Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Standby UV-anlæg på Ø. Brønderslev Vandværk

Brønderslev Kommune har givet tilladelse til, at der må installeres UV-anlæg på Øster Brønderslev Vandværk, Poldervej 22, 9700 Brønderslev.

Tilladelsen gives i forbindelse med ændring og indkøring af filteranlæg samt for at øge sikkerheden for forbrugerne, ved en bakteriologisk forurening. Desuden ved udskiftning af filtermateriale, rengøring af rentvandsbeholder eller ved indkøring af ny rentvandsbeholder. Anlægget anvendes kun i nødstilfælde.

Anlægget er ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen.

Klagemulighed
Brønderslev Kommunes afgørelse om vandbehandling kan inden for 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I klagevejledningerne neden for finder du reglerne for at klage.

 

Klagefrist er den 4. januar 2019.

Læs mere om klagereglerne 

Afgørelser om vandbehandling

Hvad kan der klages over?
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarenævnet. Der kan klages over retlige spørgsmål. Nævnet kan gøre kommunens afgørelse ugyldig, hvis de vurderer, at den meddelte tilladelse er i strid med gældende retsregler. Hvis nævnet mener, at afgørelsen er urimelig eller uhensigtsmæssig, kan tilladelsen også blive ugyldig.

Hvem kan klage?
• Miljøministeren
• Enhver med retlig interesse i sagens udfald
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen, på betingelse af:
• At foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og
• At foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvornår er der frist for at indgive klage?
Klagefristen er 4 uger efter at tilladelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Hvordan klager jeg?
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk (nyt vindue). Du logger på klageportalen, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Brønderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagegebyr
Gebyrets størrelse er forskelligt, alt efter om du er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Klagen afvises, hvis du ikke betaler gebyret.

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:
• klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, så du får helt eller delvist medhold i din klage eller
• din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Kan afgørelsen udnyttes, hvis der klages?
Ansøger må som udgangspunkt gerne udnytte sin afgørelse, før klagefristen er udløbet. En klage har ikke opsættende virkning. Dvs. at tilladelsen kan udnyttes mens klagen behandles, medmindre Miljø- og Fødevarenævnet bestemmer andet. Det er dog på egen risiko at udnytte afgørelsen, da den kan omgøres af Miljø- og Fødevarenævnet.

Klager kan anmode Miljø- og Fødevarenævnet om, at klagen får opsættende virkning.

Domstolsprøvelse
Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Miljø- og Fødevarenævnet afgørelse, indtil domstolen eventuel bestemmer andet.

Kontakt

Sagsbehandler - Grundvand
Tlf.: 99455521

Klagemuligheder

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. I klagevejledningen kan du finde reglerne for at klage.

Link til klageportalen via: 
• borger.dk (nyt vindue) 
• nævnenes hus (nyt vindue)

Læs eventuelt mere på 
Nævnenes hus' hjemmeside (nyt vindue)

Opdateret 7. december 2018
Ansvarlig redaktør: Anne Marie Kjær