Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

§19 tilladelse til anvendelse af gummigranulat på baner på Kirkevej 8, 9330 Dronninglund

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til anvendelse af gummigranulat på 2 dressurbaner og 1 springbane på matr.nr. 1b, Lundager Præstegård, beliggende, Kirkevej 8, 9330 Dronninglund

Brønderslev Kommune har den 29. juni 2020 meddelt § 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til Dronninglund Rideklub, Kirkevej 8, 9330 Dronninglund. Tilladelsen vedrører anvendelse af gummigranulat på 2 dressurbaner og 1 springbane på matr.nr. 1b, Lundager Præstegård, beliggende Kirkevej 8, 9330 Dronninglund.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der er mulighed for at klage over § 19 tilladelsen af alle, der har en væsentlig individuel interesse i sagen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 28. juli 2020.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest seks måneder efter denne offentliggørelse. Mere detaljeret klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Klagefristen er 4 uger og udløber den 28. juli 2020.

Læs mere om klagereglerne 

Klagevejledning - Miljøbeskyttelsesloven

Hvad kan der klages over?
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der kan klages over retlige spørgsmål. Nævnet kan gøre kommunens afgørelse ugyldig, hvis de vurderer, at den meddelte tilladelse er i strid med gældende retsregler.

Hvem kan klage?
• Miljø- og Fødevareministeren
• Enhver med individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen, på betingelse af:
 • At foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og
 • At foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvornår er der frist for at indgive klage?
Klagefristen er 4 uger efter, at tilladelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Hvordan klager jeg?
Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af hjemmesiden for Nævnenes Hus (nyt vindue). Du logger på klageportalen, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Brønderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune i Klageportalen. Når du klager, som privat person, skal du betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagegebyr
Du skal indbetale et gebyr for at få behandlet din klage af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Beløbet pristalsreguleres hvert år 1. januar.

Private personer skal betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Nævnet afviser din klage fra behandling, hvis du ikke betaler gebyret, som beskrevet ovenfor.

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:
• klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, så du får helt eller delvist medhold i din klage eller
• din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Udnyttelse af afgørelsen
Er der indgivet klage, har den som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Dvs. at afgørelsen gælder, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Klager kan så længe sagen ligger til behandling ved Miljø- og Fødevareklagenævnet anmode nævnet om, at klagen tillægges opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

Domstolsprøvelse
Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter at kommunens afgørelse eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt jf. Miljøbeskyttelseslovens §101.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

Kontakt

Sagsbehandler - Virksomheder
Tlf.: 99455505

Link til klagenævn

Opdateret 29. juni 2020
Ansvarlig redaktør: Katrine Bak Styrishave