Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 21. august 2013
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende:

Beslutning

Arne M. Jensen og Thomas Krog.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Til toppen


3. Halvårsregnskab og Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2013, der ud over skøn over udviklingen i budget 2013 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2014.

Forretningsledelsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2014 på de forskellige politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter.............................. 7.577.000 kr.
Overførsler.................................... 8.592.000 kr.
Finansiering.................................. -5.476.000 kr.
Netto merforbrug......................... 10.693.000 kr.

I forhold til 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 er det samlede resultat forværret med 5,879 mio. kr. Dette skyldes primært stigende merudgifter indenfor Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalgets områder. Omvendt er resultatet forbedret væsentligt på Social- og Sundhedsudvalgets område. Tillige er der øgede indtægter på finansieringssiden.

Der gøres opmærksom på, at resultatet af budgetopfølgningen på førtidspensionsområdet er blevet forringet med 1,2 mio. kr., siden Social- og Sundhedsudvalget behandlede budgetopfølgningen. Således forventes der nu et mindreforbrug på førtidspension med 65% medfinansiering - nye sager på 3,5 mio. kr. i 2013.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering

af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Halvårsregnskabet er behandlet i fagudvalgene på møderne i august måned med følgende beslutninger:

Beskæftigelsesudvalget den 12. august 2013:

Taget til efterretning.

Miljø- og Teknikudvalget den 13. august 2013:

Udvalget tog ½-årsregnskabet til efterretning, idet udvalget forventer at finansiere ekstraudgifterne vedrørende vejafvandingsbidraget på 1.425.000 kr. og at udgiften i budgettet for 2014 afklares via en teknisk korrektion.

Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2013:

Udvalget kan foreslå på baggrund af Forretningsledelsens anbefalinger, at udgiften til ekstra klasser på 375.000 kr. og udgiften til specialundervisning på 879.000 kr. dækkes af lockoutmidler for at sikre den kvalitet i folkeskolen, som vi har i dag.

Udvalget anser den manglende finansiering på dagtilbudsområdet på 556.000 kr. for en teknisk korrektion, indtil den fysiske sammenlægning er en realitet.

Børne- og Skoleudvalget behandlede tillige et lukket punkt om forslag til anbringelser. Med de i sagen foreslåede anbringelser vil budgettet på området samlet være overskredet med 7,422 mio. kr. Fagenheden foreslog at sagen blev fremsendt til Økonomiudvalget med henblik på en tillægsbevilling, hvilket blev indstillet af udvalget. Der bør der tages stilling til finansiering af overskridelsen samt evt. forslag til kompenserende besparelser.

Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2013:

Til efterretning.

Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2013:

Til efterretning.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget den 15. august 2013:

Til efterretning.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Forretningsledelsen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes med følgende bemærkninger:

 • De forventede overskridelser i 2013 indenfor Økonomiudvalget og Miljø- og Teknikudvalget, bør kunne holdes indenfor udvalgenes nuværende samlede budgetramme, via omprioriteringer.

 • Børne- og Skoleudvalget kommer med forslag til at dække merudgifterne på skoleområdet. Herunder anbefales at overveje forslag fra afdækningskataloget og/eller de sparede lockoutmidler.

 • Udviklingen på udsatte børn og unge er fortsat en stor udfordring. Det anbefales at overveje at gennemføre en ekstern undersøgelse af området, som skal sætte fokus på 2 forhold:

 1. De demografiske og sociale forholds indflydelse på den fortsatte stigning i antal, og herunder hvilke tiltag der kan gøres for afhjælpe denne stigning og situation i Brønderslev Kommune.

Kommunens sagsbehandlingspraksis i forbindelse med indsatserne. Denne del skal fokusere på, om der er dele af praksissen, der især er udgiftsdrivende og om der kan anvendes andre foranstaltninger, som er mindre økonomisk belastende. Forretningsledelsen understreger at der generelt er stor tillid til den faglige kvalitet af sagsbehandlingen

 • I lyset af resultatet fra regnskabet på Ældreområdet og Handicap- og Psykiatriområdet, hvor der var et markant mindreforbrug i 2012, anbefaler Forretningsledelsen, at budget 2013 på disse områder reduceres yderligere for at medfinansiere den samlede forventede overskridelse på serviceudgifterne.

 • Bevillingsmæssigt godkendes at indfrielsen af lån til Brønderslev Varme A/S anvendes til at styrke kassebeholdningen i form af en positiv tillægsbevilling i 2013 samt at faldet i indtægter i form af ydelser fra Forsyningen gives som en negativ tillægsbevilling i 2013.

Beslutning

Halvårsregnskabet indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget anbefaler Forretningsledelsens indstilling med følgende præciseringer:

 • Miljø- og Teknikudvalgets og Økonomiudvalgets budgetafvigelser finansieres indenfor udvalgenes samlede budget, svarende til samlet 2,5 mio. kr.

 • Overskridelserne på skoleområdet finansieres af ”lockoutpuljen” svarende til 1,2 mio. kr.

 • Overskridelserne på udsatte børn og unge-området indstilles finansieret ved tillægsbevilling (7,4 mio. kr.)

 • Ældreområdet forventes at kunne medfinansiere yderligere 1,5 mio. kr. set på baggrund af regnskabsresultat for 2012.

 • I alt forventes derfor en overskridelse på 2,3 mio. kr. på servicerammen.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Basisbudget 2014 – øvrige korrektioner og ønsker


Resume

Sagsforløb: ØK

Behandling af korrektioner for alle politikområder, særlige opmærksomhedspunkter og ønsker til Basisbudget 2014.

Forretningsledelsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I følge principper for udarbejdelse af budget 2014 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af korrektionerne, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Med henblik på at sikre et øget politisk ejerskab til ændringerne, er det besluttet, at korrektionerne får en meget grundig behandling efterfølgende i Økonomiudvalget.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2014 i 2014-niveau, dvs. efter der er foretaget en løn- og prisregulering. Endvidere er udgangspunktet også allerede korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2013 samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2013 med økonomiske konsekvenser for 2014. Herudover indgår en sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer, f.eks. fordeling af lønpuljer.

Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner. Det er disse korrektioner Økonomiudvalget skal tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under

 1. Lovgivningsændringer,

 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter,

 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter,

 4. Ændrede forudsætninger, specialiserede socialområde.

Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema.

På Social- og Sundhedsudvalgets område gøres opmærksom på, at der ikke er indarbejdet korrektioner vedr. handicap- og psykiatriområdet, idet en tilpasning af budgettet på dette område, håndteres via en flerårsaftale, jfr. særskilt sag herom.

Forretningsledelsen drøftede forslag til øvrige korrektioner i møde d. 13. august med følgende bemærkninger:

Forretningsledelsen konstaterer, at de økonomiske forudsætninger fra før sommerferien fortsat gør sig gældende og opfordrer fagudvalgene til at prioritere blandt afdækninger. Forretningsledelsen bemærker, at der i oplæg til basisbudgettet ikke er indregnet flerårsaftale på handicap- og psykiatriområdet. Set i lyset af de økonomiske udfordringer i Budget 2014 understreges behovet for en ekstern undersøgelse af tilgangen i antallet af udsatte børn og unge.

Fagudvalgene har behandlet budgetkorrektionerne med følgende bemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget den 12. august 2013:

Det indstilles, at der indarbejdes de budgetkorrektioner, som administrationen har foreslået.

Opmærksomheden henledes på, at der er indarbejdet KL’s skøn på 16 mio. kr. til ressourceforløb.

Brønderslev Kommune har modtaget 12 mio. kr. i bloktilskud hertil. Der er stor usikkerhed herom.

De 16 mio. kr. er finansieret med ca. 1,9 mio. kr. fra kontanthjælp, ca. 9,9 mio. kr. fra

førtidspension og ca. 3,8 fra kassen.

Der er ikke medtaget beløb til den nye Arbejdsmarkedsydelse, da loven endnu ikke er godkendt.

Miljø- og Teknikudvalget den 13. august 2013:

De foreslåede korrektioner indstilles indarbejdet til Byrådets 1. behandling af budgettet.

Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2013:

Udvalget kan anbefale det fremsendte basisbudget og de foreslåede tekniske korrektioner.

Udvalget har følgende ønsker til budget 2014:

 • Ø. Brønderslev - tilbygning til Grøftekanten

 • Klokkerholm - renovering af børnehaven

 • Dronninglund - depot til Himmelblå

 • Søndergade Skole - renovering af kælderetage

 • Ny børnehave i Brønderslev by

 • Fysisk samling af LBO i Flauenskjold

Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2013:

Alle korrektioner foreslås indarbejdet i budget 2014. Dog ønsker udvalget et notat, der beskriver incitamentsstrukturen i forhold til den aktivitetsbestemte medfinansiering, herunder muligheden for at investere sig til øget sundhed og dermed lavere samlede sundhedsudgifter.

Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2013:

Udvalget kan anbefale det foreslåede basisbudget.

Udvalget ønsker følgende ønsker til budget 2014:

Anlæg:

Pulje til imødekommelse af foreningers ønske om renovering: 1,5 mio. kr.

Etablering af aktivitetssal i Jerslev: 1.050.000 kr.

Hjallerup Idrætscenter: Tilskud til 3. hal

Drift:

Tilskud til lokalhistoriske arkiver: 100.000 kr.

Jerslev Aktivitetssal, køb af timer: 220.000 kr.

Museerne, tilskud i forhold til statsanerkendelse: 450.000 kr.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget den 15. august 2013:

Alle foreslåede korrektioner indstilles indarbejdet i budget 2014.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, hvilke korrektioner, eventuelle særlige opmærksomhedspunkter og ønsker der anbefales indarbejdet til 1. behandling af Budget 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Beslutning

De foreslåede korrektioner indstilles indarbejdet til Byrådets 1. behandling af budgettet.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Til toppen


5. Basisbudget 2014 - Status


Resume

Sagsforløb: ØK

Orientering om status på Basisbudget 2014.

Forretningsledelsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har, blandt andet på baggrund af Halvårsregnskabet, udarbejdet forslag til basisbudget for 2014.

Basisbudgettet, der indeholder de tekniske korrektioner, behandles i henhold til Principper for udarbejdelse af Budget 2014 i fagudvalgene på møderne i august måned, med en efterfølgende grundig behandling i Økonomiudvalget.

I aftalen mellem Regeringen og KL for 2014 er der afsat 300 mio. kr. til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats (Brønderslev Kommunes andel udgør 1,9 mio. kr.). Af denne indsats forventes de 100 mio. kr. at blive finansieret via effektiviseringer og omlægninger af de kommune befordringsordninger (Brønderlev Kommunes andel udgør 0,65 mio. kr.). Disse beløb er ikke lagt ind i basisbudgettet.

Der arbejdet på en afklaring af de økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen. Da dette arbejde endnu er i gang, er er heller ikke lagt beløb ind i basisbudgettet hertil.

Med de korrektioner, der nu ligger i basisbudgettet viser resultatet et overskud på driften på 17 mio. kr.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen om status på Basisbudget 2014 til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Til toppen


6. Flerårsaftale på Handicap- og Psykiatriområdet


Resume

Sagsforløb: ØK

Forslag til flerårsaftale for Handicap- og Psykiatriområdet fremsendes til Økonomiudvalgets drøftelse.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Deloittes analyse af handicapområdet, der blev endelig afsluttet ultimo 2012, godkendte Økonomiudvalget den 13. februar 2013, at der udarbejdes en flerårsaftale på Handicap- og Psykiatriområdet, med henblik på at tilpasse udgifterne på området mod landsgennemsnittet over en 4-årige periode.

Forudsætningerne for flerårsaftalen er:

 1. at det endelige sparemål opgøres på grundlag af regnskab 2012

 2. at der som led i en flerårsaftale for perioden 2014-2017 arbejdes hen imod en tilpasning til landsgennemsnittet, og dermed en årlig besparelse på minimum 2 %

 3. at der i forbindelse med evt. generelle afdækninger/besparelser i de årlige budgetlægninger tages hensyn til flerårsaftalen.

Med flerårsaftalen skabes der mulighed for en langsigtet planlægning og tilpasning indenfor området, understøttet af en masterplan, der fremsendes til politisk behandling i løbet af efteråret 2013, samt implementering af FRI (Fælles Rehabiliterende Indsatser) på Handicap- og Psykiatriområdet.

Der følges årligt op på aftalen med henblik på at afklare, om der sker den ønskede tilnærmelse mod landsgennemsnittet. I denne forbindelse vil der blive redegjort for initiativer, der er realiseret, samt fremadrettede initiativer der kan understøtte aftalens realisering.

I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling afafdækningsforslag til budget 2014 den 14. august 2013, blev flerårsaftalen tillige drøftet.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag til flerårsaftale for Handicap- og Psykiatriområdet fremsendes til behandling i Økonomiudvalget. Social- og Sundhedsudvalget er bekymret for, om den foreslåede besparelse til området i 2014 er større, end det er muligt at levere.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår at Økonomiudvalget drøfter aftalen.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Beslutning

Anbefales, dog således at engangs nedreguleringen tilpasses halvårsregnskabet for 2013.

Genoptages på næste økonomiudvalgsmøde.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Udarbejdelse af afdækningskatalog


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal prioritere afdækningsforslag på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Stabsenheden for Økonomi, IT og Personale fremsendes forslag til afdækningskatalog for Økonomiudvalgets områder til drøftelse og prioritering.

Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan. Iforhold til sidste års budgetprocedure er der især følgende større ændringer til processen:

 • Der igangsættes allerede i januar/februar udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien.

 • Økonomiudvalget udmelder allerede nu, at der arbejdes med en rammereduktion af de enkelte udvalgs områder på 2%. For at sikre et politisk spillerum skal afdækningskatalogerne være større end besparelsesrammerne, hvorfor det foreslås, at der skal findes forslag for 4% og heraf skal minimum 3% kunne realiseres i 2014.

 • Høringen af afdækningskataloger i MED-organisationen, bestyrelser, råd m.v. fortages i juni i stedet for som tidligere i august.

Samlet set indebærer forslaget følgende krav til besparelser og afdækningskataloger fordelt på udvalg:

Afdækning pr. udvalg i 1.000 kr. 4% 2%
Økonomiudvalget (excl. energi) 9.619 4.809
Børne- og Skoleudvalget 21.936 10.968
Fritids- og Kulturudvalget 2.282 1.141
Beskæftigelsesudvalget 50 25
Ældreomsorgsudvalget 10.116 5.058
Social- og Sundhedsudvalget 7.818 3.909
Miljø- og Teknikudvalget 2.801 1.401
Indlagt sparekrav til digitalisering og velfærdsteknologi 2.036
I alt 54.622 29.347

I budget 2013 blev det besluttet at indarbejde en besparelse på digitalisering og velfærdsteknologi som gradvist skal indfases. Dette betyder at der årligt er indlagt øgede sparekrav på godt 2 mio. kr. og vel at mærke krav der ikke er udmøntet endnu. Da Økonomiudvalget i sine styringsprincipper har besluttet,at budgetterne skal ses i et flerårigt perspektiv, er det besluttet, at de områder som forlods har fået indlagt sparekrav på digitalisering og velfærdsteknologi får nedskrevet deres sparekrav og afdækningskrav med de allerede indarbejdede sparekrav. Dette er indarbejdet i ovenstående besparelses- og afdækningskrav. Endvidere er energiområdet udtaget af besparelseskravet og besparelser på dette område vil i stedet blive håndteret direkte i forbindelse med ESCO-projektet.

Den vedtagne budgetprocedure med tilhørende tidsplan er vedlagt som bilag.

Stabsenheden forØkonomi, Personaleog IT foreslår,at Økonomiudvalget drøfter de overordnede ønsker til udarbejdelsen af afdækningskataloget.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde d. 21. august

I forlængelse af fagudvalgenes tidligere behandlinger af afdækningskataloget til Budget 2014, fastholdt Økonomiudvalget på deres møde d. 12. juni, at fagudvalgene i henhold til tidligere besluttede procedure for Budget 2014, skal foretage en prioritering af afdækningsforslagene senest i forbindelse med møderne i august måned.

Udover det udarbejdede afdækningskatalog er der vedlagt notat vedr. besparelsespotentiale på befordringsområdet. For 2014 er der i afdækningskataloget for Ældreomsorgsudvalget foreslået besparelse på 240.000 kr. på dagcenterkørsel. For Miljø- og Teknikudvalgets område er der foreslået en besparelse på 270.000 kr. vedr. færre hjemture på skolekørsel fra skoleåret 2014/2015. Af notatet fremgår endvidere forslag til yderligere områder, hvor der i et vidst omfang vil være mulighed for at reducere udgifterne som følge af justeringer i serviceniveau, koordinering af udbud eller øget anvendelse af NT.

Til udvalgets møde vedlægges tillige indkomne høringssvar, der er modtaget i forbindelse med den gennemførte høring af afdækningsforslagene i juni måned.

Stabsenheden forØkonomi, Personaleog IT foreslår, at Økonomiudvalget prioriterer de fremsendt afdækningsforslag til Budget 2014

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. februar 2013:

Drøftet.

Følgende forhold understreges

 • Vigtigt at inddrage medarbejdersiden i udarbejdelse af forslag

 • Der ønskes flerårsperspektiv på forslagene

 • Forslagene skal være praktisk gennemførlige

Arne M. Jensen var fraværende.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 3:

Afdækningskatalog drøftet.

Økonomiudvalget foretager endelig prioritering af afdækningerne i august ligesom øvrige fagudvalg jf. besluttet procedure.

Johannes Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde d. 21. august 2013:

Jfr. Økonomiudvalgets beslutning på mødet d. 12. juni 2013, foretages endelig prioritering af afdækningsforslagene på dette møde.

Beslutning

Følgende prioritering anbefales:

ØK 9

ØK 10

ØK 1 (i alt 0,5 mio. kr.)

ØK 8

ØK 2

ØK 5 (0,44)

ØK 6 (0,145)

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Regulering vedrørende lovændringer fra lov- og cirkulæreprogram 2014, DUT-kompensation


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

På lov- og cirkulæreprogrammet 2014 er der en række lovændringer, der har konsekvenser i 2013. Brønderslev Kommune bliver med DUT-kompensationen reduceret med netto 585.000 kr. i mindreindtægt, som følge af disse lovændringer.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune bliver ultimo 2013 reduceret i DUT-kompensationen med i alt 585.000 kr. i mindreindtægt. Den største konsekvens vedrører samling af høreapparatsområdet i Sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater.

De væsentligste sager er:

 • Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v. (LCP, pkt. 27) +149 t.kr.

 • Tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere (LCP, pkt. 30) +523 t.kr.

 • Samling af høreapparatsområdet i Sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater (LCP, pkt.38) -3.604 t.kr.

 • Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient (LCP, pkt. 40) +142 t.kr.

 • Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v. (LCP, pkt. 46) -779 t.kr.

 • Midlertidig ændring af kommunens medfiansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp (LCP, pkt. 48) -104 t.kr.

 • Ret til seniorjob til medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957 (LCP, pkt.51) +1.829 t.kr.

 • Særlig indsats for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge (LCP, pkt. 53) +115 t.kr.

 • Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret (LCH, pkt. 54) +62 t.kr.

 • Ungepakken II (LCP, pkt. 57) +960 t.kr.

Konsekvenserne ved de enkelte lovændringer fordeler sig på politikområder jfr. vedlagte oversigt.

Stabschefen for Økonomi Personale og IT foreslår, at der godkendes en negativ tillægsbevilling på netto 585.000 kr. i mindreindtægt i 2013 som følge af lovændringer.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Bemærkninger fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Anbefales godkendt, dog reguleret for forskudt høreapparat forbrug i 2012.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Sundhedshuset - Frigivelse af anlægsbevilling


Resume

Sagsforløb: SS, ØK og BY

Frigivelse af anlægsbevilling på i alt 12,2 mio. kr. til Brønderslev Sundhedshus.

Byrådet anmodes om at godkende frigivelsen.

Sagsfremstilling

Der er nu gennemført licitation på opførelsen af Brønderslev Sundhedshus. Fem firmaer var prækvalificeret, og fire af disse har valgt at afgive bud.

I forlængelse af valg af bygherre søges anlægsbevilling afsat i budget 2013 frigivet. Der er i budget 2013 forudsat et anlægsbudget på 5,0 mio. kr. og i 2014 4,0 mio. kr. til finansiering af Brønderslev Kommunes andel af det nye Sundhedshus. Endvidere besluttede Byrådet den 19. december 2012 at øge bevillingen til Sundhedshuset med 3,2 mio. kr., således at der i alt afsættes 12,2 mio. kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet frigiver 12,2 mio. kr. i anlægsbevilling til etablering af Sundhedshus i Brønderslev.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen pt.

Økonomi

I budget 2013 er der et anlægsbudget på 5,0 mio. kr. og i budget 2014 er der et anlægsbudget på 4,0 mio. kr.

Byrådet besluttede på mødet i december 2012 at forhøje bevillingen med 3,2 mio. kr.

Bevillingen er herefter i alt på 12,2 mio. kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 14. august 2013, pkt. 14:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Til toppen


10. Nordjyllands Trafikselskab, NT- budget 2014


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab, NT,fremsender orientering om økonomien for årene 2012-2017, omfattende godkendt regnskab 2012, rapport over budgetopfølgning 2013 samt høring af budgetforslag for 2014. Bemærkninger til budgetforslag 2014 skal være NT i hænde senest den 23. august 2013.

Af budgetforslaget for 2014 fremgår det, at kommunens budget for buskørslen (inkl. flexturkørsel) i 2014 forventes at blive14.727.000 kr.medregnet overskuddet fra regnskab 2012 på612.000 kr., mens budgettet for handicapkørslen forventes at blive 1.207.561 kr.medregnet overskud fra regnskab 2012 på141.020 kr.

Byrådet skal tage stilling til det fremsendte budgetforslag for 2014.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab, NT,fremsender orientering omkring økonomien for årene 2012-2017, omfattende årsrapport 2012 med godkendt regnskab 2012, rapport over budgetopfølgning 2013 (Økonomirapport 1, 1. kvartal 2013) samt høring af budgetforslag for 2014. Bemærkninger til budgetforslag 2014 skal være NT i hænde senest den 23. august 2013. Anmodning om udsættelse er meddelt NT.

Af det fremsendte regnskabs- og budgetmateriale fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer:

Brønderslev kommune – NT udgifter Bus-/flexkørsel i kr. Handicapkørsel i kr.
Regnskab 2012 buskørsel:
A´conto indbetalt 2012 15.102.000 1.451.000
Regnskab 2012 nettoudgifter 14.490.000 1.310.000
Regulering 2012 tilbagebetaling via budget 2014 612.000 141.000
Budgetopfølgning 2013 buskørsel:
A´conto indbetalinger 2013 14.207.000 1.263.000
Forventet budget 2013 nettoudgifter 14.285.000 1.343.000
Forventet regulering/efterbetaling i budget 2015 - 78.000 - 47.000
Budgetforslag 2014 -17:
Forventet budget 2014 incl. regulering 2012 14.727.000 1.207.561
Forventet budget 2015 incl. regulering 2013 15.517.000 1.405.000
Forventet budget 2016 15.382.000 1.368.000
Forventet budget 2017 15.317.000 1.378.000

Beløb med minusfortegn er skyldig beløb, som indregnes i budgettet 2 år efter.

NT´s samlede regnskab 2012 viser et overskud på den ordinære drift på 2.077.000 kr. selv om nettoindtægter blev knap 3.900.000 kr. lavere end budgetteret. Af årsrapporten 2012 fremgår det, at påsejlingen af jernbanebroen i marts 2012 forbedrede resultatet af busserne med ca. 10 mio. kr. På udgiftssiden påvirkede 18. udbudsrunde store prisudsving med gennemsnitlige prisstigninger på 12-17%, hvoraf cross border meromkostningerne, som kompenseres via staten, udgør 5-7%. NT´s omkostninger til bus og lokalbane operatørerne steg fra 665,1 mio. kr. i 2011 til 703,3 mio. kr. i 2012.

Økonomirapport 1, budgetopfølgning 2013, indeholder en prognose for året baseret på de realiserede indtægter og udgifter i 1. kvartal samt en vurdering af udviklingen resten af året. Prognosen viser et samlet resultat tæt op ad det budgetterede, idet der forventes et samlet underskud på 100.000 kr. på bustrafikken og et underskud på 1,6 mio. kr. på flexhandicap. NT fremhæver dog, at indtægtsprognosen tillægges en større usikkerhed end normalt på grund af indførelse af nye produkttyper, herunder udfasningen af klippekortet og indførelse af rejsekortet. Påsejlingen af jernbanebroen med unormal togdrift frem til april 2013 forventes også at påvirke prognosen vedrørende indtægtsdelingen mellem NT og DSB i 2013.

I budgetforslaget for 2014 regnes med et nettotilskud til bustrafikken på 502,2 mio kr. og et nettotilskud på 27,6 mio. kr. til flexhandicap. Der kalkuleres med 1% passagervækst, svarende til målsætningen i NT´s forretningsplan. Indtægtsbudgettet forventes mere usikkert end normalt på grund af indfasningen af rejsekortet og det nye ungdomskort. Vedrørende de øvrige driftsomkostninger forventes kommunernes og regionens tilskud værende uændret i forhold til 2013.

For Brønderslev kommune betyder budgetforslaget for 2014, at NT´s tidligere udmeldte omkostninger til budget 2014 til busdriften er steget med 556.000 kr. NT redegør i separat notat for denne stigning. Specielt øgede entreprenørudgifter på grund af resultatet af 19. licitationsudbud (lokalruterne) er årsag til denne stigning. Stigningen medfører, at Miljø og Teknikudvalget skal have revideret tidligere udmeldt afdækningskatalog for kollektiv trafik budget 2014.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapport 2012 og budgetopfølgning 2013, Økonomirapport 1, til efterretning, og godkenderbudgetforslag 2014 med bemærkning om, at de besparelser, Miljø og Teknikudvalget måtte foreslå i revideret afdækningskataloget for budget 2014 vil kunne indarbejdes i NT´s budgetforslag 2014, såfremt besparelserne medtages i Byrådets godkendelse af budget 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til budgetopfølgning 2013.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2013, pkt. 6:

Udvalget indstiller, at Byrådet tager årsrapport 2012 og budgetopfølgning 2013 til efterretning, og godkender budgetforslag 2014 med bemærkning om, at de besparelser, Miljø og Teknikudvalget måtte foreslå i afdækningskataloget for budget 2014 vil kunne indarbejdes i NT´s budgetforslag 2014, såfremt besparelserne medtages i Byrådets godkendelse af budget 2014.

Beslutning

Miljø- og Teknikudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Frigivelse af rådighedsbeløb for efterkommelse af AT-Påbud på Klokkerholm Skole


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Brønderslev Kommune har modtaget et påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende Klokkerholm Skole, Smørblomstvej 5A, Klokkerholm, 9320 Hjallerup.

Påbudet omhandler trækgener fra vinduer og faldrisiko på gulve.

Byrådet anmodes om at frigive 1.132.000 kr. fra anlægsbudget 2013.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har den 6. maj 2013 haft besøg af Arbejdstilsynet, i denne forbindelse blev der givet påbud og vejledning på Klokkerholm Skole fra Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Nord.

Påbud, trækgener fra vinduer, skal være udbedret senest 15. december 2013.Afhjælpes ved at udskifte gamle vinduer.

Vejledning, faldrisiko på gulve, der er nedslidte. Afhjælpes ved at udskifte belægning.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 1.132.000 kr. fra anlægsmidler for bygningsvedligeholdelse 2013 til udførelse af påbud og vejledning. Herefter vil der være 784.462 kr. tilbage på budgettet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der frigives 1.132.000 kr. til AT-påbud på Klokkerholm Skole på bygningsvedligeholdelsen for 2013.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Til toppen


12. Tilskud til arbejdsgruppe vedrørende 3. Limfjordsforbindelse


Resume

Sagsforløb: ØK

Strategigruppen til fremme af den 3. Limfjordsforbindelse anmoder om økonomisk støtte til arbejdet.

Økonomiudvalget skal tage stilling til hvorvidt arbejdsgruppen skal støttes økonomisk

Sagsfremstilling

Der er nedsat en nordjysk strategigruppe, der arbejder for at få fremmet beslutningen om en statsligt finansieret 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen.

Strategigruppen har repræsentation fra Region Nordjylland, Aalborg Kommune, KKR, Beskæftigelsesrådet, fagbevægelsen, DI, Erhverv Norddanmark, landbruget, rederierne, havnene, sælgerne og erhvervsskolerne. Ulla Astman er formand for gruppen.

Gruppens mål er først og fremmest at få vedtaget en anlægslov i den kommende folketingssamling, så der er afklaring om linjeføringen, og derefter at få bevilget de nødvendige statslige midler. Det betyder, at der skal arbejdes hårdt frem til folketingets åbning den 1. oktober 2013. Strategigruppen har derfor besluttet at indhente ekstern konsulentassistance, som dels skal være med til at kvalificere det tekniske grundlag, dels forberede den store kommunikationsopgave, initiativet står overfor.

Det forventes, at budgettet for det igangsatte arbejde, herunder afholdelse af en konference, vil løbe op i 750.000 kr. Det betyder, at der er behov for økonomiske midler til dette arbejde. Aalborg Kommune og Region Nordjylland finansierer hovedparten, men der vil stadig være behov for tilskud fra en lang række interessenter.

Aalborg Kommune og Region Nordjylland foreslår på vegne af strategigruppen, at de nordjyske kommuner bidrager med mindre beløb til dette arbejde. Tilsvarende vil nordjyske virksomheder blive bedt om at bidrage.

Det foreslås, at Brønderslev Kommune, såvel som andre kommuner, fx hver betaler 20.000 kr. til arbejdet. Det vil dels kunne sikre finansieringen, dels give et stærkt signal om, at alle i Nordjylland står sammen, hvilket er ekstremt vigtigt. Et mindre beløb er også velkomment.

Der afholdes konference om den 3. limfjordsforbindelse mandag, den 2. september, kl. 15.30-18.00 i Aalborg Lufthavn.

Borgmesteren anbefaler Økonomiudvalget at bidrage til arbejdsgruppen finansieret af erhvervsudviklingspuljen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Beløbet kan finansieres af erhvervsudviklingspuljen. Der er p.t. et restbudget på 310.000 kr.

Beslutning

Anbefales under forudsætning af, at øvrige kommuner i Nordjylland tilslutter sig.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Til toppen


13. Forslag om etablering af gæstehus for dagplejebørn i Brønderslev By


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling forslag om etablering af gæstedagplejehus i Brønderslev By

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der etableres gæstedagplejehus i den tidligere Hedelundsgades Børnehave i Brønderslev By.

Gæsteplejehuset etableres til 15-20 børn og med 4 ansatte (dagplejere/pædagogmedhjælpere)

Tilsynet varetages af nuværende dagplejepædagog med tilsyn i forhold til de nuværende dagplejegrupper.

Huset vil endvidere indeholde legestuelokaler for de nuværende 7 legestuegrupper i Brønderslev by.

Økonomi:

Forslaget er udgiftsneutralt, idet udgifterne finansieres inden for dagplejens nuværende budget, bl.a. spares udbetaling af honorar til dagplejere, når de har gæstebørn, ligesom der spares på udgifter til leje af lokaler til nuværende legestuer.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser, idet det er dagplejens medarbejdere, der varetager opgaven i gæstedagplejehuset.

Økonomi

Da Fagenheden oplyser, at forslaget et udgiftsneutralt, har Økonomiafdelingen ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 13. august 2013, pkt. 10:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Opførelse af 42 almene familieboliger ved Vestergårdsgade/Valdemarsgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Nordjylland afdeling 41 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 42 almene familieboliger, beliggende Vestergårdsgade 9, Brønderslev (Falck-grunden), matr.nr. 3 HO V. Brønderslev, Brønderslev jorde, kaldet ”Valdemarshaven”.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal meddeles tilsagn om støtte til opførelse af de 42 almene familieboliger samt om anskaffelsessummen for boligerne på i alt 74.108.000 kr. (skema A) skal godkendes.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Nordjylland afdeling 41 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 42 almene familieboliger, beliggende Vestergårdsgade 9, Brønderslev (Falck-grunden), matr.nr. 3 HO V. Brønderslev, Brønderslev jorde, kaldet ”Valdemarshaven”.

De 42 familieboliger har en størrelse på mellem 64,7 m2 og 111,2 m2. Det samlede boligareal erplanlagt til i alt ca. 3.944 m².

Bebyggelsens koncept er udformet til formuende parcelhusejere i aldersgruppen 50- 79 år. En gruppe som er stærkt repræsenteret i Brønderslev Kommunes parcelhuskvarterer. De har nået en periode i deres liv, hvor mange vægter frihed til at leve, rejse og realisere ting som før var bundet i parcelhus og børn. De ønsker en boform, hvor de er fri for at tænke på vedligehold, have og snerydning.

Målgruppens behov lader sig ikke indpasse eller er ikke i de eksisterende almene afdelinger i byen. Dertil er gruppens krav for store - især den manglende mulighed for individualitet og fastholdelse af en vis del af parcelhusets privatsfære. Målgruppens krav til beliggenhed er ofte en mere bynær placering end deres nuværende bolig. Disse krav imødekommer Valdemarshave og bebyggelsen vil derfor ikke konkurrere med byens øvrige almene afdelinger.

Anskaffelsessummen for boligerne er opgjort til 74.108.000 kr., fordelt således:

Grundudgifter 20.550.000 kr.
Entrepriseudgifter 46.362.000 kr.
Omkostninger: 7.196.000 kr.
I alt 74.108.000 kr.

Idet det er almene familieboliger, består kommunens finansieringsomkostninger af det rentetab, der er forbundet med at yde et rentefrit grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen.

Finansiering:

Støttede lån 65.215.000 kr.
Grundkapital 7.411.000 kr.
Indskud 1.482.000 kr.
I alt 74.108.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet:

 • Meddeler tilsagn om støtte til opførelse af 42 almene familieboliger på matr.nr. 3 HO, V.Brønderslev, Brønderslev Jorder, beliggende Vestergårdsgade/Valdemarsgade Brønderslev

 • Godkender en anskaffelsessum for boligerne på i alt 74.108.000 kr. (skema A)

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i Budget 2013 ikke er afsat midler til udgifter til grundkapital. Ved godkendelse af Skema A godkendes et kommunalt grundkapitalindskud i Landsbyggefonden på 7,411 mio. kr. Beløbet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard er positivt indstillet, men ønsker finansieringen behandlet i forbindelse med budgetlægningen for 2014.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Boligforeningen P.M., afdeling 4 - ansøgning om tilladelse til renovering af trapper


Resume

Sagsforløb: ØK

Boligforeningen P.M. fremsender ansøgning om tilladelse til at renovere trapper i afd. 4, Fynsgade 20-50 og 21-77, Sjællandsgade 4-58, Falstersgade 2-16 og Lollandsgade 2-24

Økonomiudvalget bedes godkende renovering af for/bag trapper i afdeling 4.

Sagsfremstilling

Boligforeningen P.M. ansøger om tilladelse til at renovere trapper i afdeling 4, Fynsgade 20-50 og 21-77, Sjællandsgade 4-58, Falstersgade 2-16 og Lollandsgade 2-24.

Renoveringen har været til afstemning i afdelingen, og for en reparation af for/bagtrapper samt renovering af støtte/kældermure stemte 0. For udskiftning af alle for/bag trapper samt fællestrapper og en renovering af støtte/kælder mure stemte 97. Blanke stemmer 1 og ugyldige stemmer 6. Der er omdelt 192 stemmesedler og afgivet 104 stemmer.

Der er varslet en huslejestigning på mellem 460 kr. og 475 kr. om måneden.

Udskiftningen beløber sig til 8.385.500 kr., som afvikles over et 30 årigt lån.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Til toppen


16. Valg til Byrådet og Regionsrådet den 19. november 2013


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at træffe en række beslutninger i forbindelse med forberedelse af kommunalvalget den 19. november 2013.

Sagsfremstilling

Tirsdag, den 19. november 2013 skal der holdes valg til Byrådet og Regionsrådet.

Byrådet har på sit konstituerende møde den 3. december 20092009 valgt følgende til Valgbestyrelsen (stedfortræder nævnt i parentes):

Lene Hansen (Eskild Sloth Andersen)

Arne M. Jensen (Peer Thisted)

Johannes Trudslev Pedersen (Ole Jespersgaard)

Thomas Krog (Ole Andersen)

Mikael Klitgaard (Lone Birkmose Lex)

Jens Arne Hedegaard (Margit Chemnitz)

Claus Kongsgaard (Knud L. Pedersen)

Borgmesteren er formand for Valgbestyrelsen.

Byrådet skal udpege en næstformand for Valgbestyrelsen.

I henhold til lov om kommunale og regionale valg § 16 skal Byrådet for hvert afstemningssted vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere samt det fornødne antal tilforordnede vælgere til at forestå afstemningen.

Brønderslev Kommune er inddelt i 18 afstemningsområder, og Staben for Service vurderer, at der er behov for i alt 135 valgstyrere / tilforordnede vælgere. Heraf skal der udpeges i alt 98 politiske repræsentanter.

Der er åbent for brevstemmeafgivning på Rådhuset i Brønderslev på hverdage i perioden fra tirsdag den 20. august til fredag den 15. november 2013 samt på Dronninglund Rådhus på torsdage i samme periode.

Det foreslås, at der som noget nyt åbnes op for brevstemmeafgivning på Bibliotek og i Bogbus.

Herudover foreslås, at der på begge rådhuse holdes ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning lørdag, den 9. november 2013 og lørdag, den 16. november 2013 i tidsrummet kl. 10.00-12.00.

Der ydes diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget. Med lovændring er det nu frivilligt, om kommunen ønsker at yde diæter, ligesom Byrådet kan beslutte et større eller mindre beløb.

Forud for folketingsvalget i 2011 vedtog Folketinget nye regler for ophængning af valgplakater, hvorefter der ikke længere skulle søges om forudgående tilladelse til opsætning af valgplakater. Økonomiudvalget vedtog i møde den 18. maj 2011, at hidtidige praksis med opsætning af plakatstativer ikke skulle gælde til folketingsvalget. Der blev som følge heraf opsat plakater på lygtepæle og andre steder – partiorganisationerne sørgede selv for opsætning og nedtagning.

Det foreslås, at der heller ikke til dette og kommende valg opsættes plakatstativer.

Stabsenheden for Service foreslår,

 • at Byrådet udpeger en næstformand for Valgbestyrelsen

 • at de politiske gruppeformænd bemyndiges til at fordele valgstyrere og tilforordnede samt udpege formænd for de enkelte afstemningssteder

 • at de valggrupper bemyndiges til at udpege 2 personer til modtage brevstemmer i eget hjem

 • at vicekommunaldirektøren bemyndiges til at udpege de administrative repræsentanter til de enkelte afstemningsområder samt 4 administrative medarbejdere til at modtage brevstemmer i eget hjem

 • at der åbnes op for brevstemmeafgivning på biblioteket og i bogbussen

 • at der ikke ændres på vederlæggelse for valgstyrere og tilforordnede vælgere

 • at der ikke opsættes plakatstativer ved dette og kommende valg / afstemninger

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at Arne M. Jensen udpeges som næstformand.

Øvrige forslag indstilles godkendt, dog således at valgplakater først må opsættes 3 uger før valgdato, og der skal være en minimumsafstand på 100 m. til valgsteds indgang.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Beskæftigelsesplan 2014 2. udkast


Resume

Sagsforløb: BE/LBR/ØK/BY

Fagenheden for Beskæftigelse har nu udarbejdet det 2. udkast af Beskæftigelsesplanen.

Byrådet anmodes om at godkende Beskæftigelsesplanen.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Planen beskriver Jobcenter Brønderslevs strategier i forhold til Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder for 2014.

Beskæftigelsesministeren har i 2014 sat fokus på følgende indsatsområder:

 1. Flere unge skal have en uddannelse – ”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.”

 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension – ”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.”

 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes – ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.”

 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder – ”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.”

De konkrete niveaumål fastsættes først i januar 2014. Dette giver mulighed for en mere realistisk målfastsættelse. Da udviklingen i beskæftigelsen i 2.halvår 2013, kan indgå i overvejelserne i forhold til målfastsættelsen. De endelige niveaumål vil derfor blive fastlagt på Beskæftigelsesudvalgets møde den 13. januar 2014. Beskæftigelsesplanen med de endelige mål fremsendes til Byrådets orientering den 29. januar 2014.

Beskæftigelsesindsatsen vil også i 2014 bliver præget af store beskæftigelsespolitiske reformer. Reformen af kontanthjælpsområdet er vedtaget og den træder i kraft i januar 2014. Reformen betyder store ændringer i indsatsen. En væsentlig ændring er, at kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som ikke har en uddannelse, ikke længere kan modtage kontanthjælp. Disse skal derimod stå til rådighed for en uddannelse og kommer til at modtage en ydelse på niveau med SU. I 2014 ventes der desuden en omfattende reform af sygedagpengeområdet.

Foruden de ændringer der skal gennemføres som følge af reformer, vil der også ske store organisatoriske ændringer i 2014, i forbindelse med etableringen af den fælles Ungeenhed i Brønderslev Kommune. Målet med den fælles Ungeenheder blandt andet at yde en helhedsorienteret og koordineret indsats for de unge fra afslutning af grundskolen, til de har afsluttet en ungdomsuddannelse og er kommet videre i uddannelsessystemet eller i beskæftigelse, så færre unge ender i offentlig forsørgelse.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender 2. udkast af Beskæftigelsesplanen for 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 3. juni 2013, pkt. 9:

Blev drøftet. Sendes til høring i LBR.

Sagsfremstilling til Det Lokale Beskæftigelsesråd den 11. juni 2013:

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd afgiver høringssvar til 1. udkast af beskæftigelsesplanen for 2014.

Det Lokale Beskæftigelsesråd, 11. juni 2013, pkt. 7:

Høringssvar:

LBR er enig i de skitserede ministermål og anbefaler et styrket samarbejde med de forskellige aktører, der samarbejder med jobcentret om de forskellige målgrupper.

Hanne Christensen, Jens Baadsgaard Jensen og Per K. Andersen var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 12. august 2013, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Etablering af en fælles Ungeenhed i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende målsætning og målgrupper, opgaver og normering, procesplan for overflyttelse af medarbejdere, samt stillingsopslag til leder for Ungeenheden.

Sagen sendes til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet og til orientering i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet traf i efteråret 2012 principbeslutning om at etablere en fælles Ungeenhed under Beskæftigelsesudvalget. I Ungeenheden skal alle fagområder, som er relevante for de unge, være repræsenteret, herunder også Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ungeenheden i Brønderslev Kommune etableres til idriftsættelse pr. 1. januar 2014.

Målet er, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og færre unge skal på offentlig forsørgelse.

Tanken med Ungeenheden er, at de unge får en mere sammenhængende indsats, som er helhedsorienteret og målrettet uddannelse og job i det omfang og tempo, som er det rette for den unge. Indsatserne for de unge vil blive koordineret i Ungeenheden, så den unge ikke oplever, at der iværksættes usammenhængende tiltag fra forskellige fronter. Når den unge er klar til at fokusere på uddannelse eller job, vil den unge opleve en naturlig indgang til det, fordi alle relevante sagsbehandlere sidder i samme hus og har et indgående kendskab til hinandens opgaveområder.

Ungeenheden skal medvirke til at sikre, at der skabes et miljø, hvor uddannelse er i centrum og hvor der skabes tætte samarbejdsrelationer til relevante uddannelsesinstitutioner. De unge, der bliver en del af Ungeenheden, skal have et uddannelsesmæssigt sigte. Dvs. at de aller svageste målgrupper, som på ingen måde har uddannelse eller job i sigte på særlige eller ordinære vilkår, ikke skal være en del af ungeenheden.

Tanken omkring ungeenheden understøttes endvidere af den nyligt vedtagne kontanthjælpsreform der træder i kraft 1. januar 2014. Her stilles der krav om en helhedsorienteret tværfaglig indsats omkring de svageste borgere.

De målgrupper, som reformen sætter fokus på, udgøres af unge, som har sager på tværs af fagenhederne og UU. Unge, der ikke er klar til uddannelse, unge, som er klar til uddannelse, men har behov for hjælp på vejen samt unge mødre, som har behov for hjælp både under og efter barsel.

Den politiske følgegruppe vedtog på møde den 5. august 2013, at anbefale følgende:

A) Overordnet mål for Ungeenheden:

"I 2015 skal 95% af de unge som afslutter 9. klasse vurderes at gennemføre mindst én ungdomsuddannelse".

B) Normering i Ungeenheden:

Fagenhed 16-29årige personer Normering (fuldtidsstillinger)
Beskæftigelse 711 12,7
Sundhed & Velfærd 144 5,25
Børn & Kultur 215 5,58
I alt 1.070 23,53

Hertil kommer:

 • 1 lederstilling

 • 3 medarbejdere, fra UU der indgår med egen ledelse

Det er forudsat, at lederstillingen skal afholdes inden for de eksisterende lønbudgetter.

Økonomiafdelingen er anmodet om at beregne budget til Ungeenheden, herunder overhead til ledelse, konsulenter o.l. Dette vil medføre en reduktion af de afgivende fagenheders lønbudgetter.

C) Forslag til stillingsopslag til lederstillingen. Lederstillingen ønskes besat den 1. november 2013, så lederen kan være med til at ansætte det øvrige personale til Ungeenheden.

D) Procesplan for overflyttelse af medarbejdere. De medarbejdere, som kan søge om at blive overflyttet, er medarbejdere, som i forvejen arbejder inden for de opgaveområder, der skal overgå til Ungeenheden.

Økonomiafdelingen er anmodet om i samarbejde med fagenhederne at beregne budget til Ungeenheden. Beløbene vil blive overflyttet fra de enkelte fagenheders/udvalgs budgetter.

Spørgsmålet om fysisk placering af ungeenheden behandles på lukket møde.

Byrådet anmodes om at godkende anbefalingerne fra den politiske følgegruppe.

Personalemæssige konsekvenser

Der skal overflyttes personale fra de 3 fagenheder til Ungeenheden.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 12. august 2013, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Forretningsledelsen, den 13. august 2013, pkt. 8:

Forretningsledelsenanbefaler forslaget fra den politiske følgegruppe.Punktet behandles i MED-systemet.

Børne- og Skoleudvalget, 13. august 2013, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. august 2013, pkt. 9:

Carsten Møller Nielsen og Jens Andersen indstiller anbefalingerne fra den politiske følgegruppe godkendt, idet det forudsættes, at notat af 7. november 2012, som behandlet af Byrådet den 28. november 2012, belyses efterfølgende.

Thomas Krog, Ole Bruun og Karl Emil Nielsen ønsker beslutningen udsat med henblik på belysning af, hvordan opgavefordelingen mellem Ungeenheden og de øvrige fagenheder søges opfyldt, jf. notat af 7. november 2012, som behandlet af Byrådet den 28. november 2012.

Beslutning

Anbefales som indstillet af Beskæftigelsesudvalget. Det anbefales, at der gennemføres evaluering efter ca. ½ år. Opslag af lederstilling godkendt.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Forslag til fordeling af flygtninge 2014


Resume

Sagsforløb: BE/IR/ØK/BY

Kommunekontaktrådet (KKR) Nordjylland har lavet forslag til fordeling af flygtninge for 2014. Af dette fremgår, at Brønderslev Kommune skal have en kvote på 72 i 2014.

Byrådet skal tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Udlændingeservice har for 2014 fastsat den forventede flygtningekvote. Kommunerne i Nordjylland forventes at modtage 466 flygtninge til boligplacering i 2014. For 2013 var tallet 435.

KKR har Nordjylland har på sit møde den 21. juni 2013 drøftet fordeling af flygtninge for 2014 og anbefaler Byrådet at godkende KKR's forslag til fordeling.

Kommune KKR's forslag til frivillig aftale 2014 Forventet antal ved tvungen statslig fordeling
Brønderslev 72 35
Frederikshavn 80 53
Læsø 0 3
Hjørring 66 61
Jammerbugt 60 28
Aalborg 0 149
Vesthimmerland 50 32
Rebild 18 22
Mariagerfjord 50 30
Morsø 20 15
Thisted 50 38
I alt 466 466

Kriterier for fordelingen

Kommunerne i KKR Nordjylland har valgt en frivillig fordeling efter en politisk vedtaget model, hvor der tages udgangspunkt i:

 • Ønsket om en hurtigere udligning mellem kommunerne end den der opnås gennem den statslige fordelingsmodel.

 • Fordelingen beregnes ud fra et fordelingsår og to overslagsår med henblik på, at der over en 3-årig periode så vidt mulig sikres, at alle kommunerne har en ens procentvis andel af flygtninge / indvandrere.

 • Kommuner med en høj procentvis andel af flygtninge (Aalborg) friholdes i en periode. Læsø friholdes ligeledes.

Stabsenheden for service foreslår, at Byrådet godkender forslaget til fordeling af flygtninge for 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 12. august 2013, pkt. 19:

Indstilles til godkendelse.

Integrationsrådet, den 14. august 2013, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Gitte Krogh og Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Lokalplanforslag 03-B-02.01 "Boligområde Søndergade, Hjallerup"


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 03-B-02.01, "Boligområde Søndergade, Hjallerup".

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at opføre boliger i et område, der er udpeget til erhverv i en ældre byplanvedtægt. Byplanvedtægten er fra en tid, hvor Ålborgvej var hovedfærdselsåre mellem Aalborg og Sæby. Det var da ideelt at opføre salgs- og udstillingsbygninger langs Ålborgvej i Hjallerup. Efter at motorvejen er kommet til, har Ålborgvej ikke længere den samme status. I dag er området præget af boliger dog med en enkelt erhvervsbygning. Muligheden for at opføre nyt erhvervsbyggeri i lokalplanområdet er derfor ikke længere relevant.

Se den digitale udgave af lokalplanforslag 03-B-02.01, "Boligområde Søndergade, Hjallerup": http://bronderslev.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?lokalplanid=588

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Hjallerup, som primært består af boliger. Lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. D5, som giver mulighed for at opføre erhverv på dele af lokalplanområdet, og lokalplan 20-21, som samler små dele af Hjallerup under en samlet lokalplan. For at gøre lokalplanområdet homogent, omfattes det nu i én lokalplan. Byplanvedtægt D5 og lokalplan 20-21 aflyses ved denne lokalplans endelig vedtagelse.

Lokalplanens formål er at fastlægge planbestemmelser, der udlægger hele lokalplanområdet til boligformål, således at området indpasses den omkringliggende bebyggelse og bystruktur. Lokalplanens formål er ligeledes at give mulighed for at udstykke de nuværende grunde og derved give mulighed for at opføre åben-lav boliger på de nuværende erhvervsgrunde.

Lokalplanen ændrer ikke på den nuværende bebyggelse eller arealanvendelse, men giver mulighed for ny boligudstykning og boligbebyggelse inden for lokalplanområdet.

Lokalplanen fremsætter blandt andet bestemmelser om:

 • zoneforhold. En landbrugsejendom i lokalplanområdet forbliver i landzone. En del af ejendommen ligger i byzonen og den del kan derfor udstykkes til boliger.

 • at udstykninger af ejendommene skal ske efter de i lokalplanen skitserede principper.

 • at ny bebyggelse indpasses den eksisterende bebyggelse og bystruktur med mulighed for et bredt valg af materialer og udseende.

 • at eksisterende læhegn bevares, og

 • at støjafskærmning skal etableres mellem ny bebyggelse og Ålborgvej.

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, der ophæver rammeområdet 03-E-04 "Erhvervsområde, Søndergade" og overfører det til rammeområde 03-B-02 "Boligområde, Søndergade/Dronningsgade". Derved udlægges hele lokalplanområdet til boligområde.

Fagenheden har fortaget en miljøscreening af lokalplanen og vurderer, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vurderes at medføre væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Fagenheden har under udarbejdelsen af lokalplanen været i dialog med borgere fra lokalplanområdet for at imødekomme deres ønsker til området.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag 03-B-02.01 "Boligområde Søndergade, Hjallerup" og udsender lokalplanforslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2013, pkt. 10:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles sendt i høring.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Bilag

Til toppen


21. Godkendelse af lokalplanforslag 05-T-01.01 "Solfangeranlæg, Asaa"


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 05-T-01.01 "Solfangeranlæg, Asaa".

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Asaa Fjernvarme ønsker at etablere et solfangeranlæg i et område ved Dammensvej nordvest for Asaa by. Anlægget består af et solfangerfelt på ca. 5.660 m2, en ny akkumuleringstank på ca. 1.000 m3 samt en teknikbygning. Anlægget forventes at kunne dække ca. 18,5 % af varmeværkets årlige varmeproduktion og forventes at reducere varmeværkets brændselsforbrug med ca. 16 %.


Se den digitale udgave af lokalplanforslag 05-T-01.01 "Solfangeranlæg, Asaa":

http://bronderslev.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanfilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&LokalplanId=298


Der blev i foråret 2013 afholdt en fordebat om projektet, hvor der kom kommentarer fra to omkringboende. På baggrund af kommentarerne i fordebatten besluttede Økonomiudvalget, at der i lokalplanen skulle fastsættes bestemmelser om:

 • slørende beplantning omkring anlægget,

 • bygningernes placering,

 • en maksimal højde på akkumuleringstanken på 14 m

 • farvesætning af akkumuleringstank og teknikbygning, der sikrer en indpasning i landskabet.

Det fremlagte lokalplanforslag er i overensstemmelse med de fastsatte vilkår.


Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen, der har til formål at sikre de åbne danske kyster som en landskabelig og rekreativ ressource, og er derfor omfattet af planlovens særlige redegørelseskrav. Fagenheden vurderer, at anlægget kan placeres inden for kystnærhedszonen, da der er tale om et anlæg, der skal forsyne Asaa By, der er helt beliggende inden for zonen. Det er ikke muligt at placere anlægget uden for kystnærhedszonen pga. varmetab. Lokalplanområdet er desuden beliggende ca. 1,7 km fra kysten bag den eksisterende by. Der er ikke visuel tilknytning mellem lokalplanområdet og selve kysten. For at mindske den landskabelige påvirkning stiller lokalplanen desuden krav om slørende beplantning omkring anlægget.


Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslag til kommuneplan 2013-2025, der udlægger området til solfangeranlæg.

Fagenheden har foretaget en miljøscreening af lokalplanen og vurderer, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vurderes at medføre væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag 05-T-01.01 "Solfangeranlæg, Asaa" og udsender lokalplanforslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2013, pkt. 13:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles sendt i høring.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Bilag

Til toppen


22. Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 - ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 handler om en ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev fra at være et vandløb til at være en del af spildevandsforsyningsselskabets kloaksystem.

Forslag til tillæg har været i offentlig høring i 8 uger og Byrådet skal nu tage stilling til, om forslag nr.3 til Spildevandsplan 2011-2014 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 handler om en ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev fra at være et vandløb til at være en del af spildevandsforsyningsselskabets kloaksystem. Forslag til tillægget har været i offentlig høring i perioden 28. maj til 23. juli 2013. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

På kommunens materielgård på Spejlborgvej 9 i Brønderslev ligger et af de største overløbsbygværker på kloaksystemet i Brønderslev by. Bygværket modtager spildevand og overfladevand fra hele den østlige del af Brønderslev by, der er fælleskloakeret.

Under kraftig regn træder bygværket i funktion, og der sker overløb til Slagterigrøften, der starter ved bygværket og har udløb til Lygtebækken. Det har vist sig, at Slagterigrøften under ekstreme regnskyl ikke har tilstrækkelig kapacitet til at videreføre overløbsvandmængden. I de tilfælde sker der oversvømmelse af materielgårdens arealer herunder bl.a. drivhusene. For at løse problemet med oversvømmelse af materielgårdens arealer ønsker Brønderslev Spildevand A/S at øge kapaciteten i den øverste del af Slagterigrøften. Denne løsning kræver dog, at den øverste del af Slagterigrøften optages i spildevandsplanen som en del af kloakforsyningens spildevandsanlæg.

Naturstyrelsen har udtalt, at de ikke har nogen bemærkninger til den foreslåede statusændring af vandløbet. Rent praktisk foregår ændringen ved, at den berørte strækning af Slagterigrøften markeres som en del af kloakanlægget i spildevandsplanens kortbilag. Samtidig foretages en administrativ flytning af udløbet fra overløbsbygværket ned til hvor vandløbet starter efter statusændringen. Flytningen af udløbet skal ligeledes indarbejdes i et tillæg til udledningstilladelsen.

Den endelige vedtagelse af tillægget skal offentlig annonceres og tillægget sendes til Naturstyrelsen. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Spildevandsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er foretaget en screening af tillæggets forventede indvirkning på miljøet. Resultatet af screeningen viser, at tillægget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal således ikke udarbejdes en miljøvurdering efter lovens bestemmelser. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering har været offentliggjort samtidig med offentliggørelsen af forslaget til tillæg. Der er ikke indkommet klager over afgørelsen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådetgodkender tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 - ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2013, pkt. 20:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået, idet formålet med grøften er at aflede overfladevand fra Brønderslev by.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Bilag

Til toppen


23. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Status på Tonnishave, udbud.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Til toppen


24. Lukket punkt: Valg af bygherre


Til toppen


25. Lukket punkt: Fysisk placering af Ungeenheden


Til toppen


26. Lukket punkt: Udlån af kommunalt areal


Til toppen


27. Lukket punkt: Salg af erhvervsejendom


Til toppen


28. Lukket punkt: Salg af erhvervsejendom


Til toppen


29. Lukket punkt: Salg af erhvervsareal


Til toppen


30. Lukket punkt: Forlængelse af lejekontrakt


Til toppen


31. Lukket punkt: Genforhandling af lejekontrakt


Til toppen


32. Lukket punkt: Ansøgning om godkendelse af bestyrer


Til toppen


33. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


34. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach