Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Indstilling af medlemmer til vandrådet skal sikre lokal inddragelse i kommunens fysiske vandløbsindsats i vandløbene omkring Nordlige Kattegat og Skagerrak.

Ryå og alle vandløbene som løber hertil hører til hovedvandopland Limfjorden, mens de øvrige vandløb hører til Nordlige Kattegat og Skagerrak.

Kommunalbestyrelsen har nu modtaget den første tilbagemelding med ønske om at oprette et vandråd i hovedopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak. Dermed er det en realitet, at der oprettes et vandråd i oplandet.

Landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, opfordres til at indstille et medlem og en suppleant til vandrådet.

Anmodning om indstilling af medlemmer til vandrådet skal ske til Brønderslev Kommune på mail raadhus@99454545.dk og til Hjørring Kommune på mail jens.pedersen@hjoerring.dk

 

Indstillingen skal være modtaget senest den 18. november 2019

Læs mere om Vandråd for Limfjorden 

Oprettelse af vandråd med lokal inddragelse i Nordlige Kattegat og Skagerrak

Kommunalbestyrelsen har nu modtaget den første tilbagemelding med ønske om at oprette et vandråd i hovedopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak. Dermed er det en realitet, at der oprettes et vandråd i oplandet. 

Hjørring kommune vil i lighed med 2017 varetage sekretariatsfunktionen.

Kommunerne skal således igen - under inddragelse af lokale vandråd - udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats i vandløbene omkring Nordlige Kattegat og Skagerrak. Arbejdet skal benyttes som led i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. En tilsvarende opgave løste vandrådene med stor succes i 2014.

Kommunerne vil sørge for vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger.

Vandrådenes arbejde forventes påbegyndt primo december 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke med rammer og vejledning, der ligeledes omfatter et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser for de konkrete vandområder. Arbejdet forventes afsluttet ved at kommunen indberetter forslagene til Miljø- og Fødevareministeriet senest d. 22. september 2020.

Indstilling af medlemmer til Vandråd for Nordlige Kattegat og Skagerrak

Efter aftale med miljøministeren, opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand til at indstille et medlem og en suppleant til vandrådet. Medlemmer forudsættes at kunne anvende det IT-værktøj staten lægger på til at anvende, hvorfor et basalt kendskab til IT-løsninger skønnes nødvendigt.

Anmodning om indstilling af medlemmer til vandrådet skal ske senest den 18. november 2019 til Brønderslev Kommune på mail raadhus@99454545.dk og til Hjørring Kommune på følgende mail: jens.pedersen@hjoerring.dk

Ved indmeldingen skal følgende oplyses;

• Oplysninger om organisation eller foreningen der indstiller; fuldt navn, adresse, mail, mobil, kontaktperson.
• Forslået medlem til vandrådet; navn, adresse, mail og mobil.
• Forslået suppleant til vandrådet; navn, adresse, mail og mobil.

Hvem kan nedsætte og deltage i vandrådet?

Vandrådet består af højst 20 medlemmer og de foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er;
• relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
• lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Lovens forarbejder nævner som eksempler på relevante erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempler på landsdækkende grønne organisationer er nævnt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet. Men også andre organisationer kan komme på tale.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer

Sammensætning af Vandråd

Efter indstilling af medlemmer fra organisationer og foreninger afgør sekretariatskommunen sammen med de øvrige kommunalbestyrelser, hvilke af de personer, der er indstillet, der kan virke som henholdsvis medlem og suppleant.

Ved oprettelsen af vandrådet skal tilstræbes en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jens Pedersen, Hjørring Kommune, på telefon 41 22 67 57 eller mail: jens.pedersen@hjoerring.dk


KONTAKT

Jens Pedersen, Hjørring Kommune

Telefon: 41 22 67 57

Mail: jens.pedersen@hjoerring.dk

Opdateret 29. oktober 2019
Ansvarlig redaktør: Anne Marie Kjær