Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Strategier

Læs om strategier

Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplanen giver et overblik over de beskæftigelsespolitiske og budgetmæssige målsætninger for Brønderslev Kommunes Job- og UngeCenter i 2022 samt de strategier og indsatser, der er og vil blive iværksat for at indfri målsætningerne.

Demensstrategi

I Brønderslev Kommune er vi fælles om livet med demens

I Brønderslev Kommune arbejder vi for at:

 • Yde god støtte til pårørende og borgere med demens
 • Udbrede viden omkring demenssygdomme, både internt i kommunen og eksternt i lokalsamfundet
 • Inddrage dem, det handler om, nemlig borgere med demens og deres pårørende
 • Alle kan hjælpe, hvis de klædes lidt bedre på
 • Inddrage frivillige kræfter

Vi ønsker – indenfor kommunens vilkår og rammer – at skabe de optimale betingelser for borgere med demens og deres pårørende. Der er brug for mere viden, hvis tabuer, stigmatiseringer og myter omkring demens skal nedbringes, og vi sammen skal forbedre dagligdagen for borgere med demens.

Den opgave kan vi som kommune ikke løfte alene.

Vi vil gerne gå forrest, men vi har brug for alle i Brønderslev Kommune, hvis hele kommunen skal være demensvenlig.

Digitaliseringsprincipper

Digitaliseringsprincipperne fastsætter en overordnet ramme, retningslinjer og mål for kommunens digitalisering og dækker hele kommunen.

Dette dokument beskriver Brønderslev kommunes 5 overordnede digitaliseringsprincipper:

 1. Vores digitale løsninger understøtter det nære møde med kommunen
 2. Vi inddrager altid brugerne, når vi digitaliserer
 3. Vi sikrer sammenhæng og en effektiv forvaltning
 4. Vi kommer helt i mål og henter gevinsterne
 5. Vi samarbejder og deler viden

Principperne er udarbejdet med udgangspunkt i input fra organisationen og ud fra pejlemærkerne i de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. Principperne favner og understøtter derfor den digitalisering, som nu og i de nærmeste år kommer til at ske i Brønderslev Kommune.

Når der angives ”digitaliseringsprincipper”, så dækker det både digitalisering og ny teknologi, da de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier også dækker velfærdsteknologi.

Digitaliseringsprincipperne fastsætter en overordnet ramme, retningslinjer og mål for kommunens digitalisering, dækker hele kommunen og er forpligtende med udgangspunkt i et ”følg-eller-forklar”-princip.
De forholder sig til, hvordan vi udvikler, implementerer og samarbejder omkring digitalisering, og skal operationaliseres gennem de værktøjer og processer, som benyttes i ”den daglige digitalisering” i Brønderslev Kommune.

For hvert digitaliseringsprincip er nedenfor angivet forklaring, gevinster, konsekvens og eksempler, som samlet giver en beskrivelse af hvad princippet omfatter, og hvorfor det er vigtigt.

HR Strategi 2021-2022

Denne HR Strategi sætter fokus på, hvordan Brønderslev Kommune som arbejdsplads bliver i stand til at navigere i det felt, som er en del af hverdagens udfordringer.

Kommunikationsstrategi

Åbent og ærligt. Sådan vil vi kommunikere i Brønderslev Kommune. Både når det gælder ekstern dialog med vores borgere og internt på vores arbejdspladser. Men god og konsistent kommunikation kræver fokus, og at vi taler højt om, hvordan vi gør. Hvilken stemme taler vi med? Det handler vores nye kommunikationsstrategi om.

Vores kommunikative spillebane har ændret sig - bl.a. takket være de sociale medier, som i høj grad fordrer tilgængelighed og kommunikation i øjenhøjde. Det stiller nye krav til os som kommune og vores evne til at være til stede. Her bliver vores kommunikation toneangivende for borgerens oplevelse af os og vores arbejde.

Vores nye kommunikationsstrategi og de tilknyttede guides (se bagsiden) skal hjælpe den enkelte kommunale arbejdsplads til at sætte kommunikation på dagsordenen. Vi håber, at den åbner op for en god snak om, hvordan vi hver især kan bidrage til, at vores kommunikation altid efterlader et ærligt og venligt indtryk. I Brønderslev er vi nemlig til at tale med.

God læselyst og god fornøjelse med arbejdet.

Kommunal strategi for læsning 2016

Kommunal strategi for læsning, er godkendt af Børne- og Skoleudvalget marts 2016.

Strategien præciserer og tydeliggør følgende punkter:

 • indholdet i skolernes læseundervisning- herunder også den faglige læsning og skrivning
 • en kommunal evalueringsplan med henblik på at følge progressionen i elevernes tilegnelse af læse- og stavekompetencer
 • en kommunal procedure for identifikation af evt. læse- og stavevanskeligheder
 • tiltag og indsatser for elever i skriftsproglige vanskeligheder

Der er foretaget en revidering af strategien i december 2017 til en version 2,0, der indeholder ændringer og tilføjelser i forhold til følgende:

 • Den kommunale evalueringsplan
 • Retskravet til forældre om en ordblindetest pr. 1. august 2017
 • Tilladte hjælpemidler for elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelser eller med tilsvarende vanskeligheder i forbindelse med test og evaluering

Masterplan for det specialiserede voksenområde

Masterplanen for det specialiserede voksenområde er en beskrivelse af Brønderslev Kommunes Handicap og Psykiatriområde. Masterplanen indeholder en beskrivelse af områdets udfordringer samt anbefalinger til at imødekomme disse.

Nordjysk Socialaftale

Nordjysk Socialaftale indgås af de 11 nordjyske kommuner og regionen, hvor formålet er at sikre koordinering og styring af det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Planstrategi 2019

Planstrategi 2019 sætter målsætninger for den fysiske udvikling i Brønderslev Kommune. Planstrategien skaber sammenhæng mellem den overordnede vision for kommunens udvikling og den fysiske planlægning, som rammesættes af kommende kommuneplan 2021.

Planstrategiens omfatter tre temaer, som også bliver udgangspunktet for den kommende kommuneplanrevision:

- Bosætning
- Bæredygtig Udvikling
- Landskab & Turisme

Sprogstrategi

Brønderslev Kommunes sprogstrategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge 0-16 år er godkendt af Børne-skoleudvalget i juni 2020.

Sprogstrategiens formål er, at:

 • Skabe høj kvalitet i børn og unges sprog- og skriftsproglige udvikling
 • Skabe sammenhæng i indsatser i overgange fra dagtilbud til skole
 • Styrke det tværfaglige samarbejde mellem fagprofessionelle i dagtilbud, skole, sundhedspleje, PPR, kulturskolen og folkebiblioteket
 • Iværksætte tidlige og målrettede indsatser i dagtilbud, der styrker børns sproglige kompetencer, hvilket har afgørende betydning for sprogtilegnelse, den senere læse- og  skrivetilegnelse, og dermed generelt en betydning for læring i skolen og for uddannelses- og livsmuligheder senere i livet
 • Etablere en ensartet og tydelig praksis i forhold til at vurdere og følge sprogudviklingen for det enkelte barn og børnegrupper over tid ved, at dagtilbud og skole anvender sprogvurderingsværktøjer fra Rambøll Sprog

Sprogstrategien er opdelt i 2 publikationer:

 1. En strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge 0-16 år (Nyt vindue)
 2. En handlevejledning og rammebeskrivelse for de fagprofessionelle (nyt vindue)

Sprogstrategien tager afsæt i den nyeste forskning om børns sprog- og skriftsprogstilegnelse, kommunens sammenhængende børnepolitik, kommunal strategi for læsning, 

den styrkede pædagogiske læreplan for dagtilbudsområdet, Fælles Mål for folkeskolen og dagtilbudsloven.

Strategi for flersprogede elever

I Brønderslev kommune indskrives nyankomne flersproget elever direkte i almenklasser på distriktsskolen. I den forbindelse har det været et ønske at kvalitetssikre et ensartet serviceniveau ift. dansk som andetsprogsindsatsen (DSA), på skolerne i Brønderslev kommune.

Dansk som andetsprog er et selvstændigt fagområde, samtidig med at være en dimension i alle folkeskolens fag. Fokus rettes mod, at sprogstøtten kvalificeres. Der skabes en systematik omkring arbejdet med andetsprogstilegnelsen, således at eleverne støttes på bedst mulig måde i deres sproglige udvikling.

Strategien skal i sammenhæng med vejledningen ”vejledning til ledere og medarbejdere i forhold til modtagelse og arbejde med flersprogede elever” sætte retning for skolernes organisering og tilrettelæggelse, af undervisning i dansk som andetsprog under hensyntagen til elevens forudsætninger og potentiale, samt sikre en videreudvikling af praksis gennem andetsprogspædagogisk viden og erfaring.

Strategien er bygget op omkring lovgivningen og den nyeste forskning på området, og skal ses som et led i vores fællespædagogiske fundament, hvor vi i Brønderslev kommune har som formål at skabe positive og udviklende deltagelsesmuligheder for alle børn.

Udbudsstrategi 2010

Med udbudsstrategien søger Brønderslev Kommune at sikre gennemsigtighed over for borgerne så det bliver synligt, at pengene benyttes der, hvor opgaven løses bedst og billigst, – uagtet om det er en privat eller en kommunal serviceyder. Udbud og andre former for konkurrenceudsættelse indgår derfor naturligt som indkøbsværktøjer i kommunens opgavevaretagelse – både på driftsområdet, ved bygge- og anlægsprojekter og i forhold til varekøb.

Adobe Reader

Hent programmet Adobe Reader
Problemer med at åbne PDF filer?
Hent nyeste Adobe Reader gratis!

Opdateret 13. april 2022
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer