Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 11. december 2013
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende:

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 18 flyttes op før pkt. 5.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013. Budgetopfølgningen udviser et nettomerforbrug på i alt 6.852.000 kr., således at der for 2013 nu forventes et samlet merforbrug på i alt 2,786 mio. kr.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013. Ifølge principper for Økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgning til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafgivelser:

Serviceudgifter............................... 9.021.000
Overførsler..................................... 3.893.000
Finansiering................................... -6.062.000
Netto merforbrug........................... 6.852.000

Der gøres opmærksom på, at der tidligere i 2013 er givet negative tillægsbevillinger på samlet 4,066mio. kr. Det betyder at det samlede nettomerforbrug i 2013 pt. skønnes at blive i alt 2,786 mio. kr. Brønderslev Kommunes samlede resultat ligger pt. 3,8 mio. kr. over servicerammen for 2013. På baggrund af kommunernes seneste indmeldte forventninger til årsregnskabet for 2013, der er foretaget ultimo oktober måned, ligger kommunerne under ét dog under servicerammen, hvilket gør at KL seneste vurdering er, at der ikke vil blive tale om nogle sanktioner for de kommuner, der ligger over servicerammen.

Sammenlignet med halvårsregnskabet pr. 30. juni 2013 er der følgende væsentlige forskydninger ved 3. budgetopfølgning:

 • Børne- og Skoleudvalget, hvor den samlede merudgift til lærerlønsområdet for 2013 nu er gjort endelig op til i alt 4,249 mio. kr.

 • Beskæftigelsesudvalget, hvor det forventede merforbrug er reduceret fra 10,035 mio. kr. til 9,036 mio. kr.

 • Social- og Sundhedsudvalget, hvor det samlede mindreforbrug er øget med 0,935 mio. kr.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgning 3 d. 12. november, og knytter følgende bemærkninger til:

Forretningsledelsen tager den samlede budgetopfølgning til efterretning, og konstaterer at budgetoverskridelsen i forhold til oprindeligt budget samlet set er minimal.

Der er forventning om, at der med budget 2014 er taget højde de områder, hvor der er er markante afvigelser.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag. Endvidere er er vedlagt status på aftalepunkterne fra Budget 2013.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget drøfter budgetopfølgningen og fremsender den til fagudvalgenes behandling.

Indstilling

År 2010-2013 Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 4:

Drøftet og fremsendes til fagudvalgene til behandling.

Ældreomsorgsudvalget den 28. november 2013:

Til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2013:

Taget til efterretning.

Miljø- og Teknikudvalget den 3. december 2013:

Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning. Den manglende indtægt på 450.000 kr. vedr. byggesagsgebyrer forventes finansieret indenfor udvalgets samlede ramme.

Børne- og Skoleudvalget d. 3. december 2013:

Til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2013:

Til efterretning.

Fritids- og Kulturudvalget den 11. december 2013:

Beslutning foreligger forud for Byrådets møde.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Opkrævning af gebyr i forbindelse med behandling af sager vedrørende støttet boligbyggeri


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal opkræve et gebyr for sagsbehandlingen af støttet boligbyggeri .

Sagsfremstilling

Ifølge almenboliglovens § 107 har kommunen hjemmel til at opkræve et gebyr til dækning af kommunens udgifter ved sagsbehandling af støttet nybyggeri.

Det er normalt, at gebyret fastsættes til 2,5 promille af den ved skema B godkendte anskaffelsessum, og opkræves, når skema C skal behandles.

Det kræver en politisk beslutning, at opkræve støttesagsgebyret.

For de igangværende byggerier er størrelsen på gebyret følgende:

Byggeri Boligorganisation Beløb
34 familieboliger - Vestergårdsgade Boligselskabet Nordjylland 149.000 kr.
Plejecenter Rådhuspladsen/Boliger Boligforeningen PM 195.000 kr.
Plejecenter Rådhuspladsen/Serviceareal Brønderslev Kommune 21.000 kr.
36 familieboliger Risagerlund Boligforeningen PM 140.000 kr.

Af Brønderslev Kommunes nabokommuner opkræver Jammerbugt, Frederikshavn og Aalborg Kommune gebyret. Hjørring Kommune gør det ikke.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at Brønderslev Kommune opkræver gebyr for sagsbehandlingen af støttet boligbyggeri på 2,5 ‰ for de nævnte igangværende sager og fremover.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 6:

Udsat.

Beslutning

Godkendes fremadrettet.

Til toppen


5. Takster 2014 - Vand og Spildevand - Brønderslev Forsyning


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelsen for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildvand A/S har den 27. november 2013 fremsendt takster for vand og spildevand for 2014.

Byrådet skal godkende taksterne ud fra en legalitetskontrol. Det vil sige, at Byrådet skal vurdere, om de fastsatte takster opfylder den gældende lovgivning, og om de fastsatte prislofter er overholdt. Prisloftet er fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til vandforsyningsloven og lov om betalingsregler for spildevand fastsætter vandforsyningsselskaberne og spildevandsforsyningsselskaberne årligt taksten for vand og spildevand under overholdelseaf det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft. Prisloftet fastsættes på baggrund af forskellige faktorer og har til formål at sikre, at forsyningerne drives så effektivt som muligt. Taksterne skal i følge lovene godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsen for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har på møde den 21. november 2013 besluttet at indstille følgende takster for 2014 til godkendelse:

Vand:

Bestyrelsen har i forbindelse med takster for 2014 i lighed med det foregående år besluttet at differentiere taksten for storforbrugere med et forbrug af vandover 2.500 m3.

Vandsalgpr. m3 10,04 kr.
+ afgifter til staten pr. m³ 6,13 kr.
I alt pr. m3 eks. moms 16,17 kr.
I alt pr. m3 inkl. moms 20,21 kr.

hvilket er et fald på 0,38 kr. på vand (fald på 0,48 kr. på prisen efter tillæg af afgift og moms.)

Vandsalgpr. m3ved forbrug over 2.500m3 8,00 kr.
+ afgifter til staten pr. m³ 6,13 kr.
I alt pr. m3 eks. moms 14,13 kr.
I alt pr. m3 inkl. moms 17,66 kr.
Målerbidragved målerstørrelse til og med QN 2,5 500,00 kr.
+ moms i alt pr. måler 625,00 kr.
Målerbidrag ved målerstørrelse over QN 2,5 1.000 kr.
+ moms i alt pr. måler 1250 kr.

hvilket er en stigning på henholdsvis 100 kr. og 600 kr. eks. moms i forhold til 2013

Tilslutningsbidrag parcelhuse, rækkehuse og lign. standardbidrag) 10.400,00 kr.
+ moms i alt 13.000,00 kr.

hvilket er uændret i forhold til 2013.

Forsyningssekretariatet har fremsendt afgørelse om prisloft for 2013 til Brønderslev Vand A/S. Det fremgår heraf, at prisloftet er fastsat til 20,47 kr. pr. m3 (25,59 kr. pr. m3 inkl. moms). Med en pris på 16,17 kr. pr. m3 eks. moms (20,21 kr. pr. m3 inkl. moms) ligger den af bestyrelsen for Brønderslev Vand A/S fastsatte pris altså under prisloftet.

Spildevand:

Vandafledningsbidrag 33,56 kr.
+ moms i alt pr. m³ 41,95 kr.

hvilket er en stigning på 0,56 kr. pr. m3 eks. moms (0,70 kr. pr. m3 inkl. moms) i forhold til 2013.

Taksten på tilslutningsbidrag er lovreguleret og reguleres iht. reguleringsindeks

Spildevand og regnvand inkl. moms (standardbidrag) 60.367,00 kr.
Kun spildevand inkl. moms (standardbidrag) 36.220,00 kr.

Hvilket er en stigning på henholdsvis 898 kr. og 538 kr. inkl. moms i forhold til 2013.

Forsyningssekretariatet har fremsendt afgørelse om prisloft for 2013 til Brønderslev Spildevand A/S. Det fremgår heraf, at prisloftet er fastsat til 45,56 kr. pr. m3 eks. moms (56,95 m3 inkl. moms). Med en pris på 33,56 kr. pr. m3 eks. moms (41,95 kr. pr. m3 inkl. moms) ligger den af bestyrelsen for Brønderslev Spildevand A/S fastsatte pris altså under prisloftet.

Der er vedlagt bilag, hvoraf indstillingen fra bestyrelsen for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S samt afgørelserne fra Forsyningssekretariatet fremgår.

Forvaltningen har gennemgået taksterne og kan bekræfte, at gældende lovgivning og fastsatte prislofter er overholdt.

Brønderslev Forsyning A/S har udarbejdet en ny betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S. Denne skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Denne godkendelse behandles som et særskilt punkt på dagsorden for møder i de respektive udvalg samt Byrådet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet godkender de af forsyningsbestyrelserne godkendte takster for vand og spildevand.

Beslutning

Indstilles godkendt, dog således at vandafledningsbidragene tilpasses den vedtagne betalingsvedtægt. (indsættes i sagsfremstillingen)

Bilag

Til toppen


6. Årsberetning og grønt regnskab 2012 for Reno-Nord


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

I/S Reno-Nord har fremsendt årsberetning 2012 og grønt regnskab 2012.

Årets resultat blev et underskud på 4,9 mio. kr. Der for var 2012 budgetteret med et samlet underskud på -13,7 mio. kr.

Sagen fremsendes til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Reno-Nord modtager affald fra ejerkommuner, andre kommuner, farligt affald fra I/S Mokana og shredderaffald (miljøbelastende affald som deponeres).

Mængden af affald til forbrænding udgjorde i 2012 samlet 177.128 t, hvoraf affaldsmængden fra interessentkommunerne udgjorde 141.095 t. Affaldsmængderne til forbrænding er på niveau med 2011, hvilket således viser en stagnering af tendens med faldende mængder siden 2009. Der er fortsat faldende mængder affald til deponering.

Indtjeningen for forbrændingsanlægget er ca. 5 mio. kr. højere end budgetteret, mens den for deponiet er 113.000 kr. lavere end budgetteret.

Samlede indtægter i 2012 157.576.000 kr.
Samlede udgifter i 2012 87.909.000 kr.
Årsresultat før afskrivning og finansielle poster 69.667.000 kr.
Afskrivning af anlæg 49.251.000 kr.
Netto-renteudgifter 25.377.000 kr.
Årets resultat -4.961.000 kr.

Året 2012 har både driftsmæssigt og økonomisk være tilfredsstillende for Reno-Nord.

Bemærkninger i årsrapporten

EU har fremlagt direktivforslag for offentlige indkøb, som foreskriver at max. 10% af offentlige virksomheders aktiviteter må foregå på konkurrenceudsat område. Da de danske forbrændingsanlæg forbrænder 30-40% skal det kommunale affald enten i udbud eller forbrændingsanlæggene skal afvise brændbart erhvervsaffald. Affaldsbranchen og KL arbejder på at orientere Miljøministeriet, Folketinget og EU-Parlementet om konsekvenser for affaldssektoren i Danmark

Reno-Nord har igangsat et certificeringsarbejde vedrørende miljø og arbejdsmiljø, for bl.a. at imødekomme krav om dokumentation i forbindelse med evt. liberalisering af området.

Årsberetningen medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for Reno-Nords fremtidige budgetlægning og dermed takstfastlæggelsen.

Grønt regnskab

Forbrændingsanlægget og deponiets påvirkninger af det eksterne miljø fremgår af det grønne regnskab.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetningen og det grønne regnskab til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 12. november 2013, pkt. 12:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun var fraværende.

Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 9:

Udsat.

Beslutning

Anbefales taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Anlægsregnskab for gennemførelse af AT-påbud på Toftegårdsskolen samt anvendelse af mindreforbrug til kloakseparering i Brønderslev Midtby


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af anlægsregnskab for gennemført påbud stillet af Arbejdstilsynet på Toftegårdsskolen i Jerslev.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 303.229 kr.

Endvidere skal Byrådet tage stilling til, at frigivne mindreforbrug i anlægsregnskabet for gennemført AT-påbud overføres til Kloakseparering i Brønderslev midtby.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Miljø og Teknik fremsender til Byrådets godkendelse anlægsregnskab for gennemført Påbud modtaget af Arbejdstilsynet i skrivelse af den 21. november 2011 på Toftegårdsskolen, Samsøgade 40, 9740 Jerslev.

Udgifter i alt 4.338.771
Frigivet af anlægsbevilling 4.012.000
Frigivet fra energibesparende foranstaltninger 630.000
Mindreforbrug 303.229

Mindreforbruget kan i væsentlig grad forklares af en god licitation samt en stram byggestyring.

Fagenheden for Miljø og Teknik foreslår endvidere, at Byrådet godkender det frigivne mindre forbrug på 303.229 kr. overføres og anvendes til projekter med påkrav om kloakseparering i Brønderslev midtby ved kommunens ejendommeHedelundsgade 2, (er udført) samt Brønderslev Rådhus, Gravensgade 103-107, Gravensgade 8-4, der skal udføres inden 1. marts 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der overføres et mindreforbrug på 303.229 kr. fra AT-påbud på Toftegårdsskolen til kloakseparering i Brønderslev Midtby.

Beslutning

Udsættes.

Til toppen


8. Anlægsregnskaber - Miljø og Teknikudvalget


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Fagenheden for Teknik og Miljø fremsender anlægsregnskaber til godkendelse.

Byrådet skal tage stilling til om anlægsregnskaberne kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

Anlægsprojekt Anlægsbevilling Anlægsudgift Forskel Afsluttet år
Tennisskoven, etape 1 og 2, Hjallerup 7.130.961 kr. 6.308.320 kr. - 822.641 kr. 2012

Mindreforbruget skyldes færre udgifter til anlæg af stamvej samt reduceret udstykning af 1. etape på grund af salg af storparcel.

Læsøgade, Jerslev 1.954.898 kr. 2.054.684 kr. 99.786 kr. 2010

Merudgiften skyldes etablering af sti fra Sprogøgade til Hjulskovvej samt beplantningsbælte øst for udstykningen.

Moltkesvej, 3. etape, Dronninglund 2.643.783 kr. 2.833.518 kr. 189.735 kr. 2012

Merforbruget skyldes øgede udgifter til omfangsdræn langs vej pga. høj grundvandstand i området.

Ådalen, 5. etape, Brønderslev 3.065.000 kr. 3.772.164 kr. 707.164 kr. 2012

Merforbruget skyldes, at entreprenøren blev erklæret konkurs midt i anlægsprojektet. På grund af dette skulle der laves nyt udbudsmateriale, licitation og entreprenørs krav om udskiftning af allerede påkørt vejmaterialer.

Rosenlunden, Hjallerup 2.962.415 kr. 2.858.132 kr. - 104.283 kr. 2013

Ingen bemærkninger.

Hjallerup Industri, 1. etape 4.574.870 kr. 4.540.037 kr. - 34.833 kr. 2011

Ingen bemærkninger.

Erhvervsområde Jerslevvej/Ålborgvej 2.100.000 kr. 2.228.888 kr. 128.888 kr. 2010

Ingen bemærkninger.

Brønderslev Erhverv Syd, 3. etape 18.293.550 kr. 18.615.591 kr. 322.041 kr. 2010

Ingen bemærkninger.

Hjallerup Erhvervspark, 2. etape 4.215.519 kr. 4.355.371 kr. 139.852 kr. 2009

Ingen bemærkninger.

Renovering af materielgården i Dronninglund 4.500.000 kr. 4.508.435 kr. 8.435 kr. 2011

Ingen bemærkninger.

Salg af Håndværkervej 58, Hjallerup - 1.000.000 kr. - 604.813 kr. 395.187 kr. 2011

Mindre salgsprovenu end forventet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskaberne med de tilhørende bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

År 2010-2013 Miljø- og Teknikudvalget, 3. december 2013, pkt. 4:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Underskud af renovering og salg af materielgård er ikke del af jordforsyningen.

Afslutningsår skal fremgå af sagsfremstilling.

Bilag

Til toppen


9. Udbudspolitik og partnerskabsaftale


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der forelægges forslag til udbudspolitik for Brønderslev Kommune, samt et første udkast til en partnerskabsaftale.

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til forslagene.

Byrådet anmodes om stillingtagen til udbudspolitik.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har over et par møder drøftet muligheden for at indgå partnerskabsaftaler eller udarbejde sociale klausuler og har i den forbindelse besluttet, at der skulle arbejdes videre med begge spor (sociale klausuler og partnerskabsaftale) med henblik på et samlet beslutningsoplæg.

I den anledning har der været afholdt et møde mellem Dansk Byggeri og borgmester Lene

Hansen. På mødet blev det aftalt, at Brønderslev Kommune og Dansk Byggeri skulle arbejde videre med at undersøge mulighederne for at indgå en partnerskabsaftale.

På dette møde blev vedlagte forslag til partnerskabsaftale drøftet, og Dansk Byggeri tilkendegav, at en aftale, der ligner forslaget, lå forholdsvis tæt på det, Dansk byggeri kunne forstille sig indgik i en Partnerskabsaftale. Det vil overordnet sige, at hovedformålet med en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Tech College Aalborg, EUC Nord og Brønderslev Kommune bliver at:

a. Sikre flere lære- og praktikpladser

b. Styrke jobmuligheder for ledige svende på området.

c. Øget fokus på de faglige uddannelser i folkeskolerne i Brønderslev Kommune

Efterfølgende er der derfor udarbejdet forslag til en udbudspolitik, hvori det bl.a. fastlægges, at udbyderen ved bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser skal garantere, at de til enhver tid gældende danske overenskomstforhold følges. Såfremt udbyder overdrager opgaven eller dele af opgaven til underleverandører, skal udbyderen sikre sig, at disse også følger indgåede overenskomster på det danske arbejdsmarked.

Brønderslev Kommune arbejder på at sikre flere uddannelses– eller praktikpladser via partnerskabsaftaler, ligesom et andet mål med partnerskabsaftalen er at øge antallet af beskæftigede med løntilskud og lignende typer beskæftigelse. Lykkes det mod forventning ikke at indgå partnerskabsaftale herom, eller afhjælper partnerskabsaftalen ikke problemet disse mål, skal mulighederne for at indarbejde klausuler herom i de konkrete udbud overvejes på ny.

Det fremadrettede arbejde vedr. partnerskabsaftale vil blive forankret i UU og på sigt i ungeenheden.

Stabsenheden for Personale, Økonomi og IT anmoder om Økonomiudvalgets stillingtagen til udbudspolitik og udkast til partnerskabsaftale.

Indstilling

Økonomiudvalget, 23. oktober 2013, pkt. 17:

Der ønskes mere detaljeret afsnit om kontrol- og opfølgningsforanstaltninger i udbudspolitik og administrationsgrundlag.

Genbehandles på næste møde.

Partnerskabsaftale forelægges når endelig udkast er udarbejdet.

Jens Arne Hedegaard var fraværende.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 21. november 2013:

Der er udarbejdet forslag til formulering af afsnit om kontrol- og opfølgningsforanstaltninger. Afsnit hvori der er lavet ændringer er markeret med rød tekst.

Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 14:

Udsat.

Beslutning

Udbudspolitik indstilles godkendt, med rettelser i udbudspolitik side 3 og 4, og konsekvensrettelser i administrationsgrundlag.

Det godkendes at der arbejdes videre med partnerskabsaftale.

Bilag

Til toppen


10. Brugertilfredshedsundersøgelse - hjemmepleje


Resume

Sagsforløb: ØK/ÆO

Sundhed og Velfærd har gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet og den færdige rapport ligger nu til orientering i Økonomiudvalget. Undersøgelsens resultater viser, at borgerne i Brønderslev er meget tilfredse med hjemmeplejen. Fagenheden Sundhed og Velfærd foreslår, at undersøgelsen gentages hvert andet år.

Sagsfremstilling

Den 13. februar godkendte Økonomiudvalget spørgeskemaet for brugertilfredshedsundersøgelsen af hjemmeplejeområdet, hvorefter dataindsamlingen til undersøgelsen er foregået i løbet af foråret 2013.

Undersøgelsen er foretaget via telefoninterviews ved en studentermedhjælper og er baseret på en stikprøve på 120 borgere, hvilket svarer til ca. 10% af det samlede antal borgere, der på det givne tidspunkt modtog hjemmepleje. Der er tale om en forholdsvis repræsentativ stikprøve, da stikprøven ligner den samlede mængde af borgere, der modtager hjemmepleje på særligt to parametre, nemlig visiteret tid samt leverandør.

I undersøgelsen er anvendt en række spørgsmål udarbejdet af KL, hvilket betyder, at resultaterne er sammenlignelige med de øvrige kommuner, der vælger at anvende dette koncept. På www.tilfredshedsportalen.dk ses, at der pt. er 10 kommuner rundt om i landet, der har lavet denne måling af deres hjemmepleje.

Til sammenligning med 9 øvrige kommuner, der har anvendt konceptet, er borgerne i Brønderslev generelt mere tilfredse med hjemmeplejen. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds, ligger den samlede tilfredshed med hjemmeplejen i Brønderslev Kommune på 4,47, mens landsgennemsnittet er 4,19.

Udover de landsdækkende spørgsmål, har Fagenheden Sundhed og Velfærd tilføjet enkelte lokale spørgsmål. Det drejer bl.a. sig om spørgsmålet "Hvor tilfreds er du generelt med den sygepleje du modtager" (4,64), som udelukkende er stillet i Brønderslev Kommune og derfor ikke kan benchmarkes med de øvrige kommuner.

Fagenheden Sundhed og Velfærd foreslår, at undersøgelsen gentages hvert andet år.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 13:

Udsat.

Beslutning

Videresendes til Ældreomsorgsudvalget til yderligere behandling.

Bilag

Til toppen


11. Revision af plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet


Resume

Sagsforløb: BEKO/ØK/BY

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til revision af Brønderslev Kommunes plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet forelægger beredskabschefen ”Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Brønderslev Kommune”.

Byrådet skal tage stilling til de fremsatte forslag i oplægget.

Sagsfremstilling

Kommunernes planer for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode, jf. § 4, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2004 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

Forslag til plan for det kommunale redningsberedskab og revisioner heraf skal efter behandling i Beredskabskommissionen indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse.

Med henblik på en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats, jf. beredskabslovens § 12, skal Beredskabsstyrelsen navnlig påse, om der i forslaget til plan er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel. Beredskabsstyrelsen kan indhente supplerende oplysninger fra kommunalbestyrelsen til brug for udtalelsen.

Planen for det kommunale redningsberedskab skal vedtages af Byrådet i et møde, og planen skal umiddelbart efter Byrådets vedtagelse indsendes til Beredskabsstyrelsens orientering.

Brønderslev Kommunes plan for det kommunale redningsberedskab skal være revideret og vedtaget i Byrådet inden udgangen af 2013.

Arbejdet med revision af Brønderslev Kommunes plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet er igangsat primo 2013, jf. Beredskabskommissionens beslutning under punkt 5 i mødet den 11. september 2012. Arbejdets omfang og karakter har gjort det nødvendigt at løse opgaven i samarbejde med en ekstern rådgiver.

Arbejdet er nu så vidt, at oplæg til serviceniveau forelægges for kommissionen, som ud fra en beredskabsfaglig vurdering skal tage stilling til de fremsatte forslag i oplægget.

Forslag til planrevision og oplæg til serviceniveau vil blive nærmere gennemgået og uddybet på mødet. En repræsentant fra den eksterne rådgiver deltager heri.

Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen godkender de fremsatte forslag i oplægget til serviceniveau.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beredskabskommissionen, 29. august 2013, pkt. 5:

Oplæg til serviceniveau er godkendt med anførte bemærkninger:

 • Ønske om yderligere personalemæssig ressource medtages ved kommende årlige budgetforhandlinger.

 • Kemikaliedragter anskaffes som en del af den løbende drift.

 • Løftepuder medtages som ønske til budget 2014.

 • Der ansøges om fondsmidler til anskaffelse af termiske kameraer.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. december 2013

Efter behandling i Beredskabskommissionen er forslaget til revideret plan for det kommunale redningsberedskab færdigbearbejdet og herefter fremsendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse den 13. september 2013.

Beredskabsstyrelsens udtalelse er modtaget den 8. november 2013, og på baggrund af udtalelsen er der i samarbejde med den eksterne rådgiver udarbejdet et kommenteringsark og foretaget enkelte rettelser i planforslaget.

Det endelige planforslag med bilag fremsendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Forslag om nedrivning af Klæstrup Skole - alternativt salg af skolen til Borgerforeningen


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til forslag fra Fagenheden for Børn og Kultur om nedrivning af Klæstrup skole, alternativt salg af skolen til Borgerforeningen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes energikonsulent har besigtiget bygningen og oplyser, at der er tale om en bygning, som er i meget dårlig stand. Vinduerne er så medtaget, at hvis man åbner dem vil bundstykker falde af og ruder vil synke ud af rudeparti.

Der er skimmelsvamp inde i bygningen på vægge, og tapet er ved at falde ned.

Vandforbruget er under 1 m3 om året, hvorfor det formodes, at der er meget lille anvendelse af bygningen.

Brønderslev Kommunes udgifter pr. 25. oktober 2013 har været 54.319 kr.

For en del år siden tilbød Brønderslev Kommune at Klæstrup Borgerforening kunne overtage bygningen for 1 kr., men Borgerforeningen meddelte, at de ikke ønskede at overtage bygningen, idet de ikke kunne drifte bygningen.

Grundarealet er på 1690 m2, og ejendommen er vurderet til 330.000 kr., heraf grundværdi 180.900 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 7. november 2013, pkt. 3:

Udvalget anbefaler bygningen nedrevet.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Borgerforeningen kontaktes vedr. evt. overtagelse, inden endelig beslutning tages.

Til toppen


13. Endelig vedtagelse af lokalplan for Område til boliger og Institutioner, Hjørringvej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag 01-O-09.01 for Område til boliger og Institutioner, Hjørringvej, Brønderslev har været i offentlig høring i perioden fra den 19. september til den 14. november 2013. Brønderslev Kommune har ikke modtaget indsigelser til planen indenfor høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan og kommuneplantillæg nr. 3 kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 og lokalplanforslag 01-O-09.01 for Område til boliger og Institutioner, Hjørringvej, Brønderslev har været i offentlig høring i perioden fra den 19. september til den 14. november 2013. Brønderslev Kommune har ikke modtaget indsigelser til planerne indenfor høringsperioden.


Lokalplanen muliggør udstykning og salg af overflødige personaleboliger fra Psykiatrisk Sygehus. Der kan etableres offentlige og private institutioner, og der kan ske tilbygning til Psykiatrisk Sygehus. Byggeri samles i nogle byggefelter omkring eksisterende bebyggelse samt i et nyt stort byggefelt.

Arealet overføres til byzone.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan 01-O-09.01 for Område til boliger og Institutioner, Hjørringvej, Brønderslev

endeligt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

År 2010-2013 Miljø- og Teknikudvalget, 3. december 2013, pkt. 5:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


14. Godkendelse af forslag til lokalplan for Boligområde ved Danserhøj, Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 12-B-06.01 for Boligområde ved Danserhøj, Ø. Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Der er behov for yderligere byggegrunde i Ø. Brønderslev. Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan for 9 nye boliggrunde. Miljø- og Teknikudvalget har godkendt udstykningsplanen på møde den 5. marts 2013.

Det vil være en kvalitet i området, at det forbindes med en sti til stisystemet i nabolokalplanen. Det betyder, at der skal købes en stribe jord fra naboejendommen Lindevej 18.

Se den digitale udgave af lokalplanforslag 12-B-06.01 for Boligområde ved Danserhøj, Ø. Brønderslev på

http://bronderslev.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanfilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&h=t&LokalplanId=594

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen. Fagenheden for Teknik og Miljø har foretaget en miljøscreening af lokalplanen og vurderer, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag 12-B-06.02 "Boligområde ved Danserhøj, Ø. Brønderslev", og udsender lokalplanforslaget i 8 ugers offentlig høring med udlæg at sti.

Indstilling

År 2010-2013 Miljø- og Teknikudvalget, 3. december 2013, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles sendt i høring.

Bilag

Til toppen


15. Fusion mellem affaldsselskaberne i Aalborg og Himmerland


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Byrådet besluttede tidligere på året at arbejde for en fusion af affaldsselskaberne Fælles Forbrænding (Hobro), Mokana (Aalborg) og RenoVest (Løgstør) ind i Reno-Nord (Aalborg).

Vesthimmerlands Kommune har efterfølgende besluttet, at RenoVest ikke skal indgå i fusionsprocessen.

Oplæg til fusionsaftale er fremsendt til godkendelse i ejerkommunerne med henblik på, at fusionen træder i kraft fra den 1. januar 2014.

I forbindelse med Statsforvaltningens godkendelse af sammenlægningen af de tre selskaber, skal der foreligge en udskrift af hver byrådsprotokol, hvor det fremgår, at det færdige dokumentsæt har været forelagt Byrådet og er tiltrådt af dette. Det færdige dokumentsæt er vedhæftet dagsordenen.

Brønderslev Kommune indgår i fusionen med de opgaver, der i dag varetages af Reno-Nord, dvs. kerneopgaverne forbrænding og deponering af affald for det område, der tidligere udgjorde Dronninglund Kommune. Fusionen vedrører ikke de opgaver, der varetages af AVV.

Brønderslev Kommune er ikke interessent i Mokana, og indgår derfor ikke i fusionen med opgaver omkring farligt affald. Disse opgaver vil fortsat blive varetaget af Modtagestation Vendsyssel.

Byrådet skal tage stilling til, om fusionsaftalen kan tiltrædes.

Sagsfremstilling

Oplæg til fusionsaftale mellem affaldsselskaberne i Aalborg og Himmerland er fremsendt til godkendelse i ejerkommunerne med henblik på, at fusionen træder i kraft fra den 1. januar 2014.

Brønderslev Kommune har i dag ingen varmeinteresser i forhold til Reno-Nord. Brønderslev Kommunes interesse i fusionsprocessen er derfor, at sikre størst mulig fordel for kommunens brugere og borgere i form af lavere takster på affaldsforbrændingen. En fusion, der bedst mulig tilgodeser affaldssiden, vil være det mest optimale for Brønderslev Kommune.

Den 27. februar 2013 tog Byrådet stilling til, om Brønderslev Kommune skulle indgå i fusionsprocessen. Byrådet vedtog følgende:

 • at der er ønske om fortsat fusionsproces med henblik på fusion ind i Reno-Nord

 • at Mokana medfusioneres, hvis der er ønske herom

 • at fusionsgevinsten forfordeles til de kommuner, der leverer affald, men ikke modtager varme fra anlægget

Daværende beregninger viste, at der kunne ske en samlet besparelse på 8,4-8,9 mio. kr. ved fusion mellem Reno-Nord, Fælles Forbrænding, Mokana og RenoVest.

Vesthimmerlands Kommune har efterfølgende besluttet ikke at indgå i fusionsprocessen, og nye beregninger ud fra de ændrede forudsætninger viser nu en fusionsgevinst på 3,9-4,0 mio. kr. - fortsat overvejende en organisatorisk gevinst.

Den beregnede fusionsgevinst betragtes som konservativt sat. Det er op til den ny bestyrelse i det fusionerede selskab, at finde frem til besparelserne i praksis.

Fusionen er blevet drøftet i løbet af 2013 på en række borgmestermøder i de fem kommuner, der indgår i det fusionerede selskab.

Vedhæftet er et notat om fusionen af affaldsselskaberne, hvor principperne for fusionen er beskrevet. Nedenfor er hovedpunkterne fra notatet beskrevet.

Det seneste og afsluttende møde i borgmesterkredsen blev afholdt den 23. oktober 2013. Ved dette møde blev der truffet en række beslutninger, hvoraf nogle ville afhænge af Mariagerfjord Kommunes byrådsbehandling af sagen.

Byrådsbehandlingen fandt sted den 24. oktober 2013. Det blev besluttet, at Mariagerfjord Kommune tilslutter sig en fusion med Reno-Nord pr. 1. januar 2014, og at forbrændingsanlægget i Hobro medfusioneres.

Følgende politiske beslutninger og anbefalinger fra borgmesterkredsen kan derfor indarbejdes i sagens videre behandling:

 • at der indgås fusion mellem I/S Fælles Forbrænding, I/S Reno-Nord og I/S Mokana, og at det færdigredigerede forslag til sammenlægningsaftale med bilag fremsendes til de berørte kommunalbestyrelser,

 • at fusionen sker fra den 1. januar 2014, altså med tilbagevirkende kraft, da de formelle godkendelser, inklusiv tilsynsmyndighedens godkendelse, ikke vil kunne være på plads inden,

 • at hvis energitilsynet siger nej til at lade varmesidens andel af fusionsgevinsten på forbrændingsdelen tilfalde affaldssiden, skal der ske en godtgørelse via en justering af kørselsudligningsordningen,

 • at affald fra områderne Mariager og Hobro betragtes som nyt affald på nogle nærmere beskrevne betingelser, hvis det besluttes at lukke forbrændingsanlægget i Hobro i perioden frem til 2022,

 • at det nye selskab kan vælge at lave en sammenskrivning af vedtægterne efter 2016,

 • at markedsprisen, som benyttes i dækningsbidragsmodellen, fastfryses til 300 kr./ton,

 • at der ikke arbejdes videre med omlægning af afskrivningsprofilen på I/S Reno-Nord,

 • at det fusionerende selskab udarbejder et brev til kommunerne om behov for bestyrelsesmedlemmer.

Brønderslev Kommune vil få én repræsentant i bestyrelsen i det nye selskab. I forbindelse med konstitueringen i december 2013 skal der således udpeges medlem til det nuværende selskab og til det kommende fusionerede selskab. Bestyrelsesposten i det nye selskab træder først i kraft, når selskabet er godkendt i Statsforvaltningen. På samme tidspunkt ophører posten i det nuværende selskab.

Involverede kommuner

Det fusionerede selskab vil efter den 1. januar 2016, når fusionsprocessen er fuldt gennemført, omfatte kommunerne Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild, Aalborg og Brønderslev med følgende områder:

 • Jammerbugt: Udvider sin deltagelse til at omfatte hele kommunen

 • Mariagerfjord: Udvider sin deltagelse til at omfatte hele kommunen

 • Rebild: Udvider ikke sin deltagelse, men fortsætter med et opgaveomfang svarende til tidligere Skørping Kommune

 • Aalborg: Udvider deltagelsen til at omfatte hele kommunen

 • Brønderslev: Udvider ikke sin deltagelse, men fortsætter med opgaveomfang, der svarer til tidligere Dronninglund kommune

Følgende kommuner er desuden berørt af processen, idet de er involveret i et eller flere af de nuværende affaldsselskaber:

 • Vesthimmerlands Kommune (interessent i I/S Mokana)

 • Skive (interessent i I/S Mokana)

 • Randers (interessent i I/S Fælles Forbrænding)

Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune går ikke med i det nye Reno-Nord samarbejde, men Randers Kommune er bundet af en leveringsforpligtigelse for forbrændingsegnet affald, og indgår derfor i årene 2014-2015 med de opgaver, som hidtil har været overført til I/S Fælles Forbrænding. Vilkår for udtrædelse er indarbejdet i bilag til sammenlægningsaftalen.

Betydning for Brønderslev Kommune

For at fusionen kan gennemføres, skal alle involverede kommuner tiltræde sammenlægningsaftalen med tilhørende bilag. I forbindelse med Statsforvaltningens godkendelse af sammenlægningen af de tre selskaber, skal der foreligge en udskrift af hver byrådsprotokol, hvor det fremgår, at det færdige dokumentsæt har været forelagt Byrådet og er tiltrådt af dette. Det færdige dokumentsæt er vedhæftet dagsordenen.

Brønderslev Kommune indgår i fusionen med de opgaver, der i dag varetages af Reno-Nord, dvs. kerneopgaverne forbrænding og deponering af affald for det område, der tidligere udgjorde Dronninglund Kommune. Fusionen vedrører ikke de opgaver, der varetages af AVV.

Brønderslev Kommune er ikke interessent i Mokana, og indgår derfor ikke i fusionen med opgaver omkring farligt affald. Disse opgaver vil fortsat blive varetaget af Modtagestation Vendsyssel.

En tiltrædelse af fusionsaftalen betyder ikke ændrede vilkår i forhold til Brønderslev Kommunes evt. ønske om at udtræde af det fusionerede selskab efter 2022.

Ved en gennemførelse af fusionen vil Brønderslev Kommune ikke blive mødt med forpligtelser og hæftelser, som ligger ud over de forpligtelser, som i forvejen er knyttet til det nuværende Reno-Nord.

Vedtægterne er baseret på nuværende vedtægter i Reno-Nord. Der er dog indskrevet en øget mindretalsbeskyttelse (2/3-dels flertal), herunder også vedr. varmeaftaler mellem Reno-Nord og Aalborg Kommune.

Økonomi

I forbindelse med fusionsarbejdet, er det beregnet, at der ved en fusion mellem Reno-Nord, Mokana og Fælles Forbrænding, kan opnås en rationaliseringsgevinst på 3,9-4 mio. kr. årligt, alt overvejende som en organisatorisk besparelse. Det indgår i fusionsaftalen, at gevinsten på affaldssiden udelukkende tilfalder Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Brønderslev i form af reduktion af prisen på forbrænding af dagrenovation.

Brønderslev Kommunes andel af gevinsten for affaldssiden er beregnet til ca. 160.000 kr. årligt fra og med 2016. Der forventes en tilsvarende gevinstandel i forhold til fusionsgevinsten for varmesiden, men her skal der først ske en afklaring hos energiprismyndighed henholdsvist Statsforvaltningen i forhold til det foreslåede princip for gevinstfordeling.

I 2014 og 2015 vil fusionsgevinsten være begrænset, idet der fortsat er adskilte regnskaber for de enkelte selskaber, og der kortvarigt vil være nogle engangsomkostninger ved fusionen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender,

 • at Brønderslev Kommune indgår i fusion af I/S Reno-Nord, I/S Mokana og I/S Fælles Forbrænding,

 • at fusionen gennemføres pr. 1. januar 2014 på det aftalegrundlag, som borgmesterkredsen blev enige om,

 • sammenlægningsaftalen med tilhørende bilag (det endelige dokumentsæt).

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Indstilling

År 2010-2013 Miljø- og Teknikudvalget, 3. december 2013, pkt. 8:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun ønsker undersøgt nærmere om det er præciseret, at Brønderslev Kommune ikke indgår som en del af fusionen i forbindelse med håndtering af farlig affald (Mokana-delen).

Beslutning

Miljø- og Teknikudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


16. Strategi for klimatilpasning


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Klimatilpasningsplanen udarbejdes som en del af kommuneplanen. Formålet er at forberede kommunen på fremtidige klimaændringer. I den første udgave af planen fokuseres især på oversvømmelsesproblematikken.

Byrådet skal tage stilling til, om klimatilpasningsplanen kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

I følge aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening skal alle landets kommuner udarbejde en klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013. Klimatilpasningsplanen er en del af kommuneplanen. Da kommuneplanprocessen, på tidspunktet for igangsætning af arbejdet

med klimatilpasningsplanen, allerede var langt fremme, har det været nødvendigt at udarbejde klimatilpasningsplanen som et tillæg til Kommuneplan 2013-2025.

Klimatilpasningsplanen har til formål at forberede kommunen på de klimaændringer, der må forventes at blive resultatet af udledningen af drivhusgasser. Ved allerede nu at foretage en kortlægning af de forventede konsekvenser kan man, dels etablere forebyggende foranstaltninger, dels tilpasse fremtidige byggerier, anlæg og konstruktioner til et ændret klima og undgå at planlægge sig ind i fremtidige problemer.

Klimaændringerne vil medføre konsekvenser på mange forskellige områder, og det vil være en stor opgave at forsøge at håndtere alle i klimatilpasningsplanen. Derfor er der foretaget en afgrænsning, så der i denne første udgave af klimatilpasningsplanen fokuseres på oversvømmelsesproblematikken. Planen vil dog blive revideret i samme takt som kommuneplanen, og der vil derfor blive lejlighed til at tage andre problemstillinger op løbende.

Forslag til klimatilpasningsplan har været i offentlig høring i 8 uger. Der er kun indkommet bemærkninger fra Naturstyrelsen. Naturstyrelsen bemærker, at der ikke er udarbejdet oversvømmelseskort for alle kloakerede områder, og at den udarbejdede kortlægning kun omfatter 20 års og 100 års regnhændelser. Endvidere skal der foreligge pdf-udgaver af oversvømmelseskort og risikokort.

Det er korrekt, som Naturstyrelsen bemærker, at kortlægningen af oversvømmelser fra kloaksystemerne ikke omfatter alle kloakerede områder. Det skyldes, at kortlægningen blev igangsat inden der forelå bestemmelser om, hvor omfattende kortlægningen skulle være.

På baggrund af en overordnet screening af oversvømmelsesproblematikken blev det på daværende tidspunkt valgt at fokusere på Brønderslev og Asaa, da Brønderslev er den eneste by, hvor der har været konstateret faktiske oversvømmelsesproblemer af større omfang, og Asaa fordi byen også er under pres pga. havvandsstigninger.

Der er efterfølgende kommet regler om, at spildevandsforsyningsselskabernes oversvømmelseskortlægning skal omfatte alle kloakerede områder, og at der skal beregnes for 5, 10, 20, 50 og 100 års regnhændelser og ikke kun 20 og 100 års hændelser, som det er tilfældet med nærværende plan. Det er derfor aftalt med Naturstyrelsen, at der i løbet af 2014 udarbejdes supplerende oversvømmelseskort i overensstemmelse med de fastsatte regler. Resultatet af denne kortlægning offentliggøres inden udgangen af 2014. Denne oplysning er indskrevet i planen under indledningen til afsnittet "Oversvømmelseskortlægning".

Endvidere laves der pdf-udgaver af de kort, der i den foreliggende plan kun kan ses i den digitale udgave (aktive kort). Disse kort lægges på hjemmesiden sammen med den endelige vedtagne plan.

Klimatilpasningsplanen kan udover den vedlagte pdf-udgave ses i en elektronisk udgave via dette link: http://bronderslev.dkplan.niras.dk/Klimatilpasningsplan.htm. Planen indeholder som nævnt ovenfor aktive kort, der kun kan ses i den elektroniske udgave.

Den endelige vedtagelse af klimatilpasningsplanen kan påklages efter samme regler som kommuneplanen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender Klimatilpasningsplan for Brønderslev Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

År 2010-2013 Miljø- og Teknikudvalget, 3. december 2013, pkt. 9:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Det tilføjes i klimatilpasningsplanen: ”Der ønskes fokus på, at der så vidt mulig tages højde for at der skal mere vand hurtigere gennem vores vandløb”.

Beslutning

Miljø- og Teknikudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Ændring af natsænkningsperioden på gadebelysningen


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Hildo Rasmussen fra Miljø- og Teknikudvalget har anmodet om at få reduceret natsænkningsperioden på gadebelysningen efter at have modtaget adskillige klager.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om den oprindelige natsænkningsperiode fra kl. 22.30 - 06.30 skal genindføres.

Sagsfremstilling

Miljø- og Teknikudvalget vedtog under budgetbesparelser for 2013, at natsænkningsperioden på gadebelysningen skulle udvides med en halv time morgen og aften således, at den oprindelige natsænkningsperiode fra kl. 22.30 - 06.30 skulle ændres til kl. 22.00 - 07.00.

Efter indførelsen af denne ændring har Hildo Rasmussen modtaget flere klager over serviceforringelsen. Hildo Rasmussen har derfor på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 8. oktober 2013 anmodet om at få reduceret natsænkningsperioden.

Efter udvidelsen af natsænkningsperioden har både Nyfors og Fagenheden for Teknik og Miljø modtaget adskillige klager fra borgere, som primært savner lys om morgenen, hvor man møder ind på arbejde og børn skal på daginstitution før kl. 07.00.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at det vil koste ca. 122.400 kr. pr. år at genindføre natsænkningsperioden fra kl. 22.30 - kl. 06.30. En merudgift, der vil kunne finansieres gennem den igangværende løbende udskiftning til lavenergi LED belysning. Nyfors har netop opgjort, at udskiftningen til LED belysning samt udvidelsen af central styring i 2011 har givet en årlig driftsbesparelse på 182.943 kr. samt en yderligere årlig driftsbesparelse i 2012 på 190.727 kr. Nyfors skønner, at besparelserne i 2013 vil komme over 200.000 kr. Driftsbesparelser som planlægges investeret i yderligere energispare tiltag på gadebelysningen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø og Teknikudvalget tager stilling til, om den oprindelige natsænkningsperiode fra kl. 22.30 - 06.30 skal genindføres.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen foreslår, at merudgiften finansieres af besparelserne på gadebelysningen.

Indstilling

År 2010-2013 Miljø- og Teknikudvalget, 3. december 2013, pkt. 10:

Udvalget indstiller at genindføre den oprindelige natsænkningsperiode. Merudgiften indstilles finansieret af energibesparelsen på gadebelysningsområdet.

Beslutning

Godkendt.

Fremsendes til Byrådet til orientering.

Til toppen


18. Ny Betalingsvedtægt for Brønderslev Forsyning


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Brønderslev Spildevand har udarbejdet en ny Betalingsvedtægt, som skal godkendes af Byrådet. De væsentligste ændringer er indførslen af en trappemodel for afregning af vandafledningsafgiften i forhold til virksomheder.

Byrådet skal tage stilling til, om betalingsvedtægten kan godkendes.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 2. september 2013 vedtaget ”Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.”. Bekendtgørelsen anfører i § 15, at Spildevandsforsyningsselskabet senest den 1. december skal udarbejde en ny betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen. Byrådet skal godkende vedtægten senest den 31. december 2013 og påse, at den er i overensstemmelse med loven og bekendtgørelsen.

Hovedformålet med lovændringen er at indføre en trappemodel i afregningen af vandafledningsafgiften i forhold til virksomheder, der fungerer på markedsmæssige vilkår. Afregningen opdeles i 3 takster således, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug.

Det nye afregningsprincip indfases over en fireårig periode med opstart den 1. januar 2014.

Brønderslev Spildevand A/S har i forbindelse med revision af betalingsvedtægten foretaget nogle ændringer og præciseringer i overensstemmelse med den administrative praksis og forsyningspligten. Den samlede vedtægt er vurderet af det rådgivende ingeniørfirma Orbicon med juridisk assistance af Codexadvokaterne. Orbicon har godkendt forslaget, som det er fremsendt til bestyrelsen for Brønderslev Spildevand A/S.

Bestyrelsen for Brønderslev Spildevand A/S har godkendt forslaget til en ny betalingsvedtægt, og den er efterfølgende fremsendt til Byrådet til endelig godkendelse efter betalingsloven.

Det skal pointeres, at Byrådets godkendelse er en legalitetsgodkendelse. Det vil sige at den kommune, hvor spildevandsforsyningsselskabet har hjemsted, skal godkende, at vedtægten er fastsat i overensstemmelse med reglerne. Kommunen bør sørge for at godkende betalingsvedtægten i passende tid, således at spildevandsforsyningsselskabet kan fastsætte takster og opkræve bidrag i overensstemmelse med reglerne i loven og bekendtgørelsen med virkning fra den 1. januar 2014.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender betalingsvedtægten.

Indstilling

År 2010-2013 Miljø- og Teknikudvalget, 3. december 2013, pkt. 11:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


19. Ændring af vedtægter for Limfjordsrådet


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Limfjordsrådet har fremsendt ønske om ændring af vedtægterne for rådet. Der er tale om en ændring, der betyder, at ét af to medlemmer fra den enkelte kommune kan vælges uden for Byrådets medlemmer. Ligeledes er indføjet, at formandskabet i Limfjordsrådet skal vælges blandt de medlemmer, der også sidder i et af byrådene.

Byrådet skal tage stilling til vedtægtsændringerne.

Sagsfremstilling

På opfordring fra Aalborg Kommune har Limfjordsrådet behandlet et ønske om vedtægtsændring. Ændringen betyder, at det bliver muligt, at Byrådet udpeger ét af to medlemmer til Limfjordsrådet uden for Byrådets medlemskreds.

Samtidig fastlægges det, at formandskabet for Limfjordsrådet skal vælges blandt de medlemmer, der sidder i Byrådet for en af medlemskommunerne. Formandskabet kan således ikke vælges blandt de medlemmer, der er udpeget uden for medlemmernes Byråd.

Nuværende formulering i vedtægter

Ӥ 8

Det Politiske Forum udgør Limfjordsrådets styregruppe.

Det Politiske Forum sammensættes af 1-2 politiske repræsentanter fra fortrinsvis kommunernes Teknik- og Miljøudvalg (eller det udvalg hvorunder vandplanarbejdet sortere).

En suppleant vælges af og blandt Byrådene for hver af de kommunale medlemmer.

Repræsentanter og suppleanternes valgperiode følger den kommunale valgperiode.”

§ 13

Forummet vælger en formand og næstformand, som har til opgave at optræde:

Som talsmand i forhold til dialog med medlemskommunerne, pressen samarbejdspartnere, staten m.fl.

Som mødeleder.

Som sparringspartner for embedsmandsgruppen i forhold til Limfjordsrådets arbejde.

Forslag til vedtægtsændring er:

Ӥ8

Det Politiske Forum udgør Limfjordsrådets styregruppe.

Det Politiske Forum sammensættes af 1-2 repræsentanter fra de enkelte medlemskommuner.

Én repræsentant udpeges blandt Byrådets midte fortrinsvis blandt medlemskommunernes Teknik- og Miljøudvalg (eller det udvalg hvorunder vandplanarbejdet sorterer). Den anden repræsentant kan udpeges udenfor Byrådets midte.

En suppleant vælges af og blandt Byrådene for hvert af de kommunalt udpegede medlemmer.

Repræsentanternes og suppleanternes valgperiode følger den kommunale valgperiode.”

§13

Forummet vælger en formand og en næstformand, der har til opgave at optræde:

Som talsmand i forhold til dialog med medlemskommunerne, pressen, samarbejdspartnere, Staten m.fl.

Som mødeleder.

Som sparringspartner for embedsmandsgruppen i forhold til Limfjordsrådets arbejde.

Formandskabet skal være folkevalgt.

Formands og næstformands valgperiode følger den kommunale valgperiode.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender Limfjordsrådets forslag til vedtægtsændringer.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

År 2010-2013 Miljø- og Teknikudvalget, 3. december 2013, pkt. 15:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


20. Styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til Styrelsesvedtægt gældende fra den nye byrådsperiode.

Byrådet anmodes om at godkende forslaget. Der skal være 2 behandlinger i Byrådet før forslaget er godkendt.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til Styrelsesvedtægt gældende fra den nye byrådsperiode.

I forslaget er der fortsat følgende udvalg:

1. Økonomiudvalg

2. Miljø- og Teknikudvalg

3. Børne- og Skoleudvalg

4. Fritids- og Kulturudvalget

5. Social- og Sundhedsudvalg

6. Ældreomsorgsudvalget

7. Beskæftigelsesudvalg

I den nuværende vedtægt er der 7 medlemmer i Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget og 5 medlemmer i de øvrige udvalg. I den nye vedtægt, er det foreslået, at der er 7 medlemmer i Miljø- og Teknikudvalget.

I forhold til den nuværende styrelsesvedtægt er der sket følgende ændringer i opgaverne for udvalgene:

1. Økonomiudvalget

By- og landdistriktsudvikling er uddybet til: By- og landdistriktsudvikling herunder byfornyelse og områdefornyelse.

2. Miljø- og Teknikudvalget

Der er ingen ændringer i forhold til den nuværende vedtægt - dog er opgaven med byfornyelse udgået, da den hører under Økonomiudvalget.

3. Børne- og Skoleudvalget

Det er præciseret, at opgaverne vedr. særlig støtte til børn og unge samt rådgivning og vejledning for børn, unge og deres familier vedrører børn under 15 år, da opgaverne for børn / unge over 15 år fremover varetages i Ungeenheden under Beskæftigelsesudvalget.

4. Fritids- og Kulturudvalget

Der er ingen ændringer i forhold til den nuværende vedtægt.

5. Social- og Sundhedsudvalget

Opgaven med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er flyttet til Beskæftigelsesudvalget som følge af etableringen af Ungeenheden.

Opgaven med førtidspension er ligeledes flyttet til Beskæftigelsesudvalget, da den har sammenhæng med de øvrige forsørgelsesydelser, der gives til enkeltpersoner.

Det er præciseret, at opgaverne vedr. visitation til udførende opgaver gælder borgere over 30 år, da yngre borgere varetages i Ungeenheden under Beskæftigelsesudvalget.

6. Ældreomsorgsudvalget

Der er ingen ændringer.

7. Beskæftigelsesudvalget

Opgaverne er defineret på samme måde som de øvrige udvalg.

I forhold til den nuværende vedtægt, er opgaverne udvidet som følge af etableringen af Ungeenheden og førtidspensionsområdet er foreslået overflyttet til Beskæftigelsesudvalget, da det har en naturlig sammenhæng med de øvrige forsørgelsesydelser, der hører under udvalget.

Det er i forslag til ny styrelsesvedtægt foreslået, at formændene for de stående udvalg modtager et vederlag, som udgør 22,2% af borgmesterens vederlag. (Samme niveau som i dag).

Det foreslås endvidere, at formanden for Børn og Ungeudvalget fremover modtager et vederlag, som udgør 10% af borgmesterens vederlag (p.t. er det 4%). Til den anden politiske repræsentant i dette udvalg foreslås, at der gives et vederlag på 7% (p.t. er det 3,3%) af borgmesterens vederlag.

Ovenstående forslag medfører, at antallet af medlemmer i udvalgene øges med 2, idet Miljø- og Teknikudvalget får 7 medlemmer mod 5 p.t., at formanden for Børn- og Ungeudvalget får et højere vederlag, og at der gives vederlag til den anden politiske repræsentant i Børn- og Ungeudvalget. I alt en merudgift i forhold til det nuværende på 107.580 kr. årligt. Beløbet kan afholdes inden for rammen jfr. loven og inden for kommunens budget.

Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet tager stilling til forslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


21. Honorering af udvalg


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget har ønsket udarbejdet forslag til principper for vederlæggelse samt fastsætte antallet af møder, der max. kan udbetales diæter for.

Økonomiudvalget anmodes om at drøfte forslaget.

Sagsfremstilling

Stabsenheden for Service foreslår, at der vedtages følgende principper for ydelse af vederlag til udvalg, hvortil Byrådet udpeger repræsentanter, gældende fra 1. januar 2014:

 • Mødediæter ydes til medlemmer i udvalg, hvor Byrådet udpeger medlemmer, og hvor der ifølge lovgivning kan ydes diæter efter Byrådets beslutning.

 • Personer, der udpeges til et udvalg i kraft af deres ansættelse eller medlemskab af organisation, modtager som udgangspunkt ikke diæter for hvervet.

 • Byrådsmedlemmer modtager ikke mødediæter for de hverv, de udpeges til af Byrådet (forudsættes dækket af det faste vederlag)

Det foreslås, at der ydes mødediæter for et max. antal møder årligt under 4 timer pr. udvalg.

Der vil pt. være tale om diæter til medlemmer af følgende udvalg:

 • Beredskabskommissionen (får i dag diæter til max. 4 møder årligt under 4 timer)

 • Det Lokale Beskæftigelsesråd (får i dag diæter til max. 5 møder årligt under 4 timer)

 • Frivilligrådet (modtager ikke diæter pt.)

 • Færdselssikkerhedsudvalget (modtager ikke diæter pt.)

 • Det Grønne Råd (modtager ikke diæter pt.)

 • Grundlisteudvalget - kun ét møde i byrådsperioden (modtager ikke diæter pt.)

 • Integrationsrådet (modtager ikke diæter pt.)

 • Bestyrelsen for Brønderslev Kulturskole (tidligere musikskolen - modtager ikke diæter pt.)

 • Bestyrelsen for Museumsforeningen (modtager ikke diæter pt.)

 • Bestyrelsen for Ungdommens Uddannelsesvejledning (modtager ikke diæter pt.)

 • Ungdomsskolebestyrelsen (får i dag diæter til max. 6 møder årligt under 4 timer)

For nogle af udvalgene vil en beslutning om udbetaling af mødediæter ingen økonomiske konsekvenser have, idet alle medlemmerne er enten byrådsmedlemmer eller ansatte.

Konsekvens:

Nogle politikker / vedtægter skal i givet fald tilrettes i overensstemmelse med principbeslutning om vederlag, idet der for nogle udvalg i vedtægter er bemærkning om, at der ikke ydes diæter for hvervet

Beboerklagenævnet og Huslejenævnet holdes uden for principperne, idet vederlag til formand og medlemmer tidligere er fastsat ud fra en vurdering af opgavens omfang. Udvalg, hvor der i lovgivningen er fastsat bestemmelser om diæter, er ligeledes udtaget af listen (ældreråd og handicapråd).

Udgiften til diæter ud fra ovenstående principper kan afholdes inden for det afsatte budgetbeløb til mødediæter.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Der er på budgettet for 2013 afsat i alt 337.800 kr. til råd og nævn. Beløbet dækker alle udgifter til råd og nævn (vederlag, kurser, møder, aktiviteter m.v.)

Indstilling

Økonomiudvalget, 23. oktober 2013, pkt. 15:

Udsat, der ønskes konsekvensberegning ved max. 4 møder.

Liste over hvortil der udpeges ønskes fremsendt

Jens Arne Hedegaard var fraværende.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 21. november 2013:

Der er udarbejdet oversigt over konsekvens ved max. 4 møder med ens honorering af udvalg, hvor dette lovgivningsmæssigt er muligt.

Liste, hvortil der udpeges, er fremsendt til gruppeformænd.

Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 15:

Udsat.

Beslutning

Principperne godkendt.

Bilag

Til toppen


22. Forslag om reduktion i antal afstemningssteder i forbindelse med afholdelse af valg


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Brønderslev Kommune er i dag inddelt i 18 afstemningsområder.

Byrådet anmodes om stillingtagen til forslag om nedlæggelse af de 7 mindste afstemningssteder i forbindelse med afholdelse af valg.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune er i dag inddelt i 18 afstemningsområdet med det anførte antal vælgere:

Afstemningsområde Stemmeberettigede ved seneste valg
Agersted 694
Asaa 1.555
Brønderslev 9.549
Dronninglund 3.677
Flauenskjold 1.058
Hallund 531
Hellum 297
Hjallerup 2.922
Jerslev 1.358
Klokkerholm 1.143
Serritslev 685
Stenum 537
Sterup 319
Thise 715
Thorup 296
Ørum 408
Øster Brønderslev 1.218
Øster Hjermitslev 325
I alt 27.287

Følgende 7 afstemningssteder foreslås nedlagt:

Afstemningsområde Stemmeberettigede ved seneste valg
Hallund 531
Hellum 297
Stenum 537
Sterup 319
Thorup 296
Ørum 408
Øster Hjermitslev 325
I alt 2.713

Ændringen vil i givet fald komme til at berøre 2.713 vælgere direkte + enkelte, der får flyttet deres afstemningsområde som følge af ændret distriktsinddeling, jfr. nedenfor.

Det foreslås, at afstemningsstederne bevares i lokalområder, hvor der i dag findes folkeskoler, og at valgdistriktet fremover = skoledistrikt (Brønderslev by dækker 3 skoledistrikter).

Med dette som udgangspunkt vil der fremover være følgende 11 afstemningsområder med det anførte antal vælgere:

Afstemningsområde Antal vælgere (ca.) Afstemningslokale
Agersted 900 Agersted Kro
Asaa 1.600 Asaa-Hallen
Brønderslev 9.600 Brønderslev Hallen
Dronninglund 3.400 Dronninglund Hotel
Flauenskjold 1.000 Jyske Ås Kulturhus og Vandrehjem
Hjallerup 3.300 Hjallerup Kulturhus
Jerslev 2.100 Jerslev Forsamlingshus
Klokkerholm 1.400 Tagrenden
Serritslev 900 Serritslev Forsamlingshus
Thise 1.200 Manna-Thise Multihus
Øster Brønderslev 1.850 Samlingshuset
I alt 27.250

Med dette forslag forventes en besparelse på ca. 60.000 kr. pr. valg.

Forslaget er begrundet i, at:

 • det er vanskeligt at finde politiske repræsentanter og administrativ hjælp til de mange valgsteder,

 • i 2014 afholdes valget en søndag, Et valgsted har oplyst, at lokalet er lejet ud til anden side,

 • på alle valgsteder skal der min. være 5 valgstyrere, hvilket er mange ressourcer i forhold til vælgertal

 • en evt. digitalisering af valget vil være meget udgiftskrævende med 18 valgsteder

Personalemæssige konsekvenser

Der bliver behov for færre ressourcer på selve valgdagen.

Beslutning

Afvist for nærværende.

Til toppen


23. Skolereformen - principper for ressourcetildeling


Resume

Sagsforløb: BSØK/BY

Byrådet anmodes om at drøfte overordnede principper for en fremtidig ressourcetildelingsmodel.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur anmoder Børne- og Skoleudvalget om at drøfte overordnede principper for en fremtidig ressourcetildelingsmodel med henblik på, at der efterfølgende kan udarbejdes konkret forslag til model.

Der orienteres endvidere om input fra temamøder om skolereformen.

Personalemæssige konsekvenser

Det er ikke muligt pt. at oplyse noget om dette.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 12. november 2013, pkt. 10:

Børne- og Skoleudvalget godkender principielt de foreslåede overordnede principper for en fremtidig ressourcetildelingsmodel med henblik på, at der efterfølgende kan udarbejdes konkret forslag til model til præsentation på udvalgets møde i december.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. december 2013:

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender forslag til ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet i Brønderslev Kommune.

År 2010-2013 Børne- og Skoleudvalget, 3. december 2013, pkt. 9:

Udvalget indstiller de foreslåede principper godkendt.

Fordelingsmodellen indstilles godkendt med en vægtning på 45 % på elevtakst og 55 % på klassetakst.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


24. Visions- og strategiplan for "den digit@ale skole" i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til forslag til Visions- og strategiplan for "den digit@le skole" i Brønderslev Kommune i 2014-16.

Sagsfremstilling

Der henvises til Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. oktober 2013, hvor udvalget besluttede, at der udarbejdes sag til møde i december 2013 vedrørende den digitale udvikling i kommunens skoler med henblik på at styrke elevernes læring.

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender forslag til Vision- og strategiplan for "den digit@ale skole" i Brønderslev Kommune i 2014-16.

Vision:

Brønderslev Kommunes skoler skal gennem brug af IT og anden teknologi i skolens fag og understøttende undervisning fremme elevernes læring og trivsel.

IT og anden teknologi skal endvidere bidrage til nytænkning af udfordrende læringsrum for alle elever og nye organisationsformer.

Visionen suppleres med følgende strategiske pejlemærker (mål og succeskriterier), som hver især har betydning for, at kommunens forvaltning og skoler kan arbejde målrettet med visionen.

De fire strategiske pejlemærker er:

 1. IT-didaktik og læring

 2. Digitale læremidler- og lyst til læring

 3. Deling, kommunikation og samarbejde

 4. Ledelse og styring

Strategiens tilblivelse og videre proces:

Strategien er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe gennem 2013.

Strategien skal efterfølgende udbygges med konkrete handleplaner for at sikre målopfyldelse og understøtte det fremadrettede arbejde centralt og decentralt.

Med henvisning til udvalgets anmodning om oplysning om udgifter ved, at alle medarbejdere udstyres med en bærbar computer eller tablet, kan det oplyses, at det vil koste 1.164.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

År 2010-2013 Børne- og Skoleudvalget, 3. december 2013, pkt. 12:

Visions- og strategiplanen ”Den digit@le skole i Brønderslev Kommune” indstilles godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


25. Kvalitetsrapport 2013 - skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til kvalitetsrapport 2013 samt forslag om, at der ikke stilles forslag om handlingsplaner på baggrund af kvalitetsrapporten 2013.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i Kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen (2006), skal Byrådet vedtage nødvendige handlingsplaner, som kvalitetsrapporten måtte give anledning til.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at fagenheden i 2012 fik godkendt, at man må samkøre de 2 høringsprocesser, således at skolebestyrelse, Børne- og Skoleudvalg samt Byrådet på en og samme gang forholder sig til såvel kvalitetsrapport som afledte handlinger. Der har således kun været en høringsfase.

Skolebestyrelserne har fremsendt udtalelse, som er vedlagt som bilag. Derudover har fagenheden samlet nogle af de væsentligste budskaber i høringssvarene.

Skolerne har arbejdet på at iværksætte tiltag på skolerne, der understøtter den vision for skolevæsenet (SUM), som Byrådet godkendte sidste år. Samtidig er der igangsat et udviklingsprojekt (Projekt Udvikling i Fællesskaber) på tværs af dagtilbud, skoleområdet og PPR, der handler om at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Endvidere er der vedtaget en skolereform, som skal implementeres fra august 2014.

Ud fra en helhedsvurdering af rammedata, pædagogiske processer og resultater, er det fagenhedens vurdering, at samtlige skoler leverer et tilfredsstillende fagligt niveau og samtidig har fokus på, hvor der er nogle udviklingspotentialer.

Derfor foreslås det, at der ikke udarbejdes handlingsplaner for enkelte skoler på baggrund af kvalitetsrapporten.

I stedet foreslås det, at skolerne anvender skoleåret 2013/14 til i høj grad at fokusere på, hvordan den nye folkeskolereform skal blive implementeret fra august 2014. Dette kommer til at ske i tæt dialog mellem ledere, medarbejdere og forvaltningen.

Derudover vil det tværfaglige projekt "Udvikling i fællesskaber" komme til at optage ledere og medarbejdere i det kommende skoleår samtidig med, at SUM-visionen fortsat er i gang med at blive virkeliggjort.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår

 • at Byrådet godkender kvalitetsrapport 2013

 • at der ikke udarbejdes handlingsplaner på baggrund af kvalitetsrapporten

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

År 2010-2013 Børne- og Skoleudvalget, 3. december 2013, pkt. 13:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


26. Ændring af skoledistrikt - Serritslev Skole


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Som følge af budgetaftale 2014 skal skoledistriktet for Serritslev Skole ændres.

Byrådet anmodes om godkendelse heraf.

Sagsfremstilling

Budgetaftale 2014 indeholdt aftale om nedlæggelse af 3 klasser efter konkret vurdering.

Der skal tages stilling til, hvorledes dette skal gennemføres for Serritslev Skole.

Personalemæssige konsekvenser

Det er ikke muligt pt. at oplyse præcist om dette; der pågår forhandlinger.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker at Byrådet i budget 2014 og overslagsårene har vedtaget en besparelse på 1,5 mio. kr. til færre klasser på baggrund af konkret vurdering.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget den 15. oktober 2013


Udvalget tilkendegiver, at der er enighed om, at eleverne i nuværende 4., 5. og 6. klasse flyttes til Skolegades Skole senest 1. januar 2014 under henvisning til de få elever, der er i disse klasser. Nuværende 3. klasse kan som udgangspunkt fortsætte som 4. klasse i skoleåret 2014/15, såfremt elevtallet i klassen fortsat er på 15 elever. Hvis elevtallet bliver væsentlig mindre, tages sagen op til ny vurdering.

Der udarbejdes sag til behandling i udvalgets møde i november 2013 om tilretning i henhold til ovenstående.

Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 12. november 2013

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til ændring af inddeling af skoledistrikter for Serritslev Skole for skoleåret 2013/14 gældende fra 1. januar 2014 og for skoleåret 2014/15 og 2015/16.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet vedtager følgende distrikts-

ændring for Serritslev Skole:

Skoleåret 2013/14 gældende fra 1. januar 2014:

Eleverne i 4., 5. og 6. klasse overføres til Skolegades Skoles distrikt.

Skoleåret 2014/15:

Eleverne i 5. og 6. klasse overføres til Skolegades Skoles distrikt.

Skoleåret 2015/16:

Elever i 6. klasse overføres til Skolegades Skoles distrikt.

Forslaget til distriktsændring fremsendes til udtalelse i skolebestyrelsen for Skolegades Skole/Serritslev Skole, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, pkt. 3, hvorefter beslutninger om distriktsændringer som følge af skolestrukturændringer træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der i 2014 vil være en besparelse herved på 1.516.500 kr. under forudsætning af, at nuværende 3. klasse fortsætter som 4. klasse.

Børne- og Kulturdirektøren gør opmærksom på, at der i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014 er besluttet besparelse på 1.500.000 kr. i 2014 og overslagsårene med baggrund i "færre klasser på baggrund af konkret vurdering". Børne- og Kulturdirektøren gør endvidere opmærksom på, at der senere skal tages stilling til besparelsen for 2015 og fremadrettet.

Børne- og Skoleudvalget, 12. november 2013:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. december 2013:

Udtalelse fra Skolebestyrelsen på Skolegades Skole/Serritslev Skole er vedlagt som bilag.

År 2010-2013 Børne- og Skoleudvalget, 3. december 2013, pkt. 14:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


27. Status på etablering af fælles Ungeenhed


Resume

Sagsforløb: BE/LBR/ØK/BY

Den fælles Ungeenhed i Brønderslev Kommune driftsættes pr. 1. januar 2014. Der er senest afholdt møde i den politiske følgegruppe den 26. november 2013. Der afholdes ca. hver anden måned møder i den tværfaglige styregruppe.

Hermed giver Fagenheden for Beskæftigelse status på etableringen af Ungeenheden.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Lokaler (samarbejde med Teknik & Miljø):

 • Alt går efter planen. Opsætning af pavilloner på Maltvej forventes færdig inden december. (se bilag: Oversigt over forventede etableringsudgifter til Ungeenheden)

 • Medarbejdere flytter ind inden jul

IT, telefoni, kopimaskiner m.m. (samarbejde med IT):

 • Alt går efter planen. Medarbejderne fortsætter med at arbejde i de IT-systemer/fagsystemer, de anvender i dag

Organisation:

 • Flowdiagram for Ungeenheden er udarbejdet. Diagrammet illustrerer det tværfaglige arbejde i Ungeenheden. (se bilag: Flowdiagram Ungeenhed)

 • Den politiske styregruppe anbefaler, at Ungeenheden kommer til at hedde: UngeCenter Brønderslev

Personale:

 • Der er afholdt informationsmøder i de 3 fagenheder i oktober 2013.

 • Ansøgningsfrist for medarbejdere var 1. november – der er i alt kommet 18 ansøgninger. Der var ikke ansøgninger til de administrative stillinger fra Børn og Kultur. 2 medarbejdere er udvalgt til at blive overflyttet. Normeringen fra Sundhed og Velfærd var oprindelig 5,25 årsværk. Dette er ændret til 4,4 årsværk. Det er i den forbindelse aftalt, at der inden jul skal ske en konkret optælling af sager på området, så der bliver et fælles billede af baseline.

 • Der er opslået en ny stilling i Ungeenheden på de restnormeringer, der er blevet efter stillingerne er besat. Stillingen er opslået som faglig leder - men der er ikke personaleansvar i stillingen.

 • Bemanding i Ungeenheden blev offentliggjort i uge 48

 • Afholdelse af Kick-off dag for medarbejderne i december 2013.

Arbejdsgange:

 • I november blev områder for hasteprocedurer udpeget

 • fx. akutte henvendelser og underretninger

 • I november blev administrative udvalg og lign., som er aktuelle for Ungeenheden, kortlagt

 • Udarbejdelse af diverse arbejdsgangsbeskrivelser sker løbende i december og i 2014

Økonomi (samarbejde med Økonomiafdelingen):

 • Budget for politikområde 502 ungeenhed og forslag til administrativt budget for ungeenheden er udarbejdet.

 • Der arbejdes på at få de sidste detaljer på plads.

Pressedækning:

 • Informationsfolder uddeles til borgere i december

 • I december kommer en artikel i lokalaviserne om Ungeenhedens åbning 2. januar 2014

Åbent hus i Ungeenheden medio januar 2014.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Medarbejdere flyttes fra Fagenheden for Børn & Kultur, Fagenheden for Sundhed & Velfærd samt Fagenheden for Beskæftigelse til den fælles Ungeenhed.

Indstilling

År 2010-2013 Beskæftigelsesudvalget, 2. december 2013, pkt. 7:

Til orientering.

Adnan Jedon var fraværende.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


28. Høring af Masterplan for det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: FL, ÆR, HAR, BE, BS, SS, ØK, BY

Fagenheden Sundhed og Velfærd har udarbejdet en masterplan for det specialiserede voksenområde som er sendt i høring. Masterplan skal laves for perioden 2013 til 2020.

Masterplan med høringssvar forventes politisk behandlet i december 2013.

Byrådet anmodes om at godkende masterplanen.

Sagsfremstilling

Masterplanen er udarbejdet i henhold til beslutningen i Social- og Sundhedsudvalget den 11. september 2012. Afsættet er et behov for en samlet analyse på området og deraf følgende anbefalinger.

Målet med Masterplanen er at imødekomme de tendenser, der venter de kommende år på det specialiserede voksenområde. Masterplanen skal danne grundlag for politiske beslutninger om, hvordan området skal udvikle sig i perioden 2013 til 2020.

Anbefalingerne i Masterplan sigter efter at imødekomme de behov, der er for øget fokus på: rehabiliterende indsatser, velfærdsteknologiske løsninger, fleksible og intensive forløb, understøttelse af lokal inklusion kombineret med, at der samtidig skal være fokus på, at der etableres tilbud til målgrupper med stadig mere komplekse behov.

Masterplanen og bilag er fremsendt i høring hos:

 • Fag MED for Sundhed og Velfærd

 • Lokale MED udvalg

 • Ledere indenfor Handicap og Psykiatri

 • Brugerråd

 • Pårørenderåd

 • Handicapråd

 • Ældreråd

 • Arbejdsgrupper i forbindelse med udarbejdelse af Masterplanen

 • Visitationen

 • Rusmiddelsområdet

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at masterplanen drøftes.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 4. november 2013, pkt. 4:

Til efterretning.

Der laves høringssvar.

År 2010-2013 Beskæftigelsesudvalget, 2. december 2013, pkt. 6:

I respekt for Handicaprådet afventer Beskæftigelsesudvalgets behandling af Masterplanen

Handicaprådets høringssvar.

Adnan Jedon var fraværende.

År 2010-2013 Forretningsledelsen, 3. december 2013, pkt. 6:

Forretningsledelsen tilslutter sig de overordnede anbefalinger, men gør opmærksom på, at der vil være personalemæssige konsekvenser af omlægningerne og påpeger, at det vil være nødvendigt at omlægge en række af de eksisterende tilbud. Forretningsledelsen anbefaler, at der på området etableres et mere systematisk datagrundlag.

År 2010-2013 Handicaprådet, 3. december 2013, pkt. 3:

Inge Tengnagel deltog under behandling af punktet.

Høringssvar:

Masterplanen er et godt udgangspunkt for det fremtidige arbejde. Dog er rådet betænkelig ved flytning fra § 108/ § 107 til anden boligform.

Handicaprådet mener, at det er vigtigt, at der er fokus på den enkelte borgers behov ud fra en individuel vurdering - også i forhold til helhedstilbud og beskæftigelsestilbud.

Handicaprådet vedlægger Fridolins Laagers bemærkninger til referatet, som del af høringssvaret.

Peter H. S. Kristensen, Thomas Krog, Ole Bruun og Doris Larsen var fraværende.

År 2010-2013 Børn- og Skoleudvalget, 3. december 2013, pkt. 1 - tillægsdagsorden:

Udvalget gør opmærksom på, at specialundervisningen for både børn og voksne ikke er indeholdt i planen, men er placeret i Børn og Kultur.

Fremsendes til Byrådets behandling.

År 2010-2013 Social- og Sundhedsudvalget, 5. december 2013, pkt. 7:

Plancher udleveret på mødet lægges på sagen.

Udvalget anbefaler fagenhedens forslag med følgende tilføjelser:

 • Udvalget vægter indsatser på bostøtte, misbrug og øget fokus på arbejdsmarkedsrettede indsatser

 • Udvalget anbefaler, at der foretages en nærmere drøftelse af anbefalingerne om samling af tilbud. Udvalget er skeptisk overfor etablering af kæmpe-institutioner

 • Tilbud gives til borgerne indenkommunalt, hvor det er det mest relevante

 • Under jobskabelse kunne ind- og udvendig vedligeholdelse også indgå som eksempler

 • Udvalget foreslår, at brugen af § 97 undersøges nærmere

 • Opmærksomhed på, at borgere, der flyttes fra §§ 107-108 til § 85, skal have et rimeligt eksistensgrundlag.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


29. Tilslutning til Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Den Sygdomsspecifikke sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft blev godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 15. februar 2013.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Brønderslev Kommune tilslutter sig den sygdomsspecifikke sundhedsaftale. Tilslutning til aftalen vil kræve, at der fremadrettet tilføres ressourcer svarende til 650.000 kr. dog ca. 450.000 kr. i 2014 til Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen, for at varetage opgaven.

Sagsfremstilling

Den sygdomsspecifikke sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft er en af udfyldningsaftalerne i tilknytning til den generelle sundhedsaftale, med fokus på sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske sygdomme mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner - og ligger i forlængelse af regeringens Kræftplan III.

Målgruppen for rehabilitering er borgere, der er i risiko for eller har fået nedsat funktionsevne som følge af kræftsygdom eller behandlingen heraf. Det forventes, at 25 % af den samlede målgruppe har et behov for en fagprofessionel ledet indsats og yderligere 5 % har et behov for særlig tværfaglig indsats.

Erfaringer viser, jf. oplægget fra Regionen om Sygdomsspecifik Sundhedsaftale, at ikke alle patienter trods behov ønsker at modtage et tilbud om rehabilitering.

I Brønderslev Kommune skønnes der at være 232 nye kræfttilfælde om året – og heraf skønnes 58 borgere (25 %) at have et generelt rehabiliteringsbehov og 12 borgere (5 %) at have et specialiseret rehabiliteringsbehov.

Den sygdomsspecifikke sundhedsaftale indeholder beskrivelse af såvel indsatser om rehabilitering og palliativ indsats for borgere med en kræftsygdom.

Rehabilitering

Rammen for et rehabiliteringstilbud til voksne kræftramte i Brønderslev Kommune bør indeholde forskellige elementer, herunder fysioterapi, sygeplejefaglig ydelse, psykologbistand, diætistvejledning og socialrådgiverbistand. Et stærkt tværfagligt samarbejde vil være med til at sikre, at tilbuddet når hele vejen rundt om den enkelte borgers problemfelt - lige fra træningsbehov til livsstilsændringer og samtale med arbejdsgiver.

Palliation

På palliationsområdet har ældreområdet sygeplejersker med nøglefunktioner som palliationssygeplejersker i tæt samarbejde med regionens palliationsteam. Derudover er der på aflastningspladerne mulighed for at blive i den terminale fase af kræftsygdommen.

Økonomi

I forbindelse med Finanslovsaftalen for 2011 blev der afsat midler til implementeringen af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for kræft.

Brønderslev Kommune er i 2013 blevet tilført 207.000 kr. i statsmidler til varetagelse af rehabilitering på kræftområdet.

Det forudsættes i dette oplæg, at den palliative indsats ikke udvides, men afholdes inden for den ramme, der er afsat på ældreområdet.

2014 2015 2016
Tilbud i alt 850.000 kr. 850.000 kr. 850.000 kr.
DUT budget 2014 -207.000 kr. -207.000 kr. -207.000 kr.
DUT budget 2013 -207.000 kr.
Tilføres fremadrettet 436.000 kr. 643.000 kr. 643.000 kr.

På baggrund heraf fremlægges tre forslag til implementering af kræftrehabilitering:

Forslag l

Et kræftrehabiliteringstilbud, som udover den palliative del indeholder sygeplejefaglig vejledning, træning, kostvejledning samt samtaler med psykolog og en koordineret indsats med jobcenteret.

Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen har mulighed for at trække på de fysioterapiressourcer, som allerede findes i afdelingen. Derudover vil der være behov for en opnormering med 1.0 sygeplejerske til blandt andet at varetage individuelle samtaler, forløbskoordination og undervisning, og 0.5 diætist til blandt andet individuel kostvejledning og undervisning omkring kost og motion. Derudover vil der skulle afsættes ressourcer til ekstern psykologbistand svarende til minimum 190.000 kr.

Udgifterne til de to medarbejdere samt ressourcer til ekstern psykolog bistand beløber sig til 850.000 kr. Heraf dækkes de 207.000 af statstilskuddet. For at kunne levere et tilbud, der lever op til serviceniveauet på de andre kronikerområder, søges der derfor om en yderligere finansiering på 650.000 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at finansieringen tages fra den pulje på 1.9 mio. kr., der er afsat i økonomiaftale 2014 og ved budget 2013 til indsatser bredt på sundhedsområdet.

Forslag 2

Alternativt, at der ansættes en sygeplejerske på deltid, svarende til beløbet på statstilskuddet kr. 207.000 kr. Konsekvenser heraf: Et tilbud som ikke omfatter kostvejledning, psykologbistand samt begrænset mulighed for koordinering med øvrige instanser.

Forslag 3

Alternativt, at kronikerområdet i Brønderslev Kommunes forebyggelsesafdeling tilføres 207.000 kr. og serviceniveauet generelt udlignes på alle indsatser (Hjerte-kar, Diabetes samt KOL), hvilket medfører, at der bliver længere ventetid på disse hold, samt kortere forløb.

Brønderslev Kommune har gennem nogle år haft et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om Motion og Samvær for Kræftramte, hvor Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering aflønner en motionsinstruktør, mens frivillige fra Kræftens Bekæmpelse står for Café og samværsdelen.

Det skal afklares, hvordan samspillet mellem et kommunalt fagligt rehabiliteringstilbud og Motion og Samværs-tilbuddet fremover skal være.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender

 • at Brønderslev Kommune tilslutter sig Den Sygdomsspecifikke sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, og

 • at model 1 lægges til grund, og at der på baggrund heraf afsættes yderligere midler til rehabiliteringsindsatsen svarende til 650.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Der skal ansættes nye medarbejdere til at løfte opgaven. Indsatsen organiseres i Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan supplerende oplyse, at der i budget 2013 under politikområde 701 Sundhed er afsat 207.000 kr. til implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for Kræft (Kræftplan III).

Indstilling

År 2010-2013 Social- og Sundhedsudvalget, 5. december 2013, pkt. 8:

Udvalget anbefaler model 1 med den tilføjelse, at fokus er på den kræftramte og dennes familie.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Beslutning

Tilbagesendes til udvalg med henblik på nærmere afklaring af serviceniveau i forhold til andre kommuner og konsekvensbeskrivelse for andre planlagte tilbud finansieret af 1,9 mio. kr., afsat i budget 2014 og frem.

Bilag

Til toppen


30. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Statsforvaltning har behandlet klage over afstemning i PM.

Til toppen


31. Lukket punkt: Genforhandling af lejekontrakt


Til toppen


32. Lukket punkt: Anvendelse af ejendom


Til toppen


33. Lukket punkt: Salg af kommunalt areal


Til toppen


34. Lukket punkt: Principiel forespørgsel om salg af jord


Til toppen


35. Lukket punkt: Boligudstykning


Til toppen


36. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


37. Lukket punkt: Afskrivning af tilgodehavender i 2013


Til toppen


38. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer