Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Forslag til tillæg nr. 6 og 7 til spildevandsplanen – etablering af regnvandsbassiner i Brønderslev og Dronninglund

Brønderslev Kommune har vedtaget 2 forslag til tillæg til ”Spildevandsplan 2011-2014” for Brønderslev Kommune. Tillæggene vedrører etablering af regnvands-/forsinkelsesbassiner ved Kornumgårdsgrøften i Brønderslev i forbindelse med separatkloakeringen af byen og ved Donner-bæk i Dronninglund.
Forslagene (nyt vindue)

Frem til den 29. marts 2019 er der mulighed for at komme med forslag og/eller bemærkninger til forslagene. Derefter vil Brønderslev Kommune tage endelig stilling til tillæggene til spildevandsplanen. Eventuelle bemærkninger eller kommentarer indsendes via funktionen ”Skriv din kommentar”, der findes yderst til højere under forslaget. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jes Rose Nielsen, tlf. 9945 5519.

Tillæggene til spildevandsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Brønderslev Kommune har vurderet, at der kun er tale om mindre ændringer til spildevandsplanen, der ikke har nogen væsentlig indvirkning på miljøet. På den baggrund har Brønderslev Kommune truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan for så vidt angår retlige spørgsmål indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, der kan findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klageberettigede er miljø- og fødevareministeren og enhver med en retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. I dette tilfælde udløber klagefristen 1. marts 2019.

Kontakt

Sagsbehandler - Spildevand
Tlf.: 99455519
Brønderslev Bibliotek

Besøg bibliotekets hjemmeside

Opdateret 31. januar 2019
Ansvarlig redaktør: Lise Laursen