Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Styrelsesvedtægten er vedtaget i Brønderslev Byråd
Læs styrelsesvedtægten for Brønderslev Kommune

Byrådet

§ 1. Brønderslev Byråd består af 27 medlemmer.

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (idet følgende kaldet styrelsesloven).

§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder fastsættes i Byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2. 

Stk. 2. Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

Borgmesteren

§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 4. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel 4.

Stk. 2. Borgmesteren sørger for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5. Borgmesteren sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Boligministeriet og Byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.

Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.

§ 6. Følgende udvalg nedsættes:

 1. Økonomiudvalget
 2. Teknik- og Miljøudvalget
 3. Børne- og Skoleudvalget
 4. Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget
 5. Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget
 6. Ældreomsorgsudvalget
 7. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til et andet udvalg, Byrådet eller en anden myndighed, kræve, at modtageren samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, jf. styrelseslovens § 20, stk. 3.

§ 8. Et stående udvalg skal inden iværksættelse af foranstaltninger, der er af væsentlig betydning for et andet udvalg, forhandle med det pågældende udvalg i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens § 18, § 21 og § 31a.

§ 9. De stående udvalg sørger for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Økonomiudvalget

§ 10. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel 5.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Dog undtaget ikke væsentlige kommuneplantillæg og lokalplaner, der henhører under Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget sørger for udarbejdelse af økonomiske konsekvensberegninger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning, dog undtaget ikke væsentlige kommuneplantillæg og lokalplaner, der henhører under Teknik- og Miljøudvalgets område.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • borgerservicecentret
 • boligstøtte og beboerindskud
 • bosætning
 • branding
 • erhvervsudvikling
 • drift og vedligehold af kommunens bygninger
 • tilsyn med drift og opførelse af støttet boligbyggeri

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42 og revisionsregulativ.

Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 11. Økonomiudvalget fastsætter regler om

 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 12
 • i hvilket omfang kommunes værdier skal forsikres
 • samordning af kommunens indkøbsfunktioner

§ 12. Økonomiudvalget fører tilsyn med

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke
 • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

De stående udvalg

§ 13. Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område samt på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • administration af planlovgivningen
 • servitutter og deklarationer
 • administration af byggelovgivningen
 • boligregulering
 • beredskabsopgaver, for så vidt der ikke er tale om opgaver, der er henlagt til umiddelbar forvaltning i Nordjyllands Beredskab
 • myndighedsopgaver på vand- og spildevandsforsyningsområdet
 • myndighedsopgaver for varmeforsyning og renovation
 • miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, jordforurening og råstoffer
 • kollektiv trafik
 • hyrevognskørsel og anden offentlig befordring
 • vandløb
 • vejvæsen/belysning
 • by- og landdistriktsudvikling herunder byfornyelse og områdefornyelse
 • projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt under noget anden udvalgs området uanset benyttelsesformål
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område samt drift og vedligeholdelse og anskaffelse af inventar, materiel og lignende vedrørende rekreative områder
 • drift og vedligeholdelse af fritids- og kulturfaciliteter (f.eks. idrætsanlæg, parker, legepladser, skove, naturområder og kolonihaver) samt eventuelle andre bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.
Udvalget udarbejder endvidere indstillinger vedrørende:

 • godkendelse og fastsættelse af takster på forsyningsområdet,
 • varetagelse af kommunens ejerinteresser i vand- og spildevandsforsyningsselskaber, herunder fælleskommunale vand- og spildevandsforsyningsselskaber
 • politikker inden for udvalgets område

samt vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område

 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

§ 14. Børne- og Skoleudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende undervisning, dagtilbud samt særlig støtte til børn og unge, herunder opgaver vedrørende:

 • dagtilbud til børn og unge efter dagtilbudsloven
 • folkeskolen, herunder fritidsordninger i henhold til folkeskoleloven
 • specialundervisning og PPR
 • SSP
 • sundhedspleje
 • særlig støtte til børn og unge under 15 år
 • rådgivning og vejledning for børn, unge og deres familier (børn og unge under 15 år)
 • samarbejde med private institutioner inden for udvalgets område eller selvejende institutioner, som Byrådet har indgået driftsoverenskomst med.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • skoleudbygningsplaner, og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10
 • politikker inden for udvalgets område

samt vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område

 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

§ 15. Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende kultur, lokal turisme og fritid, herunder opgaver vedrørende:

 • folkeoplysningsloven, herunder tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg samt tilskud til private lokaler
 • udlån og udleje i øvrigt af lokaler i kommunale ejendomme
 • biblioteksvæsen
 • museumsforhold
 • lokal turismeindsats
 • kultur- og musikskoler og andre musikfaciliteter, herunder spillesteder
 • ungdomsskolen og klubber for børn og unge
 • teater- og biografforhold
 • kunstudstillinger og gallerier
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • sektorplaner inden for området i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10
 • politikker inden for udvalgets område

samt vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område

 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

§ 16. Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sociale, handicap- og sundhedsmæssige område, herunder opgaver vedrørende:

 • tilbud til voksne med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse
 • tilbud for socialt udsatte og borgere med misbrug
 • genoptræning og rehabilitering
 • visitation til udførende opgaver inden for området (bortset fra unge under 30 år, der hører under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget)
 • sundhedsfremmende forebyggelse
 • kommunal tandpleje
 • opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner, herunder botilbud
 • samarbejde med regionale og private institutioner inden for udvalgets område samt selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • rammeaftaler for det sociale og sundhedsmæssige område, sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10  
 • politikker inden for udvalgets område

samt vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område

 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbud-gettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

§ 17. Ældreomsorgsudvalget består af 5 medlemmer

Stk. 2. Ældreomsorgsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens ældreomsorgsopgaver, herunder opgaver vedrørende

 • ældrepleje
 • kommunens ældreinstitutioner og private og selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter ældrelovgivningen
 • omsorgstandpleje
 • høreomsorg
 • visitation til udførende opgaver inden for området
 • individuel boligydelse

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10
 • institutioner og andre anlæg under udvalgets område
 • politikker inden for udvalgets område

samt vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område

 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

§ 18. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede område samt opgaver for unge mellem 15 og 29 år efter Sundhedsloven og Serviceloven, herunder opgaver vedrørende:

 • forsørgelsesydelser til enkeltpersoner: kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelser, dagpenge m.v.
 • aktivering og revalidering
 • fleks- og skånejob
 • førtidspension
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • FGU
 • ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
 • visitation til udførende opgaver efter sundhedsloven og serviceloven (unge under 30 år)
 • særlig støtte til børn og unge under 30 år
 • rådgivning og vejledning for børn, unge og deres familier (børn og unge fra 15-18 år)
 • integration af flygtninge og indvandrere, herunder danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10
 • politikker inden for udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

§ 19 Temaudvalget

I henhold til § 17 stk. 4 i Lov om Kommunernes styrelse nedsættes et temaudvalg bestående af 5 medlemmer til varetagelse af tværgående opgaver.

Stk. 2
Udvalget kan løbende tillægges opgaver af Byrådet (startende med bl.a. klima, bæredygtighed og landdistriktsudvikling).

Stk. 3.
Udvalget får fastlagt sine tværgående opgaver i kommissorier, som Byrådet beslutter.

Stk. 4
Udvalget kan indhente sparring og ideer fra eksterne rådgivende råd og borgere, som er relevant for pågældende tema og opgave. 

Vederlag m.v.

§ 20. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Børne- og Skoleudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Formanden for Ældreomsorgsudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Formanden for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Formanden for Temaudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Formanden for Børn- og Ungeudvalget modtager et vederlag, som udgør 10% af borgmesterens vederlag.

§ 21. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2022

Stk. 2. Samtidig ophæves” Styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune” af 24. november 2021.   

Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Vedtagne ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen.

Vedtaget i Byrådet

Således vedtaget i Brønderslev Byråd den 24. november 2021 og 1. december 2021.

Mikael Klitgaard
Borgmester

Søren Steensen
Kommunaldirektør

Opdateret 8. december 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer