Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ønsket er, at politikken skal fremstå vedkommende, relevant, værdifuld og retningsskabende for hele området

Fritids- og Idrætspolitik 

Forord

Brønderslev Kommune har en ambition om, at alle borgere skal bevæge sig gennem aktiv deltagelse i det lokale fritids- og idrætsliv. Ambitionen skal løftes i sammenhæng med den kommunale strategi ”I samspil med borgerne”. Det betyder, at borgerne meget tidligt inddrages i processen.

Kommunens værdier ”modig, nysgerrig og fællesskabende” skal bringes i spil og inspirere til, at nye arenaer skabes sammen med kendte og nye samarbejdspartnere.

De mange fritidstilbud skal være synlige, og der skal skabes tydelige rammer for området så et højt aktivitetsniveau fremmes.

Den fælles opgave bliver at udvikle rammerne for både foreninger og aktiviteter, så borgerne i Brønderslev Kommune tilbydes det aktive fritidsliv gennem en mangfoldig palette af velfungerende aktivitetstilbud.

Fritids- og idrætspolitikken er blevet til i en inddragende proces, hvor politikere, borgere, samvirker, foreninger og institutioner har deltaget. Ordet ”vi” i politikken repræsenterer resultatet af denne proces.

Ønsket er, at politikken skal fremstå vedkommende, relevant, værdifuld og retningsskabende for hele området i de kommende års arbejde. Politikken sigter i første omgang mod år 2025, hvor den evalueres. Der gøres årligt status på politikken for at sikre, at den angivne retning mod den ønskede udvikling følges.

For at understøtte intentionerne I Fritids- og Idrætspolitikken har Brønderslev Kommune besluttet at ind gå i et femårigt partnerskab med DGI og DIF, hvor fokus også er på bevægelse.

Margit Chemnitz
Formand for Fritids-og Kulturudvalget

Indledning

Politikken afspejler klare ambitioner om, at flest mulige borgere er i bevægelse, såvel mentalt som fysisk, samt at det lokale fritids- og idrætsliv fortsat er i udvikling og skaber gode tilbud om bevægelse til alle borgere.

Fritids- og idrætspolitikken er målrettet en bred målgruppe lige fra de yngste til de ældste gymnaster, spejdere eller parkourudøvere.
Politikken afspejler således, at fritids- og idrætslivet kan være en værdifuld del af livet – hele livet.

Den overordnede ambition med politikken er at sikre at flest mulige er i bevægelse uafhængigt af alder, baggrund og tidligere tilknytning til fritids- og idrætslivet. Bevægelsen er ikke kun den fysiske bevægelse i en idrætsforening, men også den bevægelse, der kan gøre en mental forskel ved at være en del af et forpligtende fællesskab eller en sjov aktivitet i en spejderforening eller i aftenskolen.

Politikken skal skabe rammerne for konkrete aktiviteter af høj kvalitet til såvel børn, unge og voksne. Vi vil kort sagt skabe et fritids- og idrætsliv, hvor rammer og indhold udvikles løbende, så fritidstilbuddene er relevante for flest mulige borgere.

Politikken er bygget op med 2 overordnede spor og 3 indsatsområder, der samlet skal sikre Brønderslev i Bevægelse.

Ambitionen med politikken opnås kun i et samarbejde med foreninger og aktører fra fritids- og idrætslivet.

Fritids– og Idrætslivet i udvikling

Hvad vil vi:

Vi vil sikre de bedst mulige rammer for et fritids- og idrætsliv i udvikling. Brønderslev Kommune har en rolle i at skabe muligheden for udvikling. Det betyder, at der skal skabes tydelighed om de faktiske rammer, der er gældende på området. Fra kommunal side vil der også være fokus på at synliggøre de mange fantastiske fritidstilbud i kommunen. De gode fortællinger skal skabe synlighed og medvirke til at fortsætte udviklingen af fritids- og idrætslivet.

Hvordan vil vi gøre det:

Brønderslev Kommune vil:

 • Etablere og afholde en række udviklings- og inspirationsmøder med relevante tidssvarende tematikker
 • Revidere Brønderslevordningen – sikre en tidssvarende tilskudsordning
 • Afholde specifikke kurser målrettet centrale foreningsfunktioner (Eksempelvis kursus for kasserer)
 • Afsøge mulighederne for en fælles platform for fritids- og idrætslivet, som både indeholder information til foreninger om regler og til borgere om foreningstilbud
 • Tydeliggøre de inspirerende historier, således disse succeser kan inspirere bredt i kommunen og øge synligheden af fritids– og idrætsområdets indsats
 • Se fritids- og idrætslivet som en central medspiller og bidragsyder ikke kun til fritidsaktiviteter, men også i forhold til samarbejde med daginstitutioner, skoler, sundhedscentre og meget mere

Dette skal sikre gode udviklingsmuligheder for fritids- og idrætslivet og dermed sikre mange gode tilbud, der kan bevæge borgerne.

Forening og aktivitet i udvikling

Hvad vil vi:

Vi vil udvikle foreninger og aktiviteter, så vi sikrer gode og tidssvarende aktivitetstilbud og fællesskaber. Udviklingen skal medvirke til at igangsætte, understøtte og fastholde et aktivt forenings- og aktivitetstilbud for børn, unge og voksne. Desuden vil vi gennem fællesskaber og nye samarbejder udvikle tiltag på nye områder.

Det gør vi i Brønderslev Kommune, og det vil vi fortsætte med.

Hvordan vil vi gøre det:

Brønderslev Kommune vil understøtte den fortsatte udvikling i foreningerne og aktiviteterne.

Derfor vil der være fokus på:

 • Samarbejde på tværs mellem forening og aktiviteter
 • Uddannelse og opkvalificering af trænere, ledere og lignende
 • Positiv branding af fritids- og idrætslivet og mulig udvikling af fritidslivets egen kommunikation gennem kursustilbud
 • Udvikling af en fælles Frivilligstrategi gennem 3 udviklingsdage
 • Fritids- og idrætslivet på nye arenaer – Samarbejde med skole, SFO, Børnehave, ældrecenter, sundhedscenter eller lignende
 • Nærværende og relevante udviklingsmøder med indhold, der ønskes af fritidslivet

Dette skal sikre foreninger og aktiviteter, der har en stærk og fleksibel organisering, og som er gearet til at igangsætte tiltag og deltage i nye samarbejder, der gør foreningen eller aktiviteten tidssvarende og attraktiv.

Indsatsområder

Politikkens to spor skal suppleres af 3 indsatsområder der sikrer, at Brønderslev er i bevægelse. Der er fokus på at bevæge alle, lige fra de yngste børn til de ældste voksne.
Fællesskabet omkring aktiviteterne i fritidslivet er givende for alle, store som små, og derudover er der en række sidegevinster i form af gode oplevelser, netværk, personlig udvikling samt mulighed for ansvar og erfaring – alt sammen noget der kan medvirke til en større livskvalitet – Det mener vi er for alle!

1. Børn i bevægelse

Vi vil fokusere på at introducere de mindste børn for spændende bevægelsesformer, skabe glæde for bevægelse og introducere fritidsaktiviteterne for de mindste.
Dette skal sikres via:

 • Fokus på samarbejde med dagtilbud og skolerne omkring fortsat aktivitet for alle børn
 • En fælles udvikling af fritidsaktiviteterne mellem kommune og fritidsliv, så der sikres høj kvalitet og mulighed for deltagelse af flest mulige børn
 • Fokus på inkluderende fritidstilbud, der sikrer, at alle børn kan rummes i fritidslivet. Denne indsats skal medvirke til, at flest mulige børn får en stor bevægelsesglæde, styrker motorikken gennem kropslig dannelse og stifter bekendtskab med en række forskellige fritidstilbud

Alle børn skal have mulighed for at deltage i et eller flere fritidstilbud, så fritidstilbuddene medvirker til at udvikle børnene både fysisk, mentalt og socialt – Det medfører glade og engagerede børn.

2. Unge i bevægelse

Vi vil fokusere på de unge for at sikre deres tilknytning til og aktive deltagelse i fritidsaktiviteterne.
Dette skal sikres via:

 • Fokus på attraktive og nemt tilgængelige fritidstilbud til de unge. Aktiviteterne skal nytænkes, og de unge skal inddrages i bestyrelses– og udvalgsarbejde for at sætte deres præg på udviklingen
 • Inddragelse og opkvalificering af de unge. De unge og fritidstilbuddene skal rustes til at nytænke og nyskabe aktiviteter, der er attraktive for målgruppen. Der skal være fokus på opkvalificering af unge trænere, foreningsledere og frivillige såvel gennem foreningerne som via de unges skolegang

Det er centralt at fokusere på de unge for at sikre den fortsatte interesse for fritids og idrætslivet hos de unge. Vi vil derfor arbejde målrettet på at inkludere de unge, så flere vælger at være en del af fritids– og idrætslivet. Gennem udvikling vil vi give de unge mulighed for fysisk aktivitet og deltagelse i de sociale fællesskaber.

3. Voksne i bevægelse

Vi vil fokusere på de voksne. Vi skal involvere og målrette tilbud til de voksne, så fritids- og idrætslivet kan forenes med en aktiv hverdag. Vi vil gennem udvikling af fleksible og interessante tilbud skabe nye muligheder for bevægelse. Dette sikres via:

 • Fokus på at lære af de aktiviteter, der har stor succes med den voksne målgruppe, og forsøge at dele disse erfaringer, så paletten af tilbud til de voksne kan vokse
 • Fokus på, at de ældste voksne gennem Bevæg dig for livet—Senior får nye muligheder for et bredt tilbud af fysisk og mental bevægelse
 • Fokus på, at fritids– og idrætslivet kan modvirke ensomhed gennem de unikke fællesskaber i fritidstilbuddene
 • Fokus på at skabe nye tiltag for fysisk og mental sundhed gennem samarbejde med kommunale sundheds- og beskæftigelsesindsatser

Vi vil udvikle aktiviteterne, inkludere borgere og samarbejdspartnere både interne og eksterne for at skabe rammerne for attraktive og tidssvarende aktiviteter til de voksne.

Resultaterne skaber vi sammen

Fritids- og Idrætspolitikken revideres i 2025.
Politikkens 2 spor og 3 indsatsområder skal hvert år konkretiseres med én konkret handleplan, der viser retningen for det konkrete arbejde med at skabe mere aktivitet og sikre, at flere er i bevægelse i Brønderslev Kommune. Handleplanen skabes via et årligt temamøde for fritids- og idrætslivet, der afholdes hvert år i maj. Til temamødet vil der være mulighed for dialog og fælles rammesætning af handleplanen. Handleplanen udarbejdes i løbet af efteråret og er gældende for et kalenderår. Handleplanen skal indeholde konkrete indsatser og udviklingstiltag for det kommende år.

For at opnå den ønskede udvikling og bevægelse i Brønderslev Kommune har vi brug for DIG! Gode idéer, forslag til mulige samarbejder, konkrete forslag eller spørgsmål er altid velkommen.

Politikken er godkendt af Brønderslev Kommunes Byråd januar 2019

Politikken er godkendt af Brønderslev Kommunes Byråd januar 2019

Se politikken:

Fritids- og Idrætspolitik 2019
Opdateret 18. marts 2019