Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her kan du finde oplysninger om nødberedskabet i Brønderslev Kommune vedr. coronavirus
Sundhedsstyrelsens råd

Læs om Coronavirus

Ældre, plejecentre og hjemmepleje

Besøgsforbud på plejecentre

Efter på bud fra Styrelsen for Patientsikkerhed har den 23. oktober 2020 har Brønderslev Kommune indført besøgspåbud på samtlige kommunale og private plejecentre.

Grundet det aktuelle antal smittede i kommunen og at der udbredt smitte blandt minkbesætninger på minkfarme, der er beliggende i kommunen har Styrelsen for Patientsikkerhed indført besøgsforbud. Det betyder, at besøg indendørs kan kun finde sted i forbindelse med en kritisk situation eller ved at den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren. Besøgsforbuddet omfatter ligeledes udearealer og der kan derfor ikke gennemføres besøg på plejecentrenes udearealer.

Har du spørgsmål, bedes du kontakte afdelingslederen på din pårørendes plejecenter.

 

Aktivitetscentre på ældreområdet i hele kommunen er lukket fra tirsdag den 22. september til den 4. oktober.

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes igen i borgers eget hjem – ellers fortsat telefonisk, hvis borger ønsker dette.

Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet en film, som er målrettet pårørende og nærmeste netværk til vores ældre og svage medborgere.

Handicap og psykiatri

Påbud om besøgsforbud
Social- og Indenrigsministeriet udsendte onsdag den 13. maj 2020 en ny bekendtgørelse, som lemper på besøgsrestriktionerne på botilbud. Det betyder bl.a., at alle borgere senest 7 dage fra bekendtgørelsen træder i kraft kan modtage besøg på botilbud.

Hovedelementerne i den nye bekendtgørelse er,

 • Alle borgere på botilbud kan nu få besøg på udearealer.
 • Borgeren kan få besøg af 1-2 faste besøgspersoner, der udpeges blandt beboerens nære pårørende.
 • Der gives mulighed for, at borgere under visse betingelser får mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som de selv råder over.

Generelt skal besøg finde sted ud fra fastlagte rammer og efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det gælder bl.a. afstand, afspritning, håndvask, god hygiejne m.v.

Besøg af 1-2 faste besøgspersoner på udearealer
Hvis borgeren eller dennes pårørende anmoder om det, skal tilbuddets ledelse udpege 1-2 faste besøgspersoner blandt borgerens nære pårørende som kan besøge borgeren. Sådanne besøg skal som det helt klare udgangspunkt ske på tilbuddets udearealer og besøgene gennemføres således at retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen følges.

Udpegningen af de faste besøgspersoner skal ske efter en konkret vurdering og i samråd med borgeren og dennes pårørende. Den konkrete vurdering kan bl.a. basere sig på:

 • Tilbuddets kendskab til beboeren.
 • Bekendtgørelsens definition af nære pårørende.
 • Tilbuddets hidtidige erfaringer med besøg hos den pågældende beboer.
 • Beboerens evt. egne tilkendegivelser.
 • Tilkendegivelser fra personer, der ønsker at være den pågældendes faste besøgspersoner.

Besøg af 1-2 faste besøgspersoner på de indendørs arealer som borgeren selv råder over
Tilbuddet kan desuden efter en samlet socialpædagogisk og sundhedsfaglig konkret vurdering beslutte, at borgeren kan modtage besøg af de 1-2 faste besøgspersoner i den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over ud.

Følgende forhold skal indgå i vurderingen af, om borgeren kan modtage besøg i den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over:

 • Om borgeren har egen indgang fra udearealer.
 • Om sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer kan overholdes.
 • Om de besøgende alene har adgang til beboerens egen bolig og således ikke kan benytte indendørs fællesarealer.
 • Om borgeren har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring.

Nærmeste pårørende er defineret som en ægtefælle eller samlever, slægtninge i lige linje, men det kan også være søskende, stedbørn og plejebørn.

Tilrettelæggelse af besøg
Det er tilbuddets ledelse, der fastlægger rammerne for besøg. Det indebærer en konkret og lokal vurdering, herunder af tilbuddets konkrete indretning. Følgende bør indgå i den lokale vurderingen:

 • Om der blandt borgerne i tilbuddet er borgere, som efter sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer eller efter vurdering fra borgerens egen læge er i særlig risiko for smitte.
 • Fastsættelse af en tidsramme for besøgenes varighed.
 • Fastlæggelse af besøgenes hyppighed.
 • Fastsættelse af et tidsinterval for, hvornår der er åbent for besøg.
 • Fastsættelse af et maksimum for antal besøgende.
 • Behov for adskillelse af arealer til besøg, f.eks. i form af opsætning af telte, pavilloner, plexiglas og skillevægge.
 • Afvikling af besøg i form af ”gåtur i haven eller en snak hen over hækken”.

Mulighed for at besøg ikke kan gennemføres
Lederen af tilbuddet har mulighed for at udskyde besøg, hvis det i den konkrete situation vurderes, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis, herunder hvis den enkelte borger eller de besøgende ikke har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring. Besøg kan desuden udskydes, hvis tilbuddets ledelse vurderer, at besøg ikke kan gennemføres uden at udsætte borgere i særlige risikogrupper for smittefare.

Sundhed 

Tandplejen
Tandplejen er delvist åben for normal drift. Henvendelse skal altid ske på telefon.

Hedegårdsskolens Tandklinik
Telefon: 9945 4737
Åbningstider: Mandag-tirsdag 8:00-17:00, onsdag-torsdag 8:00-15:00 og fredag 8:00-13:00.

Tandklinikken Hjallerup Skole
Telefon: 9945 5980
Åbningstider: Mandag 8:00-17:00, tirsdag 8:00-16:00, onsdag-torsdag 8:00-15:00 og fredag 8:00-13:00.

Tandpinevagten i Aalborg har åben lørdag-søndag og helligdage samt d. 24.12 og 31.12.
Du kan på disse dage kontakte tandpinevagten mellem kl. 9:00 og kl. 10:00 for tidsbestilling på tlf. 7020 0255.
Adressen på tandpinevagten er Filstedvej 10, 9000 Aalborg (Aalborg kommunes Specialtandplejes lokaler).

Sygeplejeklinik
Sygeplejeklinikken i Dronninglund er lukket, da den ligger på Margrethelund (berørte borgere kontaktes af sygeplejen).

Træning og sundhedstilbud
Træningstilbud og sundhedstilbud er åbne.

Borgere, der udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan, får tilbudt genoptræning med fysisk fremmøde – enten i sundhedscenteret eller eget hjem.

Borger med vederlagsfri fysioterapi tilbydes træning.

Borgere henvist til Motion på Recept og borgere med kroniske sygdomme i rehabiliteringsforløb tilbydes samtaler, undervisning, træning X2 om ugen – heraf den ene udendørs.

Kostvejledning og overvægtklinikken har åben for konsultationer efter behov i Sundhedscentrene – nogle afvikles digitalt.

Rygestoptilbud varetages fortsat primært telefonisk. Der tilbydes opfølgningssamtaler pr. telefon

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes i borgers eget hjem.

Evt. spørgsmål pr. telefon til Sundhedshuset på tlf. 9945 4442 kl. 8:00-12:00.

Sundhedshuset - Brønderslev

Vigtig information til borgere, patienter og pårørende
Ingen må møde op på Sundhedshuset med feber, hoste, synkebesvær, vejrtrækningsbesvær eller hovedpine. Hvis du har symptomer, så husk at melde afbud og få en ny tid.

Hvis du har symptomer på COVID-19

Ring til din læge og få en henvisning til test, hvis du har symptomer på COVID-19:

 • ondt i halsen
 • sygdomsfølelse
 • muskelsmerter
 • tør hoste
 • feber

Læs mere om test af personer med symptomer på COVID-19

Aftaler i Sundhedshuset
Når du ankommer, vil der være opstillet stationer med håndsprit og alle bør spritte hænder af inden de går videre ind i huset. Alt efter hvor du har en aftale i Sundhedshuset kan der være forskellige anbefalinger om brug af ansigtsværnemidler. Der er ikke krav at du bruger ansigtsværnemidler på fællesarealerne, hvis der kan holdes afstand på minimum 1 meter til de øvrige brugere af huet.

Du er fortsat velkommen til at medbringe ledsagere, men vi opfordrer til, at antallet af ledsagere holdes på et minimum. Der kan af pladshensyn være nogle steder i sundhedshuset hvor det ikke er muligt at have en ledsager med.

Spørg personalet hvor du har en aftale, hvis du er i tvivl.

For at undgå for mange mennesker i venteområder og venteværelser ad gangen, beder vi om, at du møder op så tæt på din aftalte tid som muligt. Hvis du kommer i god tid, vil vi bede dig vente udenfor eller i din bil.

Når du tager elevatoren, så gør det alene eller sammen med den/dem du følges med.

Du skal stadig kontakte din praktiserende læge eller speciallæge hvis du fejler andet end COVID-19

Det er vigtigt, at du ikke venter for længe med at reagere på symptomer – også selv om de ikke handler om Corona. Ellers risikerer du helbredsproblemer, der ikke bliver håndteret i tide.

Ring altid først til din læge

Du skal altid ringe først eller sende en mail til din læge - og altså ikke møde fysisk op hos din praktiserende læge. Du kan opleve, at konsultationen med lægen bliver erstattet af en samtale over telefon eller over video.

Hvis det er nødvendigt med en undersøgelse eller kontrol af din sygdom, vil du stadig få tilbudt en konsultationstid eller et sygebesøg.

Børn og skole

Børne- og familieafdeling
Hvis du som borger har brug for komme i kontakt med din socialrådgiver i myndighed, kan du hver dag ringe til kommunens hovednummer og blive stillet igennem til en socialrådgiver.

Rådhusene vil ikke være åben for personlig henvendelse.

Dagtilbud og skoler
Børne- og Skoleudvalget har den 8. april 2020 besluttet en genåbningsstrategi

Information om gradvis åbning af dagtilbud og skoler (inkl. dagplejere)

Nyeste information herom findes her (opdateret d. 8/4 2020):

Information til forældre om den delvise nedlukning af Danmark frem til efter påske

Nødpasning af børn i Brønderslev Kommune

Brev til forældre med børn i dagtilbud og skoler i Brønderslev Kommune.

Jobcentret, ungecentret og ydelseskontor

Jobcentret

Jobcentret er åben for personlig betjening.

Vi træffes på tlf.: 9945 4999

Telefontid: kl. 08-15 (mandag-onsdag), kl. 8-17 (torsdag) og 8-14 (fredag)

 

Ungecentret

Ungecentret er åben for personlig betjening.

Vi træffes på tlf.: 9945 4705.

Telefontid: kl. 08-15 (mandag-onsdag), kl. 8-17 (torsdag) og 8-14 (fredag)

Ydelseskontoret

På grund af Corona udbruddet i Dronninglund området, er Rådhuset i Dronninglund lukket for direkte adgang for borgere frem til d. 18. oktober.

Derfor er Ydelseskontoret lukket for personlig betjening frem til d. 18. oktober.

Vi træffes på tlf.: 9945 4999

Telefontid: kl. 08-15 (mandag-onsdag), kl. 8-17 (torsdag) og 8-14 (fredag)

Adgang til rådhusene og Borgerservice

Borgerservice Brønderslev
Borgerservice i Brønderslev er åben.

Fremfor fysisk fremmøde - opfordres i stedet til at anvende: telefon, mail, digital selvbetjening, der hvor der ikke er krav om fysisk fremmøde.
Du kan reservere tid til Pas, Kørekort og NemID.

Borgerservice Dronninglund
Borgerservice i Brønderslev er åben om torsdagen (lukket øvrige dage)
Fremfor fysisk fremmøde - opfordres i stedet til at anvende: telefon, mail, digital selvbetjening, der hvor der ikke er krav om fysisk fremmøde.
Du kan reservere tid til Pas, Kørekort og NemID.

Øvrige besøg på rådhusene
Borgerfremmøde er kun mulig efter specifik aftale med den pågældende afdeling

Tidsbestilling til Borgerservice på Brønderslev Rådhus

Tidsbestilling til Borgerservice på Dronninglund Rådhus

NemID
Er dit nøglekort ved at være opbrugt og har du ikke modtaget et nyt, kan vi anbefale at downloade NemID nøgleapp.

Vielser 
Der er åbnet for borgerlige vielser.

Vielserne afholdes med respekt for reglerne; max 35 deltagere, afstand, afspritning og ingen håndtryk.

Biblioteker

Bibliotekerne er åben. Der er åbent for bestilling, udlån og aflevering i den betjente åbningstid, samt selvbetjening.
Er du i tvivl om noget i forbindelse med bibliotekernes åbningstider, kan du finde svarene her:

Ungdomsskolen

Brønderslev Ungdomsskole er åben.

På Ungdomsskolens aktiviteter på Facebookside og www.usbd.dk kan I se mere om hvilke aktiviteter vi har.
Henvendelse ved spørgsmål kan mailes til Ungdomsskoleleder Peter Vestergaard, pev@usbd.dk eller mobil 2526 8389.

Økonomi og betaling (Erhverv)

Brønderslev Kommune tilbyder leverandører at betale for varer og tjenesteydelser før normal betalingsdato. Leverandører der har fremsendt fakturaer med en fremtidig betalingsdato og som ønsker betalingen fremrykket, skal sende en mail til post_okonomi@99454545.dk med oplysning om;

 • Firmanavn
 • Cvr.nr.
 • At man ønsker fremrykning af betalinger fra Brønderslev Kommune

Når vi modtaget anmodningen, er den indtil videre gældende for fremtidige fakturaer

Affald og forsyning

Affald og genbrugspladser
AVV's service i forbindelse med coronavirus

Tømning af dagrenovation
Tømning af dagrenovation er en vigtig samfundsopgave, som skal holdes i gang på trods af Covid-19 situationen. I den forbindelse har vi en bøn / opfordring fra vores skraldemænd; bind knude på de poser, som puttes i sæk eller container! Undlad desuden at putte jord eller haveaffald i skraldespanden, også selvom genbrugspladserne er lukkede for tiden. Hvis du derudover vil hjælpe skraldemanden for tiden, må du meget gerne sætte sæk eller container til skel umiddelbart forud for tømning.

Ved du, at vi har en sms-ordning, så du kan få en sms forud for tømningen?

Udvalgte genbrugspladser i Hjørring og Brønderslev er åben fra tirsdag 31. marts
AVV har afventet svar fra Kommunernes Landsforening og sundhedsmyndighederne om grønt lys for at genåbne genbrugspladserne. Der er netop kommet en anbefaling fra KL, og AVV’s bestyrelse her derfor besluttet, at 11 genbrugspladser i Hjørring og Brønderslev åbner for private. Der sker fra tirsdag 31. marts 2020.

Afhentning af storskrald
Afhentning af storskrald hos borgerne genoptages fra den 14. april

Brønderslev Forsyning
I en bestræbelse for at sikre forsyningssikkerheden for vand, fjernvarme og spildevand lukkede forsyningen i dag en række tekniske og administrative funktioner midlertidigt ned og adskiller fremadrettet driftspersonalet mest muligt for at minimere smitterisikoen. Vi gør naturligvis alt for at vagtfunktionen opretholdes.

Har du brug for teknisk hjælp kontakt vagten på tlf. 9880 1588

Vi håber på alles forståelse for situationen, og ser frem til at situationen snarest vil normalisere sig.

Information fra offentlige myndigheder

Her kan du døgnet rundt og altid opdateret finde alle nye informationer fra myndighederne om Coronavirus.

 

Myndighederne (Regering, Statens Seruminstitut, Erhvervsstyrelsen og Rigspolitiet) indskærper endnu engang:

 • Hold 2 m afstand til andre så vidt muligt i det offentlige rum
 • Mindsk social kontakt til mange mennesker
 • Hav en rigtig god håndhygiejne
 • Host i ærmet og ikke i hånden
 • Giv ikke hånd til eller kram andre end dine allernærmeste

Og vigtigst af alt: Brug din sunde fornuft, dvs at du ikke skal besøge fx. din gamle mor, hvis du har symptomer på influenza generelt

Man må gerne bevæge sig i det fri, men igen, hold afstand.

Vi videregiver blot de øverste myndigheders opfordring.

#paspåhinanden

Gode råd om mental sundhed
Få inspiration til, hvordan du får en god hverdag og kommer godt igennem epidemien med COVID-19.
Materialerne må frit downloades, deles og printes og bruges til information om coronavirus/COVID-19.

Info and hotline about coronavirus in 25 languages

Are you looking for answers to questions about the Corona virus / COVID-19?
Find info and hotline about coronavirus in 25 languages

Hjælp fra organisationer

Få hjælp gennem Røde Kors-hjælpenetværk
Er du syg, ældre eller særligt sårbar over for corona, så kan vi hjælpe.
Har du brug for at få købt ind, hentet en pakke, hentet medicin eller andre praktiske gøremål, så er vi klar.
Kontakt os på 3529 9660. Telefonerne er åbne mellem kl. 9-19 mandag til søndag.
Læs mere og skriv dig op for at modtage hjælp på

Samarbejde mellem Røde Kors Brønderslev og Ældresagen Brønderslev

Savner du én at snakke med?
Vi skal stå sammen og tænke ekstra meget på fællesskabet i denne tid. Ingen skal sidde alene. Derfor tilbyder Røde Kors og Boblberg nu alle i Danmark et digitalt besøg!

 

Coronavirus - nyheder

23. oktober 2020
Rss feed
Opdateret 23. oktober 2020
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach