Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Håndtering af Coronavirus i Brønderslev Kommune​

Her kan du finde oplysninger om nødberedskabet i Brønderslev Kommune vedr. coronavirus
Sundhedsstyrelsens råd

Læs om Coronavirus

Adgang til rådhusene og Borgerservice

Borgerservice
Borgerservice i Brønderslev har åbent alle ugens dage, mens Borgerservice i Dronninglund kun har åbent om torsdagen.

For at vi passer på os selv og hinanden, opfordrer vi til, at du i så høj grad som muligt henvender dig telefonisk i stedet for fysisk. Hvis dit besøg kræver fysisk fremmøde, opfordrer vi til, at du bestiller tid.

Husk at du skal bære mundbind ved besøg i Borgerservice.

Øvrige besøg på rådhusene
Borgerfremmøde er kun mulig efter specifik aftale med den pågældende afdeling.

Skriv nemt og sikkert til Brønderslev Kommune
Du kan nemt – og sikkert – skrive til Brønderslev Kommune via Digital Post på borger.dk eller via din e-Boks. Du skal blot logge på med NemID og vælge, at du vil sende digital post til Brønderslev Kommune.

Jobcentret, ungecentret og ydelseskontor

Jobcentret
Jobcentret er lukket for personlig betjening. Vi åbner igen den 30. november 2020.
Vi træffes på tlf.: 9945 4999.
Telefontid: kl. 08-15 (mandag-onsdag), kl. 8-17 (torsdag) og 8-14 (fredag)

Ungecentret
Ungecentret er åbent for personlig betjening. Husk at bære mundbind ved besøg.
Vi træffes på tlf.: 9945 4705.
Telefontid: kl. 08-15 (mandag-onsdag), kl. 8-17 (torsdag) og 8-14 (fredag)

Ydelseskontoret
Ydelseskontoret lukket for personlig betjening. Vi åbner igen den 30. november 2020.
Vi træffes på tlf.: 9945 4999
Telefontid: kl. 08-15 (mandag-onsdag), kl. 8-17 (torsdag) og 8-14 (fredag)

Massetest i Brønderslev Kommune - bestil tid

Vi opfordrer alle borgere over 2 år i de berørte kommuner til at bestille tid til test i EGEN kommune.
Tidsplan for test i Brønderslev Kommune er fra fredag den 20. til torsdag den 26. november

Selvisolation uden for eget hjem ved påvist Covid-19 smitte

Er du smittet med covid-19, og har du svært ved at undgå nærkontakt med andre ikke-smittede i dit hjem, kan Brønderslev Kommune stille isolationsfaciliteter til rådighed, indtil du er rask igen.

Kommunerne skal stille isolationsfaciliteter til rådighed for COVID-19 smittede, selvhjulpne borgere, hvis borgeren ikke kan isolere sig i eget hjem:

 • Fx hvor borgeren deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse
 • Hvor borgeren deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, og hvor det er vanskeligt at holde tilstrækkelig afstand
 • Hvor borgeren deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet; f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges

For at benytte kommunens isolationsfaciliteter, skal man være selvhjulpen. Herudover skal selvisolation i eget hjem ikke være muligt jf. ovenstående kriterier.

Det anbefales, at man er i selvisolation i 7 dage fra tidspunktet, hvor testen er taget, og ophører 48 timer efter symptomophør.

Brønderslev Kommunes isolationsfaciliteter er beliggende på Store Restrup Slotshotel

Opholdet er gratis. Du kan vælge at få leveret 3 hovedmåltider dagligt mod egenbetaling på 150 kr. i døgnet.

Hvis du har brug for de kommunale isolationsfaciliteter, skal du kontakte:

 • Visitationen, Brønderslev Kommune på 9945 4420 tryk 2 for ældre-hjælpemidler. Telefontid 8-9 og 10-14
 • Hjemmesygeplejen, Brønderslev Kommune på tlf. 3018 8484 alle hverdage efter kl. 14 og weekenden.

Selvisolation i eget hjem
Selvisolation i eget hjem anbefales som udgangspunkt hos personer, som er raske nok til at være hjemme og til eventuelt at blive behandlet hjemme, selvom de er påvist smittet med ny coronavirus.

Forudsætninger for selvisolation i eget hjem

 • At personen ikke forlader hjemmet
 • At personen har mulighed for at opholde sig og sove i et separat værelse
 • At personen har adgang til separat toilet og badefaciliteter. Alternativt, at personen selv gør grundigt rent efter sig, når personen har anvendt toilet og badefacilitet
 • At personen kan holde afstand fra andre i husstanden, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19
 • At øvrige husstandsmedlemmer kan forstå og samarbejde omkring isolationsopholdet i hjemmet.

Som udgangspunkt omfatter den sidste forudsætning ikke mindreårige børn, men det anbefales, at andre voksne i husstanden, som ikke er smittet, tager sig af barnet/børnene. Hvis dette ikke er muligt, skal personen smittet med ny coronavirus være særlig opmærksom på god hygiejne og holde godt øje med, om barnet/børnene udvikler symptomer. Ved positiv test for ny coronavirus modtager personen information om selvisolation i eget hjem, herunder at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om selvisolation mhp. at mindske smitterisiko.

Generelle råd under selvisolation

 • Undgå tæt fysisk kontakt til husstandsmedlemmer. Når du er smittet, tilrådes en afstand på mindst 2 meter.
 • Ophold dig mest muligt og sov i separat værelse
 • Hvis muligt anvendes eget bad og toilet – alternativt bør du selv rengøre grundigt efter dig selv efter at have brugt fælles toilet og bad med særligt fokus på kontaktpunkter
 • Host og nys i papirlommetørklæde, og vask eller afsprit hænder bagefter. Alternativt host og nys i ærmet
 • Udfør hyppig håndvask og altid:
  • Efter hoste/nys
  • Efter at have pudset næse
  • Efter toiletbesøg
  • Før håndtering af madvarer
  • Før måltider
  • Efter håndtering af affald
 • Hyppig rengøring med almindelige rengøringsmidler af fælles kontaktpunker, fx dørhåndtag, trykknapper, bordkanter, redskaber, greb osv. Håndklæder, sengetøj og undertøj vaskes ved minimum 60 grader.

Du kan læse mere om selvisolation på Sundhedsstyrelsen hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Isolation-ved-paavist-COVID-19

Ældre, plejecentre og hjemmepleje

Påbuddet mod besøg på plejecentrene i Brønderslev Kommune er ophævet

Der er igen adgang for besøgende på plejecentrene i Brønderslev Kommune, da det midlertidige besøgspåbud er ophævet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har fra i dag, 23. november 2020, ophævet det midlertidige besøgsforbud på alle kommunale og private plejecentre i Brønderslev Kommune. Dermed kan beboere igen få besøg.

Der er ved beslutningen om ophævelse af påbuddet lagt vægt på, at der i den seneste uge i Brønderslev Kommune er konstateret 22,1 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere.

Plejecentrene vil sikre, at besøg både indendørs og udendørs gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg sker under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Aktivitetscentre på ældreområdet i hele kommunen er lukket.

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes igen i borgers eget hjem – ellers fortsat telefonisk, hvis borger ønsker dette.

Handicap og psykiatri

Midlertidigt besøgsforbud på en række sociale tilbud

Grundet det aktuelle antal smittede i kommunen og at der udbredt smitte blandt minkbesætninger på minkfarme, der er beliggende i kommunen har Social og indenrigsministeriet påbudt Brønderslev Kommune om at indføre et generelt besøgsforbud på sociale tilbud beliggende i kommunen. Forbuddet gælder kun på tilbud, hvor der er beboere i risikogruppen, og der vil fortsat være mulighed for besøg i visse tilfælde.

På tilbud, der bliver omfattet af besøgsforbuddet, vil det dog fortsat være muligt at foretage besøg i såkaldte kritiske situationer, herunder bl.a. forældres besøg hos børn.
Besøg i kritiske situationer sker efter anvisning fra tilbuddets ledelse og kan som hidtil ske på fællesarealer både indendørs og udendørs samt på den del af tilbuddet, som
borgeren selv råder over.

Det vil også fortsat være muligt at modtage besøg af 1-2 faste besøgspersoner. Sådanne besøg skal som det helt klare udgangspunkt ske på tilbuddets udendørs arealer,
medmindre tilbuddets ledelse efter § 6, stk. 3, i bekendtgørelsen har tilladt, at besøg fra faste besøgspersoner kan ske indendørs i borgerens egen del af tilbuddet (værelset/boligen).

Besøgsforbuddet omfatter dog kun sociale tilbud, som har borgere, der tilhører en risikogruppe, og som er omfattet af § 1 i bekendtgørelsen. Besøgsforbuddet træder i kraft den 26. oktober 2020, kl. 12.00.

Besøgsforbuddet ophæves i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, når restriktionerne ikke længere vurderes nødvendige.

Påbud om besøgsforbud
Social- og Indenrigsministeriet udsendte onsdag den 13. maj 2020 en ny bekendtgørelse, som lemper på besøgsrestriktionerne på botilbud. Det betyder bl.a., at alle borgere senest 7 dage fra bekendtgørelsen træder i kraft kan modtage besøg på botilbud.

Hovedelementerne i den nye bekendtgørelse er,

 • Alle borgere på botilbud kan nu få besøg på udearealer.
 • Borgeren kan få besøg af 1-2 faste besøgspersoner, der udpeges blandt beboerens nære pårørende.
 • Der gives mulighed for, at borgere under visse betingelser får mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som de selv råder over.

Generelt skal besøg finde sted ud fra fastlagte rammer og efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det gælder bl.a. afstand, afspritning, håndvask, god hygiejne m.v.

Besøg af 1-2 faste besøgspersoner på udearealer
Hvis borgeren eller dennes pårørende anmoder om det, skal tilbuddets ledelse udpege 1-2 faste besøgspersoner blandt borgerens nære pårørende som kan besøge borgeren. Sådanne besøg skal som det helt klare udgangspunkt ske på tilbuddets udearealer og besøgene gennemføres således at retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen følges.

Udpegningen af de faste besøgspersoner skal ske efter en konkret vurdering og i samråd med borgeren og dennes pårørende. Den konkrete vurdering kan bl.a. basere sig på:

 • Tilbuddets kendskab til beboeren.
 • Bekendtgørelsens definition af nære pårørende.
 • Tilbuddets hidtidige erfaringer med besøg hos den pågældende beboer.
 • Beboerens evt. egne tilkendegivelser.
 • Tilkendegivelser fra personer, der ønsker at være den pågældendes faste besøgspersoner.

Besøg af 1-2 faste besøgspersoner på de indendørs arealer som borgeren selv råder over
Tilbuddet kan desuden efter en samlet socialpædagogisk og sundhedsfaglig konkret vurdering beslutte, at borgeren kan modtage besøg af de 1-2 faste besøgspersoner i den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over ud.

Følgende forhold skal indgå i vurderingen af, om borgeren kan modtage besøg i den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over:

 • Om borgeren har egen indgang fra udearealer.
 • Om sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer kan overholdes.
 • Om de besøgende alene har adgang til beboerens egen bolig og således ikke kan benytte indendørs fællesarealer.
 • Om borgeren har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring.

Nærmeste pårørende er defineret som en ægtefælle eller samlever, slægtninge i lige linje, men det kan også være søskende, stedbørn og plejebørn.

Tilrettelæggelse af besøg
Det er tilbuddets ledelse, der fastlægger rammerne for besøg. Det indebærer en konkret og lokal vurdering, herunder af tilbuddets konkrete indretning. Følgende bør indgå i den lokale vurderingen:

 • Om der blandt borgerne i tilbuddet er borgere, som efter sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer eller efter vurdering fra borgerens egen læge er i særlig risiko for smitte.
 • Fastsættelse af en tidsramme for besøgenes varighed.
 • Fastlæggelse af besøgenes hyppighed.
 • Fastsættelse af et tidsinterval for, hvornår der er åbent for besøg.
 • Fastsættelse af et maksimum for antal besøgende.
 • Behov for adskillelse af arealer til besøg, f.eks. i form af opsætning af telte, pavilloner, plexiglas og skillevægge.
 • Afvikling af besøg i form af ”gåtur i haven eller en snak hen over hækken”.

Mulighed for at besøg ikke kan gennemføres
Lederen af tilbuddet har mulighed for at udskyde besøg, hvis det i den konkrete situation vurderes, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis, herunder hvis den enkelte borger eller de besøgende ikke har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring. Besøg kan desuden udskydes, hvis tilbuddets ledelse vurderer, at besøg ikke kan gennemføres uden at udsætte borgere i særlige risikogrupper for smittefare.

Sundhed og velfærd 

Tandplejen
Tandplejen er delvist åben for normal drift. Henvendelse skal altid ske på telefon.

Hedegårdsskolens Tandklinik
Telefon: 9945 4737
Åbningstider: Mandag-tirsdag 8:00-17:00, onsdag-torsdag 8:00-15:00 og fredag 8:00-13:00.

Tandklinikken Hjallerup Skole
Telefon: 9945 5980
Åbningstider: Mandag 8:00-17:00, tirsdag 8:00-16:00, onsdag-torsdag 8:00-15:00 og fredag 8:00-13:00.

Tandpinevagten i Aalborg har åben lørdag-søndag og helligdage samt d. 24.12 og 31.12.
Du kan på disse dage kontakte tandpinevagten mellem kl. 9:00 og kl. 10:00 for tidsbestilling på tlf. 7020 0255.
Adressen på tandpinevagten er Filstedvej 10, 9000 Aalborg (Aalborg kommunes Specialtandplejes lokaler).

Sygeplejeklinik
Sygeplejeklinikken i Dronninglund er lukket, da den ligger på Margrethelund (berørte borgere kontaktes af sygeplejen).

Træning og sundhedstilbud
Træningstilbud og sundhedstilbud er åbne.

Borgere, der udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan, får tilbudt genoptræning med fysisk fremmøde – enten i sundhedscenteret eller eget hjem.

Borger med vederlagsfri fysioterapi tilbydes træning.

Borgere henvist til Motion på Recept og borgere med kroniske sygdomme i rehabiliteringsforløb tilbydes samtaler, undervisning, træning X2 om ugen – heraf den ene udendørs.

Kostvejledning og overvægtklinikken har åben for konsultationer efter behov i Sundhedscentrene – nogle afvikles digitalt.

Rygestoptilbud varetages fortsat primært telefonisk. Der tilbydes opfølgningssamtaler pr. telefon

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes i borgers eget hjem.

Evt. spørgsmål pr. telefon til Sundhedshuset på tlf. 9945 4442 kl. 8:00-12:00.

 

Sundhedshuset - Brønderslev

Ingen borgere, patienter og pårørende må møde op på Sundhedshuset med feber, hoste, synkebesvær, vejrtrækningsbesvær eller hovedpine. Hvis du har symptomer, så husk at melde afbud og få en ny tid.

Hvis du har symptomer på COVID-19

Ring til din læge og få en henvisning til test, hvis du har symptomer på COVID-19:

 • ondt i halsen
 • sygdomsfølelse
 • muskelsmerter
 • tør hoste
 • feber

Aftaler i Sundhedshuset
Når du ankommer, vil der være opstillet stationer med håndsprit og alle bør spritte hænder af inden de går videre ind i huset. Alt efter hvor du har en aftale i Sundhedshuset kan der være forskellige anbefalinger om brug af ansigtsværnemidler. Fra torsdag den 29. oktober 2020 er der krav om brug af mundbind eller visir i visse lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Som borger skal du derfor bruge et ansigtsværnemiddel i Sundhedshuset.

Du er fortsat velkommen til at medbringe ledsagere, men vi opfordrer til, at antallet af ledsagere holdes på et minimum. Der kan af pladshensyn være nogle steder i sundhedshuset hvor det ikke er muligt at have en ledsager med.

Spørg personalet hvor du har en aftale, hvis du er i tvivl.

For at undgå for mange mennesker i venteområder og venteværelser ad gangen, beder vi om, at du møder op så tæt på din aftalte tid som muligt. Hvis du kommer i god tid, vil vi bede dig vente udenfor eller i din bil.

Når du tager elevatoren, så gør det alene eller sammen med den/dem du følges med.

Du skal stadig kontakte din praktiserende læge eller speciallæge hvis du fejler andet end COVID-19

Det er vigtigt, at du ikke venter for længe med at reagere på symptomer – også selv om de ikke handler om Corona. Ellers risikerer du helbredsproblemer, der ikke bliver håndteret i tide.

Ring altid først til din læge

Du skal altid ringe først eller sende en mail til din læge - og altså ikke møde fysisk op hos din praktiserende læge. Du kan opleve, at konsultationen med lægen bliver erstattet af en samtale over telefon eller over video.

Hvis det er nødvendigt med en undersøgelse eller kontrol af din sygdom, vil du stadig få tilbudt en konsultationstid eller et sygebesøg.

Børn og skole

Børne- og familieafdeling
Hvis du som borger har brug for komme i kontakt med din socialrådgiver i myndighed, kan du hver dag ringe til kommunens hovednummer og blive stillet igennem til en socialrådgiver.

Rådhusene vil ikke være åben for personlig henvendelse.

Bibliotek og Ungdomsskole

Biblioteket

Hvis du vil vide mere om bibliotekerne kan du finde svarene her:

Ungdomsskolen

Hvis du vil vide mere om Ungdomsskolen kan du finde svarene her:

Økonomi og betaling (Erhverv)

Brønderslev Kommune tilbyder leverandører at betale for varer og tjenesteydelser før normal betalingsdato. Leverandører der har fremsendt fakturaer med en fremtidig betalingsdato og som ønsker betalingen fremrykket, skal sende en mail til post_okonomi@99454545.dk med oplysning om;

 • Firmanavn
  Cvr.nr.
  At man ønsker fremrykning af betalinger fra Brønderslev Kommune

Når vi modtaget anmodningen, er den indtil videre gældende for fremtidige fakturaer.

Information fra andre offentlige myndigheder

Her kan du døgnet rundt og altid opdateret finde alle nye informationer fra myndighederne om Coronavirus.

Gode råd om mental sundhed

Få inspiration til, hvordan du får en god hverdag og kommer godt igennem epidemien med COVID-19.
Materialerne må frit downloades, deles og printes og bruges til information om coronavirus/COVID-19.

Hjælp fra organisationer

Få hjælp gennem Røde Kors-hjælpenetværk
Er du syg, ældre eller særligt sårbar over for corona, så kan vi hjælpe.
Har du brug for at få købt ind, hentet en pakke, hentet medicin eller andre praktiske gøremål, så er vi klar.
Kontakt os på 3529 9660. Telefonerne er åbne mellem kl. 9-19 mandag til søndag.
Læs mere og skriv dig op for at modtage hjælp på

Samarbejde mellem Røde Kors Brønderslev og Ældresagen Brønderslev

Savner du én at snakke med?
Vi skal stå sammen og tænke ekstra meget på fællesskabet i denne tid. Ingen skal sidde alene. Derfor tilbyder Røde Kors og Boblberg nu alle i Danmark et digitalt besøg!

 

Kontakt

BRØNDERSLEV KOMMUNE

Tlf.: 9945 4545

Borgerservice Brønderslev
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Borgerservice Dronninglund
Rådhusgade 5 
9330 Dronninglund

LÆS MERE PÅ

CORONA-HOTLINE

 • 7020 0233

Hotlinen er åben alle dage kl. 06.00-24.00

Opdateret 27. november 2020
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach