Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Temaudvalget - Referat

Dato: 12. januar 2022
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TEMA

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TEMA

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Arbejdsgrundlag for Temaudvalget


Resume

Sagsforløb: TEMA/BY

I forlængelse af Byrådets beslutning om at oprette et Temaudvalg har forvaltningen udarbejdet et forslag til arbejdsgrundlag for Temaudvalget.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af arbejdsgrundlag for Temaudvalget, at Temaudvalgets får ansvaret for DK2020 projektet og at Temaudvalget udarbejder et kommissorium for arbejdet med DK2020 projektet som efterfølgende skal godkendes i Byrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med konstituering af Byrådet i Brønderslev Kommune blev det besluttet at oprette et Temaudvalg I henhold til § 17 stk. 4 i Lov om Kommunernes styrelse.

Udvalget får fastlagt sine tværgående opgaver og kompetencer i kommissorier, som Byrådet beslutter, ligesom udvalget kan indhente sparring og ideer fra eksterne rådgivende råd og borgere, som er relevant for pågældende tema og opgave. Det blev samtidig besluttet, at temaudvalget starter med opgaverne klima, bæredygtighed og landdistriktsudvikling, samt at udvalget løbende kan tillægges opgaver af Byrådet.

I forlængelse af Byrådets beslutning om oprettelse af et Temaudvalg har forvaltningen udarbejdet forslag til arbejdsgrundlag for Temaudvalget. Forslaget indeholder en fastlæggelse af

 • hvordan udvalget bemandes i forhold til de forskellige temaer,
 • hvordan udvalget får tildelt opgaver og hvilke typer opgaver udvalget kan få,
 • hvilken arbejdsform udvalget kan benyttes sig af og
 • hvilke krav der er til kommissorium for hvert tema som udvalget skal arbejde med.

I forhold til konkrete arbejdsopgaver forslås det at starte med Klima og Bæredygtighed. Brønderslev Kommune besluttede på Byrådets møde den 16. september 2020 at tilslutte sig DK2020 projektet sammen med landets øvrige kommuner. Det betyder, at Brønderslev Kommune skal udarbejde en klimahandlingsplan, der sikrer klimaneutralitet i 2050 og modstandsdygtighed over for klimaforandringer for hele kommunen som geografisk område. Det foreslås derfor, at Temaudvalget får ansvaret for DK 2020 projektet og herunder ansvaret for at udarbejde en konkret klimahandlingsplan. Der vil efterfølgende blive udarbejdet et konkret kommissorium for arbejdet med DK2020.

I løbet af foråret 2022 skal udvalget endvidere drøfte, hvilke temaer ud over DK2020 som udvalget efterfølgende bør få ansvaret for. Hermed skal sikres, at der løbende igennem valgperioden aftales, hvilke temaer udvalget skal have ansvaret for.

Der er ikke afsat særskilte administrative ressourcer til at understøtte Temaudvalget. Stabsdirektøren er sekretær for udvalget. Herudover forudsættes det, at de relevante fagforvaltninger hjælper med servicering af udvalget.

Staben forslår, at Byrådet godkender

 • arbejdsgrundlaget for Temaudvalget,
 • at Temaudvalget får ansvaret for DK2020 projektet, og
 • at Temaudvalget udarbejder et kommissorium for arbejdet med DK2020 projektet som efterfølgende skal godkendes i Byrådet.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med enkelte tilretninger.

Bilag

Til toppen


4. Forretningsorden for Temaudvalget


Resume

Sagsforløb: TEMA

Alle fagudvalgene i Brønderslev Kommune har en forretningsorden for det enkelte udvalg. Der er også behov for en forretningsorden for Temaudvalget.

Temaudvalget skal drøfte, hvordan forretningsordenen skal tilpasses, for at den passer til Temaudvalgets mødevirksomhed.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalgene i Brønderslev Kommune har en forretningsorden for det enkelte udvalg. Der er også behov for en forretningsorden for Temaudvalget. Imidlertid har temaudvalget nogle andre type sager end de øvrige udvalg og temaudvalget har også andre muligheder for at invitere andre interessenter ind i arbejdet. Derfor er der behov for en tilpasning af forretningsordenen, så den passer til Temaudvalget.

Med udgangspunkt i den forretningsorden der foreligger for de øvrige fagudvalg, ønskes der en drøftelse af, hvordan forretningsorden skal tilpasses så den passer til Temaudvalgets mødevirksomhed.

Forretningsordnen for Teknik- og Miljøudvalget er vedhæftet til inspiration.

Staben foreslår, at Temaudvalget drøfter hvordan forretningsordenen skal tilpasses Temaudvalgets mødevirksomhed

Personale

Ingen.

Beslutning

Forvaltningen tilpasser forretningsordenen på baggrund af drøftelsen og drøftes igen på næste møde.

Bilag

Til toppen


5. Mødekalender 2022 for Temaudvalget


Resume

Sagsforløb: TEMA

Byrådet har den 1. december 2021 godkendt forslag til mødekalender for 2022.

Temaudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2022 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til mødekalender for 2022 - baseret på følgende principper:

 • Der er planlagt ét møde pr. måned i alle udvalg og et møde pr. måned i Byrådet med forudgående temamøde.
 • Der holdes strategiseminar i foråret.
 • Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli samt i efterårsferien (uge 42).
 • Ingen møder i de stående udvalg i uge 26 og 32
 • Der skal ikke være udvalgsmøder de dage, hvor der er temamøde i Byrådet.
 • Rådenes møder skal ligge senest i ugen før de stående udvalg, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden
 • Møderne i de stående udvalg skal ligge senest i ugen før Økonomiudvalgets møder, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden
 • Der er planlagt ét ekstra møde i både Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med budgetbehandlingen.
 • Der er taget hensyn til KØF, KL’s Topmøde, Byrådets forårsseminar og budgetseminar.
 • Der er planlagt ekstra møder i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget – sat på som (TM).

Kommunaldirektøren foreslår, at Temaudvalget godkender mødekalenderen for 2022.

Personale

Ingen.

Beslutning

Mødekalender blev tilrettet og der laves nye mødeindkaldelser på baggrund af tilrettelserne.

Den tilrettede mødekalender er vedhæftet.

Bilag

Til toppen


6. Introduktion til arbejdet med dk2020


Resume

Sagsforløb: TEMA

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vil på mødet give en introduktion til arbejdet med DK2020 og hvilke krav det stiller til udarbejdelse af en klimahandlingsplan for Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Temaudvalget til orientering.

Planlægger Line Søndergaard Schulz deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har tilsluttet sig DK2020-projektet sammen med landets øvrige kommuner. Det betyder, at Brønderslev Kommune skal udarbejde en klimahandlingsplan, der sikrer klimaneutralitet i 2050 og modstandsdygtighed over for klimaforandringer for hele kommunen som geografisk område.

I DK2020 er der fastsat et fælles mål om

 • at kommunerne som geografisk område skal være klimaneutrale inden udgangen af 2050,
 • at kommunerne skal opnå en 70 % reduktion af CO2-udledningen i 2030 (set i forhold til 1990), og
 • at vi skal være modstandsdygtige overfor klimaforandringerne ved at forebygge og øge tilpasningsevnen.

Herudover er der i det regionale samarbejde Grøn Energi Nordjylland (GEN2040) fastsat et mål om at Nordjylland er 100 % forsynet med vedvarende energi senest i 2040.

Der vil på mødet blive givet en introduktion til arbejdet med DK2020 og hvilke krav der i Climate Action Planning Framework (CAPF) stilles til udarbejdelsen af en klimahandlingsplan for Brønderslev Kommune. CAPF samt tilhørende eksempelsamling er vedhæftet som bilag.

Staben foreslår, at Temaudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Der ønskes planlagt et møde med en kommune, som ligner Brønderslev og har arbejdet med DK2020.

Bilag

Til toppen


7. Kommissorium for arbejdet med DK2020


Resume

Sagsforløb: TEMA

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til kommissorium for Temaudvalgets arbejde med DK2020 - Klimahandlingsplaner.

Temaudvalget skal tage stilling til forslag til kommissoriets indhold og hvilke aktører der skal inddrages i udvalgets arbejde

Sagsfremstilling

Under dagsordenpunktet Arbejdsgrundlag for Temaudvalget lægges der op til, at Temaudvalget får ansvaret for udarbejdelse af DK2020 - Klimahandlingsplanen.

Fagforvaltningens forslag til kommissorium for udvalgets arbejde med DK2020 er vedhæftet.

Kommissoriet bygger på Brønderslev Kommunes ansøgning om deltagelse i DK2020 og forholder sig til kommunens vision "Et godt sted at leve".

Ansøgningen er vedhæftet.

Kommissoriet indeholder følgende:

 • Baggrund og Formål
 • Opgave
 • Succeskriterier
 • Deltagelse
 • Sekretariatsbetjening og økonomi
 • Proces og Tidsplan
 • Aflevering

Som § 17, stk.4-udvalg er det muligt at supplere udvalgets politisk valgte medlemmer med eksterne interessenter og borgere. Der ønskes derfor en drøftelse af hvilke interessenter der kan og skal involveres i udvalgets arbejde - enten som faste medlemmer af udvalget eller ad hoc. Vendsyssel Energi- og Miljøforening har sendt en anmodning, som kan drøftes i forbindelse involvering af interessenter.

Med baggrund i drøftelsen, vil forvaltningen udarbejde et endeligt forslag til kommissorium, som skal behandles på næste møde i Temaudvalget.

Staben foreslår, at Temaudvalget drøfter

 • kommissoriets indhold og
 • hvilke aktører der skal inddrages i udvalgets arbejde.
Personale

Ingen.

Beslutning

Behandles igen på næste møde, hvor inddragelse af eksterne skal drøftes.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: TEMA

Beslutning
 • Dennis Kvesel blev udpeget til landdistriktsrådet.

Til toppen


9. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 13. januar 2022
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer