31. december 2012 og egenkapitalen (henlæggelser fratrukket opsamlet resultat) er:

Boligafdeling Lejemål Akkumulerede underskud 31/12-12 Egenkapital 31/12-12 Egenkapital 31/12-2011
1, Søndergade m.fl. 204 -1.673.000 kr. 4.890.000 kr. 4.293.000 kr.
4, Fynsgade m.fl. 96 -212.000 kr. 2.289.000 kr. 1.613.000 kr.
11, Knudsgade m.fl 372 -735.000 kr. 17.300.000 kr. 20.963.000 kr.
12, Istedvej m.fl 11 -185.000 kr. 88.000 kr. 81.000 kr.
13, Græsvangen 27 -79.000 kr. 603.000 kr. 532.000 kr.
14, Vestergårdsgade m.fl. 98 -1.754.000 kr. 2.405.000 kr. 2.468.000 kr.
15, Lokesvej m. fl. 79 20.000 kr. 1.010.000 kr. 1.155.000 kr.
19, Gærdesmuttevej m.fl 16 32.000 kr. 289.000 kr. 314.000 kr.
20, Julsøparken 20 -3.000 kr. 647.000 kr. 462.000 kr.
21, Frederiksgade 5 -40.000 kr. 62.000 kr. 89.000 kr.
23, Jernvej 7 -159.000 kr. -25.000 kr. -126.000 kr.
24, Vedbendvej 5 -179.000 kr. -84.000 kr. -75.000 kr.
26, Vestergade m.fl 24 -532.000 kr. 304.000 kr. 539.000 kr.
34, Bredgade m.fl. 24 -504.000 kr. 458.000 kr. 589.000 kr.
36, Plejehjemmet Stenumgård 22 -530.000 kr. -436.000 kr. -328.000 kr.
38, Atriumgården 28 -320.000 kr. 145.000 kr. 106.000 kr.
40, Ådalen 15 -805.000 kr. -693.000 kr. -
-7.658.000 kr. 29.252.000 kr. 32.675.000 kr.

Da der i afdelingerne er konstateret væsentlige underskud de seneste regnskabsår, anbefaler revisionen, at der foretages løbende budgetopfølgning til belysning af udviklingen i afdelingernes økonomi med henblik på at sikre, at de udarbejdede budgetter overholdes.

Bestyrelsen har i 2012 fået Brønderslev Kommunes tilladelse til at afvikle afdelingernes akkumulerede underskud over en periode på 10 år, hvis det skønnes nødvendigt.

Afdeling 40 er en nyetableret afdeling. Årets resultat er påvirket af, at lejlighederne ikke har været lejet ud i hele regnskabsåret. Det er overfor revisionen oplyst, at alle lejlighederne med undtagelse af en er lejet ud pr. 31. december 2012.

Revisionen anbefaler, at boligorganisationens ledelse fokuserer på, at der opnås en økonomisk løsning for afvikling af de opsamlede underskud, der ikke belaster dispositionsfonden.

Afdeling 81, opkrævning af antennebidrag

Afdeling 81 er administration af antenneopkrævninger hos lejerne.

Revisionen har fået oplyst, at boligorganisationen ikke ejer antenneanlæg, men blot forestår opkrævning af kontingent hos beboerne. Boligorganisationen køber således ydelsen af Brønderslev Antenneforening og sælger ydelsen videre til beboerne. Boligorganisationen opkræver et administrationshonorar på 100 kr. pr. lejemål.

Afdelingen har i 2012 afdraget 164.000 kr. på det opsamlede underskud fra tidligere år.

Det resterende opsamlede underskud på 679.000 kr. bør iflg. revisionen udlignes over en periode ved øgede opkrævninger hos lejerne, idet det ikke er i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler, at boligorganisationen yder tilskud til lejernes antennebidrag.

Afdelingen har en gæld på 506.000 kr. til hovedforeningen pr. 31. december 2012, der iflg. revisionen bør afvikles over en periode ved ovennævnte øgede opkrævninger af antennebidrag hos lejerne.

Arbejdskapital

Boligorganisationens arbejdskapital er negativ med 107.000 kr. pr. 31. december 2012. Det er en forbedring på 216.000 kr. i 2012.

Boligorganisationen har i 2012 opkrævet det tilladte bidrag fra lejerne i 2012 på 151 kr. pr. lejemålsenhed. Der er i budgettet for 2013 indarbejdet tilsvarende bidrag til arbejdskapitalen, således at denne konsolideres og forventes at være positiv ved udgangen af 2013.

Forvaltningsrevision

Revisionen har fået oplyst, at der ikke ligger formelle beskrivelser af mål m. v. Revisionen anbefaler, at sparsommelighed, effektivitet og produktivitet i 2013 bliver gjort mere målbare og derved bliver en mere integreret del af den daglige drift.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udsat.

Til toppen


12. Anmodning om godkendelse af sammenlægning af to plejeboligorganisationer


Resume

Sagsforløb: ØK

Danske Diakonhjem anmoder på vegne for bestyrelserne for DSPI Kornumgaard, om godkendelse til at sammenlægge to plejeboligorganisationer.

Bestyrelsen for de to afdelinger er ens, og der er 100 % opbakning til at sammenlægge de to afdelinger.

Ved at sammenlægge afdelingerne opnås en bedre mulighed for at sammensætte en beboervalgt bestyrelse, samt en momsbesparelse på ca. 18.000 kr. årligt.

Sammenlægningen har ingen økonomisk konsekvens for Brønderslev Kommune

Økonomiudvalget anmodes om at godkende sammenlægningen.

Sagsfremstilling

Danske Diakonhjem anmoder på vegne for bestyrelserne for DSPI Kornumgaard, tidligere Den selvejende plejeboliginstitution Kornumgaard II (afdeling 517) og Den selvejende plejeboliginstitution Kornumgaard (afdeling 567) i henhold til Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. § 105 om godkendelse til at sammenlægge de to plejeboligorganisationer.

I bestyrelsen for begge afdelinger er en sammenlægning af de 2 selvstændige juridiske afdelinger blevet drøftet. Bestyrelsen for de 2 afdelinger er ens og der er 100 % opbakning til at sammenlægge de 2 afdelinger. Strukturen vanskeliggør Almenboliglovens intention om beboerdemokrati særligt for Den selvejende plejeboliginstitution Kornumgaard, idet plejeboligorganisationen udelukkende består af 16 beboere, som ikke har mulighed for at varetage bestyrelsesarbejde. I hverdagen foregår flere arrangementer for beboerne i begge afdelinger i fællesskab med hinanden. Ved at sammenlægge afdelingerne opnås en bedre mulighed for at sammensætte en beboervalgt bestyrelse.

I dag er der ansat en vicevært i afdeling 517 til varetagelse af alle viceværtsfunktioner på begge afdelinger. Afdeling 567 faktureres særskilt for denne ydelse. I henhold til momslovens bestemmelser skal denne ydelse pålægges moms. Plejeboligorganisationer kan ikke afløfte moms og viceværtsydelsen bliver derfor 25 % dyrere set i forhold til at afdeling 567 havde ansat sin egen vicevært. På baggrund af afdelingens størrelse er dette dog ikke en mulighed. Ved at sammenlægge afdelingerne opnås en momsbesparelse på ca. kr. 18.000 årligt.

Besparelsen på momsen skal finansiere de anslåede advokatomkostninger ved sammenlægningen på kr. 10.000. Momsbesparelsen finansierer udgifterne til sammenlægningen, som dermed ikke vil få betydning for huslejen.

Sammenlægningen ønskes foretaget, således afdeling 567 nedlægges og afdeling 517 fortsættes med de ekstra 16 beboere. Fælles regnskabsopstilling for afdelingerne er vedlagt og aktiver og passiver overdrages fra afdeling 567 til afdeling 517 til bogførte værdier.

Samtidig tilpasses vedtægterne for afdeling 517, således ingen beboere ringestilles

Sammenlægningen har ingen økonomisk konsekvens for Brønderslev Kommune

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at anmodningen om sammenlægningen godkendes.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


13. Byggeskaderenovering, Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 2 Solparken, Dronninglund - godkendelse af skema C


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet godkendte den 17. december 2009 skema A byggeskaderenovering af de almene boliger i Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 2 Solparken, Dronninglund, med en anslået udgift på i alt 28.862.000 kr. samt anslået udgift på 14.552.660 kr. til forbedringsarbejder, hvilket vil betyde en samlet kommunegaranti på 43.414.660 kr.

Den 26. maj 2010 godkendte Byrådet skema B anslået udgift på i alt 28.862.000 kr.

Byggeriet er nu afsluttet, og Kuben Management fremsender byggeregnskab hvor den samlede anskaffelsessum er på 43.234.099 kr. og det betyder, at det beløb der stilles kommunegaranti for er 180.561 kr. mindre en det, der blev godkendt på Byrådsmødet den 17. december 2009.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af skema C.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 17. december 2009 skema A byggeskaderenovering af de almene boliger i Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 2 Solparken, Dronninglund, med en anslået udgift på i alt 28.862.000 kr. samt anslået udgift på 14.552.660 kr. til forbedringsarbejder, hvilket vil betyde en samlet kommunegaranti på 43.414.660 kr.

Den 26. maj 2010 godkendte Byrådet skema B anslået udgift på i alt 28.862.000 kr.

Byggeriet er nu afsluttet, og Kuben Management fremsender byggeregnskab for Renoveringsdelen (støtte del - skema C) samt for Forbedringsdelen (ustøttet del) med anmodning om godkendelse.

Det endelige byggeregnskab for den støttede del af boligrenoveringen ser således ud:

Budget Regnskab
Grundudgifter 0 kr. 159.928 kr.
Håndværkerudgifter 23.724.000 kr. 24.775.360 kr.
Omkostninger 5.138.000 kr. 7.385.946 kr.
Udgifter i alt 28.862.000 kr. 32.321.234 kr.

Merudgiften på 3.459.234 kr. forhold til skema B skyldes:

Den væsentligste del af denne overskridelse beror på et større huslejetab og flytteomkostninger end forventet ved budgetlægningen. Ekstraudgift 997.873,22 kr.

I byggesagen blev det muligt frivilligt at blive underlagt Byggeskadefondens 1 og 5 års eftersyn. Ekstraudgift 171.737,00 kr.

I byggefasen har der været ekstraudgifter til byggelånsrenter som følge af stigende renter og forlænget byggeperiode. Ekstraudgift kr. 363.879,68

Den tekniske rådgivning udførtes på en SKI- aftale, efter medgået tid. Forlænget byggeperiode = øget tidsforbrug. Ekstraudgift kr. 779.921,21

Byggeperioden gik ud over 12 måneders fastprisperioden, hvorfor entreprisesummen blev indekseret Ekstraudgift 515.721,88 kr.

Vinterforanstaltninger og udtørring øgedes idet vinteren var ekstraordinær streng under renoveringen. Ekstraudgift kr. 90.071,30

Fejlopbyggede fundamenter skulle udskiftes, idet de var etablerede over flere omgange med jordlag imellem. Ekstraudgift kr. 259.004,00

Der har været skjult asbest i bygningerne, der også skulle fjernes Ekstraudgift kr. 89.905,00

Herudover har der været en del mindre udgifter til uforudsigelige ting der udgør resten af ekstraudgiften.

Til byggeregnskabet foreligger der en revisions påtegning fra BDO der konkluderer, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Det endelige byggeregnskab for den ustøttede del af boligrenoveringen ser således ud:

Budget Regnskab
Grundudgifter 0 kr. 56.894 kr.
Håndværkerudgifter 8.387.020 kr. 8.813.794 kr.
Omkostninger 2.02.772 kr. 2.042.177 kr.
Udgifter i alt 10.416.792 kr. 10.912.865 kr.

I følge regnskabet er den samlede anskaffelsessum på 43.234.099 kr. og det betyder, at det beløb der stilles kommunegaranti for er 180.561 kr. mindre en det, der blev godkendt på Byrådsmødet den 17. december 2009.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender skema C.

Personalemæssige konsekvenser

Intet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


14. AT-påbud, Jobcentret


Resume

Sagsforløb: ØK

Byrådet vedtog i møde den 22. maj 2013 at frigive 500.000 kr. til etablering af ventilation og efterisolering på jobcentret som følge af påbud fra Arbejdstilsynet.

Der er efterfølgende foretaget en juridisk vurdering af sagen med henblik på, at udlejer skal medvirke til finansiering af udgiften.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget et påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende Jobcentret,

Valdemarsgade 20, 9700 Brønderslev.

Bygningen er ejet af Arne Andersen A/S, og Brønderslev Kommune er lejer. Lejemålet er

uopsigelig frem til 1. oktober 2037. Brønderslev Kommune står for vedligeholdelse og lovliggørelse af bygning i henhold til gældende regler.

Der er udarbejdet notat med en juridisk vurdering af muligheden for at pålægge udlejer at medvirke til finansiering af udgiften.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, om der skal foretages videre i sagen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Der foretages ikke videre i sagen.

Bilag

Til toppen


15. Helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri 2013


Resume

Sagsforløb: ØK

Stabsenheden for Service giver status over helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013.

Økonomiudvalget bedes tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. juni 2013 har der været undersøgt 67 sager vedrørende socialt bedrageri.

 • 40 sager har været anmeldelser fra borgere

 • 18 sager har været egen kontrol

 • 7 sager har været efter anmeldelser fra politiet

 • 2 sager har været anmeldelser fra anden kommune

38 af sagerne er afsluttet. 11 af sagerne har medført ophør af offentlige ydelser (børnetilskud, boligsikring, økonomisk friplads, kontanthjælp, sygedagpenge). Omregnet til en årlig ydelse udgør de offentlige ydelser 1.056.519 kr. refusionen på disse ydelser udgør 469.179 kr. så den kommunale andel udgør 587.340 kr.

Der er truffet afgørelse / lavet aftale om tilbagebetaling af for meget modtaget ydelse med 287.873 kr. i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013.

Stabsenheden for Service vil hvert kvartal orientere Økonomiudvalget om status på området.

Stabsenheden for Service foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


16. Overdragelse af kompetence til International Citizen Service


Resume

Sagsforløb: ØK

Der er i kommunalt regi etableret 4 Internationale borgerservicecentre (ICS), der skal håndtere den administrative sagsbehandling af udenlandsk arbejdskraft på vegne af alle kommuner.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende, at kompetencen til at udstede cpr.nr. og sundhedskort til udenlandsk arbejdskraft delegeres til ICS Aalborg.

Sagsfremstilling

I 2011 blev der i kommunalt regi etableret 4 internationale borgerservicecentre, der skal håndtere den administrative sagsbehandling af udenlandsk arbejdskraft på vegne af alle kommuner. Centrene kaldes International Citizen Service (ICS) og er beliggende i København, Aarhus, Aalborg og Odense.

Centrene havde i etableringsåret over 10.000 henvendelser fordelt på en ugentlig åbningstid på 2*4 timer. Centrene har i det daglige bofællesskab med andre relevante myndigheder, fx. Statsforvaltningen og SKAT, ligesom ”Work in Denmark” også indgår som en samarbejdspart. Etableringen af centrene er sket for at lette kommunernes opgaver ift. fri bevægelighed af udenlandsk arbejdskraft og for at understøtte en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service for udenlandsk arbejdskraft

KL har siden etableringen arbejdet for at sikre, at borgerne kan færdigekspederes i ICS.

Der er nu etableret lovhjemmel til, at den ICS’en kan foretage den fulde ekspedition og sagsbehandling på vegne af tilflytterkommunen. Det forudsætter imidlertid, at tilflytterkommunen delegerer kompetencen til ICS’en.

Lovgivningen sikrer på den baggrund, at de to opgaver kan udføres i centeret, såfremt borgeren vælger at rette henvendelse i centeret fremfor i tilflytterkommunen.

Cpr-lovens § 6, stk. 6:

”En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR af personer, der tilflytter kommunen fra udlandet og betjenes i et International Citizen Service, til en anden kommunalbestyrelse, som i et International Citizen Service varetager opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR.”

og i Sundhedslovens § 12, stk. 9:

”En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende udstedelse af beviser for ret til ydelser efter loven, jf. stk. 1, til personer, der tilflytter kommunen fra udlandet, til en anden kommunalbestyrelse i et International Citizen Service…...”

Med muligheden for at samle den administrative håndtering af udenlandsk arbejdskraft i de fire kommunale centre, får kommunerne mulighed for at vise, at man kan samarbejde om at yde en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service over for denne gruppe borgere. For at sikre bred kommunal opbakning til en samlet løsning, er det KL’s anbefaling, at kommunerne bakker op om modellen.

Det forventes, at den digitale understøttelse, der skal gøre det muligt for ICS’erne at håndtere de to ekstra opgaver, er tilvejebragt primo juni måned, hvorefter samarbejdet kan iværksættes.

Økonomi

Kommunen modtager kvartalsvis afregning fra ICS’en. Hver ekspedition, som foretages af ICS’en på vegne af tilflytterkommunen, afregnes med en pris på 117 kr. Beløbet er fastsat på baggrund af KL’s kanalpriser.

Det skønnes at antallet af indrejsende uden cpr. nr. i Brønderslev Kommune vil andrage til ca. 80 henvendelser årligt svarende til en udgift på ca. 10.000 kr.

Med indgåelse af aftalen vil de indrejsende, der henvender sig i Citizen Service få opgaven løst her. De indrejsende, der kommer til Borgerservice Brønderslev vil fortsat få opgaven løst her.

Stabsenheden for Service foreslår, at kompetencen til at udstede cpr.nr. og sundhedskort delegeres til International Citizen Service for så vidt angår de borgere, der er omfattet af målgruppen, og som selv retter henvendelse i ICS-kommunen.

Udgiften til International Citizen Service foreslås afholdt via lønbudgettet i Borgerservice.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Forslag til mødekalender 2014


Resume

Sagsforløb: FL/ØK/BY

Stabsenheden for Service fremsender forslag til mødekalender for 2014.

Byrådet anmodes om at godkende forslaget.

Sagsfremstilling

Forslaget er udarbejdet med en udvalgsstruktur som i denne byrådsperiode.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i alle udvalg og ét møde pr. måned i Byrådet. Der er planlagt temamøde kl. 16,00 forud for Byrådsperioderne.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Der er planlagt ekstra møder til 1. og 2. behandling af budgettet i både Økonomiudvalget og Byrådet.

Det bemærkes, at det er det nye byråd, der har kompetencen til endeligt at godkende mødekalenderen.

Forslaget sendes til behandling af hensyn til planlægningen.

Forretningsledelsen anbefaler forslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


18. Branding af Dronninglund by


Resume

Sagsforløb: ØK

Dronninglund Borgerforening søger Brønderslev Kommune om mindst 25.000 kr. til pilotprojekt til markedsføring af Dronninglund som bosætningsby.

Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om man vil bevilge penge til markedsføring af Dronninglund by.

Sagsfremstilling

Dronninglund Borgerforening har henvendt sig til kommunens kommunikationsansvarlige med et ønske om økonomisk støtte til ny markedsføringskampagne for byen.

Borgerforeningen ønsker at markedsføre Dronninglund som et pilotprojekt sammen med kampagnen ”Hjemme i Dronninglund”, som vil kunne sprede sig til andre byer i kommunen efterfølgende. Borgerforeningen foreslår, at kommunen f.eks. kan sponsorere gratis institutionsplads eller lignende.

Borgerforeningen ønsker at deltage i forårsmessen i Aalborg i 2014 som opstart på projektet med mulighed for tilmelding til bustur i Dronninglund en lørdag i maj 2014.

Borgerforeningen oplyser, at der pt er økonomisk opbakning fra byens to pengeinstitutter, to ejendomsmæglere og BJK-Byg. Derudover støtter Borgerforeningen op om projektet med arbejdskraft til eks. forårsmesse og bustur ved ”fremvisning af byen”.

Borgerforeningen foreslår, at de 5 aktører donerer 25.000 kr. hver, kommunen opfordres dog til at donere 50.000 kr. Det giver 150-175.000 kr. at markedsføre sig for. Ejendomsmæglerne har indvilget i at benytte deres rabatsatser ved medierne i denne kampagne.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at der gives afslag på forslaget om gratis institutionsplads til tilflyttere, da dette er i strid med lighedsprincippet. Samt at der gives afslag på ønsket om økonomisk støtte til bosætningskampagnen med begrundelse i, at kommunen brander hele kommunen via kampagnen 'Hjemme i' og derfor ikke støtter særskilt branding af enkelte byer.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Kommunikationsbudgettets størrelse for 2014 kendes endnu ikke.

Beslutning

Der gives tilskud fra udviklingspuljen på 25.000 kr. under forudsætning af, at den øvrige finansiering til projektet fremskaffes.

Tilskud til lignende projekter vil kunne forventes til øvrige hovedbyer i forhold til indbyggertal.

Bilag

Til toppen


19. Brønderslev Floorball Club, ansøgning om sponsorat


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Økonomiudvalget vedtog i møde den 12. juni 2013 at meddele afslag på ansøgning fra Brønderslev Floorball Club om tegning af sponsorat i klubben, begrundet i, at klubben modtager støtte i forvejen.

Brønderslev Floorball Club har anmodet om, at ansøgningen genbehandles i Økonomiudvalget, da klubben ikke har ansøgt om støtte, men om et sponsorat.

Sagsfremstilling

Brønderslev Floorball Club anmoder Brønderslev Kommune om at tegne et sponsorat i klubben, i lighed med det nabokommuner gør med deres eliteklubber.

Der henvises til, at konkurrencen mellem floorballklubberne på eliteniveau i Nordjylland de seneste år er blevet skærpet, og klubbens økonomiske formåen får større og større betydning.

Det anføres videre, at fra den sæson, der starter 1. august 2013, deltager Brønderslev Floorball Club i den nye landsdækkende liga med deraf følgende forøgede omkostninger.

Sluttelig henvises til, at Frederikshavn Kommune har valgt at give den nye klub (en sammenlægning af 2 tidligere klubber) 100.000 kr. i elitestøtte.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser:

Brønderslev Kommune anviser Brønderslev Floorball Club timer i Brønderslev-Hallerne, ligesom der ydes tilskud i henhold til Brønderslev-ordningen.

Brønderslev Floorball Club har 121 medlemmer under 25 år og 29 medlemmer over 25 år.

Vedr. Floorball-klubbens udgifter:

Floorball-klubbens aktivitetsudgifter i 2012, der giver refusion i henhold til Brønderslev-ordningen samt lokaleudgifter i Brønderslev-Hallerne:

Trænerlønninger 68.800 kr.
Gebyr stævner/turneringer 34.300 kr.
Dommerudgifter 13.524 kr.
Kørsel uden for Region Nordjylland 43.110 kr.
Rekvisitter/redskaber 5.550 kr.
I alt udgifter 165.284 kr.
Refusion i henhold til Brønderslev-ordningen - 69.742 kr.
Egenudgift 95.542 kr.
Betaling for timer i Brønderslev-Hallerne 44.739 kr.
I alt klubbens egne udgifter 140.281 kr.

Brønderslev Kommunes tilskud til Brønderslev Floorball Club i 2012:

Betaling for timer i Brønderslev-Hallerne 213.507 kr.
Floorball-klubbens betaling for disse timer - 44.739 kr.
Tilskud i henhold til Brønderslev-ordningen (svarer til 576,38 kr. pr medlem under 25 år) 69.742 kr.
I alt tilskud i 2012 238.510 kr.
Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 16. maj 2013:

Udvalget oversender ansøgningen til Økonomiudvalget til vurdering i forhold til markedsføring for kommunen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 15:

Afslag, da der gives støtte i forvejen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 21. august 2013:

Brønderslev Floorball Club anmoder om genbehandling af ansøgning om sponsorat til klubben.

Beslutning

Afventer udarbejdelse af sponsor- og elitesportspolitik, hvorefter sagen kan genoptages

Bilag

Til toppen


20. Orientering om tilbagetrækning af ansøgning om vindmølleområde mellem Asaa og Gerå


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Der har været afholdt fordebat om vindmøller mellem Asaa og Gerå. I løbet af fordebatten har ansøger dog meddelt, at de ønsker at tilbagetrække deres ansøgning på nuværende tidspunkt.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Miljø- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget behandlede i marts 2013 en ansøgning om opstilling af 3 vindmøller med en totalhøjde på 140 m mellem Asaa og Gerå.

Økonomiudvalget besluttede, at der på en række vilkår kunne igangsættes en fordebat om projektet. Fordebatten blev afholdt i perioden fra den 17. maj 2013 til den 21. juni 2013 med et borgermøde den 12. juni 2013. Fagenheden har den 18. juni 2013 modtaget en mail fra ansøger om tilbagetrækning af ansøgningen. Ansøger ønsker at arbejde på et revideret projekt, som de eventuelt vil søge om igen på et senere tidspunkt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2013, pkt. 14:

Til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


21. Forslag til lokalplan 01-O-09.01 for Område til boliger og offentlige institutioner, Hjørringvej 180, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan 01-O-09.01 for "Område til boliger og institutioner, Hjørringvej 180, Brønderslev". Området overføres til byzone, og lokalplanen giver nogle byggemuligheder i området. Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan 01-O-09.01 for "Område til boliger og institutioner, Hjørringvej 180, Brønderslev". Arealet overføres til byzone. Lokalplanen muliggør udstykning og salg af overflødige personaleboliger fra Psykiatrisk Sygehus. Der kan etableres offentlige og private institutioner, og der kan ske tilbygning til Psykiatrisk Sygehus.

Arealet ligger i landzone, men forudsættes overført til byzone i kommuneplanen, da det er en bymæssig anvendelse. Lokalplanen medtager ikke den omgivende skov, som indgår i Regionens ejendom. Det grønne præg og den åbne bebyggelse bevares. Den gennemsnitlige andel af lokalplanområdet, der kan bebygges, udgør ca. 20 %. Byggeri samles i nogle byggefelter omkring eksisterende bebyggelse samt i et nyt stort byggefelt.

Drikkevandsinteresser

Naturstyrelsen har oplyst, at det ikke udgør et problem, at en del af et byggefelt kommer indenfor 300 m beskyttelseszonen for boringer ved Nordre Vandværk. Begrundelsen er, at arealet har været udlagt til formålet i kommuneplanen siden 1985.

Kommuneplan

Kommuneplantillæg nr. 24 ændrer anvendelsen fra ”område til offentlige formål” til ”offentlige formål, som offentlige eller private institutioner, herunder sygehus, plejehjem eller lignende samt til åben-lave og tæt-lave boliger”.

Miljøscreening

Miljøscreeningen af lokalplanen har vist, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Der er tale om næsten uændret anvendelse af et område, der har været bebygget i mange år.

Der vil forekomme mindre rettelser inden offentliggørelse.

Link til den digitale lokalplan:

http://bronderslev.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=300. Nogle funktioner virker kun i internetudgaven.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplanforslag 01-O-09.01 for område til boliger og institutioner, Hjørringvej 180, Brønderslev. Planforslagene udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 4. juni 2013, pkt. 7:


Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 11:

Udsat.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles sendt i høring.

Bilag

Til toppen


22. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Til toppen


23. Lukket punkt: Anmodning om nedsættelse af husleje


Til toppen


24. Lukket punkt: Forespørgsel om køb af areal


Til toppen


25. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


26. Lukket punkt: Status på byggesag


Til toppen


27. Lukket punkt: Frigivelse af rådighedsbeløb til bogbus


Til toppen


28. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach