Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Tillæg til miljøgodkendelse til Asaa Autohug, Havblik 2, Asaa

Brønderslev Kommune har den 8/10 2020 meddelt miljøgodkendelse og afgørelse om ikke-VVM pligt til tillæg til miljøgodkendelse af øget oplag af affald hos Asaa Autoophug, Havblik 2, 9340 Asaa.  

VVM screening (nyt vindue)
Miljøgodkendelsen (nyt vindue)

Aktindsigt, klage og søgsmål
Godkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsesdatoen.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller
virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen, i dette tilfælde Brønderslev Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes

Eventuel klage skal være modtaget senest den 5. november 2020. Virksomheden vil modtage besked, hvis godkendelsen påklages og ellers når klagefristen er udløbet.

En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, jf. miljøbeskyttelseslovens § 96. Dette indebærer dog ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til eventuelt at tillægge klagen opsættende virkning samt ændre eller ophæve godkendelsen og afgørelsen.

Søgsmål til prøvelse af miljøgodkendelsens lovlighed skal være anlagt inden 6 måneder efter den ovenfor nævnte offentliggørelsesdato eller – hvis afgørelsen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Efter § 9 i forvaltningsloven kan den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse, forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.


 


Kontakt

Sagsbehandler - Virksomheder
Tlf.: 99455420
Obligatorisk Selvbetjening - Tilmeld Digital Post

Digital Post fra det offentlige

Offentlige myndigheder sender digitale meddelelser til dig. Du kan også sende digitale meddelelser til kommunen fra Digital Post
Opdateret 9. oktober 2020
Ansvarlig redaktør: Lise Laursen