Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Høring om lokalplan for Nordjyllands Idrætshøjskole, offentligt område

Teknik- og Miljøudvalget har den 11. maj 2020 godkendt lokalplanforslag for højskoleområde og boligområde, Nørregade, Brønderslev. Lokalplanen har nr 01-O-08.01
Planforslaget er i offentlig høring i perioden fra 14. maj til 18.juni 2020. Afgørelsen om miljøscreening påklages senest 11. juni 2020.

Lokalplanområdet består af ejendommen Parkvej 61 samt boligerne på Nørregade 65-75. Området afgrænses af Parkvej og Nørregade. 

Byrådet foreslår, at området kan anvendes til offentlige formål i form af højskole eller lignende. Anvendelsen af boligerne ændres ikke. 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)
Planer der omhandler fysisk planlægning skal efter lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderes i forhold til deres indvirkning på miljøet. Formålet med loven er at sikre, at hensyn til miljøet vægtes højt, og at der sker en integration af miljøhensyn under udarbejdelse og vedtagelse af planen.

Lokalplanen er omfattet af miljøvurderingslovens §8, stk. 2. Det betyder, at Brønderslev Kommune skal gennemføre en vurdering af, om planerne kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Brønderslev Kommune har foretaget en miljøscreening i henhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 3 og har på den baggrund truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af krav til miljøvurdering. Brønderslev Kommune vurderer, at gennemførelse af planen ikke medfører en væsentlig negativ påvirkning på miljøet. På den baggrund har vi truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet i henhold til lovens § 10.

Begrundelse
Til grund for denne afgørelse ligger, at lokalplanen i langt de fleste tilfælde giver en positiv indvirkning for både befolkning og sundhed. Lokalplanen giver i delområde V mulighed for anlæg på henholdsvis 8 meter syd for byggelinjen og 16 meter nord for byggelinjen. Byggelinjen skal sammen med krav om bevaring af det eksisterende beplantningsbælte og anvendelse til korte og midlertidige ophold sikre mod indbliksgener for naboer.

Lokalplanen er beliggende i byzone, og derfor har lokalplanen ikke indvirkning på landbrug eller landskabet i det åbne land. Der ligger en panserværnsgrav af kulturhistorisk betydning i den vestlige del af lokalplanområdet tæt ved skelgrænsen. Panserværnsgraven bliver ikke påvirket, da den ligger i skelgrænsen. Desuden er der en beskyttet §3 sø i lokalplanområdet, hvor der forekommer fredede arter, henholdsvis lille vandsalamander og skrubtudse. Søen ændres ikke. Lokalplanens tiltag vurderes til ikke at have en negativ indvirkning på naturen.

Lokalplanen har ikke negativ påvirkning på grundvand. En lille del af lokalplanområdets nordlige del ligger indenfor støjkonsekvenszonen omkring riffelskydebanen på Skydebanevej. Skydebanen ligger ca. 1,2 km fra højskolens område og forventes ikke at påvirke lokalplanområdet negativt.

Indkørsel fra Nygårdsvej giver adgang til et eventuelt motionscenter, og der er ikke gennemkørsel til Idrætshøjskolens øvrige veje og p-pladser. Lokalplanen fastlægger det nødvendige antal parkeringspladser.  Lokalplanen stiller vilkår om en sikker krydsning af stien på Islands Allé. Lokalplanen har dermed ikke en negativ påvirkning på trafiksikkerheden.

Loven fastlægger en 4 ugers høringsfrist. Afgørelsen om, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet senest den 11. juni 2020.  I klagevejledningen kan du finde reglerne for at klage.

Klage over miljøvurdering
Loven fastlægger en 4 ugers høringsfrist. Afgørelsen om, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet senest den 11. juni 2020.  I klagevejledningen kan du finde reglerne for at klage.

Giv din mening til kende om lokalplanen
På kommunens planportal kan du se lokalplanforslaget (nyt vindue)

Planforslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 14. maj 2020 og er fremlagt i 5 uger. Derefter vil Byrådet/Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, om planen skal endeligt vedtages.

Send dine synspunkter og ændringsforslag om lokalplanen via den digitale planportal. Benyt funktionen "Skriv din kommentar" yderst til højre på planportalen. Høringsvarerne skal være modtaget senest den 18. juni 2020 kl 23:59. Fristen for at klage over miljøvurdering er 11. juni 2020.

Har du spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte planlægger Sofie Eriksen på e-mail: sofe@99454545.dk  

Midlertidige retsvirkninger af planen
Mens lokalplanforslaget er i offentlig høring, kan der ikke meddeles tilladelse til udstykning, byggeri og andre ændringer på ejendomme, der ligger inden for lokalplanområdet. Den nuværende lovlige anvendelse inden for området kan fortsætte. Det midlertidige stop for tilladelser ophører ved lokalplanens vedtagelse eller senest et år efter forslagets offentliggørelse.

Når høringsfristen er udløbet, kan Brønderslev Kommune i særlige tilfælde tillade, at ejendomme omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Der skal være overensstemmelse med kommuneplanen. Der må ikke være tale om et større byggearbejde, der forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. Der kan ikke meddeles tilladelse, hvis der er indsigelse til planforslaget fra en statslig myndighed eller indgreb fra Miljø - og Fødevareministeren eller Erhvervsministeren. 

Læs om klagereglerne

Klagevejledning - miljøscreening

Disse regler gælder for kommunens afgørelse om miljøvurdering. Der kan ikke klages over kommuneplantillæg eller lokalplan, før de er endeligt vedtaget.

Hvad kan der klages over? 
Som hovedregel kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over skønsmæssige afgørelser. 

Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, kan Planklagenævnet ikke tage stilling til, om afgørelsen er uhensigtsmæssig eller urimelig.

Hvem kan klage?

  • Erhvervsministeren
  • Enhver med retlig interesse i sagens udfald
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af:
    • At foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og
    • At foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvornår udløber klagefristen?
Klagen skal være indsendt via Klageportalen senest 4 uger efter at tilladelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Hvordan klager jeg? 
Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere eller 1.800 kr.  for virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Brønderslev Kommune. Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Brønderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk 

Klagegebyr 
Du skal indbetale et gebyr for at få behandlet din klage af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afviser din klage fra behandling, hvis du ikke betaler gebyret, som beskrevet ovenfor. 

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:

  • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  • du får helt eller delvist medhold i din klage eller
  • din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Kan afgørelsen udnyttes hvis der klages? 
En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at kommunens afgørelse kan udnyttes mens klagesagen behandles. Det er dog på egen risiko at udnytte afgørelsen, da den kan omgøres af Planklagenævnet. 

Klager kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om, at klagen får opsættende virkning. 

Domstolsprøvelse 
Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter, at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt. 

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Planklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

Kontakt

Planlægger
Tlf.: 99454606

Klagemuligheder

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. I klagevejledningen kan du finde reglerne for at klage.

 

Obligatorisk Selvbetjening - Tilmeld Digital Post

Digital Post fra det offentlige

Offentlige myndigheder sender digitale meddelelser til dig. Du kan også sende digitale meddelelser til kommunen fra Digital Post
Opdateret 14. maj 2020
Ansvarlig redaktør: Charlotte Hornemann