Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

11 millioner fra Satspuljen til børnene i Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune har modtaget 11 millioner kroner fra Folketingets Satspulje over de næste 3 år

Kommunen har søgt midlerne for yderligere at støtte den forebyggende indsats sammen med Udvikling i Fællesskaber og Varige Spor. For kort tid siden modtog kommunen også mere end 2 millioner kroner til en styrket indsats i Sundhedsplejen.
Tiltagene skal bl.a. være med til at sikre, at 95% af kommunens elever består folkeskolens afgangsprøve og reducere kommunens udgifter til specialtilbud.

Formand for Børne- og Skoleudvalget, Lone Lex (V) glæder sig over tiltagene og den økonomiske støtte til dem:

- ”Over de næste 3 år kan vi udbygge vores indsats for vores sårbare og udsatte børn og unge. En indsats, der også kommer alle børn til gavn. For jo færre midler vi skal bruge på det specialiserede område, jo flere er der til skoler og børnehaver. ”

- ”PPR er en aktiv medspiller i Varige Spor. Nu får vi mulighed for at udbygge og kvalificere den psykologfaglige indsats. Vi får et tæt samarbejde med Socialstyrelsen og 10 andre kommuner, der er med i samme tiltag.”

- ”Vi bygger videre på vores strategi om at iværksætte initiativer så tidligt som muligt og så tæt på barnets hverdag som muligt til gavn for det enkelte barns mulighed for trivsel, udvikling og læring. Det betyder, at barnets netværk inddrages aktivt.”

FAKTABOKS:
Midlerne i puljen er særligt målrettet kvalitetsudvikling af differentierede indsatser. Der er i puljen afsat 123 mio. kr. til fordeling mellem 10 kommuner. De 10 kommuner skal forpligtige sig til at indgå i et partnerskab med Socialstyrelsen og hinanden omkring erfaringsudveksling og vidensdeling. Midlerne skal anvendes til dette partnerskab og til ansættelse af medarbejdere årligt i kommunens PPR

Projektet hedder ”PPR på sporet”, og nedenfor følger en kort beskrivelse af projektets formål og indhold.
Formålet med investeringen i PPR-ressourcer er at understøtte og kvalitetsudvikle de initiativer, der i forbindelse med Varige spor og Udvikling i Fællesskaber allerede er taget i forhold til en tidligere og mere forebyggende indsats. En indsats så tæt på hverdagslivet som muligt og en indsats i samspil med og med inddragelse af netværket. Formålet er at sikre, at der kan iværksættes den rette indsats til rette tid, så alle børn og unge er en del af et lærende fællesskab og får mulighed for at udnytte deres muligheder for trivsel, udvikling og læring.

I projektets opstart laves der, i samarbejde med Socialstyrelsen, en nærmere analyse af det eksisterende PPR. Analysen skal pege på styrkepositioner og udviklingsmuligheder i egen organisation. Den skal også kvalificere de udviklingsaktiviteter, der er beskrevet i ansøgningen og give input til udviklingen af en fælles ramme og retning omkring PPR's indsatser.

Der er ansøgt om følgende udviklingsaktiviteter:

 • Traumebehandlende tilbud til flygtningebørn – dels i grupper, dels individuelle forløb
 • Individuelle og netværksinddragende indsatser målrettet børn med angst, depression og stress
 • Individuelle og netværksinddragende indsatser målrettet elever med bekymrende fravær
 • Individuelle og gruppebaserede indsatser målrettet børn og unge i komplekse skilsmissesituationer

Alle ovenstående udviklingsaktiviteter forankres i PPR og understøttes af PPR-psykologerne, men sker med inddragelse af/deltagelse af almenområdet.

Effektmål med projektet:

 • At antallet af indstillinger til børne- og ungdomspsykiatrien falder fra 36 til 20
 • At flere børn og unge inkluderes således, at udgiften til kommunens specialtilbud reduceres fra årligt 50 mio. kr. til 40 mio. kr.
 • At 95 % af eleverne består folkeskolens afgangsprøve
 • At antallet af børn og unge, der har behov for støtte efter bestemmelserne i Lov om Social Service reduceres med 10 % - fra 1100 til 1000
 • At udgifterne på det specialiserede område frigøres til forebyggelse. Fra 28 % til forebyggelse og 72 % til anbringelse til 40 % til forebyggelse og 60 % til anbringelse
 • At nedbringe antallet af indstillinger til PPR – at antallet ved projektperiodens afslutning er reduceret med 20%. Det vil sige fra 400 til 320 indstillinger
 • At nedbringe det ulovlige skolefravær til et minimum. Det præcise måltal skal bero på en nærmere analyse af fraværet.

Det er ambitionen, at indsatserne ved projektets afslutning har vist sig nyttige og nyttiggjorte, så Brønderslev Kommune har en differentieret vifte af indsatser i almenområdet. Og som sammen med de tilbud der i øvrigt er i Børne- og Familieafdelingen kan sikre den rette indsats tidligt såvel i forhold til alder som i forhold til udvikling.

Kontakt

BRØNDERSLEV KOMMUNE

Tlf.: 9945 4545

Borgerservice Brønderslev
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Borgerservice Dronninglund
Rådhusgade 5 
9330 Dronninglund

Rådhusene genåbner – men kun efter aftale eller tidsbestilling.
Døren til rådhuset er låst, og du skal vente udenfor, indtil du bliver hentet.

 

Opdateret 21. december 2017