Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Brønderslev Kommune har den 6. februar 2020 truffet afgørelse vedr. etablering af en gyllebeholder på ejendommen Civagårdsvej 1, Dronninglund. Afgørelsen er truffet i henhold til § 12, jf. § 20, stk. 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Der er meddelt tilladelse til etablering af en gyllebeholder på 3.000 m³ med et overfladeareal på ca. 728 m² på ejendommen Civagårdsvej 1, Dronninglund. Størrelse og placering fremgår af afgørelsen.

Du kan se kommunens afgørelsen via link:

 

Klagefristen udløber den 5. marts 2020.

Læs mere om klagereglerne 

Klagevejledning - Husdyrbrugloven

Hvad kan der klages over?
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der kan klages over retlige spørgsmål. Nævnet kan gøre kommunens afgørelse ugyldig, hvis de vurderer, at den meddelte tilladelse er i strid med gældende retsregler.

Hvem kan klage?
• Ansøger
• Enhver med individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
• Miljø- og Fødevareministeren

Hvornår er der frist for at indgive klage?
Klagefristen er 4 uger efter, at tilladelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Hvordan klager jeg?
Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af hjemmesiden for Nævnenes Hus (nyt vindue). Du logger på klageportalen, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Brønderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagegebyr
Du skal indbetale et gebyr for at få behandlet din klage af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Beløbet pristalsreguleres hvert år 1. januar.

Private personer skal betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Nævnet afviser din klage fra behandling, hvis du ikke betaler gebyret, som beskrevet ovenfor.

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:
• klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, så du får helt eller delvist medhold i din klage eller
• din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Udnyttelse af afgørelsen
Er der indgivet klage, har den som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Dvs. at afgørelsen gælder, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Klager kan så længe sagen ligger til behandling ved Miljø- og Fødevareklagenævnet anmode nævnet om, at klagen tillægges opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

Domstolsprøvelse
Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter at kommunens afgørelse eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt jf. §90 i husdyrbrugloven.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

Kontakt

Sagsbehandler – Landbrug
Tlf.: 99455518

Link til klagenævn

Opdateret 6. februar 2020
Ansvarlig redaktør: Anne Marie Kjær