Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget har den 5. november 2018 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10, lokalplan 02-C-01.02 ”Dronninglund midtby” samt Designguide for Slotsgade endeligt.

Lokalplanområdet omfatter de mest centralt beliggende ejendomme langs med og på begge sider af Slotsgade, fra Falkevej i vest til øst for Gutenbergvej.

Lokalplanen og designguiden er en del af projektet ”Genform Dronninglund”. Lokalplanen har til formål at muliggøre realisering af projektet ”Genform Dronninglund”, der dækker over en række projekter i Dronninglund midtby – bl.a. kulturarvskommuneprojektet, område- og bygningsfornyelse i Slotsgade, Designguide for Slotsgade mv., , der alle har til formål at styrke og forbedre Dronninglund for handels- og bosætningsby.

Med planforslagene gives mulighed for, at områdets anvendelse fastholdes til center- og boligformål, samt giver mulighed for offentlige formål og rekreative formål. Med lokalplanen stilles krav om, at bebyggelsernes stueetage inden for et nærmere afgrænset område alene må indrettes til butikker, hvilket skal styrke Slotsgade som handelsgade. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske en forskønnelse af bymidten og en udvidelse af det eksisterende bibliotek.

Desuden sikres med lokalplanen, at områdets kulturmiljø og særlige bevaringsværdige strukturer understøttes. Der stilles med planen en række vilkår til, hvordan udpegede bevaringsværdige bebyggelser skal renoveres i respekt for bebyggelsens oprindelige udtryk og hvordan der kan bygges nyt, der indpasses i bymiljøet.

Designguiden for Slotsgade angiver en række anbefalinger til hvordan eksisterende ejendomme i Slotsgade kan renoveres og hvordan man bygger nyt, der indpasses i gadebilledet.
 
Lokalplanen forudsætter ændring af kommuneplanen og er derfor ledsaget af kommuneplantillæg nr. 10.

I forhold til det planforslag, som Byrådet godkendte på mødet den 5. september 2018, er der alene fortaget mindre ændringer i den endelige plan. Det har siden hen vist sig, at det bliver nødvendigt at fælde ét af de i planforslaget udpegede bevaringsværdige træer i forbindelse med realisering af nyt byrum. Træet er derfor udtaget fra bevaringsplanen.

Når lokalplanens endelige vedtagelse er offentliggjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der meddeles dispensation.

Yderligere information
På kommunens planportal kan du se kommuneplantillæg og lokalplan (nyt vindue)

Designguiden kan ses på kommunens hjemmeside under Planlægning/Udviklingsplaner/Genform Dronninglund (nyt vindue)

Lokalplanens endelige vedtagelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 23. november 2018.

Afgørelsen om endelig vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanen kan påklages til Planklagenævnet. I klagevejledningen kan du finde reglerne for at klage.

Hvis du har spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte planlægger Steven Hansen på e-mail: Steven.Hansen@99454545.dk eller på tlf.: 9945 4618.


Klagevejledning

Hvad kan der klages over? 
Kommunens afgørelse om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan påklages til Planklagenævnet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål. 

Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over skønsmæssige afgørelser.

Hvem kan klage?
• Erhvervsministeren
• Enhver med retlig interesse i sagens udfald
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen, på betingelse af:
• at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og
• at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvornår udløber klagefristen? 
Klagefristen er 4 uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på kommunens hjemmeside regnes fristen fra offentliggørelsen.

Hvordan klager jeg? 
Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune i Klageportalen.
For behandling af klager skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om du er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du kan betale gebyret med betalingskort i Klageportalen eller få tilsendt en faktura. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Klagegebyr 
Du skal indbetale et gebyr for at få behandlet din klage af Planklagenævnet. Nævnet afviser din klage fra behandling, hvis du ikke betaler gebyret, som beskrevet ovenfor.

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:

  • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  • du får helt eller delvist medhold i din klage eller
  • din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Kan afgørelsen udnyttes, hvis der klages?
En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at kommunens afgørelse kan udnyttes mens klagesagen behandles. Det er dog på egen risiko at udnytte afgørelsen, da den kan omgøres af Planklagenævnet.

Klager kan anmode Planklagenævnet om, at klagen får opsættende virkning. 

Domstolsprøvelse 
Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter, at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Planklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

 

Kontakt

Planlægger
Tlf.: 99454621

Klagemulighed

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. I klagevejledningen kan du finde reglerne for at klage.

 

Opdateret 23. november 2018
Ansvarlig redaktør: Tine Astrup Jakobsen