Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Pressemeddelelse vedrørende Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse omkring NCC

MILJØ OG FØDEVAREKLAGENÆVNET HAR AFGJORT KLAGE VEDR. NCC ROADS A/S, HJALLERUP ASFALTFRABRIK

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, dateret 14. december 2018.

Danmarks Naturfredningsforening og nogle naboer klagede i 2016 over Brønderslev Kommunes afgørelse. Alle klagepunker et behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Miljø- og Fødevareklagenævnet har ikke ændret i Brønderslev Kommunes afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen samt tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for NCC Roads A/S på nogle vilkår.

Sagen har trukket ud, da der i afgørelsesperioden er fremsendt en lang række supplerende klagepunkter og oplysninger. ”Jeg synes, at Klagenævnets afgørelse er meget grundig, og jeg er tilfreds med, at der nu er faldet afgørelse i sagen”, siger formand for Brønderslev kommunes Teknik- og Miljøudvalg Karsten Frederiksen.

”Vi tager afgørelsen til efterretning og afventer virksomhedens nye beregninger. Vi vil i starten af det nye år sætte os sammen med NCC for at drøfte afgørelsens betydning og bringe forholdene i overensstemmelse med klagenævnets afgørelse”, siger Karsten Frederiksen.

Brønderslev Kommune fik medhold på følgende punkter:

  • Revurdering af miljøgodkendelse samt tillæg til eksisterende miljøgodkendelse udløser ikke krav om udarbejdelse af VVM-redegørelse.
  • Den manglende partshøring af beboerne på ejendommen Håndværkervej 7, 20, og 36 er ikke så betydningsfulde, at Brønderslev Kommunes afgørelse derved er ugyldig.
  • Miljøgodkendelsen er ikke i strid med Kommuneplan 2013-2025 i relation til tilladte miljøklasser.
  • Klagenævnet har afvist at behandle klage over spildevandstilladelsen.
  • Klagenævnet har foretaget mindre justering af vilkår for støv
  • Klagenævnet har foretaget mindre justering af vilkår for lugt
  • Udendørs oplag af asfalt

Da virksomheden ikke kan overholde de støjgrænser, som fremgår af klagenævnets afgørelse, skal virksomheden inden 3 måneder fra nævnets afgørelse foretage en opdateret kortlægning af virksomhedens samlede støjbelastning i virksomhedens omgivelser. Denne kortlægning behandles efterfølgende af kommunen, og på baggrund heraf fastsættes de endelige støjvilkår til virksomheden.

Herudover har klagenævnet behandlet den støjvold, der er lavet af opbrudt asfalt. Klagenævnet finder, at Brønderslev Kommune ikke i tilstrækkelig grad har foretaget en teknisk risikovurdering af støjvolden. Kommunen skal genvurdere denne risiko ved konkret at forholde sig til risiko for både nedsivning og overfladeafstrømning.

Ankestyrelsen traf ved udgangen af 2017 en afgørelse der klart siger, at kommunes håndtering af sagen og tilsyn med virksomheden er udført i overensstemmelse med reglerne – herunder Forvaltningslovens bestemmelser. Styrelsen fandt ikke grundlag for at rejse en tilsynssag over for kommunen. Der blev i afgørelsen lagt vægt på, at kommunens tilsyn og håndtering af sagen har været målrettet og at der løbende er sket opfølgning på konstaterede forhold og på de klager der har været fra naboer fortæller Karsten Frederiksen.

Opdateret 22. december 2018