Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Udledningstilladelse Manna Thise Samlingshus

Brønderslev Kommune meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 til Manna Thise Samlingshus til udledning af tag- og overfladevand fra befæstede arealer i forbindelse med udvidelse af Samlingshuset. Det befæstede areal er opgjort til ca. 8000 m2. Udledningen sker til et grøftesystem til Ryå via forsinkelsesbassin.

Brønderslev Kommune har samtidig foretaget en screening af etableringen af forsinkelsesbassinet efter Lov om miljøvurdering af planer og af konkrete projekter (VVM). Brønderslev Kommune vurderer, at etableringen af bassinerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal således ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Tilladelsen (nyt vindue)
Kortbilag (nyt vindue)

Der kan klages over såvel udledningstilladelsen efter Miljøbeskyttelsesloven som screeningsafgørelsen efter Miljøvurderingsloven. En klage over afgørelsen skal sendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, se vejledning herom på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klageberettigede er ansøger, en række private og offentlige organisationer samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Kontakt

Sagsbehandler - Spildevand
Tlf.: 99455519

Digital Post - Virk.dk
Alle virksomheder og foreninger skal have en digital postkasse og kommunikere digitalt med det offentlige.
Opdateret 7. juni 2019
Ansvarlig redaktør: Lise Laursen