Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Brønderslev Byråd vedtog den 24. april 2019 Planstrategi 2019 for Brønderslev Kommune.

Planstrategi 2019 er i 8 ugers offentlig høring fra den 29. april til den 24. juni 2019. I denne periode kan du komme med bemærkninger til planstrategien via digitale plan.

Se planstrategi 2019 her.

Planstrategi 2019 angiver de politiske målsætninger for den fysiske udvikling i Brønderslev Kommune frem mod næste kommuneplanperiode 2021-2033. Planstrategien skaber sammenhæng mellem den overordnede vision for kommunens udvikling og den fysiske planlægning.

Planstrategiens omfatter tre temaer:
- Bosætning
- Bæredygtig Udvikling
- Landskab & Turisme

Disse temaer bliver også udgangspunktet for den kommende kommuneplanrevision, hvor målsætningerne i planstrategien skal udfoldes og omsættes til retningslinjer og rammer for den fysiske planlægning.

Deltag i debatten
Planstrategien beskriver Byrådets visioner og målsætninger for den fysiske udvikling af Brønderslev Kommune. Dem vil vi gerne debattere med kommunens borgere, foreninger og virksomheder og sammen blive klogere på, hvordan de kan føres ud i livet. Derfor inviterer Byrådet borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og andre interesserede til at deltage i debatten om planstrategien frem til den 24. juni 2019.

Der afholdes tre borgermøder, som hver omhandler ét af planstrategiens temaer.

- Mandag den 27. maj kl. 16 – 18 med fokus på bosætning i Hjallerup Idrætscenter
- Tirsdag den 28. maj kl. 16 – 18 med fokus på bæredygtig udvikling i kantinen på rådhuset i Brønderslev
- Mandag den 3. juni kl. 16 – 18 med fokus på landskab og turisme i undervisningslokalet på rådhuset i Dronninglund

Vi håber, at se dig til et borgermøde, som vækker din interesse for udvikling i Brønderslev Kommune.

I høringsperiode frem til den 24. juni 2019 kan du kommer med bemærkninger til planstrategien via den digitale plan.

Lov om miljøvurdering
Det er Brønderslev Kommunes vurdering at Planstrategi 2019 med sin overordnede og strategiske ramme ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen om, at PLanstrategi 2019 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet efter nedenstående klagevejledning. 

 

Læs om klagereglerne

Klagevejledning - miljøscreening

Disse regler gælder for kommunens afgørelse om miljøvurdering. Der kan ikke klages over kommuneplantillæg eller lokalplan, før de er endeligt vedtaget.

Hvad kan der klages over? 
Som hovedregel kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over skønsmæssige afgørelser. 

Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, kan Planklagenævnet ikke tage stilling til, om afgørelsen er uhensigtsmæssig eller urimelig.

Hvem kan klage?

  • Erhvervsministeren
  • Enhver med retlig interesse i sagens udfald
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af:
    • At foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og
    • At foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvornår udløber klagefristen?
Klagen skal være indsendt via Klageportalen senest 4 uger efter at tilladelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Hvordan klager jeg? 
Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere eller 1.800 kr.  for virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Brønderslev Kommune. Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Brønderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk 

Klagegebyr 
Du skal indbetale et gebyr for at få behandlet din klage af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afviser din klage fra behandling, hvis du ikke betaler gebyret, som beskrevet ovenfor. 

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:

  • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  • du får helt eller delvist medhold i din klage eller
  • din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Kan afgørelsen udnyttes hvis der klages? 
En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at kommunens afgørelse kan udnyttes mens klagesagen behandles. Det er dog på egen risiko at udnytte afgørelsen, da den kan omgøres af Planklagenævnet. 

Klager kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om, at klagen får opsættende virkning. 

Domstolsprøvelse 
Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter, at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt. 

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Planklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

Kontakt

Planlægger
Tlf.: 99454856
Planlægger
Tlf.: 99454621

Klagemuligheder

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. I klagevejledningen kan du finde reglerne for at klage.

 

Obligatorisk Selvbetjening - Tilmeld Digital Post

Digital Post fra det offentlige

Offentlige myndigheder sender digitale meddelelser til dig. Du kan også sende digitale meddelelser til kommunen fra Digital Post
Opdateret 29. april 2019
Ansvarlig redaktør: Tine Astrup Jakobsen