Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her kan du finde oplysninger om nødberedskabet i Brønderslev Kommune vedr. coronavirus
Sundhedsstyrelsens råd

Læs om Coronavirus

Ældre, plejecentre og hjemmepleje

Påbud om besøgsforbud
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts påbudt kommunerne at indføre øjeblikkeligt stop for besøg på plejecentre, aflastningspladser, plejeboliger, bosteder med tilknyttet personale. Påbuddet gælder for både fællesarealer og beboernes private boliger. Det sker for at mindske smittespredning med corona virus og for at beskytte svage og udsatte borgere for potentielt livstruende sygdom.

Plejecentrene har fra den 13. maj 2020 åbnet for kontrollerede udendørs besøg.

De nære pårørende skal stadig kunne besøge en døende beboer, men det skal ske på en forsvarlig måde, så smittespredning undgås.

Rengøring hos ældre
Brønderslev Kommune stopper for rengøring hos ældre, der kun modtager rengøring

Siden regeringens initiativer for at reducere risikoen for smitte med COVID-19 har en række borgere, som alene modtager rengøring, meddelt kommunen, at de ikke ønsker besøg i øjeblikket.

For at reducere risikoen for smitte indstilles rengøring nu til alle borgere, som alene modtager rengøring. Ændringen forventes fuldt ud gennemført i løbet af onsdag den 18/3-2020. Alle borgere får direkte besked i e-boks eller pr. brev. Brevene er dog nogle dage om at nå frem. 

Borgere, som får andre ydelser sammen med rengøring, får stadig gjort rent. Alle borgere vil i den kommende tid kunne opleve uregelmæssigheder, hvis personalesituationen gør det vanskeligt at opretholde det normale serviceniveau. Dette fremgår også af brev til alle borgere, som er på vej i e-boks eller pr. brev.
Endelig sættes alle ydelser til hjemmeboende og beboere på plejehjem under klippekorts-ordningen på pause indtil COVID-19-situationen er overstået.

Aktivitetscentre på ældreområdet er stadig lukket for aktiviteter. Caféen på Grønningen er dog åben igen kl. 11.00 – 14.00 for frokost.

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes igen i borgers eget hjem – ellers fortsat telefonisk, hvis borger ønsker dette.

Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet en film, som er målrettet pårørende og nærmeste netværk til vores ældre og svage medborgere.

Handicap og psykiatri

Påbud om besøgsforbud
Social- og Indenrigsministeriet udsendte onsdag den 13. maj 2020 en ny bekendtgørelse, som lemper på besøgsrestriktionerne på botilbud. Det betyder bl.a., at alle borgere senest 7 dage fra bekendtgørelsen træder i kraft kan modtage besøg på botilbud.

Hovedelementerne i den nye bekendtgørelse er,

 • Alle borgere på botilbud kan nu få besøg på udearealer.
 • Borgeren kan få besøg af 1-2 faste besøgspersoner, der udpeges blandt beboerens nære pårørende.
 • Der gives mulighed for, at borgere under visse betingelser får mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som de selv råder over.

Generelt skal besøg finde sted ud fra fastlagte rammer og efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det gælder bl.a. afstand, afspritning, håndvask, god hygiejne m.v.

Besøg af 1-2 faste besøgspersoner på udearealer
Hvis borgeren eller dennes pårørende anmoder om det, skal tilbuddets ledelse udpege 1-2 faste besøgspersoner blandt borgerens nære pårørende som kan besøge borgeren. Sådanne besøg skal som det helt klare udgangspunkt ske på tilbuddets udearealer og besøgene gennemføres således at retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen følges.

Udpegningen af de faste besøgspersoner skal ske efter en konkret vurdering og i samråd med borgeren og dennes pårørende. Den konkrete vurdering kan bl.a. basere sig på:

 • Tilbuddets kendskab til beboeren.
 • Bekendtgørelsens definition af nære pårørende.
 • Tilbuddets hidtidige erfaringer med besøg hos den pågældende beboer.
 • Beboerens evt. egne tilkendegivelser.
 • Tilkendegivelser fra personer, der ønsker at være den pågældendes faste besøgspersoner.

Besøg af 1-2 faste besøgspersoner på de indendørs arealer som borgeren selv råder over
Tilbuddet kan desuden efter en samlet socialpædagogisk og sundhedsfaglig konkret vurdering beslutte, at borgeren kan modtage besøg af de 1-2 faste besøgspersoner i den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over ud.

Følgende forhold skal indgå i vurderingen af, om borgeren kan modtage besøg i den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over:

 • Om borgeren har egen indgang fra udearealer.
 • Om sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer kan overholdes.
 • Om de besøgende alene har adgang til beboerens egen bolig og således ikke kan benytte indendørs fællesarealer.
 • Om borgeren har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring.

Nærmeste pårørende er defineret som en ægtefælle eller samlever, slægtninge i lige linje, men det kan også være søskende, stedbørn og plejebørn.

Tilrettelæggelse af besøg
Det er tilbuddets ledelse, der fastlægger rammerne for besøg. Det indebærer en konkret og lokal vurdering, herunder af tilbuddets konkrete indretning. Følgende bør indgå i den lokale vurderingen:

 • Om der blandt borgerne i tilbuddet er borgere, som efter sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer eller efter vurdering fra borgerens egen læge er i særlig risiko for smitte.
 • Fastsættelse af en tidsramme for besøgenes varighed.
 • Fastlæggelse af besøgenes hyppighed.
 • Fastsættelse af et tidsinterval for, hvornår der er åbent for besøg.
 • Fastsættelse af et maksimum for antal besøgende.
 • Behov for adskillelse af arealer til besøg, f.eks. i form af opsætning af telte, pavilloner, plexiglas og skillevægge.
 • Afvikling af besøg i form af ”gåtur i haven eller en snak hen over hækken”.

Mulighed for at besøg ikke kan gennemføres
Lederen af tilbuddet har mulighed for at udskyde besøg, hvis det i den konkrete situation vurderes, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis, herunder hvis den enkelte borger eller de besøgende ikke har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring. Besøg kan desuden udskydes, hvis tilbuddets ledelse vurderer, at besøg ikke kan gennemføres uden at udsætte borgere i særlige risikogrupper for smittefare.

Sundhed 

Tandplejen
Tandplejen er delvist åben for normal drift. Henvendelse skal altid ske på telefon.

Hedegårdsskolens Tandklinik
Telefon: 9945 4737
Åbningstider: Mandag-tirsdag 8:00-17:00, onsdag-torsdag 8:00-15:00 og fredag 8:00-13:00.

Tandklinikken Hjallerup Skole
Telefon: 9945 5980
Åbningstider: Mandag 8:00-17:00, tirsdag 8:00-16:00, onsdag-torsdag 8:00-15:00 og fredag 8:00-13:00.

Tandpinevagten i Aalborg har åben lørdag-søndag og helligdage samt d. 24.12 og 31.12.
Du kan på disse dage kontakte tandpinevagten mellem kl. 9:00 og kl. 10:00 for tidsbestilling på tlf. 7020 0255.
Adressen på tandpinevagten er Filstedvej 10, 9000 Aalborg (Aalborg kommunes Specialtandplejes lokaler).

Sygeplejeklinik
Sygeplejeklinikken i Dronninglund er lukket, da den ligger på Margrethelund (berørte borgere kontaktes af sygeplejen).

Træning og sundhedstilbud
Træningstilbud og sundhedstilbud er delvist åbent igen.

Borger, der udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan, får tilbudt genoptræning med fysisk fremmøde – enten i sundhedscenteret eller eget hjem.

Borger med vederlagsfri fysioterapi, som har holdt pause, startes op igen.

Borgere henvist til Motion på Recept og borgere med kroniske sygdomme på rehabiliteringsforløb tilbydes samtaler og telefonisk rådgivning, suppleret med enkelte aktiviteter på hold udendørs, undervisning inden døre på mindre hold og via skærmløsning.

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes igen i borgers eget hjem.

Kostvejledning og overvægtklinikken har igen åben for konsultationer efter behov i Sundhedscentrene.

Rygestoptilbud varetages fortsat primært telefonisk.

Evt. spørgsmål pr. telefon til Sundhedshuset på tlf 9945 4442 kl. 8-12.

Børn og skole

Børne- og familieafdeling
Hvis du som borger har brug for komme i kontakt med din socialrådgiver i myndighed, kan du hver dag ringe til kommunens hovednummer og blive stillet igennem til en socialrådgiver.

Rådhusene vil ikke være åben for personlig henvendelse.

Dagtilbud og skoler
Børne- og Skoleudvalget har den 8. april 2020 besluttet en genåbningsstrategi

Information om gradvis åbning af dagtilbud og skoler (inkl. dagplejere)

Nyeste information herom findes her (opdateret d. 8/4 2020):

Information til forældre om den delvise nedlukning af Danmark frem til efter påske

Nødpasning af børn i Brønderslev Kommune

Brev til forældre med børn i dagtilbud og skoler i Brønderslev Kommune.

Jobcentret, ungecentret og ydelseskontor

Jobcentret
Jobcentret er lukket for personlig betjening.

Vi træffes på tlf.: 9945 4999

Telefontid: kl. 08-15 (mandag-onsdag), kl. 8-17 (torsdag) og 8-14 (fredag)

Ungecentret
Normal telefontid - ring på tlf. 9945 4705.

Ydelseskontoret
Ydelseskontoret er lukket for personlig betjening

Vi træffes på tlf.: 9945 4999

Telefontid: kl. 08-15 (mandag-onsdag), kl. 8-17 (torsdag) og 8-14 (fredag)

Borgerservice, fritid og kultur

Borgerservice
Borgerservice genåbner kontrolleret fra den 27. maj 2020 og derfor skal du bestille tid, inden du kan møde op.
Døren til rådhuset vil være låst, og du skal vente udenfor, indtil du bliver hentet.

Du skal reservere tid til Pas, Kørekort og NemID – øvrige henvendelser til Borgerservice, skal ske telefonisk på telefon 99454545, via mail raadhus@99454545.dk eller via digital post.

Post til Borgerservice skal afleveres i postkassen ved rådhusene.

Tidsbestilling til Borgerservice på Brønderslev Rådhus

Tidsbestilling til Borgerservice på Dronninglund Rådhus

NemID
Er dit nøglekort ved at være opbrugt og har du ikke modtaget et nyt, kan vi anbefale at downloade NemID nøgleapp.

Vielser 
Der kan bestilles nødvielser, det vil sige ved livstruende sygdom.

Der er indtil videre lukket for borgerlige vielser, der ikke allerede er aftalt. For aftalte vielser gælder at der udover brudepar max på være 7 gæster. Vielsen afholdes med respekt for regler om deltagere, afstand, afspritning og ingen håndtryk.

Vi kan ikke sige hvornår det igen bliver muligt med almindelige vielser.

Biblioteker
Bibliotekerne er åbnet igen. Der er åbent for bestilling, udlån og aflevering i den betjente åbningstid, samt selvbetjening.
Er du i tvivl om noget i forbindelse med bibliotekernes genåbning, kan du finde svarene her:

Ungdomsskolen
Brønderslev Ungdomsskole er åben igen - Vi glæder os til at se jer alle igen!

På Ungdomsskolens aktiviteter på Facebookside og www.usbd.dk kan I se mere om hvilke aktiviteter vi lægger ud med.
Henvendelse ved spørgsmål kan mailes til Ungdomsskoleleder Peter Vestergaard, pev@usbd.dk eller mobil 2526 8389.

Økonomi og betaling (Erhverv)

Brønderslev Kommune tilbyder leverandører at betale for varer og tjenesteydelser før normal betalingsdato. Leverandører der har fremsendt fakturaer med en fremtidig betalingsdato og som ønsker betalingen fremrykket, skal sende en mail til post_okonomi@99454545.dk med oplysning om;

 • Firmanavn
 • Cvr.nr.
 • At man ønsker fremrykning af betalinger fra Brønderslev Kommune

Når vi modtaget anmodningen, er den indtil videre gældende for fremtidige fakturaer

Affald og forsyning

Affald og genbrugspladser
AVV's service i forbindelse med coronavirus

Tømning af dagrenovation
Tømning af dagrenovation er en vigtig samfundsopgave, som skal holdes i gang på trods af Covid-19 situationen. I den forbindelse har vi en bøn / opfordring fra vores skraldemænd; bind knude på de poser, som puttes i sæk eller container! Undlad desuden at putte jord eller haveaffald i skraldespanden, også selvom genbrugspladserne er lukkede for tiden. Hvis du derudover vil hjælpe skraldemanden for tiden, må du meget gerne sætte sæk eller container til skel umiddelbart forud for tømning.

Ved du, at vi har en sms-ordning, så du kan få en sms forud for tømningen?

Udvalgte genbrugspladser i Hjørring og Brønderslev er åben fra tirsdag 31. marts
AVV har afventet svar fra Kommunernes Landsforening og sundhedsmyndighederne om grønt lys for at genåbne genbrugspladserne. Der er netop kommet en anbefaling fra KL, og AVV’s bestyrelse her derfor besluttet, at 11 genbrugspladser i Hjørring og Brønderslev åbner for private. Der sker fra tirsdag 31. marts 2020.

Afhentning af storskrald
Afhentning af storskrald hos borgerne genoptages fra den 14. april

Brønderslev Forsyning
I en bestræbelse for at sikre forsyningssikkerheden for vand, fjernvarme og spildevand lukkede forsyningen i dag en række tekniske og administrative funktioner midlertidigt ned og adskiller fremadrettet driftspersonalet mest muligt for at minimere smitterisikoen. Vi gør naturligvis alt for at vagtfunktionen opretholdes.

Har du brug for teknisk hjælp kontakt vagten på tlf. 9880 1588

Vi håber på alles forståelse for situationen, og ser frem til at situationen snarest vil normalisere sig.

Information fra offentlige myndigheder

Her kan du døgnet rundt og altid opdateret finde alle nye informationer fra myndighederne om Coronavirus.

 

Myndighederne (Regering, Statens Seruminstitut, Erhvervsstyrelsen og Rigspolitiet) indskærper endnu engang:

 • Hold 2 m afstand til andre så vidt muligt i det offentlige rum
 • Mindsk social kontakt til mange mennesker
 • Hav en rigtig god håndhygiejne
 • Host i ærmet og ikke i hånden
 • Giv ikke hånd til eller kram andre end dine allernærmeste

 

Og vigtigst af alt: Brug din sunde fornuft, dvs at du ikke skal besøge fx. din gamle mor, hvis du har symptomer på influenza generelt

Man må gerne bevæge sig i det fri, men igen, hold afstand.

Vi videregiver blot de øverste myndigheders opfordring.

#paspåhinanden

Gode råd om mental sundhed
Få inspiration til, hvordan du får en god hverdag og kommer godt igennem epidemien med COVID-19.
Materialerne må frit downloades, deles og printes og bruges til information om coronavirus/COVID-19.


Info and hotline about coronavirus in 25 languages

Are you looking for answers to questions about the Corona virus / COVID-19?
Find info and hotline about coronavirus in 25 languages

Hjælp fra organisationer

Få hjælp gennem Røde Kors-hjælpenetværk
Er du syg, ældre eller særligt sårbar over for corona, så kan vi hjælpe.
Har du brug for at få købt ind, hentet en pakke, hentet medicin eller andre praktiske gøremål, så er vi klar.
Kontakt os på 3529 9660. Telefonerne er åbne mellem kl. 9-19 mandag til søndag.
Læs mere og skriv dig op for at modtage hjælp på

Samarbejde mellem Røde Kors Brønderslev og Ældresagen Brønderslev

Savner du én at snakke med?
Vi skal stå sammen og tænke ekstra meget på fællesskabet i denne tid. Ingen skal sidde alene. Derfor tilbyder Røde Kors og Boblberg nu alle i Danmark et digitalt besøg!

 

Opdateret 25. juni 2020
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach