Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fornyet indvindingstilladelse til markvanding på Klovnhøjvej 143

Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. ansøgning om fornyet tilladelse til markvanding på Klovnhøjvej 143, 9700 Brønderslev.

Brønderslev Kommune har truffet afgørelse om ikke-VVM-pligt til markvandingstilladelse på Klovnhøjvej 143, 9700 Brønderslev. 

Se dokumenter i sagen:

Klagefristen udløber den 21. februar 2020.

Læs mere om klagereglerne 

Klagevejledning - Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven

Hvad kan der klages over?
Kommunens afgørelser efter Vanforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, uanset hvad der begrunder din klage. Nævnet kan gøre kommunens afgørelse ugyldig, hvis de vurderer, at den meddelte tilladelse er i strid med gældende retsregler. Hvis nævnet mener, at afgørelsen er urimelig eller uhensigtsmæssig, kan tilladelsen også blive ugyldig.

Hvem kan klage?
• Ansøger
• Sundhedsstyrelsen
• Enhver med retlig interesse i sagens udfald
• Danmarks Naturfredningsforening
• Danmarks Sportsfiskeriforbund
• Forbrugerrådet

Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet kan alene påklage afgørelser efter Vandforsyningsloven.

Hvornår er der frist for at indgive klage?
Klagefristen er 4 uger efter at tilladelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Hvordan klager jeg?
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på forsiden af Nævnenes Hus' hjemmeside (nyt vindue). Du logger på klageportalen, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Brønderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagegebyr
Når du klager som privat person, skal du betale et gebyr på 900 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres hver 1. januar af Finansministeriet og offentliggøres på nævnets hjemmeside. Klagen afvises, hvis gebyret ikke betales.

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:
• klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, så du får helt eller delvist medhold i din klage eller
• din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Hvornår kan landzonetilladelsen udnyttes?
Ansøger må ikke udnytte sin tilladelse, før klagefristen er udløbet. Er der indgivet klage, har den opsættende virkning. Dvs. at tilladelsen ikke må udnyttes i mens klagen behandles, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Domstolsprøvelse
Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 anlægge sag inden 6 måneder efter at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen eventuel bestemmer andet.

Klagevejledning - Miljøvurderingsloven

Hvad kan der klages over?
Kommunens afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt efter miljøvurderingsloven, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der kan klages over retlige spørgsmål. Nævnet kan gøre kommunens afgørelse ugyldig, hvis de vurderer, at den meddelte tilladelse er i strid med gældende retsregler.

Hvem kan klage?
• Miljø- og Fødevareministeren
• Enhver med retlig interesse i sagens udfald
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen, på betingelse af:
 • At foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og
 • At foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvornår er der frist for at indgive klage?
Klagefristen er 4 uger efter, at tilladelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Hvordan klager jeg?
Hvis du ønsker at klage over VVM-tilladelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du kan finde her (nyt vindue). Du logger på klageportalen, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Brønderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune i Klageportalen. Når du klager, som privat person, skal du betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagegebyr
Du skal indbetale et gebyr for at få behandlet din klage af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Beløbet pristalsreguleres hvert år 1. januar.

Private personer skal betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Nævnet afviser din klage fra behandling, hvis du ikke betaler gebyret, som beskrevet ovenfor.

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:
• klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, så du får helt eller delvist medhold i din klage eller
• din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Udnyttelse af afgørelsen
Hvis screeningsafgørelsen ikke udnyttes indenfor rimelig tid, skal projektet anmeldes på ny og der skal foretages en ny screening.
Er der indgivet klage, har den som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Dvs. at afgørelsen gælder, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Klager kan så længe sagen ligger til behandling ved Miljø- og Fødevareklagenævnet anmode nævnet om, at klagen tillægges opsættende virkning.

Domstolsprøvelse
Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

.

Kontakt

Sagsbehandler - Grundvand
Tlf.: 99455521

Klagemuligheder

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. I klagevejledningen kan du finde reglerne for at klage.

Link til klageportalen via Nævnenes Hus (nyt vindue) 

Læs eventuelt mere på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (nyt vindue)

 

Opdateret 24. januar 2020
Ansvarlig redaktør: Katrine Bak Styrishave