Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Temaudvalget - Referat

Dato: 15. juni 2022
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TEMA

Beslutning

Niels Vestergaard Salling og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TEMA

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Niels Vestergaard Salling og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Overordnede delmål for CO2-reduktion i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TEMA

Byrådet fik på temamøde den 31. maj 2022 en orientering om status på arbejdet med DK2020. Forvaltningen fortsætter i den kommende tid arbejdet med at udarbejde forslag til fokusområder, delmål og forslag til konkrete handlinger.

Temaudvalget skal drøfte hvilke politiske signaler, der skal medtages i dette arbejde.

Sagsfremstilling

DK2020 Klimahandlingsplanen i Brønderslev Kommune bygger på 4 klimahandlingsspor: Energi, Mobilitet & Transport, Arealanvendelse & Landbrug samt Klimatilpasning. Heraf handler de 3 første spor om reduktion, hvoraf det sidste spor omhandler tilpasning. For hver af de 3 klimahandlingsspor, der omhandler CO2-reduktion, skal der opstilles ambitiøse og realistiske delmål for at opnå det endelige mål som klimaneutral kommune i 2050.

For sektorerne samlet set, er der på nationalt niveau sat et overordnet delmål om en reduktion på 70 % i 2030 set i forhold til 1990.

Temaudvalget skal indledningsvist - forud for Temamødet i Byrådet den 31. maj 2022 - drøfte delmål for hver af de tre reduktionsspor i DK2020 Klimahandlingsplanen for Brønderslev Kommune som geografisk afgrænsning.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå forskellige muligheder for at opstille mål på de 3 hovedområder, dvs. Energi, Mobilitet & Transport, Arealanvendelse & Landbrug. Til formålet er der udarbejdet et plancheoplæg, som vil blive gennemgået på mødet. Oplægget er vedlagt som bilag og giver eksempler på målsætninger for områderne Energi, Transport og landbrug/arealanvendelse.

Udover drøftelser af delmål for de tre klimahandlingsspor lægges der også op til, at der på mødet kan drøftes og fastlægges supplerende mål for kommunens klimaarbejde. Der kan således opstilles supplerende målsætninger for f.eks. produktion af vedvarende energi, etablering af Power-to-X, CO2-reduktion for kommunens egen virksomhed, udfasning af naturgas e.l.

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et inspirationsoplæg og at oplægget skal bruge til en første drøftelse af, hvilke målsætninger der kan arbejdes med for Brønderslev Kommune.

Staben foreslår, at Temaudvalget drøfter delmål for klimaarbejdet i Brønderslev Kommune som geografisk afgrænsning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Temaudvalget, 18. maj 2022, pkt. 6:

Drøftet. Eksempler på målsætninger drøftes på Byrådets temamøde den 31. maj 2022 og drøftelsen genoptages på næste møde i Temaudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til Temaudvalgets møde den 15. juni 2022:

Byrådet fik på temamødet den 31. maj 2022 en orientering om status på arbejdet med DK2020 og herunder en præsentation af, hvilke målsætninger der kunne arbejdes med.

Forvaltningen fortsætter i den kommende tid arbejdet med at udarbejde forslag til fokusområder, delmål og forslag til konkrete handlinger. Dette arbejde kommer til at foregå i en række administrative faggrupper. Der ønskes derfor en drøftelse i Temaudvalget af, hvilke politiske signaler der skal medtages i dette arbejde. Det drejer sig fx og signaler i forhold til:

  • Hvilke fokusområder skal vi have med og er der områder som skal have særlig prioritet?
  • Hvilke delmål skal vi fokusere på og hvor ambitiøse skal vi være?
  • Er der nogle konkrete tiltag som skal prioriteres?

Forvaltningen vil på mødet komme med et kort oplæg i forhold til, hvordan vi kan arbejde videre med fokusområder, delmål og konkrete handlinger.

Staben foreslår, at Temaudvalget drøfter, hvilke politiske signaler i forhold til fokusområder, delmål og konkrete handlinger som skal medtages i det videre arbejde.

Beslutning

Det udleverede materiale blev gennemgået. Der blev givet en række signaler og formuleringer som tilrettes i det videre arbejde. Den tilrettede version udsendes til udvalget.

Niels Vestergaard Salling og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


4. Møde med repræsentanter fra bæredygtighedsfestivalen


Resume

Sagsforløb: TEMA

Der afholdes en drøftelse med repræsentanter for bæredygtighedsfestivalen om mulige aktiviteter i forbindelse med festivalen.

Sagsfremstilling

Bæredygtighedsfestivalen 2022 forventes at indeholde flere elementer omkring klima/energi. På baggrund heraf har repræsentanter bedt om et møde med temaudvalget om mulige aktiviteter i forbindelse med festivalen. Temaudvalget besluttede på mødet i maj at invitere repræsentanter til dette møde.

Der vedlægges som bilag mail fra Bæredygtighedsfestivalen, der beskriver, hvad der ønskes drøftet med Temaudvalget.

Repræsentanterne er inviteret til at deltage kl. 14.00.

Personale

Ingen.

Beslutning

Repræsentanterne præsenterede planen for bæredygtighedfestivalen.

Niels Vestergaard Salling og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Opfølgning på Klimakommunikation


Resume

Sagsforløb: TEMA

Temaudvalget skal drøfte opfølgning på Klimakommunikation.

Sagsfremstilling

Indhold af 3 film

Temaudvalget blev på sidste møde enig at få udarbejdet 3 debatfilm om klima til udsendelse i august og september.


Indholdet af disse bliver animationsfilm, der lægger op til debat og engagement med udgangspunkt i de 3 overordnede temaer. Der arbejdes pt. på drejebog.

Designlinie og navn

KlimaKlar Brønderslev bliver det mere mundrette navn for DK 2020 lokalt. Der er påbegyndt udarbejdelse af designlinie etc.

Inddragelse af borgere i 2022

Staben foreslår, at Temaudvalget deltager på Energidag den 3. september 2022 sammen med Brønderslev Bæredygtighedsfestival. Der kan arrangeres en workshop fx med deltagelse af gymnasierne.

Den 10. september 2022 er Brønderslev Kommune sammen med Boligforeningen PM, afdeling 11 og Brønderslev Bæredygtighedsfestival vært ved en familiedag med musik, grøn mad, grøn udstilling etc. Det foreslås, at udvalget deltager med åbningstale og fx. servering af grøn mad.

Endvidere foreslås det, at der afholdes en workshop med mulighed for deltagelse fra alle borgere i november med gratis fællesspisning af bæredygtig mad først og efterfølgende debat om KlimaKlar Brønderslev.

Staben foreslår, at Temaudvalget drøfter opfølgning på Klimakommunikation

Personale

Ingen.

Beslutning

Designlinie godkendt. Navnet skal være Klimaklar. Plan for inddragelse af borgere godkendt, dog således Workshop rykkes frem til første halvdel af oktober.

Niels Vestergaard Salling og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


6. Fortsat dialog med varmeværkerne


Resume

Sagsforløb: TEMA

På baggrund af møde 9. juni 2022 med varmeværkerne i Brønderslev Kommune ønskes en drøftelse af, hvordan varmeværkerne fremadrettet skal involveres i arbejdet med DK2020.

Sagsfremstilling

Temaudvalget afholdt den 9. juni 2022 sammen med Teknik og Miljøudvalget et dialogmøde om udarbejdelse af en varmeplan og den fremadrettede dialog med varmeværkerne i Brønderslev Kommune.

Der ønskes en kort drøftelse af tilbagemeldingerne på mødet samt, hvordan varmeværkerne inddrages i det fremadrettede arbejde med DK2020

Staben foreslår, at Temaudvalget drøfter, hvordan varmeværkerne fremadrettet skal involveres i arbejdet med DK2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet. Kommunen vil fremadrettet facilitere et netværk for fjernvarmeværkerne. Der indsamles en status over de enkelte værkers planer for udfasning eller minimering for brug af naturgas.

Niels Vestergaard Salling og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


7. Status på fremdriften i arbejdet med DK2020


Resume

Sagsforløb: TEMA

Løbende status på fremdriften i arbejdet med DK2020 – Klimahandlingsplanen for Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

På hvert Temaudvalgsmøde gives en status på fremdriften i kommunens arbejde med DK2020.

Status fremlægges på mødet.

Samtidig ønsker formanden for udvalget en drøftelse af, hvilke interessenter der bør inddrages i den kommende periode.

Staben foreslår, at Temaudvalget tager orienteringen til efterretning, samt tager stilling til hvilke interessenter der bør inddrages i den kommende periode.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning

I forhold til interessenter undersøges følgende muligheder:

  • Brønderslev Erhverv i forhold til Lokale Virksomheder
  • DI Transport/DI byggeri
  • Turisme

Niels Vestergaard Salling og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: TEMA

Beslutning
  • Energianlæg på tage.
  • Opfordrer til udfyldelse af spørgeskema fra KL.
  • Udvalget gør opmærksom på at implementeringen af den grønne omstilling vanskeliggøres af manglede personaleressourcer.

Niels Vestergaard Salling og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


9. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Niels Vestergaard Salling og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen

Opdateret 20. juni 2022
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer